Zugriff auf gesamten Text erhalten

Have an Access Token?

Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.

Help

 

Have Institutional Access?

Login with your institution. Any other coaching guidance?

Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Inhaltsverzeichnis
Index Card
Verweisliste
 • ‘Diary for 1735–1737 of the Richmond’ G/12/40 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Diary for 1736–1738 of the Sussex and Winchester’ G/12/43 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Diary for 1737–1738 of the Harrison’ G/12/42 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Diary for 1738–1739 of the Houghton Walpole and Harrington’ G/12/46 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Diary for 1738–1739 of the Prince of Orange and Princess Royal’ G/12/45 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Diary for 1738–1739 of the Princess of Wales’ G/12/44 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Diary for 1739–1740 of the Augusta’ G/12/47 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Diary for 1740 of the Princess Amelia and Winchester’ G/12/48 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Diary for 1741’ G/12/49 China factory records East India Company Archive.

 • ‘Diary for 1741–1742 of the Duke of Dorset’ G/12/50 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Diary for 1749–1751’ G/12/53 China factory records East India Company Archive.

 • ‘Diary for 1749–1751 of the Duke of Cumberland’ G/12/54 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Diary for 1775’ G/12/58 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Letter Book for 1736–1737’ G/12/41 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Letter Book for 1777–1778’ G/12/62 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘Transaction Book for 1738’ G/12/43 China factory records East India Company Records (EIC).

 • ‘The St. John’s Lodge Elisabeth’ VSW 166 LOD Christopher Haffner archive Archive of the United Grand Lodge of England Freemason’s Library and Museum.

 • ‘A Ljungstedt contra Jozé Minas 1818’ CO 138 Archivo do Senado.

 • ‘Gabriel Ullman’ Carl Smith Archive.

 • ‘Michael Grubb’ Carl Smith Archive.

 • ‘Robert Jackson’ Carl Smith Archive.

 • ‘Negotieprotokoll “Kongen af Dannemark” 1735–1737’ Negotieprotokoll 1735–1833 vol. MCXVI–MCXVII 444 Asiatisk Kompagni Afdelingen i København.

 • ‘Negotieprotokoll “Kongen af Dannemark” 1740–1741’ Negotieprotokoll 1735–1833 vol. MCXX–MCXXI 444 Asiatisk Kompagni Afdelingen i København.

 • Morén Eric ‘Journal uppå Swenske: Ostindiske Compagniets Skiepp Cron Prinsessan: Lovisa Ulrica. Kommenderat och Fördt af Capitainen Eric Moréen Ifrån Götheborg i China och tilbaka igen Från År 1748 til 1750’ Pl. 229.

 • ‘Anmärkningar ang. rapport till kejsaren av Kina’ no. 1165 H 21:1 Skeppspredikanten C.C. Ströms papper.

 • ‘Brevkopiebok för skeppet Hoppet’ H 22:1 Svenska Ostindiska Kompaniets arkiv.

 • Grubb Baltzar. ‘Bärgningen från skeppet Fredrik Adolphs vrak’ no. 1149 H 21:1 Skeppspredikanten C.C. Ströms papper.

 • ‘Journal för skeppet Adolph Fredrich 1776–1777’ H 22:4 A Svenska Ostindiska Kompaniets arkiv.

 • ‘Journal för skeppet Cron Prins Gustaf 1781–1783’ (no archival number) Svenska Ostindiska Kompaniets arkiv.

 • ‘Journal för skeppet Gustaf III 1791–1792’ (no archival number) Svenska Ostindiska Kompaniets arkiv.

 • ‘Journal för skeppet Gustaf Adolph 1797–1800’ (no archival number) Svenska Ostindiska Kompaniets arkiv.

 • ‘Journal för skeppet Prins Carl 1753–1756’ H 22:4 A Svenska Ostindiska Kompaniets arkiv.

 • ‘Journal för skeppet Terra Nova 1777–1779’ H 22:4 B Svenska Ostindiska Kompaniets arkiv.

 • ‘Skeppspredikantens persedlar’ H 21:1 Skeppspredikanten C.C. Ströms papper.

 • ‘Brev från Jonas Alströmer angående Erik Stockenströms kvarlåtenskap’ Is 46 Bref och handlingar rörande Erik von Stockenström Handskriftsamlingen (HS).

 • de Frese Samuel Ulric. ‘Utdrag af Journalen Hållen Ombord på Skeppet Gustaf den Tredje under Expeditionen till och från Canton Åren 1799 1800–1801’ M 278 Handskriftsamlingen (HS).

 • Gethe Carl Johan. ‘Dagbok hållen på resan till Ost Indien 1746–1749’ M 280 Handskriftsamlingen (HS).

 • Hjortberg Gustav Fredrik. ‘Ost-Indisk Resa 1748 och 1749 förrättad och beskrefwen af Gustaf Fr. Hjortberg’ M 281 a Handskriftsamlingen (HS).

 • Jenkins Robert. ‘The Ship Harrington’ Til. Eng. 12 Handskriftsamlingen (HS).

 • ‘Letter from Anders Ljungstedt to Carl Christoffer Gjörwell 25/1 1811’ Brev 14 Ep. G 7 Brevkatalogen.

 • Letter to Erik Stockenström from Jean Abraham Grill 2/1 1784’ Is 46 Bref och handlingar rörande Erik von Stockenström Handskriftsamlingen (HS).

 • ‘Letter to Erik Stockenström from Olof Lindahl 1/1 1787’ Is 46 Bref och handlingar rörande Erik von Stockenström Handskriftsamlingen (HS).

 • ‘Letter to Erik Stockenström from Olof Lindahl 5/5 1786’ Is 46 Bref och handlingar rörande Erik von Stockenström Handskriftsamlingen (HS).

 • ‘Letter to Erik Stockenström from Olof Lindahl 27/1 1786’ Is 46 Bref och handlingar rörande Erik von Stockenström Handskriftsamlingen (HS).

 • Lindahl Olof. ‘Ett superkargkrig i Kanton 1784’ M 285 Handskriftsamlingen (HS).

 • Morén Eric. ‘Skeppsjournal förd ombord å Ost Comps Skepp Freden Kapt. Morén under 1746–1747 års expedition’ M 286 Handskriftsamlingen (HS).

 • Rappe Carl. ‘Dagbok för Skeppet Rycksens Ständer På Resa till Surat och Canton 1760–1762’ M 288 Handskriftsamlingen (HS).

 • Rappe Carl. ‘Rådplägnings-book för Skeppet Rycksens Ständer på Resan till Surat och Canton Åhr 1760 och 62’ M 288 Handskriftsamlingen (HS).

 • Rundsten Johan. ‘Skeppsjournal förd ombord å Ost. Comp. Skepp Prins Carl Kapten J Rundsten (död under resan) under expeditionen till China åren 1763–1764’ M 289 Handskriftsamlingen (HS).

 • von Schantz Carl Fredrik. ‘En kort beskrifning uppå en ostindisk resa till Canton uti China 1746–1749’ M 292 Handskriftsamlingen (HS).

 • Sternleuw Fredric Christian ‘Sjöresor under 40 år’ IS 40 Handskriftsamlingen (HS).

 • von Stockenström Erik. ‘Dagboksanteckningar under en resa till Ostindien 1767–1769’ M 270 Handskriftsamlingen (HS).

 • von Stockenström Erik. ‘Diverse mindre Räkningar & Conto Couranter hållne uti Canton åren 1780–1787’ Is 46 Bref och handlingar rörande Erik von Stockenström Handskriftsamlingen (HS).

 • von Stockenström Erik. ‘Förteckning öfver Chinesiska fordringar år 1781–1788’ Is 46 Bref och handlingar rörande Erik von Stockenström Handskriftsamlingen (HS).

 • von Stockenström Erik. ‘kort beskrifning öfver kejsaredömet China’ Is 46 Bref och handlingar rörande Erik von Stockenström Handskriftsamlingen (HS).

 • Braad Christopher Henric. ‘Berättelse om resan med skeppet Hoppet under capitaine Fr. Pettersons commando från Götheborg till Canton i China’ Braad.

 • Dalman Johan Fredrik. ‘Dagbok uppå Konglige Vetenskaps Academiens befalning. Hållen under resan från Giötheborg til Canton och hem som börjades år 1748 d.19 febr. och slutade år 1749 d.11 julij’ MS Dalman.

 • ‘Den i Kejsardömet China och staden Canton inrättade St. Johannes Logens Capitulations Acta’ Handlingar rörande Johanneslogen St. Elisabeth i Canton Skrivelse allmänt FIIa vol. III SE/GLA/10640–GLA/B0075:01 Göta landsloge arkiv.

 • ‘Extrakt af Logen Elisabeth’s Matrickel (för åhr 1795)’ Handlingar rörande Johanneslogen St. Elisabeth i Canton SE/GLA/10640–GLA/B0075:01 Skrivelse allmänt FIIa vol. III Göta landsloge arkiv.

