Research in Digitized Early Modern Dutch Newspapers and the News Value of Advertisements

In: Early Modern Media and the News in Europe

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aalbers Johan. De Republiek en de vrede van Europa: De buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden na de vrede van Utrecht (1713) voornamelijk gedurende de jaren 1720–1733 vol. 1 Achtergronden en algemene aspecten (Groningen: Wolters-Noordhoff/Bouma’s Boekhuis 1980).

 • Aan het volk van Nederland: Het democratisch manifest van Joan Derk van der Capellen tot den Pol 1781. Willem [Wim] Frederik Wertheim and A.H. [Hetty] Wertheim-Gijse Weenink (eds.) (Weesp: Heureca 1981).

 • Alpers Svetlana. The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century (London: University of Chicago Press 1989).

 • Anderson Matthew S. The War of the Austrian Succession 1740–1748 (London: Longman 1995).

 • Apollinaire Guillaume Fernand Fleuret and Louis Perceau. L’ enfer de la Bibliothèque Nationale (Paris: Mercure de France 21913).

 • Arblaster Paul. From Ghent to Aix: How They Brought the News in the Habsburg Netherlands 1550–1700 (Leiden: Brill 2014).

 • Arblaster Paul. ‘London Antwerp and Amsterdam: Journalistic Relations in the First Half of the Seventeenth Century’ in Lotte Hellinga etc. (eds.) The Bookshop of the World: The Role of the Low Countries in the Book-trade 1473–1941 (’t Goy-Houten: Hes and De Graaf 2001) pp. 145–150.

 • Arents T. [Thomas Arendsz]. Mengel poëzy. Matthaeus Brouërius van Nidek (ed.) (Amsterdam: Hendrik Bosch 1724).

 • Bakker Jan Albert. ‘Paalwormen dijken hunnebedden en onze eerste monumentenwet’ in Henk M. van der Velde etc. (eds.) Van graven in de prehistorie en dingen die voorbijgaan (Leiden: Sidestone 2011) pp. 281–324.

 • Banks Kathryn and Philiep G. Bossier (eds.). Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period II: Consolidation of God-given Power (Leuven Paris and Walpole MA: Peeters 2011).

 • Bartelings Nelke. ‘ “Hier toont voor ’t oog het tijtelblad den inhout in het boek vervat”: De rol van de titelprent in Frans van Mieris’ Histori der Nederlandsche vorsten’ in Karel Bostoen Elmer Kolfin and Paul J. Smith (eds.) ‘Tweelinge eener dragt’: Woord en beeld in de Nederlanden (1500–1750) (Hilversum: Uitgeverij Verloren 2001).

 • Baumgart Peter. ‘The Annexation and Integration of Silesia into the Prussian State of Frederick the Great’ in Mark Greengrass (ed.) Conquest and Coalescence: The Shaping of the State in Early Modern Europe (London etc.: Edward Arnold 1991).

 • Beausobre M.C.L. de. De zegepraal der onnozelheit of weinig bekende byzonderheden zoo eerlyk voor de Hervormden van Vrankryk als dezelven het weinig zyn voor hunne tegenstreevers (Amsterdam: Kornelis de Wit 1752).

 • Belkmeer Cornelius. Natuurkundige verhandeling of waarneminge betreffende den hout-uytraspende en doorboorende zeeworm (Amsterdam: Erven J. Ratelband en Compagnie 1733).

 • Bellingradt Daniel. ‘Forschungsbericht: Periodische Presse im deutschen Sprachraum der Frühen Neuzeit / Research report: Early modern periodical press in German speaking Europe’ Archiv für Geschichte des Buchwesens 69 (2014) pp. 235–248.

 • Bellingradt Daniel. ‘Periodische Zeitung und akzidentielle Flugpublizistik: Zu den intertextuellen interdependenten und intermedialen Momenten des frühneuzeitlichten Medienverbundes’ in Volker Bauer and Holger Böning (eds.) Die Entstehung des Zeitungswesen im 17. Jahrhundert: Ein neues Medium und seine Folgen für das Kommunikationssystem der Frühen Neuzeit (Bremen: edition lumière 2011) pp. 55–77.

 • Bellingradt Daniel and Jeroen Salman. ‘Books and Book History in Motion: Materiality Sociality and Spatiality’ in Daniel Bellingradt Paul Nelles and Jeroen Salman (eds.) Books in Motion in Early Modern Europe: Beyond Production Circulation and Consumption (London: Palgrave MacMillan 2017) pp. 1–11.

 • Bender Klaus. ‘Die deutschen Meßrelationen von ihren Anfängen bis zum Ende des Dreißigjähriges Krieges’ in Presse und Geschichte vol. 2 Elger Blühm and Hartwich Gebhardt (eds.) Neue Beiträge zur historischen Kommunikationsforschung (Munich etc.: K.G. Saur 1987) pp. 61–70.

 • Bender Klaus. Relationes Historicae: Ein Bestandsverzeichnis der deutschen Meßrelationen von 1583 bis 1648 (Berlin and New York: Walter de Gruyter 1994).

 • Bennett Gareth Vaughan. The Tory Crisis in Church and State 1688–1730: The Career of Francis Atterbury Bishop of Rochester (Oxford: Clarendon Press 1975).

 • Berkel Klaas van. Citaten uit het boek der natuur (Amsterdam: Bakker 1998).

 • Berkvens-Stevelinck Christiane and Jeroom Vercruysse. Le métier de journaliste au dix-huitième siècle: Correspondance entre Prosper Marchand Jean Rousset de Missy et Lambert Ignace Douxfils (Oxford: The Voltaire Foundation 1993).

 • Beschryvinge van de schade en raseringe aan de zee-dyken van Noort-Holland en West-Vriesland door de worm in de palen en de daar op gevolgde storm etc. (Hoorn: Jacob Duyn [1732]).

 • Bidloo Govert. Komste van Zyne Majesteit Willem III. Koning van Groot Britanje etc. (The Hague: Arnoud Leers 1691).

 • Bidloo Govert. Relation du voyage de Sa Majesté brittannique en Hollande Derk P. Snoep (ed.) (The Hague: Arnoud Leers 1692; photomech. repr. Soest: Davaco 1971).

 • B.J.M.D. [Bernardus Idema Med. Dr.] Historische en natuurkundige tegenwerpingen tegens de historische en natuurkundige aanmerkingen over de aard- en waterschuddinge van den 1 november 1755 etc. (Heerenveen: A. Posthumus 1755).

 • Blaak Jeroen. ‘Informatie in een ander tijdperk: Nieuws in het dagboek van Jan de Boer (1747–1758)’ Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 25 (2002) pp. 57–69.

 • Bloemendal Jan and Arjan van Dixhoorn. ‘ “De scharpheit van een gladde tong”: Literaire teksten en publieke opinievorming in de vroegmoderne Nederlanden’ Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 125 (2010) pp. 3–28.

 • Blok Petrus J. Geschiedenis van het Nederlandsche volk vol. 2 (Leiden: A.W. Sijthoff 31924).

 • Blunck Jürgen. Die Kölner Zeitungen und Zeitschriften vor 1814: Eine Bibliographie mit Standortnachweis (Münster: Verlag C.J. Fahle 1966).

 • [Boddaert Pieter.] Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren etc. vol. 20 (Amsterdam: Isaak Tirion 1753).

 • Bodel Nijenhuis Johannes T. De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederlanden tot in het begin der XIXe eeuw (Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon 1892).

 • Boer Dick E.H. de. ‘Introduction: Revealing or Unveiling the Past’ in Hanno Brand (ed.) Trade Diplomacy and Cultural Exchange in the North Sea and the Baltic c. 1350–1750 (Hilversum: Verloren 2005) pp. 7–11.

 • Bots Hans. De ‘Bibliothèque universelle et historique’ (1688–1693). Een periodiek als trefpunt van geletterd Europa (Amsterdam: APA-Holland Universiteits Pers 1981).

 • Bots Hans. (ed.). Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692–1702: Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw (Amsterdam: Holland University Press 1974).

 • Bots Hans Otto S. Lankhorst and Cees Zevenbergen. Rotterdam bibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw (Rotterdam: Gemeentelijke Archiefdienst 1997).

 • Braun Theodore E.D. and John B. Radner (eds.). The Lisbon Earthquake of 1755: Representations and reactions: SVEC 2005:02 (Oxford: Voltaire Foundation 2005).

 • Briggs Asa and Peter Burke. A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet (Cambridge and Malden: Polity Press 22005).

 • Broek Jan van den. Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing: Inleiding tekst vertaling en toelichting (Assen: Groninger Bronnenreeks 2 2006).

 • Broersma Marcel. ‘A Daily Truth: The Persuasive Power of Early Modern Newspapers’ in Joop W. Koopmans and Nils Holger Petersen (eds.) Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period III: Legitimation of Authority (Leuven Paris and Dudley MA: Peeters 2011) pp. 19–34.

