Indices

Index of Personal Names

Note: The indices do not list personal names and book titles that are given as source references or only mentioned in passing nor does it list modern names. The word Kitāb (abbreviated as K.) is ignored in the alphabetical order of the Index of Book titles, as is also the English article “the”. If a name or a title is mentioned both on the page and in a footnote on the same page, only the former has been noted.

Abān al-Lāḥiqī36, 42, 44ʿAbd al-Malik ibn Marwān92ʿAbd al-Rashīd ibn Maḥmūd123Abū l-ʿAbbād Rabinjānī134Abū l-Bakhtarī92Abū ʿAlī al-Balkhī61, 62, 65, 66, 69, 74, 134–137, 247Abū Dulaf74n48Abū l-Faḍl al-Balʿamī147Abū l-Fawāris al-Fanārūzī44Abū l-Ḥasan Ādharkhwar61, 135, 247Abū l-Ḥasan ʿAlī ibn Yaḥyā87Abū l-Ḥasan ʿAlī ibn Ziyād al-Tamīmī243Abū l-Ḥasan Fāʾiq147Abū l-Ḥasan al-Nassāba104Abū Ḥātim107Abū Jaʿfar Zar(ā)dusht (al-mōbad al-Mutawakkilī)75–76, 83, 84Abū Manṣūr al-Maʿmarī141, 144, 239, 241Abū Manṣūr Muḥammad ibn ʿAbd al-Razzāq71n37, 140, 141, 142, 146, 239, 241, 243Abū Maʿshar al-Balkhī67, 105–106, 119, 120, 220Abū l-Muʾayyad al-Balkhī124, 125, 134n8, 136, 137–139, 145, 148, 171, 248Abū l-Muʾayyad Abū Muṭīʿ al-Balkhī139Abū Muslim198Abū Nūḥ al-Anbārī27Abū Sahl Faḍl ibn Nawbakht42, 45n74Abū Shakūr134Abū Shuʿayb134n8Abū Tammām83, 152Abū ʿUbayd105Abū ʿUbayda74–75 76, 104–105Abū ʿUthmān al-Dimashqī27Adam110, 129, 183n27, 191, 242, 243Ādharwān96Ādhurbād ibn Īrān111Ādhurgushnasp124Ādurbād ī Ēmēdān28n11Afrāsiyāb12, 30, 168, 171, 182, 184, 188, 189, 190, 193, 194, 229, 235, 248Afrīdūn116, 128, 192, 205, 206Agathias3, 12, 15–21, 95, 187n 231n25, 233Āghush-e Wahādān125, 137, 171, 248Aḥmad ibn al-Ṭayyib al-Sarakhsī116Ahriman16Akhshanwār106n159al-Akhṭal178n14al-ʿAlāʾ ibn Aḥmad78, 85Alexander the Great12, 16, 22, 48, 49, 50, 93, 94, 97, 100n134, 107, 112, 124, 129, 144, 192, 223, 237, 244n33ʿAlī141n29, 170ʿAlī ibn ʿĪsā (Vizier)111ʿAlī ibn ʿĪsā ibn YazdānYRWDh86n93ʿAlī ibn al-Jahm67, 116ʿAlī ibn al-Mahdī al-Kisrawī77n 80–89Amād al-Mōbad28al-Amīn86, 87ʿĀmir al-Shaʿbī92Angl174n1Anmādh28n11al-ʿAnqāʾ180, 181, 182Anūshirwān127, 192Khusraw AnūshirwānAnūshzād22, 95, 97, 198nNūshzādArdabān11n21Ardashīr6, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 34, 35, 79, 95, 106n159, 109, 112, 125, 126, 128, 165, 237Ardawān165Areimanēs16Aristotle27, 51n89, 57Arjāsp/f11, 139, 140, 160, 161, 162, 190, 246Armāyīl, Armāʾīl, Armiyāyīl, Azmāʾīl199–212Artaxares12, 