 • ‘Frimurare sällskapets sammankomst på Skeppet Adolph Friedrich den 14 October 1785’ Handlingar rörande Johanneslogen St. Elisabeth i Canton Skrivelse allmänt FIIa vol. III SE/GLA/10640–GLA/B0075:01 Göta landsloge arkiv.

 • ‘Instruction hvarefter den uti staden Canton i Kejsardömet China inrättade St. Johannes Frimurare Riddare Logen hafver sig att rätta. Skrifven ifrån högsätet i Stockholm den 21 Martii 1787’ Handlingar rörande Johanneslogen St. Elisabeth i Canton Skrivelse allmänt FIIa vol. III SE/GLA/10640–GLA/B0075:01 Göta landsloge arkiv.

 • ‘Letter from James Chalmers 25/3 1805’ Handlingar rörande Johanneslogen St. Elisabeth i Canton Skrivelse allmänt FIIa vol. III SE/GLA/10640–GLA/B0075:01 Göta landsloge arkiv.

 • ‘Protocoller hållne uti St. Johannes Elisabeths loge i Canton’ Handlingar rörande Johanneslogen St. Elisabeth i Canton Skrivelse allmänt FIIa vol. III SE/GLA/10640–GLA/B0075:01 Göta Landsloge arkiv.

 • ‘Protokoll odelad serie vol. I–XII’ SE/GLA/10640–GLA/B0075:01 Göta landsloge arkiv.

 • ‘Akt 8: Affärer Med Vin 1764–1769’ Ämnesordnade handlingar Godegårdsarkivet (GA).

 • ‘Frimureri i Kanton och Macao. Logen St Elisabeth. Räkningar 1766’ Ostindiska affärer efter J.A. Grills hemkomst Godegårdsarkivet (GA).

 • ‘Letters to Jean Abraham Grill’ 1763–1785 Inkomna skrivelser (IS) Godegårdsarkivet (GA).

 • ‘Letters from Jean Abraham Grill’ 1763–1769 Utgående brev (UB) Godegårdsarkivet (GA).

 • ‘Receipt’ Expeditioner 1768–1770 Handlingar rörande Ostindiska Kompaniet Godegårdsarkivet (GA).

 • Braad Christopher Henric. ‘Förteckning på Böcker som blefvet genomläste under resan med Skeppet Hoppet till China åren 1748 och 49’ 1985:3.

 • ‘Förteckning uppå framledne assessorens Christ. Hinr. Braads vackra och väl conditionerade boksamling’ 1985:3 C.H. Braads handlingar.

 • ‘Letter from Anders Ljungstedt to J.A. Lindblom’ 1806–1815 Ljungstedtiana B 153 1949:1 Ljungstedt.

 • ‘Letter from Anders Ljungstedt to Mattias Sundewall’ 1820–1834 1949:1 Ljungstedt.

 • ‘Letter from Gabriel Ullman to Ljungstedska Friskolan 26/3 1836’ 1949:1 Ljungstedt.

 • ‘Letter from Gabriel Ullman to Mattias Sundewall 31/3 1836’ 1949:1 Ljungstedt.

 • Pontin David. ‘Letter from Gabriel Ullman to Mattias’ SBL B 236 Östergötlands arkivförbund.

 • ‘Xiu Ke Tu Zhu (繡刻圖像)’ Ol 24 Handskrifter och tryck på japanska och kinesiska.

 • E.B. ‘Descriptio insula Jawa Anno 1750 d. 19 Juli’ Res Handskriftsamlingen (HS).

 • Braad Christopher Henric. ‘Annotationer på de Curiesiteter jag sedt och funnit uti Canton i China under mitt vistandes därstädes år 1748’ X 391 Handskriftsamlingen (HS).

 • Braad Christopher Henric. ‘Berättelse om resan med skeppet Hoppet under Capitaine Fr. Pettersons commando 1748–1749’ X 389 Handskriftsamlingen (HS).

 • Braad Christopher Henric. ‘Beskrifning af staden Canton’ X 390 Handskriftsamlingen (HS).

 • Braad Christopher Henric. ‘Journal på min til Canton uti China i Herrans namn tilärnade Resa med Swenska Ost-Indiska Compagniets Skeppet HOPPET’ X 390 Handskriftsamlingen (HS).

 • ‘Journal för skeppet Stockholms slott 1765–1767’ L 184 Fol Handskriftsamlingen (HS).

 • ‘Letter to Olof Lidén from Olof Lindahl 1791’ G 151:P Handskriftsamlingen (HS).

 • Hayne Henry. ‘Diaries of Henry Hayne 1797–1828 vol. I’ Reel 19 William R. Perkins Library.

 • ‘Irvine Papers Folders 1–4’ 1732–1743 Series a Letters to Charles Irvine from Various Correspondents 1732–1772 Irvine papers.

 • Field Trip to Guangzhou 15 January 2012.

 • Field Trip to Macao 18 November 2013.

 • AbeelDavid. Journal of a Residence in China and the Neighboring Countries from 1829 to 1833. London: James Nisbet and co.1835.

 • AllomThomas. The Chinese Empire Illustrated. London: London Printing and Publishing Company1858.

 • AmiotJoseph Marie. Dictionnaire tartare-mantchou françois. Paris: Imprimé par F.A. Didot l’ainé1789.

 • BenyowskyMaurice Auguste. Memoirs and Travels of Mauritius Augustus Count de Benyowsky. London1790.

 • BojeJens. Journal paa den anden Reyse til China med Skibet Dronningen af Danmark indeholdende de merkvaerdigste Ting som fra Reysens Begyndelse anno 1742. og til dens Ende 1744. ere arriverede. Glasing1745.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • Bombay Courier Saturday 19 January 1822.

 • BrelinJohan. En äfventyrlig resa til och ifrån Ost-Indien Södra America och en del af Europa åren 1755 56 och 57. Stockholm: Rediviva1973 [1758].

 • de la MartinièreBretonJean BaptisteJoseph.La Chine en miniature. Paris: Nepveu1811.

 • CaiXianyuan (蔡 顯原). Mingxin shuwu shi chao (銘心書屋詩鈔)vol. II1863.

 • CampbellColin. A Passage to China: Colin Campbell’s Diary of the First Swedish East India Company Expedition to Canton 1732–1733. Edited by Paul Hallberg and Christian Koninckx. Göteborg: Royal Society of Arts and Sciences1996.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • CampbellColin. Colin Campbell 1686–1757 Merchant Gothenburg Sweden: His Will. Edited by Alexander AllanCormack. Peterculter: Aberdeen Journals Limited1960.

 • ChambersWilliam. Designs of Chinese Buildings Furniture Dresses Machines and Utensiles. Engraved by the Best Hands from the Original Drawn in China. To Which Is Annexed a Description of Their Temples Houses Gardens &c. London1757.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • Chinese Repository November 1833.

 • Chinese Repository September 1837.

 • Le ComteLouis. Nouveaux mémoires sur l’etat présent de la Chine. Paris: Anisson1696.

 • deConstantCharles. Les Mémoires de Charles de Constant sur le commerce à la Chine. Edited by LouisDermigny. Paris: S.E.V.P.E.N.1964.

 • DavisSir John Francis. A Vocabulary Containing Chinese Words and Phrases Peculiar to Canton and Macao and to the Trade of Those Places: Together with the Titles and Addresses of All the Officers of Government Hong Merchants &c. &c. Alphabetically Arranged and Intended as an Aid to Correspondence and Conversation in the Native Language. Macao: printed at the Honorable Company’s Press, by P.P. Thoms1824.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • DelanoAmasa. Narrative of Voyages and Travels in the Northern and Southern Hemispheres: Comprising Three Voyages Round the World; Together with a Voyage of Survey and Discovery in the Pacific Ocean and Oriental Islands. Boston: Printed by E. G. House1817.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • DobellPeter. Travels in Kamchatka and Siberia with a Narrative of a Residence in China. London: Colburn & Bentley1830.

 • DowningCharles Toogood. The Fan Qui in China in 1836–1837 vol. I. London: Henry Colburn1838.

 • East India Affairs China Correspondence. Parliamentary Papers House of Commons 1832.

 • EkebergCarl Gustav. Capitaine Carl Gustav Ekebergs ostindiska resa åren 1770 och 1771: beskrefven uti bref til Kongl. Svenska vet. academiens secreterare. Stockholm: Rediviva1970 [1773].

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • FuLo-shu ed. A Documentary Chronicle of Sino-Western Relations (1644–1820) vol. I–II. Tucson: The University of Arizona Press1966.

 • FuShen. Six Records of a Floating Life. Edited by LeonardPratt and ChiangSu-Hui. New York: Penguin Classics1983.