 • Broersma Marcel. Beschaafde vooruitgang: De wereld van de Leeuwarder Courant 1752–2002 (Leeuwarden: Friese Pers Boekerij 2002).

 • Broersma Marcel. ‘Constructing Public Opinion: Dutch Newspapers on the Eve of a Revolution (1780–1795)’ in Joop W. Koopmans (ed.) News and Politics in Early Modern Europe (1500–1800) (Leuven Paris and Dudley MA: Peeters 2005) pp. 219–235.

 • Broersma Marcel. ‘Nooit meer bladeren? Digitale krantenarchieven als bron’ Tijdschrift voor Mediageschiedenis 14 (2011) pp. 29–55.

 • Browning Reed. The War of the Austrian Succession (New York: St. Martin’s Press 1993).

 • Brouwer Judith. Levenstekens: Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672 (Hilversum: Verloren 2014).

 • Brownlees Nicholas. ‘Narrating Contemporaneity: Text and Structure in English News’ in Brendan Dooley (ed.) The Dissemination of News and the Emergence of Contemporaneity in Early Modern Europe (Farnham and Burlington: Ashgate 2010) pp. 225–250.

 • Buijnsters-Smets Leontine. ‘Simon Fokke (1712–1784) als boekillustrator’ Leids Kunsthistorisch Jaarboek 4 (1985) pp. 127–146.

 • Buisman Jan Willem. ‘Het bevend Nederland: De Republiek en de aardbeving van Lissabon 1755–1756’ Tijdschrift voor Geschiedenis 92 (1979) pp. 20–42.

 • Burke Peter. Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence (London: Reaktion Book 2001).

 • Burke Peter. The Fabrication of Louis XIV (New Haven: Yale University Press 1992).

 • Capellen tot den Pol Joan Derk van der. Aan het volk van Nederland: Het patriottisch program uit 1781 Hans L. Zwitzer (ed.) (Amsterdam: Bataafsche Leeuw 1987).

 • Capellen tot den Pol Joan Derk van der. An Address to the People of the Netherlands on the Present Alarming and most Dangerous Situation: Showing the True Motives of the most Unpardonable Delays of the Executive Power in Putting the Republic into a Proper State of Defence and the Advantages of an Alliance with Holland France and America (London: J. Stockdale 1782).

 • Carter Harry. ‘Archbishop Laud and Scandalous Books from Holland’ in Sape van der Woude (ed.) Studia bibliographica in honorem Herman de La Fontaine Verwey (Amsterdam: Amstelodami [1968]).

 • Carter-Le Mesurier Alice C. ‘Amsterdam and the “onbekend soort van zeeworm” in the 1730’s’ Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 70 (1978) pp. 239–249.

 • Cau Cornelis (ed.). Groot placaet-boeck vervattende de placaten ordonnantien ende edicten van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden etc. vol. 1 (The Hague: Widow Hillebrant Jacobsz van Wou 1658).

 • Cecconi Elisabetta. ‘Comparing Seventeenth-Century News Broadsides and Occasional News Pamphlets: Interrelatedness in News Reporting’ in A.H. Junker (ed.) Early Modern English News Discourse (Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2009) pp. 137–157.

 • Censer Jack R. The French Press in the Age of Enlightenment (London and New York: Routledge 1994).

 • Chambers R. The Book of Days: A Miscellany of Popular Antiquities vol. 1 (London and Edinburgh: W. & R. Chambers 1864).

 • Cohen David Ezechiel. ‘De Amsterdamsche Joodsche chirurgijns’ Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 74 (1930) pp. 2234–2256.

 • Corneille Pierre. Onderzoek over de Nederduitsche tooneelpoëzie (Amsterdam: Anthoni Schoonenburg 1724).

 • Couvée Dirk H. ‘De nieuwsgaring van de eerste courantiers’ in Pers propaganda en openbare mening: Een bundel opstellen door vrienden en leerlingen aangeboden aan professor dr. Kurt Baschwitz ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag op 2 februari 1956 (Leiden: Stenfert Kroese 1956) pp. 26–40.

 • Couvée Dirk H. ‘The Administration of the “Oprechte Haarlemse Courant” 1738–1742’ Gazette: International Journal of the Science of the Press etc. 4 (1958) pp. 91–110.

 • Cowling David and Mette M. Bruun. Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period I: Reformation Counter-Reformation and Revolt (Leuven Paris and Walpole MA: Peeters 2011).

 • Dahl Folke. Dutch Corantos (The Hague: Koninklijke Bibliotheek 1946).

 • Darnton Robert. ‘An Early Information Society: News and the Media in Eighteenth Century Paris’ American Historical Review 105 (2000) pp. 1–35.

 • Dash Mike. Tulipomania: The Story of the World’s Most Coveted Flower and the Extraordinary Passions it Aroused (London: Gollancz 1999).

 • Davies Simon and Puck Fletcher. ‘Introduction’ in idem (eds.) News in Early Modern Europe: Currents and Connections (Leiden and Boston: Brill 2014) pp. 1–15.

 • DeJean Joan. The Essence of Style: How the French Invented Fashion Fine Food Chic Cafés Style Sophistication and Glamour (New York: Simon and Schuster 2005).

 • Den (t’onrecht getituleerden) heer protecteurs Brouvaten met Cromwels meyneedicheyt als mede een oogh-salve voor de Hollanders (Amsterdam: s.n. 1654).

 • Dépêches van Thulemeyer 1763–1788. Robert Fruin and Herman T. Colenbrander (eds.) Werken Historisch Genootschap 3rd series no. 30 (Amsterdam: J. Müller 1912).

 • Dessing René W.Chr. Koning-stadhouder Willem III triomfator: De triomfale intocht in Den Haag 1691 (The Hague: Haags Historisch Museum 1988).

 • Dexter Henry M. and Morton Dexter. The England and Holland of the Pilgrims (Boston etc.: Houghton Mifflin & Co 1906).

 • Dijk E.A. [Lydie] van etc. (eds.). De wekker van de Nederlandse natie: Joan Derk van der Capellen 1741–1784 (Zwolle: Waanders 1984).

 • Dlugaiczyk Martina. Der Waffenstillstand (1609–1621) als Medienereignis: Politische Bildpropaganda in den Niederlanden (Münster etc.: Waxmann 2005).

 • Doedijns Hendrik. De Haegse Mercurius (9 aug. 1697–1 feb. 1698) Rietje van Vliet (ed.) (Leiden: Uitgeverij Astraea 1996).

 • Dooley Brendan. ‘Sources and Methods in Information History: The Case of Medici Florence the Armada and the Siege of Ostende’ in Joop W. Koopmans (ed.) News and Politics in Early Modern Europe 1500–1800 (Leuven Paris and Dudley MA: Peeters 2005) pp. 29–46.

 • Dooley Brendan (ed.). Dissemination of News and the Emergence of Contemporaneity in Early Modern Europe (Farnham and Burlington: Ashgate 2010).

 • Drechsler Georg. Der Streit um die oranische Erbschaft zwischen König Friedrich I. von Preussen und dem Hause Nassau-Dietz und sein Einfluss auf die preussische Politik (1702–1732) (Leipzig: Buchdruckerei F. Peter Nachf 1913).

 • Droste Heiko. ‘Sending a Letter between Amsterdam and Stockholm: A Matter of Trust and Precautions’ in Hans Cools Marika Keblusek en Badeloch Noldus (eds.) Your Humble Servant: Agents in Early Modern Europe (Hilversum: Verloren 2006) pp. 135–148.

 • Duchhardt Heinz. ‘Die Niederlande und der Aachener Friede (1748)’ in Simon Groenveld Maurits Ebben and Raymond Fagel (eds.) Tussen Munster & Aken: De Nederlandse Republiek als grote mogendheid (1648–1748) (Maastricht: Shaker 2005) pp. 67–73.

 • Dunthorne Hugh. ‘Dramatizing the Dutch Revolt: Romantic History and its Sixteenth-Century Antecedents’ in Judith Pollmann and Andrew Spicer (eds.) Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands: Essays in Honour of Alastair Duke (Leiden and Boston: Brill 2007) pp. 11–31.

 • Eeghen Isabella H. van. De Amsterdamse Boekhandel 1680–1725 vol. 1 Jean Louis de Lorme en zijn copieboek (Amsterdam: Scheltema & Holkema 1960).

 • Eeghen Isabella H. van. De Amsterdamse Boekhandel 1680–1725 vol. 3 Gegevens over de vervaardigers hun internationale relaties en de uitgaven AM (Amsterdam: Scheltema & Holkema 1965).

 • Eeghen Isabella H. van. De Amsterdamse Boekhandel 1680–1725 vol. 4 Gegevens over de vervaardigers hun internationale relaties en de uitgaven NW papierhandel drukkerijen en boekverkopers in het algemeen (Amsterdam: Scheltema & Holkema 1967).

 • Eeghen Isabella H. van. De Amsterdamse Boekhandel vol. 5–1 De boekhandel van de Republiek 1572–1795 (Amsterdam: Scheltema & Holkema 1978).

