Bibliography

This bibliography consists of five parts:

 1. Holwerda’s publications

 2. Holwerda’s correspondence

 3. NT editions and Bible translations

 4. Editions and translations of other ancient works

 5. Other soures

The b-numbers at the end of most references are the catalogue numbers in the Amsterdam Database bibliography. [The Bibliography of the Amsterdam Database will become available on http://ntvmr.uni-muenster.de/nt-conjectures shortly.] Here additional information about the source is sometimes provided.

The use of capitals in titles is not adjusted to modern standards. Ellipses replace names of authors, editions numbers, and, in long titles, also other parts.

Abbreviations follow Patrick H. Alexander et al., (eds.), The SBL Handbook of Style for Ancient Near Eastern, Biblical, and Early Christian Studies (Peabody, MA: Hendrickson, 22014). [b5413]

Abbreviations not in the SBL Handbook of Style:

AALB

Annales Academiae Lugduno-Batavae

AH

Algemeen Handelsblad

AKL

Algemeene Konst- en Letterbode

ASD

Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Recognita at adnotatione critica instructa notisque illustrata

BijbRef

Bijblad bij de Referent voor de theologische Wetenschap

BGW

Boekzaal der geleerde wereld, en Tijdschrift voor de Protestantsche Kerken in het Koningrijk der Nederlanden

BSGRT

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana

BSPEG

Bibliotheca sacra patrum ecclesiae graecorum

CRJ

Classical Receptions Journal

DNK

Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800

Exp

The Expositor

GGB

Godgeleerde bijdragen

HHR

Hollandse Historische Reeks

HTS

Hervormde Teologiese Studies

JGNP1800

Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800

JKNIW

Jaarboek van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten

JMNL

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

JPhil

The Journal of Philology

JWT

Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie

KEH

Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Neuen Testament

LB

De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden

LC

Leydsche Courant

LCD

Literarisches Centralblatt für Deutschland

LLL

Longman Linguistics Library

MBS

Maandschrift voor den beschaafden stand ter bevordering van bijbelkennis en christelijk leven

Mnem

Mnemosyne. Bibliotheca Philologica Batava

Mnem ns

Mnemosyne. Bibliotheca Philologica Batava. Nova Series

MtS

Münchener theologische Studien

NBBBU

Nieuwe bijdragen tot bevordering van bijbelsche uitlegkunde

NJWT

Nieuwe Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie

NS

Nederlandsche Staatscourant

NwBijdr

Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte

OGV

Oud-Gorcum Varia

PM

Protestantische Monatshefte

RC

Rotterdamsche Courant

RecALM

De recensent, algemeen letterlievend maandschrift

RGP

Rijks geschiedkundige publicatiën

RThPh ns

Revue de théologie et de philosophie et compte-rendu des principales publications scientifiques

SCL

Sather Classical Lectures

STT

Studiën. Theologisch tijdschrift

ThSt

Theologische Studiën

ThT

Theologisch Tijdschrift

TTT

Teyler’s Theologisch Tijdschrift

VMKAWLet

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde

VRNGG ns

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, nieuwe serie

WL

Waarheid in Liefde

1 Holwerda’s Publications

The bibliography of Holwerda below is complete, to my knowledge. Only two publications are not referred to in the dissertation, namely Oordeel des Heeren (1860), an induction sermon, and “Boonzajer” (1863), a memorial speech.

 • “Responsio” (1828)

 • “Responsio ad quaestionem …: ‘Quaenam fuit veterum Scepticorum sententia de veri iudicio? Quibus argumentis eam tueri conati sunt adversus Dogmaticos inprimis Socraticos et Stoicos? Quomodo denique Sceptica philosophandi ratio observata hominis indole natura atque ingenii progressione explicanda et coercenda videtur?’ …” AALB (1828). [b3354]

 • Dissertatio (1830)

 • Dissertatio theologica inauguralis de colloquio Jesu cum Nicodemo (The Hague: Giunta d’Albani 1830). [b3355]

 • Specimen (1847)

 • Emendationum Flavianarum specimen. Scripsit et de novae operum Josephi editionis consilio disseruit … (Gorinchem: Noorduyn 1847). [b3479]

 • Betrekking (1853)

 • De betrekking van het verstand tot het uitleggen van den Bijbel inzonderheid van de schriften des Nieuwen Testaments (Gorinchem: Noorduyn 1853). [b1040]

 • Aanteekeningen (1853)

 • Uitlegkundige aanteekeningen op eenige plaatsen uit het Nieuwe Testament (Gorinchem: Noorduyn 1853). [b1039]

 • “Observationes criticae” (1853)

 • “Observationes criticae in Flavii Iosephi Antiquitatum Iudaicarum librum XVIIIMnem 2 (1853): pp. 111–141. [b5566]

 • “Opmerkingen” (1854)

 • “Nog eenige opmerkingen betreffende Matth. III:15. Matth. XXVII:28 en Marc. XV:36. Luc. XIII:28. Luc. XXIII:19. Joann. XIX:29” JWT 12 (1854): pp. 23–43. [b1042]

 • “Antikritiek” (1855)

 • “Antikritiek. Bedenkingen van den Schrijver van het werkje: Bijdragen … tegen de recensie daarvan voorkomende in het Tijdschrift: Godgeleerde Bijdragen. Jaargang 1855. St. IX bl. 671–685” BGW 2 (1855): pp. 524–536. [b2388]

 • review of Peerlkamp Opmerkingen (1855)

 • review of Peerlkamp Opmerkingen (1855) in AKL 67 (1855) pp. 352a–353a. [b2383]

 • Bijdragen (1855)

 • Bijdragen tot de uitlegging van het Nieuwe Testament (Leiden: Hazenberg 1855). [b1041]

 • “Ignatius ad Philad. c. 8” (1856)

 • “Iets over de plaats van Ignatius in Ep. ad Philad. c. 8” JWT 13 (1856): pp. 131–135. [b5572]

 • “Open brief” (1856)

 • “Open brief aan den schrijver van het werkje: Opmerkingen …” (review of Peerlkamp Opmerkingen [1855]) in BijbRef 1 (1856) pp. 65–86. [b2386]

 • “Woord” (1856)

 • “Een woord aan den schrijver van het werkje: Opmerkingen …” (review of Peerlkamp Opmerkingen [1855]) in BijbRef 1 (1856) pp. 2–18. [b3953]

 • “Rom IX:5” (1858)

 • “Proeve eener verklaring van Rom. IX:5 ὧν οἱ Πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν” NJWT 1 (1858): pp. 55–100. [b2086]

 • “Nog een woord over Rom. IX:5” (1859)

 • “Nog een woord over Rom. IX:5” NJWT 2 (1859): pp. 557–632. [b3357]

 • Oordeel des Heeren (1860)

 • De gedachte aan het oordeel des Heeren het wapen en de staf van den getrouwen evangeliedienaar. Kerkelijke rede over 1 Cor. IV:4b. Ter bevestiging van een ambtgenoot gehouden te Gorinchem den 3den junij 1860 door … (Gorinchem: Van der Mast 1860). [b5655]

 • “Tischendorf” (1860)

 • “Tischendorfs Editio 7ma Novi Testamenti” NJWT 3 (1860): pp. 548–597. [b1043]

 • “1 Petr. III:18–IV:6” (1862)

 • “Verklaring van 1 Petr. III:18–IV:6” NJWT 5 (1862): pp. 447–535. [b2876]

 • “Boonzajer” (1863)

 • “Levensberigt van Cornelis Gerardus Boonzajer” JMNL (1863): pp. 380–399. [b5656]

 • Xenophontis Hellenica (1866)

 • Annotatio critica in Xenophontis Hellenica (Amsterdam: Van Helden 1866). [b3703]

 • “Canon” (1868)

 • “Bijdrage tot de geschiedenis van den canon des Nieuwen Testaments” GGB 42 (1868): pp. 95–176. [b3465]

 • “Allerlei uit Josephus” (1872)

 • “Allerlei uit Josephus” VMKAWLet 2–2 (1872): pp. 106–139. [b5586]

 • Herinneringen (1872)

 • Herinneringen van een Predikant na één en veertigjarigen dienst tevens afscheidswoord aan de Hervormde Gemeente van Gorinchem (Gorinchem: Schook 1872). [b3350]

 • “Philo” (1873)

 • “Annotatio critica in Philonem Judaeum” VMKAWLet 2.3 (1873): pp. 271–288. [b3455]

 • “Moderne orthodoxie en vergelijkende godenleer” (1873)

 • “Moderne orthodoxie en vergelijkende godenleer” LB 6 (1873): pp. 14–32. [b5582]

 • “De posteritate Caini” (1884)

 • “Annotatio critica in Philonis Judaei librum de posteritate Caini” VMKAWLet 3.1 (1884): pp. 274–284. [b3456]

2 Holwerda’s Correspondence

This correspondence section is divided into three parts: first letters from Holwerda, then letters to Holwerda, and finally some letters which are neither written nor received by Holwerda.

All letters are kept in the Leiden University Library. The codes before the full stop (e.g. BPL 2798) are catalogue codes of this library.

The following persons are involved:

 • John Bake (1787–1864)

 • Carel Gabriël Cobet (1813–1889)

 • Jacobus Geel (1789–1862)

 • Willem Hendrik van de Sande Bakhuyzen (1831–1919)

 • Johannes van Vloten (1818–1883)

 • Gerbrand Vissering (1813–1869)

 • Jan Hendrik Adolf Michelsen (1838–1918)

 • Theodorica Catharina Holwerda-Bertling (1810–1900)

From Holwerda

 • to Bake 11 August 1840 BPL 885. [b3449]

 • to Cobet 22 December 1856 BPL 2798. [b3340]

 • to Geel 3 November 1846 BPL 2798. [b3448]

 • to van de Sande Bakhuyzen (draft) unsent 15 January 1876 BPL 2798. [b3450]

 • to van de Sande Bakhuyzen (draft) 1 December 1879 sent in a changed form on 2 December 1879 BPL 2798. [b3451]

 • to van Vloten 33 letters from 1853 to 1878 LTK 1914 and BPL 2798. [b4012]

 • to van Vloten 15 May 1853 LTK 1914. [b3902]

 • to van Vloten 17 November 1853 LTK 1914. [b4010]

 • to van Vloten 29 November 1853 LTK 1914. [b4011]

 • to van Vloten 22 January 1854 LTK 1914. [b4008]

 • to Vissering 11 letters from 1854 to 1861 BPL 2798. [b5567]

 • to Vissering 11 December 1854 BPL 2798. [5569]

 • to Vissering 25 April 1855 BPL 2798. [b3446]

 • to Vissering 26 November 1855 BPL 2798. [b3899]

 • to Vissering 22 October 1855 BPL 2798. [b3445]

 • to Vissering 4 February 1856 BPL 2798. [b5571]

 • to Vissering 8 July 1856 BPL 2798. [b4013]

 • to Vissering 27 November 1858 BPL 2798. [b3869]

To Holwerda

 • from Cobet 5 letters from 1852 to 1856 BPL 2798. [b5576]

 • from Cobet 29 February 1852 BPL 2798. [b3385]

 • from Cobet 16 March 1853 BPL 2798. [b3452]

 • from Cobet undated [1856] BPL 2798. [b3453]

 • from Geel 52 letters from 1847 to 1858 BPL 2798. [b3867]

 • from Geel 21 December 1847 BPL 2798. [b3868]

 • from Geel 25 September BPL 2798. [b3870]

 • from Geel 7 January 1849 BPL 2798. [b3871]

 • from Geel 26 February 1849 BPL 2798. [b5558]

 • from Geel 24 February 1850 BPL 2798. [b3872]

 • from Geel 26 Augustus 1850 BPL 2798. [b3884]

 • from Geel unsent undated [1851] LTK 1628. [b5560]

 • from Geel 15 January 1851 BPL 2798. [b3883]

 • from Geel 28 February 1851 BPL 2798. [b3890]

 • from Geel 15 May 1851 BPL 2798. [b3891]

 • from Geel 17 June 1852 BPL 2798. [b3892]

 • from Geel 27 March 1853 BPL 2798. [b3875]

 • from Geel 24 October 1853 BPL 2798. [b4015]

 • from Geel 11 April 1855 BPL 2798. [b5561]

 • from Geel 18 October 1855 BPL 2798. [b5562]

 • from Geel 7 December 1855 BPL 2798. [b5563]

 • from Geel 17 November 1856 BPL 2798. [b5570]

 • from Geel 25 June 1857 BPL 2798. [b5329]

 • from Michelsen 14 July 1881 BPL 2798. [b5546]

 • from van de Sande Bakhuyzen 28 letters from 1873 to 1881 BPL 2798. [b3358]

 • from van de Sande Bakhuyzen 12 December 1879 BPL 2798. [b5547]

 • from van de Sande Bakhuyzen 2 March 1880 BPL 2798. [b4026]

 • from Vissering 40 letters from 1854 to 1868 BPL 2798. [b5568]

 • from Vissering 1 December 1854 BPL 2798. [b4014]

 • from Vissering 23 November 1855 BPL 2798. [b3898]

Neither from nor to Holwerda

 • Cobet to Holwerda-Bertling 18 September 1855 BPL 2798. [b3454]

 • Geel to Holwerda-Bertling 1 February 1857 BPL 2798. [b5565]

 • Holwerda-Bertling to Geel (draft) undated [1857] BPL 2798. [b5564]

3 New Testament Editions and Bible Translations

 • Aland et al. ECM 4.1 (22013)

 • Barbara Aland et al. Novum Testamentum Graecum. Editio Critica Maior. IV. Die Katholischen Briefe. Teil 1 Tekst … (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 22013). [b5014]

 • Aland et al. ECM 4.2 (22013)

 • Barbara Aland et al. Novum Testamentum Graecum. Editio Critica Maior. IV. Die Katholischen Briefe. Teil 2: Begleitende Materialien … (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 22013). [b5015]

 • Baljon NTG (1898)

 • Johannes Marinus Simon Baljon Novum Testamentum Graece. Praesertim in usum studiosorum recognovit et brevibus annotationibus instruxit … (Groningen: Wolters 1898). [b1134]

 • Beza Annotationes (11556)

 • Theodorus Beza Novum D. N. Iesu Christi testamentum (Geneva: Robertus Stephanus 11556). [b1091]

 • Buttmann NTG (21860)

 • Philipp Buttmann Novum Testamentum graece ad fidem potissimum codicis Vaticani B recensuit varias lectiones codicis B Textus Recepti editionum Griesbachii Lachmanni Tischendorfii integras adiecit … (Leipzig: Teubner 21860). [b1700]

 • CNTTS (2004)

 • Bill Warren et al. The Center for New Testament Textual Studies NT Critical Apparatus (electronic database; New Orleans LA: New Orleans Baptist Theological Seminary 2004; BibleWorks v.9).

