IndexesIndex of the First Hebrew Translation (Moses Ibn Tibbon)‮אבד‬‎‮‭1426‬‬‎‮ ← ממון‬‎‮‬‎‮ יאבד תאות המאכל‬‎‮‭608‬‬‎‮ נאבד ← בריאות‬‎‮‬‎‮אבדה‬‎‮‭733‬‬‎‮ אבדת ממון‬‎‮‭150‬‬‎‮אבטיח: האבטיח הנק׳ בערבי אלבורקה‬‎‮‭109‬‬‎‮ האבטיחים‬‎‮‭86‬‬‎‮ ← שֹׁרֶשׁ‬‎‮‬‎‮ אבטיחים ירוקים‬‎‮‭1086‬‬‎‮אבל‬‎‮‭255‬‬‎‮אבק‬‎‮‭977‬‬‎‮אֵבֶר‬‎‮‭901‬‬‎‮ ← כלי‬‎‮‬‎‮ איברים‬‎‮‭902‬‬‎‮ ← קשר, תנועה‬‎‮‬‎‮ גופי האיברים הפנימיים‬‎‮‭179‬‬‎‮ איברי המאכל‬‎‮‭52‬‬‎‮אגס: אגסים‬‎‮‭7‬‬‎‮אגריקו‬‎‮‭976‬‬‎‮אדומה‬‎‮‭770‬‬‎‮אדון: אדון הרופאים‬‎‮‭1055‬‬‎‮אָדֹם: אדום ← ורד, מרירה‬‎‮‬‎‮אָדָם ← מזון, (עלה), עמידה‬‎‮‬‎‮ האדם מיגונו לרוע מזלו‬‎‮‭1463‬‬‎‮ האדם הפרטי‬‎‮‭1393‬‬‎‮ ← מלאכה‬‎‮‬‎‮אדמה ← עבודה, עובד‬‎‮‬‎‮אויר‬‎‮‭1486‬‬‎‮ ← אוֹר, הפסד, השתנות, עִפּוּשׁ, עצם, תקון, תקן‬‎‮‬‎‮ האויר הנמשך מחוץ‬‎‮‭1489‬‬‎‮ האויר הנשאף מחוץ‬‎‮‭1489‬‬‎‮ אויר המדברות והיערים‬‎‮‭1487‬‬‎‮ אויר המדינות‬‎‮‭1488‬‬‎‮אויש ← לינגא‬‎‮‬‎‮אולם ← גבינה‬‎‮‬‎‮אונקיה: אונק׳‬‎‮‭49‬‬‎‮ אונקיות‬‎‮‭51‬‬‎‮ שתי אונקיות‬‎‮‭49,50‬‬‎‮אוצר‬‎‮‭348‬‬‎‮אוקשימיל‬‎‮‭622‬‬‎‮(אור) אורו פניו‬‎‮‭1403‬‬‎‮ האיר‬‎‮‭1449‬‬‎‮אוֹר: אור האויר‬‎‮‭1452‬‬‎‮אות: אותות‬‎‮‭4‬‬‎‮אחו ← בשר‬‎‮‬‎‮(אחר) התאחר‬‎‮‭1224‬‬‎‮אטריפל: אטריפל הגדול‬‎‮‭24‬‬‎‮איטריפלה‬‎‮‭25‬‬‎‮אייגראס‬‎‮‭1355‬‬‎‮איכות‬‎‮‭1220‬‬‎‮אילן: אילנות‬‎‮‭663,664‬‬‎‮אימלילקש‬‎‮‭39‬‬‎‮אינבליקש ← מרובלנש‬‎‮‬‎‮אינדי ← מירובולנש, מרובלנש‬‎‮‬‎‮אירבה: אירבה דפוץ‬‎‮‭1200‬‬‎‮אירוגא ← זרע‬‎‮‬‎‮איש: אנשים ← שכל‬‎‮‬‎‮אכול‬‎‮‭28‬‬‎‮אכילה‬‎‮‭28,30,836,1455‬‬‎‮אכל‬‎‮‭26,980,1453‬‬‎‮ לאכול‬‎‮‭28‬‬‎‮ ← מאכל‬‎‮‬‎‮ האכיל‬‎‮‭979‬‬‎‮אֹכֶל: אוכל‬‎‮‭28‬‬‎‮אלובי ← ליינא, לין‬‎‮‬‎‮אלנסרין ← מים‬‎‮‬‎‮אִלְפָּס: אילפס ← בצק‬‎‮‬‎‮אם ← חטא, עיצה, קשה‬‎‮‬‎‮אמבטי ← (כנס)‬‎‮‬‎‮אֻמָּה: אומה חכמה‬‎‮‭35‬‬‎‮אמר‬‎‮‭503‬‬‎‮(אמת) כבר התאמתה חכמתו‬‎‮‭746‬‬‎‮אֱמֶת‬‎‮‭268‬‬‎‮אֲמִתָּה: אמתת אילו העניינים‬‎‮‭269‬‬‎‮ אמתת פעולתו‬‎‮‭748‬‬‎‮אמתות: אמתות הדברים‬‎‮‭270‬‬‎‮אמתי‬‎‮‭752‬‬‎‮ ← טובה‬‎‮‬‎‮אנחה‬‎‮‭1010,1483‬‬‎‮ אנחות‬‎‮‭1011‬‬‎‮אנטלא: אֶנְטֹלָא‬‎‮‭42‬‬‎‮אניס‬‎‮‭45‬‬‎‮אניסי‬‎‮‭45‬‬‎‮(אנן) התאונן‬‎‮‭1009‬‬‎‮אנפרשגש‬‎‮‭1317‬‬‎‮אסור‬‎‮‭253‬‬‎‮אסטוכודוס‬‎‮‭17‬‬‎‮ ← פרח‬‎‮‬‎‮אסטומכא‬‎‮‭1320‬‬‎‮ ← חלל, מֻגְלָה, נקי, פה, צאת, ריקות, תחתית‬‎‮‬‎‮ אסטומ׳ ← רקות‬‎‮‬‎‮אספנאך ← תרד‬‎‮‬‎‮אפה‬‎‮‭323‬‬‎‮ נאפת ← בצק‬‎‮‬‎‮אפופונק‬‎‮‭210‬‬‎‮אפק: אפקים ← מדינה‬‎‮‬‎‮ארוך ← מחשבה, פלפל‬‎‮‬‎‮אֹרֶז: אורז‬‎‮‭14‬‬‎‮אריכות ← (חדש)‬‎‮‬‎‮(ארך) האריך‬‎‮‭847,849‬‬‎‮ האריך חליו והגדיל‬‎‮‭846‬‬‎‮ להאריך ימיו‬‎‮‭848‬‬‎‮ יאריך ימיו או יקצר‬‎‮‭845‬‬‎‮ארנבת‬‎‮‭15‬‬‎‮ ← עוֹר‬‎‮‬‎‮אש ← ירד, כויה, (שים)‬‎‮‬‎‮ אש קדחת‬‎‮‭1450‬‬‎‮ ← (עור)‬‎‮‬‎‮אשה: נשים‬‎‮‭1396‬‬‎‮אשפרגוס ← זרע‬‎‮‬‎‮אשקמוניא‬‎‮‭1282‬‬‎‮אשרוב‬‎‮‭689,700‬‬‎‮ ← עֹבִי‬‎‮‬‎‮ אשרוב עשוי במים וסוכר‬‎‮‭190‬‬‎‮ אשרוב ורדים מסונן‬‎‮‭697‬‬‎‮ אישרוב וורדים מצונן‬‎‮‭697‬‬‎‮ אשרוב הורדים המצונן‬‎‮‭698‬‬‎‮ אשרוב לפיסיום‬‎‮‭691‬‬‎‮ אשרוב מויאולש‬‎‮‭690‬‬‎‮ אשרוב מקליפת האתרוג‬‎‮‭695‬‬‎‮ אשרוב משטיצי‬‎‮‭696‬‬‎‮ אשרוב סכנגכין ורדי‬‎‮‭694‬‬‎‮ אשרוב סכנגבין עשוי מצימוקים‬‎‮‭693‬‬‎‮ שני אשרוב‬‎‮‭699‬‬‎‮אשרובש‬‎‮‭700‬‬‎‮ ← עֹבִי‬‎‮‬‎‮אתרוג ← אשרוב, קְלִפָּה‬‎‮‬‎‮באם: באם רובי ולבן‬‎‮‭132‬‬‎‮באן ← שֶׁמֶן‬‎‮‬‎‮(באר) התבאר‬‎‮‭85‬‬‎‮בגד‬‎‮‭160,1225‬‬‎‮ בגד פשתן‬‎‮‭346‬‬‎‮ ← צרור‬‎‮‬‎‮ בגדים‬‎‮‭161,1225‬‬‎‮(בהל) נבהל‬‎‮‭1473‬‬‎‮בהלה‬‎‮‭122,1209‬‬‎‮ בהלה מהבין‬‎‮‭123‬‬‎‮בהמה‬‎‮‭408,409‬‬‎‮ ← ענין‬‎‮‬‎‮ בהמות‬‎‮‭318‬‬‎‮ ← בשר‬‎‮‬‎‮(בוא) בא ← מופת, עשן, פונץ, קיווץ‬‎‮‬‎‮ יביא לגוף החולה הזיעה‬‎‮‭1385‬‬‎‮בובינא ← לינגא‬‎‮‬‎‮בומטי ← נוזי‬‎‮‬‎‮בורטולייגה ← זרע‬‎‮‬‎‮בורייני ← תרד‬‎‮‬‎‮בורקה: אלבורקה ← אבטיח‬‎‮‬‎‮בחור: בחורים‬‎‮‭657‬‬‎‮בחר ← חבורה‬‎‮‬‎‮בטח ← עבר‬‎‮‬‎‮בטחון‬‎‮‭40,500‬‬‎‮(בטל) בִּטֵּל‬‎‮‭907‬‬‎‮ בֻּטַּל‬‎‮‭909‬‬‎‮בטל‬‎‮‭110‬‬‎‮בטן‬‎‮‭111‬‬‎‮ ← צבת, (שלשל)‬‎‮‬‎‮ בטני המוח‬‎‮‭112‬‬‎‮(בין) הבין‬‎‮‭1100‬‬‎‮ ← בהלה‬‎‮‬‎‮ התבונן‬‎‮‭37‬‬‎‮ביצה: ביצה רכה ← חלמון‬‎‮‬‎‮ ביצות התרנוגלות ← חלמון‬‎‮‬‎‮בית‬‎‮‭194‬‬‎‮ ← עמידה‬‎‮‬‎‮ מקום בית הכסא‬‎‮‭548‬‬‎‮בכה‬‎‮‭118‬‬‎‮בלול: היה בלול‬‎‮‭119‬‬‎‮בליליג׳ ← מירובולנש‬‎‮‬‎‮בליניינש‬‎‮‭56‬‬‎‮(בלל) נבלל‬‎‮‭1234‬‬‎‮ הבליל‬‎‮‭1233‬‬‎‮בלסמי ← קְלִפָּה‬‎‮‬‎‮בלעדי ← הסתפק‬‎‮‬‎‮בן: בן שנתו ← בשר‬‎‮‬‎‮ בנים ← יונה‬‎‮‬‎‮(בנה) יבנה אותה בטוב שבבניינים‬‎‮‭129‬‬‎‮בִּנְיָן: בני(י)ן‬‎‮‭130,131‬‬‎‮ בניינים ← (בנה), גֹבַהּ‬‎‮‬‎‮בֹּסֶר: בוסר הגפן ← מים‬‎‮‬‎‮בָּעַל‬‎‮‭199‬‬‎‮בַּעַל ← (שים)‬‎‮‬‎‮ בעל חיים‬‎‮‭318‬‬‎‮ ← כח‬‎‮‬‎‮ בעלים ← מופת, פַּחַד‬‎‮‬‎‮ בעלי חיים‬‎‮‭318,319‬‬‎‮ בעלי העָרְמָה‬‎‮‭46‬‬‎‮ בעלי הקדחות‬‎‮‭298‬‬‎‮(בער) הבעיר‬‎‮‭711‬‬‎‮בצל: בצלים‬‎‮‭107‬‬‎‮בצק: הבצק המבושל‬‎‮‭869‬‬‎‮ הבצק הנאפת באילפס‬‎‮‭870‬‬‎‮בר ← חמור‬‎‮‬‎‮(ברא) הבריא‬‎‮‭73‬‬‎‮ יבריא בריאות שלם‬‎‮‭72‬‬‎‮ברבריש ← זרע‬‎‮‬‎‮ברזל ← חרב, חתוך‬‎‮‬‎‮(ברח) לברוח ← בריחה‬‎‮‬‎‮בריא‬‎‮‭752‬‬‎‮ ← הנהגה, רפואה‬‎‮‬‎‮ בריאים‬‎‮‭753‬‬‎‮בריאות‬‎‮‭74,747‬‬‎‮ ← הנהגה, התמדה, כָּבַד2, מנהג, נהוג, עמד, עמידה, שמירה, תמידות‬‎‮‬‎‮ הבריאות הנאבדת‬‎‮‭751‬‬‎‮ בריאות שלם‬‎‮‭749‬‬‎‮ ← (ברא)‬‎‮‬‎‮ בריאות הכבד‬‎‮‭750‬‬‎‮בריחה: בריחת החברה מה שלא היה משפטו לברוח ממנה‬‎‮‭1501‬‬‎‮בִּשּׁוּל‬‎‮‭1466,1469‬‬‎‮ ← (בשל), הפסד, (פסד)‬‎‮‬‎‮ בישול‬‎‮‭1468‬‬‎‮ ← הפסד‬‎‮‬‎‮ בִּשׁוּל רע‬‎‮‭1467‬‬‎‮ בשולים‬‎‮‭1468‬‬‎‮(בשל) בישל‬‎‮‭1464‬‬‎‮ לבשל‬‎‮‭1466‬‬‎‮ לבשל מה שהוכן בשולו‬‎‮‭1402‬‬‎‮ התבשל‬‎‮‭1465‬‬‎‮ יותר ממהר להתבשל‬‎‮‭1472‬‬‎‮ ימהר להתבשל‬‎‮‭1471‬‬‎‮ קל להתבשל‬‎‮‭1470‬‬‎‮ נתבשל‬‎‮‭824‬‬‎‮ ← חטה‬‎‮‬‎‮(בשם) בישם‬‎‮‭850‬‬‎‮בֹּשֶֹם: הבשמים‬‎‮‭547‬‬‎‮ הבשמים והפרחים‬‎‮‭546‬‬‎‮בשר‬‎‮‭1235,1245‬‬‎‮ ← נֶקֶב, קשה‬‎‮‬‎‮ הבשר הטוב‬‎‮‭1243‬‬‎‮ הבשר שעבר יומו‬‎‮‭1242‬‬‎‮ בשר הבהמות‬‎‮‭1241‬‬‎‮ ובשר הגדי והכבש‬‎‮‭1246‬‬‎‮ בשר הזאב והשועל‬‎‮‭1236‬‬‎‮ בשר העופות‬‎‮‭1239‬‬‎‮ בשר הצאן‬‎‮‭1237‬‬‎‮ בשר הצאן הרועה באחו והוא בן שנתו וסריס הממוצע בשומן‬‎‮‭1238‬‬‎‮ בשר התרנוגלים‬‎‮‭1240‬‬‎‮ בשר התרנגולת והפרדיץ והיונים‬‎‮‭1247‬‬‎‮ הטוב שבבשר הצַיִד‬‎‮‭1249‬‬‎‮ הטוב שבמיני הבשר ההולכים על ארבע‬‎‮‭1251‬‬‎‮ והטוב שבבשר העופות‬‎‮‭1250‬‬‎‮ מי הבשר‬‎‮‭1244‬‬‎‮ מיני הבשר‬‎‮‭1245‬‬‎‮ בשרי הצאן‬‎‮‭1248‬‬‎‮בת: בת יומה ← גבינה‬‎‮‬‎‮גאל‬‎‮‭462‬‬‎‮גֹּבַהּ: גובה בינייניהם‬‎‮‭527‬‬‎‮גבוה‬‎‮‭528,946‬‬‎‮גבור: גבורים‬‎‮‭666‬‬‎‮גבורה‬‎‮‭665‬‬‎‮ ← שמח‬‎‮‬‎‮גבינה ← מין‬‎‮‬‎‮ ואולם הגבינה בת יומה הלבנה והמתוקה בלתי שמינה‬‎‮‭166‬‬‎‮גָּגוֹל‬‎‮‭913‬‬‎‮ ← אטריפל, חֹם, טובה, טעות, מאס, מלכות, נזק, סכנה, עִקָּר, עשה, פונץ, פשיעה, רעה, שמח‬‎‮‬‎‮גִּדּוּל: גידולים‬‎‮‭876‬‬‎‮גדי ← בשר‬‎‮‬‎‮ הגדי היונק‬‎‮‭170‬‬‎‮גָּדַל‬‎‮‭910,1397‬‬‎‮ יגדל הדבר עליו‬‎‮‭786‬‬‎‮ לא יגדל זה בעיניו‬‎‮‭1023‬‬‎‮ יחזקו ויגדלו גידיו הדופקים‬‎‮‭911‬‬‎‮ הגדיל ← (ארך)‬‎‮‬‎‮גֹּדֶל: גודל השמחה‬‎‮‭674‬‬‎‮גוף‬‎‮‭68,70,169,184,185‬‬‎‮ ← (בוא), הנהגה, חלל, כָּאַב, כח, מֹ‍חַ, מים, (נדנד), עליון, שטח, תוך‬‎‮‬‎‮ גופים ← אֵבֶר‬‎‮‬‎‮גיד: גידים‬‎‮‭886,1502‬‬‎‮ ← גָּדַל‬‎‮‬‎‮ גידים דופקים‬‎‮‭710‬‬‎‮ ← (קטן)‬‎‮‬‎‮גילה‬‎‮‭593‬‬‎‮גלינגאר‬‎‮‭394‬‬‎‮(געל) גָּעַל ומאס‬‎‮‭575‬‬‎‮ נגעל‬‎‮‭575‬‬‎‮גפן ← בוסר‬‎‮‬‎‮גרגיר ← מלח‬‎‮‬‎‮(גרד) גֵרֵד‬‎‮‭176‬‬‎‮גרופולי‬‎‮‭1131‬‬‎‮גרם ← מוח‬‎‮‬‎‮גרעין: גרעינים‬‎‮‭866‬‬‎‮ ← רִמּוֹן‬‎‮‬‎‮ גרעיני הרמון‬‎‮‭223‬‬‎‮ גרעיני הרימונים‬‎‮‭223‬‬‎‮(דבק) לדבקה בו‬‎‮‭1117‬‬‎‮ נדבק‬‎‮‭1517‬‬‎‮דבקות‬‎‮‭317‬‬‎‮דבר ← גָּדַל, מאס, שמח‬‎‮‬‎‮ דברים ← אמתות, עבר, קשה‬‎‮‬‎‮ דברים חמים‬‎‮‭616‬‬‎‮דבש‬‎‮‭892,893‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮ דבש הפירות וייניהם המבושלים והמשקים והמרקחות שיעשו מהם‬‎‮‭498‬‬‎‮דג‬‎‮‭635‬‬‎‮ דגים‬‎‮‭635,636‬‬‎‮ ← ציר‬‎‮‬‎‮דוחה ← כח‬‎‮‬‎‮דחה‬‎‮‭451‬‬‎‮דחות‬‎‮‭453,525‬‬‎‮דין‬‎‮‭1108‬‬‎‮ דינים‬‎‮‭279‬‬‎‮דיצא: דיצא הנק׳ פרנאדה‬‎‮‭237‬‬‎‮דם‬‎‮‭460,1483‬‬‎‮ ← הוצאה, יצא, עשן‬‎‮‬‎‮דעה: דעות ← שגעון‬‎‮‬‎‮ בהתקבץ דעותם‬‎‮‭201‬‬‎‮דפוץ ← אירבה‬‎‮‬‎‮דֹּפֶק: דופקים ← גָּדַל, גיד‬‎‮‬‎‮דק‬‎‮‭456,1261,1274‬‬‎‮ ← חָלָב, מזון, מים, עשן, צרוד‬‎‮‬‎‮ יותר דק‬‎‮‭1262‬‬‎‮ ← חתוך‬‎‮‬‎‮דקדק‬‎‮‭1259‬‬‎‮ דקדק העיון‬‎‮‭455‬‬‎‮דקוק‬‎‮‭505‬‬‎‮דקות: דקות המזון‬‎‮‭1263‬‬‎‮(דקק) הֻדַּק‬‎‮‭454,582‬‬‎‮דראה ← פת‬‎‮‬‎‮דרונסי‬‎‮‭448‬‬‎‮דרך ← (הלך), (קלקל)‬‎‮‬‎‮ דרך הרפואה‬‎‮‭1109‬‬‎‮ דרכים‬‎‮‭1111‬‬‎‮ ← צרה‬‎‮‬‎‮ שני דרכים‬‎‮‭1110‬‬‎‮דרכמון‬‎‮‭445‬‬‎‮ דרכמונים‬‎‮‭445,447‬‬‎‮ שני דרכמונים‬‎‮‭446‬‬‎‮דת ← ישמעאלי‬‎‮‬‎‮הבנה‬‎‮‭1101‬‬‎‮ ← קֹצֶר, קלות, שכל‬‎‮‬‎‮הגרה: הגרת המעים‬‎‮‭565‬‬‎‮הדס‬‎‮‭16‬‬‎‮הולך: הולכים