 • HallbergPaul and Bertil S.Olsson eds. En ostindiefarande fältskärs berättelse: Carl Fredrik Adlers journal från skeppet Prins Carl 1753–1756. Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället2013.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HickeyWilliam. Memoirs of William Hickey (1749–1775) vol. I. 7th ed. London: Hurst and Blackett1923.

 • Hongmao tongyong fanhua (紅毛通用番話). Guangzhou (廣 州): 1838.

 • Huangqing zhi gong tu (皇清職貢圖) vol. I 1761.

 • HunterWilliam C.The ‘Fan Kwae’ at Canton Before Treaty Days 1825–1844.London: Kegan Paul, Trench, and Co.1882.

 • HuusmanJ.H.H. En kort Beskrivelse over Skibets Cron-Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China hvilken Reyse begyndtes den 25de Octobr. 1730 og fuldendtes den 25. Junii 17321760.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LiXialing (李 遐齡). Shaoyuan shi chao (勺園詩鈔) vol. I. Xiangshan li shi (香山李氏) 1908.

 • LiangTingzhuan (梁 廷撰) ed. Yue haiguan zhi (粵海關志) vol. XXIV1839.

 • LjungstedtAnders. An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China and of the Roman Catholic Church and Mission in China. Hong Kong: Viking Hong Kong Publications1992 [1832].

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LjungstedtAnders‘Foreword to the 1832 edition’ in An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China and of the Roman Catholic Church and Mission in China by Anders Ljungstedt. Hong Kong: Viking Hong Kong Publications1992 [1832].

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LjungstedtAnders. Opthalmic Institution at Macao. Macau: 1834.

 • Low HillardHarriet. Lights and Shadows of a Macao Life: 1832–1834. Woodinville: History Bank2002.

 • Low HillardHarriet. My Mother’s Journal; a Young Lady’s Diary of Five Years Spent in Manila Macao and the Cape of Good Hope from 1829–1834. Edited by KatharineHillard. Boston: G.H. Ellis1900.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MorrisonJohn Robert. A Chinese Commercial Guide: Consisting of a Collection of Details and Regulations Respecting Foreign Trade with China Sailing Directions Tables [etc.]. Canton1834.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MorrisonRobert. A Vocabulary of the Canton Dialect. London: Ganesha2001.

 • MorrisonRobert. Memoirs of the Life and Labours of Robert Morrison vol. I–II. Edited by Eliza A.Morrison. Charleston: Nabu Press2010.

 • NobleCharles Frederick. A Voyage to the East Indies in 1747 and 1748 Containing an Account of the Islands of St. Helena and Java of the City of Batavia of the Government and Political Conduct of the Dutch of the Empire of China with a Particular Description of Canton and of the Religious Ceremonies Manners and Customs of the Inhabitants: Interspersed with Many Useful and Curious Observations and Anecdotes. London: Printed for T. Becket and P.A. Dehondt and T. Durham1762.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • OsbeckPehr. Dagbok öfver en ostindisk resa åren 1750 1751 1752. Stockholm: Rediviva1969 [1757].

 • Qingdai aomen zhongwen dangan huibian (清代澳門中文檔案彙編) vol. I–II. Macau: Aomen jijin hui (澳門: 澳門基金會) 1999.

 • QuDajun (屈 大均 ) ed. Guangdong xinyu (廣 東新語) vol. XV–XVIII1700.

 • ReiniusIsrael. Journal hållen på resan till Canton i China ... ifrån dess begynnelse åhr 1745 till dess slut åhr 1748. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland1939.

 • ShelvockeGeorge. A Voyage Round the World by the Way of the Great South Sea. W. Innys and J. Richardson, M. & T. Longman1726.

 • The Asiatic Journal and Monthly Register for British and Foreign India China and Australasia vol. XXII. London: Wm. H. Allen & Cp.1837.

 • The Canton Register 8 November 1827.

 • The Canton Register 23 November 1827.

 • The Canton Register 22 March 1828.

 • The Canton Register May 1832.

 • The Canton Register 10 November 1835.

 • TorénOlof. En ostindisk resa. Stockholm: Tiden1961 [1757].

 • TuckPatrick J.N. ed. Britain and the China Trade 1635–1842. London: Taylor & Francis2000 [1926].

 • Van DykePaul A. and CynthiaViallé eds. The Canton–Macao Dagregisters 1762. Macau: Instituto Cultural do Governo da R.A.E. de Macau2006.

 • Van DykePaul A. The Canton–Macao Dagregisters 1763. Macau: Instituto Cultural do Governo da R.A.E. de Macau2008.

 • Van DykePaul A. The Canton–Macao Dagregisters 1764. Macau: Instituto Cultural do Governo da R.A.E. de Macau2009.

 • WallenbergJacob. Min son på galejan: nyutgåva med moderniserad stavning. Stockholm: Prisma1967 [1781].

 • WilkinsonGeorge. Sketches of Chinese Customs & Manners in 1811–1812 Taken on the Spot and Interspersed with a Variety of Curious Occurrences During a Voyage to the Cape of Good Hope Pulo Penang China Canton Whompoa and Saint Helena. Bath: J. Browne1814.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • Xiangshan ming-qing dangan jilu (香山明清檔案輯 錄). Shanghai: Shanghai guji chubanshe (上海: 上海古籍 出版社) 2006.

 • YinGuangren (印 光任 ) and RulinZhang (汝霖 張). Aomen jilüe (澳門紀略). Edited by ChunchenZhao (春晨赵). Macau: Aomen wenhua si shu (澳門: 澳門文化司署) 1992.

 • YvanMelchior. Inside Canton. London: Henry Vizetelly1858.

 • ZhangJiuyue (张 九钺). ‘Zi xian shan ren shiji (紫岘山人诗集)’ in Guangzhou yu haiyang wenming (广州与海洋文明) edited by HongshengCai (鸿生蔡 ). Guangzhou: Zhongshan daxue chubanshe (广州: 中山大学出版社) 1997340342.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • ZhangQu (张 渠) and ZhengyanChen (徵 言 陈) eds. Yuedong wenjian lu Nanyue youji (粵東聞見錄 南越遊記). Guangzhou: Guangdong gaodeng jiaoyu chubanshe (广州: 广东高等教育出版社) 1990.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • AhmedSara. Strange Encounters: Embodied Others in Post-Coloniality. London: Routledge2000.

 • AmaroAna Maria. ‘Sons and Daughters of the Soil: The First Decade of Luso-Chinese Diplomacy’. Review of Culture no. 20 (1994) 1367.

 • ‘Anders Ljungstedt’ in Svenskt biografiskt lexikon vol. XXIV (1982) 63.

 • AndrewsMichael. Cultures of Commerce Compared: A Comparative Study of the Ideal of the Businessman in China and England C. 1600–1800. Thesis submitted to the Department of Economic History London School of Economics 2011.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • AnsaldoUmberto and StephenMatthews. ‘The Origins of Macanese Reduplication’ in Creoles Contact and Language Change: Linguistics and Social Implicationsedited by GenevièveEscure and ArminSchwegler. Amsterdam: John Benjamins Publishing2004119.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • AnsaldoUmbertoStephenMatthews and Geoff P.Smith. ‘China Coast Pidgin: Texts and Contexts’ in Pidgins and Creoles in Asia edited by UmbertoAnsaldo. Amsterdam: John Benjamins Publishing20126394.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • AntonyRobert. ‘Subcounty Officials, the State, and Local Communities in Guangdong Province, 1644–1860’ in Dragons Tigers and Dogs: Qing Crisis Management and the Boundaries of State Power in Late Imperial China edited by RobertAntony and Jane KateLeonard. Ithaca: Cornell University Press20022759.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • AntonyRobert and Jane KateLeonard. ‘Introduction’ in Dragons Tigers and Dogs: Qing Crisis Management and the Boundaries of State Power in Late Imperial China edited by RobertAntony and Jane KateLeonard. Ithaca: Cornell University Press2002130.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • AppaduraiArjun. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press1986.

 • AslanianSebouh David. From the Indian Ocean to the Mediterranean: The Global Trade Networks of Armenian Merchants from New Julfa. Berkeley: University of California Press2011.

 • AuerbachJeffrey A.Imperial Boredom’. Common Knowledge11 no. 2 (2005) 283305.

 • BarkerHannah. Family and Business during the Industrial Revolution. Oxford, New York: Oxford University Press2017.

 • BäversjöPether. Under fyra sekel: 250 år med S:t Johanneslogen Salomon à trois serrures. Göteborg: Göteborgs frimuraresamhälle2009.

 • BegiatoJoanne. ‘Tears and the manly sailor in England, c. 1760–1860’. Journal for Maritime Research17 no. 2 (2015) 117133.

 • BenedictCarol. Golden-Silk Smoke: A History of Tobacco in China 1550–2010. Berkeley: University of California Press2011.