 • Eeghen Isabella H. van. ‘De Amsterdamse Courant in de achttiende eeuw’ Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 44 (1950) pp. 31–58.

 • Eeghen Pieter van (in collaboration with J.Ph. van der Kellen). Het werk van Jan en Casper Luyken vol. 1 (Amsterdam: F. Muller & Co. 1905).

 • Eekhout Marianne. ‘ “Dees boden van de Stadt om Brieven af te draghen zij brachten kleynen troost en soberen bescheyt”: De belegeringen van Haarlem Alkmaar en Leiden (1572–1574) en het nieuws’ (Unpublished Master thesis University of Groningen 2006).

 • Eekhout Marianne. ‘Leven tussen hoop en vrees: Het belang van het nieuws tijdens de belegeringen van Haarlem en Leiden (1572–1574)’ Tijdschrift voor Mediageschiedenis 10 (2007) pp. 4–22.

 • Eisenmann Olivier. Friedrich der Grosse im Urteil seiner schweizerischen Mitwelt (Zurich: Juris 1971).

 • Eldercampius Andreas. Journael ofte Daaglijckse aanteykeninge van ’t gene omtrent de belegering van stadt Groningen etc. (Groningen: Gerrit Klaessen 1672).

 • Engelhardt Henricus. Goede suffisante Gods verleende uitgevondende middelen omme yzere en steene zeemuuren met paalen zonder metzelwerk tegens het schadelyke zeegewormte te maken etc. (The Hague: Laurens Berkoske 1733).

 • Esser Raingard and Marijke Meijer Drees. ‘Coping with Crisis: An Introduction’ Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies 40/2 (2016) pp. 93–96.

 • Evers Gerrit Albert. ‘De Utrechse “Nieuwstijding” “Mercurius” en “Europische Courant” ’ De Tampon 20 (1940) pp. 1–17.

 • Francq van Berkhey Johannes le. Het verheerlijkt Leyden bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet etc. (Leiden: Hendrik Coster en Heyligert 1774).

 • Frijhoff Willem and Marijke Spies. 1650: Hard-won Unity (Assen: Van Gorcum 2004).

 • Genette Gérard. Paratexts: Thresholds of Interpretation (Cambridge: Cambridge University Press 1997).

 • Georgi Matthias. Heuschrecken Erdbeben und Komenten: Naturkatastrophen und Naturwissenschaft in der englischen Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts (Munich: August Dreesbach Verlag 2009).

 • Georgi Matthias. ‘The Lisbon Earthquake and Scientific Knowledge in the British Public Sphere’ in Theodore E.D. Braun and John B. Radner (eds.) The Lisbon Earthquake of 1755: Representations and Reactions: SVEC 2005:02 (Oxford: Voltaire Foundation 2005) pp. 81–96.

 • Geuke Daniëlle. ‘Laurens Arminius en zijn “bijzonderheden” ’ Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 15 (1992) pp. 113–119.

 • Gibbs Graham C. ‘Government and the English Press 1695 to the Middle of the Eighteenth Century’ in Alistair C. Duke and Coen A. Tamse (eds.) Too Mighty to be Free: Censorship and the Press in Britain and the Netherlands (Zutphen: Walburg Pers 1987) pp. 87–106.

 • Goeree Jan. Mengel poëzy bestaande in huwelykszangen verjaardichten lyk- en grafdichten heldendichten en zegezangen mengelgedichten en gezangen 2 vols. (Amsterdam: Johannes Pauli and de Janssoons van Waesberge 1734).

 • Goeree Willem. Inleydinge tot de Alghemeene Teycken-Konst: Een kritische geannoteerde editie. Michael Kwakkelstein (ed.) (Leiden: Primavera Pers 1998).

 • Goff Jacques Le. The Birth of Europe (Oxford: Blackwell 2005).

 • Goinga Hannie van. Alom te bekomen: Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720–1800 (Amsterdam: De Buitenkant 1999).

 • Goinga Hannie van. ‘Schaduwbeelden: Vrouwen in het boekenvak in de vroegmoderne tijd: een nieuw terrein van onderzoek’ Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 12 (2005) pp. 13–28.

 • Golob Andreas. ‘Links Between Newspapers and Books: The Case of an Early “Media Tycoon” in Late Eighteenth-Century Central Europe’ in Daniel Bellingradt Paul Nelles and Jeroen Salman (eds.) Books in Motion in Early Modern Europe: Beyond Production Circulation and Consumption (London: Palgrave MacMillan 2017) pp. 111–141.

 • Gosman Martin and Joop W. Koopmans (eds.). Selling and Rejecting Politics in Early Modern Europe (Leuven Paris and Dudley MA: Peeters 2007).

 • Groenenboom-Draai Elly. De Rotterdamse woelreus: De Rotterdamse Hermes (1720-’21) van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek (Amsterdam and Atlanta GA: Rodopi 1994).

 • Groenveld Simon. ‘The Mecca of authors? State Assemblies and Censorship in the Seventeenth-Century Dutch Republic’ in Alastair C. Duke and Coen A. Tamse (eds.) Too Mighty to be Free: Censorship and the Press in Britain and the Netherlands (Zutphen: Walburg Pers 1987) pp. 63–86.

 • Groesen Michiel van. ‘Reading Newspapers in the Dutch Golden Age’ Media History 22/3–4 (2016) pp. 334–352.

 • Groesen Michiel van and Helmer Helmer. ‘Managing the News in Early Modern Europe 1550–1800’ Media History 22/3–4 (2016) pp. 261–266.

 • Grijzenhout Frans. ‘De verbeelding van de Vrijheid in de Nederlandse kunst 1570–1870’ in Eco O.G. Haitsma Mulier and Wyger R.E. Velema (eds.) Vrijheid: Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw (Amsterdam: Amsterdam University Press 1999) pp. 253–285.

 • Grijzenhout Frans. ‘Janus’ betrouwbaarheid: Over een beeldmotief in de politieke grafiek’ in Bram Kempers (ed.) Openbaring en bedrog: De afbeelding als historische bron in de Nederlanden (Amsterdam: Amsterdam University Press 1995) pp. 138–143.

 • Groot Sebastiaan J. de and Arend H. Huussen Jr. ‘Cartografische en militaire aspecten van de geallieerde veldtocht in 1743 tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog’ in Paula van Gestel-van het Schip and Peter van der Krogt (eds.) Mappae antiquae: Liber amicorum Günter Schilder etc. (’t Goy-Houten: Hes & De Graaf 2007) pp. 439–447.

 • Guldi Jo and David Armitage. The History Manifesto (Cambridge: Cambridge University Press 2014).

 • Haas Anna de with Peter Altena (eds.). Achter slot en grendel: Schrijvers in Nederlandse gevangenschap (1700–1800) (Zutphen: Walburg Pers 2002).

 • Haas Anna de and Ton Jongenelen. ‘Advertentietarieven in 1759 en 1778/79’ Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 36 (2013) pp. 175–176.

 • Hagen Edwina. ‘Een min of meer doodlyken haat’: Antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800 (Nijmegen: Vantilt 2008).

 • Haks Donald. ‘War Government and the News: The Dutch Republic and the War of the Spanish Succession 1702–1713’ in Joop W. Koopmans (ed.) News and Politics in Early Modern Europe 1500–1800 (Leuven Paris and Dudley MA: Peeters 2005) pp. 167–184.

 • Haks Donald. Vaderland en vrede 1672–1713: Publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog (Hilversum: Verloren 2013).

 • Harms Roeland Joad Raymond and Jeroen Salman. ‘Introduction: The Distribution and Dissemination of Popular Print’ in idem (eds.) Not Dead Things: The Dissemination of Popular Print in England and Wales Italy and the Low Countries 1500–1820 (Leiden: Brill 2013) pp. 1–29.

 • Harris Michael. ‘Timely notices: The Uses of Advertising and its Relationship to News during the Late Seventeenth Century’ Prose Studies: History Theory Criticism 21 (1998) pp. 141–156.

 • Hart Pieter D. ’t. ‘De eerste overlijdensadvertenties in de Nederlandse kranten’ Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 37 (1983) pp. 243–269.

 • Haskell Francis. History and its Images—Art and the Interpretation of the Past (New Haven and London: Yale University Press 1993).

 • Haven Kornee van der. ‘ “Dat heeft men uw Beleid uw groot Beleid te danken”: Theatrale vieringen van de Vrede van Rijkswijk (1697) in Amsterdam en Hamburg’ Holland Historisch Tijdschrift 36 (2004) pp. 313–326.

 • Hay Denis. Europe: The Emergence of an Idea (Edinburgh: University Press 1957).

 • Heertum Cis van Ton Jongenelen and Frank van Lamoen (eds.). De andere achttiende eeuw: Opstellen voor André Hanou (Nijmegen: Vantilt 2006).

 • Heynen Edgar. ‘Maastrichtse drukken (1552–1816): Eerste gedeelte (1552–1782)’ Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 83 (1947) pp. 1–174.