16Artaxerxes109Asadī Ṭūsī24, 125, 138, 139, 158, 167, 168, 169, 248al-Aṣmaʿī92, 107Athanasios of Balad27al-ʿAttābī44Avicenna56Aymādh28n11Ayyūb ibn al-Qirriyya92Āzādsarw197Azhi Dahāg, Dahāka200al-ḌaḥḥākAzdashīr112n176ArdashīrAzraqī158Azwāra181ZawāreBābak97n124, 165Badr al-Muʿtaḍidī87Bahman30, 31n15, 93, 94, 107, 170, 178, 180, 181, 184, 186, 189, 190, 235, 248Bahrām49, 125n233Bahrām ibn Bahrām244Bahrām Chūbīn, Jūbīn, Shūbīn33, 39, 95, 97, 98n125, 107, 109, 112, 115, 126, 128, 178, 186n31, 192, 236Bahrām Gūr23, 33, 34, 39, 81n 95, 97, 106n159, 108, 109, 112, 113, 120, 146, 187, 194n50, 229Bahrām al-Harawī al-Majūsī62, 74, 135, 247Bahrām ibn Mardānshāh62, 63, 71–72, 73, 99, 119, 120, 135, 143, 145, 214, 217, 218, 226, 231, 244, 247, 248Bahrām-e Mihrān64, 65, 69–70, 247Bahrām al-Mōbadānī100, 148, 211n 217, 238Bahrām ibn MardānshāhBahrām ibn Sābūr95, 228Bahrāmshāh-e Mardānshāh64, 238, 242Bahrām ibn MardānshāhBahrām al-Muʾayyad148Bakhtiyār1n2, 124al-Balādhurī243Balʿamī58, 132, 147–148, 240Balāsh19, 80, 81, 95, 97, 98Balīnās94n117, 128Banāh210n94Bastwar11, 162, 164Bayhaqī156Bīb182GīwBīdrafsh161, 162, 163Bihrūz126al-Bīrūnī123, 136Bishr-e mqsm124Bishtāsf/b160, 163, 164, 178, 179, 180, 186Bisṭām97n124(al)-Bīwarasb, Bīwarasf84, 107, 179n16, 200–212Bīzhan190, 195, 197, 224Būdāsf94, 96, 112, 179n16Buddha179n16Bulūqiyā219, 238al-Bundārī55, 151Būrāndukht bint Kisrā80Burzmihr126Burzūye240Buzurjmihr, Buzurjmihr95, 126n239, 144, 159Cambyses111n175Chosroes233Khusraw AnōshagruwānCyrus111n175Dābshalīm159Dēbshalm*Dādūye69(al)-Ḍaḥḥāk, Daha/-g12, 53, 54, 55, 76n56, 83, 91, 93, 128, 144, 151, 169, 172, 192, 196, 199–212Daniel92n106Dānishwar dihqān231Daqīqī134, 136, 137, 139–141, 145, 158, 159–164, 231n28, 246Dārāy (ī Dārāyān)12, 93, 107, 109Darius12, 103n137, 109, 111n175Dastān124, 174n3, 180, 181, 191ZālDāʾūd ibn ʿAbdallāh243Dāʾūd ibn al-Jarrāḥ111, 115Dāʾūd ibn Yazīd ibn Hubayra89Dēbshalm159Dhū l-Adhʿār193al-Dīnawarī109, 110, 115Eutychius111–113al-Faḍl ibn al-Rabīʿ86Fakhr al-Dīn Gurgānī44Farālāwī134n8Farāmarz108n165, 171, 181, 189, 190, 191Farāmarz (Kākūyid)172Farāsiyāb184AfrāsiyābFarrukhān64, 73–74, 242Ferīdūn169, 200AfrīdūnFirdawsī5, 6, 7, 12, 124, 127, 140, 144, 145, 150–167, 168, 169, 175, 192, 195, 198, 199–212, 224, 231n28, 243Fīrūz106n159Fūlādwand188Gabriel183n27Galen27, 51n89Gandarw209Gardīzī123Garmāyil, Garmāʾīl, Karmāyīl199–212Garshāsb/f108n165, 127, 207n86Garshāsb (Kākūyid)172Gayōmard37, 61, 71, 110, 112, 127, 129, 133, 135, 219, 239Ghānim ibn ʿAlwān178Gīw182Gushtāsp/b, Gustāsf139, 140, 160, 162, 163, 171, 188n 189, 246Ḥām179Ḥamza al-Iṣfahānī59–67, 75, 83, 117–121, 125, 147, 149, 242, 244, 248Hārūn al-Rashīd92al-Ḥasan ibn ʿAlī al-Hamadānī78, 85al-Ḥasan ibn Sahl243Hāshim-e Qāsim64, 244Hishām ibn al-Qāsimal-Haytham ibn ʿAdī75, 104Hilāl-e Yūsuf-e Awqī124Hishām38, 66Hishām ibn ʿAbd al-Malik37, 186n31, 235Hishām ibn Muḥammad al-Kalbī103, 115, 120, 180, 181, 186n31, 202Hishām ibn al-Qāsim62, 63, 64, 70, 99, 135, 242, 244, 247, 248Hormizd17, 165Hūd120, 170Ḥunayn ibn Isḥāq27n9, 52, 57Hurmiz ibn Narsī107Hurmizd-Āfarīd126Hurmizd-shāh84al-Ḥusayn ibn al-Qāsim88n95Iblīs199, 202Ibn Abī Ṭāhir88Ibn al-Balkhī124–125Ibn al-Faqīh110–111Ibn Khaldūn8Ibn Khur(ra)dādhbih114, 115, 116, 121, 149Ibn al-Muqaffaʿ1, 3, 4, 5, 7, 11, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43n61, 44, 54n98, 56n103, 62, 63, 64, 65, 67, 78n60, 81, 82, 85n89, 89–99, 101, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 119, 123, 128–130, 144, 146, 147, 148, 159, 170, 175, 179, 184, 185, 186, 187, 195, 196, 198, 219, 220, 223, 227, 232, 235, 238, 240, 242, 243, 244Ibn Qutayba106–108Ibn Ukht Abī ʿĪsā ibn Farrukhān-shāh115–116Īrān116Īrānshān ibn Abī l-Khayr126ʿĪsā ibn Dāb120Isbandiyār, Isfandiyādh, Isfandiyār11, 24, 30, 32, 33, 94, 162, 163, 164, 171, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 234, 235Isḥāq ibn Ḥunayn27Isḥāq ibn Yazīd38, 62, 72–73, 243Īzad-dād126Jabala ibn Ayham96Jabala ibn Sālim32, 33, 38, 43, 94, 98, 103n139, 186, 195, 196al-Jāḥiẓ77n58, 175, 195Jam(shīd), Jamshād69, 93n114, 107, 109, 118, 120, 130, 151, 152, 196, 202n70, 211nJesus243Jirjīs127n242Joseph152, 181Kaʿb al-Aḥbār101Kābī al-Iṣbahānī53Kahūmarth219, 238GayōmardKāmūs127Kawād18, 166Kāwe55, 200Kay Gushtāsp190Kay Kāwūs, Qābūs, Qāwūs31, 118, 127n243, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 198, 236Kay Khusraw92n106, 124, 127, 171, 182, 184, 190, 194, 198, 229, 236Kay Qubād125, 137, 171, 177, 178, 188, 190, 191, 198, 248Kay Shikan125, 137Kay Yashtāsb177BishtāsfKay(y)ūmarth71, 133, 217, 231, 238Gayōmardal-Khalīl44Khudāhūd(?) ibn Farrukhzād41n55Khurshīd (Khwarshīd) ibn Ziyār69, 70Khusraw Anōshagruwān, Anūshirwān, Nūshirwān3, 13, 16, 17, 18, 24n46, 35, 39, 109, 113, 128, 159, 166, 230, 232Khusraw Parwīz, Abarwīz84, 166, 229, 230, 231, 232Khwash-ārzū40Khwashnawāz81n70Kisr Ḥūsh109Kisrā