Free access
Bibliography

Note: For surnames beginning with Dutch particles such as “de”, “den”, “van”, “van den,” “van der,” (and the same in Flemish, however, written with capitals after the first name[s]) and the French particle “Le”, see the root name (e.g., for Jan van den Broek, see Broek, Jan van den).

Aalbers, Johan. De Republiek en de vrede van Europa: De buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden na de vrede van Utrecht (1713), voornamelijk gedurende de jaren 1720–1733, vol. 1, Achtergronden en algemene aspecten (Groningen: Wolters-Noordhoff/Bouma’s Boekhuis, 1980).

Aan het volk van Nederland: Het democratisch manifest van Joan Derk van der Capellen tot den Pol 1781. Willem [Wim] Frederik Wertheim and A.H. [Hetty] Wertheim-Gijse Weenink (eds.) (Weesp: Heureca, 1981).

Alpers, Svetlana. The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century (London: University of Chicago Press, 1989).

Anderson, Matthew S. The War of the Austrian Succession, 1740–1748 (London: Longman, 1995).

Apollinaire, Guillaume, Fernand Fleuret and Louis Perceau. L’ enfer de la Bibliothèque Nationale (Paris: Mercure de France, 21913).

Arblaster, Paul. From Ghent to Aix: How They Brought the News in the Habsburg Netherlands, 1550–1700 (Leiden: Brill, 2014).

Arblaster, Paul. ‘London, Antwerp and Amsterdam: Journalistic Relations in the First Half of the Seventeenth Century’, in Lotte Hellinga etc. (eds.), The Bookshop of the World: The Role of the Low Countries in the Book-trade 1473–1941 (’t Goy-Houten: Hes and De Graaf, 2001), pp. 145–150.

Arents, T. [Thomas Arendsz]. Mengel poëzy. Matthaeus Brouërius van Nidek (ed.) (Amsterdam: Hendrik Bosch, 1724).

Bakker, Jan Albert. ‘Paalwormen, dijken, hunnebedden en onze eerste monumentenwet’, in Henk M. van der Velde etc. (eds.), Van graven in de prehistorie en dingen die voorbijgaan (Leiden: Sidestone, 2011), pp. 281–324.

Banks, Kathryn and Philiep G. Bossier (eds.). Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period, II: Consolidation of God-given Power (Leuven, Paris and Walpole, MA: Peeters, 2011).

Bartelings, Nelke. ‘ “Hier toont voor ’t oog het tijtelblad den inhout in het boek vervat”: De rol van de titelprent in Frans van Mieris’ Histori der Nederlandsche vorsten’, in Karel Bostoen, Elmer Kolfin and Paul J. Smith (eds.), ‘Tweelinge eener dragt’: Woord en beeld in de Nederlanden (1500–1750) (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2001).

Baumgart, Peter. ‘The Annexation and Integration of Silesia into the Prussian State of Frederick the Great’ in Mark Greengrass (ed.), Conquest and Coalescence: The Shaping of the State in Early Modern Europe (London etc.: Edward Arnold, 1991).

Beausobre, M.C.L. de. De zegepraal der onnozelheit, of weinig bekende byzonderheden, zoo eerlyk voor de Hervormden van Vrankryk als dezelven het weinig zyn voor hunne tegenstreevers (Amsterdam: Kornelis de Wit, 1752).

Belkmeer, Cornelius. Natuurkundige verhandeling, of waarneminge betreffende den hout-uytraspende en doorboorende zeeworm (Amsterdam: Erven J. Ratelband en Compagnie, 1733).

Bellingradt, Daniel. ‘Forschungsbericht: Periodische Presse im deutschen Sprachraum der Frühen Neuzeit / Research report: Early modern periodical press in German speaking Europe’, Archiv für Geschichte des Buchwesens, 69 (2014), pp. 235–248.

Bellingradt, Daniel. ‘Periodische Zeitung und akzidentielle Flugpublizistik: Zu den intertextuellen, interdependenten und intermedialen Momenten des frühneuzeitlichten Medienverbundes’, in Volker Bauer and Holger Böning (eds.), Die Entstehung des Zeitungswesen im 17. Jahrhundert: Ein neues Medium und seine Folgen für das Kommunikationssystem der Frühen Neuzeit (Bremen: edition lumière, 2011), pp. 55–77.

Bellingradt, Daniel and Jeroen Salman. ‘Books and Book History in Motion: Materiality, Sociality and Spatiality’, in Daniel Bellingradt, Paul Nelles and Jeroen Salman (eds.), Books in Motion in Early Modern Europe: Beyond Production, Circulation and Consumption (London: Palgrave MacMillan, 2017), pp. 1–11.

Bender, Klaus. ‘Die deutschen Meßrelationen von ihren Anfängen bis zum Ende des Dreißigjähriges Krieges’, in Presse und Geschichte, vol. 2, Elger Blühm and Hartwich Gebhardt (eds.), Neue Beiträge zur historischen Kommunikationsforschung (Munich etc.: K.G. Saur, 1987), pp. 61–70.

Bender, Klaus. Relationes Historicae: Ein Bestandsverzeichnis der deutschen Meßrelationen von 1583 bis 1648 (Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1994).

Bennett, Gareth Vaughan. The Tory Crisis in Church and State, 1688–1730: The Career of Francis Atterbury, Bishop of Rochester (Oxford: Clarendon Press, 1975).

Berkel, Klaas van. Citaten uit het boek der natuur (Amsterdam: Bakker, 1998).

Berkvens-Stevelinck Christiane and Jeroom Vercruysse. Le métier de journaliste au dix-huitième siècle: Correspondance entre Prosper Marchand, Jean Rousset de Missy et Lambert Ignace Douxfils (Oxford: The Voltaire Foundation, 1993).

Beschryvinge, van de schade en raseringe aan de zee-dyken van Noort-Holland en West-Vriesland, door de worm in de palen, en de daar op gevolgde storm etc. (Hoorn: Jacob Duyn, [1732]).

Bidloo, Govert. Komste van Zyne Majesteit Willem III. Koning van Groot Britanje etc. (The Hague: Arnoud Leers, 1691).

Bidloo, Govert. Relation du voyage de Sa Majesté brittannique en Hollande, Derk P. Snoep (ed.) (The Hague: Arnoud Leers, 1692; photomech. repr. Soest: Davaco, 1971).

B.J.M.D. [Bernardus Idema, Med. Dr.] Historische en natuurkundige tegenwerpingen tegens de historische en natuurkundige aanmerkingen over de aard- en waterschuddinge van den 1 november 1755 etc. (Heerenveen: A. Posthumus, 1755).

Blaak, Jeroen. ‘Informatie in een ander tijdperk: Nieuws in het dagboek van Jan de Boer (1747–1758)’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 25 (2002), pp. 57–69.

Bloemendal, Jan and Arjan van Dixhoorn. ‘ “De scharpheit van een gladde tong”: Literaire teksten en publieke opinievorming in de vroegmoderne Nederlanden’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 125 (2010), pp. 3–28.

Blok, Petrus J. Geschiedenis van het Nederlandsche volk, vol. 2 (Leiden: A.W. Sijthoff, 31924).

Blunck, Jürgen. Die Kölner Zeitungen und Zeitschriften vor 1814: Eine Bibliographie mit Standortnachweis (Münster: Verlag C.J. Fahle, 1966).

[Boddaert, Pieter.] Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren etc., vol. 20 (Amsterdam: Isaak Tirion, 1753).

Bodel Nijenhuis, Johannes T. De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederlanden tot in het begin der XIXe eeuw (Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, 1892).

Boer, Dick E.H. de. ‘Introduction: Revealing or Unveiling the Past’, in Hanno Brand (ed.), Trade, Diplomacy and Cultural Exchange in the North Sea and the Baltic c. 1350–1750 (Hilversum: Verloren, 2005), pp. 7–11.

Bots, Hans. De ‘Bibliothèque universelle et historique’ (1688–1693). Een periodiek als trefpunt van geletterd Europa (Amsterdam: APA-Holland Universiteits Pers, 1981).

Bots, Hans. (ed.). Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692–1702: Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw (Amsterdam: Holland University Press, 1974).

Bots, Hans, Otto S. Lankhorst and Cees Zevenbergen. Rotterdam bibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw (Rotterdam: Gemeentelijke Archiefdienst, 1997).

Braun, Theodore E.D. and John B. Radner (eds.). The Lisbon Earthquake of 1755: Representations and reactions: SVEC 2005:02 (Oxford: Voltaire Foundation, 2005).

Briggs Asa and Peter Burke. A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet (Cambridge and Malden: Polity Press, 22005).

Broek, Jan van den. Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing: Inleiding, tekst, vertaling en toelichting (Assen: Groninger Bronnenreeks 2, 2006).

