Free access
Primary Sources

Abrahamson Werner H.F.Anmærkinger ved Angrebene paa Norges Odelsret”. Minerva 1 (1799): 203207.

Ancher Peder Kofoed. “Beviis paa Sprog-Konstens virkelige Nytte, Som en Fortale til den Afhandling der er destinered til følgende Tome om Oprindelsen til det Ord: Adel, Forklared af vores gamle Nordiske Allodial-Ret”. Skrifter, som udi Det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskaberns Elskere ere fremlagte og oplæste i Aarene 1751, 1752, 1753 og 1754 6 (1754): 5778.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Ancher Peder Kofoed. De Indole Juris Privati Pro Habitu Imperii Danico-Norvegici Libri Duo. Copenhagen, 1756.

Ancher Peder Kofoed. Samlede juridiske skrifter. Edited by Johan Friedrich Wilhelm Schlegel and Rasmus Nyerup. 3 vols. Copenhagen, 1807–11.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Anonymous. “Agerbruget og Landvæsenet i Dannemark”. Kiøbenhavnske Kongl. Privl. Adressecontoires Kritiske Journal no. 21–22 (1771): 164173.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Anonymous. “Fortsættelse paa Recensionen af Mr. Schiønnings Afhandling om Norges Beqvemhed til Agerdyrkning”. Kiøbenhavnske Nye Tidender om lærde og curieuse Sager no. 46 (1754): 361364.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Anonymous. “Fortsettelse af Anmældelsen om de Stykker som indeholdes i det Oeconomiske Magazins 3die Bind”. Kiøbenhavnske Nye Tidender om lærde og curieuse Sager no. 29 (1759): 237243.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Anonymous. “Geschichte”. Allgemeine Litteratur-Zeitung no. 138 (1791): 297299.

Anonymous. “Indledning udi Danmarks Riges Historie”. Efterretninger om Nye Bøger og Lærde Sager i Danmark og Norge (1756): 643645.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Anonymous. “Introduction à l’histoire de Dannemarc”. Kiøbenhavnske Nye Tidender om lærde og curieuse Sager no. 47 (1758): 369374.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Anonymous. “Kiøbenhavn”. Kiøbenhavnske Efterretninger om lærde Sager no. 12 (1772): 178187.

Anonymous. Korte Betragtninger over de saa kaldede Patriotiske Tanker forfattede udi Anledning af et Skrift kaldet: Korte Betragtninger over Hoveriets Afskaffelse i Danmark. Copenhagen, 1771.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Anonymous. Korte Betragtninger over Hoveriets Afskaffelse i Danmark. Copenhagen, 1770.

Anonymous. “Monumens de la Mythologie”. Efterretninger om Nye Bøger og Lærde Sager i Danmark og Norge (1756): 309336.

Anonymous. “Nordens Staatsverfassung ... Erster Theil”. Allgemeine Deutsche Bibliothek 62, no. 2 (1785): 477479.

Anonymous. “Nordens Staatsverfassung ... Zweiter Theil”. Allgemeine Deutsche Bibliothek 111, no. 2 (1792): 512518.

Anonymous. “Nordens Statsforfatning”. Almindelig Dansk Litteratur-Journal 3, no. 2 (1781–82): 133.

Anonymous. “Nordens Statsforfatning”. Kiøbenhavnske Lærde Efterretninger no. 21 (1791): 331333.

Anonymous. “Norges Riges Historie: Første Deel”. Kiøbenhavnske Efterretninger om lærde Sager no. 11 (1772): 161165.

Anonymous.Samlinger, udgivne af Peder Friderik Suhm”.Kiøbenhavnske Kongl. Privl. Adressecontoires Kritiske Journal no. 10 (1772): 7377.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Anonymous. “Skrivelse fra en Reisende i Norge, om Odels-Retten”. Minerva 1 (1798): 257268.

Anonymous. “Slutning af Kongerigernes Danmarks og Norges Historie”. Kiøbenhavnske Nye Efterretninger om lærde Sager no. 16 (1779): 241246.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Anonymous. “Tractatus Oeconomico-Physicus”. Kiøbenhavnske Nye Tidender om lærde og curieuse Sager no. 45 (1754): 354360.