 • EB3 (1993)

 • Elberfelder Bibel (Wuppertal: Brockhaus 31993; BibleWorks v.9).

 • Griesbach Libri historici (1774–1775)

 • Johann Jakob Griesbach Libri historici Novi Testamenti Graece. Textum ad fidem codicum versionum et patrum emendavit et lectionis varietatem adiecit … (2 vols; Halle: Curtius 1774–1775). [b2835 and b2386]

 • Griesbach NTG 2 (11775)

 • Johann Jakob Griesbach Novum Testamentum Graece. Textum ad fidem codicum versionum et patrum emendavit et lectionis varietatem adiecit … Volumen II. Epistolas omnes et Apocalypsin complectens (Halle: Curtius 11775). [b2116]

 • Griesbach NTG 1 (21796)

 • Johann Jakob Griesbach Novum Testamentum Graece. Textum ad fidem codicum versionum et patrum recensuit et lectionis varietatem adiecit … Volumen I. IV Evangelia complectens. (Halle: Curtius 21796). [b2834]

 • Griesbach NTG 2 (21806)

 • Johann Jakob Griesbach Novum Testamentum Graece. Textum ad fidem codicum versionum et patrum recensuit et lectionis varietatem adiecit … Volumen II. Acta et epistolas apostolorum cum Apocalypsi complectens … (Halle: Curtius 21806). [b1673]

 • Gwynn Remnants I (1909)

 • John Gwynn Remnants of the Later Syriac Versions of the Bible in Two Parts. … (London: Williams & Norgate 1909). [b2886]

 • Hoelzlin NT (21633)

 • Jeremias Hoelzlin Ἡ καινὴ διαθήκη. Novum Testamentum ex Regiis aliisque optimis editionibus cum cura expressum (Leiden: Elzevier 21633). [b4979]

 • Holmes GNTSBL (2010)

 • Michael W. Holmes Greek New Testament. SBL Edition (Atlanta GA: Society of Biblical Literature 2010). [5343]

 • Jérusalem2 (1973)

 • Bible de Jérusalem (Paris: Les Éditions du Cerf 21973; BibleWorks v.9).

 • KJV (ed. Blaney 1769)

 • Authorized version 1769 Blaney edition (Oxford: Cambridge University Press 1769. BibleWorks v.9).

 • Kuenen and Cobet NT (1860)

 • Abraham Kuenen and Carel Gabriël Cobet Novum Testamentum ad fidem Codicis Vaticani (Leiden: Brill 1860). [b2916]

 • Lachmann NTG (1831)

 • Karl Lachmann Novum Testamentum Graece ex recensione Caroli Lachmanni (Berlin: Reimer 1831). [b1133]

 • Lachmann and Buttmann NTGL 1 (1842)

 • Karl Lachmann and Philipp Buttmann Novum Testamentum Graece et Latine. Carolus Lachmannus recensuit. Philippus Buttmannus Graecae lectionis auctoritates apposuit. Tomus prior (Berlin: Reimer 1842). [b1371]

 • Lachmann and Buttmann NTGL 2 (1850)

 • Karl Lachmann and Philipp Buttmann Novum Testamentum Graece et Latine. Carolus Lachmannus recensuit. Philippus Buttmannus Graecae lectionis auctoritates apposuit. Tomus alter (Berlin: Reimer 1850) [b1372]

 • LB (1984)

 • Lutherbibel (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1984; BibleWorks v.9).

 • Matthaei NTG 2 (1804)

 • Christian Friedrich von Matthaei Novum Testamentum Graece. … Tom. II. continens Actus Apostt. et Epistt. Catholl. (Hof: Grau 1804). [b4277]

 • Moffatt NT (1913)

 • James Moffatt The New Testament. A New Translation (London: Hodder & Stoughton 1913). [b3266]

 • N1 (1898)

 • Eberhard Nestle Novum Testamentum Graece cum apparatu critico ex editionibus et libris manu scriptis collecto (Stuttgart: Privilegierte Württembergische Bibelanstalt 11898). [b1165]

 • N3 (1901)

 • Eberhard Nestle Novum Testamentum Graece cum apparatu critico ex editionibus et libris manu scriptis collecto … (Stuttgart: Privilegierte Württembergische Bibelanstalt 31901). [b2117]

 • N6 (1906)

 • Eberhard Nestle Novum Testamentum Graece cum apparatu critico ex editionibus et libris manu scriptis collecto … (Stuttgart: Privilegierte Württembergische Bibelanstalt 61906). [b2120]

 • N10 (1914)

 • Eberhard Nestle Novum Testamentum Graece cum apparatu critico ex editionibus et libris manu scriptis collecto … (Stuttgart: Privilegierte Württembergische Bibelanstalt 101914). [b2124]

 • N11 (1920)

 • Eberhard Nestle Novum Testamentum Graece cum apparatu critico ex editionibus et libris manu scriptis collecto … (Stuttgart: Privilegierte Württembergische Bibelanstalt 111920). [b2125]

 • N12 (1923)

 • Eberhard Nestle Novum Testamentum Graece cum apparatu critico ex editionibus et libris manu scriptis collecto … (Stuttgart: Privilegierte Württembergische Bibelanstalt 121923). [b2126]

 • N13 (1927)

 • Eberhard Nestle and Erwin Nestle Novum Testamentum Graece cum apparatu critico … (Stuttgart: Privilegierte Württembergische Bibelanstalt 131927). [b2127]

 • N16 (1936)

 • Eberhard Nestle and Erwin Nestle Novum Testamentum Graece cum apparatu critico … (Stuttgart: Privilegierte Württembergische Bibelanstalt 161936). [b2130]

 • NA26 (1979)

 • Kurt Aland et al. Novum Testamentum Graece post Eberhard Nestle et Erwin Nestle … (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 261979). [b2140]

 • NA27 (1993)

 • Barbara Aland Kurt Aland et al. Novum Testamentum Graece post Eberhard Nestle et Erwin Nestle … (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 271993). [b2141]

 • NA28 (2012)

 • Barbara Aland Kurt Aland et al. Novum Testamentum Graece. Begründet von Eberhard und Erwin Nestle … (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 282012). [b2142]

 • NAB4 (2010)

 • New American Bible (Washington DC: Confraternity of Christian Doctrine 42010; BibleWorks v.9).

 • NASB2 (1995)

 • New American Standard Bible (La Habra CA: The Lockman Foundation 21995; BibleWorks v.9).

 • NBG (1951)

 • Bijbel in de Nieuwe Vertaling (Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap 1951).

 • NBV (2004)

 • Nieuwe Bijbelvertaling (Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap 2004).

 • NET (2005)

 • New English Translation (n.p.: Biblical Studies Press 2005; BibleWorks v.9).

 • NIV3 (2011)

 • New International Version (Colorado Springs CO: International Bible Society 32011; BibleWorks v.9).

 • NRSV (1989)

 • New Revised Standard Version Bible (New York NY: Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America 1989; BibleWorks v.9).

 • Oort NT (1912)

 • Henricus Oort Het Nieuwe Testament opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleiding en aanteekeningen voorzien door … (Zaltbommel: Wink 1912). [b4254]

 • Penn New Covenant (1838)

 • Granville Penn The Book of the New Covenant of Our Lord and Saviour Jesus Christ: Being a Critical Revision of the Text and Translation of the English Version of the New Testament with the Aid of Most Ancient Manuscripts Unknown to the Age in which that Version was Last Put Forth by Authority (London: Duncan 1836). [b5068]

 • Pocock Epistolae quatuor (1630)

 • Edward Pocock Epistolae quatuor Petri secunda Johannis secunda et tertia et Iudae fratris Jacobi una. Ex Celeberrimae Bibliothecae Bodleianae Oxoniensis manuscript. exemplari nunc primum depromptae et charactere Hebraeo versione Latina notisque quibusdam insignitae opera et studio … (Leiden: Elzevier 1630). [b2887]

 • Pusey and Gwilliam Tetraevangelium sanctum (1901)

 • Philip Edward Pusey and George Henry Gwilliam Tetraevangelium sanctum juxta simplicem Syrorym versionem ad fidem codicum Massorae editionum denuo recognitum. Lectionum supellectilem quam conquisiverat … Auxit digessit edidit … Accedunt capitulorum notatione concordiarum tabulae translatio Latina annotiationes (Oxford: Clarendon 1901). [b3270]

 • RSV2 (1971)

 • Revised Standard Version of the Bible (New York NY: Division of Christian Education of the National Council of Churches of Christ in the United States of America 21971; BibleWorks v.9).

 • RV (1885)

 • English Revised Version (Canterbury: Convocation of Canterbury of the Church of England 1885; electronic text Larry Nelson 2002; BibleWorks v.9).

 • Schenke and Kasser Papyrus Michigan 3520 und 6868(a) (2003)

 • Hans-Martin Schenke and Rodolphe Kasser Papyrus Michigan 3520 und 6868(a). Ecclesiastes Erster Johannesbrief und Zweiter Petrusbrief im fayumischen Dialekt (TUGAL 151; Berlin: De Gruyter 2003). [b5352]

 • Schmitz Verhältnis (2003)

 • Franz-Jürgen Schmitz Das Verhältnis der koptischen zur griechischen Überlieferung des Neuen Testaments. Dokumentation und Auswertung der Gesamtmaterialen beider Traditionen zum Jakobusbrief und den beiden Petrusbriefen (ANTF 33; Berlin: De Gruyter 2003). [b5353]

 • Scholz NTG 1 (1830)

 • Johann Martin Augustin Scholz Novum Testamentum Graece … Vol. I IV Evangelia complectens (Leipzig: Fleischer 1830). [b3785]

 • Schüssler Katholische Briefe 2 (1991)

 • Karlheinz Schüssler Die Katholischen Briefe in der koptischen (sahidischen) Version. Vol. 2 (CSCO 529; Leuven: Peeters 1991). [b5351]

 • Strutwolf and Wachtel ECM Parallelperikopen (2011)

 • Holger Strutwolf and Klaus Wachtel Novum Testamentum Graecum. Editio Critica Maior. Parallelperikopen. Sonderband zu den synoptischen Evangelien (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2011). [b2881]

 • Strutwolf et al. ECM 3.1.1 (2017)

 • Holger Strutwolf et al. Novum Testamentum Graecum. Editio Critica Maior. III. Die Apostelgeschichte. Teil 1.1: Text. Kapitel 1–14 (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2017). [b6474]

 • Strutwolf et al. ECM 3.1.2 (2017)

 • Holger Strutwolf et al. Novum Testamentum Graecum. Editio Critica Maior. III. Die Apostelgeschichte. Teil 1.2: Text. Kapitel 15–28 (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2017). [b6475]

 • Ti1 (1841)

 • Constantin von Tischendorf Novum Testamentum Graece … (Leipzig: Köhler 11841). [b3661]

 • Tischendorf Codex Ephraemi Syri rescriptus NT (1843)

 • Constantin von Tischendorf Codex Ephraemi Syri rescriptus sive fragmenta Novi Testamenti e codice Graeco Parisiensi celeberrimo quinti ut videtur post Christum seculi (Leipzig: Tauchnitz 1843). [b3783]

 • Ti2 (1849)

 • Constantin von Tischendorf Novum Testamentum Graece. Ad antiquos testes recensuit apparatum criticum multis modis auctum et correctum apposuit commentationem isagogicam praemisit … (Leipzig: Winter 1849). [b2879]

 • Ti7 (1859)