Abarwīz95, 112Khusraw ParwīzKisrā Anūshirwān35n35, 95, 96, 126n239, 240Khusraw AnōshagruwānKisrā ibn Hurmuz80al-KisrawīMūsā ibn ʿĪsā and ʿAlī ibn MahdīKundraw, Kundrawaq209, 210Luhrāsb/f31, 125, 137, 140n27, 184, 194, 236, 248Luqmān ibn ʿĀd219, 238Maḥmūd of Ghazna191Maḥmūd ibn Malikshāh125Maḥmūd Sabuktegīn243Māhū-ye Khwarshīd71n37, 143n35, 241Mākh143n35, 241al-Maʾmūn56, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 72, 84, 240Mani20n 104, 109, 126Manīzhe190, 195, 197, 224Manṣūr ibn Nūḥ140, 181Manūchihr171al-Maqdisī102n136, 121–122, 129, 149al-Maqrīzī102, 103n137Mardak36Mardaq107Maʿrūfī134Marwak35n36, 126n237Mashih219, 239Mashyāna219, 239al-Masīḥ80Masīḥ ibn al-Ḥawārī89al-Masʿūdī115–117, 194al-Masʿūdī al-Marwazī122, 133–134, 145, 149, 158, 194Maysarī134, 136Mazdak18, 35, 36, 95, 107, 113n178, 126n237Mihr-Narsē76Mihrāb188Mihrak-e Nūshzād165Mihrnāz190Mirdās201n68Mīrkhwand157Miskawayh122–123al-mōbad al-MutawakkilīAbū Jaʿfar Zar(ā)dushtMoses243Moses Persus86nMuḥammad (the Prophet)102, 241, 243Muḥammad ibn Bahrām62, 63, 65, 69, 69–70, 244, 248Muḥammad ibn al-Jahm62, 63, 64, 67–68 73, 99, 119, 135, 219, 220, 238, 242, 244, 247, 248Muḥammad ibn Miṭyār69–70, 99Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī105, 115, 117Muḥammad Ṭūsī127–128al-Muqtadir44Mūsā ibn ʿĪsā al-Kisrawī (al-Khusrawī)1, 33n23, 60n5, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 75, 76–89, 99, 100, 119, 120, 216, 217, 237, 244, 248Mūsā ibn ʿĪsā ibn YazdānYRWDh86Mūsā ibn Khālid243al-Mustarshid125al-Muʿtaḍid27n6al-Muʿtaṣim75al-Mutawakkil75al-Naḍr ibn al-Ḥārith176, 177, 178Nāmkhwāst161Narīmān124, 125, 137, 171, 188, 191, 192, 248Narsī ibn Bahrām96Naṣr ibn Aḥmad240Nastūr11, 162Niẓām al-Mulk9n12, 14, 33n25Noah91, 179n16, 188, 243Nūḥ ii ibn Manṣūr44, 139, 140al-Nuʿmān ibn al-Mundhir96, 97, 113Nūshzād22nAnūshzādNūshirwān126Khusraw AnūshirwānOdenathos17Orosius102, 103nPābag164BābakPashan127Pharaoh151Pīrūzān125n234, 154n67, 172Porus110, 178Qābūs178Kay KāwūsQubād36, 95, 113Qutayba ibn Muslim41Rakhsh174n1, 180, 188, 193Rāmīn64, 66, 74, 242Rashīd al-Dīn102Riḍwān141n29Roxanne129Rūdakī147, 158, 240Rustam12, 25, 29, 30, 31n15, 93, 94, 120, 124, 138, 156n71, 169, 170, 171, 174–199, 223, 234, 235, 236Rustam (Kākūyid)172Rustam (of al-Qādisiyya)176Rustam-e Lārijānī171, 172Sābūr ibn Ardashīr107, 109Shāpūr iSābūr ibn Hurmiz (Dhū l-Aktāf)108, 113Shāpūr iiSaʿd-e Waqqāṣ231n28Ṣadūq127n242Sahl ibn Hārūn41n56, 