Anonymous. “Undersøgelse om National-Velstands Natur og Aarsag”. Kiøbenhavnske Nye Efterretninger om lærde Sager no. 43 (1782): 683687.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Anonymous. “Velmeent Svar paa den Betænkning, som forfatteren af Tidenden Num. 29 om lærde og curieuse Sager fremsætter, over Skrivelsens om Odelsretten i Norge og dens Følger”. Kiøbenhavnske Nye Tidender om lærde og curieuse Sager no. 33 (1759): 280284.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Baden Gustav Ludvig. Afhandlinger i Fædrenelandets Cultur- Stats- Kirke- og Litterær-Historie. 3 vols. Copenhagen, 1820–22.

Baden Gustav Ludvig. Den Norske Riges Historie: En Haandbog. Copenhagen: J.H. Schubothe, 1804.

Baden Gustav Ludvig. Det Danske Riges Historie: En Haandbog. Copenhagen: J.H. Schubothe, 1797.

Baden Jacob. “Einer Tamberskiælver”. Kiøbenhavnske Kongl. Privl. Adressecontoires Kritiske Journal no. 48 (1772): 377384.

Baden Torkel. Agerbruget og Landvæsenet i Dannemark, i Henseende til dets udspring og indbyrdes Forhold. Copenhagen, 1770.

Brun Johan Nordahl. Einer Tambeskielver: Et Sørgespil i fem Optog til Brug for den kongelige danske Skueplads. Copenhagen, 1772.

Brun Johan Nordahl. Tanker om Norges Odelsret. Bergen, 1788.

Brun Johan Nordahl. Til Nordmænd om Troeskab mod Kongen og Kierlighed til Fædrenelandet, i Anledning af Einer Tambeskiælver. Trondhiem, 1773.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Buchwald Friderich von. Uforgribelige Tanker foranledigede ved Hr. Conferenceraad og General Procureur Bangs Afhandling om Bondestanden i Dannemark. Copenhagen, 1787.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Bull Hans. “Om Landmandens Lyksalighed ved Friheds og Eiendoms Nydelse”. In Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber. Vol. 9, 141160. Copenhagen, 1771.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Colbjørnsen Christian. “Allerunderdanigst Betænkning og Forslag angaaende Odelsretten”. Juridisk Arkiv no. 27–28 (1811): 167182.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Colbjørnsen Christian. Betragtninger i Anledning af endeel jydske Jorddrotters Klage til Hans Kongelige Høihed Kronprindsen over deres Eiendommes Krænkelse, ved Forordningen om Bondestandens Frigivelse fra Stavnsbaandet til Godserne, og de flere udkomne Lovgivelser, om Bøndernes Rettigheder og Pligter. Copenhagen, 1790.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Dalin Olof.Svea Rikes Historia. Vol. 1. Stockholm, 1747.

Den for Landboevæsenet nedsatte Commissions Forhandlinger. 2 vols. Copenhagen, 1788.

Døderlein Michael Sundt. Undersøgning af den Sats hvor vidt Odels-Retten i Norge er gavnlig eller skadelig for det almindelige Beste. Christiania, 1762.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Dons Jens Bing. “(S. T.) Hr. Etatsraad og Laugmand Donses Stridsskrift for Doctor Graden i begge Retter: om Slægtninges Løsnings Ret (Jure retractus gentilitii) i sær: Om den Norske Odels Ret, holden Aar 1767”. In Samlinger af juridiske og historiske Materier, edited by Lorentz Ewensen. Trondheim, 1784.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Erichsen Jon. “De Indole Juris Privati Pro Habitu Imperii Danico-Norvegici Libri Duo”. Efterretninger Om Nye Bøger Og Lærde Sager i Danmark Og Norge (1756): 523525.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Erichsen Jon. Udtog af afgangne Lavmand Povel Vidalins Afhandling om Islands Opkomst under Titel Deo, Regi, Patriæ; samt nogle andres af samme Indhold anvendt paa nærværende Tider. Sorø, 1768.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Essendrop Jens. Physisk oeconomisk Beskrivelse over Lier Præstegield i Aggershuus Stift i Norge. Copenhagen, 1761.

