Free access
IndexAbāqā, Ilkhan249, 289, 365Abarqūh324n233Abarqūhī, Niẓām al-Dīn Taqīshāh al-Ḥusaynī312n214Abbasside2, 9-11, 14, 37, 43-45, 104-105, 108, 124n150, 127, 132, 137n196, 178, 208, 216, 335, 364, 372, 422, 525-526, 528, 623ʿAbd al-Djalīl, copiste au service de Rashīd al-Dīn331, 348ʿAbd al-Ḥamīd b. Yaḥyā131-132n180ʿAbd al-Ḥayy, peintre389, 395-396n116, 616ʿAbd al-Ḥusayn, fils de Mīrzā Muḥammad Ḥusayn605ʿAbd ʿAlī al-Shāʿir605ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī b. al-Qāsim545ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad b. Abī al-Fatḥ109ʿAbd al-Raḥmān, relieur569ʿAbd al-Rashīd, émir ghaznévide117n138ʿAbdallah Adīb, sceau592ʿAbdallah appelé Djannatzādah, cf. DjannatzādahʿAbdallah b. ʿAbd al-Malik al-Muʿṭī, sceau536ʿAbdallah b. Abī Bakr b. ʿUmar b. Sulaymān, cf. Ibn MuʾminʿAbdallah b. Ismāʿīl b. Bāb[…] al-Ḥanafī555ʿAbdallah b. Maḥmūd, waqf577ʿAbdallah b. Muḥammad b. al-Qāsim al-Muqrī561ʿAbdallah Nāʾilī Pāshā, cf. Nāʾilī PāshāʿAbdī, ʿAlī b. Hārūn b. Muḥammad564ʿAbdī, al-Muthaqqib59Abharī, Maḥmūd b. Masʿūd b. Abī Saʿd110Abīwardī, Abū al-Muẓaffar Muḥammad b. Aḥmad553, 555Abkirmī, Aḥmad b. Mīkāʾīl b. Niʿma537Abkirmī, Muḥammad b. Aḥmad b. Mīkāʾīl al-Mutaṭabbib537Abū ʿAbdallah Muḥammad, fils du calife abbasside al-Nāṣir108, 117-119Abū al-ʿAbbās b. al-Wazīr Abī ʿAbdallah Sharaf, sceau534Abū al-Barakāt b. al-Ṭabbāl, cf. AzdjīAbū al-Ḥasan al-Aʿsar423-424Abū al-Ḥusayn Aḥmad b. Fāris129Abū al-Khayr Aḥmad578Abū al-Maʿālī Muḥammad, fils d’ Ibn al-Fuwaṭī47Abū al-Maḥāmid Muḥammad b. Maḥmūd b. Ismāʿīl570Abū al-Maḥāsin Muḥammad b. Saʿd b. Muḥammad, cf. Ibn al-SāwadjīAbū al-Makārim Ḥasan376n46Abū al-Qāsim Hārūn b. ʿAlī b. Ẓafar Dindān110Abū Bakr b. Ḥamza b. ʿUthmān b. Ḥamza604Abū Bakr Muḥammad b. ʿAbdallah b. ʿAbd al-ʿAzīz117n138, 125Abū Bakr Muḥammad b. Abī Rāfiʿ al-Warrāq117n138Abū Ḥanīfa392, 611Abū Isḥāq Īndjū30, 382Abū Muḥammad al-Ḥusayn b. Masʿūd al-Farrāʾ606Abū Muḥammad Bahrām597Abū Sahl Muḥammad b. Hibat Allah al-Muwaffaq116Abū Saʿīd Efendi538Abū Saʿīd Muḥammad538Abū Saʿīd, Ilkhan5-6, 11, 30, 35, 140, 215-216, 261n102, 268, 283, 329, 364, 378-385, 387-389, 401, 403, 410, 414, 418, 421, 443, 445-446, 528-529Abū Tamīm Ḥaydara377n46, 399n128Abū Tammām126, 129, 537-538Abwāb al-birr209, 236, 296, 299, 327Adam32, 303n197, 421Ādharbāidjānī, Sirādj al-Dīn Maḥmūd b. Abī Bakr363ʿĀdil Shāh Afshār, sceau571Afḍal, vizir fatimide126Afghanistan95n89, 101Aflāṭūn, Platon46, 47n40, 57, 131, 196, 645Afshārī, Khwādjah ʿAlī b. Djalāl al-Dīn Muḥammad, cf. GandjawīĀghā Mīrzā Mūsā Khān53, 630Āghā Shāhzādah582Aghānī, Kitāb al-129, 146n222, 193, 398Aḥmad [b.] [Abī ?] al-Qāsim b. Abī Djaʿfar547Aḥmad b. « ‮قبلوبك‬‎ »535Aḥmad b. Abī Ghassān b. Maḥmūd545Aḥmad b. Abī Naṣr b. Abī al-ʿUmar b. ʿAtīq109, 150, 376n43Aḥmad b. al-Ḥusayn b. al-Aḥnaf128n161, 183Aḥmad b. al-Suhrawardī, cf. SuhrawardīAḥmad b. Faqīh Yūsuf604Aḥmad b. Kāmil586Aḥmad b. Masʿūd al-Muwaqqiʿ590Aḥmad b. Muṣṭafā, cf. ZaytūnAḥmad Djalāyir147n229, 388-389, 392-399, 401-402, 432, 442-443, 455, 457, 459, 464-465, 469-471, 484, 508, 510, 517-522, 524, 529, 617, 619-620, 642Aḥmad Djām, mausolée654Aḥmad, Ilkhan633Aḥmad Kāmil, cf. AqdīkAḥmad Mūsā, peintre383n74-75, 391n103Aḥmad Shāh Bahādur, empereur moghol626Aḥmad Shaykhzādah, cf. ShaykhzādahAḥmadshāh Zarīn-Qalam al-Naqqāsh, cf. TabrīzīAhmet III, sultan ottoman, sceau550, 609ʿAlāʾiyya, foundation390Alamūt2, 37, 45, 364, 368ʿAlawī, ʿIzz al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī b. ʿImād al-Dīn Ismāʿīl b. ʿIzz al-Dīn ʿAlī250Alep100, 618Al-ḥaqq yaʿlū wa lā yuʿlā ʿalayh, sceau563ʿAlī b. ʿAbd al-Djalīl b. ʿAlī b. Muḥammad375n42ʿAlī b. Abī Ṭālib55-56, 131, 132n180, 250, 325, 348, 426, 576ʿAlī b. al-Ḥasan, copiste442, 468, 605ʿAlī b. al-Ḥusayn al-Sharīf, cf. ẒarīfʿAlī b. Amīr b. ʿAlī, cf. LadjīnʿAlī b. Amr Allah b. Muḥammad578ʿAlī b. Djaʿfar b. Asad al-Kātib107, 117ʿAlī b. Faradj Allah al-Mutaṭabbib607ʿAlī b. Ḥasan al-Sulṭānī, cf. SulṭānīʿAlī b. Ḥasan b. Hibat Allah183ʿAlī b. ʿĪsā al-Kaḥḥāl556ʿAlī b. Labw ( ?) b. ʿAlī390, 609ʿAlī b. Muḥammad b. al-Ḥasan b. Hibat Allah al-Kātib544ʿAlī b. Muḥammad b. Zayd b. Muḥammad b. Zayd b. Muḥammad b. Muḥammad b. Zayd b. Aḥmad b. Muḥammad b. Muḥammad b. ʿUbaydallah b. ʿAlī b. ʿUbaydallah b. ʿAlī b. ʿUbaydallah b. al-Ḥusayn b. ʿAlī b. al-Ḥusayn b. ʿAlī b. Abī Ṭālib250-251, 255-257, 260ʿAlī b. Muḥammad, cf. NiẓāmʿAlīshāh ʿIzzat605ʿAlīshāh, Tādj al-Dīn, cf. Tādj al-DīnʿAllāma al-Ḥillī, cf. ḤillīAlmohade8n19, 22, 386Al-Muḥaqqiq al-Murtaḍā al-ʿAllāma, cf. Sayyid al-SharīfAlp Arslan116Amasya597Āmidī, Muṣṭafā b. Aḥmad b. Muḥammad b. Bunyād572Amīr Kātib b. Amīr ʿUmar ʿAmīd, Qiwām, cf. ItqānīAmīr Khusrū Dihlawī, cf. DihlawīAmīr Tshūpān329, 390Āmul110, 150, 153, 166, 183Āmulī, Muḥammad b. Ibrāhīm b. Maḥmūd al-Ḥaddādī al-Ṭabarī110Āmulī, Shams al-Dīn Muḥammad16n9, 30, 421, 428-430, 433n211, 440n215, 529Anbārī, Abū Bakr Muḥammad b. al-Qāsim126ʿAnqarī, Muḥammad b. Naṣr al-Dīn611Anṣārī, Abū Muḥammad ʿAṭāʾ Allah604Aq Quyunlu333n265, 431, 440n218Aqdīk, Aḥmad Kāmil60, 414n150ʿAqirawī, Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥīm535Aqsarāʾī, ʿUthmān b. ʿAbdallah485, 538Aqṭābī, Shams al-Dīn Muḥammad389n98ʿĀqulī, Muḥammad b. Muḥammad b. ʿAbdallah608Arabie208, 303Arak210Ardabīl282, 330, 390, 398, 507, 536, 550, 569, 605, 608-609, 613-614Ardabīlī, al-Ḥādjdj Aḥmad b. al-Ḥādjdj Abī Bakr b. Pīrah Tawakkulī614Ardabīlī, ʿĀrif390, 397, 507, 608Ardabīlī, Ṣafī al-Dīn380, 388Arghūn, Ilkhan46, 207, 249, 366Arghūn al-Kāmilī, cf. KāmilīAristote37, 102n101, 127, 389, 397, 452-453, 598Arrān290n147, 332, 347-348Arslān Shāh, cf. Nūr al-DīnAsadābādī, ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī b. Abī Bakr606Asadī, al-Ḥusayn b. ʿAbdallah b. al-Nayyār al-Ḥāfiẓ, cf. BaghdādīAsadī, Asʿad b. Abī Bakr al-Mutaṭabbib, cf. SāwīAshraf Aḥmad b. al-Qāḍī al-Fāḍil130Ashraf, sultan ayyoubide130Ashrafiyya, bibliothèque130Ashtardjān634n2Asie Mineure2Asʾila wa adjwiba wa taʿlīqāt306, 323, 327, 331, 344-345, 348, 588ʿAskarī, Faḍl Allah b. ʿUmar b. Muḥammad567ʿAṣṣār Tabrīzī, cf. TabrīzīAssassins37Astarabādī, Abū Djaʿfar Muḥammad al-Marūzī55Astarābādī, Yūsuf b. ʿAlī591Āthār wa aḥyāʾ298n178, 299-300, 302, 306, 323Avicenne217, 543, 599, 601, 610Awḥadī Marāghaʾī379-380ʿAyn al-Dīn Maḥmūd b. Muḥammad282n140Ayyoubide110, 120n143, 130Azaqī, Muḥammad b. ʿĪsā547Azdī, Sirādj al-Dīn