Broersma, Marcel. ‘A Daily Truth: The Persuasive Power of Early Modern Newspapers’, in Joop W. Koopmans and Nils Holger Petersen (eds.), Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period, III: Legitimation of Authority (Leuven, Paris and Dudley, MA: Peeters, 2011), pp. 19–34.

Broersma, Marcel. Beschaafde vooruitgang: De wereld van de Leeuwarder Courant 1752–2002 (Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 2002).

Broersma, Marcel. ‘Constructing Public Opinion: Dutch Newspapers on the Eve of a Revolution (1780–1795)’, in Joop W. Koopmans (ed.), News and Politics in Early Modern Europe (1500–1800) (Leuven, Paris and Dudley, MA: Peeters, 2005), pp. 219–235.

Broersma, Marcel. ‘Nooit meer bladeren? Digitale krantenarchieven als bron’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 14 (2011), pp. 29–55.

Browning, Reed. The War of the Austrian Succession (New York: St. Martin’s Press, 1993).

Brouwer, Judith. Levenstekens: Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672 (Hilversum: Verloren, 2014).

Brownlees, Nicholas. ‘Narrating Contemporaneity: Text and Structure in English News’ in Brendan Dooley (ed.), The Dissemination of News and the Emergence of Contemporaneity in Early Modern Europe (Farnham and Burlington: Ashgate, 2010), pp. 225–250.

Buijnsters-Smets, Leontine. ‘Simon Fokke (1712–1784) als boekillustrator’, Leids Kunsthistorisch Jaarboek 4 (1985), pp. 127–146.

Buisman, Jan Willem. ‘Het bevend Nederland: De Republiek en de aardbeving van Lissabon 1755–1756’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 92 (1979), pp. 20–42.

Burke, Peter. Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence (London: Reaktion Book, 2001).

Burke, Peter. The Fabrication of Louis XIV (New Haven: Yale University Press, 1992).

Capellen tot den Pol, Joan Derk van der. Aan het volk van Nederland: Het patriottisch program uit 1781, Hans L. Zwitzer (ed.) (Amsterdam: Bataafsche Leeuw, 1987).

Capellen tot den Pol, Joan Derk van der. An Address to the People of the Netherlands, on the Present Alarming and most Dangerous Situation: Showing the True Motives of the most Unpardonable Delays of the Executive Power in Putting the Republic into a Proper State of Defence, and the Advantages of an Alliance with Holland, France and America (London: J. Stockdale, 1782).

Carter, Harry. ‘Archbishop Laud and Scandalous Books from Holland’, in Sape van der Woude (ed.), Studia bibliographica in honorem Herman de La Fontaine Verwey (Amsterdam: Amstelodami, [1968]).

Carter-Le Mesurier, Alice C. ‘Amsterdam and the “onbekend soort van zeeworm” in the 1730’s’, Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 70 (1978), pp. 239–249.

Cau, Cornelis (ed.). Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden etc., vol. 1 (The Hague: Widow Hillebrant Jacobsz van Wou, 1658).

Cecconi, Elisabetta. ‘Comparing Seventeenth-Century News Broadsides and Occasional News Pamphlets: Interrelatedness in News Reporting’, in A.H. Junker (ed.), Early Modern English News Discourse (Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009), pp. 137–157.

Censer, Jack R. The French Press in the Age of Enlightenment (London and New York: Routledge, 1994).

Chambers, R. The Book of Days: A Miscellany of Popular Antiquities, vol. 1 (London and Edinburgh: W. & R. Chambers, 1864).

Cohen, David Ezechiel. ‘De Amsterdamsche Joodsche chirurgijns’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 74 (1930), pp. 2234–2256.

Corneille, Pierre. Onderzoek over de Nederduitsche tooneelpoëzie (Amsterdam: Anthoni Schoonenburg, 1724).

Couvée, Dirk H. ‘De nieuwsgaring van de eerste courantiers’, in Pers, propaganda en openbare mening: Een bundel opstellen door vrienden en leerlingen aangeboden aan professor dr. Kurt Baschwitz ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag op 2 februari 1956 (Leiden: Stenfert Kroese, 1956), pp. 26–40.

Couvée, Dirk H. ‘The Administration of the “Oprechte Haarlemse Courant” 1738–1742’, Gazette: International Journal of the Science of the Press etc., 4 (1958), pp. 91–110.

Cowling, David and Mette M. Bruun. Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period, I: Reformation, Counter-Reformation and Revolt (Leuven, Paris and Walpole, MA: Peeters, 2011).

Dahl, Folke. Dutch Corantos (The Hague: Koninklijke Bibliotheek, 1946).

Darnton, Robert. ‘An Early Information Society: News and the Media in Eighteenth Century Paris’, American Historical Review, 105 (2000), pp. 1–35.

Dash, Mike. Tulipomania: The Story of the World’s Most Coveted Flower and the Extraordinary Passions it Aroused (London: Gollancz, 1999).

Davies, Simon and Puck Fletcher. ‘Introduction’, in idem (eds.), News in Early Modern Europe: Currents and Connections (Leiden and Boston: Brill, 2014), pp. 1–15.

DeJean, Joan. The Essence of Style: How the French Invented Fashion, Fine Food, Chic Cafés, Style, Sophistication, and Glamour (New York: Simon and Schuster, 2005).

Den (t’onrecht getituleerden) heer protecteurs Brouvaten met Cromwels meyneedicheyt als mede een oogh-salve voor de Hollanders (Amsterdam: s.n., 1654).

Dépêches van Thulemeyer 1763–1788. Robert Fruin and Herman T. Colenbrander (eds.), Werken Historisch Genootschap, 3rd series no. 30 (Amsterdam: J. Müller, 1912).

Dessing, René W.Chr. Koning-stadhouder Willem III triomfator: De triomfale intocht in Den Haag 1691 (The Hague: Haags Historisch Museum, 1988).

Dexter, Henry M. and Morton Dexter. The England and Holland of the Pilgrims (Boston etc.: Houghton, Mifflin & Co, 1906).

Dijk, E.A. [Lydie] van, etc. (eds.). De wekker van de Nederlandse natie: Joan Derk van der Capellen 1741–1784 (Zwolle: Waanders, 1984).

Dlugaiczyk, Martina. Der Waffenstillstand (1609–1621) als Medienereignis: Politische Bildpropaganda in den Niederlanden (Münster etc.: Waxmann, 2005).

Doedijns, Hendrik. De Haegse Mercurius (9 aug. 1697–1 feb. 1698), Rietje van Vliet (ed.) (Leiden: Uitgeverij Astraea, 1996).

Dooley, Brendan. ‘Sources and Methods in Information History: The Case of Medici Florence, the Armada, and the Siege of Ostende’, in Joop W. Koopmans (ed.), News and Politics in Early Modern Europe, 1500–1800 (Leuven, Paris and Dudley, MA: Peeters, 2005), pp. 29–46.

Dooley, Brendan (ed.). Dissemination of News and the Emergence of Contemporaneity in Early Modern Europe (Farnham and Burlington: Ashgate, 2010).

Drechsler, Georg. Der Streit um die oranische Erbschaft zwischen König Friedrich I. von Preussen und dem Hause Nassau-Dietz und sein Einfluss auf die preussische Politik (1702–1732) (Leipzig: Buchdruckerei F. Peter Nachf, 1913).

Droste, Heiko. ‘Sending a Letter between Amsterdam and Stockholm: A Matter of Trust and Precautions’, in Hans Cools, Marika Keblusek en Badeloch Noldus (eds.), Your Humble Servant: Agents in Early Modern Europe (Hilversum: Verloren, 2006), pp. 135–148.

Duchhardt, Heinz. ‘Die Niederlande und der Aachener Friede (1748)’, in Simon Groenveld, Maurits Ebben and Raymond Fagel (eds.), Tussen Munster & Aken: De Nederlandse Republiek als grote mogendheid (1648–1748) (Maastricht: Shaker, 2005), pp. 67–73.

Dunthorne, Hugh. ‘Dramatizing the Dutch Revolt: Romantic History and its Sixteenth-Century Antecedents’, in Judith Pollmann, and Andrew Spicer (eds.), Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands: Essays in Honour of Alastair Duke (Leiden and Boston: Brill, 2007), pp. 11–31.

Eeghen, Isabella H. van. De Amsterdamse Boekhandel 1680–1725, vol. 1, Jean Louis de Lorme en zijn copieboek (Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1960).

Eeghen, Isabella H. van. De Amsterdamse Boekhandel 1680–1725, vol. 3 Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en de uitgaven AM (Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1965).

Eeghen, Isabella H. van. De Amsterdamse Boekhandel 1680–1725, vol. 4, Gegevens over de vervaardigers, hun internationale relaties en de uitgaven NW, papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen (Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1967).

Eeghen, Isabella H. van. De Amsterdamse Boekhandel, vol. 5–1, De boekhandel van de Republiek 1572–1795 (Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1978).