115Sahlūn ibn Mihmandār88n95Sahm180SāmSaʿīd ibn ʿAbdallāh al-Kūfī75Saʿīd ibn Baṭrīq111Salm (ṣāḥib Bayt al-Ḥikma)44Salm (son of Afrīdūn)116Sām124, 125, 137, 176, 180, 188, 191, 229, 248Sām ibn Nūḥ92Sanjar ibn Malikshāh125Sapor17Shāpūr iSāsān164, 165Satan181Sebeos92n106Sergius12, 15–21, 231n25, 233Shādān ibn Burzīn143n35, 241Shaghād, Shaghāy189, 194Shahīd-e Balkhī134n8Shahmardān Ibn Abī l-Khayr138, 170, 171Shāj241Shammar-Yarʿash182, 183, 185Shammās22nShams al-Dawla Abū Ṭāhir171Shams al-Malik Farāmarz171Shamʿūn127n242Shāpūr i12, 15, 17, 165, 170Shāpūr ii17, 18, 225n13Shayūmarth109GayōmardShuʿayb198Sīmurgh180, 181, 189, 190Sindbād44Siyāwush, Siyāwukhsh24, 171, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 194Solomon130, 186, 188nSolomon of Basra21Spandiyād11, 163nIsbandiyārSuʿda, Sūdābe, Sūdāwe, Suʿdāne181, 185, 188, 190, 194Sūfrāy81n70Suhrāb171, 188, 190, 195, 197Sulaymān118Surūsh141n29al-Ṭabarī8, 114–115, 125, 132, 149, 152, 163, 224, 248Ṭahmūrath107, 111, 112, 134Takhtarītos159Tansar34Tātarītos159Takhtarītosal-Thaʿālibī52, 54, 148–152, 193, 195, 224Timeus(?) of Samos50Timothy i27Ṭūḥ, Ṭūj116Ṭūs188ʿŪj219, 238ʿUmar231n28ʿUmar ibn al-Farrukhān62, 66, 73–74, 244ʿUmar Kisrā74–75, 104, 105, 117Ūmīdh-dukht94, 186Uranius17Ūshahanj119ʿUthmān128, 141n29Vararanes17Wahrām49Wahrām i17Wahrām iii17Wāspuhr40, 166Wīdrafsh11, 161BīdrafshWishtāsf/p11, 160, 163n 189BishtāsfWuzurgmihr144, 159BuzurgmihrYaḥyā ibn ʿAdī27Yaḥyā ibn Khālid al-Barmakī42, 44Yaʿqūb-e Layth231n28al-Yaʿqūbī108–111Yazdagird (Yazdajird)18, 19, 20n 37, 64, 71, 73, 74, 109, 110, 119, 126, 127, 128, 129, 146, 231, 235, 242Yazdajird ibn Bahrām107Yazdajird ibn Mihmandār88n95Yazdāndād241Yūsuf ibn Khālid243Zābul183ZālZādūy(e) ibn Shāhūy(e)61, 62, 63, 64, 65, 68–69, 99, 242, 244, 248Zāl134, 174n3, 176, 180, 183, 188, 190, 192, 194, 229Zarathustra, Zardahisht, Zardusht, Zartusht16, 18, 112, 141n28, 160, 178, 179, 180n19, 189, 190, 191, 192, 193Zarēr, Zarīr160, 162, 163, 164Zawāre189Zulaykhā181
Index of Book Titles

Note: The indices do not list personal names and book titles that are given as source references or only mentioned in passing nor does it list modern names. The word Kitāb (abbreviated as K.) is ignored in the alphabetical order of the Index of Book titles, as is also the English article “the”. If a name or a title is mentioned both on the page and in a footnote on the same page, only the former has been noted.