Maḥmūd578Azdjī, ʿImād al-Dīn Abū al-Faḍl Ismāʿīl b. ʿAlī b. Aḥmad, Abū al-Barakāt b. al-Ṭabbāl al-Ḥanbalī215Azerbaïdjan2, 110, 261n102, 367, 398, 442, 455, 483-484, 487-488Badr al-Dīn Luʾluʾ146n222, 193, 279, 398Badr al-Tustarī, cf. TustarīBadrī, Muḥammad b. Abī Ṭālib146n222, 398Bagdad2, 3n5, 6n12, 9-10, 31-32, 37, 39n11, 45-46, 48-52, 54, 57-58, 60, 63-64, 84-87, 94n88, 100-101, 109, 114n133, 120, 125, 127n158, 128n161, 137n194, 139, 152-153, 157, 162n253, 173, 183-185, 187, 188, 194, 196, 198, 201-204, 208n5, 210n10, 212-214, 216-217, 219, 222, 230, 233-238, 240-241, 245, 247-248, 252-253, 259, 261-262, 278-288, 300, 302n195, 308, 324-326, 330, 333-335, 336n273, 344, 348, 355, 365, 373n37, 375n42, 377, 379, 381, 388n96, 390, 392-393, 395-398, 399n127, 400, 402, 406, 410, 420, 442-443, 445, 447, 459, 467-468, 476, 478n21, 483-489, 491-494, 496, 500-501, 504-506, 508, 510-511, 526-528, 535-536, 538-547, 549-551, 554, 556-557, 559-561, 564, 566-574, 586, 589, 594, 601, 604-607, 611, 613-614, 616-618, 623, 625, 643, 645-646, 651-653Baghawī201n321, 216, 288, 536, 594, 604Baghdād Khātūn382, 418Baghdādī, Djamāl al-Dīn Abū al-Qāsim b. Maḥfūẓ al-Munadjdjim199n319Baghdādī, Fakhr al-Dīn Abū Saʿīd Bughdī b. ʿAlī b. Qushtumur37-38, 190-191, 194, 288, 444, 533Baghdādī, Ḥusayn b. ʿAbdallah al-Ḥāfiẓ381Baghdādī, Ḥusayn b. ʿAbdallah b. al-Nayyār al-Ḥāfiẓ al-Asadī / al-Kātib594, 596Baghdādī, Madjd al-Dīn Aḥmad b. Muḥammad b. ʿAbdallah325, 348Baghdādī, Madjd al-Dīn Ismāʿīl b. Muḥammad b. Luʾluʾ325, 348Baghdādī, Maʿrūf al-Khaṭṭaṭ396, 397n122, 400n129, 432, 435-436, 4-43, 456, 460, 463-465, 469, 483-484, 620, 642Baghdādī, Muḥammad b. al-Djawharī109, 150n237, 151, 184Baghdādī, Muḥammad b. ʿAlī b. Qudāma556Baghdādī, Muḥammad b. Maḥmūd b. Muḥammad al-Amīn, Zūd-niwīs308-312, 317-320, 347, 349, 376, 578Baghdādī, Muḥibb al-Dīn Abū al-Faḍl Ḥabīb b. ʿAlī b. Ḥabīb44Baghdādī, Nadjm al-Dīn Muḥammad b. Qayṣar b. ʿAbdallah139Baghdādī, Niẓām al-Dīn [Abū al-Faḍāʾil] Yaḥyā b. ʿAbd al-Raḥmān al-Ḥakīm al-Djaʿfarī al-Ṭayyārī215Baghdādī, Ṣafī al-Dīn ʿAbd al-Muʾmin b. ʿAbd al-Ḥaqq al-Qaṭāʾī178Baghdādī, Zakī al-Dīn ʿAbdallah b. ʿAlī b. Ḥabīb44, 215, 526Bahrām Mīrzā616Bākhirzī, Sayf al-Dīn618Bakhtī, Bayram b. Amīr ou Amīn Nāṣir al-Dīn Yūsuf b. Amīr ( ?) Sayf al-Dīn ʿĪsā b. ʿIzz al-Dīn Aḥmad394Bakrzādah, Muḥammad b. Ṭūrmash Muḥammad appelé al-Ḥādjdjī, cf. BurūsīBalkhī, Abū Mashʿar396n122Banākitī, Quṭb al-Dīn Abū al-Muẓaffar Aḥmad b. Maḥmūd b. Abī Bakr370Bānīdarī, Aḥmad b. Muḥammad b. Sulṭān Ḥasan558Bankhanī, Aḥmad al-Sayyid547Baṣrī, Nūr al-Dīn Abū Ṭālib ʿAbd al-Raḥmān b. ʿUmar b. Abī al-Qāsim al-Ḥanbalī al-Ḍarīr547Basṭām208, 210, 324Bayāḍ190-191, 388, 396, 400n129, 441, 460, 483-484, 533Bayān al-ḥaqāʾiq298-302, 306, 307n206, 315-316, 321, 323, 347, 582-583Bāyazīd II57, 289n143, 396n116, 431, 536, 541, 550, 554, 558, 563, 580, 585, 589-590, 595, 609-610, 615, 636, 637, 641, 644, 647Baybars, sultan mamlouk335n271, 387, 606, 627Bayḍāwī613Baydū, Ilkhan207Bayhaqī, Abū Nuʿaym b. Ḥamza101n97Bayṣarī, Maḥmūd551Bāysunghur, prince timouride140n207, 396n122, 402, 419n157Bāysunghurī, Djaʿfar Tabrīzī398, 430n202, 442n229Bāysunghurī, Shams638Bayt al-adwiya324, 367Bayt al-kutub359-360, 592Bāytmish Qūshshī34n72, 366n12Bihārī440Börte2Bukhārā578Bukhārī446, 606Bukhārī, Abū al-Muẓaffar Muḥammad b. ʿUmar545Bukhārī, Maḥmūd b. Muḥammad b. Maḥmūd544Bulghān Khātūn208n5, 324n234Buqʿat al-Ḥaram547Burāq, sheikh209Burūsī, Muḥammad b. Ṭūrmash Muḥammad, al-Ḥādjdjī Bakrzādah554Buṣīrī, Sharaf al-Dīn59, 131, 639Butūrtūmī, Muḥammad Nūr al-Dīn b. ʿAlī566Buyide102, 135, 364Čaghatay2Caspienne34n72, 262, 293n159Caucase2Chine2, 5, 330, 420, 473Chiraz29n52, 30, 201n321, 208, 269n119, 348, 377n46, 380n62, 398n123, 430n202, 431, 440n215, 442, 460, 463, 477n18, 487, 517n72, 631Čingis Khān2-3, 37, 209, 249, 261, 295Cizre486n39Clavijo36Constantinople559, 570, 578, 591, 594Coran Grand nombre d’ occurencesCoran,3 :26 445Coran,6 :115 65, 625-626Coran,7 :2 213n17Coran,12 :2 213n17Coran,14 :52 239Coran,16 :97 271Coran,16 :102 271Coran,17 :81 271Coran,18 :1-2 258Coran,28 :70 445Coran,38 :29 156Coran,41 :41-42 144n216, 166-167, 218, 258Coran,46 :77-80 271Coran,56 :76-80 176, 239, 271, 445, 451Coran,76 :30-31 218Coran,85 :21-22 176Cordoue125Ctésiphon210n10Dabbāghzādah, Ḥādjdj Ibrāhīm Efendi583Dabbūsī, Muḥammad b. Ẓahīr al-Dīn370n29Dāmādzādah554Damas32, 40n13, 107-108, 110, 117, 120n143, 130, 290, 336n274, 377n46, 570Damghānī, Ḥādjdjī [Nadjīb al-Dīn ( ?)] Muḥammad b. Ḥusayn390, 397, 609Damghānī, Shams al-Dīn Ḥusayn210n10Dār al-ḍiyāfa210n10, 366-367Dār al-khayrāt269Dār al-kutub359, 364Dār al-maṣāḥif wa kutub al-ḥadīth296-297, 299, 359, 367Dār al-qurʾān wa al-ḥadīth296n172Dār al-siyāda34n72, 208-209, 366, 481n32Dastdjirdānī, ʿAḍud al-Dīn Abū al-Karam Manūtshihr b. Irānshāh46Dastdjirdānī, Djamāl al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī b. Muḥammad46Dawāniqī, Manṣūr57Dāwūd, cf. al-NāṣirDaylamī, Khalīfa b. Ibrāhīm b. ʿAlī534Daylamī, Mubāriz al-Dīn Abū al-Fatḥ Malikshāh b. Makkī211Daylamī, Mūsā b. Muḥammad b. ʿUthmān al-Hūshānī539De Materia Medica193n309Deccan336n274Delhi394Dhū al-Faqqār Kāshif534Dihlawī, Amīr Khusrū442, 618Dilshād Khātūn388-389, 452-453, 598, 648Dimashqī, Fakhr al-Dīn Abū al-Rabīʿ Sulaymān b. Aḥmad al-Sulamī365Dimashqī, Ghāzī b. ʿAbd al-Raḥmān377n46, 399n128Dimashqī, Muḥammad b. Muḥammad b. ʿAlī189Diyarbakir561Djabalī, Muḥammad b. Aḥmad109, 376n43Djādjirmī, Muḥammad b. Aḥmad b. Ṣafī543-544Djahān Tīmūr6Djalāl al-Dīn Ibrāhīm, fils du prince Saʿd al-Dīn47Djalīlī, Muḥammad b. ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿUmar578Djamālī, Yaḥyā b. Nāṣir, cf. ĪdjīDjamāliyya, madrasa, Tabriz565Djamālīzādah Pīr Shudhāʿ al-Dīn Ilyās577Djāmiʿ al-taṣānīf300-306, 308, 313-314, 323, 326-327, 331-332, 344, 350, 371, 579, 588Djāmiʿ al-tawārīkh7, 211, 289-290, 295, 299, 302, 303nn196-197, 306, 307n209, 325, 328-331, 333, 336-338, 340n275, 344, 347-349, 354-356, 357n303, 493, 501-502, 504-505, 589Djannatzādah, ʿAbdallah592Djārbartī604Djawharī202, 204, 543, 546Djawharī, Abū al-Qāsim Saʿīd b. Ibrahīm [sic] b. ʿAlī b. Ibrahīm [sic] b. Ṣulḥ (ou Ṣāliḥ ?) al-Mudhahhib [b. tilmīdh]106n105Djazarī, ʿAlī b. Aḥmad b. Mūsā b. Muḥammad545Djazīra9-10, 120, 487Djazīrat b. ʿUmar, cf. CizreDjedda596Djīlānī, Sulaymān b. Muḥammad526n1Djīlī, Muḥammad b. Maḥmūd b. Muḥammad al-Mutaṭabbib586Djīlī, Shaykh b. Niẓām b. Burhān al-Mutaṭabbib619Djinkīzī, Muḥammad Kurbī616Djoči2Djullābī, Muḥammad b. ʿAlī b. Muḥammad b. Abī Aḥmad b. ʿAlī, cf. ṬabarīDjunayd al-Baghdādī, cf. SulṭānīDjunayd al-Sulṭānī, cf. SulṭānīDjurdjānī, ʿAlī b. ʿAlī al-Ḥusaynī570Djurdjānī, Ismāʿīl b. Muḥammad al-Ḥusayn289Djurdjānī, Muḥammad b. Tādj589Djurdjānī, Zayn al-Dīn Abū Ibrāhīm Ismāʿīl b. al-Ḥusayn b. Muḥammad al-Mūsawī al-Ḥusaynī al-ʿAlawī al-Isfahānī389, 454, 603Djuwaynī, ʿAlāʾ al-Dīn ʿAṭāʾ Malik45, 139, 190n300, 194, 199-200, 364-365, 372, 381, 400, 414, 510, 526, 544, 554Djuwaynī, Shams al-Dīn Muḥammad45, 139, 526, 544Djuwaynī, Sharaf al-Dīn Hārūn b. Shams al-Dīn Muḥammad45, 526Dūlandī329Dūra589Dūrī, Ibrāhīm b. ʿAbd al-Qādir b. Abī al-Mafākhir al-Baghdādī589Egypte39-42, 95n89, 101, 136-137, 143n216, 269n117, 377n46, 386-387, 475-476, 488n44Erzurum592Eyüp Sultan, mausolée, Istanbul577Ezéchiel, mausolée210Faḍl Allah b. ʿAbd al-Ṣamad b. Abī al-Wafāʾ577Faḍl b. ʿUmar, cf. RāyiḍFāʾiz, calife fatimide126Fāl562Fallūdjī, Yūsuf al-F[…] Ismāʿīl534Farābī37, 369, 428n195Farāhān348Farāhānī, ʿAbd al-Karīm b. al-Ḥasan b. al-Ḥusayn, Kūtshak326, 348, 586Farghānī, Ẓahīr al-Dīn547Farhād Khān Qarāmānlū330Fārisī, Abū al-Faḍl al-Munshī328Fārisī, ʿUmar606Fārisī, Yūsuf b. Maḥmūd b. Ḥusayn447, 450, 597Fars109, 203, 367, 388n94, 396, 441-443, 466, 475, 507, 520Fatḥ Allah, waqf533, 578, 596Fatimide107, 114n134, 116, 122, 126, 129, 303n196, 377n46, 386Firdaws, Kārkhānah210n10, 308Firdawsī384Frédéric III de Holstein-Gottorp282, 575Fu Menghi369Gandjawī, Khwādjah ʿAlī b. Djalāl al-Dīn Muḥammad al-Afshārī561Gāwbārī293n159Gaykhātū, Ilkhan34n72, 207, 480n32Ghaffārī, Aḥmad b. al-Ḥādjdj ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr b. ʿUthmān, appelé Fakhr, cf. Hamadhānī598Ghaffārī, Ḍiyāʾ al-Dīn Muḥammad b. Yaḥyā b. Fatḥ Allah b. Yaḥyā […] b. Abī Dharr559Ghazālī216, 307, 369, 391, 397, 471, 496, 498, 567, 572Ghāzān, Ilkhan5-6, 10, 30, 33, 34n72, 38, 48, 207-214, 216, 232-233, 239, 242, 244, 247-248, 261n102, 279-280, 288-290, 307, 313, 324n234, 327, 360n315, 366-368, 371-372, 373n38, 378, 381, 385, 403, 416, 418, 447, 481n32, 501, 527, 535, 651Ghāzāniyya, foundation, Bagdad325n238Ghāzāniyya, madrasa, Bagdad325-326, 344, 348, 586Ghazna117n138, 125-126Ghaznawī, ʿUthmān b. al-Ḥusayn al-Warrāq174n261, 258n95Ghaznévide101n97, 303n196Ghiyāth al-Dīn Muḥammad b. Rashīd al-Dīn11, 35, 215, 363n328, 378, 380-381, 383, 387-388, 528Ghiyāth al-Dīn Muḥammad b. Sām, sultan ghouride101n97Ghiyāth al-Dīn Tughluq Shāh, sultan de Delhi394Ghiyāthiyya, khānqāh378Ghiyāthiyya, madrasa, Tabriz508Ghouride101n97Gīlān211, 487Gleditsch, Johann Friedrich574-575Göyük2Grand Khan2, 261n102, 367Ḥaddādī, Muḥammad b. Ibrāhīm b. Maḥmūd al-Ṭabarī, cf. ĀmulīḤādira, Quṭba b. Aws58-59, 72, 84-85, 87, 89, 129-131, 283, 407-409, 545, 590, 633, 638, 640, 647Ḥadīth55, 102n101, 140, 195, 214-216, 275, 278, 296-297, 299, 300n184, 307, 332, 346, 359, 363, 368, 372-373, 381, 390, 397, 442, 470, 527, 561, 583, 609-610, 635Hadjarī, Abū ʿAlī Hārūn b. Zakariyyā126Ḥādjdj Ḥasan561Ḥadjdjādj b. Yūsuf419Ḥādjdjī Mūsā b. Ḥādjdjī Isnalwā580Ḥādjdjīzādah, Muṣṭafā Efendi546Ḥāfiẓ Ibrāhīm394, 432, 435-436, 443, 461-462, 615Ḥāfiz-i Ābrū329-330, 397n122Ḥāʾirī, ʿAbdallah ʿAqīl b. Ḥusayn b. Abī al-Fatḥ b. Aḥmad b. ʿUbaydallah486n39, 560Ḥakam II, calife umayyade de Cordoue125-126Ḥakamiyya, madrasa, Tabriz327, 344, 348, 588Ḥakīm ʿAbd al-Shafīkhān, sceau556Ḥalabī, Aḥmad b. Muḥammad b. Djumuʿa b. Abī Bakr al-Anṣārī561Ḥalabī, Buṭrus b. Dīb579Ḥalabī, Muḥammad b. Abī Bakr570Ḥalabī, Muḥammad b. Ayyūb557Ḥalīm Sarābī, Ismāʿīl b. Muḥammad, cf. SarābīHamadhan107, 117, 120, 142, 208, 234, 262-265, 269, 270, 272-273, 276-282, 285, 288, 296n171, 324, 340-341, 348, 354-356, 365, 375n41, 376, 387, 416-417, 445, 447, 489, 493, 500, 504, 527-528, 591Hamadhānī, ʿAbdallah b. Maḥmūd b. ʿAlī572Hamadhānī, ʿAbdallah b. Muḥammad b. Maḥmūd Badr263-265, 269, 270, 272-273, 276-278, 280-281, 283, 376Hamadhānī, Aḥmad b. al-Ḥādjdj ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr b. ʿUthmān al-Ghaffārī, appelé Fakhr598Hamadhānī, ʿAlī b. Aḥmad b. Muḥammad al-Rasmī290Hamadhānī, Badīʿ al-Zamān185-186, 216, 403, 558Hamadhānī, ʿImād al-Dawla Abū al-Khayr, père de Rashīd al-Dīn289Hamadhānī, Muḥammad b. al-Ḥādjdj ʿAbd al-Wahhāb540Hamadhānī, Muḥammad b. ʿAlī b. Abī Bakr appelé « Jappah »561Hamadhānī, Muḥammad b. Ḥādjdjī ʿAlī b. Ibrāhīm572Hamadhānī, Rashīd al-Dīn Faḍl Allah5, 7, 11, 13n3, 33, 34n72, 35, 46n34, 48, 147n229, 207, 210n10, 211, 214-215, 233, 251, 255-257, 260-261, 264-265, 267, 269-270, 272-273, 276-277, 279-281, 289-294, 296-304, 306-327, 329, 331-333, 335-350, 352-353, 355-356, 357n303, 359-363, 367-374, 378, 380-382 385, 397-398, 401, 416, 420, 427n189, 443, 482, 496, 527-529, 545, 562, 576, 578, 580-585, 587-589Hamadhānī, Shams al-Dawla wa al-Dīn al-Ḥasan, frère de Rashīd al-Dīn290Ḥamawī, Saʿd al-Dīn572Ḥamawī, Yāqūt100, 130, 135, 138n199, 139n205, 419-420, 571Ḥamdallah Mustawfī31n60, 35, 40, 136, 380, 384, 388Ḥamīd b. Aḥmad b. Muḥammad544Ḥaram-Dashtī, Muḥammad b. Khalīl b. Ibrāhīm b. ʿAfīf al-Shīrwānī327, 348, 588Ḥarīrī128n161, 193, 195, 217, 375n42, 393, 397, 451n249, 459, 569Ḥasan b. Aḥmad b. Ṣadaqa537Ḥasan b. Wahb132Ḥasan Buzurg6, 35, 387-390, 447n246, 455Ḥasan Kūtshik390, 417Ḥasanī, ʿAbd al-Karīm b. Aḥmad b. Mūsā b. Djaʿfar b. Muḥammad b. Muḥammad al-Ṭāwūs545Ḥasanī, ʿAlī b. Ḥusayn, sceau597Ḥasanī, Amīr Shams al-Dīn b. Amīr Djamāl589Ḥasanī, Djaʿfar, sceau544Ḥasanī, Muḥammad b. ʿAbdallah b. Muḥammad al-ʿAlawī571Ḥaydar b. al-Ḥādjdjī ʿAbd al-Karīm394n113Hérat140n207, 329, 385n81, 410n145, 630, 638, 646, 650Hey489-491, 504-505, 567Ḥifẓī, Muḥammad, sceau538Ḥilla6, 486n39, 532n1, 560Ḥillī, ʿAllāma30Ḥillī, Hāshim b. Murtaḍā al-Ḥusaynī544Hindī, Mukhliṣ b. ʿAbdallah376n44Hirawī, Aḥmad393, 432, 435-436, 443, 612Hirawī, Aḥmad b. al-Ḥusayn b. Sānāq ( ?)441, 466Hirawī, Maḥmūd al-Ṣūfī654Hirawī, Maḥmūd b. Muḥammad555Hirawī, Muḥammad b. Yūsuf al-Ṭabīb565Hītī, ʿAbdallah b. ʿAbbās b. Asad b. al-Muthannā540Horde d’ Or6, 261n102, 387Hülegü, Ilkhan2, 5, 10, 32, 37-38, 128, 190, 194, 249, 364n4, 365, 368, 479n30Ḥusayn ( ?) b. Muḥammad b. […] b. Maḥmūd606Ḥusayn b. ʿAbdallah107Ḥusayn b. ʿAlī566Ḥusayn b. Muṣṭafā578, 610Ḥusayn Bayqarā, sultan timouride554Ḥusayn Djalāyir388, 391-392, 611Ḥusaynī, al-Ḥusayn b. Muḥammad171Ḥusaynī, ʿAlī