 • BensonPhil. ‘The Origins of Chinese Pidgin English: Evidence from Colin Campell’s Diary’. Hong Kong Journal of Asian Linguistics10 no. 1 (2005) 5977.

 • BentleyJerry H.RenateBridenthal and KärenWigen eds. Seascapes: Maritime Histories Littoral Cultures and Transoceanic Exchanges. Honolulu: University of Hawaii Press2007.

 • BergMaxine ed. Goods from the East 1600–1800: Trading Euroasia. Basingstoke: Palgrave Macmillan2015.

 • BergMaxineObjects of Encounter and Transfers of Knowledge’ in Goods from the East 1600–1800: Trading Euroasia edited by MaxineBerg. Basingstoke: Palgrave Macmillan20154143.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • BergOlof P.Frimureriet bland ostindiefararna’ in Ostindiska Compagniet: affärer och föremål edited by KristinaSöderpalm. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum2000156159.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • BesnierNiko. Gossip and the Everyday Production of Politics. Honolulu: University of Hawaii Press2009.

 • BlusséLeonard. Strange Company: Chinese Settlers Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia. Dordrecht: Foris1986.

 • BlusséLeonard and Femme S.Gaastra. ‘Companies and Trade: Some Reflections on a Workshop and a Concept’ in Companies and Trade: Essays on Overseas Trading Companies during the Ancien Régime edited by LeonardBlussé and Femme S.Gaastra.The Hague: Leiden University Press1981316.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • BoltonKingsley. Chinese Englishes: A Sociolinguistic History. Cambridge; New York: Cambridge University Press2003.

 • BootW.J.The Transfer of Learning: The Import of Chinese and Dutch Books in Tokugawa Japan’ in Canton and Nagasaki Compared 1730–1830: Dutch Chinese Japanese Relations: Transactions edited by EvertGroenendijkCynthiaViallé and LeonardBlussé. Leiden: Institute for the History of European Expansion20094556.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • BowenH.V.MargaretteLincoln and NigelRigby eds. The Worlds of the East India Company. Woodbridge: D.S. Brewer2002.

 • BoxerC.R.Fidalgos in the Far East 1550–1770: Fact and Fancy in the History of Macao. The Hague: Martinus Nijhoff1948.

 • BoxerC.R.Mary and Misogyny: Women in Iberian Expansion Overseas 1415–1815: Some Facts Fancies and Personalities. London: Duckworth1975.

 • BoxerC.R.The Dutch Seaborne Empire 1600–1800. London: Hutchinson1965.

 • BradyAnne-Marie. Friend of China: The Myth of Rewi Alley. Richmond: Curzon2001.

 • BraudelFernand. Civilisation matérielle économie et capitalisme XVe–XVIIIè siècle vol. I Les structures du quotidien: le possible et l’impossible. 2nd ed. Paris: Colin1979.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • BrookTimothy. The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China.Berkeley: University of California Press1999.

 • BrookTimothyJérômeBourgon and GregoryBlue. Death by a Thousand Cuts. Cambridge: Harvard University Press2008.

 • BrookTimothy and Bob TadashiWakabayashi. ‘Introduction: Opium’s History in China’ in Opium Regimes: China Britain and Japan 1839–1952 edited by TimothyBrook and Bob TadashiWakabayashi. Berkeley: University of California Press2000127.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • BrorssonHedvig. ‘The Influence of East India Trade Trade on Swedish Culture and Thought: Chinoiserie, Utility and Theory’ in The Golden Age of China Trade: Essays on the East India Companies’ Trade with China in the 18th Century and the Swedish East Indiaman Götheborg edited by BengtJohansson. Hong Kong: Viking Hong Kong1992115138.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • BruijnJaap R. Commanders of Dutch East India Ships in the Eighteenth Century. Woodbridge; Rochester: Boydell Press2011.

 • BruijnJaap R. and Femme S.Gaastra eds. Ships Sailors and Spices: East India Companies and Their Shipping in the 16th 17th and 18th Centuries. Amsterdam: NEHA1993.

 • BruningHarald. ‘Patua: A Procura Do Reconhecimento Internacional’. Revista Macau no. 6 (2007) 1625.

 • BurkePeter. ‘The Invention of Leisure in Early Modern Europe’. Past & Present no. 146 (1995) 136150.

 • CaiHongsheng. ‘Dutch Enterprise in the Pearl River Delta during the 17th and 18th Century’ in Sailing to the Pearl River: Dutch enterprise in South China 1600–2000 edited by HongshengCai and Leonard Blussé. Guangzhou: Guangzhou Publishing House2004315.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • CaiHongsheng. ‘Historical Accounts of Sweden’ in The Golden Age of China Trade: Essays on the East India Companies’ Trade with China in the 18th Century and the Swedish East Indiaman Götheborg edited by BengtJohansson. Hong Kong: Viking Hong Kong199290104.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • CarlosAnn M. and SanthiHejeebu. ‘Specific Information and the English Chartered Companies, 1650–1750’ in Information Flows: New Approaches in the Historical Study of Business Information edited by LeosMüller and JariOjala. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura2007139178.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • CarpenterFrancis Ross. The Old China Trade: Americans in Canton 1784–1843. New York: Coward, McCann & Geoghegan1976.

 • CarterPhilip. Men and the Emergence of Polite Society: Britain 1660–1800. Harlow: Longman2001.

 • CasselPär. ‘Traktaten som aldrig var och fördraget som nästan inte blev. De svensk-norsk-kinesiska förbindelserna 1847–1909’. Historisk Tidskrift130 no. 3 (2010) 231.

 • CatterallDouglas and JodiCampbell eds. Women in Port: Gendering Communities Economies and Social Networks in Atlantic Port Cities 1500–1800. Leiden: Brill2012.

 • deCerteauMichel. The Practice of Everyday Life. 3rd ed. Berkeley: University of California Press2002.

 • ChanWinnie Yuen Lai. ‘Nineteenth-Century Canton Gardens and the East-West Plant Trade’ in Qing Encounters: Artistic Exchanges between China and the West edited by Petra ten-DoesschateChu and NingDing.Los Angeles: Getty Research Institute: 2015111123.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • ChenBojian (陈 伯坚) and QichenHuang (启臣 黄 ) eds. Guangzhou waimao shi (广州外贸史). Guangzhou: Guangzhou chubanshe (广州: 广州出版社) 1995.

 • ChenLi. Chinese Law in Imperial Eyes: Sovereignty Justice and Transcultural Politics.New York: Columbia University Press2015.

 • ChenSongchuan. ‘An Information War Waged by Merchants and Missionaries at Canton: The Society for the Diffusion of Useful Knowledge in China, 1834–1839’. Modern Asian Studies46 no. 6 (2012) 131.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • ChengChristina Miu Bing. Macau: A Cultural Janus. Hong Kong: Hong Kong University Press1999.

 • CheongW.E.Hong Merchants of Canton: Chinese Merchants in Sino-Western Trade: [1684–1798]. Richmond: Curzon1997.

 • CheongW.E.The East India Companies and the Old China Trade’ in The Golden Age of China Trade: Essays on the East India Companies’ Trade with China in the 18th Century and the Swedish East Indiaman Götheborg edited by BengtJohansson. Hong Kong: Viking Hong Kong19926789.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • ChingMay-Bo. ‘Chopsticks or Cutlery: How Canton Hong Merchants Entertained Foreign Guests in the Eighteenth and Nineteenth Centuries’ in Narratives of Free Trade: The Commercial Cultures of Early US–China Relations edited by KendallJohnson. Hong Kong: Hong Kong University Press201299115.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • ChristenssonJakob. ‘Drömmen om Kina’ in Signums svenska kulturhistoria. Frihetstiden edited by JakobChristensson. Lund: Signum2006497522.

 • ‘Christopher Henric Braad’ in Svenskt biografiskt lexikon vol. V (1925) 624.

 • ClaytonCathryn H.Sovereignty at the Edge: Macau & the Question of Chineseness. Cambridge: Harvard University Press2009.

 • ClulowAdam. The Company and the Shogun: The Dutch Encounter with Tokugawa Japan. New York: Columbia University Press2013.

 • ClunasCraig. Superfluous Things: Material Culture and Social Status in Early Modern China. Honolulu: University of Hawaii Press1991.

 • ColleyLinda. ‘The Narrative of Elizabeth Marsh: Barbary, Sex, and Power’ in The Global Eighteenth Century edited by Felicity A.Nussbaum. Baltimore: Johns Hopkins University Press2003138150.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • ConnellRaewyn. ‘Globalization, Imperialism, and Masculinities’ in Handbook of Studies on Men and Masculinities edited by Michael S.Kimmel and Jeff R.Hearn. Thousand Oaks: SAGE20047189.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • ConnellRaewyn. Masculinities. 2nd ed.Berkeley: University of California Press2005.