Ewensen Lorentz. Forsøg til en juridisk Afhandling angaaende Meddomsmænd i Odels- og Aaværks Sager i Norge, hvortil er føyet Nogle Juridiske og Historiske Anmerkninger. Trondhiem, 1760.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Ewensen Lorentz. Nogle Anmerkninger angaaende Land-Nam i Anledning af Den Norske Lov. Trondhiem, 1759.

Fabricius Christian Albrecht. Noget om de frie Forpagtninger og store Jordlodder af Bøndermarkerne: En Fortsættelse af Tankerne om de nye Indretninger i Landvæsenet. Copenhagen, 1786.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Fabricius Christian Albrecht. Noget til Oplysning at vore Fæstebønder ei er Trællenes Afkom: En Fortsættelse af Tankerne om de nye Indretninger i Landvæsenet. Copenhagen, 1785.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Fabricius Christian Albrecht. Tanker om de nye Indretninger i Landvæsenet. Copenhagen, 1784.

Falsen Christian Magnus. Norges Odelsret, med Hensyn paa Rigets Constitution. Bergen, 1815.

Falsen Enevold. “Bidrag til en Afhandling om Odels-Retten”. Minerva 2 (1798): 257292.

Filangieri Gaetano. Lovgivningssystem. Translated by Jonas Collin. Copenhagen, 1799.

Gamborg Anders. Betragtning over Vornedskapet og Følgerne af dets Ophævelse. Copenhagen, 1786.

Gebhardi Ludwig Albrect. Kongeriget Danmarks Historie. Translated by Johan Ernst Heilmann. 6 vols. Kongerigerne Danmarks og Norges samt Hertugdømmerne Slesvigs og Holsteens Historie. Odense, 1780–98.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Gebhardi Ludwig Albrect. Kongeriget Norges Historie. Translated by Johan Ernst Heilmann. 2 vols. Kongerigerne Danmarks og Norges samt Hertugdømmerne Slesvigs og Holsteens Historie. Odense, 1777–78.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Gebhardi Ludwig Albrect, and Wilhelm Ernst Christiani. Kongerigerne Danmarks og Norges samt Hertugdømmene Slesvigs og Holsteens Historie indtil vore Tider. Translated by Johan Ernst Heilmann. 14 vols. Odense, 1777–98.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Gram Hans. “Om det gamle Ord Herremand”. Skrifter, som udi Det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskaberns Elskere ere fremlagte og oplæste i Aaret 1745 2 (1746): 263308.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Grammaticus Saxo. Historia Danica, paa dansk eller den Danske historie. Translated by Sejer Schousbölle. Copenhagen: Godiche, 1752.

Heitmann D.Patriotiske Forslag om Hoved-Gaards Markers Udlæggelse til Bønder Gaarde”. Danmarkes og Norges Oeconomiske Magazin 4 (1760): 1946.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Hennings August. Materialien zur Statistik der Dänischen Staaten. 3 vols. Flensburg and Leipzig, 1784–91.

Holberg Ludvig. Dannemarks og Norges Beskrivelse. Copenhagen, 1729.

Holberg Ludvig. Dannemarks Riges Historie. 3 vols. Copenhagen, 1732–35.

Holberg Ludvig. Epistler, Befattende Adskillige Historiske, Politiske, Metaphysiske, Moralsk, Philosophiske Item Skiemtsomme Materier. 5 vols. Copenhagen, 1748–54.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Holberg Ludvig. Remarques sur quelques positions, qui se trouvent dans “L’Esprit des Loix”. Copenhagen, 1753.

Hoppe Peder. “Uforgribelige Tanker om Odelsretten i Norge, modsatte et Brev fra en redelig Nordmand til sin Ven. Som findes indført i Danmarkes og Norges Oeconomiske Magazins Tredie Bind”. Danmarkes og Norges Oeconomiske Magazin 4 (1760): 91132.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Huitfeldt Arild. Danmarckis Rigis Krønicke. 2 vols. Copenhagen, 1652.

Juel Niels Krabbe. Korte Tanker i Anledning af Hr. General-Procureur Bangs Afhandling om Bondestanden i Danmark til den Kongelige derom nedsatte Commission. Odense, 1786.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Kant Immanuel. Political Writings. Edited by H. S. Reiss. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Klestrup Søren. Betænkninger og Antegnelser i Anledning Friherren af Wedel-Jarlsbergs Veiledning til rigtige Begreb om de danske Jordgodsers Indretning. Copenhagen, 1786.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Leganger Christopher M.Tanker, i anledning af den Kongelige allernaadigste Befaling om nogle beneficerede Gaardes Udnævnelse til Militairboeliger for Compagniecheferne i Norge”. Minerva 3 (1787): 173191.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

[Lover of the British Constitution]. Lex Regia: Or the Royal Law of Denmark. London, 1731.