b. Ḥasan, sceau620Ḥusaynī, ʿAlī b. Muḥammad250, 252, 280Ḥusaynī, ʿAlī b. Murtaḍā654Ḥusaynī, ʿIzz al-Dīn Abū al-Qāsim ʿAlī b. Muḥammad b. Zayd250Ḥusaynī, Kāẓim b. al-Sayyid Salīm al-Mūsāwī, cf. MūsāwīḤusaynī, Muḥammad b. ʿAdjlān537Ḥusaynī, Muḥammad b. Ḥaydar140, 651n15, 652Ḥusaynī, Muḥammad b. Muṣliḥ b. Muḥyī al-Dīn549Ḥusaynī, Muḥammad Bāqir al-Mutaṭabbib544Ḥusaynī, al-Mawlā al-Ṣāḥib […] Naqīb al-nuqabāʾ Qāḍī al-quḍāt […] al-Dīn Niẓām al-Islām450, 597Ḥusaynī, Sayyid Ghiyāth al-Dīn Maḥmūd b. Sayyid Ḥusayn590Ḥusayniyya, maktaba316Hūshānī, Mūsā b. Muḥammad b. ʿUthmān, cf. DaylamīHyderabad544Ibn Abī al-Muẓaffar Saʿd b. Zangī Atābak109Ibn al-ʿAdīm100, 102, 120, 135Ibn al-Athīr102n101, 363, 557, 561Ibn al-Athīr, Madjd al-Dīn102n101, 296, 381Ibn al-Bawwāb, ʿAlī b. Hilāl10, 27-28, 29n52, 38n9, 56n53, 99-103, 107, 111-120, 123-124, 129, 130n166, 131n171, 132, 134-136, 139n203, 141-142, 153, 155, 157-159, 162n252, 174, 182, 213, 271, 364, 375, 421-422, 425n182, 426n186, 526Ibn al-Bayṭār565Ibn al-Fuwaṭī31-32, 37-38, 40, 44-48, 128, 135, 190, 211-213, 215, 250, 279, 282n140, 289, 290n147, 325, 332, 347-349, 365, 370, 407n139, 420, 479n30, 526, 533, 557Ibn al-Kalbī126, 128Ibn al-Muqaffaʿ618Ibn al-Sāʿātī, Muḥammad96, 158-166, 174, 183, 192, 213, 242-243, 245-248, 274, 377-377, 444n235, 527Ibn al-Sarrādj27Ibn al-Sāwadjī, Abū al-Maḥāsin Muḥammad b. Saʿd b. Muḥammad582Ibn al-Suqāʿī, al-Muwaffaq Faḍl Allah b. Abī Fakhr32, 40, 99Ibn al-Ṭiqṭaqā47Ibn al-Waḥīd139Ibn Bakhtīshūʿ202, 385Ibn Baṭṭūṭa35, 379, 387n88, 420n163Ibn Ḥabīb, Muḥibb al-Dīn Abū al-Faḍl Ḥabīb b. ʿAlī b. Ḥabīb, cf. BaghdādīIbn Ḥabīb, Zakī al-Dīn ʿAbdallah b. ʿAlī b. Ḥabīb, cf. BaghdādīIbn Ḥādjib60, 380, 468, 493, 495, 539, 561, 577, 605Ibn Kammūna491, 505-506, 551, 557, 571Ibn Khallikān32, 130, 138, 139n203Ibn Muʾmin, ʿAbdallah b. Abī Bakr b. ʿUmar b. Sulaymān538Ibn Muqla10, 18, 27, 30, 44, 100, 131, 136n190, 139n203, 421-423, 425n182, 426, 429Ibn Qalaʿūn, al-Malik al-Nāṣir Muḥammad, sultan mamlouk110n124, 267-269, 282Ibn Rāfaʿ al-Sallāmī, Taqī al-Dīn Abū al-Maʿālī Muḥammad32, 41, 99Ibrāhīm b. Ḥasan al-Bawwāb569Ibrāhīm Sulṭān, prince timouride640Idjāza326, 345, 564, 580, 588, 606Īdjī, ʿAḍud al-Dīn380Īdjī, Yaḥyā b. Nāṣir al-Djamālī654ʿIffat Kātib578Iḥtishām553Ikhtisān394Ilāqī549, 596Ildeguzide110, 143, 149, 151, 166ʿImād al-Dīn b. Mukhtār614ʿImād Faqīh442Īndjū30, 244n70, 382, 583Innamā li-kulli imriʾin mā nawā, sceau534Iqṭāʿ5Iraq3, 5-6, 9, 20n20, 28, 31, 39-42, 46, 125, 137, 145, 209, 233, 248, 262, 279, 348, 364, 406, 479n30, 484, 486-487, 594Irbilī, ʿAlī b. ʿĪsā b. Abī al-Fatḥ545Irbilī, Bahāʾ al-Dīn ʿAlī b. al-Amīr Fakhr al-Dīn ʿĪsā60Irbilī, Ḍiyāʾ Ḥusayn b. Aḥmad b. Muḥammad394ʿĪsā b. al-Ḥasan b. ʿAlī Ḥādjdjī, cf. ShimarzādʿĪsā Iskandar, cf. MaʿlūfIṣfahānī, ʿAbd al-Ḥasan394n113Isfahānī, Djamāl Naqqāsh375n42Iṣfahānī, Masʿūd […] b. Muḥammad al-Kātib107Isfahānī, Masʿūd b. Muḥammad b. Masʿūd al-Khaṭṭāṭ109Isfahānī, Muḥammadshāh b. ʿAlī b. Maḥmūd563Isfahānī, Shams al-Dīn493Isfahānī, Shams al-Dīn Abū al-Thanāʾ Maḥmūd b. ʿAbd al-Raḥmān497, 591Isfarāyinī, Muḥammad b. Saʿīd316, 347, 582Isḥāq b. Qiwām Muḥammad Bakr563Iskandar Sulṭān, prince timouride396, 402Ismaélien2, 107, 303n196, 329Ismāʿīl b. Ibrāhīm b. Aḥmad110Ismāʿīl b. Sulaymān542Ismāʿīl, sceau566ʿIṣmat al-Dīn Khwāndigār Khātūn bint Akhīʿī Beg392, 611Ispahan140n208, 179n277, 210n10, 262, 282, 393n110, 402n132, 477n18, 544, 563, 634n2Isrāʾīlī, Fakhr al-Dawla Iliyā b. Hibat Allah46Itqānī, Amīr Kātib b. Amīr ʿUmar ʿAmīd, Qiwām589ʿIzz al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbd al-ʿAzīz b. Abī al-Qāsim b. ʿUthmān212n15Jaghmīnī, Maḥmūd392n106Jérusalem125Kaʿb b. al-Zuhayr59Kalīla wa Dimna203, 376n46, 377n46, 383n74, 391, 394, 397, 432, 435-436, 451n249, 455, 461-463, 469, 542, 615Kamāl al-Djalālī, Luṭf Allah b. Yaḥyā b. Muḥammad, cf. TabrīzīKamālī, Shaykh Muḥammad534Kāmilī, Arghūn140, 381-382, 403, 403, 410, 414-416, 419, 444-445, 448-449, 485, 599-600, 605, 646-648, 651n15, 653Kara Memi650Karakorum2Karamī, ʿAbdallah b. al-Shiḥna611Karān, quartier à Ispahan563Karbala262-263, 266, 282, 406Kārkhānah207, 210, 308, 366Karkhī, Abū Ṭālib al-Mubārak b. al-Mubārak100, 135Karkhīnī, Nadjm al-Dīn442, 610Kāshān34n72, 208n4, 282, 348, 360, 481n32, 559, 566, 582Kāshānī, ʿAbd al-Razzāq441n222, 595Kāshī, ʿAbd al-ʿAzīz614Kāshī, ʿAbd al-ʿAzīz b. Abī al-Ghanam ou al-Ghanāʾim b. Abī al-Faḍāʾil153n244, 212, 213n15, 527, 559Kāshī, ʿAbd al-Ḥasan ( ?) b. Abī Muḥammad b. Ṭāhir592Kāshī, ʿAbd al-Muʾmin al-ʿAlawī357n303Kāshī, ʿAlī b. Yaḥyā b. Aḥmad al-Ṭūṣī al-Qāshī566Kāshī, al-Murtaḍā b. Abī Ṭāhir b. Aḥmad566Kāshī, Muḥammad b. al-ʿAfīf, ou ʿAfīf al-Dīn Muḥammad b. Manṣūr b. Muḥammad b. Būmawayh al-Naqqāsh308-311, 313, 347, 349-350, 376, 578Kasranide390Kātibī380, 549, 557Kay Khusrū I376n43Kāzarūnī619Kazarūnī, al-Qāniʿ Abū al-Faḍl Aḥmad b. Bandjīr37Khalāṭī, Amr Allah b. Aḥmad b. Muḥammad604Khalāṭiyya, ribāṭ, Bagdad567Khālid b. Muḥammad599Khalwatī, ʿAbd al-Raḥīm389n98Khānqāh34n72, 110, 208-209, 210n10, 366, 378-379, 387, 483, 534, 595, 598, 606Khaṭṭāṭ26-27, 109, 215n27, 346, 381, 396, 423Khawārizmī, Sharaf al-Dīn b. al-Amīr60Khayrabartī, Muḥammad b. Maḥmūd b. Nadjīb595Khiraqī, Abū al-Qāsim al-Ḥanbalī547Khizāna49, 126n157-158, 127n160, 185, 187, 280, 326, 389, 401, 558, 564, 598, 633-634Khizānat kutub109, 192n303, 201n321, 359, 388, 394, 401, 447, 593, 597Khizānat al-maṣāḥif362Khoy329, 375n42Khudjandī, ʿAlī b. Aḥmad b. Muḥammad553Khudjandī, Muḥammad b. Maḥmūd561Khūī ou al-Khuwayyī, ʿAbd al-Muʾmin b. Muḥammad al-Naqqāsh375n42, 377n, 399n128Khurāsān2, 116, 125, 207, 208n5, 215n27, 324n234, 654Khurāsānī, cf. Bulghān KhātūnKhurāsānī, Yūsuf al-Mashhadī ou al-140, 410n145Khūzistān6Khwādjah ʿAlī Muṣawwir396n122Khwādjah Amīr ʿAlī391n103Khwādjū Kirmānī379-380, 394, 397, 432, 435-436, 455, 463, 470, 616Khwāfī, Rashīd554Khwārizmshāh2, 354n295Kirmān347-348, 441n222, 654Kirmānī, ʿAbd al-ʿAzīz b. Muḥammad b. Maḥmūd291, 347, 349Kirmānī, Maḥmūd b. al-Ḥusayn107, 117, 142, 375n41Kirmānī, Muḥammad b. Aḥmad b. Maḥmūd, Qiwām330, 339, 347, 349, 584Kitābkhānah11, 312, 359, 367-368, 373, 378, 383, 388n93, 393, 401-402, 418, 528-529, 612Konya307, 363, 375n42, 376n43-44, 377nKūfa210, 225, 378n50Kutāl b. Khalīl b. Abī Bakr, cf. SarawīKūtshak al-Farāhānī, ʿAbd al-Karīm b. al-Ḥasan b. al-Ḥusayn, cf. FarāhānīLadjīn, ʿAlī b. Amīr b. ʿAlī597Laṭāʾif