Eeghen, Isabella H. van. ‘De Amsterdamse Courant in de achttiende eeuw’, Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 44 (1950), pp. 31–58.

Eeghen, Pieter van (in collaboration with J.Ph. van der Kellen). Het werk van Jan en Casper Luyken, vol. 1 (Amsterdam: F. Muller & Co., 1905).

Eekhout, Marianne. ‘ “Dees boden van de Stadt om Brieven af te draghen, zij brachten kleynen troost en soberen bescheyt”: De belegeringen van Haarlem, Alkmaar en Leiden (1572–1574) en het nieuws’ (Unpublished Master thesis, University of Groningen, 2006).

Eekhout, Marianne. ‘Leven tussen hoop en vrees: Het belang van het nieuws tijdens de belegeringen van Haarlem en Leiden (1572–1574)’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 10 (2007), pp. 4–22.

Eisenmann, Olivier. Friedrich der Grosse im Urteil seiner schweizerischen Mitwelt (Zurich: Juris, 1971).

Eldercampius, Andreas. Journael ofte Daaglijckse aanteykeninge van ’t gene omtrent de belegering van stadt Groningen etc. (Groningen: Gerrit Klaessen, 1672).

Engelhardt, Henricus. Goede suffisante Gods verleende, uitgevondende middelen, omme yzere, en steene zeemuuren, met paalen zonder metzelwerk, tegens het schadelyke zeegewormte te maken etc. (The Hague: Laurens Berkoske, 1733).

Esser, Raingard and Marijke Meijer Drees. ‘Coping with Crisis: An Introduction’, Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies, 40/2 (2016), pp. 93–96.

Evers, Gerrit Albert. ‘De Utrechse “Nieuwstijding” “Mercurius” en “Europische Courant” ’, De Tampon 20 (1940), pp. 1–17.

Francq van Berkhey, Johannes le. Het verheerlijkt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet etc. (Leiden: Hendrik Coster en Heyligert, 1774).

Frijhoff, Willem and Marijke Spies. 1650: Hard-won Unity (Assen: Van Gorcum, 2004).

Genette, Gérard. Paratexts: Thresholds of Interpretation (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

Georgi, Matthias. Heuschrecken, Erdbeben und Komenten: Naturkatastrophen und Naturwissenschaft in der englischen Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts (Munich: August Dreesbach Verlag, 2009).

Georgi, Matthias. ‘The Lisbon Earthquake and Scientific Knowledge in the British Public Sphere’, in Theodore E.D. Braun and John B. Radner (eds.), The Lisbon Earthquake of 1755: Representations and Reactions: SVEC 2005:02 (Oxford: Voltaire Foundation, 2005), pp. 81–96.

Geuke, Daniëlle. ‘Laurens Arminius en zijn “bijzonderheden” ’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 15 (1992), pp. 113–119.

Gibbs, Graham C. ‘Government and the English Press, 1695 to the Middle of the Eighteenth Century’, in Alistair C. Duke and Coen A. Tamse (eds.), Too Mighty to be Free: Censorship and the Press in Britain and the Netherlands (Zutphen: Walburg Pers, 1987), pp. 87–106.

Goeree, Jan. Mengel poëzy, bestaande in huwelykszangen, verjaardichten, lyk- en grafdichten, heldendichten en zegezangen, mengelgedichten, en gezangen, 2 vols. (Amsterdam: Johannes Pauli and de Janssoons van Waesberge, 1734).

Goeree, Willem. Inleydinge tot de Alghemeene Teycken-Konst: Een kritische geannoteerde editie. Michael Kwakkelstein (ed.) (Leiden: Primavera Pers, 1998).

Goff, Jacques Le. The Birth of Europe (Oxford: Blackwell, 2005).

Goinga, Hannie van. Alom te bekomen: Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720–1800 (Amsterdam: De Buitenkant, 1999).

Goinga, Hannie van. ‘Schaduwbeelden: Vrouwen in het boekenvak in de vroegmoderne tijd: een nieuw terrein van onderzoek’, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 12 (2005), pp. 13–28.

Golob, Andreas. ‘Links Between Newspapers and Books: The Case of an Early “Media Tycoon” in Late Eighteenth-Century Central Europe’, in Daniel Bellingradt, Paul Nelles and Jeroen Salman (eds.), Books in Motion in Early Modern Europe: Beyond Production, Circulation and Consumption (London: Palgrave MacMillan, 2017), pp. 111–141.

Gosman, Martin and Joop W. Koopmans (eds.). Selling and Rejecting Politics in Early Modern Europe (Leuven, Paris and Dudley, MA: Peeters, 2007).

Groenenboom-Draai, Elly. De Rotterdamse woelreus: De Rotterdamse Hermes (1720-’21) van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek (Amsterdam and Atlanta, GA: Rodopi, 1994).

Groenveld, Simon. ‘The Mecca of authors? State Assemblies and Censorship in the Seventeenth-Century Dutch Republic’, in Alastair C. Duke and Coen A. Tamse (eds.), Too Mighty to be Free: Censorship and the Press in Britain and the Netherlands (Zutphen: Walburg Pers, 1987), pp. 63–86.

Groesen, Michiel van. ‘Reading Newspapers in the Dutch Golden Age’, Media History, 22/3–4 (2016), pp. 334–352.

Groesen, Michiel van and Helmer Helmer. ‘Managing the News in Early Modern Europe, 1550–1800’, Media History, 22/3–4 (2016), pp. 261–266.

Grijzenhout, Frans. ‘De verbeelding van de Vrijheid in de Nederlandse kunst, 1570–1870’, in Eco O.G. Haitsma Mulier and Wyger R.E. Velema (eds.), Vrijheid: Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999), pp. 253–285.

Grijzenhout, Frans. ‘Janus’ betrouwbaarheid: Over een beeldmotief in de politieke grafiek’, in Bram Kempers (ed.), Openbaring en bedrog: De afbeelding als historische bron in de Nederlanden (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995), pp. 138–143.

Groot, Sebastiaan J. de and Arend H. Huussen Jr. ‘Cartografische en militaire aspecten van de geallieerde veldtocht in 1743 tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog’, in Paula van Gestel-van het Schip and Peter van der Krogt (eds.), Mappae antiquae: Liber amicorum Günter Schilder etc. (’t Goy-Houten: Hes & De Graaf, 2007), pp. 439–447.

Guldi, Jo and David Armitage. The History Manifesto (Cambridge: Cambridge University Press 2014).

Haas, Anna de with Peter Altena (eds.). Achter slot en grendel: Schrijvers in Nederlandse gevangenschap (1700–1800) (Zutphen: Walburg Pers, 2002).

Haas, Anna de and Ton Jongenelen. ‘Advertentietarieven in 1759 en 1778/79’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 36 (2013), pp. 175–176.

Hagen, Edwina. ‘Een min of meer doodlyken haat’: Antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800 (Nijmegen: Vantilt, 2008).

Haks, Donald. ‘War, Government and the News: The Dutch Republic and the War of the Spanish Succession, 1702–1713’, in Joop W. Koopmans (ed.), News and Politics in Early Modern Europe, 1500–1800 (Leuven, Paris and Dudley, MA: Peeters, 2005), pp. 167–184.

Haks, Donald. Vaderland en vrede 1672–1713: Publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog (Hilversum: Verloren, 2013).

Harms, Roeland, Joad Raymond and Jeroen Salman. ‘Introduction: The Distribution and Dissemination of Popular Print’, in idem (eds.), Not Dead Things: The Dissemination of Popular Print in England and Wales, Italy, and the Low Countries, 1500–1820 (Leiden: Brill, 2013), pp. 1–29.

Harris, Michael. ‘Timely notices: The Uses of Advertising and its Relationship to News during the Late Seventeenth Century’, Prose Studies: History, Theory, Criticism, 21 (1998), pp. 141–156.

Hart, Pieter D. ’t. ‘De eerste overlijdensadvertenties in de Nederlandse kranten’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 37 (1983), pp. 243–269.

Haskell, Francis. History and its Images—Art and the Interpretation of the Past (New Haven and London: Yale University Press, 1993).

Haven, Kornee van der. ‘ “Dat heeft men uw Beleid, uw groot Beleid te danken”: Theatrale vieringen van de Vrede van Rijkswijk (1697) in Amsterdam en Hamburg’, Holland, Historisch Tijdschrift, 36 (2004), pp. 313–326.

Hay, Denis. Europe: The Emergence of an Idea (Edinburgh: University Press, 1957).

Heertum, Cis van, Ton Jongenelen and Frank van Lamoen (eds.). De andere achttiende eeuw: Opstellen voor André Hanou (Nijmegen: Vantilt, 2006).

Heynen, Edgar. ‘Maastrichtse drukken (1552–1816): Eerste gedeelte (1552–1782)’, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 83 (1947), pp. 1–174.