Lütken Frederik. “Om Agerdyrkelse”. In Oeconomiske Tanker til høiere Efter-Tanke. Vol. 1, 2940. Copenhagen, 1756.

Lütken Frederik. “Om Norges Jern og Træ-Last Handel”. In Oeconomiske Tanker til høiere Efter-Tanke. Vol. 5, 937. Copenhagen, 1758.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Lütken Frederik. “Om Overdådighed”. In Oeconomiske Tanker til høiere Efter-Tanke. Vol. 2, 931. Copenhagen, 1757.

Lütken Otto Diderik. “Undersøgning af den Satz: At Yppighed i en Stat formedelst sine betydelige Aarsager nødvendig maae tolereres”. Danmarkes og Norges Oeconomiske Magazin 3 (1759): 528.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Lüttichau C.F. Tönne von. Fuldkommen Beviis, at Hr. Etatsr. Christian Colbjørnsen paa en forhen ubekiendt lovstridig Maade, ved hans Betragtninger over de jydske Proprietairers Tillids-Skrivt til Hans Kongelige Høihed Kronprindsen, har fornærmet den oplyste Menneskelighed, den borgerlige Frihed og det danske Folk. Copenhagen, 1791.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Mallet Paul-Henri. Introduction à l’Histoire de Dannemarc où l'on traite de la religion, des loix, des mœurs & des usages des anciens Danois. Copenhagen, 1755.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Mallet Paul-Henri. Northern Antiquities: Or, A Description of the Manners, Customs, Religion and Laws of the Ancient Danes, and Other Northern Nations; Including Those of Our Own Saxon Ancestors; With a Translation of the Edda, or System of Runic Mythology, and Other Pieces, from the Ancient Icelandic Tongue. Edited by Thomas Percy. 2 vols. London, 1770.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Malling Ove. Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere. Copenhagen: Gyldendal, 1777.

Molesworth Robert. An Account of Denmark as It Was in the Year 1692. London, 1694.

Moltke Frederik. Breve om Overdaadighed og dens skadelige Følger i en Stat. Copenhagen, 1758.

Montesquieu Charles-Louis de Secondat Baron de la Brède et de. Reflections on the Causes of the Grandeur and Declension of the Romans. London, 1734.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Montesquieu Charles-Louis de Secondat Baron de la Brède et de. The Spirit of the Laws. Edited by Anne M. Cohler, Basia C. Miller, and Harold S. Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Munthe af Morgenstierne, Wilhelm Caspar. Anmerkninger over Hr. Conferentsraad og General-Procureur Oluf Lundt Bangs Afhandling om Bondestanden i Dannemark. Copenhagen, 1786.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Munthe af Morgenstierne. Betragtninger over Afhandlingen om Bondestanden i Danmark. Copenhagen, 1786.

Munthe af Morgenstierne. Det Danske Landvæsens Forfatning. Sorø, 1783.

Murray Johann Phillip. “Soröe und Kopenhagen”. Göttingische Anzeigen von Gelehrenten Sachen no. 66 (1770): 577584.

Nyerup Rasmus, ed. “Anhang indeholdende lærde Mænds Breve til P. F. Suhm”. In Udsigt over Peter Friderich Suhms Levnet og Skrifter: Tilligemed Valg af hans lærde Brevvexling, edited by Rasmus Nyerup, 135494. Copenhagen: S. Paulsens Forlag, 1798.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Nyerup Rasmus, ed. “Bidrag til Censurens Historie i Danmark”. In Suhmiana, 345357. Copenhagen: S. Poulsens Forlag, 1799.