al-ḥaqāʾiq291-292, 294-295, 301, 306, 308-309, 313, 331, 352nLatif Selim, sceau585Laythī, ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAlī, cf. NīshāpūrīLe Caire32, 122, 137n194, 215, 269, 416, 542, 606Louis XIV579Lucas, Paul603Luṭf Allah Tabrīzī Mudhahhib, cf. TabrīzīMaʿarrī535Mabāḥith al-sulṭāniyya301, 306, 308, 313, 316, 327, 347, 352nMadjd al-Dīn al-Ḥākim582Madjd al-Dīn Hamgar563Madjmūʿa al-rashīdiyya147n229, 170n257, 291n153, 293-295, 298-301, 303n197, 306, 308-324, 326-329, 331, 333-334, 336, 340-341, 344, 347, 349, 351-352, 354-356, 357n303, 363, 376-377, 447, 460, 500, 578, 580, 587Madrasa30, 32, 38n7, 46, 108, 117, 127n160, 185n295, 202, 204, 206, 208-209, 210n10, 212-213, 253, 268, 300, 325-327, 333n265, 344, 348, 364-366, 371n30, 373n37, 374, 387, 392, 406, 416, 432, 478n21, 482-483, 486, 488-489, 491-493, 495, 504-506, 508, 511, 526, 533, 536, 539-540, 543, 546-547, 549-551, 555, 559, 564-565, 569, 571-572, 577, 583, 586, 588, 592, 594, 597, 599, 601, 604, 606, 608, 611, 613, 619Madrasa du Calife, Maragha492-493, 505, 533Maghreb8, 21n26, 137, 170n257Maghribī, Muḥammad b. ʿAbd al-ʿAzīz b. al-Qāḍī al-ʿAbbās606Mahdī, calife Abbasside57, 126, 132Maḥmūd b. […] b. Ibrāhīm537Maḥmūd b. Faqīh Yūsuf604Maḥmūd b. Muḥammad b. al-Qāḍī Taqī al-Dīn370n30Maḥmūd de Ghazna117n138Maḥmūd I, sultan ottoman558, 565, 574, 577, 580, 585, 587, 590, 618, 644Maḥmūd II, sultan ottoman546, 589, 644Maʿīthiyya, madrasa, Bagdad549Maktab233, 365, 377, 529Malik al-Nāṣir Muḥammad b. Qalaʿūn, cf. Ibn QalaʿūnMalik Ashraf455-456, 458Malik Imām al-Dīn, khānqāh, Qazwīn534Malikī al-Nāṣirī, Abū Saʿīd Sayf al-Dīn Baktamur b. ʿAbdallah al-Sāqī268Malikī, ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr b. ʿAbd al-Raḥīm al-Kātib Zarīn-Qalam108, 120, 375n43, 407n139Malikī, Abū al-Durr Amīn al-Dīn Yāqūt b. ʿAbdallah, cf. MawṣilīMalikī, Ibrāhīm al-Djāwīsh ( ?) al-Mardī ( ?), cf. Manṣū[rī]Malikī, Sātilmish b. Aybak b. ʿAbdallah554Malikī, Shaykh Muḥammad b. Sātilmish b. Aybak b. ʿAbdallah ( ?)554Maʿlūf, ʿĪsā Iskandar, sceau593Mamlouk8, 32, 40n13, 42n16, 43, 82n77, 94n88, 95n, 99, 136-137, 171, 267-269, 283, 307n209, 335n271, 336n274, 351, 381, 385n82, 387, 416, 424, 425n183, 443n231, 527, 574, 627Maʾmūn, calife Abbasside126Maʾmūniyya, ribāṭ, Bagdad214n22Manāfiʿ al-ḥayawān7, 202-203, 205, 356, 385, 507, 511-512, 651Manṣū[rī], Ibrāhīm al-Djāwīsh ( ?) al-Mardī ( ?) al- Malikī545Manṣūrī, Muḥammad ʿAlī [b. Muḥammad b. Dāwud b. Faḍl [b.] Shudjāʿ al-Shāfiʿī562Maqām Kahf Dāwud545Maqāmāt128n161, 185-186, 194n312, 203, 216-217, 377n, 393, 397, 403, 406-407, 451n249, 455, 459, 463, 471, 558, 569Maragha5, 7, 10, 32, 37-38, 190-191, 202-203, 205, 279, 353, 356, 365, 368, 370-371, 407n139, 447, 452, 487, 492-493, 497, 499-501, 503n53, 504-505, 533, 541, 553-554, 561, 602Marāghī, ʿAbd al-Hādī b. Muḥammad b. Maḥmūd b. Ibrāhīm202Marāghī, ʿAbd al-Laṭīf b. Muḥammad b. Maḥmūd651Marāghī, ʿAbd al-Qādir389n97Marand378n50Mārdīnī, ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm b. al-Khīmī/al-Himrī ( ?)557Mardjān Lālah ( ?) Sayyidī Amīr Aḥmad b. Rustum615Mardjanīqī, ʿAlī b. […]550Maʿrūf al-Khaṭṭaṭ al-Baghdādī, cf. BaghdādīMarūzī, Abū Djaʿfar Muḥammad, cf. AstarabādīMarw209n7Mashhad101n97, 142n214, 209, 406, 546, 594Mashhadī ou al-Khurāsānī, Yūsuf, cf. KhurāsānīMashhadī, Fattūḥ b. Muʿādh, cf. TūṣīMashradjī, Shaykh Djamāl Muḥammad b. al-Ḥādjdj Muḥammad b. al-Ḥādjdj Muḥammad al-Ṭughrāyī, cf. TabrīzīMasʿūd al-Mutaṭabbib599Masʿūd b. Ibrāhīm555Masʿūd b. Manṣūr b. Aḥmad al-Mutaṭabbib442Mawṣilī, Abū al-Durr Amīn al-Dīn Yāqūt b. ʿAbdallah al-Malikī102, 120, 137-138, 139n203, 279, 398Mawṣilī, ʿImād al-Dīn Abū Muḥammad Ismāʿīl b. ʿAlī b. Muḥammad b. Zayd al-ʿAlawī250Mawṣilī, Madjd al-Dīn Abū al-Muẓaffar ʿAlī b. Muḥammad b. Zayd al-ʿAlawī250Mawṣilī, Mubārak b. Khalīl al-Khāzindār al-Badrī, cf. UrmawīMawṣilī, Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbdallah al-Nassākh565Mawṣilī, Muḥammad b. Muḥammad b. ʿAbd al-Karīm b. Riḍwān b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Shāfiʿī446Mawṣilī, Yūsuf b. Ziblāq al-Hāshimī59Maymūn Dīz368Māzandarān207, 487Mazarin579Médine49, 262n105, 268-269Mehmet II, sultan ottoman431Miftāḥ al-tafāsīr291, 294, 301, 306, 308, 312n214, 313, 328, 352nMiḥrāb140n208, 208, 210n10, 262, 297, 374, 378n50Mihrimah, fille de Soliman le Magnifique575Mīr ʿAlī b. Ilyās al-Bāwartshī, cf. TabrīzīMīr ʿAlī, calligraphe30n58, 395, 398n123, 430Mīr Sayyid Ḥaydar Gundah-niwīs, cf. Ḥusaynī, Muḥammad b. ḤaydarMiʿrādjnāmah383n74, 391, 463Mirdjān, khān, Bagdad406Mirdjāniyya, madrasa, Bagdad185, 253, 373n37, 406Mīrzā ʿAbd al-Ḥusayn, fils de Mīrzā Muḥammad Ḥusayn, cf. ʿAbd al-ḤusaynMīrzā ʿAbd ʿAlī al-Shāʿir, cf. ʿAbd ʿAlīMīrzā Sayyid Aḥmad, cf. Sayyid AḥmadMiskānī/Mishkātī ( ?) al-Ḥāfiẓ328, 348Miṣrī, Shumays ( ?) b. Dāwud535Möngke2Mongolie2Mossoul29n52, 102n101, 110n124, 127, 137n194, 138, 144n219, 145n222, 146n222, 178n274, 182, 184, 187n, 189, 190n301, 193, 234, 249-251, 255-257, 260-261, 263, 267, 278-281, 296, 351, 353, 367, 379, 460n266, 487, 493, 503-504, 527, 576Muʿādhī, Kamāl al-Dīn ʿAbdallah b. Masʿūd215Muʿallimīn, mosquée à Tabriz536Muʾayyadī, ʿAbd al-Bāqī Muḥammad592Muʾayyadī, Shaykh ʿAbd al-Qādir b. ʿAbd Raḥīm592Mubārakshāh al-Sulṭānī, cf. SulṭānīMubārakshāh b. ʿAbdallah140, 381-382, 387, 403, 406-407, 416, 445n235, 647, 653Mubārakshāh b. Quṭb140, 289, 403, 406-407, 409, 444, 446, 652Mudhahhib106n105, 392, 443n230, 599, 601, 647Mudjallid26n36, 396n122Mufaḍḍal b. Salama60Mufti406, 537-538, 594Mūghān262Muḥammad (Mehmet), fils de Soliman le Magnifique575Muḥammad Afḍal al-Dīn b. […]544Muḥammad ʿAlī516Muḥammad ʿAlī Mahdī, sceau556Muḥammad al-Kātib48n40, 57, 107Muḥammad al-Muqrī551Muḥammad Amīn,547, 596Muḥammad Amīn Thawr543Muḥammad b. […] ʿUmar […] al-Shāfiʿī537Muḥammad b. ʿAbd al-Malik b. ʿAbd al-Karīm588Muḥammad b. Abī al-Qāsim al-Muqrī546Muḥammad b. Aḥmad b. al-Qāsim535Muḥammad b. ʿAlī, Shaykh592Muḥammad b. ʿAlī b. al-Ḥusayn al-Ṣaffār175n262Muḥammad b. ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAlī326, 347, 585Muḥammad b. al-Shaykh Yaḥyā597Muḥammad b. Aybak b. ʿAbdallah203, 213, 217, 219-221, 224, 226-228, 230, 235-241, 243-244, 246-249, 261, 280, 288, 377, 382, 403, 444, 446, 568, 573-574Muḥammad b. Ballādj535Muḥammad b. Ḥādjdjī b. Muḥammad578Muḥammad b. Ḥaydar al-Ḥusaynī, cf. Ḥusaynī, Muḥammad b. ḤaydarMuḥammad b. Īsā101n97Muḥammad b. Ismāʿīl b. Ṣāʿid580Muḥammad b. Khalīl606Muḥammad b. Mawlā (sic) al-Muʿaẓẓam Mawlānā ʿAbbās […] Ḥāmī al-Ḥaramayn Ḥādjdjī [b. Niʿmat Allah ( ?)]605Muḥammad b. Muḥammad b. al-Khashshāb538Muḥammad b. Muḥammad b. Muḥammad al-Shāfiʿī588Muḥammad b. Muṣliḥ590Muḥammad b. Saʿd537Muḥammad b. Sayf al-Dīn al-Naqqāsh414-415, 446, 448-449, 599-600, 648Muḥammad b. Tarḥān537Muḥammad b. ʿUmar b. al-Shaykh Muḥammad al-Muftī biʾl-Safīrī537Muḥammad b. Wasīʿ419Muḥammad Bandgīr, Khwādjah654Muḥammad Ṭāhir b. Ḥaydar544Muḥammad ʿUmar, appelé ʿUmar al-Aqṭaʿ al-Kātib, cf. ʿUmar al-AqṭaʿMuḥammad, Ilkhan6Muḥarrir, taḥrīr26, 29, 46-47, 61, 99, 293, 306n205, 365, 526Muḥmmad b. al-Sāʿātī, cf. Ibn al-SāʿātīMullā Taqī Kitābfurūsh544Muʾnis al-aḥrār507, 511Munshī26, 35, 99, 127n160, 420, 433n, 440n215, 442n229Murād586-587, 643Mūsā al-Kāẓim, mausolée de l’ Imam, mausolée al-Kāẓimī, Bagdad545, 571Mūsāwī, Kāẓim b. al-Sayyid Salīm al-Ḥusaynī561Mushīr al-Salṭana, sceau597, 620Mushrif al-Sulṭānī, Muṣṭafā588Muṣṭafā ʿĀkif597Muṣṭafā b. al-Khalīfa537Muṣṭafā Efendi Ḥādjdjīzādah, cf. ḤādjdjīzādahMuṣṭafā Mushrif al-Sulṭānī, cf. Mushrif al-SulṭānīMuṣṭafā Ṭāhir618Mustanṣir, calife abbasside127, 184, 193, 195, 252Mustanṣiriyya, madrasa, Bagdad32, 36, 48-49, 127n160, 185n295, 212-213, 215, 253, 364, 371n32, 526, 547, 559, 564, 601, 606, 608, 621-622Mustaʿṣim, calife abbasside42-45, 49, 61, 137n194, 194n312, 364, 381, 400, 526, 621-622, 634Mustaʿṣimī, Falak al-Dīn Abū Naṣr Muḥammad b. Aydamur b. ʿAbdallah281n134Mustaʿṣimī, Yāqūt10-11, 14, 28-29, 3.1-3.4, 141, 153-156, 158n249, 159-169, 171, 173-174, 177, 181n287, 182-183, 185, 192n302, 195-197, 205, 213-217, 223, 230, 242, 252, 271, 274, 283-287, 364-365, 375-377, 381, 389n98, 398, 403, 406-407, 409-410, 414, 416-419, 422, 431-432, 437, 444, 525-528, 545, 548, 550, 552, 559, 562, 565, 593, 621-646, 647, 650-651Mutanabbī59, 130n169, 582Muṭarrazī, Nāṣir536Muzaffaride398, 440n215, 441, 443Nablī, Abū al-Ẓafar al-Ḥasan b. Qāsim581Nadjaf262, 282, 406, 407n139, 532nNadjafī, al-Sayyid Mūsā Khalaf (b.) al-Sayyid Muḥammad ʿAlī al-Ṭabīb565Nadjafī, Futūḥ b. Muʿadd b. al-Murtaḍā al-ʿAlawī546Nadjm al-Dīn b. Kabbūsh43Nadjm al-Dīn Yaḥyā b. Qulū ( ?) b. Muḥammad326, 580Naḥawī, Shaykh Djamāl al-Dīn545Nahdj al-balāgha56, 216, 403-406, 444-446, 451, 457, 560, 593Nāʾilī Pāshā, ʿAbdallah554Nakhdjuwānī, Hindūshāh b. Sandjar380, 549Nakhdjuwānī, Muḥammad b. […] b. ʿAbdallah589Nakhdjuwānī, Muḥammad b. Hindūshāh b. Sandjar, Shams al-Munshī35, 41Naqīb47, 250, 447, 450, 479n30, 597Naqqāsh346-348, 375n42, 377n, 383, 394, 396n122, 398-399, 406, 414-415, 446, 448-449, 599-600, 616, 648Nasafī450, 564, 594, 597Nāsikh44, 370Nāṣir al-Dīn Munshī441Nāṣir al-Ḥaqq Aḥmad, Khwādjah563Nāṣir Dāwūd110, 120n143Nāṣir Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf110, 120n143Nāṣir, calife abbasside108, 117-119Nāṣirī, Abū Saʿīd Sayf al-Dīn Baktamur b. ʿAbdallah al-Sāqī, cf. Malikī al-NāṣirīNāṣirī, Sirghitmish387, 416Naṣr Allah al-Ṭabīb140, 403, 407-409, 590, 652Naṣr Allah Munshī376n46, 394, 461-462, 542, 615Naṣrānī, Nūyān b. ʿAbdallah556Naṭanz140n208, 282Nawwāb Nāmdār Muḥammad Khān625Niffārī, Muḥammad b. ʿAbd al-Djabbār114n133, 125, 128Nīshāpūrī, ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAlī al-Laythī101n97Nīshāpūrī, Farīd al-Dīn549Nitāʾī, Muḥammad ʿĀshir583Niẓām Tabrīzī, ʿAlī b. Muḥammad, cf. TabrīzīNiẓām Ṭūsī, al-Ḥusayn b. Maḥmūd, cf. ṬūsīNiẓām Yazdī, ʿAlī b. Maḥmūd b. Maḥfūẓ b. al-Raʾīs, cf. YazdīNiẓām, ʿAlī b. Muḥammad459Niẓāmī392-393, 397, 442, 463Niẓāmīyya, madrasa, Bagdad202, 204, 478n21, 489, 491, 504-506, 536, 539, 543, 546, 549, 551, 569, 571-572, 594, 599, 604, 613Nuʿmān ( ?) b. Ḥasan b. […] b. Aḥmad596Nūr al-Dīn Arslān Shāh, gouverneur de Mossoul102n101, 127, 184Nūr al-Dīn Maḥmūd, sultan zenguide108n110, 117-119Nūr al-Hudā594Nūr Pundjāb570Nūrī, Yāqūt29, 102, 138Nūriyya, madrasa, Damas108Nūshābādī, Muḥammad b. ʿAlī543Nūyān b. ʿAbdallah, cf. NaṣrānīObservatoire32, 37, 208, 279, 360, 368, 371Ögedey2Öldjeytü5, 6, 10, 30, 140n208, 147n229, 209-212, 215n27, 216, 233-236, 238, 240-241, 245, 247-249, 251-252, 255-257, 259-265, 267-268, 270, 272-273, 276-278, 281-282, 285, 289-290, 293, 295, 302, 303n196-197, 305n204, 307, 329, 332, 336n273, 341, 347-348, 351, 354-355, 363, 367, 371-372, 376-378, 381, 384-385, 416-417, 441n222, 445, 447, 460n266, 487, 500n, 503, 527, 573, 576, 589Olearius, Adam282, 575Ottoman1, 25, 29, 39-42, 57, 60, 93n88, 94n88, 131n173, 137n197, 138, 215, 289n143, 388n96, 414n150, 431, 440, 488n43, 489, 534, 536, 538, 541-542, 544, 546, 548, 552, 557-558, 562, 564-565, 571-572, 574-575, 579, 583, 585, 587-590, 594-595, 597, 599, 604-605, 607, 612, 618-619, 622-623, 630, 632, 637, 643-645, 647-649Pāshāzādah, Mīr al-Sayyid Ḥusayn Ḥāsib616Pékin2, 261n102Pīr Yaḥyā al-Djamālī al-Ṣūfī, cf. ṢūfīPiyale Paşa, mosquée, Istanbul577Qādirī, Muḥammad Saʿīd al-Shāfiʿī614Qandahārī, Ḥakīm Naṣr140, 407, 410n145Qānṣūh al-Ghūri268Qarā Khiṭāy441Qara Quyunlu6Qarābāgh-i Arrān390, 398, 507, 608Qarā-Ḥasanī, Nadjm al-Dīn al-Ṭabīb592Qarāḥiṣārī, Ḥasan b. Aḥmad650Qarāmānlū, Farhād Khān330Qaṭāʾī, Ṣafī al-Dīn ʿAbd al-Muʾmin b. ʿAbd al-Ḥaqq, cf. BaghdādīQazwīn282, 368n16, 428n195, 534, 654Qazwīnī, ʿAbdallah b. Aḥmad b. Faḍl Allah b. ʿAbd al-Ḥamīd447, 602Qazwīnī, Fatḥ Allah b. ʿUbayd Allah614Qazwīnī, Nadjm al-Dīn ʿAlī b. ʿUmar al-Kātibī549, 557Qazwīnī, Zakariyyā45, 124, 135, 189, 195Qiptchaq2Qiramī, Shaykh Ḍiyāʾ al-Dīn al-ʿAfīfī (ʿAqīqī ?)606Qīr-Shihrī, Sulaymān b. Ḥasan592Qirṭāsī, ʿAlī615Qiwām al-Dīn Mudjallid396n122Qiwām Kirmānī, Muḥammad b. Aḥmad b. Maḥmūd, cf. KirmānīQonqur Öleng209Qubilay2-3Quḍāʿī, Abū ʿAbdallah Muḥammad b. Salāma55Qughī Lālah, madrasa549Qum282Qummī, Muḥammad Ibrāhīm57n55Qunawī, Ḥasan b. Djūbān ( ?) b. ʿAbdallah376n44Qunawī, Muḥammad b. ʿAbdallah376n44Quṭb al-Dīn Abū al-Muẓaffar Muḥammad b. Zangī108, 120, 122, 144n217, 148, 155, 196Quṭba, scribe umayyade423Qutlugh b. ʿAbdallah110Qūtlūq Būqā Naqqāsh346-347Rabʿ-i Rashīdī33, 34n72, 46n34, 210n10, 279, 296-297, 299-300, 307, 312-314, 321, 324, 332-336, 340-341, 344, 346, 359-360, 362, 363n328, 374, 377, 381, 528, 580, 595, 598Raḍawī, ʿAbd al-Ḥayy b. ʿAbd al-Razzāq559Rāfiʿī, ʿAbd al-Karīm al-Shāfiʿī534Rāfiʿī, Yaḥyā b. Ḥadjdjī590Rafīq552Rāmī Tabrīzī388Rashīd al-Dīn Abū ʿAbdallah Muqrī214Rashīd al-Dīn Faḍl