 • Constantin von Tischendorf Novum Testamentum Graece. Ad antiquos testes denuo recensuit apparatum criticum omni studio perfectum apposuit commentationem isagogicam praetexuit … (2 vols; Leipzig: Winter 71859). [b2731 and b2732]

 • Tischendorf Novum Testamentum Vaticanum (1867)

 • Constantin von Tischendorf Novum Testamentum Vaticanum. Post Angeli Maii aliorumque imperfectos labores ex ipso codice edidit … (Leipzig: Giesecke & Devrient 1867). [b5331]

 • Ti8 (1869–1872)

 • Constantin von Tischendorf Novum Testamentum Graece. Ad antiquissimos testes denuo recensuit apparatum criticum omni studio perfectum apposuit commentationem isagogicam praetexuit … (2 vols; Leipzig: Giesecke & Devrient 81869–1872). [b1814 and b1815]

 • Tregelles GNT 2 (1861)

 • Samuel Prideaux Tregelles The Greek New Testament. Edited from Ancient Authorities with Their Various Readings in Full and the Latin Version of Jerome. Part II. Gospels of St. Luke and St. John (London: Bagster 1861). [b1668]

 • Tregelles GNT 4 (1869)

 • Samuel Prideaux Tregelles The Greek New Testament. Edited from Ancient Authorities with Their Various Readings in Full and the Latin Version of Jerome. Part IV. Romans to 2 Thessalonians [iii. 3] (London: Bagster 1869). [b1669]

 • van der Palm Bijbel 3: NV (1830)

 • Johannes Henricus van der Palm Bijbel. Derde Stuk. Alle de Boeken des Nieuwen Verbonds (Leiden: Du Mortier 1830). [b3264]

 • Vissering Al de Boeken (11854)

 • Gerbrand Vissering Al de boeken des Nieuwen Verbonds uit het Grieksch op nieuw vertaald en met opschriften gelijkluidende plaatsen en eenige aanteekeningen voorzien (Amsterdam: Muller 11854). [b1606]

 • Vissering Al de boeken (21859)

 • Gerbrand Vissering Al de boeken des Nieuwen Verbonds uit het Grieksch op nieuw vertaald en met opschriften gelijkluidende plaatsen en eenige aanteekeningen voorzien … (Amsterdam: Muller 21859). [b1605]

 • Weiss Die paulinischen Briefe (1896)

 • Bernhard Weiss Die paulinischen Briefe im berichtigten Text mit kurzer Erläuterung zum Handgebrauch bei der Schriftlektüre (Leipzig: Hinrichs 11896). [b2006]

 • Westcott and Hort NT: Text (11881)

 • Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort The New Testament in the Original Greek. Text (Cambridge: Macmillan 11881). [b1365]

 • Weymouth Resultant Greek Testament (1892)

 • Richard Francis Weymouth The Resultant Greek Testament … (London: Elliot Stock 1892). [b1687]

 • Woide Appendix (1799)

 • Charles Godfrey Woide Appendix ad editionem Novi Testamenti Graeci e codice ms. Alexandrino … (ed. Henry Ford; Oxford: Clarendon 1799). [b2888]

4 Editions and Translations of Other Ancient Works

 • Cobet Ξενοφώντος Κύρου Ἀνάβασις (1859)

 • Carel Gabriël Cobet Ξενοφώντος Κύρου Ἀνάβασις. Xenophontis Expeditio Cyri. In usum scholarum emendavit … (Leiden: Brill 1859). [b5577]

 • Cobet Ξενοφώντος Ἑλληνικά (1862)

 • Carel Gabriël Cobet Ξενοφώντος Ἑλληνικά. Xenophontis Historia Graeca in usum scholarum emendavit … (Amsterdam: Muller 1862). [b5578]

 • Cohn Wendland and Reiter Philonis opera (1896–1930)

 • Leopold Cohn Paulus Wendland and Siegfried Reiter Philonis Alexandrini opera quae supersunt (7 vols; Berlin: Reimer 1896–1930). [b5588]

 • Dindorf Φλάβιου Ιώσηπου Τὰ εὑρισκόμενα (1845–1847)

 • Wilhelm Dindorf Φλάβιου Ιώσηπου Τὰ εὑρισκόμενα. Flavii Josephii Opera. Graece et Latine recognovit … (2 vols; Paris: Didot 1845–1847). [b3363]

 • Hermann Aeschyli Tragoediae (1852)

 • Johann Gottfried Jacob Hermann Aeschyli Tragoediae (2 vols; Leipzig: Weidmannsche Buchhandlung 1852). [b5034 and b5035]

 • Hudson and Havercamp Flavii Josephi opera omnia (1726)

 • John Hudson and Siwart Haverkamp Flavii Josephi quae reperiri potuerunt opera omnia Graece et Latine … (2 vols; Amsterdam: Wettstein 1726). [b3361 and b5607]

 • Iosephi Antiquitatum XIXV (1050–1100?)

 • Flavii Iosephi Antiquitatum Iudaeicarum libb. XIXVBPG 16 J (manuscript; Universiteitsbibliotheek Leiden) (1050–1100?). [b5555]

 • Klostermann and Benz Origenes Matthäuserklärung I (1937)

 • Erich Klostermann and Ernst Benz Origenes Werke zehnter Band. Origenes Matthäuserklärung I. Die griechisch erhaltenen Tomoi [zweite Hälfte] (GCS 40.2; Leipzig: Hinrichs 1937). [b1638]

 • Lobeck Phrynichi Eclogae (1820)

 • Christian August Lobeck Phrynichi Eclogae nominum et verborum Atticorum … (Leipzig: Weidmannsche Buchhandlung 1820). [b5341]

 • Naber Flavii Iosephi Opera Omnia (1888–1896)

 • Samuel Adrianus Naber Flavii Iosephi Opera Omnia post Immanuelem Bekkerum recognovit … (6 vols; Leipzig: Teubner 1888–1896). [b3377]

 • Naber Flavii Iosephi Opera Omnia 1 (1888)

 • Samuel Adrianus Naber Flavii Iosephi Opera Omnia post Immanuelem Bekkerum recognovit … Volumen primum (BSGRT; Leipzig: Teubner 1888). [b3378]

 • Naber Flavii Iosephi Opera Omnia 3 (1892)

 • Samuel Adrianus Naber Flavii Iosephi Opera Omnia post Immanuelem Bekkerum recognovit … Volumen tertium (BSGRT; Leipzig: Teubner 1892). [b3380]

 • Naber Flavii Iosephi Opera Omnia 5 (1895)

 • Samuel Adrianus Naber Flavii Iosephi Opera Omnia post Immanuelem Bekkerum recognovit … Volumen quintum (BSGRT; Leipzig: Teubner 1895). [b3382]

 • Niese Flavii Iosephi Opera (1885–1895)

 • Benedikt Niese Flavii Iosephi Opera edidit et apparatu critico instruxit … (7 vols; Berlin: Weidmannsche Buchhandlung 1885–1895) [b3374]

 • Niese Flavii Iosephi Opera 3 (1892)

 • Benedikt Niese Flavii Iosephi Opera edidit et apparatu critico instruxit … Vol. III Antiquitatum Iudaicarum Libri XIXV (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung 1892). [b3375]

 • Peerlkamp Horatii Carmina (11834)

 • Petrus Hofman Peerlkamp Q. Horatii Flacci Carmina (Haarlem: Loosjes 11834). [b3370]

 • Peerlkamp Horatii Carmina (21862)

 • Petrus Hofman Peerlkamp Q. Horatii Flacci Carmina … (Amsterdam: Muller 21862). [b3372]

 • Perrin Plutarch Lives VIII (1919)

 • Bernadotte Perrin Plutarch Lives. Volume VIII: Sertorius and Eumenes. Phocion and Cato the Younger (LCL 100; London: Heinemann 1919). [b4032]

 • Richter Flavii Josephi Judaei Opera omnia (1826–1827)

 • Carolus Ernestus Richter Flavii Josephi Judaei Opera omnia (6 vols; BSPEG 1; Leipzig: Schwickert 1826–1827). [b3360]

 • Wright “Psalms of Solomon” (1985)

 • Robin B. Wright “Psalms of Solomon (First Century B.C.). A New Translation and Introduction” in The Old Testament Pseudepigrapha. Volume 2. Expansions of the “Old Testament” and Legends Wisdom and Philosophical Literature Prayers Psalms and Odes Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works (ed. James Hamilton Charlesworth; New York NY: Doubleday 1985) pp. 639–670. [b5589]

5 Other Sources

 • Aalders “Een mislukt project” (2004)

 • Maarten Johan Aalders “Een mislukt project. De Synodale vertaling van het Nieuwe Testament uit 1868” DNK 61 (2004): pp. 2–13. [b5557]

 • Aerts Letterheren (2007)

 • Remieg Aerts De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw. Het tijdschrift De Gids (Amsterdam: Meulenhoff 2007). [b3901]

 • Aland Benduhn-Mertz and Mink Text und Textwert Paulus (1991)

 • Kurt Aland Annette Benduhn-Mertz and Gerd Mink Text und Textwert der griechischen Handschriften des neuen Testaments II. Die paulinischen Briefe.

 • Bd. 1: Allgemeines Römerbrief und Ergänzungslist (ANTF 16; Berlin: De Gruyter 1991). [b3886]

 • Bd. 2: Der 1. und der 2. Korintherbrief (ANTF 17; Berlin: De Gruyter 1991). [b3887]

 • Bd. 3: Galaterbrief bis Philipperbrief (ANTF 18; Berlin: De Gruyter 1991). [b3888]

 • Bd. 4: Kolosserbrief bis Hebräerbrief (ANTF 19; Berlin: De Gruyter 1991). [b3889]

 • Aland Benduhn-Mertz and Mink Text und Textwert Apostelgeschichte 1 (1993)

 • Kurt Aland Annette Benduhn-Mertz and Gerd Mink Text und Textwert der griechischen Handschriften des neuen Testaments III. Die Apostelgeschichte. Bd. 1: Untersuchungen und Ergänzungsliste (ANTF 20; Berlin: De Gruyter 1993). [b3885]

 • Aland and Aland Text (21989)

 • Kurt Aland and Barbara Aland The Text of the New Testament. An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism (transl. Erroll F. Rhodes; Grand Rapids MI: Eerdmans 21989). [b1937]

 • Anonymous “Akademie-nieuws” (1848)

 • Anonymous “Akademie-nieuws” LC 11 Feb 1848: p. 3. [b3864]

 • Anonymous “Amsterdam 11 mei” (1859)

 • Anonymous “Amsterdam 11 mei” LC 13 May 1859: p. 2b. [b5583]

 • Anonymous “Judicia” (1828)

 • Anonymous “Judicia facultatum de conscriptis hoc anno commentationibus ab actuario praelecta die VIII februarii MDCCCXXVIIAALB (1828): pp. 19–25 of first part. [b5553]

 • Anonymous review of Holwerda Betrekking in WL (1854)

 • Anonymous review of Holwerda Betrekking (1853) in WL 18 (1854) pp. 552–554. [b3893]

 • Anonymous review of Da Costa Bedenkingen in GGB (1855)

 • Anonymous review of Da Costa Bedenkingen (1855) in GGB 29 (1855) pp. 435–443. [b4024]

 • Anonymous review of Holwerda Bijdragen in BGW (1855)

 • Anonymous review of Holwerda Bijdragen (1855) in BGW 2 (1855) pp. 131–139. [b2379]

 • Anonymous review of Holwerda Bijdragen in GGB (1855)

 • Anonymous review of Holwerda Bijdragen (1855) in GGB 29 (1855) pp. 671–685. [b2389]

 • Anonymous review of Holwerda Bijdragen in RecALM (1856)

 • Anonymous review of Holwerda Bijdragen (1855) in RecALM (1856) pp. 449–456. [b3464]

 • Anonymous review of Peerlkamp Opmerkingen in BGW (1856)

 • Anonymous review of Peerlkamp Opmerkingen (1855) in BGW 1 (1856) pp. 227–230. [b2380]

 • Anonymous “Rotterdam den 30 junij” 1851

 • Anonymous “Rotterdam den 30 junij” RC 1 July 1851: pp. 1c–2b. [b5584]

 • Anonymous “Vergadering den 10den februari 1873” (1873)

 • Anonymous “Gewone vergadering der afdeeling Taal- Letter- Geschiedkundige en Wijsgerige wetenschappen gehouden den 10den februari 1873” VMKAWLet 2–3 (1873): pp. 206–210. [b5587]

 • Anonymous “Vergadering den 13den december 1886” (1887)

 • Anonymous “Gewone vergadering der afdeeling Taal- letter- geschiedkundige en wijsgerige wetenschappen gehouden den 13den december 1886” VMKAWLet 3.4 (1887): pp. 1–3. [b3897]

 • Bake De custodia (1817)

 • John Bake Oratio de custodia veteris doctrinae et elegantiae praecipuo grammatici officio ([s.n.]: [s.n.] 1817). [b5556]

 • Bake “Philologie” (1847)

 • John Bake “De philologie als een werkzaam en noodzakelijk bestanddeel der tegenwoordige beschaving” JKNIW 1 (1847): pp. 151–173. [b3373]

 • Baljon Tekst (1884)

 • Johannes Marinus Simon Baljon De tekst der brieven van Paulus aan de Romeinen de Corinthiërs en de Galatiërs als voorwerp van de conjecturaalkritiek beschouwd (Utrecht: Kemink & Zoon 1884). [b1006]

 • Baljon “Opmerkingen” (1885–1889)

 • Johannes Marinus Simon Baljon “Opmerkingen op het gebied van de Conjecturaalcritiek.”