Nyerup Rasmus. Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider. 4 vols. Copenhagen: Soldin, 18021806.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Nyerup Rasmus.Udsigt over Peter Friderich Suhms Levnet og Skrifter”. In Udsigt over Peter Friderich Suhms Levnet og Skrifter: Tilligemed Valg af hans lærde Brevvexling, edited by Rasmus Nyerup, 3132. Copenhagen: S. Paulsens Forlag, 1798.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Oeder Georg Christian. Betænkning over det Spørsmaal: Hvorledes Frihed og Eiendom kunde forskaffes Bondestanden i de Lande, hvor den fattes begge Dele. Translated by Barthold J. Lodde. Copenhagen, 1769.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Ourdahl Niels. “Et Par Ord fra en norsk Bonde om Odelsretten”. Minerva 1 (1799): 6582.

Paus Hans. Samling af Gamle Norske Love. 2 vols. Copenhagen, 1751–52.

Pihl Ole Stockfleth. Ringe Tanker om Land-Væsenet, Tarvelighed, og nyttige Fabriquer, samt deres Virkninger i Staten. Copenhagen, 1757.

Pontoppidan Erik. Den Danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark. Vol. 1. Copenhagen, 1763.

Pontoppidan Erik. Det første Forsøg paa Norges Naturlige Historie forestillende Dette Kongeriges Luft, Grund, Fielde, Vande, Væxter, Metaller, Mineralier, Steenarter, Dyr, Fugle, Fiske og omsider Indbyggernes naturell, samt Sædvaner og Levemaade. 2 vols. Copenhagen, 1752–53.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Pontoppidan Erik. “Fortale”. Danmarkes og Norges Oeconomiske Magazin 4 (1760).

Pram Christen. “Luxe, Moral og Politik”. Minerva 1 (1789): 294300.

Pram Christen. “Noget om Bygselsvæsenet i Norge, et Brev, skrevet i aaret 1777 til en daværende Minister”. Minerva 3 (1788): 78108.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Pram Christen. “Om Norge”. Minerva 3 (1790): 7096.

Pram Christen. “Om Selskabelighed”. Minerva 4 (1791): 355425.

Rahbek Knud. “Litteratur”. Minerva 2, no. 1 (1786): 481497.

Reiersen D.R. Billige Erindringer i Anledning af Herr Etatsraad Chr. Colbjørnsens Betragtninger over en Deel jydske Jorddrotters Klage. Copenhagen, 1791.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Remer Julius August. Abriß des gesellschaftlichen Lebens in Europa bis zu Anfang des 16. Jahrhunderts. Braunschweig, 1792.

Roger André. Lettres sur le Dannemarc. Vol. 1. Geneva: Philibert, 1757.

Rothe Tyge. Christendommens Virkning paa Folkenes Tilstand i Europa. 5 vols. Copenhagen, 1774–83.

Rothe Tyge. Dansk Agerdyrkeres: Især den til Hovedgaard hæftede Festbondes Kaar og borgerlige Rettigheder, for saavidt samme ere bestemte ved Lovene; eller vort Landvæsens System, som det var 1783, politisk betragtet. Copenhagen, 1784.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Rothe Tyge. “Hvad Menneskene i een Tid have været, Det kunne De atter i en anden Tid blive”. Minerva 2 (1785): 121155.

Rothe Tyge. Nordens Staetsforfatning før Lehnstiden, og da Odelskab med Folkefriehed – I Lehnstiden og da Birkerettighed, Hoverie, Livegenskab med Aristokratie. 2 vols. Copenhagen: Gyldendal, 1781–82.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Rothe Tyge. “Om Bryder”. Nye Samling af det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs Skrifter 2 (1783): 433460.

Rothe Tyge. “Om Menniskenes borgerlige Tilstand blandt vore Fædre i de gamle Tider: Og om Lehns-Regieringens seenere Opkomst”. Skrifter, som udi det Kongelige Videnskabers Selskab ere fremlagde og nu til Trykken befordrede 12 (1779): 325370.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Rothe Tyge. Om nogle Dannemarks og Norges Fordringer til hinanden: I Anledning af Kronprindsens Reise til Norge. Copenhagen, 1788.

Rothe Tyge. Tanker om den danske Bondes Pligt at pleye Fødestavn, fremsatte med Hensyn paa den Meening, at Pligten gar Grund i Jorddrotternes lovlige Rettighed. Copenhagen: Gyldendals Forlag, 1784.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Rothe Tyge. Vort Landvæsens System, som det var 1783: Politisk betragtet; Anden Deel. Copenhagen, 1785.