על ארבע ← בשר‬‎‮‬‎‮הוצאה: הוצאת הדם בוינטוזא‬‎‮‭336‬‬‎‮הזלה: הזלת החוטם‬‎‮‭563‬‬‎‮הזק‬‎‮‭1196‬‬‎‮הכנה‬‎‮‭1492‬‬‎‮ הכנ⟨ו⟩ת‬‎‮‭875‬‬‎‮(הלך) ללכת בדרכו‬‎‮‭627‬‬‎‮ בעת לכתו בדרך‬‎‮‭605‬‬‎‮הנהגה‬‎‮‭418‬‬‎‮ ההנהגה בסם אחד‬‎‮‭427‬‬‎‮ ההנהגה הבריאה הטובה‬‎‮‭429‬‬‎‮ ההנהגה ברפואה אשר אינה מזון‬‎‮‭428‬‬‎‮ הנהגה מהנהגות הגוף או הנפש‬‎‮‭426‬‬‎‮ הנהגת הבריא‬‎‮‭422‬‬‎‮ הנהגת הבריאות‬‎‮‭421‬‬‎‮ הנהגת בריאותו‬‎‮‭419‬‬‎‮ הנהגת החולים‬‎‮‭424‬‬‎‮ הנהגת החולים שנתרפאו קודם שנתחזקו‬‎‮‭425‬‬‎‮ הנהגת רופא‬‎‮‭420‬‬‎‮ למי שירצה הנהגת בריאותו‬‎‮‭414‬‬‎‮ הקל שבהנהגה‬‎‮‭430‬‬‎‮ הנהגות‬‎‮‭431,432,655‬‬‎‮ ינהיג ספינתו בטובה שבהנהגות‬‎‮‭415‬‬‎‮הסכמה‬‎‮‭38‬‬‎‮הסתפק: ההסתפק מבלעדי הרופא‬‎‮‭1014‬‬‎‮העדר: העדר הרופא‬‎‮‭881‬‬‎‮(הפך) יהפך אותו ממנהגו הישר‬‎‮‭755‬‬‎‮הפסד‬‎‮‭1040‬‬‎‮ הפסד ב(י)שול‬‎‮‭139,651‬‬‎‮ הפסד מאכל‬‎‮‭139‬‬‎‮ הפסד פעולותיהם הנפשיות‬‎‮‭1429‬‬‎‮ בהפסד האויר‬‎‮‭1041‬‬‎‮הפעלה: מעט ההפעלות‬‎‮‭1073‬‬‎‮הפעלות: הפעליות‬‎‮‭1074‬‬‎‮ ההפעליות הנפשיות‬‎‮‭1075‬‬‎‮הצלחה: הצלחת שני העולמים‬‎‮‭601‬‬‎‮הקזה‬‎‮‭1045‬‬‎‮הר: הרים‬‎‮‭164‬‬‎‮הרבה ← יצא, מאכל, מים‬‎‮‬‎‮הרגל‬‎‮‭965‬‬‎‮ ← מנהג‬‎‮‬‎‮הרכבה‬‎‮‭534‬‬‎‮ ← רפואה‬‎‮‬‎‮השוות‬‎‮‭877‬‬‎‮השתדלות‬‎‮‭861‬‬‎‮השתכלות‬‎‮‭861,1080‬‬‎‮ ההשתכלות השכלי‬‎‮‭862‬‬‎‮השתנות: השתנות האויר‬‎‮‭382‬‬‎‮התבודדות‬‎‮‭1500‬‬‎‮התגאות‬‎‮‭978‬‬‎‮התוך ← (נתך)‬‎‮‬‎‮התחלה‬‎‮‭67‬‬‎‮התמדה: התמדת הבריאות‬‎‮‭470,471‬‬‎‮התנועעות ← התעמלות, טרח, עשה‬‎‮‬‎‮התעמלות‬‎‮‭551‬‬‎‮ ← טרח, עשה‬‎‮‬‎‮ התעמלות החזקה מאד‬‎‮‭552‬‬‎‮ התנועעות (ו)התעמלות‬‎‮‭551‬‬‎‮התרפאות‬‎‮‭484‬‬‎‮ויאולטו ← סֻכָּר‬‎‮‬‎‮ויאולש‬‎‮‭127‬‬‎‮וינטוזא ← הוצאה‬‎‮‬‎‮ורד: וורד‬‎‮‭1503‬‬‎‮ ורד אדום‬‎‮‭1507‬‬‎‮ וורד לח‬‎‮‭1504‬‬‎‮ וורדים‬‎‮‭1503‬‬‎‮ ← אשרוב, מים, שירוף‬‎‮‬‎‮ (ו)ורדים לחים‬‎‮‭1504‬‬‎‮ עלי וורדים לחים‬‎‮‭1505‬‬‎‮ורדי ← אשרוב‬‎‮‬‎‮זאב ← בשר‬‎‮‬‎‮זבל‬‎‮‭486‬‬‎‮(זהר) נזהר ונשמר‬‎‮‭264‬‬‎‮ שיזהר וישמר מן‬‎‮‭227‬‬‎‮זֹהַר‬‎‮‭1404‬‬‎‮(זוב) הזיב‬‎‮‭490‬‬‎‮זולת ← (שים)‬‎‮‬‎‮(זון) זן‬‎‮‭979,1166‬‬‎‮ ← רפואה‬‎‮‬‎‮ נזון‬‎‮‭980‬‬‎‮זית ← שֶׁמֶן‬‎‮‬‎‮זך ← מים‬‎‮‬‎‮זכירה‬‎‮‭265‬‬‎‮(זכך) זיכך‬‎‮‭554,771,1443‬‬‎‮זכרנות ← חסרון‬‎‮‬‎‮זמן‬‎‮‭567‬‬‎‮ ← טובה, צרה‬‎‮‬‎‮ זמנים‬‎‮‭566‬‬‎‮זנגביל‬‎‮‭568‬‬‎‮זעה: זיעה‬‎‮‭888‬‬‎‮ ← (בוא), נזל‬‎‮‬‎‮זעפרן: זעפראן ← זרע‬‎‮‬‎‮זקן‬‎‮‭735‬‬‎‮ זקנים‬‎‮‭735,736‬‬‎‮ זקני המלאכה‬‎‮‭737‬‬‎‮זרע‬‎‮‭561‬‬‎‮ זרע אירוגא‬‎‮‭87‬‬‎‮ זרע אשפרגוס‬‎‮‭95‬‬‎‮ זרע בורטולייגה‬‎‮‭91‬‬‎‮ זרע בֶרבריש‬‎‮‭222‬‬‎‮ זרע זעפראן‬‎‮‭1130‬‬‎‮ זרע חטמי‬‎‮‭89‬‬‎‮ זרע ליינצונש‬‎‮‭96‬‬‎‮ זרע פומושטירא‬‎‮‭92‬‬‎‮ זרע פשטנגא‬‎‮‭88‬‬‎‮ זרע הקישואים‬‎‮‭93‬‬‎‮ זרעים‬‎‮‭97‬‬‎‮ הזרעונים המנפחים‬‎‮‭224‬‬‎‮חִבּוּר: חבורים ← (פרק)‬‎‮‬‎‮חבורה: כל חבורתו ויבחרו לשמשו ולעמוד לפניו מי שישמח בו‬‎‮‭197‬‬‎‮חבוש: חבושים‬‎‮‭606‬‬‎‮(חבר) חובר‬‎‮‭32‬‬‎‮ התחבר‬‎‮‭372‬‬‎‮חברה ← בריחה‬‎‮‬‎‮חד ← נוזל, קלשטריש‬‎‮‬‎‮חדוד‬‎‮‭1260‬‬‎‮חִדּוּש ← (חדש)‬‎‮‬‎‮(חדש) יחדש האריכות בעיון ויעמד בקצת התשובות‬‎‮‭155‬‬‎‮ לחדשו חדושים יצחק מהם‬‎‮‭226‬‬‎‮חולה‬‎‮‭1306‬‬‎‮ ← (בוא), כח, מיתה, נהג‬‎‮‬‎‮ חולים‬‎‮‭1307‬‬‎‮ ← הנהגה, ספור, תבשיל‬‎‮‬‎‮חוץ: לחוץ‬‎‮‭341‬‬‎‮ מחוץ ← אויר, מניע‬‎‮‬‎‮חוש ← ספר‬‎‮‬‎‮ חושים‬‎‮‭259‬‬‎‮חזה ← (טפח), (רחב)‬‎‮‬‎‮ חלוש החזה‬‎‮‭756‬‬‎‮(חזק) יחזק קדחתו‬‎‮‭321‬‬‎‮ יחזק קולו‬‎‮‭524‬‬‎‮ חִזֵּק‬‎‮‭1164‬‬‎‮ לחזק‬‎‮‭1176‬‬‎‮ ← לשמח‬‎‮‬‎‮ חיזק‬‎‮‭670,900,1166‬‬‎‮ חִזֵּק המוח‬‎‮‭1178‬‬‎‮ חיזק וסָתַם‬‎‮‭670‬‬‎‮ חיזק ועזר‬‎‮‭1166‬‬‎‮ לחזק הראות‬‎‮‭1177‬‬‎‮ להחזיק המאכל‬‎‮‭972‬‬‎‮ התחזק‬‎‮‭1164‬‬‎‮ החזיק‬‎‮‭272,724‬‬‎‮ נתחזק ← הנהגה‬‎‮‬‎‮חָזָק‬‎‮‭207,1175‬‬‎‮ ← חֹלִי, חֹם, כת, משלשל, סם, קֹר, רפואה, תנועה‬‎‮‬‎‮ חזק מאד ← התעמלות, חֹמֶץ‬‎‮‬‎‮ חזק על‬‎‮‭1165‬‬‎‮חָטָא‬‎‮‭355‬‬‎‮ ואם (וכאשר) יחטיאו מקומם‬‎‮‭357‬‬‎‮חטה‬‎‮‭305‬‬‎‮ ← לחם‬‎‮‬‎‮ החטה המבושלת‬‎‮‭1461‬‬‎‮ חטה נתבשלה כל צרכה‬‎‮‭306‬‬‎‮חטם ← הזלה‬‎‮‬‎‮ חוטם‬‎‮‭43‬‬‎‮חטמי ← זרע‬‎‮‬‎‮חי ← משי‬‎‮‬‎‮חיה‬‎‮‭973‬‬‎‮חיוני ← כח, פעולה, רוח‬‎‮‬‎‮חיות‬‎‮‭1408‬‬‎‮ ← כָּבֵד2‬‎‮‬‎‮חיים ← בעל‬‎‮‬‎‮חכם‬‎‮‭1056‬‬‎‮ ← אֻמָּה‬‎‮‬‎‮ החכם המיושב‬‎‮‭944‬‬‎‮ חכם ערום‬‎‮‭228‬‬‎‮חכמה‬‎‮‭940‬‬‎‮ ← אמת, מְפֻרְסָם, רופא‬‎‮‬‎‮ חכמות‬‎‮‭941‬‬‎‮ ← ספר‬‎‮‬‎‮ החכמות הטבעיות או המוסכמות או התוריות‬‎‮‭942‬‬‎‮חָלָב‬‎‮‭1227,1231‬‬‎‮ החלב בעת שחלבו‬‎‮‭1230‬‬‎‮ חלב חמוץ‬‎‮‭754‬‬‎‮ החלב החמוץ‬‎‮‭378‬‬‎‮ חלב מגובל‬‎‮‭539‬‬‎‮ חלב העז‬‎‮‭1228‬‬‎‮ חלב הפרה‬‎‮‭1229‬‬‎‮ הטוב שבחלבים והדק שבהם‬‎‮‭1232‬‬‎‮חָלַב ← חָלָב‬‎‮‬‎‮חלה‬‎‮‭1297‬‬‎‮חלול ← עצב‬‎‮‬‎‮חלוש‬‎‮‭807‬‬‎‮ ← חזה, חֹלִי‬‎‮‬‎‮חֹלִי: חולי‬‎‮‭882,1298,1306‬‬‎‮ ← (ארך), (קום)‬‎‮‬‎‮ החולי אשר בטרפשא או במוח‬‎‮‭530‬‬‎‮ החולי החזק‬‎‮‭1301‬‬‎‮ החולי החלוש‬‎‮‭1300‬‬‎‮ חולי מתמיד‬‎‮‭1299‬‬‎‮ חולי העמידה‬‎‮‭925‬‬‎‮ חלאים‬‎‮‭1302‬‬‎‮ חליים‬‎‮‭48,1302‬‬‎‮ ← רפואה‬‎‮‬‎‮ החליים החמים‬‎‮‭1305‬‬‎‮ חליי העצבים‬‎‮‭1303‬‬‎‮ החליים הקרים‬‎‮‭1304‬‬‎‮חלל: חלל האסטומכא‬‎‮‭1059‬‬‎‮ חלל הגוף‬‎‮‭1057‬‬‎‮ חללים‬‎‮‭1060‬‬‎‮ חללי העצבים‬‎‮‭633‬‬‎‮ חללי הריאה‬‎‮‭1058‬‬‎‮חלמון: חלמון הביצה הרכה‬‎‮‭769‬‬‎‮ חלמון ביצות התרנוגלות‬‎‮‭768‬‬‎‮חָלַשׁ‬‎‮‭864‬‬‎‮ ← (קטן)‬‎‮‬‎‮ החליש‬‎‮‭1530‬‬‎‮חַלָּשׁ‬‎‮‭802‬‬‎‮ ← כת, תנועה‬‎‮‬‎‮חֻלְשָׁה‬‎‮‭368,803‬‬‎‮ חולשה בכח‬‎‮‭808‬‬‎‮ חלשת הכח המחזיק‬‎‮‭806‬‬‎‮ חלשת המקבל‬‎‮‭805‬‬‎‮ חולשת התנועה‬‎‮‭804‬‬‎‮חַם‬‎‮‭238‬‬‎‮ ← דבר, חֹלִי, מֶזֶג, מים, נוזל‬‎‮‬‎‮חֹם: חום‬‎‮‭231‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮ החום הגדול‬‎‮‭232,672‬‬‎‮ הח(ו)ם החזק‬‎‮‭232‬‬‎‮ החום הטבעי‬‎‮‭236,239‬‬‎‮ חום המרחץ‬‎‮‭235‬‬‎‮חמאה: כל מיני החמאה‬‎‮‭560‬‬‎‮חמה ← מים‬‎‮‬‎‮חִמּוּם ← חמם‬‎‮‬‎‮חָמוּץ ← חָלָב‬‎‮‬‎‮ חמוצים‬‎‮‭302‬‬‎‮חִמּוּץ: נראה חמוצו‬‎‮‭389‬‬‎‮חמור: חמור הבר‬‎‮‭299‬‬‎‮ עין חמור הבר‬‎‮‭300‬‬‎‮חמימות‬‎‮‭234,587,589‬‬‎‮ חמימות המרחץ‬‎‮‭235‬‬‎‮חמם‬‎‮‭584‬‬‎‮ חימם‬‎‮‭585‬‬‎‮ חימם חמום טוב‬‎‮‭586‬‬‎‮ חמם הראש קרר אותו‬‎‮‭588‬‬‎‮ התחמם‬‎‮‭230,618‬‬‎‮(חמץ) החמיץ‬‎‮‭301‬‬‎‮חֹמֶץ: חומץ‬‎‮‭366‬‬‎‮ ← פרי‬‎‮‬‎‮ חומץ חזק מאד‬‎‮‭367‬‬‎‮חֹמֶר: חומר‬‎‮‭1286‬‬‎‮ חומר לקדחות‬‎‮‭1288‬‬‎‮(חנק) נחנק‬‎‮‭390‬‬‎‮(חסר) חיסר‬‎‮‭1420,1428‬‬‎‮חסר: חסרי השכל‬‎‮‭1433‬‬‎‮ יותר חסר‬‎‮‭1432‬‬‎‮חסרון: חסרון הזכרנות‬‎‮‭1430‬‬‎‮חפיפה ← משיחה‬‎‮‬‎‮חפף‬‎‮‭458‬‬‎‮ חופף‬‎‮‭459‬‬‎‮חצר‬‎‮‭1098‬‬‎‮חרב: חרב ברזל‬‎‮‭242‬‬‎‮חרוב‬‎‮‭347‬‬‎‮חרס ← כלי‬‎‮‬‎‮חֹרֶף: חורף‬‎‮‭662‬‬‎‮חשב‬‎‮‭1078‬‬‎‮ היה מחשב לבי‬‎‮‭713‬‬‎‮חתוך: החתוך בברזל‬‎‮‭108‬‬‎‮ חתוכים יותר דק שיוכל‬‎‮‭1150‬‬‎‮חתול: חתולים ← עוֹר‬‎‮‬‎‮חתך‬‎‮‭1149‬‬‎‮(טבל) טיבל‬‎‮‭850‬‬‎‮טבע‬‎‮‭827,828,993‬‬‎‮ ← יֹבֶשׁ, קֹשִׁי, (נוח), ענין, פעולה, (קשה), רכות, (רכך)‬‎‮‬‎‮ טבע המציאות‬‎‮‭829‬‬‎‮ טבעים‬‎‮‭830‬‬‎‮טבעי ← חכמה, חֹם, כח, פעולה, רוח, תנועה‬‎‮‬‎‮טבעים‬‎‮‭137‬‬‎‮(טוב) היטיב‬‎‮‭212‬‬‎‮טוב‬‎‮‭285,784,1056‬‬‎‮ ← (בנה), בשר, הנהגה, חָלָב, חמם, מאכל, מרס, סָבַל, פעולה, רופא, ריח, שכל‬‎‮‬‎‮ הטובים שברופאים‬‎‮‭1052‬‬‎‮טובה‬‎‮‭600,1409‬‬‎‮ הטובה האמתית ונצחית לעד‬‎‮‭719‬‬‎‮ טובה גדולה‬‎‮‭399‬‬‎‮ טובה גדולה מטובות העולם‬‎‮‭400‬‬‎‮ טובה מטובות הזמן‬‎‮‭401‬‬‎‮ הטובה הנצחית‬‎‮‭602‬‬‎‮ טובות‬‎‮‭398,403,1053‬‬‎‮ טובות מדומות‬‎‮‭404‬‬‎‮ הטובות המדומות‬‎‮‭406‬‬‎‮ טובות מטובותיו‬‎‮‭402‬‬‎‮ טובות העולם ורעותיו‬‎‮‭405‬‬‎‮ הגדולה שבטובות העולם‬‎‮‭407‬‬‎‮טעה‬‎‮‭356,1000‬‬‎‮טעות‬‎‮‭358,1001‬‬‎‮ טעות גדולה‬‎‮‭359‬‬‎‮ הטעות הגדולה‬‎‮‭360‬‬‎‮טעם‬‎‮‭835‬‬‎‮(טפח) יטפחו על פניהם ויכו החזה שלהם‬‎‮‭1264‬‬‎‮(טרח) ושלא יטרח עד שיפסיד תועלת ההתנועעות וההתעמלות‬‎‮‭908‬‬‎‮טרפשא ← חֹלִי‬‎‮‬‎‮(יבש) יִבֵּשׁ‬‎‮‭187,1401‬‬‎‮ ליבש‬‎‮‭1113‬‬‎‮ ← תקן‬‎‮‬‎‮ יֻבַּשׁ‬‎‮‭1532‬‬‎‮ נתייבש‬‎‮‭187‬‬‎‮יָבַּשׁ‬‎‮‭188,1535‬‬‎‮ ← סם, פרי‬‎‮‬‎‮ קושי הטבע ויבשותו‬‎‮‭1534‬‬‎‮יֹבֶּשׁ: יובש הטבע‬‎‮‭1533‬‬‎‮יגון‬‎‮‭1010,1012,1483‬‬‎‮ ← אָדָם‬‎‮‬‎‮ יגונות‬‎‮‭1484‬‬‎‮יגיעה‬‎‮‭147‬‬‎‮יגרא פיגרא‬‎‮‭55‬‬‎‮יד ← (שלח)‬‎‮‬‎‮ ידים‬‎‮‭1537‬‬‎‮ידוע‬‎‮‭937,945‬‬‎‮ ← משקה‬‎‮‬‎‮ידיעה‬‎‮‭884,937‬‬‎‮ידע‬‎‮‭449,937‬‬‎‮ נודע‬‎‮‭937‬‬‎‮ הודיע‬‎‮‭938,939‬‬‎‮יום ← בת, עבר, קדחת‬‎‮‬‎‮ ימים ← (ארך), קֹצֶר‬‎‮‬‎‮יונה: יונים‬‎‮‭295‬‬‎‮ ← בשר, נשימה‬‎‮‬‎‮ בני היונים‬‎‮‭1029‬‬‎‮יונק ← גדי‬‎‮‬‎‮יותר ← (בשל), דק, חסר, מְבֹאָר, מועיל, מים, עב, (עלה), (פעל), שלם‬‎‮‬‎‮ יותר מדאי‬‎‮‭181‬‬‎‮יותרת ← מוגלה‬‎‮‬‎‮(יזע) הזיע‬‎‮‭885‬‬‎‮ כל מה שיזיע‬‎‮‭442‬‬‎‮יין‬‎‮‭689‬‬‎‮ ← תועלת‬‎‮‬‎‮ יינים ← דבש‬‎‮‬‎‮יירופלי‬‎‮‭1131‬‬‎‮יישאש‬‎‮‭191‬‬‎‮יכל ← חתוך, מים, סָבַל‬‎‮‬‎‮(ילד) לדת‬‎‮‭1530‬‬‎‮ התילד‬‎‮‭1529‬‬‎‮ הוליד‬‎‮‭1528,1529‬‬‎‮ים ← רכב‬‎‮‬‎‮ והוא מהים‬‎‮‭58‬‬‎‮(יעל) הועיל‬‎‮‭1103,1422‬‬‎‮ ← (תקן)‬‎‮‬‎‮יער: יערים ← אויר‬‎‮‬‎‮יצא‬‎‮‭331,337‬‬‎‮ יצא שתי פעמים‬‎‮‭195‬‬‎‮ לצאת‬‎‮‭337‬‬‎‮ צאתו מהמרחץ‬‎‮‭340‬‬‎‮ צאתו מן המרחץ‬‎‮‭340‬‬‎‮ אחר צאת המאכל מן האסטומכא‬‎‮‭338‬‬‎‮ לפני צאת המאכל מן האסטומכא‬‎‮‭339‬‬‎‮ הוציא‬‎‮‭332,333‬‬‎‮ הוציא דם הרבה‬‎‮‭335‬‬‎‮ להוציא המותרות העצורות‬‎‮‭334‬‬‎‮ הוציא השתן‬‎‮‭443‬‬‎‮יציאה‬‎‮‭1017‬‬‎‮ היציאה מן המרחץ‬‎‮‭340‬‬‎‮ירד‬‎‮‭1388‬‬‎‮ ← לֵחָה‬‎‮‬‎‮ הוריד מעל האש‬‎‮‭261‬‬‎‮ירוק ← אבטיח‬‎‮‬‎‮ירק: ירקות‬‎‮‭116‬‬‎‮(ירש) נורש‬‎‮‭623‬‬‎‮ישמעאלי: דת הישמעאלים‬‎‮‭630‬‬‎‮ישן‬‎‮‭1456‬‬‎‮יָשָׁר‬‎‮‭784‬‬‎‮ ← (הפך)‬‎‮‬‎‮יֹשֶׁר: יושר‬‎‮‭784‬‬‎‮ יושר פעולתו‬‎‮‭785‬‬‎‮כָּאַב‬‎‮‭1181‬‬‎‮ כאב לבו על‬‎‮‭889‬‬‎‮ יכאב לו מקום אחד מגופו כאב מעט‬‎‮‭1496‬‬‎‮כְּאֵב‬‎‮‭34‬‬‎‮ ← כָּאַב‬‎‮‬‎‮ כאב בראש‬‎‮‭757‬‬‎‮ כאב לב‬‎‮‭998‬‬‎‮ ← שִׁתּוּק, (שתק)‬‎‮‬‎‮ כאב הראש‬‎‮‭757‬‬‎‮כבאבש‬‎‮‭1184‬‬‎‮כָּבֵד1‬‎‮‭890‬‬‎‮ כבד על‬‎‮‭156‬‬‎‮ יכבדו עליו עפעפיו להניעם‬‎‮‭157‬‬‎‮כָּבֵד2‬‎‮‭1185‬‬‎‮ ← בריאות, מֻגְלָה, תנועה‬‎‮‬‎‮ ובבריאות הכבד חיותינו‬‎‮‭1186‬‬‎‮כֹּבֶד: כובד המאכל‬‎‮‭158‬‬‎‮כבה‬‎‮‭843‬‬‎‮כבולש ← מירובולנש‬‎‮‬‎‮כבש ← בשר‬‎‮‬‎‮כוזב ← צָמָא, רעב‬‎‮‬‎‮כויה: כויה באש‬‎‮‭1219‬‬‎‮כוכב‬‎‮‭1218‬‬‎‮(כון) כיון‬‎‮‭308‬‬‎‮ להכין‬‎‮‭874‬‬‎‮ הוכן ← (בשל), (נתך)‬‎‮‬‎‮כונה ← (שים)‬‎‮‬‎‮כח‬‎‮‭1167‬‬‎‮ ← חֻלְשָׁה‬‎‮‬‎‮ הכח הדוחה‬‎‮‭1171‬‬‎‮ ← תנועה‬‎‮‬‎‮ הכח החיונית‬‎‮‭1169‬‬‎‮ הכח הטבעית‬‎‮‭1172‬‬‎‮ הכח המנהיג לגוף בעל חיים‬‎‮‭1170‬‬‎‮ הכח הנפשית‬‎‮‭1173‬‬‎‮ הכח הרואה‬‎‮‭543‬‬‎‮ כח החולה‬‎‮‭1168‬‬‎‮ כחות‬‎‮‭1174‬‬‎‮ ← נפש‬‎‮‬‎‮(כחש) כיחש‬‎‮‭1462‬‬‎‮ הכחיש‬‎‮‭1143‬‬‎‮ להכחיש‬‎‮‭1144‬‬‎‮כיבולש ← מרובלנש‬‎‮‬‎‮כל ← חבורה, חמאה, (יזע), מין, נוזל, (עלה)‬‎‮‬‎‮(כלה) כילה‬‎‮‭451‬‬‎‮כלה: כלה ונפסד‬‎‮‭1151‬‬‎‮כלי: כלים ← נפש‬‎‮‬‎‮ כלִי חרס שוע באבר‬‎‮‭83‬‬‎‮ כלֵי הניגון‬‎‮‭53‬‬‎‮ כלִי שוע‬‎‮‭44‬‬‎‮כליה: כליות‬‎‮‭1210‬‬‎‮כלל: כללים‬‎‮‭202,1287‬‬‎‮כמה ← פעם‬‎‮‬‎‮כמות‬‎‮‭1211‬‬‎‮כניסה‬‎‮‭437‬‬‎‮(כנס) נכנס‬‎‮‭434,1388‬‬‎‮ להכנס‬‎‮‭437‬‬‎‮ נכנס באמבטי‬‎‮‭1389‬‬‎‮ נכנס במרחץ‬‎‮‭435‬‬‎‮ הכנס במרחץ‬‎‮‭438‬‬‎‮ הכניס ← העמיק‬‎‮‬‎‮ הכניס מאכל על מאכל‬‎‮‭436‬‬‎‮כסא ← בית‬‎‮‬‎‮כף‬‎‮‭1266‬‬‎‮כפיה: כפיית העינים‬‎‮‭1183‬‬‎‮כרע: כרעים‬‎‮‭1198‬‬‎‮כרפס‬‎‮‭1199‬‬‎‮כרתי‬‎‮‭1197‬‬‎‮כת: מִכַּת החזקים‬‎‮‭1031‬‬‎‮ מִכַּת החלשים‬‎‮‭933‬‬‎‮כתב‬‎‮‭1399‬‬‎‮לב‬‎‮‭1079,1156‬‬‎‮ ← חשב, כָּאַב, כְּאֵב, שמח‬‎‮‬‎‮ לבבות‬‎‮‭1158‬‬‎‮לבב: לבב פיניולש‬‎‮‭1222‬‬‎‮לבדאנץ‬‎‮‭1221‬‬‎‮לביבה: לביבות הלחם הרחוץ‬‎‮‭1223‬‬‎‮לבישה‬‎‮‭1226‬‬‎‮(לבן) ליבן‬‎‮‭136‬‬‎‮לבן ← באם, גבינה, לֵחָה‬‎‮‬‎‮לבש‬‎‮‭1225‬‬‎‮(לוש) הולש‬‎‮‭867‬‬‎‮לח‬‎‮‭354,508‬‬‎‮ ← ורד, פרי‬‎‮‬‎‮ מי שמזגו לח‬‎‮‭509‬‬‎‮לֵחָה: ליחה‬‎‮‭124,373‬‬‎‮ ← (שוב)‬‎‮‬‎‮ הליחה היורדת‬‎‮‭376‬‬‎‮ ליחה לבנה‬‎‮‭124,374‬‬‎‮ ליחה רעה‬‎‮‭375‬‬‎‮ ליחות‬‎‮‭377‬‬‎‮ הליחות המעופשות‬‎‮‭294‬‬‎‮ הלחות הנוספות‬‎‮‭506‬‬‎‮ רב הליחות‬‎‮‭1254‬‬‎‮לַחוּת‬‎‮‭1049‬‬‎‮ ← פרי‬‎‮‬‎‮(לחלח) ללחלח‬‎‮‭507‬‬‎‮לחם‬‎‮‭324‬‬‎‮ ← לביבה, סֹלֶת‬‎‮‬‎‮ הלחם המקוטף בשמן זית‬‎‮‭330‬‬‎‮ הלחם המתוקן כראוי‬‎‮‭329‬‬‎‮ הלחם מתוקן המלאכה‬‎‮‭328‬‬‎‮ הלחם המתוקן המלאכה‬‎‮‭329‬‬‎‮ לחם חטה המתוקן כראוי‬‎‮‭325‬‬‎‮ לחם המצה‬‎‮‭1061‬‬‎‮ לחם הסולת‬‎‮‭327‬‬‎‮ליבורוס‬‎‮‭343‬‬‎‮ שני מיני הליבורוס‬‎‮‭343‬‬‎‮ליטרא: ליט׳‬‎‮‭510,512‬‬‎‮ שני ליט׳‬‎‮‭511‬‬‎‮ליינא: ליינא אלובי‬‎‮‭960‬‬‎‮ לין אלובי‬‎‮‭656,963‬‬‎‮ליינצונש ← זרע, קְלִפָּה‬‎‮‬‎‮לילה ← מאכל‬‎‮‬‎‮לימו‬‎‮‭1279‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮לימונייא‬‎‮‭1280‬‬‎‮לין ← ליינא‬‎‮‬‎‮לינגא: לינגא אויש‬‎‮‭1257‬‬‎‮ לינגא בובינא‬‎‮‭1256‬‬‎‮לישה: בעת לישתו‬‎‮‭868‬‬‎‮למד‬‎‮‭1104‬‬‎‮ לומד ולוקח‬‎‮‭553‬‬‎‮ לימד‬‎‮‭938‬‬‎‮ ללמד‬‎‮‭943‬‬‎‮לִמּוּד: לימוד‬‎‮‭943‬‬‎‮ למוד ומנהג‬‎‮‭33‬‬‎‮לפיסיום ← אשרוב‬‎‮‬‎‮לקח‬‎‮‭143,948,1453‬‬‎‮ ← למד, עשה‬‎‮‬‎‮ קחת‬‎‮‭1455‬‬‎‮לקיחה‬‎‮‭953,1455‬‬‎‮לשון: לשון (ה)שור‬‎‮‭1256‬‬‎‮מאוס ← מאס‬‎‮‬‎‮מאור: מאור עיניו‬‎‮‭1451‬‬‎‮מאכל‬‎‮‭28,31,835,836,981,991‬‬‎‮ ← אבד, אֵבֶר, הפסד, (חזק), כֹּבֶד, (כנס), מין, מניעה, (פסד), צאת, תאוה, תִּבּוּל‬‎‮‬‎‮ המאכל המשביע‬‎‮‭838‬‬‎‮ המאכל הנהוג‬‎‮‭839‬‬‎‮ המאכל שעבר לילה אחת‬‎‮‭837‬‬‎‮ כדי שלא ירבה מאכלו‬‎‮‭1454‬‬‎‮ מי שנפסד מאכלו‬‎‮‭141‬‬‎‮ מאכלים‬‎‮‭353,840,984‬‬‎‮ ← תִּקּוּן‬‎‮‬‎‮ מאכלים טובים‬‎‮‭985‬‬‎‮ המאכלים הטובים‬‎‮‭990‬‬‎‮ המאכלים המתוקים‬‎‮‭841,988‬‬‎‮ המאכלים הנהוגים אצלינו הנמצאים הרבה‬‎‮‭987‬‬‎‮ הקל מן המאכלים אשר נהג לאכלם‬‎‮‭29‬‬‎‮מאס ← (געל)‬‎‮‬‎‮ דבר שימאסהו מאוס גדול‬‎‮‭254‬‬‎‮מאסיש‬‎‮‭98‬‬‎‮מְבֹאָר: יותר מבואר‬‎‮‭854‬‬‎‮ יותר מבואר מן‬‎‮‭857‬‬‎‮מֻבְהָק: מובהק ← מְפֻרְסָם, רופא‬‎‮‬‎‮מֻבְטָח: מובטח‬‎‮‭41‬‬‎‮ ← סם‬‎‮‬‎‮מְבֻשָּׁל: מבושל ← בצק, דבש, חטה, קמח‬‎‮‬‎‮מְבֻשָּׂם: מבושם‬‎‮‭852‬‬‎‮מְגֻבָּל: מגובל ← חָלָב‬‎‮‬‎‮מְגֻלֶּה: מגולה ← מדינה‬‎‮‬‎‮מֻגְלָה: מוגלא‬‎‮‭1510‬‬‎‮ מוגלת האסטומכא‬‎‮‭1512‬‬‎‮ מוגלת היותרת‬‎‮‭491‬‬‎‮ מוגלת הכבד‬‎‮‭1511‬‬‎‮ מוגלת הריאה‬‎‮‭492‬‬‎‮מְגֻנֶּה: מגונות ← מִדָּה‬‎‮‬‎‮מדבר: מדברות ← אויר‬‎‮‬‎‮מִדָּה: מדה רעה‬‎‮‭383‬‬‎‮ מידות‬‎‮‭384‬‬‎‮ ← פחיתות‬‎‮‬‎‮ מדות ← ספר‬‎‮‬‎‮ מדות מגונות‬‎‮‭1431‬‬‎‮ מדות נכבדות‬‎‮‭1054‬‬‎‮ מדות הנפש‬‎‮‭385‬‬‎‮ המדות הפילוסופיות‬‎‮‭386‬‬‎‮ מדות הפילוסופיאה‬‎‮‭386‬‬‎‮מדינה ← קצה‬‎‮‬‎‮ מדינה מגולת האפקים‬‎‮‭1290‬‬‎‮ מדינות‬‎‮‭1289,1291‬‬‎‮ ← אויר‬‎‮‬‎‮מְדֻמֶּה: מדומות ← טובה, צרה, רעה‬‎‮‬‎‮מדרגה: במדרגות‬‎‮‭444‬‬‎‮מהיר ← רופא‬‎‮‬‎‮(מהר) מיהר‬‎‮‭595,596‬‬‎‮ ← (בשל)‬‎‮‬‎‮מוחש ← ספר‬‎‮‬‎‮מויאולש ← אשרוב‬‎‮‬‎‮מוֹל‬‎‮‭134‬‬‎‮מוסר‬‎‮‭8,551‬‬‎‮ מוסרים‬‎‮‭12‬‬‎‮ המוסרים התוריים‬‎‮‭1523‬‬‎‮ מוסרי התורה‬‎‮‭11‬‬‎‮ מוסרי התורות‬‎‮‭9‬‬‎‮ מוסרי התורות והתוכחות והדינים‬‎‮‭10‬‬‎‮מועיל‬‎‮‭1426‬‬‎‮ מועיל יותר‬‎‮‭1425‬‬‎‮מופת: בא המופת על‬‎‮‭84‬‬‎‮ בעלי המופת‬‎‮‭1406‬‬‎‮מורי: מורי עשוי משעורים‬‎‮‭1294‬‬‎‮מוריס‬‎‮‭1294‬‬‎‮(מות) מת‬‎‮‭1342,1475‬‬‎‮ המית‬‎‮‭1118‬‬‎‮ עניין רע וממית‬‎‮‭1478‬‬‎‮מות‬‎‮‭1344‬‬‎‮ ← סם, פָּחַד‬‎‮‬‎‮מותר‬‎‮‭1048‬‬‎‮ מותרים‬‎‮‭1047,1050‬‬‎‮ מותרות‬‎‮‭1047,1050‬‬‎‮ המותרות הנקרשות‬‎‮‭1051‬‬‎‮ המותרות העצורות ← יצא‬‎‮‬‎‮מָזַג‬‎‮‭1309‬‬‎‮מֶזֶג‬‎‮‭1310‬‬‎‮ ← לח‬‎‮‬‎‮ מזג רע‬‎‮‭650‬‬‎‮ מי שמזגם רע‬‎‮‭1536‬‬‎‮ מי שמזגו חם‬‎‮‭240,241‬‬‎‮ מזגים‬‎‮‭1311‬‬‎‮מזוג‬‎‮‭1309‬‬‎‮מזון‬‎‮‭981‬‬‎‮ ← דקות, הנהגה, שִׁעוּר‬‎‮‬‎‮ מזון דק‬‎‮‭983‬‬‎‮ מזון יותר עב‬‎‮‭982‬‬‎‮ מזון האדם‬‎‮‭986‬‬‎‮ המזונות המרפאות‬‎‮‭989‬‬‎‮מזיק‬‎‮‭799,800‬‬‎‮מזכרת‬‎‮‭418‬‬‎‮מזל ← אָדָם‬‎‮‬‎‮מזרח‬‎‮‭708‬‬‎‮מזרחי ← רוח‬‎‮‬‎‮מֹ‍חַ: מוח‬‎‮‭461‬‬‎‮ ← בטן, (חזק), חֹלִי‬‎‮‬‎‮ גוף המוח‬‎‮‭178‬‬‎‮ גרם המוח‬‎‮‭178‬‬‎‮מְחֻבָּר: מחובר‬‎‮‭1255‬‬‎‮מַחוֹשׁ: מיחושים‬‎‮‭1527‬‬‎‮מחזיק ← חֻלְשָׁה‬‎‮‬‎‮מחט‬‎‮‭1‬‬‎‮מֻחְלָט: מוחלט ← משפט‬‎‮‬‎‮מחשבה‬‎‮‭952,1080‬‬‎‮ ← שִׁעוּר‬‎‮‬‎‮ המחשבה הארוכה‬‎‮‭1083‬‬‎‮ מחשבה רעה‬‎‮‭1079,1081,1182‬‬‎‮ מחשבות ← תועה‬‎‮‬‎‮ המחשבות הנמנעות‬‎‮‭1084‬‬‎‮ המחשבות הרעות‬‎‮‭1082,1085‬‬‎‮מְטֻבָּל: מטובל‬‎‮‭852‬‬‎‮מְיֻחָד: מיוחד ← נפש‬‎‮‬‎‮מים‬‎‮‭1349,1371‬‬‎‮ ← אשרוב, בשר, שעורה, שתה, שתיה, תִּקּוּן‬‎‮‬‎‮ מים ודבש‬‎‮‭1358‬‬‎‮ המים הזכים והדקים‬‎‮‭1368‬‬‎‮ מים חמים‬‎‮‭1351,1353‬‬‎‮ המים החמים‬‎‮‭1362‬‬‎‮ המים החמים חום ערב לגוף‬‎‮‭1363‬‬‎‮ מים חמים הרבה מאד‬‎‮‭1356‬‬‎‮ מים חמים כחמי חמה‬‎‮‭1352‬‬‎‮ המים החמים מאד‬‎‮‭1364‬‬‎‮ מים יותר חמים שיוכל‬‎‮‭1354‬‬‎‮ המים העבים והעכורים‬‎‮‭1365‬‬‎‮ המים הפושרים‬‎‮‭1366‬‬‎‮ מים קרים‬‎‮‭688,1350‬‬‎‮ ← שתה‬‎‮‬‎‮ המים הקרים‬‎‮‭1367‬‬‎‮ ← רחיצה, שתיה‬‎‮‬‎‮ מים רותחים הרבה‬‎‮‭1353‬‬‎‮ מי בוסר הגפן‬‎‮‭1355‬‬‎‮ מי וורדים ואלנסרין‬‎‮‭1360‬‬‎‮ מי לימו‬‎‮‭1359‬‬‎‮ מי שעור‬‎‮‭1357‬‬‎‮ מי שעורים‬‎‮‭1357‬‬‎‮ ישתה מן המים המתוקים מהם יותר והזכים והקרים יותר‬‎‮‭1369‬‬‎‮ מימות‬‎‮‭1371‬‬‎‮ שתי מימות‬‎‮‭1370‬‬‎‮מין: מינים‬‎‮‭781‬‬‎‮ ← בשר, חמאה, ליבורוס, מתיקה‬‎‮‬‎‮ מיני המאכל‬‎‮‭27‬‬‎‮ כל מיני הגבינה‬‎‮‭168‬‬‎‮ כל מיניו שיעשו ממנו‬‎‮‭379‬‬‎‮מיץ: מיץ הקישואים המרים‬‎‮‭899‬‬‎‮מירובולנש: מירובולנש כבולש ואינדי ובליליג׳‬‎‮‭1479‬‬‎‮ מרקחות המירובלנאש‬‎‮‭1481‬‬‎‮מְיֻשָּׁב: מיושב ← חכם‬‎‮‬‎‮מיתה‬‎‮‭1344,1476‬‬‎‮ מיתת החולה‬‎‮‭1477‬‬‎‮מכה: מכות רבות ורעות‬‎‮‭801‬‬‎‮(מלא) מְלוֹא‬‎‮‭1324‬‬‎‮ מלא קומצו‬‎‮‭1113‬‬‎‮ מילא‬‎‮‭1322‬‬‎‮מלאך‬‎‮‭1336‬‬‎‮מלאכה‬‎‮‭778,949‬‬‎‮ ← זקן, לחם‬‎‮‬‎‮ המלאכה באדם הפרטי‬‎‮‭950‬‬‎‮ מלאכה מלומדה‬‎‮‭779‬‬‎‮ מלאכת הרפואות‬‎‮‭780‬‬‎‮ ← קלות‬‎‮‬‎‮מלבוש‬‎‮‭1226‬‬‎‮מִלּוּי: מלאוי האסטומכא‬‎‮‭1325‬‬‎‮מלוישקלי: מַלְוִישְקְלִי ← עץ‬‎‮‬‎‮מלח‬‎‮‭1326‬‬‎‮ גרגיר מלח‬‎‮‭1327‬‬‎‮מַלָּחוּת‬‎‮‭1329‬‬‎‮מְלַחְלֵחַ ← מְרַכֵּך‬‎‮‬‎‮מליחות‬‎‮‭1330‬‬‎‮מלך‬‎‮‭1333‬‬‎‮ מלכים‬‎‮‭1335‬‬‎‮מלכות: מלכות גדולה‬‎‮‭1334‬‬‎‮מְלֻמָּד: מלומד ← מלאכה‬‎‮‬‎‮ממון ← אבדה‬‎‮‬‎‮ ממון רב‬‎‮‭1346‬‬‎‮ ממון שאבד‬‎‮‭1347‬‬‎‮מְמֻצָּע: ממוצע‬‎‮‭879‬‬‎‮ הממוצע בשומן ← בשר‬‎‮‬‎‮מנה: מַנה‬‎‮‭145‬‬‎‮ ← סיאני‬‎‮‬‎‮מנהג‬‎‮‭964,969‬‬‎‮ ← (הפך), לִמּוּד‬‎‮‬‎‮ מנהגו בבריאות‬‎‮‭966‬‬‎‮ מנהג והרגל‬‎‮‭964‬‬‎‮מנהיג ← כח‬‎‮‬‎‮מנודטץ‬‎‮‭833‬‬‎‮מניע: מניע מחוץ‬‎‮‭252‬‬‎‮מניעה‬‎‮‭1339‬‬‎‮ מניעת המאכל‬‎‮‭1341‬‬‎‮ מניעת שתיית המים‬‎‮‭1340‬‬‎‮מנע‬‎‮‭1338‬‬‎‮ למנוע‬‎‮‭1339‬‬‎‮ ימנע תאות המאכל‬‎‮‭607‬‬‎‮מְנֻקֶּה: מנוקה‬‎‮‭1387,1444,1446‬‬‎‮מסטיצי‬‎‮‭1319‬‬‎‮מֻסְכָּם: מוסכם ← חכמה‬‎‮‬‎‮מְסֻנָּן: מסונן ← אשרוב‬‎‮‬‎‮(מסס) הֵמֵס ← (נתך)‬‎‮‬‎‮מסעד: מסעדים‬‎‮‭984,991‬‬‎‮מספוא‬‎‮‭936‬‬‎‮מספיק‬‎‮‭1208‬‬‎‮מִעוּט: מיעוט‬‎‮‭1155‬‬‎‮(מעט) מִעֵט‬‎‮‭1154‬‬‎‮מְעַט ← הפעלה, כָּאַב, נזק, (פעל)‬‎‮‬‎‮מְעִי: מעים‬‎‮‭828,1321‬‬‎‮ ← הגרה‬‎‮‬‎‮מְעֻפָּש: מעופש‬‎‮‭536,919‬‬‎‮ מְעֻפָּשִים‬‎‮‭921‬‬‎‮ ← לֵחָה‬‎‮‬‎‮מעשה‬‎‮‭949‬‬‎‮מְפֻרְסָם: מפורסם ← רופא‬‎‮‬‎‮ מי שמפורסם בחכמה ומובהק בה‬‎‮‭175‬‬‎‮מצא‬‎‮‭782‬‬‎‮ כאשר ימצאו מקומם‬‎‮‭783‬‬‎‮מצה ← לחם‬‎‮‬‎‮מצוע‬‎‮‭878‬‬‎‮מציאות‬‎‮‭1494‬‬‎‮ ← טבע‬‎‮‬‎‮מצליח‬‎‮‭858‬‬‎‮מְצֻנָּן: מצונן ← אשרוב‬‎‮‬‎‮מצץ‬‎‮‭1318‬‬‎‮מקבל ← חֻלְשָׁה‬‎‮‬‎‮מקבץ‬‎‮‭1116‬‬‎‮מקום ← בית, חָטָא, כָּאַב, מצא, עשה, (שים)‬‎‮‬‎‮ מקום העמידה‬‎‮‭1522‬‬‎‮מקומי ← תנועה‬‎‮‬‎‮מקור‬‎‮‭67‬‬‎‮מְקֻטָּף: מקוטף ← לחם‬‎‮‬‎‮מֵקֵל: היותו מקיל‬‎‮‭647‬‬‎‮מקסיאה ← פילוס‬‎‮‬‎‮מקרה: מקרים‬‎‮‭4,883‬‬‎‮מר ← מיץ‬‎‮‬‎‮מֹר: מור‬‎‮‭1315,1316‬‬‎‮מראה: משנה המראה‬‎‮‭316‬‬‎‮ מראים‬‎‮‭1516‬‬‎‮מֻרְגָּל: מורגל‬‎‮‭969‬‬‎‮ ← ענין‬‎‮‬‎‮מר ← קושט‬‎‮‬‎‮מרה: מרה שחורה‬‎‮‭652‬‬‎‮ ← עשן‬‎‮‬‎‮מרובלנש‬‎‮‭1482‬‬‎‮ מרובלנש כיבולש … ומרובלנש אינדי ואינבליקש‬‎‮‭1480‬‬‎‮מרוס ← מרס‬‎‮‬‎‮מרחץ‬‎‮‭296‬‬‎‮ ← הכנס, חֹם, חמימות, יציאה, (כנס), צאת, תמידות‬‎‮‬‎‮מרי‬‎‮‭1293‬‬‎‮ מרי השעורים‬‎‮‭1294‬‬‎‮מֹרֶך: מורך‬‎‮‭501‬‬‎‮מֻרְכָּב: מורכב‬‎‮‭534,535‬‬‎‮מְרַכֵּך: מרכך ומלחלח‬‎‮‭1278‬‬‎‮(מרס) מֵרֵס‬‎‮‭1295‬‬‎‮ מירס‬‎‮‭1295‬‬‎‮ מֵרֵס … מרוס טוב‬‎‮‭1296‬‬‎‮מֻרְסָן: מורסן ← תבשיל‬‎‮‬‎‮מְרֻצָּץ: מרוצץ‬‎‮‭505‬‬‎‮מרק: מרק התרנוגלים‬‎‮‭1308‬‬‎‮מְרֻקָּח: מרוקח‬‎‮‭852‬‬‎‮מרקחת‬‎‮‭871‬‬‎‮ מרקחות‬‎‮‭497‬‬‎‮ ← דבש, מירובולנש‬‎‮‬‎‮ המרקחות רבות התועלת‬‎‮‭872‬‬‎‮מְרֵרָה: מרירה אדומה‬‎‮‭1292‬‬‎‮משביע ← מאכל‬‎‮‬‎‮מְשֻׁבָּר: משובר‬‎‮‭1202‬‬‎‮משגל‬‎‮‭200‬‬‎‮מָשַׁח‬‎‮‭463,1258‬‬‎‮משטיצי ← אשרוב‬‎‮‬‎‮משי: משי חי‬‎‮‭233‬‬‎‮משיחה: החפיפה והמשיחה‬‎‮‭469‬‬‎‮משיכה‬‎‮‭172,1285‬‬‎‮משך‬‎‮‭171,1283‬‬‎‮ ← משלשל‬‎‮‬‎‮ נמשך‬‎‮‭189‬‬‎‮ ← אויר‬‎‮‬‎‮ היה נמשך‬‎‮‭1284‬‬‎‮משכיל‬‎‮‭1217‬‬‎‮ ← רופא‬‎‮‬‎‮ המשכיל‬‎‮‭487‬‬‎‮ משכילים‬‎‮‭923‬‬‎‮משלשל ← רפואה‬‎‮‬‎‮ המשלשלים החזקים למשוך‬‎‮‭649‬‬‎‮משמח ← ספור‬‎‮‬‎‮משפט‬‎‮‭1146‬‬‎‮ ← בריחה‬‎‮‬‎‮ משפט מוחלט‬‎‮‭1147‬‬‎‮ משפטים‬‎‮‭278,1148‬‬‎‮משקה‬‎‮‭689,1435‬‬‎‮ משקה קל‬‎‮‭1007‬‬‎‮ משקה הריברברי‬‎‮‭1436‬‬‎‮ משקים‬‎‮‭1008,1437‬‬‎‮ ← דבש‬‎‮‬‎‮ המשקים הידועים‬‎‮‭701‬‬‎‮ משקים הנהוגים‬‎‮‭702‬‬‎‮משקל‬‎‮‭159,1513‬‬‎‮משתה‬‎‮‭682‬‬‎‮משתיק‬‎‮‭1319‬‬‎‮מת: מתים‬‎‮‭1345‬‬‎‮ רוב המתים‬‎‮‭1343‬‬‎‮מתג‬‎‮‭1384‬‬‎‮מתוק‬‎‮‭759‬‬‎‮ ← גבינה‬‎‮‬‎‮ מתוקים‬‎‮‭285‬‬‎‮ ← מאכל, מים‬‎‮‬‎‮מתיקה: מיני המתיקה‬‎‮‭286‬‬‎‮מתמיד ← חֹלִי‬‎‮‬‎‮(מתן) המתין‬‎‮‭740‬‬‎‮מתן: מתנים‬‎‮‭705‬‬‎‮מְתֻקָּן: מתוקן ← לחם, פרי‬‎‮‬‎‮מתרודיטוס‬‎‮‭1281‬‬‎‮מתרידיטוס‬‎‮‭1281‬‬‎‮נביא: נביאים‬‎‮‭1374‬‬‎‮(נגב) ניגב‬‎‮‭198,1312‬‬‎‮ התנגב‬‎‮‭1313‬‬‎‮נִגּוּן: ניגון ← כלי‬‎‮‬‎‮נגע‬‎‮‭782‬‬‎‮ כאשר יגיע עת השתייה‬‎‮‭1161‬‬‎‮(נדנד) נתנדנד הגוף מהם‬‎‮‭1138‬‬‎‮נהג‬‎‮‭412,959‬‬‎‮ ← מאכל‬‎‮‬‎‮ הנהיג‬‎‮‭412‬‬‎‮ ← הנהגה‬‎‮‬‎‮ הנהיג ברפואה‬‎‮‭413‬‬‎‮ הנהיג החולה‬‎‮‭423‬‬‎‮ התנהג ב-‬‎‮‭416‬‬‎‮נהוג‬‎‮‭969‬‬‎‮ ← מאכל, משקה, רכב, שתיה‬‎‮‬‎‮ הנהוג בעת הבריאות‬‎‮‭967‬‬‎‮ נהוגים ← מאכל‬‎‮‬‎‮נהר: הנהרים הנוזלים‬‎‮‭1372‬‬‎‮נוזי: נוזי בומטי‬‎‮‭213‬‬‎‮נוזל: נוזלים‬‎‮‭1390‬‬‎‮ הנוזלים החדים‬‎‮‭1391‬‬‎‮ נוזלים ר״ל רומאס‬‎‮‭1390‬‬‎‮ כל הנוזלים החמים והקרים‬‎‮‭1392‬‬‎‮(נוח) נָח‬‎‮‭618‬‬‎‮ הניח‬‎‮‭143‬‬‎‮ להניח לטבע‬‎‮‭144‬‬‎‮נוסף ← לֵחָה‬‎‮‬‎‮(נוע) הניע‬‎‮‭549‬‬‎‮ ← כָּבַד1‬‎‮‬‎‮ התנועע‬‎‮‭244‬‬‎‮נזל ← נהר‬‎‮‬‎‮ נזל זיעתו‬‎‮‭441‬‬‎‮ הזיל השתן‬‎‮‭443‬‬‎‮(נזק) הזיק‬‎‮‭609,793,796,798‬‬‎‮ הזיק מעט נזק‬‎‮‭795‬‬‎‮ הזיק נזק גדול‬‎‮‭794‬‬‎‮ הזיק נזקים רבים‬‎‮‭794‬‬‎‮ מה שיזיק‬‎‮‭798‬‬‎‮נזק‬‎‮‭13,125,796,797,1447‬‬‎‮ ← (נזק)‬‎‮‬‎‮ נזק גדול‬‎‮‭126‬‬‎‮ ← (נזק)‬‎‮‬‎‮ נזק גדול וצרה מצרות הזמן‬‎‮‭676‬‬‎‮ נזקים‬‎‮‭798‬‬‎‮ ← (נזק)‬‎‮‬‎‮נַחְלֶה‬‎‮‭1297‬‬‎‮נחת‬‎‮‭555‬‬‎‮נטות‬‎‮‭1373‬‬‎‮נילופר‬‎‮‭1459‬‬‎‮נכבד ← מִדָּה, תכונה‬‎‮‬‎‮(נכה) הִכָּה‬‎‮‭782‬‬‎‮ ← (טפח)‬‎‮‬‎‮נכר‬‎‮‭855‬‬‎‮נמנע ← מחשבה‬‎‮‬‎‮נמס ← (נתך)‬‎‮‬‎‮נמצא ← מאכל, עשן‬‎‮‬‎‮נִסָּיוֹן: ניסיון‬‎‮‭173‬‬‎‮ יעיד עליו הנסיון‬‎‮‭174‬‬‎‮נעדר‬‎‮‭880‬‬‎‮נער‬‎‮‭1020‬‬‎‮נפה‬‎‮‭992‬‬‎‮ העביר בנפה‬‎‮‭1382‬‬‎‮(נפח) נִפַּח ← זרע‬‎‮‬‎‮נפח‬‎‮‭1410‬‬‎‮נפל‬‎‮‭1124‬‬‎‮ יפלו פניו‬‎‮‭1509‬‬‎‮נפסד ← כלה, (עטש)‬‎‮‬‎‮נפש‬‎‮‭1412,1413,1414‬‬‎‮ ← הנהגה, מִדָּה, ספור, קֹצֶר, (רגל), רוח, (רחב), רחב, רכות‬‎‮‬‎‮ מיוחד בכֹחות הנפש ובכליהם‬‎‮‭1418‬‬‎‮ נפשות‬‎‮‭1413‬‬‎‮ ← ענין‬‎‮‬‎‮נפשי‬‎‮‭1418‬‬‎‮ ← הפעלות, כח, פעולה, רוח, תנועה‬‎‮‬‎‮נצחי ← טובה‬‎‮‬‎‮(נצל) ניצל‬‎‮‭370,628‬‬‎‮ לא תקוה שינצל מן‬‎‮‭371‬‬‎‮ הציל‬‎‮‭369‬‬‎‮נָקַב‬‎‮‭1383‬‬‎‮נֶקֶב: נקבים‬‎‮‭632‬‬‎‮ נקבי הבשר‬‎‮‭632‬‬‎‮(נקה) ניקה‬‎‮‭1443‬‬‎‮נִקּוּי: ניקוי מן‬‎‮‭1421‬‬‎‮ נקויים‬‎‮‭1030‬‬‎‮(נקז) הקיז‬‎‮‭1044‬‬‎‮נקי‬‎‮‭1407‬‬‎‮ ← סֹלֶת‬‎‮‬‎‮ היה נקי‬‎‮‭1442‬‬‎‮ והאסטומכא תהיה נקייה‬‎‮‭1445‬‬‎‮נקיון‬‎‮‭646,1030‬‬‎‮נָקֵל: היות נקל‬‎‮‭1386‬‬‎‮(נקש) הוקש‬‎‮‭1180‬‬‎‮נשימה‬‎‮‭1415,1416,1419‬‬‎‮ נשימת היונים‬‎‮‭1417‬‬‎‮ הרבה נשימתו‬‎‮‭1411‬‬‎‮נשך‬‎‮‭1253‬‬‎‮נשפולש: נֶשְפוֹלַש‬‎‮‭1377‬‬‎‮(נתך) היות נתכת ונמסה הרוח‬‎‮‭284‬‬‎‮ התיך‬‎‮‭280,490‬‬‎‮ להתך והמס מה שהוכן התוכו‬‎‮‭282‬‬‎‮ רוב מה שיותך‬‎‮‭281‬‬‎‮(נתן) נתן תאות המאכל‬‎‮‭729‬‬‎‮ לתת ← לשמח‬‎‮‬‎‮סבה‬‎‮‭577,924‬‬‎‮ סבת-‬‎‮‭578,926‬‬‎‮ סבות‬‎‮‭578‬‬‎‮סבול‬‎‮‭743‬‬‎‮סָבַל‬‎‮‭303,742‬‬‎‮ סבל סבל טוב‬‎‮‭741‬‬‎‮ לפי מה שתוכל לסבול‬‎‮‭304‬‬‎‮סֵבֶל ← סָבַל‬‎‮‬‎‮סְגֻלָּה: סגולה‬‎‮‭350,352‬‬‎‮ סגולות‬‎‮‭351‬‬‎‮סומאק‬‎‮‭634‬‬‎‮(סור) סר‬‎‮‭523‬‬‎‮ הסיר ← קדחת‬‎‮‬‎‮סיאני: סיאני ומנה‬‎‮‭641‬‬‎‮(סכל) הסתכל‬‎‮‭1405‬‬‎‮סכל: סכלים‬‎‮‭209‬‬‎‮ הסכלים‬‎‮‭205‬‬‎‮סכלות‬‎‮‭208‬‬‎‮ ← רכות‬‎‮‬‎‮סכנגבין‬‎‮‭622‬‬‎‮ ← אשרוב‬‎‮‬‎‮סכנגכין ← אשרוב‬‎‮‬‎‮סכנה‬‎‮‭361‬‬‎‮ סכנה גדולה‬‎‮‭362‬‬‎‮סֻכָּר: סוכר‬‎‮‭617‬‬‎‮ ← אשרוב‬‎‮‬‎‮ סוכרי ויאולטו‬‎‮‭128‬‬‎‮ סוכר רושאדו‬‎‮‭1506‬‬‎‮(סלק) הסתלק‬‎‮‭523‬‬‎‮סלקא‬‎‮‭625‬‬‎‮סֹלֶת: סולת ← לחם‬‎‮‬‎‮ ושלא יהיה הלחם סולת נקייה‬‎‮‭349‬‬‎‮סם ← הנהגה‬‎‮‬‎‮ הסמים החזקים‬‎‮‭480‬‬‎‮ הסמים היבישות‬‎‮‭482‬‬‎‮ סמים קלים ומובטחים‬‎‮‭476‬‬‎‮ סמי המות‬‎‮‭631‬‬‎‮סמך‬‎‮‭519,859‬‬‎‮סנבאג׳‬‎‮‭640‬‬‎‮סנבל‬‎‮‭639‬‬‎‮(סנן) סינן‬‎‮‭771‬‬‎‮סעד‬‎‮‭603‬‬‎‮ספור: לספר לחולים ספורים משמחים ירחיבו נפשו‬‎‮‭322‬‬‎‮ספינה ← הנהגה‬‎‮‬‎‮ספן‬‎‮‭1328‬‬‎‮(ספק) נסתפק ל-‬‎‮‭721‬‬‎‮ספק: ספקות‬‎‮‭661‬‬‎‮(ספר) סִפֵּר ← ספור‬‎‮‬‎‮ספר‬‎‮‭1187‬‬‎‮ ספר החוש והמוחש‬‎‮‭1188‬‬‎‮ ספרים‬‎‮‭1189‬‬‎‮ ספרי החכמות‬‎‮‭1191‬‬‎‮ ספרי המדות‬‎‮‭1190‬‬‎‮ספרגל: ספרגלים‬‎‮‭606‬‬‎‮(סרח) הֻסְרָח: מוסרח‬‎‮‭1380‬‬‎‮סריס ← בשר‬‎‮‬‎‮סרפין: סַרַפִין‬‎‮‭613‬‬‎‮סתום: סתומים‬‎‮‭590‬‬‎‮סתם ← (חזק)‬‎‮‬‎‮ הסתם‬‎‮‭591‬‬‎‮עב‬‎‮‭1002,1265‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮ יותר עב‬‎‮‭1003‬‬‎‮ ← מזון‬‎‮‬‎‮עבודה: עבודת האדמה‬‎‮‭1093‬‬‎‮עֹבִי: עובי האשרוב‬‎‮‭1163‬‬‎‮ עובי האשרובש‬‎‮‭1163‬‬‎‮עבר‬‎‮‭344‬‬‎‮ ← מאכל‬‎‮‬‎‮ עבר יומו ← בשר‬‎‮‬‎‮ העביר ← נפה, קמח‬‎‮‬‎‮ מתעברים ובוטחים ועושים דבריהם בלי שיעור‬‎‮‭182‬‬‎‮עד ← טובה‬‎‮‬‎‮עובד: עובד האדמה‬‎‮‭1094‬‬‎‮(עוד) יעיד ← נִסָּיוֹן‬‎‮‬‎‮עולם ← טובה, קיום, רעה‬‎‮‬‎‮ שני עולמים ← הצלחה‬‎‮‬‎‮עוף: עופות ← בשר‬‎‮‬‎‮(עור) אחר אשר יעור משנתו‬‎‮‭1379‬‬‎‮ יעורר אש קדחתו‬‎‮‭6‬‬‎‮ התעורר‬‎‮‭1378‬‬‎‮עוֹר‬‎‮‭192‬‬‎‮ עור הארנבת‬‎‮‭1034‬‬‎‮ עור ראשו‬‎‮‭193‬‬‎‮ עורות החתולים‬‎‮‭1036‬‬‎‮ עורות הצאן‬‎‮‭1037‬‬‎‮ עורות השועל‬‎‮‭1035‬‬‎‮עז ← חָלָב‬‎‮‬‎‮עָזַר‬‎‮‭599‬‬‎‮ ← (חזק)‬‎‮‬‎‮עֵזֶר‬‎‮‭603‬‬‎‮עִטּוּשׁ ← (עטש)‬‎‮‬‎‮(עטש) עיטש עטוש נפסד‬‎‮‭186‬‬‎‮עיון ← דקדק, (חדש)‬‎‮‬‎‮עין ← חמור‬‎‮‬‎‮ עין שכלו‬‎‮‭974‬‬‎‮ עינים‬‎‮‭975‬‬‎‮ ← כפיה, מאור, (שים), (שנה)‬‎‮‬‎‮ בעיניו ← גָּדַל, קל‬‎‮‬‎‮עיר ← (עתק)‬‎‮‬‎‮ עיר אין רופא שם‬‎‮‭120‬‬‎‮ עיירות‬‎‮‭121‬‬‎‮ עירות‬‎‮‭149‬‬‎‮עכול‬‎‮‭1466,1469‬‬‎‮עכור‬‎‮‭1195‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮עכירות‬‎‮‭66,1194‬‬‎‮(עכל) עיכל‬‎‮‭1464‬‬‎‮(עלה) כל מה שיעלה האדם יותר בשנים‬‎‮‭842‬‬‎‮עלה: עלים ← ורדים‬‎‮‬‎‮עליון: עליון הגוף‬‎‮‭69‬‬‎‮עם‬‎‮‭204‬‬‎‮ ← פחות, שוטה‬‎‮‬‎‮עמד‬‎‮‭1448‬‬‎‮ ← חבורה, (חדש)‬‎‮‬‎‮ עמד כנגד‬‎‮‭1159‬‬‎‮ עמד כנגד … עמידה‬‎‮‭1160‬‬‎‮ להעמיד הבריאות‬‎‮‭470‬‬‎‮עמידה ← חֹלִי, מקום, עמד‬‎‮‬‎‮ העמידה בבית‬‎‮‭196‬‬‎‮ עמידת בריאות האדם‬‎‮‭1162‬‬‎‮(עמל) התעמל‬‎‮‭244‬‬‎‮(עמק) העמיק‬‎‮‭1016‬‬‎‮ העמיק והכניס‬‎‮‭1016‬‬‎‮ענב: ענבים‬‎‮‭955‬‬‎‮ענבר‬‎‮‭956‬‬‎‮עֹנֶג: עונג‬‎‮‭1398‬‬‎‮ענין: עניין ← מות‬‎‮‬‎‮ וענין השארו עם הטבע‬‎‮‭117‬‬‎‮ עניינים ← אֲמִתָּה, קשה‬‎‮‬‎‮ עניינים מורגלים‬‎‮‭36‬‬‎‮ ענייני נפשותם‬‎‮‭311‬‬‎‮ ענייני תנועות בהמתו‬‎‮‭310‬‬‎‮(עסק) להתעסק ברפואות החזקות‬‎‮‭417‬‬‎‮עִפּוּשׁ: ע(י)פוש‬‎‮‭917,919‬‬‎‮ עפושי האויר‬‎‮‭920‬‬‎‮עפעף: עפעפים ← כָּבֵד1‬‎‮‬‎‮(עפר) עיפר‬‎‮‭485‬‬‎‮עפר: עפרים‬‎‮‭994‬‬‎‮(עפש) עיפש‬‎‮‭915‬‬‎‮ התעפש‬‎‮‭916‬‬‎‮עץ: עץ מַלְוִישְקְלִי‬‎‮‭961‬‬‎‮עצב: עצבים‬‎‮‭896‬‬‎‮ ← חֹלִי, חלל‬‎‮‬‎‮ העצבים החלולים‬‎‮‭895‬‬‎‮ אחד מהעצבים‬‎‮‭894‬‬‎‮עֵצָה: עיצה‬‎‮‭312‬‬‎‮ ← עשה‬‎‮‬‎‮ אם לא יהיה לך בזה עיצה‬‎‮‭314‬‬‎‮ אם לא יהיה לך גם בזה עיצה‬‎‮‭315‬‬‎‮עצור ← מותר‬‎‮‬‎‮עצירה‬‎‮‭970‬‬‎‮עצלה‬‎‮‭865‬‬‎‮עצם‬‎‮‭219,912‬‬‎‮ עצם האויר‬‎‮‭220‬‬‎‮עצר‬‎‮‭272,898,1313‬‬‎‮ עוצר‬‎‮‭1116‬‬‎‮ נעצר‬‎‮‭273‬‬‎‮עִקּוּם: ע(י)קום‬‎‮‭1267‬‬‎‮עִקָּר: עיקר‬‎‮‭20‬‬‎‮ העיקר הגדול‬‎‮‭537‬‬‎‮(ערב) עירב‬‎‮‭372‬‬‎‮ התערב‬‎‮‭380‬‬‎‮ערב ← מים‬‎‮‬‎‮ערום ← חכם‬‎‮‬‎‮ערך‬‎‮‭1394‬‬‎‮ערמה ← בעלים‬‎‮‬‎‮עשה‬‎‮‭532,922,947,948,1062,1375,1520‬‬‎‮ ← דבש, מין, עבר‬‎‮‬‎‮ לעשות‬‎‮‭953‬‬‎‮ עשה בהתעמלות‬‎‮‭550‬‬‎‮ עשה ההתנועעות‬‎‮‭550‬‬‎‮ עשה פונץ‬‎‮‭579‬‬‎‮ עשה רפואה‬‎‮‭927‬‬‎‮ עשה שינוי גדול‬‎‮‭2‬‬‎‮ אילו שאינם עושים פעולתם בשעור מן הרופאים‬‎‮‭183‬‬‎‮ לקחת עיצה ולעשות‬‎‮‭951‬‬‎‮ כאשר יעשו במקומם‬‎‮‭1525‬‬‎‮עשוי‬‎‮‭954‬‬‎‮ ← אשרוב, מורי‬‎‮‬‎‮עִשּׁוּן: העשונים‬‎‮‭65‬‬‎‮עשייה‬‎‮‭949,953‬‬‎‮(עשן) התעשן‬‎‮‭440‬‬‎‮עשן: העשן הנמצא בדם‬‎‮‭60‬‬‎‮ עשנים‬‎‮‭61‬‬‎‮ עשנים דקים‬‎‮‭62‬‬‎‮ העשנים הבאים מהמרה השחורה‬‎‮‭63‬‬‎‮עשני‬‎‮‭64‬‬‎‮עת ← (הלך), חָלָב, לישה, נגע, נהוג, רכב‬‎‮‬‎‮(עתק) להעתק מן העיר‬‎‮‭1439‬‬‎‮(פאר) התפאר‬‎‮‭863‬‬‎‮פארי‬‎‮‭1206‬‬‎‮פג ← (שוב)‬‎‮‬‎‮פה‬‎‮‭1097‬‬‎‮ פי האסטומכא‬‎‮‭1098‬‬‎‮ לפי ← סָבַל‬‎‮‬‎‮פול: פולים‬‎‮‭1102‬‬‎‮פוליפודי‬‎‮‭99‬‬‎‮פומושטירא ← זרע, קְלִפָּה‬‎‮‬‎‮פונץ‬‎‮‭581‬‬‎‮ ← עשה‬‎‮‬‎‮ בא לו פונץ גדולים‬‎‮‭580‬‬‎‮פועל‬‎‮‭1076‬‬‎‮פושר‬‎‮‭1019‬‬‎‮ ← מים, (קרר)‬‎‮‬‎‮(פזר) התפזר‬‎‮‭283‬‬‎‮ התפזר מ-‬‎‮‭114‬‬‎‮פָּחַד‬‎‮‭180,392‬‬‎‮ פחד ממות‬‎‮‭1526‬‬‎‮פַּחַד‬‎‮‭1474‬‬‎‮ בעלי הפחד והתקוה והתוחלת‬‎‮‭393‬‬‎‮פחות‬‎‮‭271‬‬‎‮ פחותי העם‬‎‮‭513‬‬‎‮פחיתות: פחיתות המידות‬‎‮‭1431‬‬‎‮פיגרא ← יגרא‬‎‮‬‎‮פילוס: פילוס מקסיאה פישטולא‬‎‮‭397‬‬‎‮פילוסוף: פילוסופים‬‎‮‭1096‬‬‎‮פילוסופי: פילוסופיות ← מדות‬‎‮‬‎‮פילוסופיא: הפילוסופיא העיונית‬‎‮‭1095‬‬‎‮פילוסופיאה ← מדות‬‎‮‬‎‮פיניולש‬‎‮‭1222‬‬‎‮ ← לבב‬‎‮‬‎‮פירא‬‎‮‭1212‬‬‎‮פישטולא ← פילוס, קאשיאה, קסיאה‬‎‮‬‎‮פלארי‬‎‮‭1092‬‬‎‮(פלג) מפליג ← קֹשִׁי‬‎‮‬‎‮פלפל: פלפל ארוך‬‎‮‭411‬‬‎‮פנים‬‎‮‭1498‬‬‎‮ ← (אור), (טפח), נפל‬‎‮‬‎‮פנימי: פנימיים ← אֵבֶר‬‎‮‬‎‮פניקבאר‬‎‮‭1128‬‬‎‮(פסד) נפסד ← מאכל‬‎‮‬‎‮ הפסיד‬‎‮‭320,1039‬‬‎‮ ← (טרח)‬‎‮‬‎‮ מפסיד‬‎‮‭1042‬‬‎‮ יפסיד מאכלו‬‎‮‭140‬‬‎‮ הפסיד הבישול‬‎‮‭138‬‬‎‮פסתוק‬‎‮‭1038‬‬‎‮ ← שֶׁמֶן‬‎‮‬‎‮פסתק‬‎‮‭1038‬‬‎‮פעולה‬‎‮‭861,1064,1065‬‬‎‮ ← אֲמִתָּה, יֹשֶׁר, עשה‬‎‮‬‎‮ פעולה טובה‬‎‮‭1066‬‬‎‮ פעולתו הטבעית‬‎‮‭1070‬‬‎‮ פעולות‬‎‮‭1064‬‬‎‮ פעולות טובות‬‎‮‭1066‬‬‎‮ פעולות נפשיות ← הפסד‬‎‮‬‎‮ פעולותיהם החיוניות והטבעיות‬‎‮‭1069‬‬‎‮ פעולותיו הטבעיות‬‎‮‭1071‬‬‎‮ פעולות הטבע‬‎‮‭1068‬‬‎‮(פעל) התפעל‬‎‮‭1063‬‬‎‮ יתפעל יותר מעט‬‎‮‭1072‬‬‎‮פעם: פעמים ← יצא‬‎‮‬‎‮ כמה פעמים‬‎‮‭1348‬‬‎‮פראש: פֶרַאש‬‎‮‭1213‬‬‎‮פרדיץ ← בשר‬‎‮‬‎‮פרה ← חָלָב‬‎‮‬‎‮פרח: פרח אסטוכודוס‬‎‮‭18‬‬‎‮ פרחים‬‎‮‭569,570,571‬‬‎‮ ← בֹּשֶׂם‬‎‮‬‎‮פרטי ← אָדָם‬‎‮‬‎‮פרי: פירות‬‎‮‭1087,1091‬‬‎‮ ← דבש‬‎‮‬‎‮ הפירות היבשות‬‎‮‭1090‬‬‎‮ הפירות הלחים‬‎‮‭1088‬‬‎‮ הפירות המתוקנים בחומץ‬‎‮‭1214‬‬‎‮ לחות הפירות‬‎‮‭1089‬‬‎‮פרנאדה ← דיצא‬‎‮‬‎‮(פרק) יתפרקו חבוריו‬‎‮‭1032‬‬‎‮(פרש) לפרש‬‎‮‭704‬‬‎‮פרשגש‬‎‮‭391‬‬‎‮פשטנגא ← זרע‬‎‮‬‎‮פשיעה: פשיעה גדולה‬‎‮‭359‬‬‎‮פשע‬‎‮‭355‬‬‎‮פשתן ← בגד‬‎‮‬‎‮פת: פת הדראה‬‎‮‭326‬‬‎‮פתח‬‎‮‭1018‬‬‎‮צאן ← בשר, עוֹר‬‎‮‬‎‮צבע‬‎‮‭744‬‬‎‮(צבת) צבתה בטנו‬‎‮‭612‬‬‎‮צואה‬‎‮‭221‬‬‎‮צודק ← צָמָא, רעב‬‎‮‬‎‮(צוה) ציוה‬‎‮‭1518‬‬‎‮צִוּוּי: ציוויים‬‎‮‭1519‬‬‎‮צומח‬‎‮‭1376‬‬‎‮צחק‬‎‮‭792‬‬‎‮ ← (חדש)‬‎‮‬‎‮צַיִד ← בשר‬‎‮‬‎‮ציר: ציר מדגים קטנים‬‎‮‭789‬‬‎‮צלח‬‎‮‭1380‬‬‎‮צָמֵא‬‎‮‭903,904‬‬‎‮צָמָא‬‎‮‭904‬‬‎‮ ← רֹב‬‎‮‬‎‮ צמא כוזב‬‎‮‭905‬‬‎‮ הצמא הצודק‬‎‮‭906‬‬‎‮צִמּוּק: צימוקים‬‎‮‭558‬‬‎‮ ← אשרוב‬‎‮‬‎‮ הצימוקים השחורים‬‎‮‭559‬‬‎‮צמרת: חצי צמרתו‬‎‮‭1033‬‬‎‮צנדל‬‎‮‭639‬‬‎‮צנון‬‎‮‭1024‬‬‎‮צעק‬‎‮‭788‬‬‎‮צפוני ← רוח‬‎‮‬‎‮צרה: צרה מצרות הזמן‬‎‮‭47‬‬‎‮ ← נזק‬‎‮‬‎‮ צרות הדרכים‬‎‮‭809‬‬‎‮ הצרות המדומות‬‎‮‭679‬‬‎‮צרוד: קולו יהיה צרוד ודק‬‎‮‭364‬‬‎‮צרור‬‎‮‭345‬‬‎‮ צרור בגד פשתן רפה‬‎‮‭760‬‬‎‮צרידות‬‎‮‭57‬‬‎‮קאשיאה: קאשיאה פישטולא‬‎‮‭396‬‬‎‮(קבץ) התקבץ‬‎‮‭1524‬‬‎‮ ← דעה‬‎‮‬‎‮קדחת‬‎‮‭290,293‬‬‎‮ ← אש, (חזק), (שוב)‬‎‮‬‎‮ קדחת יום‬‎‮‭291‬‬‎‮ היה לו קדחת‬‎‮‭287‬‬‎‮ ויסיר קדחתו‬‎‮‭292‬‬‎‮ קדחות‬‎‮‭292‬‬‎‮ ← בעל, חֹמֶר‬‎‮‬‎‮קובץ‬‎‮‭1112‬‬‎‮קודונייו‬‎‮‭606‬‬‎‮קִוּוּץ: קיווץ‬‎‮‭727‬‬‎‮ בא לו הקיווץ‬‎‮‭726‬‬‎‮קול‬‎‮‭787‬‬‎‮ ← (חזק), צרוד, (רום)‬‎‮‬‎‮קולוקינטדש‬‎‮‭667‬‬‎‮קולוקינטידאש‬‎‮‭667‬‬‎‮קולוקינטידַש‬‎‮‭667‬‬‎‮(קום) קמים מחולי‬‎‮‭1441‬‬‎‮קומה ← (שפל)‬‎‮‬‎‮קוניל ← שֹׁרֶשׁ‬‎‮‬‎‮קוץ‬‎‮‭732‬‬‎‮קושט: קושט מר‬‎‮‭1132‬‬‎‮קִטּוּף ← רבה‬‎‮‬‎‮(קטן) גידיו הדופקים יקטנו ויחלשו‬‎‮‭767‬‬‎‮קטן ← ציר‬‎‮‬‎‮ קטנים‬‎‮‭745‬‬‎‮קיא‬‎‮‭1179‬‬‎‮קיום: קיום העולם‬‎‮‭1395‬‬‎‮קיץ‬‎‮‭790‬‬‎‮ קייץ‬‎‮‭790‬‬‎‮קל‬‎‮‭364,644,807‬‬‎‮ ← (בשל), הנהגה, מאכל, משקה, סם, קלשטיריש, רפואה‬‎‮‬‎‮ היה קל בעיניו‬‎‮‭643‬‬‎‮קלוף‬‎‮‭177,1137‬‬‎‮קלות‬‎‮‭363‬‬‎‮ קלות הבנת מלאכת הרפואות‬‎‮‭645‬‬‎‮קלישטרי‬‎‮‭274‬‬‎‮ קלשטיריש‬‎‮‭277‬‬‎‮ הקלשטיריש הקלים‬‎‮‭276‬‬‎‮ הקלשטריש החדים‬‎‮‭275‬‬‎‮(קלל) הֵקֵל ב-‬‎‮‭1485‬‬‎‮קְלִפָּה: קליפת אתרוג‬‎‮‭1134‬‬‎‮ ← אשרוב‬‎‮‬‎‮ קליפת בלסמי‬‎‮‭1136‬‬‎‮ קליפת פומו שטירו‬‎‮‭1134‬‬‎‮ קליפת שורש הליינצונש‬‎‮‭1135‬‬‎‮(קלקל) יקלקל דרכו‬‎‮‭731‬‬‎‮קמח: הקמח המבושלת‬‎‮‭457‬‬‎‮ אך שהעביר הקמח‬‎‮‭19‬‬‎‮קֹמֶץ: קומץ ← (מלא)‬‎‮‬‎‮קָנָה‬‎‮‭1201‬‬‎‮קָנֶה: קנה הריאה‬‎‮‭1139‬‬‎‮קנילה‬‎‮‭410‬‬‎‮קניין‬‎‮‭1337‬‬‎‮קסיאה: קסיאה פישטולא‬‎‮‭396,397‬‬‎‮(קפא) היה נקפא‬‎‮‭165‬‬‎‮קצה: קצה המדינה‬‎‮‭832‬‬‎‮ קצות‬‎‮‭831‬‬‎‮קצף‬‎‮‭518‬‬‎‮(קצר) קִצֵּר ← האריך‬‎‮‬‎‮ לקצר‬‎‮‭1141‬‬‎‮קֹצֶר: קוצר ההבנה‬‎‮‭1140‬‬‎‮ קוצר ימיו‬‎‮‭1142‬‬‎‮ קוצר נפש‬‎‮‭1115‬‬‎‮ קוצר רוח‬‎‮‭1115‬‬‎‮קצת ← תשובות‬‎‮‬‎‮קַר‬‎‮‭82‬‬‎‮ ← חֹלִי, מים, נוזל‬‎‮‬‎‮קֹר: קור‬‎‮‭79‬‬‎‮ הקור החזק‬‎‮‭80‬‬‎‮(קרב) קֵרֵב ← רחק‬‎‮‬‎‮ קֵרֵב הרחוק‬‎‮‭1126‬‬‎‮ לקרבו אל השם‬‎‮‭1127‬‬‎‮קרדמוני‬‎‮‭1107‬‬‎‮קרירות‬‎‮‭79,81‬‬‎‮(קרר) קֵרֵר ← חמם‬‎‮‬‎‮ קירר‬‎‮‭78‬‬‎‮ התקרר‬‎‮‭77‬‬‎‮ מה שנתקרר … מה שנשתנה ריחו … פושר‬‎‮‭1361‬‬‎‮(קרש) נקרש ← מותרות‬‎‮‬‎‮(קשה) הִקְשָׁה‬‎‮‭761‬‬‎‮ ואם נתקשה הטבע‬‎‮‭225‬‬‎‮קשה‬‎‮‭762,766‬‬‎‮ קשה להרפא‬‎‮‭891‬‬‎‮ אשר בשרו קשה‬‎‮‭1043‬‬‎‮ מהקשה שבעניינים‬‎‮‭764‬‬‎‮ מן הדברים הקשים‬‎‮‭764‬‬‎‮קִשּׁוּא: קישואים‬‎‮‭395‬‬‎‮ ← זרע, מיץ‬‎‮‬‎‮קשטרון‬‎‮‭206‬‬‎‮קֹשִׁי‬‎‮‭763‬‬‎‮ קושי הטבע ← יבש‬‎‮‬‎‮ היות מפליג בקשי‬‎‮‭765‬‬‎‮קשר: אחד מקשרי האברים‬‎‮‭1046‬‬‎‮רָאָה‬‎‮‭105‬‬‎‮ נראה ← חִמּוּץ‬‎‮‬‎‮רֵאָה: ריאה ← חלל, מֻגְלָה, קָנֶה‬‎‮‬‎‮ראוי: כראוי ← לחם‬‎‮‬‎‮ראות‬‎‮‭106‬‬‎‮ ← (חזק)‬‎‮‬‎‮ראש‬‎‮‭494‬‬‎‮ ← חמם, כְּאֵב, עוֹר‬‎‮‬‎‮ ראשים‬‎‮‭494‬‬‎‮ראשון: הראשונים‬‎‮‭54‬‬‎‮רַב‬‎‮‭913‬‬‎‮ ← לֵחָה, מכה, ממון, מרקחת, (נזק), רופא, רפואה‬‎‮‬‎‮רֹב: רוב‬‎‮‭671,914,1192‬‬‎‮ ← מת, (נתך)‬‎‮‬‎‮ רוב צמאו‬‎‮‭673‬‬‎‮רבאטה‬‎‮‭1129‬‬‎‮רבה‬‎‮‭910‬‬‎‮ ← שתה‬‎‮‬‎‮ וירבה קטופו‬‎‮‭450‬‬‎‮ הרבה ← מאכל, נשימה‬‎‮‬‎‮(רגל) הרגיל‬‎‮‭957‬‬‎‮ הרגיל הנפש‬‎‮‭968‬‬‎‮רגל: רגלים‬‎‮‭499‬‬‎‮(רגש) הרגיש‬‎‮‭782‬‬‎‮ אחר הרגישו ברעב‬‎‮‭257‬‬‎‮ לפני הרגישו ברעב‬‎‮‭258‬‬‎‮רואה ← כח‬‎‮‬‎‮ הרואים‬‎‮‭1400‬‬‎‮רובי ← באם‬‎‮‬‎‮רוה‬‎‮‭556‬‬‎‮(רוח) הרויח הנפש‬‎‮‭100‬‬‎‮רוח ← (נתך), קֹצֶר‬‎‮‬‎‮ הרוח החיוני(ת)‬‎‮‭544‬‬‎‮ הרוח הטבעי(ת)‬‎‮‭545‬‬‎‮ רוח נפשיית‬‎‮‭542‬‬‎‮ הרוח הצפוני והמזרחי‬‎‮‭1499‬‬‎‮ הרוח השמאלי‬‎‮‭540‬‬‎‮ רוחות‬‎‮‭541‬‬‎‮רְוֵיל‬‎‮‭496‬‬‎‮(רום) להרים קולו‬‎‮‭526‬‬‎‮רומאס ← נוזלים‬‎‮‬‎‮רומייה ← שורש‬‎‮‬‎‮רופא‬‎‮‭812‬‬‎‮ ← הנהגה, ספק, העדר, עיר‬‎‮‬‎‮ הרופא‬‎‮‭822‬‬‎‮ רופא בלתי שלם ומובהק בחכמה‬‎‮‭815‬‬‎‮ רופא טוב‬‎‮‭814‬‬‎‮ הרופא הטוב‬‎‮‭821,822‬‬‎‮ רופא מובהק בחכמה‬‎‮‭816‬‬‎‮ רופא מהיר‬‎‮‭819‬‬‎‮ רופא מפורסם‬‎‮‭813‬‬‎‮ רופא משכיל‬‎‮‭819‬‬‎‮ רופא שלם‬‎‮‭817‬‬‎‮ רופא שלם מאד מאד‬‎‮‭818‬‬‎‮ או שיהיה שם רופא‬‎‮‭820‬‬‎‮ רופאים‬‎‮‭823‬‬‎‮ ← אדון, טוב, עשה‬‎‮‬‎‮ רופאים רבים‬‎‮‭873‬‬‎‮ הרופאים המשכילים‬‎‮‭229‬‬‎‮רושאדו ← סֻכָּר‬‎‮‬‎‮רותח ← מים‬‎‮‬‎‮(רחב) תרחב נפשו‬‎‮‭102‬‬‎‮ הרחיב ← ספור‬‎‮‬‎‮ הרחיב החזה‬‎‮‭703‬‬‎‮ הרחיב הנפש‬‎‮‭100‬‬‎‮ הרחיב נפשו‬‎‮‭101‬‬‎‮רחב‬‎‮‭1514‬‬‎‮ רחב הנפש‬‎‮‭104‬‬‎‮רחוץ ← לביבה‬‎‮‬‎‮רחוק ← (קרב)‬‎‮‬‎‮רחיצה: הרחיצה במים הקרים‬‎‮‭297‬‬‎‮רחץ‬‎‮‭288,995,996‬‬‎‮רחק‬‎‮‭115‬‬‎‮ שירחיק האדם שהיה מקרבו קודם לכן‬‎‮‭103‬‬‎‮ריברברו‬‎‮‭495‬‬‎‮ריברברי ← משקה‬‎‮‬‎‮ריוברברי‬‎‮‭495‬‬‎‮ריח‬‎‮‭722‬‬‎‮ ← (קרר)‬‎‮‬‎‮(ריח) הריח‬‎‮‭722‬‬‎‮ הריח הטוב‬‎‮‭547‬‬‎‮ריקוליציאה‬‎‮‭887‬‬‎‮ריקות: אחר רקות האסטומ׳‬‎‮‭388‬‬‎‮ על ריקות האסטומכא‬‎‮‭387‬‬‎‮רך‬‎‮‭1274‬‬‎‮ ← ביצה, (שים)‬‎‮‬‎‮ היה רך‬‎‮‭1271‬‬‎‮(רכב) הרכיב‬‎‮‭532‬‬‎‮ להרכיב‬‎‮‭534‬‬‎‮רכב: רכב הים בעת הנהוג‬‎‮‭531‬‬‎‮רכות‬‎‮‭501‬‬‎‮ רכות הטבע‬‎‮‭1273‬‬‎‮ רכות הנפש וסכלותה‬‎‮‭502‬‬‎‮(רכך) רִכֵּך‬‎‮‭1271,1272‬‬‎‮ ריכך‬‎‮‭642,1272‬‬‎‮ לרכך הטבע‬‎‮‭1276,1277‬‬‎‮ התרכך‬‎‮‭1271‬‬‎‮רִמּוֹן ← גרעין‬‎‮‬‎‮ רימון בגרעיניו‬‎‮‭538‬‬‎‮ רמונים‬‎‮‭223‬‬‎‮ ← גרעין‬‎‮‬‎‮רמז‬‎‮‭503‬‬‎‮רַע‬‎‮‭1535‬‬‎‮ ← בִּשׁוּל, לֵחָה, מִדָּה, (מות), מֶזֶג, מחשבה, מכה‬‎‮‬‎‮רֹעַ: רוע ← אָדָם‬‎‮‬‎‮רעב‬‎‮‭214,215‬‬‎‮ ← (רגש)‬‎‮‬‎‮ רעב כוזב‬‎‮‭216‬‬‎‮ הרעב הצודק‬‎‮‭217‬‬‎‮(רעד) נרעד‬‎‮‭514‬‬‎‮רעה‬‎‮‭675,718,1067,1440‬‬‎‮ רָעוֹת‬‎‮‭675‬‬‎‮ ← טובה‬‎‮‬‎‮ רעוֹת מדומות‬‎‮‭678‬‬‎‮ רעוֹת מרָעוֹתיו‬‎‮‭677‬‬‎‮ הגדולה שברעוֹת העולם‬‎‮‭680‬‬‎‮(רעם) התרעם‬‎‮‭720‬‬‎‮רעש‬‎‮‭516‬‬‎‮(רפא) נרפא‬‎‮‭71‬‬‎‮ הֵרָפֵא ← קשה‬‎‮‬‎‮ ריפא‬‎‮‭714‬‬‎‮ ← מזון‬‎‮‬‎‮ לרפאות‬‎‮‭810‬‬‎‮ נתרפא ← הנהגה‬‎‮‬‎‮רפה ← צרור‬‎‮‬‎‮רפואה‬‎‮‭74,75,473,475,648,714,811,928‬‬‎‮ ← דרך, הנהגה, נהג, עשה‬‎‮‬‎‮ רפואה משלשלת‬‎‮‭474‬‬‎‮ הרפואה הקלה‬‎‮‭930‬‬‎‮ רפואת החליים‬‎‮‭716‬‬‎‮ רפואות‬‎‮‭313,475,715,811,934‬‬‎‮ ← מלאכה‬‎‮‬‎‮ הרפואות הבריאות‬‎‮‭478‬‬‎‮ הרפואות הזנות‬‎‮‭479‬‬‎‮ רפואות חזקות‬‎‮‭929‬‬‎‮ ← (עסק)‬‎‮‬‎‮ הרפואות החזקות‬‎‮‭931,935‬‬‎‮ הרפואות הקלות‬‎‮‭483,930,932‬‬‎‮ הרפואות הרבות‬‎‮‭481‬‬‎‮ הרפואות רבות ההרכבה‬‎‮‭477‬‬‎‮רצה ← הנהגה‬‎‮‬‎‮(רצץ) ריצץ‬‎‮‭504‬‬‎‮רֹק: רוק‬‎‮‭557‬‬‎‮רקוליציאה‬‎‮‭887‬‬‎‮רקות‬‎‮‭1273‬‬‎‮רתח‬‎‮‭1004‬‬‎‮ נרתח‬‎‮‭1006‬‬‎‮ הרתיח‬‎‮‭1004‬‬‎‮ הרתיח (שתי) רתיחות‬‎‮‭1005‬‬‎‮רתיחה: רתיחות ← הרתיח‬‎‮‬‎‮שאילה: שאילות‬‎‮‭574‬‬‎‮(שאף) נשאף ← אויר‬‎‮‬‎‮(שאר) הִשָּׁאֵר ← ענין‬‎‮‬‎‮שָׂבַע‬‎‮‭658‬‬‎‮ השביע‬‎‮‭659‬‬‎‮שֹׂבַע‬‎‮‭660‬‬‎‮שברון‬‎‮‭1203,1205‬‬‎‮ השברון מן התנועות‬‎‮‭1204‬‬‎‮(שבש) שיבש‬‎‮‭320‬‬‎‮(שגח) השגיח‬‎‮‭599‬‬‎‮שגעון: שגעונות ודעות‬‎‮‭1460‬‬‎‮(שדל) השתדל‬‎‮‭309‬‬‎‮שה‬‎‮‭342‬‬‎‮(שוב) שב לו הקדחת‬‎‮‭958‬‬‎‮ השיב‬‎‮‭957‬‬‎‮ להשיב‬‎‮‭211‬‬‎‮ ישיב ליחתו פגה‬‎‮‭1021‬‬‎‮שוה‬‎‮‭654‬‬‎‮ היה שוה‬‎‮‭1207‬‬‎‮שִׁוּוּי: שיווי‬‎‮‭878,879‬‬‎‮שוטה: השוטים מהעם‬‎‮‭1013‬‬‎‮שוכן: שוכנים‬‎‮‭621‬‬‎‮שום: שומים‬‎‮‭162‬‬‎‮שומן‬‎‮‭669‬‬‎‮ ← מְמֻצָּע‬‎‮‬‎‮שומר‬‎‮‭493‬‬‎‮ שורש השומר‬‎‮‭493‬‬‎‮שוע ← כלי‬‎‮‬‎‮שועל ← בשר, עוֹר‬‎‮‬‎‮שוק: שוקיים‬‎‮‭653‬‬‎‮שור ← לשון‬‎‮‬‎‮שורבש‬‎‮‭562‬‬‎‮שחיקה‬‎‮‭583‬‬‎‮שחק‬‎‮‭582‬‬‎‮שָׁחֹר: שחור ← מרה, צִמּוּק‬‎‮‬‎‮שטח: שטח גופו‬‎‮‭597‬‬‎‮ שטח הגוף‬‎‮‭598,856‬‬‎‮שיבה‬‎‮‭734‬‬‎‮(שים) שם‬‎‮‭771‬‬‎‮ שם על אש רכה‬‎‮‭521‬‬‎‮ שם על האש‬‎‮‭522‬‬‎‮ ישים אותו בזולת מקומו‬‎‮‭1521‬‬‎‮ ישימו בו כוונתם‬‎‮‭709‬‬‎‮ ישים נגד עיניו זה כל בעל שכל‬‎‮‭860‬‬‎‮שין: שין שלמון‬‎‮‭717‬‬‎‮שירוף‬‎‮‭699‬‬‎‮ שירופו וורדים‬‎‮‭692‬‬‎‮שכון‬‎‮‭619‬‬‎‮שכור‬‎‮‭615‬‬‎‮(שכל) השתכל‬‎‮‭859‬‬‎‮שכל‬‎‮‭488‬‬‎‮ ← חסר, עין, (שים)‬‎‮‬‎‮ אנשי השכל הטוב וההבנה הטובה‬‎‮‭489‬‬‎‮שכלי ← השתכלות‬‎‮‬‎‮שֵׁכָר: שכר משעורים‬‎‮‭1077‬‬‎‮שכרות‬‎‮‭614‬‬‎‮שלום‬‎‮‭629‬‬‎‮שלוק ← תרנגול‬‎‮‬‎‮(שלח) שלח יד אל‬‎‮‭1145‬‬‎‮(שלך) השליך‬‎‮‭263‬‬‎‮(שלם) השלים‬‎‮‭203‬‬‎‮שלם‬‎‮‭1216‬‬‎‮ ← בריאות, רופא‬‎‮‬‎‮ יותר שלם‬‎‮‭1215‬‬‎‮שלמון ← שין‬‎‮‬‎‮שלק‬‎‮‭624‬‬‎‮שלשול‬‎‮‭646,844‬‬‎‮(שלשל) לשלשל הבטן‬‎‮‭1275‬‬‎‮שֵׁם: הַשֵּׁם ← (קרב)‬‎‮‬‎‮שָׁם ← עיר, רופא‬‎‮‬‎‮שמאל‬‎‮‭725‬‬‎‮שמאלי ← רוּחַ‬‎‮‬‎‮שמח ← חבורה‬‎‮‬‎‮ שימח‬‎‮‭1026‬‬‎‮ לשמח ולחזק הלב ולתת לו גבורה‬‎‮‭1028‬‬‎‮ דבר ישמחהו שמחה גדולה‬‎‮‭592‬‬‎‮שמחה‬‎‮‭517,1027‬‬‎‮ ← גֹּדֶל, שמח‬‎‮‬‎‮שמירה‬‎‮‭267‬‬‎‮ שמירת הבריאות‬‎‮‭266‬‬‎‮שממון‬‎‮‭1182‬‬‎‮שָׁמֵן: שמן מאד‬‎‮‭668‬‬‎‮שֶׁמֶן‬‎‮‭464,467,573‬‬‎‮ ← גבינה‬‎‮‬‎‮ שמן אלבאן‬‎‮‭465‬‬‎‮ שמן זית ← לחם‬‎‮‬‎‮ שמן פסתוק‬‎‮‭466‬‬‎‮ שמן שקדים‬‎‮‭467‬‬‎‮ שמנים‬‎‮‭468‬‬‎‮שמר‬‎‮‭262,637‬‬‎‮ שמר מ-‬‎‮‭263‬‬‎‮ נשמר ← (זהר)‬‎‮‬‎‮ להשמר‬‎‮‭267‬‬‎‮(שמש) שִׁמֵּשׁ ← חבורה‬‎‮‬‎‮שמש‬‎‮‭723‬‬‎‮(שנה) משנה ← מראה‬‎‮‬‎‮ השתנה‬‎‮‭3‬‬‎‮ ישתנו עיניו‬‎‮‭1015‬‬‎‮ נשתנה ← (קרר)‬‎‮‬‎‮שָׁנָה ← בן‬‎‮‬‎‮ שנים‬‎‮‭638‬‬‎‮ ← (עלה)‬‎‮‬‎‮שֵׁנָה: שינה‬‎‮‭1457‬‬‎‮ ← (עור)‬‎‮‬‎‮שׁנּוּי‬‎‮‭5,381‬‬‎‮ ← עשה‬‎‮‬‎‮שִׁעוּל‬‎‮‭604‬‬‎‮שִׁעוּר: שיעור‬‎‮‭1120,1121,1123‬‬‎‮ ← עבר, עשה‬‎‮‬‎‮ בשיעור המזון‬‎‮‭1122‬‬‎‮ שיעור ומחשבה‬‎‮‭1121‬‬‎‮שׂעור ← מים‬‎‮‬‎‮שעורה: שעורים ← מורי, מים, מרי, שֵׁכָר‬‎‮‬‎‮ מי שעורים‬‎‮‭260‬‬‎‮(שער) שיער‬‎‮‭1119‬‬‎‮שַׁעַר‬‎‮‭133‬‬‎‮(שפך) נשפך‬‎‮‭738‬‬‎‮(שפל) קומתו ישפיל‬‎‮‭307‬‬‎‮שקד: שקדים ← שֶׁמֶן‬‎‮‬‎‮(שקה) השקה‬‎‮‭611‬‬‎‮שָׁרָה‬‎‮‭1434‬‬‎‮שרף‬‎‮‭243‬‬‎‮שֹׁרֶשׁ: שורש‬‎‮‭21‬‬‎‮ ← קְלִפָּה, שומר‬‎‮‬‎‮ שורש רומייה קוניל‬‎‮‭23‬‬‎‮ שרשים‬‎‮‭21‬‬‎‮ שרשי האבטיחים‬‎‮‭22‬‬‎‮שתה‬‎‮‭681‬‬‎‮ שתות מים‬‎‮‭683,687‬‬‎‮ כאשר ירבה לשתות מים‬‎‮‭686‬‬‎‮ שתות מים קרים‬‎‮‭684‬‬‎‮שִׁתּוּק: שתוק מכאב לב‬‎‮‭998‬‬‎‮שתיה ← נגע‬‎‮‬‎‮ שתיית המים‬‎‮‭683,687‬‬‎‮ ← מניעה‬‎‮‬‎‮ שתיית המים הנהוגים‬‎‮‭685‬‬‎‮ שתיית המים הקרים‬‎‮‭684‬‬‎‮שתן‬‎‮‭135‬‬‎‮ ← יצא, נזל‬‎‮‬‎‮(שתק) נשתתק מכאב לב‬‎‮‭997‬‬‎‮תאוה‬‎‮‭730,1252‬‬‎‮ ← אבד‬‎‮‬‎‮ תאוות המאכל‬‎‮‭730‬‬‎‮ ← מנע, (נתן)‬‎‮‬‎‮תאמרינדיש‬‎‮‭151‬‬‎‮תאנה: תאנים‬‎‮‭153‬‬‎‮תֹּאַר: תואר‬‎‮‭1514‬‬‎‮תבאדריטוס‬‎‮‭163‬‬‎‮תִּבּוּל: התיבול בהם עם המאכל‬‎‮‭1438‬‬‎‮תבשיל‬‎‮‭825,1268‬‬‎‮ תבשיל המורסן‬‎‮‭826‬‬‎‮ תבשילים‬‎‮‭1269‬‬‎‮ תבשילי החולים‬‎‮‭572‬‬‎‮תוחלת ← פַּחַד‬‎‮‬‎‮תוך: תוך הגוף‬‎‮‭113,439‬‬‎‮תוכחה: תוכחות ← מוסר‬‎‮‬‎‮תועה: התועה בכל מחשבותיו‬‎‮‭1463‬‬‎‮תועלת‬‎‮‭1105,1106‬‬‎‮ ← (טרח), מרקחת‬‎‮‬‎‮ תועלות‬‎‮‭1423‬‬‎‮ תועלות היין‬‎‮‭1424‬‬‎‮תורה ← מוסר‬‎‮‬‎‮ תורות‬‎‮‭707‬‬‎‮תורי: תוריים ← חכמה, מוסר‬‎‮‬‎‮תחלוא: תחלואים‬‎‮‭610,1302‬‬‎‮תחתית: תחתית האסטומכא‬‎‮‭1153‬‬‎‮תכונה‬‎‮‭1490‬‬‎‮ התכונה הנכבדת‬‎‮‭1491‬‬‎‮תמידות: תמידות הבריאות‬‎‮‭470‬‬‎‮ תמידות הכנס במרחץ‬‎‮‭472‬‬‎‮תמראינדי‬‎‮‭151‬‬‎‮תנאי: תנאים‬‎‮‭706‬‬‎‮תנור‬‎‮‭152‬‬‎‮תנועה‬‎‮‭245,250‬‬‎‮ ← חֻלְשָׁה‬‎‮‬‎‮ התנועה החזקה או החלשה‬‎‮‭249‬‬‎‮ תנועה טבעית מתנועות הכח הדוחה‬‎‮‭247‬‬‎‮ התנועה הכבדה‬‎‮‭248‬‬‎‮ תנועה מקומית‬‎‮‭246‬‬‎‮ תנועת האיברים‬‎‮‭515‬‬‎‮ תנועות‬‎‮‭250‬‬‎‮ ← ענין, שברון, תנועה‬‎‮‬‎‮ התנועות הנפשיות‬‎‮‭251‬‬‎‮תענוג‬‎‮‭1022‬‬‎‮תפוח‬‎‮‭148‬‬‎‮תקוה ← (נצל), פַּחַד‬‎‮‬‎‮תִּקּוּן: תיקון‬‎‮‭774‬‬‎‮ תקון האויר‬‎‮‭777‬‬‎‮ תיקון המאכלים‬‎‮‭775‬‬‎‮ תקון המים‬‎‮‭776‬‬‎‮(תקן) תִּקֵּן‬‎‮‭773‬‬‎‮ תיקן‬‎‮‭772‬‬‎‮ הועיל לתקן‬‎‮‭772‬‬‎‮ לתקן האויר ולייבשו‬‎‮‭851‬‬‎‮תרבד‬‎‮‭142‬‬‎‮תרד: תרדים או אספנאך או בורייני‬‎‮‭626‬‬‎‮תריאק‬‎‮‭146‬‬‎‮תרנגול: תרנגול שלוק‬‎‮‭1025‬‬‎‮ תרנוגלים ← בשר, מרק‬‎‮‬‎‮תַּרְנְגֹלֶת: תרנגולת‬‎‮‭433‬‬‎‮ ← בשר‬‎‮‬‎‮ תרנגולות ← ביצה‬‎‮‬‎‮תשובה: קצת התשובות ← (חדש)‬‎‮‬‎Index of the Third Hebrew Translation (Anonymous)‮אבד ← ממון‬‎‮‬‎‮אִבּוּד: איבוד ממון‬‎‮‭150‬‬‎‮אבטיח: האביטחים הכרכומי‬‎‮‭109‬‬‎‮ ← זרע, עִקָּר‬‎‮‬‎‮(אבל) התאבל‬‎‮‭1181‬‬‎‮אבלות‬‎‮‭255‬‬‎‮ סיפור שמביא לו אבלות גדול‬‎‮‭254‬‬‎‮אבק‬‎‮‭977‬‬‎‮אֵבֶר‬‎‮‭901‬‬‎‮ א(י)ברים‬‎‮‭902‬‬‎‮ אברי המאכל‬‎‮‭52‬‬‎‮ גופות האיברים הפנימיים‬‎‮‭179‬‬‎‮אגאץ‬‎‮‭7‬‬‎‮אגאריקון‬‎‮‭976‬‬‎‮אגוז: אגוז של קיא‬‎‮‭213‬‬‎‮אגס: אגסים‬‎‮‭7‬‬‎‮אד‬‎‮‭59‬‬‎‮ אד הדם‬‎‮‭60‬‬‎‮ אֵדים/אדים‬‎‮‭61‬‬‎‮ אדים קלים‬‎‮‭62‬‬‎‮ האדים של מרה השחורה‬‎‮‭63‬‬‎‮אדומה‬‎‮‭770‬‬‎‮אדי‬‎‮‭64‬‬‎‮(אדם) שפניו