 • “De Brief aan de Epheziërs” ThSt 3 (1885): pp. 146–156. [b1007]

 • “De Brief aan de Filippiërs” ThSt 3 (1885): pp. 220–233. [b1008]

 • “De Brief aan de Kolossers” ThSt 3 (1885): pp. 313–343. [b1009]

 • “De 1e brief aan de Thessalonicensen” ThSt 6 (1888): pp. 188–195. [b1018]

 • “De 2e brief aan de Thessalonicensen” ThSt 6 (1888): pp. 347–352. [b1019]

 • “De 1e brief aan Timotheüs” ThSt 6 (1888): pp. 404–415. [b1020]

 • “De 2e brief aan Timotheüs” ThSt 7 (1889): pp. 261–268. [b1021]

 • “De brief aan Titus en de brief aan Philemon” ThSt 8 (1890): pp. 118–124. [b1022]

 • “De brief aan de Hebreërs” ThSt 8 (1890): pp. 213–229. [b1023]

 • Baljon “Jakobus” (1891)

 • Johannes Marinus Simon Baljon “De brief van Jakobus” ThSt 9 (1891): pp. 377–394. [b1027]

 • Baljon “1 Petrus” (1892)

 • Johannes Marinus Simon Baljon “Bijdrage op het gebied der Conjecturaalkritiek. De eerste Brief van Petrus” ThSt 10 (1892): pp. 425–433. [b1024]

 • Baljon “2 Petrus” (1893)

 • Johannes Marinus Simon Baljon “Bijdrage op het gebied der Conjecturaalkritiek. De tweede Brief van Petrus” ThSt 11 (1893): pp. 66–76. [b1025]

 • Baljon “1–3 Johannes—Judas” (1893)

 • Johannes Marinus Simon Baljon “Bijdrage op het gebied der Conjecturaalkritiek. De eerste brief van Johannes—De tweede brief van Johannes—De derde brief van Johannes—De brief van Judas” ThSt 11 (1893): pp. 246–258. [b1026]

 • Barrett John (1955)

 • Charles K. Barrett The Gospel According to St John. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text (London: S.P.C.K. 1955). [b3267]

 • Bauckham Jude 2 Peter (1983)

 • Richard J. Bauckham Jude 2 Peter (WBC 50; Dallas TX: Word Books 1983). [b2787]

 • Bauer Wörterbuch (51958)

 • Walter Bauer Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur (Berlin: Töpelmann 51958). [b5039]

 • BDAG (32000)

 • Frederick William Danker Walter Bauer William F. Arndt and Felix Wilbur Gingrich A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago IL: University of Chicago Press 32000). [b2978]

 • Beasley-Murray John (21999)

 • George Raymond Beasley-Murray John (WBC 36; Dallas TX: Word Books 21999). [b3255]

 • Bentley “Epistola ad Millium” (1691)

 • Richard Bentley “… Epistola ad Cl. V. Joannem Millium S.T.P. Index rerum memorabilium et scriptorum qui in ea emendantur” in Joannis Antiocheni cognomento Malalae Historia chronica e Msº Cod. Bibliothecae Bodleianae nunc primum edita. … (eds. Edmund Chilmead and Humphrey Hody; Oxford: Theatrum Sheldoniacum 1691) pp. 1–100. [b1482]

 • Bernard John 2 (1929)

 • John Henry Bernard A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John. Vol. II (ed. Alan Hugh McNeile; ICC; New York NY: Scribner 1929). [b3219]

 • Bigg Peter and Jude (1901)

 • Charles Bigg A Critical and Exegetical Commentary to the Epistles of St. Peter and St. Jude (New York NY: Scribner 1901). [b3473]

 • Birdsall “Vaticanus” (2003)

 • J. Neville Birdsall “The Codex Vaticanus. Its History and Significance” in The Bible as Book. The Transmission of the Greek Text (eds. Scot McKendrick and Orlaith A. O’Sullivan; London: The British Library 2003) pp. 33–41. [b5332]

 • Blass Grammatik (11896)

 • Friedrich Blass Grammatik des neutestamentlichen Griechisch (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 11896). [b1112]

 • Blass Debrunner and Rehkopf Grammatik (141975)

 • Friedrich Blass Albert Debrunner and Friedrich Rehkopf Grammatik des neutestamentlichen Griechisch … (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 141975). [b2878]

 • Blom “1 Petr. III:18–IV:6” (1874)

 • Abraham Hermanus Blom “Bijdragen tot verklaring van 1 Petr. III:18–IV:6” ThT 8 (1874): pp. 591–606. [b4007]

 • Blumenthal 2Petr 310 (2007)

 • Christian Blumenthal “Es wird aber kommen der Tag des Herrn.” Eine textkritische Studie zu 2Petr 310 (BBB 154; Hamburg: Philo 2007). [b1975]

 • Bodel Nyenhuis “Programma” (1857)

 • Johannes Tiberius Bodel Nyenhuis “Programma der jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden voor het jaar 1857” NS 2 July 1857: p. 2a. [b5585]

 • Bornemann Scholia (1830)

 • Friedrich August Bornemann Scholia in Lucae Evangelium ad supplendos reliquorum interpretum commentarios scripsit … accesserunt Curae secundae ad Actorum Cap. XIX. sqq. et De glossematis Novi Testamenti caute diiudicandis dissertatio (Leipzig: Baumgartner 1830). [b1191]

 • Bowyer Conjectures (11763)

 • William Bowyer Conjectural Emendations on the New Testament Collected from Various Authors as well in regard to Words as Pointing. With the Reasons on which the several Alterations in the latter have been admitted in our Edition (London: Bowyer 11763). [b1096]

 • Bowyer Conjectures (21772)

 • William Bowyer Conjectures on the New Testament Collected from Various Authors as well in regard to Words as Pointing: With the Reasons on which both are founded (London: Bowyer and Nichols 21772). [b1097]

 • Bowyer Conjectures (31782)

 • William Bowyer Critical Conjectures and Observations on the New Testament Collected from Various Authors as well in regard to Words as Pointing: With the Reasons on which both are founded (London: Nichols 31782). [b1098]

 • Bowyer Conjectures (41812)

 • William Bowyer Critical Conjectures and Observations on the New Testament Collected from Various Authors as well in regard to Words as Pointing: With the Reasons on which both are founded … (ed. John Nichols; London: Nichols 41812). [b1099]

 • Brock “Limitations” (1977)

 • Sebastian P. Brock “Limitations of Syriac in Representing Greek” in The Early Versions of the New Testament. Their Origin Transmission and Limitations (ed. Bruce M. Metzger; Oxford: Clarendon 1977) pp. 83–98. [b5339]

 • Broeyer “Pluriformiteit” (1999)

 • Frits Gerrit Murk Broeyer “Theologische en kerkelijke pluriformiteit weerspiegeld in tijdschriften. De jaren vijftig van de negentiende eeuw” in Anderhalve eeuw protestantse periodieke pers (eds. George Harinck and Dirk Theodoor Kuiper; JGNP1800 7; Zoetermeer: Meinema 1999) pp. 12–50. [b4030]

 • Brongers “Holwerda” (1979)

 • Johannes Ayolt Brongers “Holwerda Jan Hendrik (1873–1951)” in Biografisch woordenboek van Nederland. Eerste deel (eds. Johannes Charité and Ivo Schöfer; RGP; The Hague: Nijhoff 1979) pp. 251–252. [b5608]

 • Caragounis Development (2004)

 • Chrys C. Caragounis The Development of Greek and the New Testament. Morphology Syntax Phonology and Textual Transmission (WUNT 167; Tübingen: Mohr Siebeck 2004). [b3265]

 • Caragounis “John 8:25” (2007)

 • Chrys C. Caragounis “What Did Jesus Mean by τὴν ἀρχήν in John 8:25?” NovT 49 (2007): pp. 129–147. [b3257]

 • Carlson “Galatians 425” (2014)

 • Stephen C. Carlson “ ‘For Sinai is a Mountain in Arabia.’ A Note on the Text of Galatians 425” ZNW 105 (2014): pp. 80–101. [b3403]

 • Chapman “Clementines” (1913)

 • John Chapman “Clementines” in The Catholic Encyclopedia: An International Work of Reference on the Constitution Doctrine Discipline and History of the Catholic Church. Volume IV [Cland—Diocesan] (eds. Charles George Herbermann et al.; New York NY: The Encyclopedia Press 1913) pp. 39b–44b. [b5334]

 • Clarke Greek Studies (1945)

 • Martin Lowther Clarke Greek Studies in England 1700–1830 (Cambridge: University Press 1945) [b3364]

 • Clements “Dermout” (1998)

 • C.J.J. Clements “Dermout Isaäc Johannes” in Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme deel 4 (eds. Johannes van den Berg and Arie de Groot; Kampen: Kok 1998) pp. 114–116. [b3348]

 • Cobet De arte interpretandi (1847)

 • Carel Gabriël Cobet Oratio de arte interpretandi grammatices et critices fundamentis innixa primario philologi officio (Leiden: Hazenberg 1847). [b4224]

 • Cobet response to Holwerda’s Betrekking (1853)

 • Carel Gabriël Cobet response to Jan Hendrik Holwerda De betrekking van het verstand tot het uitleggen van den Bijbel inzonderheid van de schriften des Nieuwen Testaments (1853) BPL 2798 (manuscript; Universiteitsbibliotheek Leiden) (1853). [b3386]

 • Cobet and Geel “Bijvoegselen” (1853)

 • Carel Gabriël Cobet and Jacobus Geel “Bijvoegselen tot de Verhandeling van J.H. Holwerda getiteld: De betrekking van het verstand tot het uitleggen van den Bijbel enz. te Gorinchem bij J. Noorduyn en zoon” in Jan Hendrik Holwerda De betrekking van het verstand tot het uitleggen van den Bijbel inzonderheid van de schriften des Nieuwen Testaments (Gorinchem: Noorduyn 1853) pp. i–iv. [b3387]

 • Cobet Novae lectiones (1858)

 • Carel Gabriël Cobet Novae lectiones quibus continentur observationes criticae in scriptores Graecos (Leiden: Brill 1858). [b3325]

 • Cobet Brieven aan Geel (1891)

 • Carel Gabriël Cobet Brieven van Cobet aan Geel uit Parijs en Italië Nov. 1840—Juli 1845 (eds. Robert Jacobus Fruin and Hendrik Willem van der Mey; Leiden: Brill 1891). [b3359]

 • Cramer “Exegetica et critica” (1890–1896)

 • Jacob Cramer “Exegetica et critica”

 • Vol. I “Exegetische en critische opmerkingen over eenige plaatsen uit het Evangelie van Johannes (3:5; 4:35–38; 4:39; 4:44; 5:2; 13:2 3 4a; 13:16 20)” NwBijdr 7.1 (1890): pp. 35–72. [b1038]

 • Vol. II “Het glossematisch karakter van 1 Petr. 3:19–21 en 4:6” NwBijdr 7.4 (1891): pp. 221–297. [b1036]

 • Vol. III-1 “De macht der traditie in de exegese van het Nieuwe Testament” NwBijdr 8.1 (1892): pp. 1–26. [b1430]

 • Vol. III-2 “Exegetische opmerkingen naar aanleiding van ‘Paulus’ II (de Brief aan de Romeinen) van Dr. W. C. van Manen” NwBijdr 8.1 (1892): pp. 27–70. [b1431]

 • Vol. IV “De philippica van Paulus tegen de gemeente in Korinthe (2 Kor. 10–13) verklaard en in hare historische beteekenis gewaardeerd” NwBijdr 8.4 (1893): pp. 323–466. [b1432]

 • Vol. V “Opmerkingen over 1 Kor. 10:1–5. 1 Kor. 12:11–14. Hand. 18:22 en 19:21–22” NwBijdr 11.1 (1896): pp. 1–40. [b1429]

 • Cramer Galatiërs (1890)

 • Jacob Cramer De brief van Paulus aan de Galatiërs in zijn oorspronkelijken vorm hersteld en verklaard (Utrecht: Breijer 1890). [b1034]

 • Da Costa Bedenkingen (1855)

 • Isaäc Da Costa Bedenkingen tegen het synodale plan eener Nederduitsche vertaling van het Nieuwe Testament in overweging gegeven door … (Amsterdam: Höveker 1855). [b4018]

 • Danker “II Peter 3:10” (1962)

 • Frederick W. Danker “II Peter 3:10 and Psalm of Solomon 17:10” ZNW 53 (1962): pp. 82–86. [b1259]

 • De Bie and Loosjes BWPGN 4 (1931)