 • ConnerPatrick. George Chinnery: 1774–1852: Artist of India and the China Coast. Woodbridge: Antique Collectors’ Club1993.

 • ConnerPatrick. The Hongs of Canton: Western Merchants in South China 1700–1900 as Seen in Chinese Export Paintings. London: English Art Books2009.

 • CooperFrederick. ‘What Is the Concept of Globalization Good for? An African Historian’s Perspective’. African Affairs100 no. 399 (2001) 189213.

 • CraigRobert T.Communication Theory as a Field’. Communication Theory9 no. 2 (1999) 119161.

 • CrossleyPamela Kyle. ‘The Conquest Elite of the Ch’ing Empire’ in The Cambridge History of China edited by Willard J.Peterson. Cambridge: Cambridge University Press2002310359.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • CrossleyPamela Kyle. The Manchus. Oxford: Wiley-Blackwell2002 [1997].

 • CrossleyPamela KyleHelen F.Siu and Donald S.Sutton. ‘Introduction’ in Empire at the Margins: Culture Ethnicity and Frontier in Early Modern China edited by Pamela KyleCrossleyHelen F.Siu and Donald S.Sutton. Berkeley: University of California Press2006124.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • CurtinPhilip D.Cross-Cultural Trade in World History. Cambridge; New York: Cambridge University Press1984.

 • DaCosta HoltonKimberly. ‘Fado Historiography: Old Myths and New Frontiers’. Portuguese Cultural Studies no. 0 (2006) 117.

 • DalhedeChristina. ‘Handelsböcker, kontaktnät, varor och krediter på en tidigmodern Europamarknad. Handelsfamiljer i Lübeck och Göteborg’ in Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen edited by GudrunAndersson and KlasNyberg. Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet20103753.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • DermignyLouis. La Chine et l’Occident: Mythe et réalité de la Chine. Le temps des compagnies. Paris: S.E.V.P.E.N. 1964.

 • DitzToby L.Shipwrecked; Or, Masculinity Imperiled: Mercantile Representations of Failure and the Gendered Self in Eighteenth-Century Philadelphia’. The Journal of American History81 no. 1 (1994) 5180.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • DownsJacques M.The Golden Ghetto: The American Commercial Community at Canton and the Shaping of American China Policy 1784–1844. Betlehem: Lehigh University Press1997.

 • EberhardWolfram. China’s Minorities: Yesterday and Today. Belmont: Wadsworth1982.

 • EckertAndreas and AdamJones. ‘Introduction: Historical Writing about Everyday Life’. Journal of African Cultural Studies15 no. 1 (2002) 516.

 • EilolaJari. ‘Gossip, Social Knowledge, and the Process of Social Stigmatisation’ in Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden 1500–1800 edited by PetriKaronen. Helsinki: Finnish Literature Society2009159183.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • EkströmOlle. ‘Resan till Kanton’ in Sjöhistorisk årsbok (1961) 5977.

 • EliasJuanita and ChristineBeasley. ‘Hegemonic Masculinity and Globalization: “Transnational Business Masculinities” and Beyond’. Globalizations6 no. 2 (2009) 281296.

 • ElliottMark C.Ethnicity in the Qing Eight Banners’ in Empire at the Margins: Culture Ethnicity and Frontier in Early Modern China edited by Pamela KyleCrossleyHelen F.Siu and Donald S.Sutton. Berkeley: University of California Press20062757.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • FanFa-ti. British Naturalists in Qing China: Science Empire and Cultural Encounter. Cambridge: Harvard University Press2009.

 • FarquharJudith. ‘Food, Eating, and the Good Life’ in Handbook of Material Culture edited by ChristopherTilleyet al.London: SAGE2006145161.

 • FarrisJohnathan A.Enclave to Urbanity: Canton Foreigners and Architecture from the Late Eighteenth to the Early Twentieth Centuries. Hong Kong: Hong Kong University Press2016.

 • FarrisJohnathan A.Thirteen Factories of Canton: An Architecture of Sino-Western Collaboration and Confrontation’. Buildings & Landscapes14 (2007) 6683.

 • FeldbaeckOle. ‘The Danish Asia Trade 1620–1807: Value and Volume’ in European Commercial Expansion in Early Modern Asia edited by OmPrakash. Aldershot: Variorum1997293317.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • FinnaneAntonia. Changing Clothes in China: Fashion Modernity Nation. New York: Columbia University Press2008.

 • FinnaneAntonia. Speaking of Yangzhou: A Chinese City 1550–1850. Cambridge: Harvard University Press2004.

 • FloydJanet. ‘Domestication, Domesticity and the Work of Butchery: positioning the writing of colonial houseworkWomen’s History Review11 no. 2 (2002) 395416.

 • ForsbergPerLarsMelchior and UlfAndersson. Ostindiefararen Götheborg 1738–1745: resorna för Ostindiska kompaniet besättningarna haveriet. Göteborg: Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg2014.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • FosterRobert. ‘Tracking Globalization: Commodities and Value in Motion’ in Handbook of Material Culture edited by ChristopherTilleyet al.London: SAGE2006285302.

 • FrängsmyrTore. Ostindiska kompaniet: människorna äventyret och den ekonomiska drömmen. 2nd ed.Höganäs: Wiken1990.

 • FrykenstedtHolger. Jean Jacques och Aurora Taube de Geer af Finspång och deras värld. Nyhamnsläge: Svenska humanistiska förbundet1987.

 • FullerMargaret. Woman in the Nineteenth Century.New York: Greeley & McElrath: 1845.

 • FumaSusumu (夫馬 進) ed. Chūgoku higashiajia gaikō kōryū-shi (中国東アジア外交 交流史). Kyoto: Kyōtodaigaku gakujutsu shuppankai (京都: 京都大学学術出版会) 2007.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • FumaSusumu. Chūgoku zenkai zen-dōshi kenkyū (中国善会善堂史研究). Kyoto: Dōhōshashuppan (京都: 同朋舎出版) 1997.

 • GardinerMichael E.Critiques of Everyday Life: An Introduction. New York: Routledge2000.

 • GarrettValery M.Heaven Is High the Emperor Far Away: Merchants and Mandarins in Old Canton. Oxford; New York: Oxford University Press2002.

 • GerritsenAnne. ‘Scales of a Local: The Place of Locality in a Globalizing World’ in A Companion to World History edited by Douglas TaylorNorthrop. Hoboken: Wiley-Blackwell2012213226.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • GerritsenAnne and StephenMcDowall. ‘Global China: Material Culture and Connections in World History’. Journal of World History23 no. 1 (2012) 38.

 • GhoshDurba. Sex and the Family in Colonial India: The Making of Empire. Cambridge: Cambridge University Press2006.

 • GipoulouxFrançois. The Asian Mediterranean: Port Cities and Trading Networks in China Japan and South Asia 13th–21st Century. Cheltenham: Edward Elgar2011.

 • GluckmanMax. ‘Gossip and Scandal’. Current Anthropology4 (1963) 307316.

 • GodleyMichael R.The End of the Queue: Hair as Symbol in Chinese History’. East Asian History8 (1994) 5372.

 • GoffmanErving. The Presentation of Self in Everyday Life. Harmondsworth: Penguin books1978.

 • GoldsteinJonathan. Philadelphia and the China Trade 1682–1846: Commercial Cultural and Attitudinal Effects. University Park: Pennsylvania State University Press1978.

 • GoodmanDena and KathrynNorbergIntroduction’ in Furnishing the Eighteenth Century: What Furniture Can Tell Us about the European and American Past edited by DenaGoodman and KathrynNorberg. New York: Routledge200619.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • GrantFrederic D.Jr.Hong Merchant Litigation in the American Courts’. American Neptune no. 48 (1988) 4462.

 • GrassbyRichard. The Business Community of Seventeenth-Century England. Cambridge: Cambridge University Press1995.

 • GregoryDerek. ‘Scripting Egypt: Orientalism and the Cultures of Travel’ in Writes of Passage: Reading Travel Writing edited by James S.Duncan and DerekGregory. London; New York: Routledge1999114150.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • GuoDeyan (郭 德焱). Qingdai guangzhou de basi shangren (清代广州的巴斯商人). Beijing: Zhonghua shuju (北京: 中华书局) 2005.

 • HaffnerChristopher. ‘Eastern Masonic Frontiers Before the Union’. Transactions of Quatuor Coronati Lodge No.2076104 (1991) 129.

 • HallCatherine and SonyaRose. ‘Introduction: Being at Home with the Empire’ in At Home with the Empire edited by CatherineHall and Sonya O.Rose. Cambridge: Cambridge university press2009131.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HamashitaTakeshi. China East Asia and the Global Economy: Regional and Historical Perspectives edited by MarkSelden and LindaGrove. New York: Routledge2008.