Allah, cf. HamadhānīRasmī, ʿAlī b. Aḥmad b. Muḥammad, cf. HamadhānīRasoulide335n269Rāwandī, Muḥammad b. ʿAlī505, 510Rawḍa236, 296-297, 300, 322-323, 359Rāyiḍ, Faḍl b. ʿUmar109, 120, 125, 151Rayy207Rāzī, Fakhr al-Dīn136n190, 369, 428n195, 550Rāzī, Quṭb al-Dīn370, 380Rāzī, Ṣāliḥ b. ʿAlī395, 443, 617Rāzī, Tādj al-Dīn596Ribāṭ214n22, 365, 486, 492, 505, 544, 546-547, 561, 567Riḍā, Imam101n97Rodolphe IV de Habsbourg379Rūdrāwarī, ʿAbdallah b. Abī al-Qāsim b. ʿAbdallah al-Tūyī280, 326, 340-343, 348, 587Rūmī, Dāwud b. Maḥmūd b. Muḥammad103n, 592Rūmī, Djalāl al-Dīn307, 376n44, 379Rūmī, Yāqūt b. ʿAbdallah al-Shihābī138n199, 139n203, 486nRustam Beg440n218Rüstem Paşa575, 577Saʿd al-Dīn b. Ibrāhīm, sceau535Saʿdī45, 60Sadjusānī, Abū Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Shahīd Faḍl Allah541Ṣadr al-Dīn Muḥammad544, 581Ṣadriyya, madrasa, Tabriz586Ṣafadī, Khalīl b. Aybak40n13, 571Safavide1-2, 6, 38n9, 215, 330, 340, 351n288, 392n108, 410n145, 418, 456n255, 550, 616, 622, 624, 626-630, 636, 638, 642, 648Ṣāghānī55, 216, 644Ṣāḥibiyya, madrasa, Nakhdjuwān555Sahlawiyya al-Yazdī, Asʿad b. Muḥammad b. Abī al-Khayr b. Aḥmad b. Abī al-Khayr, cf. YazdīSaʿīdī, Nadjm al-Dīn468, 605Ṣāʾin al-Dīn382Ṣāʾin, Rukn al-Dīn382Ṣāʾin, Shams al-Dīn Maḥmūd382Ṣāʾinī, Amīr Ḥādjdj b. Aḥmad382, 387, 398, 418Saladin386Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf, cf. NāṣirṢalāḥī/Ṣalāḥiyya, madrasa, Tabriz493, 495, 504-505, 550, 577Salāma b. Djandal56n53, 115, 125-126, 129-130, 647Salghouride109, 120-121Salmān Sāwadjī, cf. SāwadjīSalmānī, Tādj al-Dīn433n, 440n215Samarqand396, 474, 652, 654Samarqandī, Aḥmad b. Muḥammad b. ʿUmar, Shams533Samarqandī, Nadjīb al-Dīn290Samarqandī, Shams al-Dīn344, 374, 589Samarqandī, Shams al-Dīn Muḥammad b. Aḥmad611Samarqandī, Shams al-Dīn ʿAbd al-Karīm b. ʿAbd al-Raḥīm b. Muḥammad al-Anṣārī215n27Samarra95nSandjar, sultan seldjoukide209n7Sandjārī, Muḥammad b. al-Ḥasan28Sandjārī, Sindjū ( ?) b. ʿAlī […] ʿAlī b. Sindjū ( ?)615Sarābī, Ismāʿīl b. Muḥammad appelé Ḥalīm565Sarawī, Yūsuf b. Ibrāhīm, Kutāl b. Khalīl b. Abī Bakr550Sarāy570, 589Sardjī ( ?), Muṭahhar ( ?) b. Shaykh Djawdaz561Sātī Beg329Sawād388, 393Sāwadjī, Muḥammad582Sāwadjī, Saʿd al-Dīn210n10, 250, 252, 261, 281n134, 305, 367Sāwadjī, Salmān380, 388Sāwah333Sāwī, Asʿad b. Abī Bakr al-Mutaṭabbib al-Asadī599Sayf al-Dawla Sāsān b. al-Malik Sharaf al-Dawla613Sayfī, Ḥusaynī541Ṣayrafī, ʿAbdallah27, 29, 131n175, 136, 140n210, 147n229, 383n74-75, 403, 416-418, 419n162, 421-422, 425n183, 426-430, 444, 446, 529, 593, 647-650, 651n15, 652, 654Sayyid Aḥmad599Sayyid Aḥmad Naqqāsh396n122Sayyid al-Sharīf, Al-Muḥaqqiq al-Murtaḍā al-ʿAllāma570Sayyid b. Muḥammad ʿAlī538Sayyid Djaʿfar [b. ?] Sayyid Ghāzī603Seldjoukide107, 116-117, 119, 209n7, 279, 303n196, 364, 375n42, 376n43, 441n222Shaʿbān b. Shaykh Khalīl Efendi599Shabānkāraʾī380Shāh Hūshang b. Kāyqubādh390-391, 397, 401, 455, 471, 516Shāh Maḥmūd, souverain muzaffaride441, 443Shāh Rukh b. Tīmūr328, 397, 402Shāh Shudjāʿ, souverain muzaffaride398, 440n215, 441, 442n229, 443Shāh Walad Djalāyir6n12, 394, 398, 432, 435-436, 455-457, 460-462, 469, 615Shāhī, île365Shāhnāmah7, 31n60, 37-38, 128, 211, 365, 380n62, 383-385, 391, 397, 409, 417n153, 442, 463, 479n30, 528Shāhrabān561Shahristān-i Rashīdī10n210, 335Shām, Sham, Shanb-i Tabriz208, 210n10, 233, 327, 344-345, 348, 360, 367, 588Shams al-Dīn Abū al-Faḍāʾil Muḥammad193n309Shams al-Dīn Zakariyyā388Shams al-Dīn, le peintre djalayiride383n75, 389n98, 391n103Shams al-Munshī, cf. NakhdjuwānīShams Bāysunghurī, cf. BāysunghurīShanfarā647Sharaf al-Dīn Khaṭṭāṭ Shīrāzī, cf. ShīrāzīSharaf b. Kamāl al-Aqa[…]550Sharīf al-Raḍī59Sharīfī, Ibn Sayyid Sharīf al-Ḥusaynī Mīrzā Makhdūm406, 594Shaykh ʿAlī Djalāyir392, 394, 397, 418, 455, 611Shaykh ʿAlī, Qāḍī al-quḍāt, madrasa, Tabriz611Shaykh Ṣafī, cf. ArdabīlīShaykhiyya, madrasa, Tabriz432, 619Shaykhzādah, Aḥmad, cf. SuhrawardīShibdhī, Muḥyī al-Dīn Abū al-Maḥāmid Yaḥyā b. Ibrāhīm al-Khālidī al-Makhzūmī46Shihāb, Kitāb al-55,195, 643Shihābī, Yāqūt b. ʿAbdallah, cf. RūmīShimarzād, ʿĪsā b. al-Ḥasan b. ʿAlī Ḥādjdjī567Shīrāzī, ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbdallah al-Kātib al-Mudhahhib392Shīrāzī, Ḥusayn b. Muḥammad al-Ḥasanī560Shīrāzī, Maḥmūd b. Masʿūd607Shīrāzī, Muḥammad b. ʿAlī b. Muḥammad331, 348, 588Shīrāzī, Muḥammad b. Ḥaydar al-Ḥusaynī, cf. Ḥusaynī, Muḥammad b. ḤaydarShīrāzī, Muḥammad b. Muḥammad b. al-110n124Shīrāzī, Quṭb al-Dīn288, 290, 370, 596, 607Shīrāzī, Sayyid Sharaf al-Dīn Khaṭṭāṭ215n27, 381Shīrwān348, 390-392, 397-398, 516Shirwānī, Abū Bakr b. Rustum b. Aḥmad554, 615Shīrwānī, Al-Fāḍil561Shīrwānī, Muḥammad b. Khalīl b. Ibrāhīm b. ʿAfīf, cf. Ḥaram-DashtīShuʿab al-nabī315Shuʿab-i pandjgānah302-303Shūshtar420n163Sīdī Muḥammad546Simnānī, ʿAlāʾ al-Dawla380Simnānī, Khwādjah Niẓām al-Dīn Aḥmad440n215, 442n229Sindī, Yūsuf b. Kamāl ( ?) b. ʿUday b. ʿAlī613Sindjār108, 109n115, 120, 122, 148Sirādj Mīr581Siryâqûs268Sivas607Syrie39-42, 101, 120, 136-137, 171n259, 388n94Soliman le Magnifique575, 628Ṣūfī, ʿAbd al-Raḥmān37, 375n42Ṣūfī, ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad109, 376n43Ṣūfī, Yaḥyā140n210, 651n15, 653Suhaylī571Suhrawardī, ʿImād al-Dīn Muḥammad214Suhrawardī, Shams al-Dīn Aḥmad b. Yaḥyā b. Muḥammad b. ʿUmar b. Muḥammad al-Bakrī60, 140, 185-186, 213-217, 219-221, 226-227, 230, 237-238, 252-253, 271, 285, 288, 381-382, 403-405, 406n137, 407, 409, 417-418, 431432, 437, 444-445, 527, 558, 565, 568, 593, 646-647, 651Suhrawardī, Shihāb al-Dīn Abū Ḥafṣ ʿUmar185n295, 214, 253, 381, 546, 557Suhrawardiyya214Ṣulayḥī, ʿAlī b. Muḥammad107, 114n134, 116Sulaymān b. Wahb132Sulaymān b. Yūsuf al-Shahīr bi-al-Ḥusayn542, 558Sulaymānī, dirham547Sulaymāniyya, fondation390Ṣūlī, Abū Bakr30Sulṭān Dāwud, madrasa, Tabriz592Sulṭān Sulaymān Khān390, 417, 452, 454, 603Sulṭānābād210Sulṭānī, ʿAbdallah650Sulṭānī, Aḥmad b. Ibrahīm (sic) b. ʿUma, cf. YazdīSulṭānī, ʿAlī b. Ḥasan392, 398, 432, 435-436, 442Sulṭānī, Djunayd al-Naqqāsh394-395, 398-399, 616Sulṭānī, Maḥmūd b. Muḥammad al-Kātib393, 398, 399n127, 442Sulṭānī, Mubārakshāh140, 403, 406, 651n15Sulṭānī, ʿUbaydallah b. ʿAlī al-Kātib395, 398, 443, 460n262, 619Sulṭāniyya5, 30, 147n229, 209, 210n10, 215-216, 230, 235-236, 240-241, 245, 262, 281-282, 296n171, 305n204, 307, 324, 325n244, 333, 351, 367, 378, 388n96, 441, 447, 450, 456, 573, 581-582, 596-597, 