 • Jan Pieter de Bie and Jakob Loosjes Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 4. (The Hague: Nijhoff 1931). [b5549]

 • de Groot “Holwerda” (1978)

 • Aart de Groot “Holwerda Jan Hendrik” in Biografisch lexicon voor de geschiedenis van the Nederlands protestantism deel 1 (eds. Doede Nauta and Aart de Groot; Kampen: Kok 1978) pp. 90–99. [b4005]

 • de Jong “Niermeyer” (2006)

 • Otto Jan de Jong “Niermeyer Antonie” in Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme deel 6 (eds. Houtman Cornelis and Johannes Hendrikus van de Bank; Kampen: Kok 2006) pp. 206–207. [b3874]

 • de Jonge “Kuenen en Cobet” (1992)

 • Henk Jan de Jonge “De uitgave van het Griekse Nieuwe Testament door Kuenen en Cobet (1860)” Té-èf 21.3 (1992): pp. 15–24. [b5330]

 • de Jonge “Van Hengel” (1998)

 • Marinus de Jonge “Hengel Wessel Albertus van” in Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme deel 4 (eds. Johannes van den Berg and Arie de Groot; Kampen: Kok 1998) pp. 191–192. [b3876]

 • de Koe Conjecturaal-critiek (1883)

 • Salomon Sieuwerd de Koe De conjecturaal-critiek en het Evangelie naar Johannes (Utrecht: Kemink & Zoon 1883). [b1044]

 • Delobel “Siamese Twins” (1994)

 • Joël Delobel “Textual Criticism and Exegesis: Siamese Twins?” in New Testament Textual Criticism Exegesis and Early Church History. A Discussion of Methods (eds. Barbara Aland and Joël Delobel; CBET 7; Kampen: Kok Pharos 1994) pp. 98–117. [b2030]

 • de Wette Handbuch (11835–1848)

 • Wilhelm Martin Leberecht de Wette Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Neuen Testament (Leipzig: Weidmannsche Buchhandlung 11835–1848). [b3879]

 • de Wette Johannes (21839)

 • Wilhelm Martin Leberecht de Wette Kurze Erklärung des Evangeliums und der Briefe Johannis … (KEH 1.3; Leipzig: Weidmannsche Buchhandlung 21839). [b4779]

 • de Wette Einleitung NT (41842)

 • Wilhelm Martin Leberecht de Wette Lehrbuch der historisch kritischen Einleitung in die Bibel Alten und Neuen Testaments. Zweiter Theil. Die Einleitung in das N. T. enthaltend … (Berlin: Reimer 41842). [b5112]

 • de Wette and Brückner Johannes (41852)

 • Wilhelm Martin Leberecht de Wette and Benno Bruno Brückner Kurze Erklärung des Evangeliums und der Briefe Johannis … (KEH 1.3; Leipzig: Weidmannsche Buchhandlung 41852). [b3258]

 • de Zwaan II Petrus en Judas (1909)

 • Johannes de Zwaan II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiën en textueelen commentaar (Leiden: Van Doesburgh 1909). [b2512]

 • Dobschütz “Winer” (1998)

 • Ernst von Dobschütz “Winer Johann Georg Benedikt” in Allgemeine Deutsche Biographie. Dreiundvierzigster Band … (ed. Rochus von Liliencron; Leipzig: Von Dunder und Humblot 1898) pp. 425–427. [b5658]

 • Doedes Verhandeling (1844)

 • Jacobus Isaac Doedes Verhandeling over de tekstkritiek des Nieuwen Verbonds (VRNGG ns 34; Haarlem: Bohn 1844). [b1139]

 • Doedes “Eene nieuwe Nederduitsche vertaling” (1852)

 • Jacobus Isaac Doedes “Gedachten over eene nieuwe Nederduitsche vertaling van het Nieuwe Testament” (review of van Hengel Proeve [1852]) in JWT 10 (1852) pp. 725–748. [b3666]

 • Doedes Hermeneutiek (1866)

 • Jacobus Isaac Doedes Hermeneutiek voor de schriften des Nieuwen Verbonds (Utrecht: Kemink en Zoon 1866). [b5659]

 • Dunn Examination (1990)

 • Mark R. Dunn An Examination of the Textual Character of Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C 04) in the Gospels. A Dissertation Presented to the Faculty of the School of Theology Southwestern Baptist Theological Seminary Fort Worth Texas (Fort Worth TX: Southwestern Baptist Theological Seminary School of Theology [doctoral dissertation] 1990). [b5033]

 • Ehrman “Window” (22013)

 • Bart D. Ehrman “The Text as Window: New Testament Manuscripts and the Social History of Early Christianity” in The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis (eds. Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes; 2nd ed.; NTTSD 42; Leiden: Brill 2013) pp. 803–830. [b5530]

 • Ehrman and Holmes Text (22013)

 • Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes (eds.) The Text of the New Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis (2nd ed.; NTTSD 42; Leiden: Brill 2013). [b2037]

 • Elliott “Mark 1.1–3” (2000)

 • J. Keith Elliott “Mark 1.1–3—A Later Addition to the Gospel?” NTS 46 (2000): pp. 584–588. [b1141]

 • Elliott New Testament Textual Criticism (2010)

 • J. Keith Elliott New Testament Textual Criticism: The Application of Thoroughgoing Principles; Essays on Manuscripts and Textual Variation (NovTSup 137; Leiden: Brill 2010). [b2059]

 • Epp “Clarification” (1976)

 • Eldon Jay Epp “Toward the Clarification of the Term “Textual Variant”” in Studies in New Testament Language and Text. Essays in Honour of George D. Kilpatrick on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday (ed. J. Keith Elliott; NovTSup 44; Leiden: Brill 1976) pp. 153–173. [b4981]

 • Epp “The Eclectic Method” (1976)

 • Eldon Jay Epp “The Eclectic Method in New Testament Textual Criticism: Solution or Symptom?” HTR 69 (1976): pp. 211–257. [b2070]

 • Epp “Decision Points” (1989)

 • Eldon Jay Epp “Decision Points in Past Present and Future New Testament Textual Criticism” in The New Testament and Its Modern Interpreters (eds. Eldon Jay Epp and George W. Macrae; The Bible and Its Modern Interpreters 3; Philadelphia PA: Fortress 1989) pp. 75–126. [b2072]

 • Epp “Canons” (2011)

 • Eldon Jay Epp “Traditional ‘Canons’ of New Testament Textual Criticism. Their Value Validity and Viability—or Lack Thereof” in The Textual History of the Greek New Testament. Changing Views in Contemporary Research (eds. Klaus Wachtel and Michael W. Holmes; SBLTCS 8; Atlanta GA: Society of Biblical Literature 2011) pp. 79–127. [b5032]

 • Epp “Textual Clusters” (2012)

 • Eldon Jay Epp “Textual Clusters. Their Past and Future in New Testament Textual Criticism” in The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis (eds. Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes; 2nd ed.; NTTSD 42; Leiden: Brill 2013) pp. 519–577. [b5326]

 • Epp “Entrance” (2015)

 • Eldon Jay Epp “Codex Sinaiticus. Its Entrance into the Mid-Nineteenth Century Text-Critical Environment and Its Impact on the New Testament Text” in Codex Sinaiticus: New Perspectives on the Ancient Biblical Manuscript (eds. Scot McKendrick et al.; London: The British Library 2015) pp. 53–90. [b5453]

 • Erasmus Annotationes 4 (ed. van Poll-van de Lisdonk; 2003)

 • Desiderius Erasmus Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Recognita at adnotatione critica instructa notisque illustrata. Ordinis sexti. Tomus octavus. In hoc volumine continentur Annotationes in Novum Testamentum (pars quarta) (ed. Miekske L. van Poll-van de Lisdonk; ASD VI-8; Amsterdam: Elsevier 2003). [b3326]

 • Fee First Corinthians (1987)

 • Gordon D. Fee The First Epistle to the Corinthians (NICNT; Grand Rapids MI: Eerdmans 1987). [b2546]

 • Förster “Joh 825” (2016)

 • Hans Förster “Überlegungen zur Grammatik von Joh 825 im Lichte der handschriftlichen Überlieferung” ZNW 107 (2016): pp. 1–29. [b5337]

 • Franssen Beoordeeling (1885)

 • Herman Franssen Beoordeeling van de conjecturen op den tekst van het evangelie van Mattheus (Utrecht: Ten Bokkel Huinink 1885). [b1144]

 • Funk “Papyrus Bodmer II and John 8 25” (1958)

 • Robert W. Funk “Papyrus Bodmer II (P66) and John 8 25” HTR 51 (1958): pp. 95–100. [3256]

 • Gerretzen Schola Hemsterhusiana (1940)

 • Jan Gerard Gerretzen Schola Hemsterhusiana. De herleving der Grieksche studiën aan de Nederlandsche universiteiten in de achttiende eeuw van Perizonius tot en met Valckenaer (Nijmegen: Dekker & Van de Vegt 1940). [b3366]

 • Griesbach Symbolae criticae 1 (1785)

 • Johann Jakob Griesbach Symbolae criticae ad supplendas et corrigendas variarum N. T. lectionum collectiones. Accedit multorum N. T. codicum Graecorum descriptio et examen. Tomus prior (Halle: Curtius 1785). [b4273]

 • Grundmann Judas and 2 Petrus (1974)

 • Walter Grundmann Der Brief des Judas und der zweite Brief des Petrus (THKNT 15; Berlin: Evangelische Verlagsanstalt 1974). [b5350]

 • Guelich Mark 1–8:26 (1989)

 • Robert A. Guelich Mark 1–8:26 (WBC 34A; Dallas TX: Word Books 1989). [b6127]

 • Güthenke “Shop talk” (2009)

 • Constanze Güthenke “Shop Talk. Reception Studies and Recent Work in the History of Scholarship” CRJ 1 (2009): pp. 104–115. [b5392]

 • Hagner Matthew 14–28 (1995)

 • Donald Alfred Hagner Matthew 14–28 (WBC 33B; Dallas TX: Word Books 1995). [b2882]

 • Haines-Eitzen “Social History” (22013)

 • Kim Haines-Eitzen “The Social History of Early Christian Scribes” in The Text of the New Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis (eds. Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes; 2nd ed.; NTTSD 42; Leiden: Brill 2013) pp. 479–495. [b5524]

 • Hall Companion (1913)

 • Frederick William Hall A Companion to Classical Texts (Oxford: Clarendon 1913). [b2194]

 • Hamaker Geel (1907)

 • Martha Johanna Hamaker Jacob Geel (1789–1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst (Leiden: Van der Hoek 1907). [b4006]

 • Hammond Paraphrase (1653)

 • Henry Hammond A Paraphrase and Annotations Upon all the Books of the New Testament: Briefly Explaining All the Difficult Places Thereof (London: Flesher 1653). [b1513]

 • Harinck and Winkeler “De negentiende eeuw” (2006)

 • George Harinck and Lodewijk Winkeler “De negentiende eeuw” in Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis (ed. Herman Johan Selderhuis; Kampen: Kok 2006) pp. 597–721. [b3878]

 • Harris “Autographs” (1882)

 • James Rendel Harris “New Testament Autographs” AJP 3 (1882): pp. 1–54. [b2198]

 • Harting “Niermeyer” (1851)

 • Dirk Harting “Aan Dr. A. Niermeyer”

 • Part 1 JWT 9 (1851): pp. 173–180. [b2847]

 • Part 2 JWT 9 (1851): pp. 400–403. [b4027]

 • Hemsterhuis and Valckenaer Hemsterhusii et Valckenari Orationes (1784)

 • Tiberius Hemsterhuis and Lodewijk Casper Valckenaer … Orationes quarum prima est de Paulo apostolo. … Tres Orationes quibus subiectum est Schediasma Specimen exhibens Adnotationum Criticarum in loco quaedam Librorum Sacrorum Novi Foederis … (Leiden: Luchtmans & Honkoop 1784). [b1262]

 • Hertz Lachmann (1851)

 • Martin Hertz Karl Lachmann. Eine Bibliographie (Berlin: Hertz 1851). [b5327]

 • Hoekstra “Rom. IX:5” 1859

 • Sytze Hoekstra “Nader onderzoek naar den zin van Rom. IX:5 (ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν)” NJWT 2 (1859): pp. 347–403. [b5575]

 • Hoekstra “Status exinanitionis” (1860)

 • Sytze Hoekstra “De status exinanitionis van Jezus Christus volgens Phil. II:6–8” NJWT 3 (1860): pp. 187–247. [b2727]

 • Holmes “Text and Transmission” (2011)

 • Michael W. Holmes “Text and Transmission in the Second Century” in The Reliability of the New Testament: Bart D. Ehrman and Daniel B. Wallace in Dialogue (ed. Robert B. Stewart; Minneapolis: Fortress 2011) pp. 61–79. [b6128]

 • Holmes “Traditional Goal” (2013)

 • Michael W. Holmes “From ‘Original Text’ to ‘Initial Text’: The Traditional Goal of New Testament Textual Criticism in Contemporary Discussion” in The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis (eds. Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes; 2nd ed.; NTTSD 42; Leiden: Brill 2013) pp. 637–688. [b5533]

 • Holmes “Reasoned Eclecticism” (22013)