 • HanJiaming. ‘The Image of the West in “A Dream of Red Mansions”’ in Images of Westerners in Chinese and Japanese Literature edited by SukehiroHirakawa and MengHua. Amsterdam: Rodopi20004152.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HancockDavid. Citizens of the World: London Merchants and the Integration of the British Atlantic Community 1735–1785. Cambridge: Cambridge University Press1997.

 • HanedaMasashi. ‘Common and Different Characteristics of Canton and Nagasaki Compared with Port Cities in the Indian Ocean’ in Canton and Nagasaki Compared 1730–1830: Dutch Chinese Japanese Relations: Transactions edited by EvertGroenendijkCynthiaViallé and LeonardBlussé. Leiden: Institute for the History of European Expansion20092128.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HanedaMasashi. ‘Introduction: Framework and Methods of Comparative Studies on Asian Port Cities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries’ in Asian Port Cities 1600–1800: Local and Foreign Cultural Interactions edited by MasashiHaneda. Singapore and Kyoto: NUS Press in association with Kyoto University Press2009112.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HaoZhidong. Macau History and Society. Hong Kong: Hong Kong University Press2011.

 • HarawayDonna J. Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse: Feminism and Technoscience. New York: Routledge1997.

 • Harland-JacobsJessica. Builders of Empire: Freemasons and British Imperialism 1717–1927. Chapel Hill: University of North Carolina Press2007.

 • HarreldDonald J.An Education in Commerce: Transmitting Business Information in Early Modern Europe’ in Information Flows: New Approaches in the Historical Study of Business Information edited by LeosMüller and JariOjala. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura20076383.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HarveyKaren. ‘Men Making Home: Masculinity and Domesticity in Eighteenth-Century BritainGender & History21 no. 3 (2009) 520540.

 • HaudrèrePhilippe. La compagnie française des Indes au XVIIIe siècle (1719–1795). Paris: Librairie de l’Inde1989.

 • HayJonathan. ‘Foreword’ in Qing Encounters: Artistic Exchanges between China and the West edited by Petra ten-DoesschateChu and NingDing. Los Angeles: Getty Research Institute2015viixix.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HayotEricHaunSaussy and Steven G.Yao. ‘Sinographies: An Introduction’ in Sinographies: Writing China edited by EricHayotHaunSaussy and Steven G.Yao. Minneapolis: University of Minnesota Press2008viixxii.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HellbergHarry. Anders Ljungstedt och breven från Kina. Linghem: Stålgården1999.

 • HellmanLisa. ‘The first lodge in China: an international hub in 18th century Canton’ in Reflections on 300 Years of Freemasonry edited by John S.Wade. QCC: 2017663672.

 • HellmanLisa. ‘The Life and Loves of Michael Grubb: A Swedish Trader in Eighteenth-Century Canton and Macao’ in The Private Side of the Canton Trade17001840: Beyond the Companies edited by Paul A.VanDyke and Susan E.Schopp. Hong Kong: Hong Kong University Press2018115131.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HellmanLisa. ‘Using China at Home: Knowledge Production and Gender in the Swedish East India Company, 1730–1800’. Itinerario38 no. 1 (2014) 3555.

 • HenauBrigitte P.F.Charles Irvine (1693–1771) and the Swedish East India Company 1732–1743. Minneapolis: University of Minnesota1986.

 • HermanssonRobert. Det stora svenska äventyret: boken om Svenska ostindiska compagniet. Göteborg: Breakwater Publishing2003.

 • HeviaJames. Cherishing Men from Afar: Qing Guest Ritual and the Macartney Embassy of 1793. Durham; London: Duke University Press1995.

 • HeviaJames. English Lessons: The Pedagogy of Imperialism in Nineteenth-Century China. Durham; London: Duke University Press2003.

 • HjorthBörje and KarinSandberg. Ett arkivfynd från 1700-talet: glimtar ur prästen och ostindiefararen David Pontins liv i Uppsala Kina och Östergötland. Norrköping: Östergötlands arkivförbund2005.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HodacsHanna and KennethNyberg. Naturalhistoria på resande fot: om att forska undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige. Stockholm: Nordic Academic Press2007.

 • HodacsHanna and LeosMüller. ‘Chests, Tubs, and Lots of Tea – the European Market for Chinese Tea and the Swedish East India Company, C. 1730–1760’ in Goods from the East 1600–1800: Trading Euroasia edited by MaxineBerg. Basingstoke: Palgrave Macmillan2015277293.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HuaMeng. ‘The Chinese Genesis of the Term “Foreign Devil”’ in Images of Westerners in Chinese and Japanese Literature edited by SukehiroHirakawa and MengHua. Amsterdam: Rodopi20002637.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HuangEllen C.From the Imperial Court to the International Art Market: Jingdezhen Porcelain Production as Global Visual Culture’. Journal of World History23 no. 1 (2012) 115145.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • HuangQichen (黃 啟臣). Men shi zui zhongyao de zhongxi wenhua jiaoliu qiaoliang: 16 shiji zhongye zhi 19 shiji zhongye (澳门是最 重要的中西文化交流桥梁: 16世纪中叶至19世纪中叶). Hong Kong: Hong Kong tianma chuban youxian gongsi (香港: 香港天马出版有限剬司) 2010.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • IlmakunnasJohanna. Ett ståndsmässigt liv: familjen von Fersens livsstil på 1700-talet.Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland2012.

 • JanssonKarin Hassan. ‘Marriage, Family and Gender in Swedish Political Language, 1750–1820’ in Scandinavia in the Age of Revolutions: Nordic Political Cultures 1740–1820 edited by PasiIhalainenMichaelBregnsboKarinSennefelt and PatrikWinton. Farnham: Ashgate2011193206.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • JanssonKarin Hassan. ‘When Sweden Harboured Idlers: Gender and Luxury in Public Debates, C. 1760–1830’ in Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans edited by GöranRydén. Farnham: Ashgate2013249274.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • JaschokMaria H.A.On Colonies, Colonials, and the Colonized: Contextualizing Women’s Studies in Hong Kong’ in EnGendering Hong Kong Society: A Gender Perspective of Women’s Status edited by Fanny M.Cheung. Hong Kong: Chinese University Press1997341360.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • ‘Jean Abraham Grill’ in Svenskt biografiskt lexikon vol. XVII (1967) 285.

 • JiangYinghe (江 莹河). ‘Jindai zaoqi zhong ying guanxi zhong de aomen yinsu (近代早期中英关系中的澳门因素)’ in Haojing ying xichao: pingbi yu huanchong zhong de qingdai aomen zhongxi jiaoliu (蠔镜映西潮: 屏蔽与缓冲中的清代澳门中西交流) edited by XiangZhou (湘 周) and AiliLi (爱丽 李). Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe (北京: 社会科学文献出版社) 20134187.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • JiangYinghe (江 莹河). ‘Qingdai guangzhou waixiao huaruogan shijing nuxing xingxiang qianxi (清代广州外销画若干市井女性形象浅析)’ in Canton and Nagasaki Compared 1730–1830: Dutch Chinese Japanese Relations: Transactions edited by EvertGroenendijkCynthiaViallé and LeonardBlussé. Leiden: Institute for the History of European Expansion20097990.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • JinhauTengEmma. ‘The West as a “Kingdom of Women”: Woman and Occidentalism in Wang Tao’s Tales of Travel’ in Traditions of East Asian Travel edited by Joshua A.Fogel. New York: Berghahn Books200597124.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • JonesRobin D. Interiors of Empire: Objects Space and Identity within the Indian Subcontinent c. 1800–1947. Manchester & New York: Manchester University Press2007.

 • JosephBetty. Reading the East India Company 1720–1840: Colonial Currencies of Gender. Chicago: University of Chicago Press2004.

 • KagotaniNaoto (籠谷 直人) and KoheiWakimura (孝平 脇村 ) eds. Teikoku no naka no ajianettowāku — chōki no jūkuseiki ajia (帝国のなかのアジアネットワーク — 長期の十九世紀アジア). Tokyo: Sekai shisōsha (東京: 世界思想社) 2009.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • KaplanAmy. ‘Manifest DomesticityAmerican Literature70 no. 3 (1998) 581606.

 • KartzowMarianne Bjelland. Gossip and Gender: Othering of Speech in the Pastoral Epistles. Berlin: Walter de Gruyter2009.

 • KendallTimothy. ‘“Torture – and Loving Care – in China”: Captivity and the Fiction of Oriental Despotism’ in Sinographies: Writing China edited by EricHayotHaunSaussy and Steven G.Yao. Minneapolis: University of Minnesota Press2008194215.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • KjellbergSven T.Svenska ostindiska compagnierna 1731–1813: kryddor te porslin siden. Malmö: Allhem1974.

 • KleutghenKristina. ‘Chinese Occidenterie: The Diversity of “Western” Objects in Eighteenth-Century China’. Eighteenth-Century Studies47 no. 2 (2014) 117135.