K. Abarwīz ilā bnihi Shīrūye106Adab Ashk ibn Ashk41n56K. al-Adab (al-Ādāb) al-kabīr41, 44n67, 90, 106K. al-Adab al-ṣaghīr90Āfrīnnāme134ʿAhd Ardashīr41, 56n103, 95, 123, 125ʿAjāʾib al-makhlūqāt127, 191K. ʿAjāyib-e barr o-baḥr124, 139ʿAjāʾib al-dunyā139Akhbār (by Ibn Khurradādhbih)123K.-e Akhbār-e ʿajam33n25, 181Akhbār-e Bahman125Akhbār-e FarāmarzAkhbār al-Furs104Akhbār-e Sīstān124al-Akhbār al-ṭiwāl110Akhbār al-zamān35, 117n191K. Akhdh Kisrā rahn al-ʿarab110Alexander Romance45–51, 93, 103, 127, 129, 144, 146, 169, 178, 192, 223, 225Alf khurāfa43Alf layla wa-layla43Amthāl Buzurjmihr41K. Anūshirwān35, 43Arabian Nights128, 169Ardā Wirāz nāmag48n83K. Ardashīr malik Bābil35al-Āthār al-bāqiya123, 247Avesta (al-Ābisṭā)23, 119, 121, 127, 219, 220, 221, 239, 244n33K. al-Awsaṭ35K. al-Aʿyād wa’l-nawārīz82, 87, 88Ayādgār ī Jāmaspīg13, 14n29Ayādgār ī Zarērān9, 10, 12, 13, 25, 115, 141, 143, 159–164, 167, 170n92, 224, 225K. al-Āyīn39, 106K. Āyīn al-ḍarb39K. Āyīn al-ramy39*ĀyīnnāmagĀyīnnāmāhĀyīnnāmāh, Āyīnnāme36, 38, 39, 43, 90, 117, 234K. al-ʿAyn88K. al-Badʾ wa’l-taʾrīkh121Bahmannāme125K. Bahrām *Shūbīn33, 43K. Bahrām wa-Narsī33, 43Bakhtiyārnāme1n2, 72, 124, 191Bānū-Gushaspnāme168, 170K. Barsinās43Bāwandnāme154K. al-Baykār31, 32, 90, 185, 187, 193, 195, 196, 235Bāysunqurī Preface2, 74, 192, 229, 231Bible52, 100K. Bilawhar wa-Būdāsf42, 94n117Bīrūznāme125Book of the Bee19, 21, 97n124Book of Festivals83, 84K. al-AʿyādBūdāsf44K. al-Buldān110Bundahishn13, 14n29, 119n 124, 138, 139, 174n3, 219n6, 225Būsfās wa-Fīlūs42Chronicle of Seert22Dānishnāme134, 136K. Dārā wa’l-ṣanam al-dhahab43Dēnkard13, 14n29, 28n11, 48n83, 225Dīwān (of Abū Tammām)83K. al-Dubb wa’l-thaʿlab42Faḍāʾil al-Furs104n142, 105Faḍāyil-e Sīstān123, 124Faraj al-mahmūm88n95Farāmarznāme125, 158, 248Fārsnāme124–125K. Farza wa-Sīmās43K. fī taḥqīq mā li’l-Hind123Fihrist243–244Fīrūznāme125*GahnāmagKahnāmāhK.-e Garshāsp/b24, 124, 138, 139, 168, 191Garshāsbnāme125, 138n19, 145, 158, 167, 168, 169, 170, 207n86, 211, 248Ghurar akhbār mulūk al-Furs148–158, 193K. (al)-Hamadān125K. al-Ḥanīn ilā l-awṭān86Hazār afsān(e)42, 43, 169, 225Hazār dāstān42ḤDʾD-nāme1, 72al-Ḥikma al-khālida41, 122Historiarum Libri Quinque14Ḥubb al-awṭān85Husraw ud rēdag-ē13, 39, 40, 143, 166–167K. Ibn Dahshatī124, 138BundahishnIkhtilāf al-zayaja117Ikhtiyārnāme1, 72K. ʿIllat aʿyād al-Furs (by Zādūye)69K. Iṣfahān (Iṣfahān)105, 118Iskandar-nāme167n87Istiqāmat al-bilād35, 41K. Jaḥd(?)42K. Jamharat ansāb al-Furs114, 149n55K. Jawāmiʿ Kalīla wa-Dimna90Jawāmiʿ al-tawārīkh102Jāwīdān Khirad41Kahnāmāh36, 38, 39, 234Kalīla