 • Michael W. Holmes “Reasoned Eclecticism in New Testament Textual Criticism” in The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis (eds. Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes; 2nd ed.; NTTSD 42; Leiden: Brill 2013) pp. 771–802. [b5328]

 • Hooykaas Herderscheê review of Chantepie de la Saussaye Openbare brief (1856)

 • Johannes Hooykaas Herderscheê review of Chantepie de la Saussaye Openbare brief (1855) in GGB 30 (1856) pp. 870–878. [b4019]

 • Horrocks Greek (1997)

 • Geoffrey C. Horrocks Greek. A History of the Language and its Speakers (LLL; London: Longman 1997). [b3269]

 • Hoving “Geschiedenis 9” (2000)

 • Lucas Hoving “Uit de geschiedenis van de Ned. Hervormde Gemeente van Gorinchem aflevering 9” OGV 17 (2000): pp. 183–192. [b5581]

 • Hug De antiquitate Codicis Vaticani (1810)

 • Johann Leonhard Hug De antiquitate Codicis Vaticani commentatio (Freiburg: Herder 1810). [b5070]

 • Hull Story (2010)

 • Robert F. Hull Jr. The Story of the New Testament Text. Movers Materials Motives Methods and Models (SBLRBS 58; Atlanta GA: Society of Biblical Literature 2010). [b1082]

 • Huther Timotheus und Titus (21859)

 • Johannes Eduard Huther Kritisch exegetisches Handbuch über die Briefe an Timotheus und Titus … (KEK 11; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 21859). [b4201]

 • Hutson “ ‘Saved through Childbearing’ ” (2014)

 • Christopher R. Hutson “ ‘Saved through Childbearing.’ The Jewish Context of 1 Timothy 2:15” NovT 56 (2014): pp. 392–420. [b5325]

 • Jannaris Grammar (1897)

 • Antonius Nicholas Jannaris An Historical Greek Grammar Chiefly of the Attic Dialect as Written and Spoken from Classical Antiquity down to the Present Time. Founded upon the Ancient Texts Inscriptions Papyri and Present Popular Greek (London: Macmillan 1897). [b3268]

 • Kammler “Röm 95b” (2003)

 • Hans-Christian Kammler “Die Prädikation Jesu Christi als ‘Gott’ und die paulinische Christologie. Erwägungen zur Exegese von Röm 95b” ZNW 94 (2003): pp. 164–180. [b5573]

 • Kamphuis et al. “Sleepy Scribes and Clever Critics” (2015)

 • Bart L.F. Kamphuis Jan Krans et al. “Sleepy Scribes and Clever Critics. A Classification of Conjectures on the Text of the New Testament” NovT 57 (2015): pp. 72–90. [b3319]

 • Kamphuis Against All Authorities (2017)

 • Bart L.F. Kamphuis Against All Authorities. The New Testament Conjectural Criticism of Jan Hendrik Holwerda (1805–1886) (Amsterdam: Vrije Universiteit Faculty of Theology [doctoral dissertation] 2017). [b6269]

 • Kappeijne van de Coppello Rudimenta (1822)

 • Johannes Kappeijne van de Coppello Rudimenta der Grieksche taal (The Hague: Allart 1822). [b3352]

 • Kappeyne van de Coppello review of Cobet Ξενοφώντος Κύρου Ἀνάβασις (1859)

 • Nicolaas Jacob Bernard Kappeyne van de Coppello review of Cobet Ξενοφώντος Κύρου Ἀνάβασις (1859) in Gids 23-II (1859) pp. 569–572. [b5579]

 • Kappeyne van de Coppello review of Cobet Ξενοφώντος Ἑλληνικά (1863)

 • Nicolaas Jacob Bernard Kappeyne van de Coppello review of Cobet Ξενοφώντος Ἑλληνικά (1862) in Gids 27-III (1863) pp. 177–182. [b5580]

 • Kenney Classical text (1974)

 • Edward John Kenney The Classical Text. Aspects of Editing in the Age of the Printed Book (SCL 44; Berkeley CA: University of California Press 1974). [b2247]

 • Kleyn Baradeüs (1882)

 • Hendrik Gerrit Kleyn Jacobus Baradaeüs. De stichter der Syrische monophysietische kerk (Leiden: Brill 1882). [b3527]

 • Knipscheer “Holwerda” (1930)

 • Frederik Samuel Knipscheer “Holwerda (Jan Hendrik)” in Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8 (eds. Philipp Christiaan Molhuysen and Petrus Johannes Blok; Leiden: Sijthoff 1930) pp. 802–803. [b5551]

 • Koppe and von Ammon NTG 4 (21806)

 • Johann Benjamin Koppe and Christoph Friedrich von Ammon Novum Testamentum Graece perpetua annotatione illustratum. Volumen IV. Complectens epistolam Pauli ad Romanos … (Göttingen: Dieterich 21806). [b4235]

 • Krans Beyond What Is Written (2006)

 • Jan Krans Beyond What Is Written. Erasmus and Beza as Conjectural Critics of the New Testament (NTTS 35; Leiden: Brill 2006). [b1005]

 • Krans “Conjectural Emendation” (2013)

 • Jan Krans “Conjectural Emendation and the Text of the New Testament” in The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis (eds. Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes; 2nd ed.; NTTSD 42; Leiden: Brill 2013) pp. 613–635. [b2317]

 • Krans Method and History 1 (forthcoming)

 • Jan Krans New Testament Conjectural Emendation: Method and History. Vol. 1 (forthcoming). [b6676]

 • Krans Method and History 2 (forthcoming)

 • Jan Krans New Testament Conjectural Emendation: Method and History. Vol. 2 (forthcoming). [b6677]

 • Krans Lietaert Peerbolte et al. Amsterdam Database (2016)

 • Jan Krans Bert Jan Lietaert Peerbolte et al. (eds.) The Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation (http://ntvmr.uni-muenster.de/nt-conjectures 2016)

 • Kuenen “Scholten” (1886)

 • Abraham Kuenen “Levensbericht van Joannes Henricus Scholten” JMNL (1886): pp. 3–60. [b4016]

 • Kühner and Gerth Grammatik 2.1 (31898)

 • Raphaël Kühner and Bernhard Gerth Ausführliche Grammatik der Griechischen Sprache. Zweiter Teil: Satzlehre. Erster Band (Hannover: Hahnsche Buchhandlung 31898). [b5342]

 • Lachmann “Rechenschaft” (1830)

 • Karl Lachmann “Rechenschaft über seine Ausgabe des Neuen Testaments” TSK 3 (1830): pp. 817–845. [b1132]

 • Lachmann “De ordine” (1835)

 • Karl Lachmann “De ordine narrationem in evangeliis synopticis” TSK 8 (1835): pp. 570–590. [b3686]

 • Lenhard “II Ptr 3 10 d” (1961)

 • Hellmut Lenhard “Ein Beitrag zur Übersetzung von II Ptr 3 10 d” ZNW 52 (1961): pp. 128–129. [b5344]

 • Lenhard “2Petr 3 10 d” (1978)

 • Hellmut Lenhard “Noch einmal zu 2Petr 3 10 d” ZNW 69 (1978): p. 136. [5345]

 • LSJ (91996)

 • Henry George Liddell Robert Scott Henry Stuart Jones and Robert McKenzie A Greek-English Lexicon (Oxford: Clarendon 91996). [b5660]

 • Lock Pastoral Epistles (1924)

 • Walter Lock A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles (I and II Timothy and Titus) (ICC; Edinburgh: T&T Clark 1924). [b3324]

 • Lyon “Re-examination” (1959)

 • R.W. Lyon “A Re-examination of Codex Ephraemi Rescriptus” NTS 5 (1959) pp. 260–272. [b5661]

 • Maas Textkritik (41960)

 • Paul Maas Textkritik (Leipzig: Teubner 41960). [b2261]

 • MacLachlan Budapest Commentary

 • Rosalind MacLachlan transcription of the Anonymous Budapest Commentary on Paul (Vetus Latina 89) (http://cal-itsee.bham.ac.uk/itseeweb/epistulae/XML/compaul.xml)

 • Mann True Years (1733)

 • Nicholas Mann Of the True Years of the Birth and of the Death of Christ. Two Chronological Dissertations (London: Wilcox 1733). [b2576]

 • Mark Spinoza’s Theory of Truth (1972)

 • Thomas C. Mark Spinoza’s Theory of Truth (New York NY: Columbia University Press 1972). [b4031]

 • Mayor “2 Peter” (1904)

 • Joseph Bickersteth Mayor “Notes on the Text of the Second Epistle of Peter” Exp 6.10 (1904): pp. 284–293. [b2798]

 • Mayor Jude and 2 Peter (1907)

 • Joseph Bickersteth Mayor The Epistle of St. Jude and the Second Epistle of St. Peter. Greek Text with Introduction Notes and Comments (London: Macmillan 1907). [b1480]

 • Mees-Verwey Van Vloten (1928)

 • Mea Mees-Verwey De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding (Santpoort: Mees 1928). [b3895]

 • Merx Evangelien 2.1 (1902)

 • Adalbert Merx Die vier kanonischen Evangelien nach ihrem ältesten bekannten Texte. Übersetzung und Erläuterung der syrischen im Sinaikloster gefundenen Palimpsesthandschrift. Zweiter Teil erste Hälfte Erläuterung. Matthaeus (Berlin: Reimer 1902). [b3029]

 • Metzger Textual Commentary (11975)

 • Bruce M. Metzger A Textual Commentary on the Greek New Testament. A Companion Volume to the United Bible Societies’ Greek New Testament (Third Edition) (London: United Bible Societies 11975). [b2302]

 • Metzger Text (31992)

 • Bruce M. Metzger The Text of the New Testament. Its Transmission Corruption and Restoration (Oxford: Oxford University Press 31992). [b2299]

 • Metzger Textual Commentary (21994)

 • Bruce M. Metzger A Textual Commentary on the Greek New Testament. A Companion Volume to the United Bible Societies’ Greek New Testament (Fourth Revised Edition) (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 21994). [b2301]

 • Metzger and Ehrman Text (42005)

 • Bruce M. Metzger and Bart D. Ehrman The Text of the New Testament. Its Transmission Corruption and Restoration (Oxford: Oxford University Press 42005). [b2300]

 • Meyer Matthäus Markus und Lukas (1832)

 • Heinrich August Wilhelm Meyer Kritisch exegetisches Handbuch über die Evangelien des Matthäus Markus und Lukas (KEK 1; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1832). [b1783]

 • Meyer Johannes (21852)

 • Heinrich August Wilhelm Meyer Kritisch exegetisches Handbuch über das Evangelium des Johannes … (KEK 2; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 21852). [b2572]

 • Michelsen Markus (1867)

 • Jan Hendrik Adolf Michelsen Het Evangelie van Markus. Eerste gedeelte (Amsterdam: Funke 1867). [b1361]

 • Michelsen Conjecturaal-kritiek (1879)

 • Jan Hendrik Adolf Michelsen Submission to “Prijsvraag G 94: een verhandeling over de toepassing van de conjecturaal-kritiek op den tekst van de schriften des Nieuwen Testaments (1877)” 1258 (manuscript; Archief Teylers Stichting Haarlem 1879). [b2474]

 • Michelsen “Coniecturaal-kritiek” (1881)

 • Jan Hendrik Adolf Michelsen “Coniecturaal-kritiek toegepast op den tekst van de Schriften des Nieuwen Verbonds” (review of van Manen Conjecturaal-kritiek [1880] and van de Sande Bakhuyzen Conjecturaal-kritiek [1880]) in STT 7 (1881) pp. 137–172. [b1158]

 • Michelsen “Kritisch onderzoek” (1886–1887)

 • Jan Hendrik Adolf Michelsen “Kritisch onderzoek naar den oudsten tekst van ‘Paulus’ brief aan de Romeinen’ ”

 • Part 1 ThT 20 (1886): pp. 372–386. [b1275]

 • Part 2 ThT 20 (1886): pp. 473–490. [b1276]

 • Part 3 ThT 21 (1887): pp. 163–203. [b1277]

 • Michelsen “Efeziërs Kolossers en Filemon” (1906)

 • Jan Hendrik Adolf Michelsen “De drie synoptische brieven aan de Efeziërs Kolossers en Filemon”

 • Part 1 TTT 4 (1906): pp. 159–202. [b1295]

 • Part 2 TTT 4 (1906): pp. 317–345. [b1296]

 • Mill “Prolegomena” (1707)

 • John Mill “Prolegomena” in Novum Testamentum … (Oxford: Theatrum Sheldoniacum 1707) pp. i–clxxvi. [b2717]

 • Mink “Problems” (2004)

 • Gerd Mink “Problems of a Highly Contaminated Tradition: the New Testament. Stemmata of Variants as a Source of a Genealogy for Witnesses” in Studies in Stemmatology II (eds. Pieter van Reenen and August A. den Hollander; Amsterdam: Benjamins 2004) pp. 13–85. [b2751]

 • Mounce Pastoral Epistles (2000)

 • William D. Mounce Pastoral Epistles (WBC 46; Nashville TN: Nelson 2000). [b5606]