 • KoDorothy. Cinderella’s Sisters: A Revisionist History of Footbinding. Berkeley: University of California Press2007.

 • KoninckxChristian. The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731–1766): A Contribution to the Maritime Economic and Social History of North-Western Europe in Its Relations with the Far East. Kortrijk: Van Ghemmert1980.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • KoonYeewan. ‘Narrating the city: Pu Qua and the Depiction of Street Life in Canton’ in Qing Encounters: Artistic Exchanges between China and the West edited by Petra ten-DoesschateChu and NingDing. Los Angeles: Getty Research Institute2015216231.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • KriegerMartin. ‘Dutch Cemeteries in South India’ in Mediating Netherlandish Art and Material Culture in Asia edited by Thomas DaCostaKaufmann and MichaelNorth. Amsterdam: Amsterdam University Press20148394.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LaaksoSeija-Riitta. ‘In Search of Information Flows – Postal Historical Methods in Historical Research’ in Information Flows: New Approaches in the Historical Study of Business Information edited by LeosMüller and JariOjala. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura200784102.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LambergMarko. ‘Introduction’ in Physical and Cultural Space in Pre-Industrial Europe: Methodological Approaches to Spatiality edited by MarkoLambergMarkoHakanen and JanneHaikari. Lund: Nordic Academic Press20111126.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LeeShannon Dawdy. ‘“A Wild Taste”: Food and Colonialism in Eighteenth-Century Louisiana’. Ethnohistory57 no. 3 (2010) 389414.

 • LehnerGeorg. China in European Encyclopaedias 1700–1850. Leiden: Brill2011.

 • LevinePhilippa. ‘Sexuality and Empire’ in At Home with the Empire edited by CatherineHall and Sonya O.Rose. Cambridge: Cambridge university press2009122142.

 • Van LeurJ.C.Introduction: the 18th Century as a Category in Asian History’ in On the Eighteenth Century as a Category of Asian History: Van Leur in Retrospect edited by LeonardBlussé and Femme S.Gaastra. Farnham: Ashgate1998138.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LiAili (李 爱丽). ‘Baiqian yinü fen chengqun “yu” shui liao ren duo zhanglihua (百千夷女纷成群“与”谁料人多张丽华)’ in Haojing ying xichao: pingbi yu huanchong zhong de qingdai aomen zhongxi jiaoliu (蠔镜映西潮: 屏蔽与缓冲中的清代澳门中西交流) edited by XiangZhou (湘 周) and AiliLi (爱丽 李). Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe (北京: 社会科学文献出版社) 2013240296.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LiAili (李 爱丽). ‘Qingchao dui aomen de haiguan guanli: Cong aomen zongkou dao gongbei haiguan 1684–1887 (清朝对澳门的海关管理:从澳门总口到拱北海关 1684–1887)’ in Haojing ying xichao: pingbi yu huanchong zhong de qingdai aomen zhongxi jiaoliu (蠔镜映西潮: 屏蔽与缓冲中的清代澳门中西交流) edited by XiangZhou (湘 周) and AiliLi (爱丽 李). Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe (北京: 社会科学文献出版社) 2013139178.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LiGuorong (李 国荣) and WeisenLin (伟森 林 ) eds. Qing dai guangzhou shisan hang jilüe (清代广州十三行纪略 ). Guangzhou: Guangdong renmin chubanshe (广州: 广东人民出版社) 2006.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LiMichelleStephenMatthews and Geoff P.Smith. ‘Pidgin English Texts from the Chinese English Instructor’. Hong Kong Journal of Asian Linguistics10 no. 1 (2005) 79167.

 • LiebersohnHarry. The Return of the Gift: European History of a Global Idea. Cambridge: Cambridge University Press2010.

 • LiliequistJonas. ‘Från Niding till Sprätt: en studie i det svenska omanlighetsbegreppets historia från vikingatid till sent 1700-tal’ in Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv edited by Anne MarieBerggren. Stockholm: Forskningsrådsnämnden19997394.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LiliequistJonas. ‘Ära, dygd och manlighet. Strategier för social prestige i 1600- och 1700-talets SverigeLychnos (2009) 117148.

 • LinManhoung. China Upside Down: Currency Society and Ideologies 1808–1856. Cambridge: Harvard University Asia Center2006.

 • LinderCarl Wilhelm. Ljungstedtska friskolan i Linköping och dess öden. Linköping: Published by the author1882.

 • LindorffJoyce. ‘Burney, Macartney and the Qianlong Emperor: the role of music in the British embassy to China, 1792–1794Early Music40 no. 3 (2012) 441453.

 • Lydia H. LiuThe Clash of Empires: The Invention of China in Modern World Making. Cambridge & London: Harvard University Press2006.

 • LiuYong. ‘‘The Commercial Culture of the VOC in Canton in the Eighteenth Century’ in Asian Port Cities 1600–1800: Local and Foreign Cultural Interactions edited by MasashiHaneda. Singapore and Kyoto: NUS Press in association with Kyoto University Press20094362.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LiuYong. ‘The VOC Business Culture in China: How the VOC Did Business in Canton in the Eighteenth Century’ in Canton and Nagasaki Compared 1730–1830: Dutch Chinese Japanese Relations: Transactions edited by EvertGroenendijkCynthiaViallé and LeonardBlussé. Leiden: Institute for the History of European Expansion2009235248.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LockardCraig A.“The Sea Common to All”: Maritime Frontiers, Port Cities, and Chinese Traders in the Southeast Asian Age of Commerce, Ca. 1400–1750’. Journal of World History21 no. 2 (2010) 219247.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LoinesElma ed. The China Trade Post-Bag of the Seth Low Family of Salem and New York 1829–1873. Manchester: Falmouth Publishing House1953.

 • LööfLarsOlof. ‘Resemundering och förning i avlidna sjömäns kvarlåtenskap’ in Ostindiska Compagniet: affärer och föremål edited by KristinaSöderpalm. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum2000134143.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • LouieKam. Theorising Chinese Masculinity: Society and Gender in China. Cambridge: Cambridge University Press2002.

 • LufranoRichard John. Honorable Merchants Commerce and Self-Cultivation in Late Imperial China. Honolulu: University of Hawaii Press1997.

 • LunelundBirgit. Peter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet åren 1766–1784. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland2008 [1940].

 • LutzJessie Gregory. Opening China: Karl F.A. Gützlaff and Sino-Western Relations 1827–1852. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing2008.

 • MacKenzieJohn M.The Imperial Pioneer and Hunter and the British Masculine Stereotype in Late Victorian and Edwardian Times’ in Manliness and Morality: Middle-Class Masculinity in Britain and America 1800–1940 edited by James A.Mangan and JamesWalvin. Manchester: Manchester University Press1991176198.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MackerrasColin. Western Images of China. Hong Kong: Oxford University Press1989.

 • MannSusan. Local Merchants and the Chinese Bureaucracy 1750–1950. Stanford: Stanford University Press1987.

 • MannSusan. Precious Records: Women in China’s Long Eighteenth Century. Stanford: Stanford University Press1997.

 • ManningPatrick. Navigating World History: Historians Create a Global Past. Gordonsville: Palgrave Macmillan2003.

 • MarklundAndreas. I hans hus: svensk manlighet i historisk belysning. Umeå: Boréa2004.

 • MarshMargaret. ‘Suburban Men and Masculine Domesticity, 1870–1915American Quarterly40 no. 2 (1988) 165186.

 • MasseyDoreen. Space Place and Gender. Oxford: Polity Press1994.

 • MatsuiYoko (松井 洋子). ‘Nagasaki to Maruyama yūjo chokkatsu bōeki toshi no yūkaku shakai (長崎と丸山遊女 直轄貿易都市の遊廓社会)’ in Santo to chihō toshi (三都と地方都市) edited by AshitaSaga (朝 佐賀) and NobuyukiYoshida (伸之 吉田). Tokyo: Yoshikawakōbunkan (東京: 吉川弘文館) 2013187218.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • McClintockAnne. Imperial Leather: Race Gender and Sexuality in the Colonial Contest. London: Routledge1995.

 • McKillopAndrew. ‘Europeans, Britons, and Scots: Scottish Sojourning Networks and Identities in Asia, C. 1700–1815’ in A Global Clan: Scottish Migrant Networks and Identity Since the Eighteenth Century edited by AngelaMcCarthy. London: I.B. Tauris20061947.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • McMahonDaniel. Rethinking the Decline of China’s Qing Dynasty: Imperial Activism and Borderland Management at the Turn of the Nineteenth Century. London; New York: Routledge2014.