Hoftijzer, Paul G. Engelse boekverkopers bij de Beurs: De geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart, 1637–1724 (Amsterdam and Maarssen: APA-Holland University Press, 1987).

Hoftijzer, Paul G. Pieter van der Aa (1659–1733), Leids drukker en boekverkoper (Hilversum: Verloren, 1999).

Hoitsema, Copius. De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant (Groningen: Verenigde Drukkerijen Hoitsema, 1953).

Homan, Gerlof D. ‘The Staatsbewind and Freedom of the Press’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 89 (1976), pp. 12–27.

Horst, Daniel R. De Opstand in zwart-wit: Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566–1584 (Zutphen: Walburg Pers, 2003).

Horst, Han van der. Nederland: De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 112013).

Houbraken, Arnold. Stichtelyke zinnebeelden gepast op deugden en ondeugden, in LVII tafereeelen vertoont en verrykt met de bygedichten van Juffr. Gezine Brit (Amsterdam: Willem Barents, 1723).

Huussen Jr., Arend H. ‘Censorship in the Netherlands’, in Robert P. Maccubbin and Martha Hamilton-Phillips (eds.), The Age of William & Mary: Power, Politics, and Patronage 1688–1702: A Reference Encyclopedia and Exhibition Catalogue (Williamsburg, VA: The College of William and Mary etc, 1989), pp. 347–351.

Impe, Steven van and Jan Bos. ‘Romein en gotisch in zeventiende-eeuws drukwerk: Een voorbeeldonderzoek voor het gebruik van de stcn en stcv’, De Zeventiende Eeuw, 22 (2006), pp. 283–297.

Israel, Jonathan I. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall 1477–1806 (Oxford: Oxford University Press, 1995).

Israel, Jonathan. ‘The Publishing of Forbidden Philosophical Works in the Dutch Republic (1666–1710) and their European Distribution’, in Lotte Hellinga etc. (eds.), The Bookshop of the World: The Role of the Low Countries in the Book-trade 1473–1941 (’t Goy-Houten: Hes and De Graaf, 2001), pp. 233–243.

Jonge, W.F. de. ‘De Mercurius Gallo-Belgicus 1592–1625: Eene bibliografisch-historische studie’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3rd series 8 (1894), pp. 71–170.

Jongenelen, Ton. ‘De Ouderwetse Nederlandsche patriot’, in Pieter van Wissing (ed.), Stookschriften: Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen: Vantilt, 2008), pp. 19–36.

Jongenelen, Ton. Van smaad tot erger: Amsterdamse boekverboden 1747–1794 (Amsterdam: Stichting Jacob Campo Weyerman, 1998).

Kalff, G. ‘Jan Nomsz’, in idem, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, vol. 6 (Groningen: J.B. Wolters, 1910), pp. 476–484.

Kamphuis, Gerrit. ‘De ondergang van de rei in het Nederlandsche treurspel’, De Nieuwe Taalgids, 40 (1947), pp. 8–13.

Kannegieter, Jan Zacharias. ‘Een zeventiende-eeuwse Amsterdamse schoolmeester: Hendrick Jansz Kaldekerck’, Jaarboek Genootschap Amstelodamum, 58 (1966), pp. 48–81.

Kathe, Heinz. Der “Soldatenkönig”: Friedrich Wilhelm I. 1688–1740: König in Preußen—Eine Biographie (Cologne: Pahl-Rugenstein, 1981).

Keblusek, Marika. Boeken in de hofstad: Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw (Hilversum: Verloren, 1997).

Klaversma, Nel and Kiki Hannema. Jan en Casper Luyken te boek gesteld: Catalogus van de boekencollectie Van Eeghen in het Amsterdams Historisch Museum (Hilversum: Verloren, 1999).

Kleerkooper, M.M. De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17 e eeuw: Biographische en geschiedkundige aantekeningen, vol. 2. Wilhelmus Petrus van Stockum Jr. (ed.) (The Hague: Nijhoff, 1914–1916).

Klei, Ewout. ‘ “Notre Wilkes”: De theatraal tegendraadse stijl van optreden van Joan Derk van der Cappellen tot den Pol’, Overijsselse historische bijdragen, 120 (2005), pp. 104–127.

Klein, Stephan R.E. Patriots republikanisme: Politieke cultuur in Nederland (1766–1787) (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995).

Klinkert, Christi M. ‘Information or Indoctrination? News Prints of the Military Campaigns of Maurice of Nassau (1585–1625)’, in Martin Gosman and Joop W. Koopmans (eds.), Selling and Rejecting Politics in Early Modern Europe (Leuven, Paris and Dudley, MA: Peeters, 2007), pp. 59–69.

Klinkert, Christi M. Nassau in het nieuws: Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590–1600 (Zutphen: Walburg Pers, 2005), pp. 59–69.

Kluit, Adriaan. Inwijingsrede over ’t recht, ’t welk de Nederlanders gehad hebben, om hunnen wettigen vorst en heer, Philips, koning van Spanje, aftezweren (Leiden: Johannes le Mair, 1779).

Kloek, Els. ‘Moons, Magdalena’, in Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/moons (consulted 28 February 2008).

Knuttel, Willem P.C. Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden: Beredeneerde catalogus (The Hague: Martinus Nijhoff, 1914).

Koeman, Cornelis. ‘Krijgsgeschiedkundige kaarten’ [1973], in idem, Miscellanea cartographica. Contributions to the history of cartography. Günter Schilder and Peter van der Krogt (eds.) (Utrecht: Brill, 1988).

Koningsbrugge, Hans van, Jürgen Luh and Ilja Nieuwland. ‘Sparta oder Spree-Athen? Die auswärtige Politik Preußens im Zeitalter Friedrichs III./I. von 1688 bis 1713’ in Gerd Bartoschek etc., Sophie Charlotte und ihr Schloß: Ein Musenhof des Barock in Brandenburg-Preußen (Munich etc.: Prestel, 1999).

Koopmans, Joop W. ‘A Sense of Europe: The Making of this Continent in Early Modern Dutch News Media’, in Joad Raymond and Noah Moxham (eds.), News Networks in Early Modern Europe (Leiden: Brill, 2016), pp. 597–615.

Koopmans, Joop W. ‘Censuur: Over of onder de toonbank?’, in Anna de Haas with Peter Altena (eds.), Achter slot en grendel: Schrijvers in Nederlandse gevangenschap (1700–1800) (Zutphen: Walburg Pers, 2002), pp. 15–25 and 223–224.

Koopmans, Joop W. and Nils Holger Peterson. Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period, III: Legitimation of Authority (Leuven, Paris and Walpole, MA: Peeters, 2011).

Koopmans, Joop W. ‘De Europische Mercurius getypeerd (1690–1756)’, Historisch Tijdschrift Groniek, 33/148 (2000), pp. 360–373.

Koopmans, Joop W. ‘De presentatie van het nieuws in de Europische Mercurius (1690–1756)’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 23/3 (2000), pp. 117–133.

Koopmans, Joop W. ‘Dutch Censorship in Relation to Foreign Contacts (1581–1795)’, in Hanno Brand (ed.), Trade, Diplomacy and Cultural Exchange: Continuity and Change in the North Sea and the Baltic c. 1350–1750 (Hilversum: Verloren, 2005), pp. 220–237.

Koopmans, Joop W. ‘From beasts into men: Russia in the Europische Mercurius (1690–1756)’, https://www.rug.nl/research/portal/files/51414002/From_Beasts_into_Men.pdf.

Koopmans, Joop W. ‘Groningen en het tempo van internationaal nieuws: Een vergelijking van kranten uit de 18e eeuw, toegespitst op berichten over de aardbeving en tsunami van Lissabon (1755)’, Historisch jaarboek Groningen (2011), pp. 36–51.

Koopmans, Joop W. ‘Jan Goeree en zijn ontbrekende titelgedichten in de Europische Mercurius (1713, 1718, 1719 en 1727)’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 26/2 (2003), pp. 73–90.

Koopmans, Joop W. ‘Maria Louise in het Nederlandse nieuws (1709–1765)’, It Beaken: Tydskrift fan de Fryske Akademy, 77/3–4 (2015), pp. 139–164.

Koopmans, Joop W. ‘Nieuwsprenten in de Europische Mercurius van 1730–1733’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 6 (2003), pp. 5–27.

Koopmans, Joop W. ‘Om de lieve vrede? Buitenlandse invloeden op de Nederlandse censuur in de achttiende eeuw’, in Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, 11 (2004), pp. 83–97.

Koopmans, Joop W. ‘Oorlogen in het vroegmoderne nieuws: Nederlandse nieuwsbronnen over militaire confrontaties’, Historisch Tijdschrift Leidschrift, 22 (2007), pp. 103–121.