 • Hoftijzer Paul G. Engelse boekverkopers bij de Beurs: De geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart 1637–1724 (Amsterdam and Maarssen: APA-Holland University Press 1987).

 • Hoftijzer Paul G. Pieter van der Aa (1659–1733) Leids drukker en boekverkoper (Hilversum: Verloren 1999).

 • Hoitsema Copius. De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant (Groningen: Verenigde Drukkerijen Hoitsema 1953).

 • Homan Gerlof D. ‘The Staatsbewind and Freedom of the Press’ Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976) pp. 12–27.

 • Horst Daniel R. De Opstand in zwart-wit: Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566–1584 (Zutphen: Walburg Pers 2003).

 • Horst Han van der. Nederland: De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker 112013).

 • Houbraken Arnold. Stichtelyke zinnebeelden gepast op deugden en ondeugden in LVII tafereeelen vertoont en verrykt met de bygedichten van Juffr. Gezine Brit (Amsterdam: Willem Barents 1723).

 • Huussen Jr. Arend H. ‘Censorship in the Netherlands’ in Robert P. Maccubbin and Martha Hamilton-Phillips (eds.) The Age of William & Mary: Power Politics and Patronage 1688–1702: A Reference Encyclopedia and Exhibition Catalogue (Williamsburg VA: The College of William and Mary etc 1989) pp. 347–351.

 • Impe Steven van and Jan Bos. ‘Romein en gotisch in zeventiende-eeuws drukwerk: Een voorbeeldonderzoek voor het gebruik van de stcn en stcv’ De Zeventiende Eeuw 22 (2006) pp. 283–297.

 • Israel Jonathan I. The Dutch Republic: Its Rise Greatness and Fall 1477–1806 (Oxford: Oxford University Press 1995).

 • Israel Jonathan. ‘The Publishing of Forbidden Philosophical Works in the Dutch Republic (1666–1710) and their European Distribution’ in Lotte Hellinga etc. (eds.) The Bookshop of the World: The Role of the Low Countries in the Book-trade 1473–1941 (’t Goy-Houten: Hes and De Graaf 2001) pp. 233–243.

 • Jonge W.F. de. ‘De Mercurius Gallo-Belgicus 1592–1625: Eene bibliografisch-historische studie’ Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3rd series 8 (1894) pp. 71–170.

 • Jongenelen Ton. ‘De Ouderwetse Nederlandsche patriot’ in Pieter van Wissing (ed.) Stookschriften: Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen: Vantilt 2008) pp. 19–36.

 • Jongenelen Ton. Van smaad tot erger: Amsterdamse boekverboden 1747–1794 (Amsterdam: Stichting Jacob Campo Weyerman 1998).

 • Kalff G. ‘Jan Nomsz’ in idem Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde vol. 6 (Groningen: J.B. Wolters 1910) pp. 476–484.

 • Kamphuis Gerrit. ‘De ondergang van de rei in het Nederlandsche treurspel’ De Nieuwe Taalgids 40 (1947) pp. 8–13.

 • Kannegieter Jan Zacharias. ‘Een zeventiende-eeuwse Amsterdamse schoolmeester: Hendrick Jansz Kaldekerck’ Jaarboek Genootschap Amstelodamum 58 (1966) pp. 48–81.

 • Kathe Heinz. Der “Soldatenkönig”: Friedrich Wilhelm I. 1688–1740: König in Preußen—Eine Biographie (Cologne: Pahl-Rugenstein 1981).

 • Keblusek Marika. Boeken in de hofstad: Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw (Hilversum: Verloren 1997).

 • Klaversma Nel and Kiki Hannema. Jan en Casper Luyken te boek gesteld: Catalogus van de boekencollectie Van Eeghen in het Amsterdams Historisch Museum (Hilversum: Verloren 1999).

 • Kleerkooper M.M. De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: Biographische en geschiedkundige aantekeningen vol. 2. Wilhelmus Petrus van Stockum Jr. (ed.) (The Hague: Nijhoff 1914–1916).

 • Klei Ewout. ‘ “Notre Wilkes”: De theatraal tegendraadse stijl van optreden van Joan Derk van der Cappellen tot den Pol’ Overijsselse historische bijdragen 120 (2005) pp. 104–127.

 • Klein Stephan R.E. Patriots republikanisme: Politieke cultuur in Nederland (1766–1787) (Amsterdam: Amsterdam University Press 1995).

 • Klinkert Christi M. ‘Information or Indoctrination? News Prints of the Military Campaigns of Maurice of Nassau (1585–1625)’ in Martin Gosman and Joop W. Koopmans (eds.) Selling and Rejecting Politics in Early Modern Europe (Leuven Paris and Dudley MA: Peeters 2007) pp. 59–69.

 • Klinkert Christi M. Nassau in het nieuws: Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590–1600 (Zutphen: Walburg Pers 2005) pp. 59–69.

 • Kluit Adriaan. Inwijingsrede over ’t recht ’t welk de Nederlanders gehad hebben om hunnen wettigen vorst en heer Philips koning van Spanje aftezweren (Leiden: Johannes le Mair 1779).

 • Kloek Els. ‘Moons Magdalena’ in Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/moons (consulted 28 February 2008).

 • Knuttel Willem P.C. Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden: Beredeneerde catalogus (The Hague: Martinus Nijhoff 1914).

 • Koeman Cornelis. ‘Krijgsgeschiedkundige kaarten’ [1973] in idem Miscellanea cartographica. Contributions to the history of cartography. Günter Schilder and Peter van der Krogt (eds.) (Utrecht: Brill 1988).

 • Koningsbrugge Hans van Jürgen Luh and Ilja Nieuwland. ‘Sparta oder Spree-Athen? Die auswärtige Politik Preußens im Zeitalter Friedrichs III./I. von 1688 bis 1713’ in Gerd Bartoschek etc. Sophie Charlotte und ihr Schloß: Ein Musenhof des Barock in Brandenburg-Preußen (Munich etc.: Prestel 1999).

 • Koopmans Joop W. ‘A Sense of Europe: The Making of this Continent in Early Modern Dutch News Media’ in Joad Raymond and Noah Moxham (eds.) News Networks in Early Modern Europe (Leiden: Brill 2016) pp. 597–615.

 • Koopmans Joop W. ‘Censuur: Over of onder de toonbank?’ in Anna de Haas with Peter Altena (eds.) Achter slot en grendel: Schrijvers in Nederlandse gevangenschap (1700–1800) (Zutphen: Walburg Pers 2002) pp. 15–25 and 223–224.

 • Koopmans Joop W. and Nils Holger Peterson. Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period III: Legitimation of Authority (Leuven Paris and Walpole MA: Peeters 2011).

 • Koopmans Joop W. ‘De Europische Mercurius getypeerd (1690–1756)’ Historisch Tijdschrift Groniek 33/148 (2000) pp. 360–373.

 • Koopmans Joop W. ‘De presentatie van het nieuws in de Europische Mercurius (1690–1756)’ Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 23/3 (2000) pp. 117–133.

 • Koopmans Joop W. ‘Dutch Censorship in Relation to Foreign Contacts (1581–1795)’ in Hanno Brand (ed.) Trade Diplomacy and Cultural Exchange: Continuity and Change in the North Sea and the Baltic c. 1350–1750 (Hilversum: Verloren 2005) pp. 220–237.

 • Koopmans Joop W. ‘From beasts into men: Russia in the Europische Mercurius (1690–1756)’ https://www.rug.nl/research/portal/files/51414002/From_Beasts_into_Men.pdf.

 • Koopmans Joop W. ‘Groningen en het tempo van internationaal nieuws: Een vergelijking van kranten uit de 18e eeuw toegespitst op berichten over de aardbeving en tsunami van Lissabon (1755)’ Historisch jaarboek Groningen (2011) pp. 36–51.

 • Koopmans Joop W. ‘Jan Goeree en zijn ontbrekende titelgedichten in de Europische Mercurius (1713 1718 1719 en 1727)’ Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 26/2 (2003) pp. 73–90.

 • Koopmans Joop W. ‘Maria Louise in het Nederlandse nieuws (1709–1765)’ It Beaken: Tydskrift fan de Fryske Akademy 77/3–4 (2015) pp. 139–164.

 • Koopmans Joop W. ‘Nieuwsprenten in de Europische Mercurius van 1730–1733’ Tijdschrift voor Mediageschiedenis 6 (2003) pp. 5–27.

 • Koopmans Joop W. ‘Om de lieve vrede? Buitenlandse invloeden op de Nederlandse censuur in de achttiende eeuw’ in Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 11 (2004) pp. 83–97.

 • Koopmans Joop W. ‘Oorlogen in het vroegmoderne nieuws: Nederlandse nieuwsbronnen over militaire confrontaties’ Historisch Tijdschrift Leidschrift 22 (2007) pp. 103–121.

 • Koopmans Joop W. ‘Anything but Marginal: The Politics of Paper Use and Layout in Early Modern Dutch Newspapers’ in Megan K. Williams (ed.) The Politics of Paper in the Early Modern World (Leiden: Brill 2019) in press.