 • MerrySally Engle. ‘Rethinking Gossip and Scandal’ in Toward a General Theory of Social Control vol. I Fundamentals edited by Donald J.Black. New York: Academic Press1984271302.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • van MeersbergenGuido. Ethnography and Encounter: Dutch and English Approaches to Cross-Cultural Contact in Seventeenth-Century South Asia. Thesis submitted to Department of History University College London2015.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MiddellMatthias and KatjaNaumann. ‘Global History and the Spatial Turn: From the Impact of Area Studies to the Study of Critical Junctures of Globalization’. Journal of Global History5 no. 1 (2010) 149170.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MilesSteven B.The sea of learning: mobility and identity in nineteenth-century Guangzhou. Cambridge: Harvard University Asia Center2006.

 • Minh-haTrinh T.Not You/Like You: Post-Colonial Women and the Interlocking Questions of Identity and Difference’. Inscriptions3–4 (1988) 7177.

 • MoraisIsabel. ‘Henrietta Hall Shuck: Engendering Faith, Education, and Culture in Nineteenth-Century Macao’ in Americans and Macao. Trade Smuggling and Diplomacy on the South China Coast edited by Paul A.Van Dyke. Hong Kong: Hong Kong University Press: 2012105124.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MorseH.B.The Chronicles of the East India Company Trading to China 1635–1834vol. I–V. Oxford: Clarendon Press1926–1929.

 • MoscaMatthew W.From Frontier Policy to Foreign Policy: The Question of India and the Transformation of Geopolitics in Qing China. Stanford: Stanford University Press2013.

 • MüllerLeos. ‘Mellan Kanton och Göteborg: Jean Abraham Grill, en superkargörs karriär’ in Historiska etyder edited by JanneBacklund. Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala University1997149161.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MüllerLeos. ‘“Merchants” and “Gentlemen” in Early-Modern Sweden. The World of Jean Abraham Grill, 1736–1792’ in The Self-Perception of Early Modern Capitalistsedited by Margaret C.Jacob and CatherineSecretan. New York: Palgrave Macmillan2008125146.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MüllerLeos. ‘Scottish and Irish Entrepreneurs in Eighteenth-Century Sweden. East India Trade and Iron’ in Irish and Scottish Mercantile Networks in Europe and Overseas in the Seventeenth and Eighteenth Centuries edited by DavidDicksonJanParmentier and Jane H.Ohlmeyer. Gent: Academia Press2007147174.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MüllerLeos. ‘The Swedish East India Company – Strategies and Functions of an Interloper’ in Small Is Beautiful?: Interlopers and Smaller Trading Nations in the Pre-Industrial Period edited by Markus A.DenzelJande Vries and Philipp Robinson Rössner. Stuttgart: Franz Steiner Verlag201183101.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MungelloD.E.The Great Encounter of China and the West 1500–1800. 4th ed.Lanham: Rowman & Littlefield Publishers2012.

 • MuraoSusumu (村 尾 進). ‘Kenryū kibō — toshi Kōshū to Makao ga tsukuru henkyō (乾隆 己卯 — 都市広州と澳門がつくる辺疆)’. Tōyōshikenkyū (東洋史研究)65 no. 4 (2007) 3972.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MuraoSusumu (村 尾 進). ‘Kōshi o risanka suru – kaien-eki jūsan-gyō Makao (港市を離散化する – 懐 遠駅・十三行・澳門)’. Tenridaigaku kokusai bunka gakubu chūgokugo kōsu kenkyūshitsu (天理大学国際文化学部中国語コース研究室)25 (2009) 112.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MuraoSusumu (村 尾 進). ‘Tōyōbunko zō “Kōshū naka ji kaibō shūyō” o megutte (東洋文庫蔵『広州中路海防輯 要』をめぐって)’. Tenridaigaku kokusai bunka gakubu chūgokugo kōsu kenkyūshitsu (天理大学国際文化学部中国語コース研究室)22 (2006) 116.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • MurdochSteve. Network North: Scottish Kin Commercial and Covert Associations in Northern Europe 1603–1746. Leiden: Brill2006.

 • NachmansonAugust and DavidHannerberg. Garphyttan: ett gammalt bruks historia. Stockholm: Bonnier1945.

 • NaquinSusan. Peking: Temples and City Life 1400–1900. Berkeley: University of California Press2000.

 • NaquinSusan and Evelyn SakakidaRawski. Chinese Society in the Eighteenth Century. New Haven: Yale University Press1987.

 • NechtmanTillman W.Nabobs: Empire and Identity in Eighteenth-Century Britain. Cambridge; New York: Cambridge University Press2010.

 • NelsonJay. ‘“A Strange Revolution in the Manners of the Country”: Aboriginal–Settler Intermarriage in Nineteenth-Century British Columbia’ in Regulating Lives: Historical Essays on the State Society the Individual and the Law edited by JohnMcLarenRobertMenzies and Dorothy E.Chunn. Vancouver: UBC Press20022362.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • NocentelliCarmen. Empires of Love: Europe Asia and the Making of Early Modern Identity. Philadelphia: University of Pennsylvania Press2013.

 • NovákyGyörgy. ‘Swedish Naval Personnel in the Merchant Marine and in Foreign Naval Service in the Eighteenth Century’. Forum Navale62 (2006) 5275.

 • NunesIsabel. ‘The Singing and Dancing Girls of Macau: Aspects of Prostitution in Macau’. Review of Culture no. 18 (1994) 6184.

 • NussbaumFelicity A.Torrid Zones: Maternity Sexuality and Empire in Eighteenth-Century English Narratives. Baltimore: Johns Hopkins University Press1995.

 • NybergKenneth. Bilder av Mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–1912. Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet2001.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • OgbornMiles. Global Lives: Britain and the World 1550–1800. Cambridge: Cambridge University Press2008.

 • OgbornMiles. Indian Ink: Script and Print in the Making of the English East India Company. Chicago: University of Chicago Press2007.

 • OgbornMiles. ‘Writing Travels: Power, Knowledge and Ritual on the English East India Company’s Early Voyages’. Transactions of the Institute of British Geographers New Series27 no. 2 (2002) 155171.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • ÖhrbergAnn. Samtalets retorik: belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal. Höör: Symposion2014.

 • ÖjringChrister. ‘Vem var sjörövaren på Tvartorp?’. I Risingebygd: Risinge hembygdsförenings årsskrift15 (1989) 1523.

 • OlánEskil. Ostindiska compagniets saga: historien om Sveriges märkligaste handelsföretag. Göteborg: Wettergren & Kerber1923.

 • OlivováLucie. ‘Tobacco Smoking in Qing China’. Asia Major18 no. 1 (2005) 225260.

 • ÖnnerforsAndreas. ‘Svenskt frimureri i Ostindien på 1760-talet: nya arkivfynd’. Acta Masonica Scandinavica14 (2011) 181202.

 • ÖnnerforsAndreas. ‘Swedish Freemasonry in the Caribbean: How St. Barthélemy Turned into an Island of the IXth Province’. REHMLAC1 no. 1 (2009) 3971.

 • ÖnnerforsAndreas and JonasAndersson. ‘Förteckning över svenska 1700-talsfrimurare’ in Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk: studier i det svenska 1700-talsfrimureriet edited by AndreasÖnnerfors. Lund: Avdelningen för idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet2006157285.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • OsterhammelJürgen. Die Entzauberung Asiens: Europa und die asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert. München: C.H. Beck1998.

 • OsterhammelJürgen. Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. 4th ed. München: C.H. Beck2009.

 • dePenalvaElsa. Mulheres em Macau. Donas Honradas Mulheres Livres e Escravas (Séculos XVI e XVII). Lisboa: Centro de História de Além-Mar2011.

 • PerduePeter C.Where Do Incorrect Political Ideas Come From? Writing the History of the Qing Empire and the Chinese Nation’ in The Teleology of the Modern Nationstate: Japan and China edited by Joshua A.Fogel. Philadelphia: University of Pennsylvania Press2005174199.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • Permanyer UgartemendiaAnder. ‘Españoles en Cantón: los Diarios de Manuel de Agote, primer factor de la Real Compañía de Filipinas en China (1787–1796)’. Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco7 (2012) 523546.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • PetersonWilliard J.What to Wear? Observation and Participation by Jesuit Missionaries in Late Ming Society’ in Implicit Understandings: Observing Reporting and Reflecting on the Encounters Between Europeans and Other Peoples in the Early Modern Era edited by Stuart B.Schwartz. New York: Cambridge University Press1994403421.

  • Über Google Scholar suchen
  • Zitierung exportieren
 • PolachekJames M.The Inner Opium War. Cambridge: Harvard University Asia Center1992.

 • PomeranzKenneth. ‘Social History and World History: From Daily Life to Patterns of Change’. Journal of World History18 no. 1 (2007) 6998.

 • PrassoSheridan. The Asian Mystique: Dragon Ladies Geisha Girls & Our Fantasies of the Exotic Orient. New York: Public Affairs2005.

 • PrattMary Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London: Routledge1992.