Koopmans, Joop W. ‘Anything but Marginal: The Politics of Paper Use and Layout in Early Modern Dutch Newspapers’, in Megan K. Williams (ed.), The Politics of Paper in the Early Modern World (Leiden: Brill, 2019), in press.

Koopmans, Joop W. ‘Politics in Title Prints: Examples from the Dutch News Book Europische Mercurius (1690–1756)’, in Martin Gosman and Joop W. Koopmans (eds.), Selling and Rejecting Politics in Early Modern Europe (Leuven, Paris and Dudley, MA: Peeters, 2007), pp. 135–149.

Koopmans, Joop W. ‘Publishers, Editors and Artists in the Marketing of News in the Dutch Republic Circa 1700: The Case of Jan Goeree and the Europische Mercurius’, in Daniel Bellingradt, Paul Nelles and Jeroen Salman (eds.), Books in Motion in Early Modern Europe: Beyond Production, Circulation and Consumption (London: Palgrave MacMillan, 2017), pp. 143–167.

Koopmans, Joop W. ‘Research in Digitized Early Modern Dutch Newspapers and the News Value of Advertisements’, in Bernd Klesmann, Patrick Schmidt and Christine Vogel (eds.), Jenseits der Haupt- und Staatsaktionen: Neue Perspektiven auf historische Periodika (Bremen: edition lumière, 2017), pp. 95–111.

Koopmans, Joop W. ‘Spanish Tyranny and Bloody Placards: Historical Commonplaces in the Struggle between Dutch Patriots and Orangists around 1780?’ in idem and Nils Holger Petersen (eds.), Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period, III: Legitimation of Authority (Leuven, Paris and Walpole, MA: Peeters, 2011), pp. 35–54.

Koopmans, Joop W. ‘Storehouses of News: The Meaning of Early Modern News Periodicals in Western Europe’, in Roeland Harms, Joad Raymond and Jeroen Salman (eds.), Not Dead Things: The Dissemination of Popular Print in England and Wales, Italy, and the Low Countries, 1500–1820 (Leiden: Brill, 2013), pp. 253–273.

Koopmans, Joop W. ‘Supply and Speed of Foreign News to the Netherlands during the Eighteenth Century: A Comparison of Newspapers in Haarlem and Groningen’, in idem (ed.), News and Politics in Early Modern Europe (1500–1800) (Leuven, Paris, Dudley, MA: Peeters, 2005), pp. 185–202.

Koopmans, Joop W. ‘The 1755 Lisbon Earthquake and Tsunami in Dutch News Sources: The Functioning of Early Modern News Dissemination’, in Simon F. Davies and Puck Fletcher (eds.), News in Early Modern Europe: Currents and Connections (Leiden and Boston: Brill, 2014), pp. 19–40.

Koopmans, Joop W. ‘The Early 1730s Shipworm Disaster in Dutch News Media’, Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies, 40/2 (2016), pp. 139–150.

Koopmans, Joop W. ‘The Glorification of Three Prussian Sovereigns in the Europische Mercurius (1690–1756)’, in Jürgen Luh, Vinzenz Czech and Bert Becker (eds.), Preussen, Deutschland und Europa 1701–2001 (Groningen: INOS, 2003), pp. 145–165.

Koopmans, Joop W. ‘The Varying Lives and Layers of Mid-Eighteenth-Century News Reports: The Example of the 1748 Peace of Aix-la-Chapelle in Dutch News Media’, Media History, 22/3–4 (2016), pp. 353–370.

Koopmans, Joop W. ‘ “Unverschämte und Ärgernis erregende Nachrichten verboten”: Politische Einmischung in niederländischen Zeitungen des 17. Jahrhunderts’, in Martin Welke and Jürgen Wilke (eds.), 400 Jahre Zeitung: Die Entwicklung der Tagespresse im internationalen Kontext (Bremen: edition lumière, 2007), pp. 123–138.

Koopmans, Joop W. ‘Vaticaan “watchers” in de 18de eeuw: Nederlandse berichtgeving over de pauswisselingen tussen 1700 en 1740’, Spiegel Historiael, 36/6 (2001), pp. 238–245 and 274.

Koopmans, Joop W. ‘Vroegmoderne kranten en regionaal besef in het noorden van de Republiek, circa 1740–1800’, in Dick E.H. de Boer and Job A. Weststrate (eds.), Tussen streek en staat: Identiteit, beeldvorming en functioneren van regio’s aan de rand van Nederland rond 1800, forthcoming.

Koopmans Joop W. and Cedric Regtop. ‘ “Zeeschuimers en verachtelijke Barbaaren?” Nederlandse nieuwsfragmenten over Barbarije in de achttiende eeuw’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 21 (2002), pp. 34–48.

Kossmann, Ernst Ferdinand. De boekhandel te ’s-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw: Biografisch woordenboek van boekverkoopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders enz. Met vermelding van hun uitgaven en veilingen door hen gehouden (The Hague: Martinus Nijhoff, 1937).

Kranen, Dick. Advertenties van alternatieve genezers in de Oprechte Haerlemse Courant (1656–1733) (Ede: Kranen, 2007).

Kuijper, Gijs. ‘Van voorbeeld tot vergetelheid: Amerika in Nederlandse publicaties’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 26 (2003), pp. 158–166.

Kyriakidou, Maria. ‘Media Witnessing: Exploring the Audience of Distant Suffering’, Media, Culture & Society 37/2 (2015), pp. 215–231.

Lademacher, Horst. Geschichte der Niederlande: Politik, Verfassung, Wirtschaft (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983).

Lankhorst, Otto S. ‘La Gazette de la Haye (1744–1790), cadette des premières gazettes néerlandaises’, in Henri Duranton, Claude Labrosse and Pierre Rétat (eds.), Les Gazettes Européennes de langue française (XVIIe–XVIIIe siècles): Table ronde internationale Saint-Étienne, 21–23 mai 1992 (Saint Étienne: Publications de l’ Université de Saint-Etienne, 1992).

Lankhorst, Otto. ‘Newspapers in the Netherlands in the Seventeenth Century’, in Brendan Dooley and Sabrina Baron (eds.), The Politics of Information in Early Modern Europe (London and New York: Routledge, 2001), pp. 151–159.

Leemans, Inger. ‘Censuur als onmacht: De omstreden Nederlandse publieke ruimte 1660–1760’, in Marita Mathijsen (ed.), Boeken onder druk: Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011), pp. 45–58.

Leemans Inger and Gert-Jan Johannes. Worm en donder: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: De Republiek (Amsterdam: Bert Bakker, 2013).

Leenes, Jos A. Boekhandelsadvertenties in de “Oprechte Haerlemse Courant” 1658–1666 (Leiden: A Boekverkopers, 1999).

Lemoine de l’ Espine, Jacques and Isaac Lelong. Den Koophandel van Amsterdam (Amsterdam: Andries van Damme and Johannes Ratelband, 1714).

Lesger, Clé. Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand: Kooplieden, commerciële expansie en veranderingen in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550–ca. 1630 (Hilversum: Verloren, 2001).

Linden, Fons van der. De grafische technieken (De Bilt: Cantecleer, 51990).

Lock, Frederick Peter. Edmund Burke, vol. 1, 1730–1784 (Oxford: Clarendon Press, 1998).

Loon, Gerard van. Beschryving der Nederlandsche historipenningen etc., vol. 4 (The Hague: Christiaan van Lom, Pieter Gosse en Pieter de Hondt, 1731).

Luh, Jürgen. ‘The Using of Peter the Great’s Visit to Prussia by Frederick III of Brandenburg’ in Carel Horstmeier etc., Around Peter the Great: Three centuries of Russian-Dutch relations (Groningen: Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies, 1997), pp. 24–28.

Luyendijk, Joris. Het zijn net mensen: Beelden uit het Midden-Oosten (Amsterdam: Uitgeverij Podium B.V., 2006).

Lybreghts, Arend. Redeneerdend vertoog over het notarisampt (Amsterdam: Wed. Johannes Ratelband, 1734).

McCusker, John J. ‘The Demise of Distance: The Business Press and the Origins of the Information Revolution in the Early Modern Atlantic World’, American Historical Review, 110 (2005), pp. 295–321.

Maier, Ingrid. ‘Zeventiende-eeuwse Nederlandse couranten vertaald voor de tsaar’, Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 12 (2009), pp. 27–49.

Maier, Ingrid. ‘Zur Frühgeschichte der Haager Zeitungen’, Quaerendo 34 (2004), pp. 87–133.

Maier, Ingrid and René Vos. ‘Gelezen van Londen tot Moskou: Internationale dimensies van de Oprechte Haerlemsche Courant in de zeventiende eeuw’, in Haerlem Jaarboek 2005 (Haarlem: Historische Vereniging Haerlem, 2006), pp. 9–33.

Maier, Ingrid and René Vos. ‘Van oude couranten de dingen die opduiken: Nieuw licht op de Haagse pers in de zeventiende eeuw’ in Jaarboek Die Haghe (The Hague: Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, 2004), pp. 10–35.