652Sulṭāniyya, madrasa, Bagdad325Sung2Surkhāb407Ṭabarī, ʿAlī b. al-Ḥasan b. ʿAlī485Ṭabarī, Ḥasan b. ʿAlī591Ṭabarī, exégète et historien109Ṭabarī, Muḥammad b. ʿAlī b. Muḥammad b. Abī Aḥmad b. ʿAlī al-Djullābī547Ṭabarī, Muḥammad b. Ibrāhīm b. Maḥmūd al-Ḥaddādī, cf. ĀmulīṬabāṭabāʾī, Maḥmūd566Ṭabāṭabāʾī, Muḥammad553Tabriz5, 10, 30, 33, 34n72, 103n, 201, 208, 210n10, 233, 279, 288, 297, 307, 316-321, 324-325, 327, 330, 333, 336, 339-340, 344-345, 347-349, 353, 356, 359-361, 365, 367-368, 378, 388, 390, 392, 396n122, 398, 401n, 407, 417, 430n202, 431-432, 435-436, 440n218, 442-443, 455, 485-487, 493, 495, 497, 500-502, 505, 508-509, 515-516, 523-524, 536-537, 550, 552, 554, 563, 565, 570, 572, 577-578, 581-582, 584, 586, 588, 591-592, 594, 596, 598, 604, 609-612, 619, 652Tabrīzī, ʿAbdallah b. ʿUmar b. Muḥammad al-Ḥasanī al-Ḥākim581Tabrīzī, Abū Muḥammad ʿAbd al-Qayyūm b. Muḥammad b. Karamshāh391Tabrīzī, Aḥmad ( ?) b. Muḥammad b. Abī Bakr al-Ṭastī326, 348, 580Tabrīzī, Aḥmadshāh Zarīn-Qalam al-Naqqāsh406, 443Tabrīzī, ʿAlī b. Muḥammad al-Mudhahhib601Tabrīzī, ʿAlī b. Muḥammad appelé « Niẓām »393, 459, 618Tabrīzī, ʿAṣṣār136, 398n123Tabrīzī, Djaʿfar, cf. BāysunghurīTabrīzī, Ḥusayn b. Aḥmad b. Fatā618Tabrīzī, Luṭf Allah b. Yaḥyā b. Muḥammad, Kamāl al-Djalālī398, 442Tabrīzī, Mīr ʿAlī b. Ilyās al-Bāwartshī394, 398, 432, 435-436, 443, 616Tabrīzī, Naṣr Allah b. Muḥammad b. ʿAbd al-Kāfī b. Khudādād ( ?), cf. ZadjdjādjīTabrīzī, Shaykh Abū Zakariyyā al-Khaṭīb535Tabrīzī, Shaykh Djamāl Muḥammad b. al-Ḥādjdj Muḥammad b. al-Ḥādjdj Muḥammad al-Mashradjī al-Ṭughrāyī654Tabrīzī, ʿUmar b. Dāwud b. Yaḥyā b. Maḥmūd536Tādj ʿAbdūsī, cf. IkhtisānTādj al-Dīn ʿAlīshāh210n10, 308, 367n15, 578Tafsīr101n97, 109, 120n143, 143, 370n26Taḥqīq al-mabāḥith306, 323Taḥrīr, cf. MuḥarrirTakht-i Sulaymān356, 365, 383Tansūqnāmah290n149, 330, 336, 339-341, 344, 347, 349, 354-357, 369, 584Tārīkh-i djahān-gushāy45, 194, 199-200, 201n321, 205, 356, 384n76, 554Tārīkh-i mubārak-i ghāzānī207, 211, 280, 295, 302, 303n197, 331Ṭastī, Aḥmad ( ?) b. Muḥammad b. Abī Bakr, cf. TabrīzīTawḍīḥāt, Kitāb al-215n26, 290-293, 301, 306, 308, 313, 315-316, 324, 326, 327n247, 328, 344, 347-348, 352n, 374, 545, 579, 585-586, 588Ṭayyārī, Niẓām al-Dīn [Abū al-Faḍāʾil] Yaḥyā b. ʿAbd al-Raḥmān al-Ḥakīm al-Djaʿfarī, cf. BaghdādīTekirdağ603Thériaque145n222, 189, 192Tifrīshī, Abū al-Baqāʾ b. Faḍl Allah b. Muḥammad Ismāʿīl al-Ḥusaynī al-Afṭasī al-Khūrzānī571Tifrīshī, Faḍl Allah b. Muḥammad Ismāʿīl al-Ḥusaynī al-Afṭasī al-Khūrzānī571Tilimsānī, ʿAfīf al-Dīn592Timouride1-2, 6, 140n207, 328-330, 340, 389, 395n115, 396, 398-399, 402, 403n, 410n145, 418, 431, 472, 518, 522, 543, 554, 624, 628, 637Tīmūr, Tamerlan6, 36, 388n96Togha Tīmūr6Tollius, Jacob575Toluy2, 249Transoxiane2Tshalabī, Ḥasan570, 605Tshalabī, Muḥammad534Tshalabīzādah, Ismaʿīl b. Muḥammad, Kūtshak554Tsharandāb417Ṭughrāyī, Shaykh Djamāl Muḥammad b. al-Ḥādjdj Muḥammad b. al-Ḥādjdj Muḥammad al-Mashradjī, cf. TabrīzīTughril (III) b. Arslān375n42Turkmène418Ṭūs348Ṭūsī Salmānī393, 612Ṭūsī, al-Ḥusayn b. Maḥmūd, Niẓām321, 347Ṭūsī, Aṣīl al-Dīn b. Naṣīr al-Dīn199, 371Ṭūsī, Buzurgmihr b. Muḥammad485, 551Ṭūsī, Fakhr al-Dīn Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad564Ṭūsī, Fattūḥ b. Muʿādh al-Mashhadī536Ṭūsī, Muḥammad327, 348Ṭūsī, Naṣīr al-Dīn10, 32, 37-38, 199, 366, 368-372, 492-493, 533, 541, 556Tustarī, Maḥmūd b. Aḥmad b. Muḥammad496Tustarī, Muḥammad b. Asʿad al-Yamanī appelé Badr570, 578Tutushiyya, madrasa, Bagdad540Tūyī, ʿAbdallah b. Abī al-Qāsim b. ʿAbdallah, cf. RūdrāwarīʿUbaydī, al-Sayyid al-Ḥādjdj Aḥmad b. al-Sayyid al-Ḥādjdj ʿUmar b. Sayyid ʿAlī572ʿUbaydī, Faḍl Allah392Ūdjān208ʿUmar al-Aqṭaʿ654ʿUmar b. ʿAlī b. Muḥammad109ʿUmarī, ʿAbdallah b. Muḥammad b. ʿAlī581ʿUmrāniyya545ʿUqbī, Muḥammad549Urdjuwāniyya, Ribāṭ, Bagdad546, 561Urmawī, Mubārak b. Khalīl al-Khāzindār al-Badrī al-Mawṣilī492, 494, 544Urmawī, Ṣafī al-Dīn ʿAbd al-Muʾmin44-45, 102, 103n, 120, 196, 198, 212-213, 215, 526, 541, 559Urmawī, Sirādj al-Dīn380Ūshī, Sirādj al-Dīn ʿAlī b. ʿUthmān611Ustādh wa shāgird390ʿUthmān b. al- Ḥadjdjār545ʿUthmān b. Muḥammad101n97ʿUthmān III, sultan ottoman536, 538, 548Uways Djalāyir35, 383n75, 387-392, 397, 400-401, 406, 407n139, 443, 455, 457, 479, 481, 508, 513-514, 523, 608-610, 619, 654Uzbak b. Muḥammad b. Ildagūz110Ūzūn Ḥasan Aq Quyunlu431Wādithī, Maḥmūd b. Aḥmad571Walī al-Dīn547Warāmīn378n50Warāwīnī, Saʿd al-Dīn201, 566Warrāq26n38, 117n138, 124-125, 174n, 258n95, 375n41Wāsiṭ6n12, 189, 348Wāsiṭī, ʿIzz al-Dīn al-Ḥasan b. ʿAlī b. Abī Ṭālib al-ʿAlawī al-Ḥusaynī325, 348Wāsiṭī, Yaḥyā b. Maḥmūd b. Yaḥyā b. Abī al-Ḥasan b. Kuwwarīhā128n161, 193, 375n42Widhkulī, Abū Ṭāhir b. Abī Naṣr b. Muḥammad b. Maḥmūd542Wīsī, Aḥmad654Yā Muḥammad, sceau540Yaḥyā b. ʿAlī al-Kātib144n218Yaḥyā b. Ḥādjdjī al-Shāfiʿī611Yaḥyā b. Muḥammad b. ʿUmar109n115Yaḥyā Zayd545Yaʿqūb al-Manṣūr, sultan almohade386Yāqūt al-Ḥamawī, cf. ḤamawīYāqūt b. ʿAbdallah102n101, 152, 183-184, 219, 535Yazd34n72, 324, 416, 442, 460n264, 520, 522Yazdī, Aḥmad b. Ibrahīm (sic) b. ʿUmar al-Sulṭānī467Yazdī, ʿAlī b. Maḥmūd b. Maḥfūẓ b. al-Raʾīs, Niẓām306n205Yazdī, Asʿad b. Muḥammad b. Abī al-Khayr b. Aḥmad b. Abī al-Khayr Sahlawiyya109, 376n43Yazdī, Muḥammad b. Muḥammad590Yazdī, Rukn al-Dīn34n72, 367n14, 373n38, 416Yazdī, Shams al-Dīn441n222Yémen107, 382n69, 387Yūsuf b. al-Fakhkhār590Yūsuf b. al-Muḥsin al-Ḥanbalī537Yūsuf b. Yaʿqūb654Zadjdjādjī, Naṣr Allah b. Muḥammad b. ʿAbd al-Kāfī b. Khudādād ( ?) al-Tabrīzī536Ẓāfir, calife fatimide126, 129Zamakhsharī127, 128n161, 136n190, 185n294, 217, 508, 540, 567, 592Zandjānī, ʿIzz al-Dīn555Zandjānī, Abū al-Maʿālī ʿIzz al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb al-ʿIzzī139n206Zandjānī, Kamāl al-Dīn Abū al-Ṭayyib ou Abū al-Faḍāʿil Aḥmad b. Badīʿ al-Dīn al-Bakrī211Zandjānī, Muḥammad142Ẓarīf, ʿAlī b. al-Ḥusayn al-Sharīf543Zarīn-Qalam, ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr b. ʿAbd al-Raḥīm al-Kātib, cf. MalikīZarīn-Qalam, Aḥmadshāh al-Naqqāsh, cf. TabrīzīZawshakī, Shams al-Dīn b. Ḍiyāʾ al-Dīn202Zawzanī582Zayn al-ʿĀbidīn ʿAlī b. al-Ḥusayn b. ʿAlī b. Abī Ṭālib56, 187, 188, 564Zayn al-Dīn b. ʿAlī b. Luʾayy535Zaytūn, Aḥmad b. Muṣṭafā563Zenguide9, 102n101, 107-108, 127, 184, 279Zīdj-i ilkhānī38, 199, 203, 205, 370-371, 505, 541, 556Zūd-niwīs, Muḥammad b. Maḥmūd b. Muḥammad al-Amīn, cf. BaghdādīZuhrī, Abū Muṣʿab125-126