 • Naber review of Holwerda Hellenica (1868)

 • Samuel Adrianus Naber review of Holwerda Xenophontis Hellenica (1866) in Gids 32.2 (1868) pp. 386–390. [b5451]

 • Naber Ἐσκαμμένα (1878)

 • Samuel Adrianus Naber “ΥΠΕΡ ΤΑ ΕΣΚΑΜΜΕΝΑMnem ns 6 (1878): pp. 85–104. [b1074]

 • Naber “Δεύτερον” (1878)

 • Samuel Adrianus Naber “ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΑΥΘΙΣMnem ns 6 (1878): pp. 357–372. [b1075]

 • Naber “Τρίτον” (1881)

 • Samuel Adrianus Naber “ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΡΧΟΜΑΙMnem ns 9 (1881): pp. 273–302. [b1076]

 • Naber Vier tijdgenooten (1894)

 • Samuel Adrianus Naber Vier tijdgenooten. Indrukken en beschouwingen (Haarlem: Tjeenk Willink 1894). [b3727]

 • Nestle Einführung (1897)

 • Eberhard Nestle Einführung in das Griechische Neue Testament (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1897). [b1681]

 • Neyrey 2 Peter. Jude (1993)

 • Jerome H. Neyrey 2 Peter. Jude. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 37C; New York NY: Doubleday 1993). [b5349]

 • Niermeyer “Harting” (1851)

 • Antonie Niermeyer “Aan Dr. Harting” JWT 9 (1851): pp. 393–400. [b4028]

 • North “Adultery” (2009)

 • J. Lionel North “ ‘Thou Shalt Commit Adultery’ (Exod. 20:14 AV 1631). A First Survey of Alteration Involving Negatives in the Transmission of the Greek New Testament and of Early Church Responses to it” JTS ns 60 (2009): pp. 22–69. [b2353]

 • Obbink Strauss (1973)

 • Hendrik Willem Obbink David Friedrich Strauss in Nederlandse reacties op zijn theologie in de negentiende eeuw (Utrecht: Elinkwijk 1973). [b5554]

 • Olivier “Correction” (1920)

 • Frank Olivier “Une correction au texte du Nouveau Testament: II Pierre III 10” RThPh ns 8 (1920): pp. 237–278. [b1499]

 • Østmoe Poeta noster (2014)

 • Tor Ivar Østmoe Poeta noster. An Analysis of Discussion of Conjectures in the Horation Commentaries of Lambin (1561 and –67) Bentley (1711) and Peerlkamp (1834 and –62) (Oslo: University of Oslo Faculty of Humanities [doctoral dissertation] 2014). [b3408]

 • Otterspeer Wiekslag (1992)

 • Willem Otterspeer De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw (HHR 18; The Hague: Smits 1992). [b3353]

 • Pallis Mark and Matthew (1903)

 • Alexandros Pallis A Few Notes on the Gospels According to St. Mark and St. Matthew Based Chiefly on Modern Greek (Liverpool: The Liverpool Booksellers 1903). [b1520]

 • Pallis Romans (1920)

 • Alexandros Pallis To the Romans. A Commentary (Liverpool: The Liverpool Booksellers 1920). [b1843]

 • Pallis John and Apocalypse (1926)

 • Alexandros Pallis Notes on St John and the Apocalypse (London: Milford 1926). [b1519]

 • Pallis Luke and Acts (1928)

 • Pallis Notes on St Luke and the Acts (London: Milford 1928). [b1844]

 • Pallis Mark and Matthew (New Edition) (1932)

 • Alexandros Pallis Notes on St Mark and St Matthew. New Edition (London: Milford 1932). [b1845]

 • Parker Introduction (2008)

 • David C. Parker An Introduction to the New Testament Manuscripts and Their Texts (Cambridge: University Press 2008). [b2358]

 • Paulsen Zweiter Petrusbrief und Judasbrief (1992)

 • Henning Paulsen Der Zweite Petrusbrief und der Judasbrief (KEK 12.2; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1992). [b4794]

 • Pearce Commentary 1 (1777)

 • Zachary Pearce A Commentary with Notes on the Four Evangelists and the Acts of the Apostles … Vol. I (ed. John Derby; London: Cadell 1777). [b1761]

 • Peerlkamp Opmerkingen (1855)

 • [Petrus Hofman Peerlkamp] Opmerkingen betreffende de Staten-overzetting van de Evangeliën en de Handelingen der Apostelen (Amsterdam: Van Kampen 1855). [b1171]

 • Peerlkamp “Antikritiek” (1855)

 • [Petrus Hofman Peerlkamp] “Antikritiek. Aan den WEw. ZGel. Heer J. H. Holwerda te Gorinchem” BGW 2 (1855): pp. 645–648. [b2387]

 • Peerlkamp “Berigt” (1856)

 • [Petrus Hofman Peerlkamp] “Berigt” BGW 1 (1856): pp. 382–384. [b2390]

 • Peerlkamp “Repliek” (1856)

 • [Petrus Hofman Peerlkamp] “Repliek. Den WEw. ZGel. Heer J. H. Holwerda te Gorinchem”

 • Part 1 BGW 1 (1856): pp. 486–496. [b2381]

 • Part 2 BGW 2 (1856): pp. 34–48. [b2382]

 • Penn Annotations (1837)

 • Granville Penn Annotations to the Book of the New Covenant. With an Expository Preface (London: Duncan 1837). [b5069]

 • Pierson and Naber Verisimilia (1886)

 • Allard Pierson and Samuel Adrianus Naber Verisimilia. Laceram conditionem Novi Testamenti exemplis illustrarunt et ab origine repetierunt … (Amsterdam: Van Kampen 1886). [b1580]

 • Porter Tischendorf (2015)

 • Stanley E. Porter Constantine Tischendorf. The Life and Work of a 19th Century Bible Hunter. Including Constantine Tischendorf’s When Were Our Gospels Written? (London: Bloomsbury T&T Clark 2015). [b5307]

 • Prins “Van Hengel” (1871)

 • Johannes Jacobus Prins “Levensbericht van Prof. W.A. van Hengel” JMNL (1871): pp. 175–242. [b5559]

 • Rasker De Nederlandse Hervormde Kerk (72004)

 • Albert Jan Rasker De Nederlandse Hervormde Kerk—vanaf 1795. Geschiedenis theologische ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw (Kampen: Kok 72004). [b4017]

 • Reuss Bibliotheca (1872)

 • Eduard Reuss Bibliotheca Novi Testamenti Graeci cuius editiones ab initio typographiae ad nostram aetatem impressas quotquot reperiri potuerunt (Braunschweig: Schwetschke 1872). [b2080]

 • Reynolds and Wilson Scribes and Scholars (31991)

 • Leighton Durham Reynolds and Nigel Guy Wilson Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature (Oxford: Clarendon 31991). [b2401]

 • Rietkerk Titanic (2009)

 • Wim Rietkerk De Titanic achterna? Over de toekomst van de aarde (Kampen: Voorhoeve 2009). [b5605]

 • Rinck review of Tischendorf NTG (1842)

 • Wilhelm Friedrich Rinck review of Tischendorf Novum Testamentum Graece (11841) in TSK 15 (1842) pp. 537–556. [b3664]

 • Robertson Grammar (1914)

 • Archibald Thomas Robertson A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research (New York NY: Hodder & Stoughton 1914). [b3881]

 • Rosenmeyer Aeschylus (1982)

 • Thomas Gustav Rosenmeyer The Art of Aeschylus (Berkeley CA: University of California Press 1982). [b5335]

 • Rutgers “Index palaeographicus” (1859)

 • Johannes Rutgers “Index palaeographicus” Mnem 8a (1859): pp. 85–110. [b5338]

 • Sandys History 3 (1958)

 • John Edwin Sandys A history of classical scholarship. Vol. III The eighteenth century in Germany and the nineteenth century in Europe and the United States of America (New York NY: Hafner 1958). [b3866]

 • Sannes “Noodzakelijkheid” (1850)

 • Goswijn Willem Sannes “Over de noodzakelijkheid eener wedergeboorte van de studie der Classieke Oudheid ter harer wetenschappelijke volmaking. Naar Ant. Lutterbeck” WL 14 (1850): pp. 107–156. [b3894]

 • Schleiermacher Hermeneutik und Kritik (1838)

 • Friedrich Schleiermacher Hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Neue Testament (Berlin: Reimer 1838). [b1865]

 • Schliesser “Exegetical Amnesia” (2015)

 • Benjamin Schliesser “ ‘Exegetical Amnesia’ and πίστος Χριστοῦ. The ‘Faith of Christ’ in Nineteenth-Century Pauline Scholarship” JTS ns 66 (2015): pp. 61–89. [b4332]

 • Schmid Studien II (1955)

 • Josef Schmid Studien zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes II. Die alten Stämme (MtS 1.1; München: Zink 1955). [b5662]

 • Schmid “Scribes and Variants” (2008)

 • Ulrich B. Schmid “Scribes and Variants: Sociology and Typology” in Textual Variation: Theological and Social Tendencies? Papers from the Fifth Birmingham Colloquium on the Textual Criticicm of the New Testament (eds. Hugh A.G. Houghton and David C. Parker; TS third series 6; Piscataway: Gorgias 2008) pp. 1–23. [b2413]

 • Schmiedel review of Henri Bois Adversaria critica (1889)

 • Paul Wilhelm Schmiedel review of Bois Adversaria critica (1887) in LCD 40 (1889) cc. 905–906. [b5061]

 • Schmiedel “Nestle’s griechisches Neues Testament” (1902)

 • Paul Wilhelm Schmiedel “Nestle’s griechisches Neues Testament und die letzten Tage des textus receptus” PM 6 (1902): pp. 227–241. [b2009]

 • Schmiedel “Geleitwort und Anhänge” (1932)

 • [Paul Wilhelm Schmiedel] “Geleitwort und Anhänge” in Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Die in Zürich kirchlich eingeführte Uebersetzung aufs neue nach dem Grundtext berichtigt … (Zürich: Reutimann 1932) pp. 1–49. [b3105]

 • Scholten “Matth. XII:40” (1846)

 • Johannes Henricus Scholten “Kritisch onderzoek naar de echtheid van Matth. XII: 40” NBBBU 4 (1846): pp. 36–112. [b1587]

 • Scholten “Joh. V:25 in verband met vs. 28 29” (1848)

 • Johannes Henricus Scholten “Geschiedkundig-kritisch overzicht der exegese van Joh. V:25 in verband met vs. 28 29” JWT 6 (1848): pp. 419–453. [b2077]

 • Scholten “De uitdrukking ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ” (1850)

 • Johannes Henricus Scholten “Exegetisch-kritische opmerkingen over de uitdrukking ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ Joh. VI:39b 40b 44b 54b en XII:48b” JWT 8 (1850): pp. 431–458. [b1588]

 • Scholten Inleiding (21856)

 • Johannes Henricus Scholten Historisch-kritische inleiding tot de Schriften des Nieuwen Testaments ten gebruike bij de akademische lessen … (Leiden: Engels 21856). [b1589]

 • Schouten Het Grieks (1964)

 • Dirk C.A.J. Schouten Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw bijzonder gedurende de periode 1815–1876 (Utrecht: Trajectina 1964) [b3351]

 • Scrivener Introduction (21874)

 • Frederick Henry Ambrose Scrivener A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament for the Use of Biblical Students … (Cambridge: Deighton Bell and co. 21874). [b2427]

 • Scrivener Introduction 1 (41894)

 • Frederick Henry Ambrose Scrivener A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament for the Use of Biblical Students. Vol. I (ed. Edward Miller; London: Bell 41894). [b2429]

 • Smalley 1 2 3 John (1984)

 • Stephen S. Smalley 1 2 3 John (WBC 51; Dallas TX: Word Books 1984). [b5340]

 • Stauffer Theologie des Neuen Testaments (1945)

 • Ethelbert Stauffer Die Theologie des Neuen Testaments (Geneva: Oikumene 1945). [b2788]

 • Störig Weltgeschichte der Wissenschaft 2 (1992)

 • Hans-Joachim Störig Weltgeschichte der Wissenschaft. Band 2 Natur- und Geisteswissenschaften des 19. und 20. Jahrhunderts (Augsburg: Weltbild 1992). [b5664]

 • Straatman Kritische studiën 1 (1863)

 • Jan Willem Straatman Kritische studiën over den 1en Brief van Paulus aan de Korinthiërs. 1e Stuk. Hoofdstuk XIXIV (Groningen: Van Giffen 1863). [b1129]

 • Straatman Kritische studiën 2 (1865)

 • Jan Willem Straatman Kritische studiën over den 1en Brief van Paulus aan de Korinthiërs. 2e Stuk. Hoofdstuk XV (Groningen: Van Giffen 1865). [b1130]

 • Straatman “Bijdragen” (1874–1877)

 • Jan Willem Straatman “Bijdragen tot de kritiek en exegese des N. Testaments”

 • Part 1 ThT 8 (1874) pp. 400–409. [b1057]

 • Part 2 ThT 11 (1877) pp. 24–62. [b1058]

 • Strachan 2 Peter (1910)

 • Robert Harvey Strachan “The Second Epistle General of Peter” in The Expositor’s Greek Testament. Volume V (ed. William Robertson Nicoll; London: Hodder & Stoughton 1910) pp. 81–148. [b1703]

 • Strauss Das Leben Jesu (1835–1836)

 • David Friedrich Strauss Das Leben Jesu kritisch bearbeitet (Tübingen: Osiander 1835–1836). [b3356]

 • Tarrant “Classical Latin Literature” (1995)

 • Richard John Tarrant “Classical Latin Literature” in Scholarly Editing. A Guide to Research (New York NY: The Modern Language Association of America 1995) pp. 95–148. [b2443]

 • Timpanaro Entstehung (1971)

 • Sebastiano Timpanaro Die Entstehung der Lachmannschen Methode (Hamburg: Buske 1971). [b2449]

 • Tregelles Account (1854)

 • Samuel Prideaux Tregelles An Account of the Printed Text of the Greek New Testament … (London: Bagster 1854). [b1203]

 • Tregelles “Introduction” (1856) [The section written by Tregelles replaces the section about textual criticism written by Horne in the ninth edition and is thus a ‘first edition’ itself (see p. viii of the Preface).]