Mattheij, Thomas M.M. Waardering en kritiek: Johannes Nomsz en de Amsterdamse Schouwburg (Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten, 1980).

Meadow, Mark A. ‘Ritual and Civic Identity in Philip II’s 1549 Antwerp Blijde Incompst ’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art, 49 (1989), pp. 37–67.

Mellen, Roger. ‘The Press, Paper Shortages, and Revolution in Early America’, Media History, 21/1 (2015), pp. 23–41.

‘Memorie, gedaen maken, en overgegeeven aen de Edele Groot Achtbaere Heeren, die van den gerechte der Stad Leyden, door ofte van wegens Cornelis van Hoogeveen junior, en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh, tot apui van ’t verzoek, door hun by Requeste aen hunne Edele Groot Achtbaerheden gedaen, omme te obtineeren, dat hun Edele Groot Achtbaerheeden gelieven the coöpereeren, ten einde het nader geredresseerd Concept-Placaet tegen Godslasterlyke Boeken en Geschriften by de Edele Groot Mogende Heeren Staeten van Holland en Westfriesland werde gedeclineerd’, Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, of vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zijn in de Vereenigde Provincien, de Generaliteits landen en de volksplantingen van den staet, 5/2 (1770), pp. 808–896.

Mikkeli, Heiki. Europe as an Idea and an Identity (Basingstoke: Palgrave, 1998).

Moerland, L.J. ‘De dikke pofgans tegen de witte ganzen: Kroniek van een machtsstrijd in Goes in 1692’, Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, 19 (1993), pp. 65–77.

Moes, Harmjan. ‘ “Politique Reflexien en vrye gedagten” in de stad Groningen: De politieke pers in de 18e eeuw’, Historisch Jaarboek Groningen (2005), pp. 7–25.

Molesworth, Robert. An Account of Denmark, as it Was in the Year 1692 (London: Timothy Goodwin, 1694; repr. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1976).

Molhuysen, Philipp C. and Petrus J. Blok (eds.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, vol. 2 (Leiden: Sijthoff, 1912).

Moretti, Franco. Distant Reading (London: Verso, 2013).

Moss, Ann. ‘Power and Persuasion: Commonplace Culture in Early Modern Europe’, in David Cowling and Mette B. Bruun, (eds.), Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period, I. Reformation, Counter-Reformation and Revolt (Leuven, Paris and Walpole, MA: Peeters, 2010), pp. 1–17.

Mouthaan, José. ‘Het Knaegen der Wormen aen de Paelen der Nederlandze Zeedyken’: Reacties op de Teredo navalis in de Nederlandse Republiek vanuit Cultuurhistorisch Perspectief, 1731-1735 (Zoetermeer: Free Musketeers, 2010).

Mouthaan, José. ‘The Appearance of a Strange Kind of “See-Worm” at the Dutch Coast, 1731–1735’, Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies, 27/1 (2003), pp. 3–22.

Muller, Johan Georg. Voor-tekenen van de nabyheit van het vergaan der wereld en van den jongsten dag, opgemaakt ter gelegenheit van de vreeszelyke aardbevinge en waterschuddinge te Lissabon, de Nederlanden en elders, voorgestelt ter waarschuwinge en Christelyke toebereidinge (Leeuwarden: Abraham Ferwerda, 1755).

Nellen, Henk. Hugo de Groot: Een leven in strijd om de vrede 1583–1645 (Amsterdam: Balans, 2007).

Nomsz, Johannes. Vaderlandsche brieven, 2 vols. (Amsterdam: Willem Holtrop, 1785).

Noordam, Dirk J. Riskante relaties: Vijf eeuwen homoseksualiteit in Nederland, 1233–1733 (Hilversum: Verloren, 1995).

Onnekink, David and Renger de Bruin. De Vrede van Utrecht (1713) (Hilversum: Verloren, 2013).

Ossewaarde, F. ‘Het prestige van het Goese baljuwsambt en van de personen die het bekleedden, 1582–1795’, in Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, 15 (1989), pp. 5–39.

Otegem, Matthijs van. ‘Tijd, snelheid, afstand: De mechanica van het pamflet’, De Zeventiende Eeuw, 17 (2001), pp. 50–61.

Overvoorde, Jacob C. Geschiedenis van het postwezen in Nederland vóór 1795, met de voornaamste verbindingen met het buitenland (Leiden: A.W. Sijthoff, 1902).

Paalvast, Peter and Gerard van der Velde. ‘New Threats of an Old Enemy: The Distribution of the Shipworm Teredo navalis L. (Bivalvia: Teredinidae) Related to Climate Change in the Port of Rotterdam Area, the Netherlands’, Marine Pollution Bulletin, 62 (2011), pp. 1822–1829.

Paice, Edward. Wrath of God: The Great Lisbon Earthquake of 1755 (London: Quercus, 2008).

Pailler, Albert. ‘Edward Cave et le Gentleman’s Magazine (1731–1954)’, vol. 1 (PhD thesis, Université Paris Diderot-Paris 7, 1975).

Peeters, Frank. ‘Timotheus ten Hoorn, uitgever van de Europische Mercurius’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 24 (2001), pp. 43–45.

Peters, Marion H. ‘From the study of Nicolaes Witsen (1641–1717): his Life with Books and Manuscripts’, Lias: Sources and Documents Relating to the Early Modern History of Ideas, 21/1 (1994), pp. 21–49.

Pettegree, Andrew. The Invention of News: How the World Came to Know about Itself (London: Yale University Press, 2014).

Pitlo, Adriaan. De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1948).

Pollmann, Judith. Het oorlogsverleden van de Gouden Eeuw: Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op het gebied van de Geschiedenis en Cultuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden aan de Universiteit Leiden vanwege de Stichting Legatum Perizonianum op vrijdag 27 juni 2008 (Leiden: Universiteit Leiden, 2008).

Popkin, Jeremy D. News and Politics in the Age of Revolution: Jean Luzac’s Gazette de Leyde (Ithaca and London: Cornell University Press, 1989).

Prak, Maarten. ‘Citizen Radicalism and Democracy in the Dutch Republic: The Patriot Movement in the 1780s’, Theory and Society, 20 (1991), pp. 73–102.

Rappard, Willem Arthur van. ‘De aanspraken van Frederik I van Pruisen op de erfenis van koning-stadhouder Willem III’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 79 (1966), pp. 129–141.

Raymond, Joad. The Invention of the Newspaper: English Newsbooks 1641–1649 (Oxford: Clarendon Press, 2005).

Raymond, Joad and Noah Moxham (eds.). News Networks in Early Modern Europe (Leiden: Brill, 2016).

Regt, Jan de. Mengel-dichten en kluchtspel de nachtwachts (Amsterdam: Johannes Oosterwyk, 1709).

Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks 1610–1670, vol. I 1610–1612. Arie Th. van Deursen (ed.), Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 135 (The Hague: Nijhoff, 1971).

Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks 1610–1670, vol. 3, 1617–1618. Johannes [Hans] G. Smit, ed., Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 152 (The Hague: Nijhoff, 1975).

Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks 1610–1670, vol. 4, 1619–1620. Johannes [Hans] G. Smit and J. Roelevink, (eds.), Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 176 (The Hague: Nijhoff, 1981).

Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks 1610–1670, vol. 5, 1621–1622. Johanna Roelevink (ed.), Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 187 (The Hague: Nijhoff, 1983).

Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks 1610–1670, vol. 7, 1 July 1624–31 December 1625. Johanna Roelevink (ed.), Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 223 (The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1994).

Resolutien van de Staten van Holland ende West-vriesland ([The Hague: s.n., 1669–]).

Ries, Paul (ed.). Den Danske Mercurius (Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag, 1984).

Rietbergen, Peter. Europe: A Cultural History (London and New York: 2Routledge, 2006).

Rietbergen, Peter. ‘Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe’, in Hans Bots (ed.), Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692–1702 (Amsterdam: Holland University Press, 1974), pp. 1–109.

Rijdt, Robert-Jan te. ‘Getekende ontwerpen voor beeldhouwers: Nicolaas Verkolje en Jan Goeree’, in Edwin Buijsen etc. (eds.), Kunst op papier in de achttiende eeuw: Liber amicorum aangeboden aan Charles Dumas ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag (Zoetermeer: s.n., 2014), pp. 168–181.

Rive, Goswin Josef. Schets der staatkundige betrekkingen tusschen de Republiek der Vereenigde Nederlanden en het koningrijk Pruissen, tot het huwelijk van prins Willem V (1701–1767) (Amsterdam: C.A. Spin & zoon, 1873).

Rousset de Missy, Jean. Observations on the Sea- or Pile-Worms Which Have Been Lately Discover’d to have made Great Ravages in the Pile- or Wood-Works on the Coast of Holland, &c. (London: J. Roberts, 1733).