wa-Dimna26, 29, 40, 41n56, 42, 44, 76n89, 90, 94n117, 106, 110, 126, 130, 147, 158, 169, 176n8, 240, 241Kārnāmag ī Ardashīr9, 11, 12, 13, 34, 94n118, 142n31, 143, 157, 164–165, 167, 225al-Kārnāmaj (of Ardashīr)34, 35, 115al-Kārnāmaj fī sīrat Anūshirwān35, 43Kārnāme-ye Shāhān142, 239Kārwand41n54al-Khabar ʿan al-bashar103n137K. Khabar al-Ḍaḥḥāk103K. Khalīl wa-Daʿa (Daʿd?)43K. al-Khiṣāl83, 88Khudā(y)nāme (fī l-siyar), Khudāynāmāh, Khudāy-Nāma1, 7, 19, 36, 38, 43, 71, 72, 78, 117, 119, 126, 128, 129, 136, 148, 216, 217, 218, 219, 220, 234, 237, 238, 244K. Khurāfa wa-Nuzʾha42K. Khurāsān104Khusruwā42Khūzistān Chronicle22Khwadāynāmag passimK. Kibār al-bashar117n194Letter of TansarNāme-ye TansarK. Luhrāsb94n117K. Maʿānī l-Qurʾān121K. al-Maʿārif107, 116, 117, 120, 121, 126Makr al-nisāʾ110K. al-Marbīn(?)42K. Marwak/Mazdak/Mardak35, 36, 41, 42, 43, 90, 94n117, 126K. al-Masālik wa’l-mamālik114, 116Mazdaknāmag35n37K. Mihr-Ādhurjushnasb90nK. mskr zanāne(?) wa-Shāh Zanān43K. al-Mubtadaʾ92K. al-Mudhayyal120al-Muḥabbara133Mujmal al-tawārīkh125–127, 247–248Mukhtaṣar al-Buldān110K. al-Munāqaḍāt85, 87, 88Muqaddime-ye awsaṭ239n2K. Murāsalāt al-ikhwān88Murūj al-dhahab37, 115, 184, 234, 235–236K. al-Nahmaṭān45n74Nāme-ye Sāsāniyān64, 77, 242, 244Nāme-ye shāhān-e Pārs64, 242Nāme-ye Tansar34, 56n103, 90K. Namrūd malik Bābil43Nayrūz wa-mihrajān84Nihāyat al-arab92–99, 101, 109Pādishāhān-e Pārs64, 244Parwīznāme125n234Pīrān-e Wīse41n54Pīrūznāme125, 170Prose Shāhnāme4, 6, 11, 13, 24, 31, 40, 50, 57, 71n37, 140, 141–146, 149–167, 194, 195, 197, 208, 209, 212, 224, 239–243Qiṣṣat Bahrām-Shāh34Qiṣṣe-ye Jirjīs127Qiṣṣe-ye Kūsh-e Pīldandān125, 248Qiṣṣe-ye Nūshzād126Qiṣṣe-ye Ṣadūq o-Ṣādiq o-Salūm126Qiṣṣe-ye Shādbahr o-ʿAyn al-ḥayāt126Qiṣṣe-ye Shamʿūn126Qiṣṣe-ye Sharwīn o-Khwarrīn127Qiṣṣe-ye Wāmiq o-ʿAdhrāʾ126Qiṣṣe-ye Wīs o-Rāmīn127Qurʾān51, 52, 177, 178n13Rām o-Rāmīn240K. Rasāʾil Ibn al-Muqaffaʿ90K. Rawshanqubād104Risāla fī l-ashʿār fī l-nayrūz76, 118Risāla fī l-ṣaḥābi89, 90Romance of Alexander (Syriac)47Royal Annals3, 15–20, 233K. Rubʿ al-dunyā123K. Rustam wa-Isfandiyār32, 43, 94, 98, 186, 187, 193, 195, 196Rustamnāme170K. Rūzbih al-Yatīm43, 90K. al-Sakīsarān30, 31, 32, 90, 184, 185, 187, 193, 195, 196, 235, 236Shāhīnī, Shāhī35n35Shāhnāme (unspecified)2, 9, 124, 132, 134, 157, 160, 168, 191, 197, 239n3K. Shāhnāme149, 160al-Shāhnāma (by al-Balkhī)61, 124, 135, 136, 149, 151n61, 153, 183al-Shāhnāma (by al-Bundārī)55, 57Shāhnāme (by Firdawsī)6, 55n 57, 124, 125, 127, 137, 139, 141, 142, 145, 150–167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 