 • Koopmans Joop W. ‘Politics in Title Prints: Examples from the Dutch News Book Europische Mercurius (1690–1756)’ in Martin Gosman and Joop W. Koopmans (eds.) Selling and Rejecting Politics in Early Modern Europe (Leuven Paris and Dudley MA: Peeters 2007) pp. 135–149.

 • Koopmans Joop W. ‘Publishers Editors and Artists in the Marketing of News in the Dutch Republic Circa 1700: The Case of Jan Goeree and the Europische Mercurius’ in Daniel Bellingradt Paul Nelles and Jeroen Salman (eds.) Books in Motion in Early Modern Europe: Beyond Production Circulation and Consumption (London: Palgrave MacMillan 2017) pp. 143–167.

 • Koopmans Joop W. ‘Research in Digitized Early Modern Dutch Newspapers and the News Value of Advertisements’ in Bernd Klesmann Patrick Schmidt and Christine Vogel (eds.) Jenseits der Haupt- und Staatsaktionen: Neue Perspektiven auf historische Periodika (Bremen: edition lumière 2017) pp. 95–111.

 • Koopmans Joop W. ‘Spanish Tyranny and Bloody Placards: Historical Commonplaces in the Struggle between Dutch Patriots and Orangists around 1780?’ in idem and Nils Holger Petersen (eds.) Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period III: Legitimation of Authority (Leuven Paris and Walpole MA: Peeters 2011) pp. 35–54.

 • Koopmans Joop W. ‘Storehouses of News: The Meaning of Early Modern News Periodicals in Western Europe’ in Roeland Harms Joad Raymond and Jeroen Salman (eds.) Not Dead Things: The Dissemination of Popular Print in England and Wales Italy and the Low Countries 1500–1820 (Leiden: Brill 2013) pp. 253–273.

 • Koopmans Joop W. ‘Supply and Speed of Foreign News to the Netherlands during the Eighteenth Century: A Comparison of Newspapers in Haarlem and Groningen’ in idem (ed.) News and Politics in Early Modern Europe (1500–1800) (Leuven Paris Dudley MA: Peeters 2005) pp. 185–202.

 • Koopmans Joop W. ‘The 1755 Lisbon Earthquake and Tsunami in Dutch News Sources: The Functioning of Early Modern News Dissemination’ in Simon F. Davies and Puck Fletcher (eds.) News in Early Modern Europe: Currents and Connections (Leiden and Boston: Brill 2014) pp. 19–40.

 • Koopmans Joop W. ‘The Early 1730s Shipworm Disaster in Dutch News Media’ Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies 40/2 (2016) pp. 139–150.

 • Koopmans Joop W. ‘The Glorification of Three Prussian Sovereigns in the Europische Mercurius (1690–1756)’ in Jürgen Luh Vinzenz Czech and Bert Becker (eds.) Preussen Deutschland und Europa 1701–2001 (Groningen: INOS 2003) pp. 145–165.

 • Koopmans Joop W. ‘The Varying Lives and Layers of Mid-Eighteenth-Century News Reports: The Example of the 1748 Peace of Aix-la-Chapelle in Dutch News Media’ Media History 22/3–4 (2016) pp. 353–370.

 • Koopmans Joop W. ‘ “Unverschämte und Ärgernis erregende Nachrichten verboten”: Politische Einmischung in niederländischen Zeitungen des 17. Jahrhunderts’ in Martin Welke and Jürgen Wilke (eds.) 400 Jahre Zeitung: Die Entwicklung der Tagespresse im internationalen Kontext (Bremen: edition lumière 2007) pp. 123–138.

 • Koopmans Joop W. ‘Vaticaan “watchers” in de 18de eeuw: Nederlandse berichtgeving over de pauswisselingen tussen 1700 en 1740’ Spiegel Historiael 36/6 (2001) pp. 238–245 and 274.

 • Koopmans Joop W. ‘Vroegmoderne kranten en regionaal besef in het noorden van de Republiek circa 1740–1800’ in Dick E.H. de Boer and Job A. Weststrate (eds.) Tussen streek en staat: Identiteit beeldvorming en functioneren van regio’s aan de rand van Nederland rond 1800 forthcoming.

 • Koopmans Joop W. and Cedric Regtop. ‘ “Zeeschuimers en verachtelijke Barbaaren?” Nederlandse nieuwsfragmenten over Barbarije in de achttiende eeuw’ Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 21 (2002) pp. 34–48.

 • Kossmann Ernst Ferdinand. De boekhandel te ’s-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw: Biografisch woordenboek van boekverkoopers uitgevers boekdrukkers boekbinders enz. Met vermelding van hun uitgaven en veilingen door hen gehouden (The Hague: Martinus Nijhoff 1937).

 • Kranen Dick. Advertenties van alternatieve genezers in de Oprechte Haerlemse Courant (1656–1733) (Ede: Kranen 2007).

 • Kuijper Gijs. ‘Van voorbeeld tot vergetelheid: Amerika in Nederlandse publicaties’ Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 26 (2003) pp. 158–166.

 • Kyriakidou Maria. ‘Media Witnessing: Exploring the Audience of Distant Suffering’ Media Culture & Society 37/2 (2015) pp. 215–231.

 • Lademacher Horst. Geschichte der Niederlande: Politik Verfassung Wirtschaft (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983).

 • Lankhorst Otto S. ‘La Gazette de la Haye (1744–1790) cadette des premières gazettes néerlandaises’ in Henri Duranton Claude Labrosse and Pierre Rétat (eds.) Les Gazettes Européennes de langue française (XVIIe–XVIIIe siècles): Table ronde internationale Saint-Étienne 21–23 mai 1992 (Saint Étienne: Publications de l’ Université de Saint-Etienne 1992).

 • Lankhorst Otto. ‘Newspapers in the Netherlands in the Seventeenth Century’ in Brendan Dooley and Sabrina Baron (eds.) The Politics of Information in Early Modern Europe (London and New York: Routledge 2001) pp. 151–159.

 • Leemans Inger. ‘Censuur als onmacht: De omstreden Nederlandse publieke ruimte 1660–1760’ in Marita Mathijsen (ed.) Boeken onder druk: Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (Amsterdam: Amsterdam University Press 2011) pp. 45–58.

 • Leemans Inger and Gert-Jan Johannes. Worm en donder: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: De Republiek (Amsterdam: Bert Bakker 2013).

 • Leenes Jos A. Boekhandelsadvertenties in de “Oprechte Haerlemse Courant” 1658–1666 (Leiden: A Boekverkopers 1999).

 • Lemoine de l’ Espine Jacques and Isaac Lelong. Den Koophandel van Amsterdam (Amsterdam: Andries van Damme and Johannes Ratelband 1714).

 • Lesger Clé. Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand: Kooplieden commerciële expansie en veranderingen in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550–ca. 1630 (Hilversum: Verloren 2001).

 • Linden Fons van der. De grafische technieken (De Bilt: Cantecleer 51990).

 • Lock Frederick Peter. Edmund Burke vol. 1 1730–1784 (Oxford: Clarendon Press 1998).

 • Loon Gerard van. Beschryving der Nederlandsche historipenningen etc. vol. 4 (The Hague: Christiaan van Lom Pieter Gosse en Pieter de Hondt 1731).

 • Luh Jürgen. ‘The Using of Peter the Great’s Visit to Prussia by Frederick III of Brandenburg’ in Carel Horstmeier etc. Around Peter the Great: Three centuries of Russian-Dutch relations (Groningen: Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies 1997) pp. 24–28.

 • Luyendijk Joris. Het zijn net mensen: Beelden uit het Midden-Oosten (Amsterdam: Uitgeverij Podium B.V. 2006).

 • Lybreghts Arend. Redeneerdend vertoog over het notarisampt (Amsterdam: Wed. Johannes Ratelband 1734).

 • McCusker John J. ‘The Demise of Distance: The Business Press and the Origins of the Information Revolution in the Early Modern Atlantic World’ American Historical Review 110 (2005) pp. 295–321.

 • Maier Ingrid. ‘Zeventiende-eeuwse Nederlandse couranten vertaald voor de tsaar’ Tijdschrift voor Mediageschiedenis 12 (2009) pp. 27–49.

 • Maier Ingrid. ‘Zur Frühgeschichte der Haager Zeitungen’ Quaerendo 34 (2004) pp. 87–133.

 • Maier Ingrid and René Vos. ‘Gelezen van Londen tot Moskou: Internationale dimensies van de Oprechte Haerlemsche Courant in de zeventiende eeuw’ in Haerlem Jaarboek 2005 (Haarlem: Historische Vereniging Haerlem 2006) pp. 9–33.

 • Maier Ingrid and René Vos. ‘Van oude couranten de dingen die opduiken: Nieuw licht op de Haagse pers in de zeventiende eeuw’ in Jaarboek Die Haghe (The Hague: Geschiedkundige Vereniging Die Haghe 2004) pp. 10–35.