Rynning Jens. “Odelsrettens Indflydelse paa Nationalcharakteren og Velstanden i Norge”. Historisk-Philosophiske Samlinger 4–2 (1813): 1178.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Rynning Jens. “Om Odelsretten i Norge: Hans Kongelige Høihed Kronprindsen allerunderdanigst tilegnet”. Minerva 2 (1802): 242305.

Sandberg Ole Rømer. “Forsøg til Besvarelse af de opgivne Priisspørgsmaal om et Universitetets Oprettelse i Norge”. Historisk-Philosophiske Samlinger 2, no. 2 (1812).

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Schielde Niels. “Frie Tanker om Aarsagerne til Folkemangel i Danmark”. Danmarkes og Norges Oeconomiske Magazin 5 (1761): 2356.

Schlözer August Ludwig. Allgemeine Nordische Geschichte. Halle, 1771.

Schlözer August Ludwig. Isländische Litteratur und Geschichte. Vol. 1. Göttingen and Gotha, 1773.

Schødt David. “En redelig Nordmands Skrivelse til sin Ven angaaende Odelsretten i Norge og dens Følger”. Danmarkes og Norges Oeconomiske Magazin 3 (1759): 167182.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Schøning Claus Ursin. Tractatus Oeconomico-physicus de Habitu Norvegiae Ad Agriculturam. Copenhagen, 1754.

Schøning Gerhard. “Afhandling om Darii Hystaspis Tog til Scythien, hvorudi Herodoti Beskrivelse over Scythien tillige nøyagtig undersøges og oplyses”. Skrifter, som udi Det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste i Aarene 1765, 1766, 1767, 1768 og 1769 10 (1770): 61103.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Schøning Gerhard. Afhandling om de Norskes og endeel andre nordiske Folkes Oprindelse: Som Indledning til den norske Historie, med et Anhang om Tiids-Regningen i den gamle nordiske Historie til Harald Haarfagers Tiider. Sorø, 1769.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Schøning Gerhard. Norges Riiges Historie. 3 vols. Sorø and Copenhagen, 1771–81.

Schøning Gerhard.Reise gjennem Gudbrandsdalen 1775. Edited by G.F. Gunnersen. Trondhjem, 1926.

Schøning Gerhard. Velmeente Tanker om Agerdørkningens muelige Forbedring i Norge. Copenhagen, 1758.

Secher V.A., ed. Kong Christian den femtis Danske Lov. Copenhagen, 1911.

Sevel Frederik Christian. Dissertatio Inauguralis Juridica de Prorogatione Termini Retrahendi Bona Gentilitia in Norvagia. Copenhagen, 1749.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Sieyès Emmanuel Joseph. Political Writings. Edited by Michael Sonenscher. Indianapolis, IN: Hackett, 2003.

Sneedorff Jens Schieldrup. Samlede skrifter. 9 vols. Copenhagen, 1775–77.

Snorre Sturlesens Norske Kongers Krønike, oversat paa Dansk af Herr Peder Clausen. Edited by Ole Worm. Copenhagen: Godiche, 1757.

Sommerfeldt Christian. Tanker om Overdaadighed og dens Virkninger. Sorø, 1772.

Stampe Henrik. Erklæringer, Breve og Forestillinger, General-Prokureur-Embedet vedkommende, fra 1769 til 1782 inclusive: Med Register over alle 6 Deele. Vol. 6. Erklæringer, Breve og Forestillinger, General-Prokureur-Embedet vedkommende. Copenhagen, 1807.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Strøm Hans. “Upartisk Betænkning over det i Minerva for Julii Maaned 1788 indrykkede Skrift om Bygselvæsenet i Norge”. Minerva 1 (1789): 129151.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Suhm Peter Frederik. “Danske og Norske Handels Historie i det XI. Sæculo”. Skrifter, som udi Det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskaberns Elskere ere fremlagte og oplæste i Aarene 1761, 1762, 1763 og 1764 9 (1765): 84150.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Suhm Peter Frederik. “Euphron”. In Samlede Skrifter, vol. 3, 49118. Copenhagen: S. Poulsens Forlag, 1789.