Saada, Anne and Jean Sgard. ‘Tremblement dans la presse’, in Theodore E.D. Braun and John B. Radner (eds.), The Lisbon Earthquake of 1755: Representations and reactions: SVEC 2005:02 (Oxford: Voltaire Foundation, 2005), pp. 208–234.

Sas, Niek C.F. van. ‘De vaderlandse imperatief: Begripsverandering en politieke con-junctuur, 1763–1813’, in idem (ed.), Vaderland: Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999), pp. 275–308.

Sautijn Kluit, Willem Pieter. ‘De Amsterdamsche Courant’, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe Reeks, 5 (1868), pp. 209–292.

Sautijn Kluit, Willem Pieter. ‘De Haarlemsche Courant’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1873), pp. 3–132.

Sautijn Kluit, Willem Pieter. ‘De Hollandsche Leidsche Courant’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1871), pp. 3–86.

Sautijn Kluit, Willem Pieter. ‘Delfsche Couranten’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1872), pp. 25–88.

Sautijn Kluit, Willem Pieter. ‘De Rotterdamsche Courant’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1878), pp. 1–92.

Sautijn Kluit, Willem Pieter. ‘De ’s Gravenhaagse Courant’, Jaarboek van Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1875), pp. 3–178.

Sautijn Kluit, Willem Pieter. ‘Hollandsche en Fransche Utrechtsche couranten’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 1 (1877), pp. 26–168.

Sbarra, Francesco. Tieranny van eigenbaat: Toneel als wapen tegen Oranje, Tanja Holzhey and Kornee van der Haven (eds.) (Zoeterwoude: Astrea, 2008).

Scheerder, Jozef. De Beeldenstorm (Haarlem: De Haan, ²1978).

Schelvis Gerard and Kees van der Vloed. Jenever en wind: Leven, werk en wereld van Robert Hennebo (1686–1737) (Hilversum: Verloren, 2008).

Schipper-van Lottum, Bix. ‘Kant, passement, galon en franje: Advertenties en berichten in de Amsterdamse Courant 1672–1764’, Textielhistorische Bijdragen, 40 (2000), pp. 45–58.

Schleck, Julia. ‘ “Fair and Balanced” News from the Continent: English Newsbook Readers and the Thirty Years War’, Prose Studies, 29 (2007), pp. 323–335.

Schlenke, Manfred. England und das friderizianische Preussen 1740–1763: Ein Beitrag zum Verhältnis von Politik und öffentlicher Meinung im England des 18. Jahrhunderts (Freiburg and Munich: Alber, 1963).

Schneider, Maarten (and Joan Hemels). De Nederlandse krant 1618–1978: Van ‘nieuwstydinghe’ tot dagblad (Baarn: Het Wereldvenster, 41979).

Schnitter, Helmut. ‘Die “langen Kerls” von Potsdam’, Militärgeschichte, 5 (1990), pp. 457–463.

Schreurs, Wilbert. ‘De Republiek en Pruisen: Een onderzoek naar de beeldvorming rond Frederik II in de Republiek der Verenigde Nederlanden in de jaren 1740–1763’ (Unpublished doctoral thesis, University of Utrecht, 1986).

Schultheiss-Heinz, Sonja. Politik in der europaischen Publizistik: Eine historische Inhaltsanalyse von Zeitungen des 17. Jahrhunderts (Stuttgart: Steiner, 2004).

Schutte, Gerrit Jan. ‘Van grondslag tot breidel der vrijheid: Opvattingen over de Unie van Utrecht in het laatste kwart van de achttiende eeuw’, in Simon Groenveld and Huib L.Ph. Leeuwenberg (eds.), De Unie van Utrecht: Wording en werking van een verbond en een verbondsacte (Den Haag: Nijhoff, 1979), pp. 199–225.

Schutte, Otto. Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers residerende in de Nederlanden 1584–1810 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1983).

Selm, Bert van. ‘ “… te bekomen voor een Civielen prijs”: De Nederlandse boekprijs in de zeventiende eeuw als onbekende grootheid’, De Zeventiende Eeuw: Tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende Eeuw, 6 (1990), pp. 98–116.

Sgard, Jean (ed.). Dictionnaire des Journaux, vol. 2 (Paris: Universitas, 1991).

Shrady, Nicholas. The Last Day: Wrath, Ruin, and Reason in the Great Lisbon Earthquake of 1755 (New York [etc.]: Viking, 2008).

Skalweit, Stephan. Frankreich und Friedrich der Grosse: Der Aufstieg Preußens in der öffentlichen Meinung des ‘ancien régime’ (Bonn: Röhrscheid, 1952).

Slauter, Will. ‘Le paragraphe mobile: circulation et transformation des informations dans le monde atlantique du XVIIIe siècle’, Annales: Histoire, Sciences Sociales, 67 (2012), pp. 363–389.

Smit, Frank R.H. ‘Mijnheer de Friessche Patriot! De politieke pers in Friesland 1780–1787’, in Wiebe Bergsma etc. (eds.), For uwz lân, wyv en bern: De patriottentijd in Friesland (Leeuwarden: Fryske Akademy, 1987), pp. 111–126.

Smit, Wisse A.P. ‘De vaderlandse epen van Johannes Nomsz 1779; 1789’, in idem, Kalliope in de Nederlanden: Het Renaissancistisch-klassicistisch epos van 1550 tot 1850, vol. 2 (Assen: Van Gorcum & Comp., 1983).

Smith, Helen. Grossly Material Things: Women and Book Production in Early Modern England (Oxford: Oxford University Press, 2012).

Smith, Paul J. ‘On Cocks and Frogs: Fables and Pamphlets around 1672’, in Martin Gosman and Joop W. Koopmans (eds.), Selling and Rejecting Politics in Early Modern Europe (Leuven, Paris and Dudley, MA: Peeters Publishers, 2007), pp. 103–117.

Snoep, Derk P. Praal en propaganda: Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw (Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1975).

Sommerville, C. John. The News Revolution in England: Cultural Dynamics of Daily Information (New York and Oxford: Oxford University Press, 1996).

Sprunger, Keith L., ‘Frans Houttuyn, Amsterdam Bookseller: Preaching, Publishing and the Mennonite Enlightenment’, Mennonite Quarterly Review 78 (2004), pp. 165–184.

Sprunger, Keith L. Trumpets from the tower: English Puritan Printing in the Netherlands 1600–1640 (Leiden, New York and Cologne: E.J. Brill, 1994).

Steen, Nicole van der. ‘De Europische Mercurius en de Maandelijkse Nederlandse Mercurius: De evolutie van een periodieke kroniek tot “de” Mercurius’, Ex tempore, 15 (1996), pp. 211–235.

Stephens, Mitchell. Geschiedenis van het nieuws: Van de tamtam tot de satelliet (Utrecht: Het Spectrum, 1989).

Stock, Jan Van der. ‘Het gedrukte beeld als historische bron: Enkele methodologische bedenkingen’, in Nelke Bartelings etc. (eds.), Beelden in veelvoud: De vermenigvuldiging van het beeld in prentkunst en fotografie. Leids kunsthistorisch jaarboek, 12 (Leiden: Primavera Pers, 2002), pp. 17–32.

Stolp, Annie. ‘De overgang van geschreven naar gedrukte kranten in de Republiek der Zeven Provinciën’, Historisch Tijdschrift Groniek, 17 no. 82 (1982).

Sundberg, Adam. ‘An Uncommon Threat: Shipworms as a Novel Disaster’, Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies, 40/2 (2016), pp. 122–138.

Sundberg, Adam. ‘Floods, Worms, and Cattle Plague: Nature-induced Disaster at the Closing of the Dutch Golden Age, 1672–1764’ (Unpublished PhD thesis, University of Kansas, 2015).

Tammeling, Bart P. De krant bekeken: De geschiedenis van de dagbladen in Groningen en Drenthe (Groningen: Nieuwsblad van het Noorden, 1988).

[Taurinus, Jacobus.] Weegh-schael: Om in alle billickheydt recht te overweghen de oratie van Dudlley Carleton etc. (S.l.: s.n., 1617).

Theeuwen, Peet [J.H.M.]. ‘Kringen rond een patriots intellectueel: Willem van Irhoven van Dam en zijn “Courier van Europa” (1783–1785)’, in J. Bots and S. Levie (eds.), Periodieken en hun kringen: Een verkenning van tijdschriften en netwerken in de laatste drie eeuwen (Nijmegen: Vantilt, 2006).

Theeuwen, P[eet] J.H.M. Pieter ’t Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1781–1787) (Hilversum: Verloren, 2002).

Tielhof, Milja van. The ‘Mother of all Trades’: The Baltic Grain in Amsterdam from the Late 16th to the Early 19th Century (Leiden, Boston and Cologne: Brill, 2002).