 • Mattheij Thomas M.M. Waardering en kritiek: Johannes Nomsz en de Amsterdamse Schouwburg (Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten 1980).

 • Meadow Mark A. ‘Ritual and Civic Identity in Philip II’s 1549 Antwerp Blijde Incompst ’ Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 49 (1989) pp. 37–67.

 • Mellen Roger. ‘The Press Paper Shortages and Revolution in Early America’ Media History 21/1 (2015) pp. 23–41.

 • ‘Memorie gedaen maken en overgegeeven aen de Edele Groot Achtbaere Heeren die van den gerechte der Stad Leyden door ofte van wegens Cornelis van Hoogeveen junior en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh tot apui van ’t verzoek door hun by Requeste aen hunne Edele Groot Achtbaerheden gedaen omme te obtineeren dat hun Edele Groot Achtbaerheeden gelieven the coöpereeren ten einde het nader geredresseerd Concept-Placaet tegen Godslasterlyke Boeken en Geschriften by de Edele Groot Mogende Heeren Staeten van Holland en Westfriesland werde gedeclineerd’ Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken of vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen die voorgevallen zijn in de Vereenigde Provincien de Generaliteits landen en de volksplantingen van den staet 5/2 (1770) pp. 808–896.

 • Mikkeli Heiki. Europe as an Idea and an Identity (Basingstoke: Palgrave 1998).

 • Moerland L.J. ‘De dikke pofgans tegen de witte ganzen: Kroniek van een machtsstrijd in Goes in 1692’ Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 19 (1993) pp. 65–77.

 • Moes Harmjan. ‘ “Politique Reflexien en vrye gedagten” in de stad Groningen: De politieke pers in de 18e eeuw’ Historisch Jaarboek Groningen (2005) pp. 7–25.

 • Molesworth Robert. An Account of Denmark as it Was in the Year 1692 (London: Timothy Goodwin 1694; repr. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger 1976).

 • Molhuysen Philipp C. and Petrus J. Blok (eds.) Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek vol. 2 (Leiden: Sijthoff 1912).

 • Moretti Franco. Distant Reading (London: Verso 2013).

 • Moss Ann. ‘Power and Persuasion: Commonplace Culture in Early Modern Europe’ in David Cowling and Mette B. Bruun (eds.) Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period I. Reformation Counter-Reformation and Revolt (Leuven Paris and Walpole MA: Peeters 2010) pp. 1–17.

 • Mouthaan José. ‘Het Knaegen der Wormen aen de Paelen der Nederlandze Zeedyken’: Reacties op de Teredo navalis in de Nederlandse Republiek vanuit Cultuurhistorisch Perspectief 1731-1735 (Zoetermeer: Free Musketeers 2010).

 • Mouthaan José. ‘The Appearance of a Strange Kind of “See-Worm” at the Dutch Coast 1731–1735’ Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies 27/1 (2003) pp. 3–22.

 • Muller Johan Georg. Voor-tekenen van de nabyheit van het vergaan der wereld en van den jongsten dag opgemaakt ter gelegenheit van de vreeszelyke aardbevinge en waterschuddinge te Lissabon de Nederlanden en elders voorgestelt ter waarschuwinge en Christelyke toebereidinge (Leeuwarden: Abraham Ferwerda 1755).

 • Nellen Henk. Hugo de Groot: Een leven in strijd om de vrede 1583–1645 (Amsterdam: Balans 2007).

 • Nomsz Johannes. Vaderlandsche brieven 2 vols. (Amsterdam: Willem Holtrop 1785).

 • Noordam Dirk J. Riskante relaties: Vijf eeuwen homoseksualiteit in Nederland 1233–1733 (Hilversum: Verloren 1995).

 • Onnekink David and Renger de Bruin. De Vrede van Utrecht (1713) (Hilversum: Verloren 2013).

 • Ossewaarde F. ‘Het prestige van het Goese baljuwsambt en van de personen die het bekleedden 1582–1795’ in Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 15 (1989) pp. 5–39.

 • Otegem Matthijs van. ‘Tijd snelheid afstand: De mechanica van het pamflet’ De Zeventiende Eeuw 17 (2001) pp. 50–61.

 • Overvoorde Jacob C. Geschiedenis van het postwezen in Nederland vóór 1795 met de voornaamste verbindingen met het buitenland (Leiden: A.W. Sijthoff 1902).

 • Paalvast Peter and Gerard van der Velde. ‘New Threats of an Old Enemy: The Distribution of the Shipworm Teredo navalis L. (Bivalvia: Teredinidae) Related to Climate Change in the Port of Rotterdam Area the Netherlands’ Marine Pollution Bulletin 62 (2011) pp. 1822–1829.

 • Paice Edward. Wrath of God: The Great Lisbon Earthquake of 1755 (London: Quercus 2008).

 • Pailler Albert. ‘Edward Cave et le Gentleman’s Magazine (1731–1954)’ vol. 1 (PhD thesis Université Paris Diderot-Paris 7 1975).

 • Peeters Frank. ‘Timotheus ten Hoorn uitgever van de Europische MercuriusMededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001) pp. 43–45.

 • Peters Marion H. ‘From the study of Nicolaes Witsen (1641–1717): his Life with Books and Manuscripts’ Lias: Sources and Documents Relating to the Early Modern History of Ideas 21/1 (1994) pp. 21–49.

 • Pettegree Andrew. The Invention of News: How the World Came to Know about Itself (London: Yale University Press 2014).

 • Pitlo Adriaan. De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1948).

 • Pollmann Judith. Het oorlogsverleden van de Gouden Eeuw: Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op het gebied van de Geschiedenis en Cultuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden aan de Universiteit Leiden vanwege de Stichting Legatum Perizonianum op vrijdag 27 juni 2008 (Leiden: Universiteit Leiden 2008).

 • Popkin Jeremy D. News and Politics in the Age of Revolution: Jean Luzac’s Gazette de Leyde (Ithaca and London: Cornell University Press 1989).

 • Prak Maarten. ‘Citizen Radicalism and Democracy in the Dutch Republic: The Patriot Movement in the 1780s’ Theory and Society 20 (1991) pp. 73–102.

 • Rappard Willem Arthur van. ‘De aanspraken van Frederik I van Pruisen op de erfenis van koning-stadhouder Willem IIITijdschrift voor Geschiedenis 79 (1966) pp. 129–141.

 • Raymond Joad. The Invention of the Newspaper: English Newsbooks 1641–1649 (Oxford: Clarendon Press 2005).

 • Raymond Joad and Noah Moxham (eds.). News Networks in Early Modern Europe (Leiden: Brill 2016).

 • Regt Jan de. Mengel-dichten en kluchtspel de nachtwachts (Amsterdam: Johannes Oosterwyk 1709).

 • Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks 1610–1670 vol. I 1610–1612. Arie Th. van Deursen (ed.) Rijks Geschiedkundige Publicatiën Grote Serie 135 (The Hague: Nijhoff 1971).

 • Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks 1610–1670 vol. 3 1617–1618. Johannes [Hans] G. Smit ed. Rijks Geschiedkundige Publicatiën Grote Serie 152 (The Hague: Nijhoff 1975).

 • Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks 1610–1670 vol. 4 1619–1620. Johannes [Hans] G. Smit and J. Roelevink (eds.) Rijks Geschiedkundige Publicatiën Grote Serie 176 (The Hague: Nijhoff 1981).

 • Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks 1610–1670 vol. 5 1621–1622. Johanna Roelevink (ed.) Rijks Geschiedkundige Publicatiën Grote Serie 187 (The Hague: Nijhoff 1983).

 • Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks 1610–1670 vol. 7 1 July 1624–31 December 1625. Johanna Roelevink (ed.) Rijks Geschiedkundige Publicatiën Grote Serie 223 (The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 1994).

 • Resolutien van de Staten van Holland ende West-vriesland ([The Hague: s.n. 1669–]).

 • Ries Paul (ed.). Den Danske Mercurius (Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag 1984).

 • Rietbergen Peter. Europe: A Cultural History (London and New York: 2Routledge 2006).

 • Rietbergen Peter. ‘Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe’ in Hans Bots (ed.) Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692–1702 (Amsterdam: Holland University Press 1974) pp. 1–109.

 • Rijdt Robert-Jan te. ‘Getekende ontwerpen voor beeldhouwers: Nicolaas Verkolje en Jan Goeree’ in Edwin Buijsen etc. (eds.) Kunst op papier in de achttiende eeuw: Liber amicorum aangeboden aan Charles Dumas ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag (Zoetermeer: s.n. 2014) pp. 168–181.

 • Rive Goswin Josef. Schets der staatkundige betrekkingen tusschen de Republiek der Vereenigde Nederlanden en het koningrijk Pruissen tot het huwelijk van prins Willem V (1701–1767) (Amsterdam: C.A. Spin & zoon 1873).