Suhm Peter Frederik. “Forsøg til en Afhandling om de danskes og norskes Handel og Seilads i den hedenske Tid”. Skrifter, som udi Det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskaberns Elskere ere fremlagte og oplæste i Aarene 1759 og 1760 8 (1760): 1984.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Suhm Peter Frederik. Forsøg til et Udkast af en Historie over Folkenes Oprindelse i Almindelighed som en Indledning til de nordiske Folkes i særdeleshed. Copenhagen, 1769.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Suhm Peter Frederik. “Fragment af et Udkast til en ny Regieringsform 1772”. In Suhmiana. Edited by Rasmus Nyerup, 7786. Copenhagen: S. Poulsens Forlag, 1799.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Suhm Peter Frederik. Historien af Danmark, Norge og Holsten udi tvende Udtog til den studerende Ungdoms bedste. Copenhagen, 1776.

Suhm Peter Frederik. “Historien af den danske Agerdyrkning og Landvæsen”. In Samlede Skrifter. Vol. 9, 115296. Copenhagen: S. Poulsens Forlag, 1792.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Suhm Peter Frederik. Om de nordiske Folks ældste Oprindelse. Copenhagen, 1770.

Suhm Peter Frederik. Om Odin og den Hedniske Gudelære og Gudstieneste udi Norden. Copenhagen, 1771.

Suhm Peter Frederik. Om Oeconomien, særdeles Norges. Copenhagen, 1771.

Suhm Peter Frederik. “Om Videnskaber, med Hensigt til Norge”. In Samlede Skrifter, vol. 1, 271290. Copenhagen: S. Poulsens Forlag, 1788.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Suhm Peter Frederik. “Tanker om de Vanskeligheder, som møde ved at skrive den gamle Danske og Norske Historie”. Skrifter, som udi Det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste i Aarene 1761, 1762, 1763 og 1764 9 (1765): 149.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Teilmann Andreas C. Anders Christensens Betænkninger over de i Aaret 1768 fra General-Landvæsenets-Collegium forelagte Spørsmaal. Copenhagen, 1771.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Teilmann Andreas C. Anmærkninger over Hr. Conferenceraad og General-Procureur Oluf Lundt Bangs Afhandling om Bondestanden i Danmark. Copenhagen, 1787.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Teilmann Andreas C. Brev til en fornemme Herre om Bondestandens og Landhuusholdningens Forbedring, I Anledning af Herr Hertels oeconomiske Brev angaaende Landvæsenets Forbedring i Sielland. Copenhagen, 1767.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

“Tillæg: Commisorium for den ny oprettede Kongelige Landvæsens Commission”. Minerva 2, no. 1 (1786): 257–265.

Wedel-Jarlsberg Friderich Wilhelm. Anmerkninger over Betænkninger af een i Sielland, i Anledning af nogle Poster udi Veiledningen: Tilligemed Svar paa Recensionen over samme Veiledning i de Kiøbenhavnske nye Efterretninger om lærde Sager No. 34 og 35 for Aar 1782. Copenhagen, 1782.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Wedel-Jarlsberg Friderich Wilhelm. Fortsættelse af Friderich Wilhelm Friherre af Wedel-Jarlsbergs Veiledning til rigtige Begreb om de Danske Jordgodsers Indretning i Hovedgaarde og underliggende Hovning-Bønder. Copenhagen, 1784.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Wedel-Jarlsberg Friderich Wilhelm. Veiledning til rigtige Begreb om de Danske Jorde-Godsers Indretning i Hoved-Gaarde og underliggende Hovnings-Bønder, med Tvende Breve i samme Materie.Copenhagen, 1782.

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Wegener C.F. Samling af Danske Kongers Haandfæstninger og andre lignende Acter. Copenhagen, 1856–58.

Wergeland Nicolai. “Mnemosyne: Et Forsøg paa at besvare den af det Kongl. Selskab for Norges Vel fremsatte Opgave om et Universitet i Norge”. Historisk-Philosophiske Samlinger 1, no. 1–2 (1811).

 • Search Google Scholar
 • Export Citation

Wulfsberg Jacob. “Et Par Ord om Odelsretten i Norge”. Minerva 3 (1788): 140181.

Zetlitz Jens. “I Anledning af Skrivelsen fra en Reisende i Norge, om Odels-Retten”. Minerva 3 (1798): 120.