 • Samuel Prideaux Tregelles “Introduction to the Textual Criticism and Study of the New Testament” in Thomas Hartwell Horne and Samuel Prideaux Tregelles An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures. Volume IV. An Introduction to the Textual Criticism of the New Testament; with Analyses etc. of the Respective Books and a Bibliographical List of Editions of the Scriptures in the Original Texts and the Ancient Versions (London: Longman Brown Green Longmans & Roberts 101856) pp. 1–402 [b5601]

 • Turner “Marcan usage (2)” (1924)

 • Cuthbert Hamilton Turner “Marcan Usage. Notes Critical and Exegetical on the Second Gospel (2)” JTS 26 (1924): pp. 12–20. [b2557]

 • Valckenaer De sacra Novi Foederis critice (11745)

 • Lodewijk Casper Valckenaer Oratio de sacra Novi Foederis critice a literatoribus quos vocant non exercenda (Franeker: Coulon 11745). [b3572]

 • Valckenaer “De critica emendatrice” (21784)

 • Lodewijk Casper Valckenaer “Oratio de critica emendatrice in libris sacris Novi F. a literatoribus quos vocant non adhibenda” in Tiberius Hemsterhuis and Lodewijk Casper Valckenaer … Orationes quarum prima est de Paulo apostolo. … Tres Orationes quibus subiectum est Schediasma Specimen exhibens Adnotationum Criticarum in loco quaedam Librorum Sacrorum Novi Foederis … (Leiden: Luchtmans & Honkoop 21784) pp. 283–316. [b1594]

 • van Beek Peerlkamp (2015)

 • Theo van Beek Conjecturaalkritiek op het Nieuwe Testament bij Petrus Hofman Peerlkamp. Onderzoek naar Peerlkamps conjecturen op het Nieuwe Testament in de context van de nieuwe klassieke filologie van de negentiende eeuw (Amsterdam: Vrije Universiteit Faculty of Theology [master’s thesis] 2015). [b5336]

 • van den Berg and Gerbrandy Onderzoek en phantasie. Inleiding en commentaar (2012)

 • Willem van den Berg and Pieter Sjoerd Gerbrandy Onderzoek en phantasie. Inleiding en commentaar (Hilversum: Verloren 2012). [b5552]

 • van den Bergh van Eysinga Radical Views (1912)

 • Gustaaf Adolf van den Bergh van Eysinga Radical Views about the New Testament (transl. S.D. Black; London: [s.n.] 1912). [b5548]

 • van den Heever “In Purifying Fire” (1993)

 • Gerhard van den Heever “In Purifying Fire: World View and 2 Peter 3:10” Neot 27 (1993) pp. 107–118. [b6679]

 • van der Beke Callenfels Beoordeeling (1885)

 • Willem van der Beke Callenfels Beoordeeling van de conjecturen op den tekst der evangeliën van Markus en Lukas (Utrecht: Kemink & Zoon 1885). [b1028]

 • van de Sande Bakhuyzen Conjecturaal-kritiek (1880)

 • Willem Hendrik van de Sande Bakhuyzen Over de toepassing van de conjecturaal-kritiek op den tekst des Nieuwen Testaments (VRNGG ns 9.2; Haarlem: Bohn 1880). [b1048]

 • van de Sande Bakhuyzen “Holwerda” (1886)

 • Willem Hendrik van de Sande Bakhuyzen “Levensbericht van Dr. J. H. Holwerda” VMKAWLet 3.3 (1886): pp. 71–94. [b1883]

 • van de Sande Bakhuyzen “Holwerda” (1887)

 • Willem Hendrik van de Sande Bakhuyzen “Levensbericht van Dr. J. H. Holwerda” JMNL 24 (1887): pp. 94–111. [b3863]

 • van Griethuysen Σῶμα et σάρξ (1846)

 • Theodorus Johannes van Griethuysen Disputatio exegetico-theologica de notionibus vocabulorum σῶμα et σάρξ in Novi Testamenti interpretatione distinguendis (Amsterdam: Prins 1846). [b4025]

 • van Hengel Proeve (1852)

 • Wessel Albertus van Hengel Proeve van grondslagen voor eene nieuwe Nederduitsche vertaling van het Nieuwe Testament naar den leiddraad der vertaling van den Statenbijbel en volgens den gewonen Griekschen tekst (’s-Hertogenbosch: Muller 1852). [b3021]

 • van Hengel Betrekking (1853)

 • Wessel Albertus van Hengel De betrekking van het gevoel tot het uitleggen van den Bijbel inzonderheid van de schriften des Nieuwen Testaments (’s-Hertogenbosch: Muller 1853). [b3227]

 • van Hengel “Het wenschelijke (2)” (1855)

 • Wessel Albertus van Hengel “Het wenschelijke eener nieuwe Nederduitsche vertaling van den Bijbel in het algemeen en van het Nieuwe Testament in het bijzonder volgens de nu gelegde grondslagen (2)” MBS 6 (1855): pp. 15–56. [b2668]

 • van Hengel Ad Romanos fasciculus V (1858)

 • Wessel Albertus van Hengel Interpretatio epistolae Pauli ad Romanos primum in lectionibus academicis proposita nunc novis curis ad editionem parata … Fasciculus V (Leiden: Noothoven van Goor 1858). [b5574]

 • van Hengel Ad Romanos 2 (1859)

 • Wessel Albertus van Hengel Interpretatio epistolae Pauli ad Romanos primum in lectionibus academicis proposita nunc novis curis ad editionem parata. Tomus II tres continens fasciculos (Leiden: Noothoven van Goor 1859). [b2109]

 • van Manen Conjecturaal-kritiek (1880)

 • Willem Christiaan van Manen Conjecturaal-kritiek toegepast op den tekst van de Schriften des Nieuwen Testaments (VRNGG ns 9.1; Haarlem: Bohn 1880). [b1047]

 • Vansittart “Two Triple Readings” (1871)

 • Augustus Arthur Vansittart “On Two Triple Readings in the New Testament” JPhil 3 (1871): pp. 357–359. [b1265]

 • van Vloten “Benoeming” (1850)

 • Johannes van Vloten “Eene gedane en eene aanstaande benoeming aan de Leydsche Hoogeschool” AH 21 Jan 1850 (1850): p. 3. [b3896]

 • van Vloten review of Holwerda Betrekking (1853)

 • Johannes van Vloten review of Holwerda Betrekking (1853) in AKL 65 (1853) pp. 298–303. [b3900]

 • Van Vloten review of Holwerda Aanteekeningen (1853)

 • Johannes van Vloten review of Holwerda Aanteekeningen (1853) in AKL 65 (1853) pp. 329–333. [b3461]

 • Verhoef “Van Manen” (1999)

 • Eduard Verhoef “Willem Christiaan van Manen: A Dutch Radical New Testament Scholar” HTS 55-1 (1999)] pp. 221–227. [b5663]

 • Verschuir “Coniecturae criticae” (1810)

 • Johannes Hendrik Verschuir “Coniecturae criticae de variis N. T. locis” in Opuscula in quibus de variis S. Literarum locis et argumentis exinde desumtis critice et libere disseritur (ed. Johannes Anthonie Lotze; Utrecht: Wild & Altheer 1810) pp. 358–443. [b1601]

 • Vigerus De idiotismus (21813)

 • Franciscus Vigerus De praecipuis Graecae dictionis idiotismis liber cum animadversionibus … (eds. Henricus Hoogeveen Johann Karl Zeune and Johann Gottfried Jacob Hermann; Leipzig: Hahn 21813). [b3880]

 • Vissering “Gebreken” (1852)

 • Gerbrand Vissering “Proeve eener beantwoording der vraag: welke zijn de gebreken der dusgenaamde Statenvertaling van de Schriften des Nieuwen Testaments?”

 • Part 1 JWT 10 (1852): pp. 258–291. [b3667]

 • Part 2 JWT 10 (1852): pp. 411–453. [b3668]

 • Vissering “Vereischten” (1853)

 • Gerbrand Vissering “Iets over de vereischten eener nieuwe vertaling des Nieuwen Testaments gevolgd door de proeve eener nieuwe vertaling van Mattheus V–VIIJWT 11 (1853): pp. 446–490. [b3462]

 • Vögtle Judasbrief. 2. Petrusbrief (1994)

 • Anton Vögtle Der Judasbrief. Der 2. Petrusbrief (EKKNT 22; Solothurn: Benziger 1994). [b5346]

 • Wachtel “Commentary” (2017)

 • Wachtel “Text-Critical Commentary” in Novum Testamentum Graecum. Editio Critica Maior. III. Die Apostelgeschichte. Teil 3: Studien (eds. Holger Strutwolf et al.; Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2017) pp. 1–38. [b6478]

 • Wallace GGBB (1996)

 • Daniel B. Wallace Greek Grammar Beyond the Basics. An Exegetical Syntax of the New Testament (Grand Rapids MI: Zondervan 1996; BibleWorks v.9). [b2877]

 • Weiss Textkritik der paulinischen Briefe (1896)

 • Bernhard Weiss Textkritik der paulinischen Briefe (TUGAL 14.3; Leipzig: Hinrichs 1896). [b2007]

 • Westcott and Hort NT: Introduction (1a1882)

 • Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort The New Testament in the Original Greek. Introduction; Appendix (Cambridge: Macmillan 1a1882). [b5228]

 • Westcott and Hort “Notes” (1a1882)

 • Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort “Notes on Select Readings” in The New Testament in the Original Greek. Introduction; Appendix (Cambridge: Macmillan 1881) pp. 1–140. [b1367]

 • Wettlaufer No Longer Written (2013)

 • Ryan Donald Wettlaufer No Longer Written. The Use of Conjectural Emendation in the Restoration of the Text of the New Testament the Epistle of James as a Case Study (NTTSD 44; Leiden: Brill 2013). [b2780]

 • Williams “Syriac Versions” (2013)

 • Peter J. Williams “The Syriac Versions of the New Testament” in The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis (eds. Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes; NTTSD 42; Leiden: Brill 2013) pp. 143–166. [b2885]

 • Winer Grammatik (11822)

 • Johann Georg Benedict Winer Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms als sichere Grundlage der neutestamentlichen Exegese (Leipzig: Vogel 11822). [b3159]

 • Winer Grammatik (21825)

 • Johann Georg Benedict Winer Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms als sichere Grundlage der neutestamentlichen Exegese … (Leipzig: Vogel 21825). [b3160]

 • Winer Grammatik (51844)

 • Johann Georg Benedict Winer Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms als sichere Grundlage der neutestamentlichen Exegese … (Leipzig: Vogel 51844). [b3163]

 • Winer Grammatik (61855)

 • Johann Georg Benedict Winer Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms als sichere Grundlage der neutestamentlichen Exegese … (Leipzig: Vogel 61855). [b1602]

 • Winer and Lünemann Grammatik (71867)

 • Johann Georg Benedict Winer and Gottlieb Lünemann Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms als sichere Grundlage der neutestamentlichen Exegese … (Leipzig: Vogel 71867). [b3882]

 • Wijs Nagelatene leerredenen (1828)

 • Jacob Wijs Nagelatene leerredenen (The Hague: De Visser 1828). [b3349]

 • Wolters “2 Peter 3:10” (1987)

 • Al Wolters “Worldview and Textual Criticism in 2 Peter 3:10” WTJ 49 (1987): pp. 405–413. [b1909]

 • Zilverberg “Vissering” (1998)

 • Siegfried Boudewijn Johan Zilverberg “Vissering Gerbrand” in Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme deel 4 (eds. Johannes van den Berg and Arie de Groot; Kampen: Kok 1998) pp. 439–440. [b4009]

 • Zuntz “Centurion” (1945)

 • Günther Zuntz “The ‘Centurion’ of Capernaum and his authority (Matt. viii. 5–13)” JTS 46 (1945): pp. 183–190. [b1184]

 • Zuntz “Critic” (1955)

 • Günther Zuntz “The Critic Correcting the Author” Phil 99 (1955): pp. 295–303. [b1176]