 • Rousset de Missy Jean. Observations on the Sea- or Pile-Worms Which Have Been Lately Discover’d to have made Great Ravages in the Pile- or Wood-Works on the Coast of Holland &c. (London: J. Roberts 1733).

 • Saada Anne and Jean Sgard. ‘Tremblement dans la presse’ in Theodore E.D. Braun and John B. Radner (eds.) The Lisbon Earthquake of 1755: Representations and reactions: SVEC 2005:02 (Oxford: Voltaire Foundation 2005) pp. 208–234.

 • Sas Niek C.F. van. ‘De vaderlandse imperatief: Begripsverandering en politieke con-junctuur 1763–1813’ in idem (ed.) Vaderland: Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam: Amsterdam University Press 1999) pp. 275–308.

 • Sautijn Kluit Willem Pieter. ‘De Amsterdamsche Courant’ Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Nieuwe Reeks 5 (1868) pp. 209–292.

 • Sautijn Kluit Willem Pieter. ‘De Haarlemsche Courant’ Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1873) pp. 3–132.

 • Sautijn Kluit Willem Pieter. ‘De Hollandsche Leidsche Courant’ Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1871) pp. 3–86.

 • Sautijn Kluit Willem Pieter. ‘Delfsche Couranten’ Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1872) pp. 25–88.

 • Sautijn Kluit Willem Pieter. ‘De Rotterdamsche Courant’ Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1878) pp. 1–92.

 • Sautijn Kluit Willem Pieter. ‘De ’s Gravenhaagse Courant’ Jaarboek van Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1875) pp. 3–178.

 • Sautijn Kluit Willem Pieter. ‘Hollandsche en Fransche Utrechtsche couranten’ Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 1 (1877) pp. 26–168.

 • Sbarra Francesco. Tieranny van eigenbaat: Toneel als wapen tegen Oranje Tanja Holzhey and Kornee van der Haven (eds.) (Zoeterwoude: Astrea 2008).

 • Scheerder Jozef. De Beeldenstorm (Haarlem: De Haan ²1978).

 • Schelvis Gerard and Kees van der Vloed. Jenever en wind: Leven werk en wereld van Robert Hennebo (1686–1737) (Hilversum: Verloren 2008).

 • Schipper-van Lottum Bix. ‘Kant passement galon en franje: Advertenties en berichten in de Amsterdamse Courant 1672–1764’ Textielhistorische Bijdragen 40 (2000) pp. 45–58.

 • Schleck Julia. ‘ “Fair and Balanced” News from the Continent: English Newsbook Readers and the Thirty Years War’ Prose Studies 29 (2007) pp. 323–335.

 • Schlenke Manfred. England und das friderizianische Preussen 1740–1763: Ein Beitrag zum Verhältnis von Politik und öffentlicher Meinung im England des 18. Jahrhunderts (Freiburg and Munich: Alber 1963).

 • Schneider Maarten (and Joan Hemels). De Nederlandse krant 1618–1978: Van ‘nieuwstydinghe’ tot dagblad (Baarn: Het Wereldvenster 41979).

 • Schnitter Helmut. ‘Die “langen Kerls” von Potsdam’ Militärgeschichte 5 (1990) pp. 457–463.

 • Schreurs Wilbert. ‘De Republiek en Pruisen: Een onderzoek naar de beeldvorming rond Frederik II in de Republiek der Verenigde Nederlanden in de jaren 1740–1763’ (Unpublished doctoral thesis University of Utrecht 1986).

 • Schultheiss-Heinz Sonja. Politik in der europaischen Publizistik: Eine historische Inhaltsanalyse von Zeitungen des 17. Jahrhunderts (Stuttgart: Steiner 2004).

 • Schutte Gerrit Jan. ‘Van grondslag tot breidel der vrijheid: Opvattingen over de Unie van Utrecht in het laatste kwart van de achttiende eeuw’ in Simon Groenveld and Huib L.Ph. Leeuwenberg (eds.) De Unie van Utrecht: Wording en werking van een verbond en een verbondsacte (Den Haag: Nijhoff 1979) pp. 199–225.

 • Schutte Otto. Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers residerende in de Nederlanden 1584–1810 (The Hague: Martinus Nijhoff 1983).

 • Selm Bert van. ‘ “… te bekomen voor een Civielen prijs”: De Nederlandse boekprijs in de zeventiende eeuw als onbekende grootheid’ De Zeventiende Eeuw: Tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende Eeuw 6 (1990) pp. 98–116.

 • Sgard Jean (ed.). Dictionnaire des Journaux vol. 2 (Paris: Universitas 1991).

 • Shrady Nicholas. The Last Day: Wrath Ruin and Reason in the Great Lisbon Earthquake of 1755 (New York [etc.]: Viking 2008).

 • Skalweit Stephan. Frankreich und Friedrich der Grosse: Der Aufstieg Preußens in der öffentlichen Meinung des ‘ancien régime’ (Bonn: Röhrscheid 1952).

 • Slauter Will. ‘Le paragraphe mobile: circulation et transformation des informations dans le monde atlantique du XVIIIe siècle’ Annales: Histoire Sciences Sociales 67 (2012) pp. 363–389.

 • Smit Frank R.H. ‘Mijnheer de Friessche Patriot! De politieke pers in Friesland 1780–1787’ in Wiebe Bergsma etc. (eds.) For uwz lân wyv en bern: De patriottentijd in Friesland (Leeuwarden: Fryske Akademy 1987) pp. 111–126.

 • Smit Wisse A.P. ‘De vaderlandse epen van Johannes Nomsz 1779; 1789’ in idem Kalliope in de Nederlanden: Het Renaissancistisch-klassicistisch epos van 1550 tot 1850 vol. 2 (Assen: Van Gorcum & Comp. 1983).

 • Smith Helen. Grossly Material Things: Women and Book Production in Early Modern England (Oxford: Oxford University Press 2012).

 • Smith Paul J. ‘On Cocks and Frogs: Fables and Pamphlets around 1672’ in Martin Gosman and Joop W. Koopmans (eds.) Selling and Rejecting Politics in Early Modern Europe (Leuven Paris and Dudley MA: Peeters Publishers 2007) pp. 103–117.

 • Snoep Derk P. Praal en propaganda: Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw (Alphen aan den Rijn: Canaletto 1975).

 • Sommerville C. John. The News Revolution in England: Cultural Dynamics of Daily Information (New York and Oxford: Oxford University Press 1996).

 • Sprunger Keith L. ‘Frans Houttuyn Amsterdam Bookseller: Preaching Publishing and the Mennonite Enlightenment’ Mennonite Quarterly Review 78 (2004) pp. 165–184.

 • Sprunger Keith L. Trumpets from the tower: English Puritan Printing in the Netherlands 1600–1640 (Leiden New York and Cologne: E.J. Brill 1994).

 • Steen Nicole van der. ‘De Europische Mercurius en de Maandelijkse Nederlandse Mercurius: De evolutie van een periodieke kroniek tot “de” Mercurius’ Ex tempore 15 (1996) pp. 211–235.

 • Stephens Mitchell. Geschiedenis van het nieuws: Van de tamtam tot de satelliet (Utrecht: Het Spectrum 1989).

 • Stock Jan Van der. ‘Het gedrukte beeld als historische bron: Enkele methodologische bedenkingen’ in Nelke Bartelings etc. (eds.) Beelden in veelvoud: De vermenigvuldiging van het beeld in prentkunst en fotografie. Leids kunsthistorisch jaarboek 12 (Leiden: Primavera Pers 2002) pp. 17–32.

 • Stolp Annie. ‘De overgang van geschreven naar gedrukte kranten in de Republiek der Zeven Provinciën’ Historisch Tijdschrift Groniek 17 no. 82 (1982).

 • Sundberg Adam. ‘An Uncommon Threat: Shipworms as a Novel Disaster’ Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies 40/2 (2016) pp. 122–138.

 • Sundberg Adam. ‘Floods Worms and Cattle Plague: Nature-induced Disaster at the Closing of the Dutch Golden Age 1672–1764’ (Unpublished PhD thesis University of Kansas 2015).

 • Tammeling Bart P. De krant bekeken: De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe (Groningen: Nieuwsblad van het Noorden 1988).

 • [Taurinus Jacobus.] Weegh-schael: Om in alle billickheydt recht te overweghen de oratie van Dudlley Carleton etc. (S.l.: s.n. 1617).

 • Theeuwen Peet [J.H.M.]. ‘Kringen rond een patriots intellectueel: Willem van Irhoven van Dam en zijn “Courier van Europa” (1783–1785)’ in J. Bots and S. Levie (eds.) Periodieken en hun kringen: Een verkenning van tijdschriften en netwerken in de laatste drie eeuwen (Nijmegen: Vantilt 2006).

 • Theeuwen P[eet] J.H.M. Pieter ’t Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1781–1787) (Hilversum: Verloren 2002).

 • Tielhof Milja van. The ‘Mother of all Trades’: The Baltic Grain in Amsterdam from the Late 16th to the Early 19th Century (Leiden Boston and Cologne: Brill 2002).