Tschopp, Silvia Serena. ‘Wie aus Nachrichten Geschichte wird: Die Bedeutung publizistischer Quellen für die Augsburger Chronik des Georg Kölderer’, in Gerhild Scholz Williams and W. Layher (eds.), Consuming News: Newspapers and Print Culture in Early Modern Europe (1500–1800) (Amsterdam: Rodopi, 2008), pp. 33–78 [Daphnis 37, no. 1–2 (2008)].

Ukena, Peter. ‘Buchanzeigen in den deutschen Zeitungen des 17. Jahrhundert’, in Albrecht Schöne (ed.), Stadt—Schule—Universität—Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert: Vorlagen und Diskussionen eines Barock-Symposiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1974 in Wolfenbüttel (Munich: Beck, 1976), pp. 506–522.

Vasterman, Peter L.M. ‘Media en rampen’, Psychologie & gezondheid, 36/3 (2008), pp. 105–110.

Veen, Sytze van der. Een Spaanse Groninger in Marokko: De levens van Johan Willem Ripperda (1682–1737) (Amsterdam: Bakker, 2007).

Veenendaal Jr., Augustus Johannes. (ed.). De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702–1720, vol. 4 (The Hague: Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 1981).

Veenendaal Jr., Augustus Johannes. (ed.). De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702–1720, vol. 14, 1 september 1712–30 april 1713 (The Hague: Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 1995).

Veld, Hendrik van ’t. Beminde broeder die ik vand op ’s werelts pelgrims wegen: Jan Luyken (1649–1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628–1688) (Utrecht: De Banier, 2000).

Venohr, Wolfgang. Der Soldatenkönig: Revolutionär auf dem Thron (Frankfurt am Main and Berlin: Ullstein, 1988).

Verhoeven, Garrelt and Sytze van der Veen. De Hollandse Mercurius: Een Haarlems jaarboek uit de zeventiende eeuw (Haarlem: Bubb Kuyper Veilingen, 2011).

Verhoeven, Garrelt and Piet Verkruijsse. ‘Verbeelding op bestelling: De boekillustratie’, in Henk van Nierop etc. (eds.), Romeyn de Hooghe: De verbeelding van de late Gouden Eeuw (Zwolle: Waanders, 2008), pp. 146–169.

Vet, Jan [J.V.M.] de. ‘Jean-Henri Maubert de Gouvest (1721–1767): La pure vérité of waarheid als wraakneming’, in Anna de Haas with Peter Altena (eds.), Achter slot en grendel: Schrijvers in Nederlandse gevangenschap (1700–1800) (Zutphen: Walburg Pers, 2002), pp. 135–143 and 234–236.

Vet, Jan J.V.M. de. ‘Over Weyermans Historie des Pausdoms: Een verkenning vanuit voorgeborchten’, in Peter Altena and Willem Hendrikx (eds.), Het verlokkend ooft: Proeven over Jacob Campo Weyerman (Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten, 1985), pp. 101–141.

Vet, Jan J.V.M. de. Pieter Rabus (1660–1702) (Amsterdam and Maarssen: Holland University Press, 1980).

Vles, E.J. Pieter Paulus (1753–1769): Patriot en staatsman (Amsterdam: Bataafsche Leeuw, 2004).

Vliet, Rietje van. ‘Annales Belgiques (1772–1776): conservatief verlichte ideeën over macht en gezag’, Tijdschrift voor tijdschriftgeschiedenis, 9 (2001), pp. 25–33.

Vliet, Rietje van. Elie Luzac (1721–1796): Boekverkoper van de Verlichting (Nijmegen: Vantilt, 2005).

Vliet, Rietje van, etc. (eds.). Encyclopedie van Nederlandstalige Tijdschriften voor 1850 (https://ent1815.wordpress.com/about; forthcoming).

Vliet, Rietje van. ‘ “Hij is als een tweede Proteus die alderhande gedaenten aenneemt”: Kranten en mercuriale geschriften in de 17de en het begin van de 18de eeuw’, Proteus: Bulletin van de Vereniging voor Leidse renaissancisten, 8 (1992), pp. 1–9.

Vliet, Rietje van. ‘Leiden and Censorship during the 1780s: The Overraam Affair and Elie Luzac on the Freedom of the Press’, in Joop W. Koopmans (ed.), News and Politics in Early Modern Europe (1500–1800) (Leuven, Paris and Dudley, MA: Peeters, 2005), pp. 203–217.

Voltaire. Gedenkschriften om te dienen tot de historie van Brandenburg (Amsterdam: Jac. Haffman en P. Meyer, 1751).

Voltaire. Historie van Karel den XII. koning van Zweden (Amsterdam: Erven J. Ratelband en co., 1733).

Vries, Marleen de. Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750–1800 (Nijmegen: Vantilt, 2001).

Wagenaar, Jan. Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, vol. 20 (Amsterdam: Wed. Isaak Tirion, 21770).

Water, Johan van de. Groot Utrechts placaatboek, vol. 1 (Utrecht: Jacob van Poolsum 1729).

Weber, Johannes. Götter-Both Mercurius: Die Urgeschichte der politischen Zeitschrift in Deutschland (Bremen: Edition Temmen, 1994).

Weduwen, Arthur der. Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, 1618–1700, 2 vols. (Leiden: Brill, 2017).

Weduwen, Arthur der and Andrew Pettegree. News, Business and the Birth of Modern Advertising: Advertisements and Public Announcements in Dutch and Flemish Newspapers, 1620–1672 (Leiden: Brill, 2018).

Weekhout, Ingrid. Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden: De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw (The Hague: Sdu Uitgevers, 1998).

Welke, Martin. ‘Johan Carolus und der Beginn der periodischen Tagespresse: Versuch, einen Irrweg der Forschung zu korrigieren’, in idem and Jürgen Wilke (eds.), 400 Jahre Zeitung: Die Entwicklung der Tagespresse im internationalen Kontext (Bremen: edition lumière, 2008), pp. 9–116.

Wessels, Leo H.M. Bron, waarheid en de verandering der tijden: Jan Wagenaar (1709–1773), een historiografische studie (The Hague: Stichting Hollandse Historische Reeks, 1997).

Weyerman, Jacob Campo. De Historie des Pausdoms, of een Verhaal van de dwaalingen en bygeloovigheden, dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen in de Kerk (Amsterdam: s.n., 1728).

Weyerman, Jacob Campo. De zeldzaame leevens-byzonderheden van Laurens Arminius, Jakob Campo Weyerman, Robert Hennebo, Jakob Veenhuyzen, En veele andere beruchte persoonaadgien etc. (Amsterdam: Barent Dass, 1738).

Wierema, A.C.L. ‘Denmark as an Ally of the Dutch Republic during the “Guerre d’ Hollande” (1674–1679)’, in Jacques Ph.S. Lemmink and J. [Hans] S.A.M. van Koningsbrugge (eds.), Baltic affairs: Relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500–1800 (Nijmegen: INOS, 1990), pp. 397–412.

Wijn, Hendrik van, etc. Byvoegsels en aanmerkingen voor het twintigste deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar (Amsterdam: Johannes Allart, 1796).

Wildeman, Marinus G. ‘De groote kaart van Delfland van 1712’, Oud Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz., 18 (1900), pp. 233–244.

Winter, Pieter Jan van. ‘De Hollandse tuin’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 8 (1957), pp. 29–121.

Wintle, Michael. The Image of Europe: Visualizing Europe in Cartography and Iconography throughout the Ages (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

Wissing, Pieter van. ‘De Post naar den Neder-Rhijn: een “mission impossible”?’, in idem (ed.), Stookschriften: Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen: Vantilt, 2008), pp. 37–58.

Wissing, Pieter van. Stokebrand Janus 1787 (Nijmegen: Vantilt, 2003).

Wissing, Pieter van (ed.). Stookschriften: Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen: Vantilt, 2008).

Witsen Geysbeek, Pieter Gerardus. Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters, part 2 (Amsterdam: Schleyer, 1822).

Wladimiroff, Igor. ‘Andries Winius and Nicolaas Witsen: Tsar Peter’s Dutch Connection’, in Carel Horstmeier etc. (eds.), Around Peter the Great: Three Centuries Russian-Dutch Relations (Groningen: Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies, 1997), pp. 5–23.

Woolf, Daniel. ‘News, History and the Construction of the Present in Early Modern England’, in Brendan Dooley and Sabrina Baron (eds.), The Politics of Information in Early Modern Europe (London and New York: Routledge, 2001), pp. 80–118.

Würgler, Andreas. Medien in der frühen Neuzeit (Munich: Oldenbourg Verlag, 2009).

Wytlopiger journael, van ’t gepasseerde in en omtrent de stadt Groningen etc. (Groningen: Rembertus Huysman, 1672).

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 85 21 2
PDF Downloads 0 0 0