191, 193, 197, 199–212, 213, 224, 239n3, 244–247, 248K. (al)-Shāhnāme146Prose ShāhnāmeShāhnāme-ye buzurg64, 129, 137, 147, 148, 244Shāhnāme-ye Gushtāsp11n17Shānāq240Shahrestānīhā ī Ērānshahr13, 40, 48n83, 95n121, 200, 227, 230K. Shahrīzād maʿa Abarwīz43K. Shīmās43, 94Sikandarnāme125Silāḥnāme-ye Bahrām39n51K. Sīmās126K. Sindbād42, 43, 44, 94n117, 126Sindbādnāme44, 86, 110, 158Sindbādnāme-ye manẓūm158n74Sīra (of Muḥammad)102Sīranāme41n55Sīrat Anūshirwān35, 42, 123Sīrat Ardashīr42, 106n159Sīrat al-Furs1, 72, 73, 244Sīrat Isfandiyār33, 98, 169, 186, 187, 193, 195, 196K. al-Siyar, Siyar al-mulūk, Siyar mulūk al-ʿajam (al-Furs)9, 38, 73, 81, 92, 94, 96, 98, 104, 106, 125, 126, 185, 220, 221, 226K. al-Siyar, Siyar al-mulūk, Siyar (mulūk) al-ʿajam (by Ibn al-Muqaffaʿ)57, 60, 61, 90, 91, 98, 107n163, 108, 124, 125, 128, 129, 135, 183, 223, 236, 247, 248al-Siyar al-kabīr85Siyar al-mulūk (by Bahrām ibn Mardānshāh)61Siyar al-mulūk (by Bahrām ibn Mihrān)61, 69–70, 237K. Siyar mulūk al-Furs (by Ibn al-Jahm)60, 61, 67, 236Siyar al-mulūk (by Hishām ibn al-Qāsim)61K. Siyar mulūk al-Furs (by Zādūye)68, 236al-Siyar al-ṣaghīr85Siyāsat Ardashīr35, 41Siyāsatnāme9n12, 14, 33n25Surūrnāme125n234K. al-Ṣuwar (Ṣuwar mulūk Banī Sāsān)21, 36, 37, 38, 39, 68n28, 70, 109, 113, 115, 117, 119, 126, 218, 227, 235K. al-Ṣuwar (by Mani)126Tadbīr Anūshirwā35, 41Tafsīr (by al-Ṭabarī)114K. al-Tāj106K. al-Tāj fī sīrat Anūshirwān35, 90K. al-Tāj wa-mā tafāʾalat fīhi l-mulūk43Tajārib al-umam122al-Tanbīh wa’l-ishrāf115, 234–235Taʾrīkh (by Ibn Khurradādhbih)114, 116, 123K. al-Taʾrīkh (by al-Khwārizmī)105, 117Taʾrīkh (by al-Yaʿqūbī)108–110Taʾrīkh Iṣbahān117K. al-Taʾrīkh al-jāmiʿ115Taʾrīkh mulūk Banī Sāsān (by Bahrām ibn Mardānshāh)60, 61, 71–72, 217, 237Taʾrīkh mulūk Banī Sāsān (by Hishām ibn Qāsim or Mūsā ibn ʿĪsā)60, 70, 77, 80, 237Taʾrīkh mulūk al-Furs1, 78, 126, 216Taʾrīkh mulūk al-Furs (from the Library of al-Maʾmūn)60, 68, 236Taʾrīkh mulūk al-Furs (by Zādūye)60Tārīkh-e pādishāhān63, 248Taʾrīkh al-Rusul wa’l-mulūk54, 114, 147, 180n21, 248Taʾrīkh sinī l-mulūk117, 118, 213–222, 226, 227, 236–239Tārīkh-e Sīstān123–124Tārīkhnāme57, 244K. Tawḍīḥ al-dunyā123Topics27Ṭūmār-e naqqālī-ye Shāhnāme158n75, 173K. al-Ulūf106, 117, 120K. al-Umam al-sālifa111K. ʿUyūn al-akhbār106Wāmiq o-ʿAdhrāʾ145Wīs o-Rāmīn44Wizārishn ī chatrang7, 13, 40, 143, 158–159, 162, 167K. al-Wuzarāʾ182nXwadāy-nāmag7, 21nK. al-Yatīma90, 106Yatīmat al-dahr150n59K. Yūsīfās94n117, 126Yūsuf o-Zulaykhā139Zand ī Wahman Yasn13, 14n29Zayn al-akhbār123, 208Zīj al-raṣad85Zīj al-shahriyār243Zubdat Gulistān52n91