 • Tschopp Silvia Serena. ‘Wie aus Nachrichten Geschichte wird: Die Bedeutung publizistischer Quellen für die Augsburger Chronik des Georg Kölderer’ in Gerhild Scholz Williams and W. Layher (eds.) Consuming News: Newspapers and Print Culture in Early Modern Europe (1500–1800) (Amsterdam: Rodopi 2008) pp. 33–78 [Daphnis 37 no. 1–2 (2008)].

 • Ukena Peter. ‘Buchanzeigen in den deutschen Zeitungen des 17. Jahrhundert’ in Albrecht Schöne (ed.) Stadt—Schule—Universität—Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert: Vorlagen und Diskussionen eines Barock-Symposiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1974 in Wolfenbüttel (Munich: Beck 1976) pp. 506–522.

 • Vasterman Peter L.M. ‘Media en rampen’ Psychologie & gezondheid 36/3 (2008) pp. 105–110.

 • Veen Sytze van der. Een Spaanse Groninger in Marokko: De levens van Johan Willem Ripperda (1682–1737) (Amsterdam: Bakker 2007).

 • Veenendaal Jr. Augustus Johannes. (ed.). De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702–1720 vol. 4 (The Hague: Rijks Geschiedkundige Publicatiën 1981).

 • Veenendaal Jr. Augustus Johannes. (ed.). De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702–1720 vol. 14 1 september 1712–30 april 1713 (The Hague: Rijks Geschiedkundige Publicatiën 1995).

 • Veld Hendrik van ’t. Beminde broeder die ik vand op ’s werelts pelgrims wegen: Jan Luyken (1649–1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628–1688) (Utrecht: De Banier 2000).

 • Venohr Wolfgang. Der Soldatenkönig: Revolutionär auf dem Thron (Frankfurt am Main and Berlin: Ullstein 1988).

 • Verhoeven Garrelt and Sytze van der Veen. De Hollandse Mercurius: Een Haarlems jaarboek uit de zeventiende eeuw (Haarlem: Bubb Kuyper Veilingen 2011).

 • Verhoeven Garrelt and Piet Verkruijsse. ‘Verbeelding op bestelling: De boekillustratie’ in Henk van Nierop etc. (eds.) Romeyn de Hooghe: De verbeelding van de late Gouden Eeuw (Zwolle: Waanders 2008) pp. 146–169.

 • Vet Jan [J.V.M.] de. ‘Jean-Henri Maubert de Gouvest (1721–1767): La pure vérité of waarheid als wraakneming’ in Anna de Haas with Peter Altena (eds.) Achter slot en grendel: Schrijvers in Nederlandse gevangenschap (1700–1800) (Zutphen: Walburg Pers 2002) pp. 135–143 and 234–236.

 • Vet Jan J.V.M. de. ‘Over Weyermans Historie des Pausdoms: Een verkenning vanuit voorgeborchten’ in Peter Altena and Willem Hendrikx (eds.) Het verlokkend ooft: Proeven over Jacob Campo Weyerman (Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten 1985) pp. 101–141.

 • Vet Jan J.V.M. de. Pieter Rabus (1660–1702) (Amsterdam and Maarssen: Holland University Press 1980).

 • Vles E.J. Pieter Paulus (1753–1769): Patriot en staatsman (Amsterdam: Bataafsche Leeuw 2004).

 • Vliet Rietje van. ‘Annales Belgiques (1772–1776): conservatief verlichte ideeën over macht en gezag’ Tijdschrift voor tijdschriftgeschiedenis 9 (2001) pp. 25–33.

 • Vliet Rietje van. Elie Luzac (1721–1796): Boekverkoper van de Verlichting (Nijmegen: Vantilt 2005).

 • Vliet Rietje van etc. (eds.). Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften voor 1850 (https://ent1815.wordpress.com/about; forthcoming).

 • Vliet Rietje van. ‘ “Hij is als een tweede Proteus die alderhande gedaenten aenneemt”: Kranten en mercuriale geschriften in de 17de en het begin van de 18de eeuw’ Proteus: Bulletin van de Vereniging voor Leidse renaissancisten 8 (1992) pp. 1–9.

 • Vliet Rietje van. ‘Leiden and Censorship during the 1780s: The Overraam Affair and Elie Luzac on the Freedom of the Press’ in Joop W. Koopmans (ed.) News and Politics in Early Modern Europe (1500–1800) (Leuven Paris and Dudley MA: Peeters 2005) pp. 203–217.

 • Voltaire. Gedenkschriften om te dienen tot de historie van Brandenburg (Amsterdam: Jac. Haffman en P. Meyer 1751).

 • Voltaire. Historie van Karel den XII. koning van Zweden (Amsterdam: Erven J. Ratelband en co. 1733).

 • Vries Marleen de. Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750–1800 (Nijmegen: Vantilt 2001).

 • Wagenaar Jan. Vaderlandsche Historie vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden inzonderheid die van Holland vol. 20 (Amsterdam: Wed. Isaak Tirion 21770).

 • Water Johan van de. Groot Utrechts placaatboek vol. 1 (Utrecht: Jacob van Poolsum 1729).

 • Weber Johannes. Götter-Both Mercurius: Die Urgeschichte der politischen Zeitschrift in Deutschland (Bremen: Edition Temmen 1994).

 • Weduwen Arthur der. Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century 1618–1700 2 vols. (Leiden: Brill 2017).

 • Weduwen Arthur der and Andrew Pettegree. News Business and the Birth of Modern Advertising: Advertisements and Public Announcements in Dutch and Flemish Newspapers 1620–1672 (Leiden: Brill 2018).

 • Weekhout Ingrid. Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden: De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw (The Hague: Sdu Uitgevers 1998).

 • Welke Martin. ‘Johan Carolus und der Beginn der periodischen Tagespresse: Versuch einen Irrweg der Forschung zu korrigieren’ in idem and Jürgen Wilke (eds.) 400 Jahre Zeitung: Die Entwicklung der Tagespresse im internationalen Kontext (Bremen: edition lumière 2008) pp. 9–116.

 • Wessels Leo H.M. Bron waarheid en de verandering der tijden: Jan Wagenaar (1709–1773) een historiografische studie (The Hague: Stichting Hollandse Historische Reeks 1997).

 • Weyerman Jacob Campo. De Historie des Pausdoms of een Verhaal van de dwaalingen en bygeloovigheden dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen in de Kerk (Amsterdam: s.n. 1728).

 • Weyerman Jacob Campo. De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius Jakob Campo Weyerman Robert Hennebo Jakob Veenhuyzen En veele andere beruchte persoonaadgien etc. (Amsterdam: Barent Dass 1738).

 • Wierema A.C.L. ‘Denmark as an Ally of the Dutch Republic during the “Guerre d’ Hollande” (1674–1679)’ in Jacques Ph.S. Lemmink and J. [Hans] S.A.M. van Koningsbrugge (eds.) Baltic affairs: Relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500–1800 (Nijmegen: INOS 1990) pp. 397–412.

 • Wijn Hendrik van etc. Byvoegsels en aanmerkingen voor het twintigste deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar (Amsterdam: Johannes Allart 1796).

 • Wildeman Marinus G. ‘De groote kaart van Delfland van 1712’ Oud Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst letterkunde nijverheid enz. 18 (1900) pp. 233–244.

 • Winter Pieter Jan van. ‘De Hollandse tuin’ Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 8 (1957) pp. 29–121.

 • Wintle Michael. The Image of Europe: Visualizing Europe in Cartography and Iconography throughout the Ages (Cambridge: Cambridge University Press 2009).

 • Wissing Pieter van. ‘De Post naar den Neder-Rhijn: een “mission impossible”?’ in idem (ed.) Stookschriften: Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen: Vantilt 2008) pp. 37–58.

 • Wissing Pieter van. Stokebrand Janus 1787 (Nijmegen: Vantilt 2003).

 • Wissing Pieter van (ed.). Stookschriften: Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen: Vantilt 2008).

 • Witsen Geysbeek Pieter Gerardus. Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters part 2 (Amsterdam: Schleyer 1822).

 • Wladimiroff Igor. ‘Andries Winius and Nicolaas Witsen: Tsar Peter’s Dutch Connection’ in Carel Horstmeier etc. (eds.) Around Peter the Great: Three Centuries Russian-Dutch Relations (Groningen: Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies 1997) pp. 5–23.

 • Woolf Daniel. ‘News History and the Construction of the Present in Early Modern England’ in Brendan Dooley and Sabrina Baron (eds.) The Politics of Information in Early Modern Europe (London and New York: Routledge 2001) pp. 80–118.

 • Würgler Andreas. Medien in der frühen Neuzeit (Munich: Oldenbourg Verlag 2009).

 • Wytlopiger journael van ’t gepasseerde in en omtrent de stadt Groningen etc. (Groningen: Rembertus Huysman 1672).

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 111 97 3
Full Text Views 72 60 0
PDF Downloads 17 14 0