מאדימות‬‎‮‭1403‬‬‎‮אָדֹם ← ורד, מרה‬‎‮‬‎‮אָדָם ← בן, מזונות, עמדה‬‎‮‬‎‮אדמימות‬‎‮‭1404‬‬‎‮אהבה‬‎‮‭730‬‬‎‮אהלילג: אהלילג כאבלי … והנדי ואמלג‬‎‮‭1480‬‬‎‮אויר‬‎‮‭1486‬‬‎‮ ← אור, (בשם), גוף, השתנות, עִפּוּשׁ, (פסד), תִּקּוּן‬‎‮‬‎‮ האויר הנשאף מבחוץ‬‎‮‭1489‬‬‎‮ אויר המדינות‬‎‮‭1488‬‬‎‮ אויר השדות והמדברות‬‎‮‭1487‬‬‎‮אוצר‬‎‮‭348‬‬‎‮אוקיה‬‎‮‭49‬‬‎‮ אוקיות‬‎‮‭51‬‬‎‮ ב׳ אוקיאות‬‎‮‭50‬‬‎‮(אור) נאור‬‎‮‭1449‬‬‎‮אור: אור האויר‬‎‮‭1452‬‬‎‮ אור עיניו‬‎‮‭1451‬‬‎‮אֹטֶם: אוטם‬‎‮‭590‬‬‎‮אטריפל: אטריפל גדול‬‎‮‭24‬‬‎‮ אטריפלות‬‎‮‭25‬‬‎‮איארגאת‬‎‮‭55‬‬‎‮איכות‬‎‮‭1220‬‬‎‮אילן: אילנות‬‎‮‭663,664‬‬‎‮אין ← ארץ‬‎‮‬‎‮איש: אנשים ← נִסָּיוֹן, סָכָל‬‎‮‬‎‮ אנשי התחבולה‬‎‮‭46‬‬‎‮אישי ← מכה, מעשה‬‎‮‬‎‮אכילה‬‎‮‭28,30‬‬‎‮אכל‬‎‮‭26,980‬‬‎‮ ← מאכל‬‎‮‬‎‮ לאכ(ו)ל‬‎‮‭28‬‬‎‮ התאכל‬‎‮‭1465‬‬‎‮ מתאכל יותר במהרה‬‎‮‭1472‬‬‎‮ מתאכלים במהרה‬‎‮‭1470‬‬‎‮אמבטי ← ירד‬‎‮‬‎‮אֻמָּה: אומה חכמה‬‎‮‭35‬‬‎‮אִמּוּץ ← יבשות‬‎‮‬‎‮אמלג‬‎‮‭39‬‬‎‮ ← אהלילג‬‎‮‬‎‮(אמץ) לֶאֱמֹץ‬‎‮‭1114‬‬‎‮ נאמצים ← הוצאה‬‎‮‬‎‮ התאמץ‬‎‮‭187‬‬‎‮ ואם נתאמצו המעים‬‎‮‭225‬‬‎‮(אמת) שכבר נתאמתה חכמתו‬‎‮‭746‬‬‎‮אמת‬‎‮‭268,752‬‬‎‮אמתות‬‎‮‬‎‮ אמתות הדברים‬‎‮‭270‬‬‎‮ אמתות אלו הדברים‬‎‮‭269‬‬‎‮ אמתות מעשיו‬‎‮‭748‬‬‎‮אנישון‬‎‮‭45‬‬‎‮אנתלה‬‎‮‭42‬‬‎‮אִסּוּר: איסור‬‎‮‭253‬‬‎‮אסטוכודוס‬‎‮‭17‬‬‎‮ ← פרח‬‎‮‬‎‮(אסף) התאסף הנפש‬‎‮‭1115‬‬‎‮אספנאק ← סילקא‬‎‮‬‎‮אפה‬‎‮‭323‬‬‎‮אפרסק: אפרסקין‬‎‮‭391‬‬‎‮אפשר ← מחותך‬‎‮‬‎‮אצטומכא‬‎‮‭1320‬‬‎‮ ← הפסד, התמלאות, חלל, יצא, יציאה, נִקּוּי, פה, פוסתימא, פנויה, (פסד), רֵיקוּת, תחתית‬‎‮‬‎‮ מי שנפסדה אצטומכתו‬‎‮‭141‬‬‎‮ארוך ← חֹלִי, מחשבה‬‎‮‬‎‮אֹרֶז: אורז‬‎‮‭14‬‬‎‮אריכות: אריכות ימיו‬‎‮‭848‬‬‎‮(ארך) נארך חליו וגדל‬‎‮‭846‬‬‎‮ שיארכו הימים או יקצרו‬‎‮‭845‬‬‎‮ האריך‬‎‮‭847‬‬‎‮ ← נִסָּיוֹן‬‎‮‬‎‮אַרְכֻּבָּה: ארכובה‬‎‮‭533‬‬‎‮ארנבת‬‎‮‭15‬‬‎‮ ארנבים ← עוֹר‬‎‮‬‎‮(ארע) אֵרַע ← חמימות, צבות‬‎‮‬‎‮ תארע לו עמידה בעיון והתבוננות בקצת התשובות‬‎‮‭155‬‬‎‮ארץ: ארץ שאין רופא בה‬‎‮‭120‬‬‎‮ ארצות‬‎‮‭121,149‬‬‎‮ ← (עתק)‬‎‮‬‎‮אש‬‎‮‭1450‬‬‎‮ ← ירד, מְדַלֵּק, (שים)‬‎‮‬‎‮אשה: נשים‬‎‮‭1396‬‬‎‮אתרוג ← קְלִפָּה‬‎‮‬‎‮באר ← כסברת‬‎‮‬‎‮בארבאריס ← זרע‬‎‮‬‎‮בבלי ← מֹר‬‎‮‬‎‮בגד‬‎‮‭160‬‬‎‮ בגדים‬‎‮‭161‬‬‎‮בהמה‬‎‮‭408‬‬‎‮ ← ענין‬‎‮‬‎‮ בהמות‬‎‮‭409‬‬‎‮ ← בשר‬‎‮‬‎‮בהמן: שני בהמנין‬‎‮‭132‬‬‎‮(בוא) בא‬‎‮‭189‬‬‎‮ ← מופת‬‎‮‬‎‮ כל מה שיבא בימים‬‎‮‭842‬‬‎‮ הביא חלי המעים‬‎‮‭579‬‬‎‮ הביא התאוה‬‎‮‭729‬‬‎‮ מביא ← אבלות, (נגד)‬‎‮‬‎‮בורא‬‎‮‭76‬‬‎‮ ← קֵרוּב‬‎‮‬‎‮בורי‬‎‮‭134‬‬‎‮בחור: בחורים‬‎‮‭657‬‬‎‮בחינה‬‎‮‭861‬‬‎‮בטוח‬‎‮‭41‬‬‎‮בָּטַח ← המלטות‬‎‮‬‎‮ הובטח ← רופא‬‎‮‬‎‮(בטל) בִּטֵּל‬‎‮‭907‬‬‎‮בטן‬‎‮‭111‬‬‎‮ ← שלשול‬‎‮‬‎‮(בין) הבין‬‎‮‭1100‬‬‎‮ התבונן‬‎‮‭37,859‬‬‎‮ יתבונן בזה כל מי שיש לו הבנה‬‎‮‭860‬‬‎‮בינוני‬‎‮‭879‬‬‎‮ביצה: ביצים ← חלמון‬‎‮‬‎‮ ביצי התרנגולות ← חלמון‬‎‮‬‎‮בית‬‎‮‭194‬‬‎‮ בית הכסא‬‎‮‭548‬‬‎‮ בתי השכנות‬‎‮‭196‬‬‎‮בכה‬‎‮‭118‬‬‎‮בָּלוּל‬‎‮‭1234‬‬‎‮ ← לחם‬‎‮‬‎‮בליל‬‎‮‭936‬‬‎‮בלל‬‎‮‭119,1233‬‬‎‮ יבלל גוף החולה בזיעה‬‎‮‭1385‬‬‎‮בלסאן ← קליפה‬‎‮‬‎‮בן: בן שנה ובן שנתים ← בשר‬‎‮‬‎‮ בנים ← יונה‬‎‮‬‎‮ בני אדם ← המון‬‎‮‬‎‮ בני שנה ובני שנתים ← בשר‬‎‮‬‎‮(בנה) יבנה אותה הטוב שבבניין‬‎‮‭129‬‬‎‮בִּנְיָן: בניין‬‎‮‭130,131‬‬‎‮ ← (בנה), גֹּבַהּ‬‎‮‬‎‮בנפסג: בנ(א)פסג‬‎‮‭127‬‬‎‮ ← משקה‬‎‮‬‎‮ הבנפסג מרקחת‬‎‮‭128‬‬‎‮בסבאיג‬‎‮‭99‬‬‎‮בסבאסה‬‎‮‭98‬‬‎‮בֹּסֶר: בוסר ← מים‬‎‮‬‎‮בעילה‬‎‮‭200‬‬‎‮בָּעַל‬‎‮‭199‬‬‎‮בַּעַל ← דעה, מֶזֶג, שכל‬‎‮‬‎‮ בעל חיים‬‎‮‭318‬‬‎‮ ← כח‬‎‮‬‎‮ בעלי חיים‬‎‮‭319‬‬‎‮ בעלי החכמה‬‎‮‭487‬‬‎‮ בעלי החמימות‬‎‮‭298‬‬‎‮ בעלי המשפט‬‎‮‭1400‬‬‎‮בצל: בצלים‬‎‮‭107‬‬‎‮בצק: הבצק המבושל‬‎‮‭869‬‬‎‮ הבצק המטוגן‬‎‮‭870‬‬‎‮בקי ← מבין‬‎‮‬‎‮בר ← חמור‬‎‮‬‎‮(ברא) הבריא‬‎‮‭73‬‬‎‮בריא‬‎‮‭752‬‬‎‮ ← רפואה‬‎‮‬‎‮ בריאים‬‎‮‭753‬‬‎‮ ← הנהגה‬‎‮‬‎‮בריאה ← שָׁלֵם‬‎‮‬‎‮בריאות‬‎‮‭74,747‬‬‎‮ ← הנהגה, התמדה, כָּבֵד2, מנהג, עמדה, שמירה, (תמד)‬‎‮‬‎‮ הבריאות הנעדרת‬‎‮‭751‬‬‎‮ בריאות שלם‬‎‮‭749‬‬‎‮ בריאות הכבד‬‎‮‭750‬‬‎‮בריאותי ← הנהגה, מנהג‬‎‮‬‎‮ברקוק: ברקוקים‬‎‮‭1317‬‬‎‮בִּשׁוּל ← חטה‬‎‮‬‎‮ בישול מה שהוא מוכן לבשלו‬‎‮‭1402‬‬‎‮ בישול המורסן‬‎‮‭826‬‬‎‮ בישול המשקים‬‎‮‭1163‬‬‎‮(בשל) בישל‬‎‮‭1401‬‬‎‮ ← בִּשׁוּל‬‎‮‬‎‮ בושל‬‎‮‭824‬‬‎‮ נתבשל‬‎‮‭824‬‬‎‮(בשם) בישם‬‎‮‭850‬‬‎‮ לבשם האויר וליבשו‬‎‮‭851‬‬‎‮בֹּשֶׂם: בשמים ← מורחים‬‎‮‬‎‮בשר‬‎‮‭1235,1245‬‬‎‮ ← כסף‬‎‮‬‎‮ הבשר הלן‬‎‮‭1242‬‬‎‮ הבשר המשובח‬‎‮‭1243‬‬‎‮ בשר הבהמות‬‎‮‭1241‬‬‎‮ ובשר בן שנה ובן שנתים מהצאן‬‎‮‭1246‬‬‎‮ בשר הזאבים והשועלים‬‎‮‭1236‬‬‎‮ בשר הכבשים‬‎‮‭1237‬‬‎‮ בשר הכבשים הרועים בשדה בני שנה ובני שנתים השוה בשמנות‬‎‮‭1238‬‬‎‮ בשר העוף‬‎‮‭1239‬‬‎‮ בשר התרנגולות ואל דֻרַאג ואל טַיְהוג ואל ימאם והקורא‬‎‮‭1247‬‬‎‮ בשר התרנגולין‬‎‮‭1240‬‬‎‮ כבשר הצאן‬‎‮‭1248‬‬‎‮ מי הבשר‬‎‮‭1244‬‬‎‮ המשובח בבשר הבהמות‬‎‮‭1251‬‬‎‮ בשרים‬‎‮‭1245‬‬‎‮ והמשובח שבבשרי העופות‬‎‮‭1250‬‬‎‮גאושיר‬‎‮‭210‬‬‎‮(גבה) יגבה קולו‬‎‮‭524‬‬‎‮גֹּבַהּ: גובה בניניה‬‎‮‭527‬‬‎‮גבוה‬‎‮‭528,946‬‬‎‮גִּבּוֹר: גבורים‬‎‮‭666‬‬‎‮גבורה‬‎‮‭665‬‬‎‮ ← שמחה‬‎‮‬‎‮גבינה: הגבינה הישנה הרבת השמנות‬‎‮‭167‬‬‎‮ הגבינה הלֵחַה הלבנה במראה המתוקה בטעם המעוטת השמנות‬‎‮‭166‬‬‎‮ הגבינות‬‎‮‭168‬‬‎‮(גבן) התגבן‬‎‮‭165‬‬‎‮(גבר) מתגבר על‬‎‮‭857‬‬‎‮גדול‬‎‮‭913‬‬‎‮ ← אבלות, אטריפל, חֵטְא, יונה, מכה, מלכות, ממון, מרקחת, (נזק), סכנה, פִּנָּה, רָעָה, (שמח), תנועה‬‎‮‬‎‮גדי: הגדיים היונקים‬‎‮‭170‬‬‎‮גָּדַל‬‎‮‭910,1397‬‬‎‮ ← (ארך)‬‎‮‬‎‮ יגדל דפקו‬‎‮‭911‬‬‎‮ יגדל מה שימצא אותם‬‎‮‭786‬‬‎‮גֹּדֶל: גודל‬‎‮‭914‬‬‎‮גוזמא‬‎‮‭181‬‬‎‮ בגוזמא‬‎‮‭181‬‬‎‮גוף‬‎‮‭68,169,184,185‬‬‎‮ ← בלל, הנהגה, חוץ, חלל, כָּאַב, כח, מֹ‍חַ, מים, עליון, פְּנִים, שטח, תוך‬‎‮‬‎‮ גוף האויר‬‎‮‭220‬‬‎‮ גופות‬‎‮‭70‬‬‎‮ ← אֵבֶר‬‎‮‬‎‮גזר ← זרע‬‎‮‬‎‮גזרה‬‎‮‭1146‬‬‎‮ גזרה מוחלטת‬‎‮‭1147‬‬‎‮ גזר⟨ו⟩ת‬‎‮‭1148‬‬‎‮גיד: גידים‬‎‮‭886,1502‬‬‎‮ גידים דופקים‬‎‮‭710‬‬‎‮גיל‬‎‮‭593‬‬‎‮גלאב‬‎‮‭190‬‬‎‮גלבאן‬‎‮‭191‬‬‎‮גנדבאדסתר‬‎‮‭206‬‬‎‮גס ← מזון‬‎‮‬‎‮(גסה) גיסה גסוי מופסד‬‎‮‭186‬‬‎‮גִּסּוּי ← (גסה)‬‎‮‬‎‮גרגיר ← מֶלַח‬‎‮‬‎‮גרגירא ← זרע‬‎‮‬‎‮(גרד) גֵּרֵד‬‎‮‭176‬‬‎‮גרוד‬‎‮‭177‬‬‎‮גרופל‬‎‮‭1131‬‬‎‮גרעין: גרעינים‬‎‮‭1458‬‬‎‮ ← רִמּוֹן‬‎‮‬‎‮ גרעינין‬‎‮‭866‬‬‎‮ גרעיני הרמונים‬‎‮‭223‬‬‎‮ גרעיני הרמונין‬‎‮‭223‬‬‎‮גשם: גשמים‬‎‮‭662‬‬‎‮דאג‬‎‮‭1009‬‬‎‮דאגה‬‎‮‭1010,1012,1182,1483‬‬‎‮ דאגות‬‎‮‭1011,1484‬‬‎‮דאר: דאר פלפל‬‎‮‭411‬‬‎‮ דאר ציני‬‎‮‭410‬‬‎‮דבוק‬‎‮‭1255‬‬‎‮דבורה: דבורים ← דבש‬‎‮‬‎‮דבר ← מַרְפֶּה, (שמח)‬‎‮‬‎‮ דברים ← אמתות, קָשֶׁה, קֹשִׁי‬‎‮‬‎‮ דברים והתפארות‬‎‮‭1460‬‬‎‮ דברים מורגלים‬‎‮‭36‬‬‎‮דבש‬‎‮‭892‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮ דבש הדבורים‬‎‮‭893‬‬‎‮ דבש של דבורים‬‎‮‭893‬‬‎‮ דבשים‬‎‮‭497‬‬‎‮דג‬‎‮‭635‬‬‎‮ דגים‬‎‮‭635,636‬‬‎‮דוחה ← כח‬‎‮‬‎‮דחה‬‎‮‭451,520‬‬‎‮ נדחה‬‎‮‭451,452‬‬‎‮דְּחִיָּה: דחייה‬‎‮‭453,525‬‬‎‮דין: דינין‬‎‮‭278‬‬‎‮דליקה‬‎‮‭712‬‬‎‮(דלק) הדליק‬‎‮‭711‬‬‎‮דם‬‎‮‭460‬‬‎‮ ← אד, הוצאה‬‎‮‬‎‮דמיון: דמיונות‬‎‮‭661‬‬‎‮דעה: בעלי הדעות הטובות‬‎‮‭489‬‬‎‮ בהתקבץ דעותם‬‎‮‭201‬‬‎‮דעת ← עין‬‎‮‬‎‮דֹּפֶק ← גָּדַל, (קטן)‬‎‮‬‎‮ דופקים ← גיד‬‎‮‬‎‮דק‬‎‮‭1261,1274‬‬‎‮דקות‬‎‮‭1260‬‬‎‮ דקות המזון‬‎‮‭1263‬‬‎‮דקק‬‎‮‭454,1259‬‬‎‮ דיקק העיון‬‎‮‭455‬‬‎‮דראג: אל דֻרַאג ← בשר‬‎‮‬‎‮דָּרְבָּן‬‎‮‭1384‬‬‎‮דרהם‬‎‮‭445,447‬‬‎‮ ב׳ דרהם‬‎‮‭446‬‬‎‮דרונג‬‎‮‭448‬‬‎‮דרוס ← מלאכה‬‎‮‬‎‮דרך‬‎‮‭1515‬‬‎‮ ← החשה, הִלּוּך, מִעוּט, (שבש)‬‎‮‬‎‮ דרכים‬‎‮‭655‬‬‎‮ ← צוק‬‎‮‬‎‮דת: דתות‬‎‮‭707‬‬‎‮דתי ← חכמה, מוסר, תוכחה‬‎‮‬‎‮הבדל‬‎‮‭317‬‬‎‮הבנה‬‎‮‭1101‬‬‎‮ ← (בין), נמהרות, נקלות‬‎‮‬‎‮הגדה: הגדות ← נגד‬‎‮‬‎‮הדרגה: בהדרגה‬‎‮‭444‬‬‎‮הוספה‬‎‮‭1524‬‬‎‮הוצאה‬‎‮‭1421‬‬‎‮ הוצאת הדם הרב‬‎‮‭335‬‬‎‮ הוצאת הדם בשריטה‬‎‮‭336‬‬‎‮ להוצאת הזבלים הנאמצים‬‎‮‭334‬‬‎‮הזהרות: ההזהרות והשמירה מ-‬‎‮‭227‬‬‎‮הזק‬‎‮‭13,796,798‬‬‎‮ ← (נזק)‬‎‮‬‎‮הזקה‬‎‮‭798‬‬‎‮ ← (נזק)‬‎‮‬‎‮החזקה‬‎‮‭1176‬‬‎‮ החזקת הרְאוּת‬‎‮‭1177‬‬‎‮החלשה: החלשה לכח‬‎‮‭808‬‬‎‮החשה: החשתו ממות ממה שלא היה דרכו להשתומם ממנו‬‎‮‭1501‬‬‎‮הכאבה‬‎‮‭1196‬‬‎‮הכנה‬‎‮‭1492‬‬‎‮ הכנות‬‎‮‭875‬‬‎‮ שנוי ההכנות‬‎‮‭876‬‬‎‮הִכָּנְסוּת‬‎‮‭1016‬‬‎‮הִלּוּך: ההִלּוּך בדרכו‬‎‮‭627‬‬‎‮הליון ← זרע, שֹׁרשׁ‬‎‮‬‎‮הלילג: הלילג כאבלי והנדי‬‎‮‭1479‬‬‎‮ מרקחת ההלילג‬‎‮‭1481‬‬‎‮ הלילגאת‬‎‮‭1482‬‬‎‮המון‬‎‮‭204‬‬‎‮ המון בני (ה)אדם‬‎‮‭205,513‬‬‎‮המלטות‬‎‮‭629‬‬‎‮ אל תבטח בהמלטות‬‎‮‭371‬‬‎‮המתנה ← מתן‬‎‮‬‎‮הנדי ← אהלילג, הלילג, תמר‬‎‮‬‎‮הנהגה‬‎‮‭418‬‬‎‮ ⟨הנהגה ברפואה⟩ בשלמות‬‎‮‭428‬‬‎‮ הנהגה מהנהגות הגוף או הנפש‬‎‮‭426‬‬‎‮ ההנהגה הבריאותית הטובה‬‎‮‭429‬‬‎‮ הנהגת הבריאות‬‎‮‭421‬‬‎‮ הנהגת בריאותו‬‎‮‭419‬‬‎‮ הנהגת הבריאים‬‎‮‭422‬‬‎‮ הנהגת החולים‬‎‮‭424‬‬‎‮ הנהגת היוצא מהחלי‬‎‮‭425‬‬‎‮ הנהגת רופא‬‎‮‭420‬‬‎‮ החלוש שבהנהגה‬‎‮‭430‬‬‎‮ ינהיג ספינתו ההנהגה היותר טובה‬‎‮‭415‬‬‎‮ למי שירצה הנהגת בריאותו‬‎‮‭414‬‬‎‮ הנהגות‬‎‮‭431,432‬‬‎‮הסתפקות: ההסתפקות מהרופא‬‎‮‭1014‬‬‎‮הסתתמות‬‎‮‭591‬‬‎‮העדר: העדר הרופא‬‎‮‭881‬‬‎‮העתקה ← תנועה‬‎‮‬‎‮הפטרה: ההפטרות בהן אחר המאכל‬‎‮‭1438‬‬‎‮הפסד‬‎‮‭139,1040‬‬‎‮ הפסד (ה)אצטומכא‬‎‮‭139,140‬‬‎‮הפעלות‬‎‮‭4,5‬‬‎‮ יהיה פחות הפעלות‬‎‮‭1072‬‬‎‮ מיעוט ההפעלות‬‎‮‭1073‬‬‎‮ הפעליות‬‎‮‭4,1074‬‬‎‮ ההפעליות הנפשיות‬‎‮‭1075‬‬‎‮הקזה‬‎‮‭1045‬‬‎‮הר: הרים‬‎‮‭164‬‬‎‮הרבה ← מזון‬‎‮‬‎‮הרג‬‎‮‭1118‬‬‎‮הרגל‬‎‮‭969‬‬‎‮ הרגל ומנהג‬‎‮‭33‬‬‎‮ הרגל הנפש‬‎‮‭968‬‬‎‮הרגש: אחר ההרגש ברעבון‬‎‮‭257‬‬‎‮הרגשה: הרגשות‬‎‮‭259‬‬‎‮הרחה‬‎‮‭722‬‬‎‮הרחקה‬‎‮‭115‬‬‎‮הרכבה‬‎‮‭534‬‬‎‮ ← רפואה‬‎‮‬‎‮הרקה‬‎‮‭1030‬‬‎‮ ממין ההרקה החזקה‬‎‮‭1031‬‬‎‮השארות ← ענין‬‎‮‬‎‮ השארות ממית‬‎‮‭1049‬‬‎‮השגה ← קֹצֶר‬‎‮‬‎‮השויה: השו(י)יה‬‎‮‭877,878‬‬‎‮ בהשויה‬‎‮‭879‬‬‎‮השתוממות‬‎‮‭1500‬‬‎‮השתנות‬‎‮‭381‬‬‎‮ השתנות האויר‬‎‮‭382‬‬‎‮התאבלות‬‎‮‭1182‬‬‎‮התארכות‬‎‮‭849‬‬‎‮התבוננות‬‎‮‭861‬‬‎‮ ← (ארע)‬‎‮‬‎‮ ההתבוננות השכלי‬‎‮‭862‬‬‎‮התדבקות‬‎‮‭978‬‬‎‮ רב ההתדבקות‬‎‮‭1254‬‬‎‮התדרגות: בהתדרגות‬‎‮‭444‬‬‎‮התחוללות‬‎‮‭283‬‬‎‮ התחוללות הרוח‬‎‮‭284‬‬‎‮התחיות‬‎‮‭1408‬‬‎‮התחלה‬‎‮‭67‬‬‎‮התיפות‬‎‮‭203‬‬‎‮התמדה: התמדת הבריאות‬‎‮‭470,471‬‬‎‮ התמדת הכניסה למרחץ‬‎‮‭472‬‬‎‮התמלאות‬‎‮‭1323,1324‬‬‎‮ התמלאות האצטומכא‬‎‮‭1325‬‬‎‮התעלפות‬‎‮‭998‬‬‎‮התפארות ← דבר‬‎‮‬‎‮התפשטות‬‎‮‭1285‬‬‎‮ ← מִעוּט‬‎‮‬‎‮התקשות‬‎‮‭765‬‬‎‮ורד‬‎‮‭1503‬‬‎‮ ← מים, משקה‬‎‮‬‎‮ ורד לח‬‎‮‭1504‬‬‎‮ עלה של ורד אדום‬‎‮‭1507‬‬‎‮ עלה של ורד הלח‬‎‮‭1508‬‬‎‮ עלין של ורד לח‬‎‮‭1505‬‬‎‮ מרקחת הורד‬‎‮‭1506‬‬‎‮ותיקה‬‎‮‭897‬‬‎‮זאב: זאבים ← בשר‬‎‮‬‎‮זבל: זבלים ← הוצאה‬‎‮‬‎‮(זהר) נזהר ← שמר‬‎‮‬‎‮(זוב) כל עת שתזוב הזיעה‬‎‮‭442‬‬‎‮זוּלָת ← עשה‬‎‮‬‎‮(זון) זן‬‎‮‭979‬‬‎‮ נזון‬‎‮‭980‬‬‎‮זית ← שֶׁמֶן‬‎‮‬‎‮זך ← מים‬‎‮‬‎‮(זכך) זיכך‬‎‮‭554,771‬‬‎‮זכמה‬‎‮‭563‬‬‎‮זלאב⟨י⟩ה‬‎‮‭564‬‬‎‮זִלּוּף: זילֻף ← משיחה‬‎‮‬‎‮זמן‬‎‮‭567‬‬‎‮ זמנים‬‎‮‭566‬‬‎‮זנגביל‬‎‮‭568‬‬‎‮זֵעָה: זיעה‬‎‮‭888‬‬‎‮ ← בלל, (זוב), (שוב)‬‎‮‬‎‮זקן‬‎‮‭735‬‬‎‮ זקנים‬‎‮‭736‬‬‎‮ זקני המלאכה‬‎‮‭737‬‬‎‮זָרָה‬‎‮‭485‬‬‎‮זריזות‬‎‮‭1398‬‬‎‮זרע‬‎‮‭561,1395‬‬‎‮ ← משקה, עץ‬‎‮‬‎‮ זרע האבטחים‬‎‮‭86‬‬‎‮ זרע בארבאריס‬‎‮‭222‬‬‎‮ זרע גזר‬‎‮‭88‬‬‎‮ זרע גרגירא‬‎‮‭87‬‬‎‮ זרע הליון‬‎‮‭95‬‬‎‮ זרע כטמי‬‎‮‭89‬‬‎‮ זרע העולשין‬‎‮‭96‬‬‎‮ זרע הקטף‬‎‮‭94‬‬‎‮ זרע שאהתרג‬‎‮‭92‬‬‎‮ ז(י)רעונים‬‎‮‭97‬‬‎‮ הזרעונים המנפחים‬‎‮‭224‬‬‎‮חִבּוּר ← נפרד‬‎‮‬‎‮חבוש‬‎‮‭606‬‬‎‮ חבושין‬‎‮‭606‬‬‎‮(חבר) חיבר‬‎‮‭1520‬‬‎‮ חובר‬‎‮‭32‬‬‎‮חד ← כרסתר‬‎‮‬‎‮(חול) חולל‬‎‮‭280‬‬‎‮ התחולל מה שהוא מוכן להתחולל‬‎‮‭282‬‬‎‮ רוב מה שיתחולל‬‎‮‭281‬‬‎‮חולה‬‎‮‭1306‬‬‎‮ ← בלל, כח, מות, (נהג), סִפּוּר, (עלף)‬‎‮‬‎‮ החולה החלוש‬‎‮‭1300‬‬‎‮ חולים‬‎‮‭1307‬‬‎‮ ← הנהגה‬‎‮‬‎‮חומָּאץ ← משקה‬‎‮‬‎‮חוץ ← אויר, מניע‬‎‮‬‎‮ לחוץ‬‎‮‭341‬‬‎‮ מחוץ לגוף‬‎‮‭856‬‬‎‮חוש ← סֵפֶר‬‎‮‬‎‮ חושים‬‎‮‭259‬‬‎‮חזה ← (רחב)‬‎‮‬‎‮ חלוש החזה‬‎‮‭756‬‬‎‮חִזּוּק: חיזוק ← שמחה‬‎‮‬‎‮ חיזוק מוח הראש‬‎‮‭1178‬‬‎‮(חזק) חיזק‬‎‮‭670,900,1166‬‬‎‮ החזיק‬‎‮‭272,1166,1314‬‬‎‮ ← חלישות, נָקֵל‬‎‮‬‎‮ התחזק‬‎‮‭1164‬‬‎‮ תתחזק על‬‎‮‭1165‬‬‎‮חָזָק‬‎‮‭1175‬‬‎‮ ← הרקה, חֹם, חִמּוּם, מים, משלשל, קֹר, רפואה, תנועה‬‎‮‬‎‮ חזק מאד ← טיול, יין, רפואה‬‎‮‬‎‮חֹזֶק: חוזק‬‎‮‭671‬‬‎‮ חוזק החום‬‎‮‭672‬‬‎‮ חוזק הצמאון‬‎‮‭673‬‬‎‮ חוזק השמחה‬‎‮‭674‬‬‎‮(חזר) חזרה לו החמימות‬‎‮‭958‬‬‎‮חזרה: חזרתו לעבודתו‬‎‮‭1117‬‬‎‮חָטָא‬‎‮‭355, 356‬‬‎‮ ואם החטיא⟨ו⟩ (החטיאו) מקומן‬‎‮‭357‬‬‎‮חֵטְא‬‎‮‭358‬‬‎‮ חטא גדול‬‎‮‭359‬‬‎‮ (ה)חטא (ה)עצום‬‎‮‭359,360‬‬‎‮חטה‬‎‮‭305‬‬‎‮ חטה מתוקנת ← לחם‬‎‮‬‎‮ חטה שנשלם בישולה‬‎‮‭306‬‬‎‮חָיָה‬‎‮‭973‬‬‎‮חיוני ← כח, פְּעֻלָּה, רוח‬‎‮‬‎‮חיות ← כָּבֵד2‬‎‮‬‎‮חיים ← בעל, בעלים‬‎‮‬‎‮חכם ← אֻמָּה‬‎‮‬‎‮ החכם המיושב‬‎‮‭944‬‬‎‮ חכמי הרופאים‬‎‮‭229‬‬‎‮חכמה‬‎‮‭940‬‬‎‮ ← אמת, בַּעַל, רופא‬‎‮‬‎‮ חכמות‬‎‮‭941‬‬‎‮ ← פילוסופי‬‎‮‬‎‮ החכמות הטבעיות או המונחות או הדתיות‬‎‮‭942‬‬‎‮חכמתי ← סֵפֶר‬‎‮‬‎‮חלב ← רַב‬‎‮‬‎‮ החלב החלוב‬‎‮‭1230‬‬‎‮ חלבים‬‎‮‭669,1231‬‬‎‮ והמשובח שבחלבים‬‎‮‭1232‬‬‎‮חלה‬‎‮‭1297‬‬‎‮ חלה חלי מעיים‬‎‮‭726‬‬‎‮ חלה חלִי מיעיים עצום‬‎‮‭580‬‬‎‮ החלה‬‎‮‭609‬‬‎‮חלוב ← חלב‬‎‮‬‎‮חלול ← עצב‬‎‮‬‎‮חלוש‬‎‮‭807‬‬‎‮ ← הנהגה, חולה, חזה, רפואה‬‎‮‬‎‮חֹלִי‬‎‮‭1298‬‬‎‮ ← (ארך), חלה, יצא, רעש‬‎‮‬‎‮ חלי ארוך‬‎‮‭1299‬‬‎‮ החלי הכבד‬‎‮‭1301‬‬‎‮ חלי (ה)מעים‬‎‮‭581‬‬‎‮ ← (בוא)‬‎‮‬‎‮ חלי הצדדין‬‎‮‭491‬‬‎‮ חלי קוצר הנשימה‬‎‮‭925‬‬‎‮ חלי הריאה‬‎‮‭492‬‬‎‮ החלי של כסלים והמחשבה המתילדים מהמרה השחורה‬‎‮‭530‬‬‎‮ חלאים‬‎‮‭610,1302‬‬‎‮ ← רפואה‬‎‮‬‎‮ החלאים החמים‬‎‮‭1305‬‬‎‮ החלאים הקרים‬‎‮‭1304‬‬‎‮ חלאי העצב‬‎‮‭1303‬‬‎‮חלל‬‎‮‭1099‬‬‎‮ חלל האצטומכא‬‎‮‭1059‬‬‎‮ חלל הגוף‬‎‮‭1057‬‬‎‮ חלל הריאה‬‎‮‭1058‬‬‎‮ חללים‬‎‮‭1060‬‬‎‮ חללי מוח הראש‬‎‮‭112‬‬‎‮חלמון: חלמוני ביצי התרנגולות‬‎‮‭768‬‬‎‮ חלמוני הביצים נימרשת‬‎‮‭769‬‬‎‮חלקלקות: חלקלקות המעים‬‎‮‭565‬‬‎‮חלישות‬‎‮‭802,803‬‬‎‮ חלישות הכח המחזיק‬‎‮‭806‬‬‎‮ חלישות המקבל‬‎‮‭805‬‬‎‮ חלישות התנועה‬‎‮‭804‬‬‎‮חלש‬‎‮‭802,807‬‬‎‮חַם‬‎‮‭238‬‬‎‮ ← חֹלִי, ירידה, מֶזֶג, מים‬‎‮‬‎‮חֹם: חוֹם‬‎‮‭231‬‬‎‮ ← חֹזֶק‬‎‮‬‎‮ החום החזק‬‎‮‭232‬‬‎‮ החום הטבעי‬‎‮‭236,239‬‬‎‮חמאה: החמאה והשמן‬‎‮‭560‬‬‎‮חִמּוּם ← (חמם)‬‎‮‬‎‮ חימום הראש חימום או … קרורו קרור חזק‬‎‮‭588‬‬‎‮חמוץ: חמוצות‬‎‮‭302‬‬‎‮חמור ← שחיטה‬‎‮‬‎‮ חמור הבר‬‎‮‭299‬‬‎‮ עין חמור הבר‬‎‮‭300‬‬‎‮חמימות‬‎‮‭234,290,587,589‬‬‎‮ ← בַּעַל, (חזר), מִדַלֵּק, מים, (קום)‬‎‮‬‎‮ חמימות יום‬‎‮‭291‬‬‎‮ חמימות המרחץ‬‎‮‭235‬‬‎‮ ארע לו חמימות‬‎‮‭287‬‬‎‮ ותסור חמימותו‬‎‮‭292‬‬‎‮ חמימויות‬‎‮‭293‬‬‎‮ החמימויות המעופשיות‬‎‮‭294‬‬‎‮חמימיות ← חֹמֶר‬‎‮‬‎‮(חמם) חימם‬‎‮‭585‬‬‎‮ חימם חמום טוב‬‎‮‭586‬‬‎‮ התחמם‬‎‮‭230,287,584‬‬‎‮(חמץ) החמיץ‬‎‮‭301‬‬‎‮חֹמֶץ: חומץ‬‎‮‭366‬‬‎‮חֹמֶר: חומר‬‎‮‭1286‬‬‎‮ חמרי החמימיות‬‎‮‭1288‬‬‎‮חנטל‬‎‮‭667‬‬‎‮ ← שחם‬‎‮‬‎‮(חנף) החניף‬‎‮‭462‬‬‎‮(חנק) נחנק‬‎‮‭390‬‬‎‮חָסַר‬‎‮‭880,1427‬‬‎‮ חיסר‬‎‮‭1420,1428‬‬‎‮חָסֵר: חסרי העיון‬‎‮‭1433‬‬‎‮ יותר חסר‬‎‮‭1432‬‬‎‮חסרון: חסרון פעולותיו הנפשיות‬‎‮‭1429‬‬‎‮ חסרון שמירה‬‎‮‭1430‬‬‎‮חציר‬‎‮‭1197‬‬‎‮חרבק: שני חרבקין‬‎‮‭343‬‬‎‮חרוב: חרובין‬‎‮‭347‬‬‎‮חרחבינה‬‎‮‭1128‬‬‎‮חרחור‬‎‮‭1092‬‬‎‮חֹרֶף: חורף‬‎‮‭662‬‬‎‮חשב‬‎‮‭1078‬‬‎‮חתול ← עוֹר‬‎‮‬‎‮חתיכה ← פתיחה‬‎‮‬‎‮חתך‬‎‮‭1149‬‬‎‮ חיתך‬‎‮‭1149‬‬‎‮(חתת) נֵחַת‬‎‮‭1473‬‬‎‮חֲתַת‬‎‮‭1474‬‬‎‮טבע‬‎‮‭827,828,993‬‬‎‮ ← ענין, פְּעֻלָּה‬‎‮‬‎‮ טבע המציאות‬‎‮‭829‬‬‎‮ טבעים‬‎‮‭830‬‬‎‮טבעי ← הֹם, חכמה, כח, פְּעֻלָּה, רוח, ריח, תנועה‬‎‮‬‎‮טוב ← (בנה), דעה, הנהגה, (חמם), לחם, מִדָּה, מורח, (מרס), עוּד, פְּעֻלָּה, צבי‬‎‮‬‎‮ יותר טוב ← הנהגה‬‎‮‬‎‮(טוב) טייב‬‎‮‭850‬‬‎‮ היטיב‬‎‮‭212‬‬‎‮טובה‬‎‮‭398,600,1409‬‬‎‮ טובה מטובות העולם‬‎‮‭401‬‬‎‮ טובה מהטובות של עולם‬‎‮‭400‬‬‎‮ הטובה הנצחית‬‎‮‭602‬‬‎‮ טובה עצומה‬‎‮‭399‬‬‎‮ טובת השני עולמות‬‎‮‭601‬‬‎‮ טובות‬‎‮‭403‬‬‎‮ ← מעשה‬‎‮‬‎‮ טובות מטובותיו‬‎‮‭402‬‬‎‮ (ה)טובות (ה)מחושבות‬‎‮‭404,406‬‬‎‮ טובות העולם ורעות⟨יו⟩‬‎‮‭405‬‬‎‮ העצומה שבטובות העולם‬‎‮‭407‬‬‎‮טטמאג‬‎‮‭834‬‬‎‮טיהוג: אל טַיְהוג ← בשר‬‎‮‬‎‮טיול‬‎‮‭551‬‬‎‮ הטיול החזק מאד‬‎‮‭552‬‬‎‮(טיל) טייל‬‎‮‭549,550‬‬‎‮ מטייל‬‎‮‭553‬‬‎‮טלה: טלאים‬‎‮‭342‬‬‎‮טעה‬‎‮‭356,1000‬‬‎‮טעיה‬‎‮‭1001‬‬‎‮טעם‬‎‮‭835‬‬‎‮ ← גבינה‬‎‮‬‎‮יִבּוּשׁ‬‎‮‭188‬‬‎‮יָבַשׁ‬‎‮‭187‬‬‎‮ יִבֵּשׁ ← (בשם)‬‎‮‬‎‮ התיבש‬‎‮‭1532‬‬‎‮יָבֵשׁ‬‎‮‭1535‬‬‎‮ ← סַמָּן, פרי, תוך‬‎‮‬‎‮יבשות: יבשות הכווי(!)‬‎‮‭1533‬‬‎‮ אימוץ המעים ויבשות הרעי‬‎‮‭1534‬‬‎‮יגון‬‎‮‭1010,1182,1483‬‬‎‮ ← (נגד)‬‎‮‬‎‮יָגֵעַ‬‎‮‭147‬‬‎‮ ← (שבת)‬‎‮‬‎‮יד: ידים‬‎‮‭1537‬‬‎‮ידוע‬‎‮‭945‬‬‎‮ידיעה‬‎‮‭884,940‬‬‎‮ידע‬‎‮‭449,937,938‬‬‎‮ נודע‬‎‮‭937‬‬‎‮יֶדַע‬‎‮‭939‬‬‎‮יום ← אריכות, (ארך), (בוא), חמימות, קִצּוּר‬‎‮‬‎‮יונה: יונים‬‎‮‭295‬‬‎‮ ← נשימה‬‎‮‬‎‮ בני היונים הגדולים‬‎‮‭1029‬‬‎‮יונק: יונקים ← גדיים‬‎‮‬‎‮(יזע) הזיע‬‎‮‭885‬‬‎‮יִחוּל: ייחול‬‎‮‭500‬‬‎‮יחס‬‎‮‭1394‬‬‎‮יין‬‎‮‭689‬‬‎‮ ← תועלת‬‎‮‬‎‮ יין חזק מאד‬‎‮‭367‬‬‎‮יְכֹלֶת: יכולת ← (רבה)‬‎‮‬‎‮(ילד) נולד‬‎‮‭1529‬‬‎‮ הוליד‬‎‮‭1528‬‬‎‮ הולד‬‎‮‭1530‬‬‎‮ התילד ← חֹלִי‬‎‮‬‎‮ים ← (רכב)‬‎‮‬‎‮ימאם: אל ימאם ← בשר‬‎‮‬‎‮ימי: הימי‬‎‮‭58‬‬‎‮(יעל) הועיל‬‎‮‭1103,1104,1422‬‬‎‮יעץ‬‎‮‭503‬‬‎‮יפה ← (מתן)‬‎‮‬‎‮יצא‬‎‮‭331‬‬‎‮ (ל)צאת‬‎‮‭337‬‬‎‮ אחר צאת המאכל מהאצטומכא‬‎‮‭338‬‬‎‮ יוצא מהחלי ← הנהגה‬‎‮‬‎‮ יוצאים מ(ה)חלי‬‎‮‭1441‬‬‎‮ הוציא‬‎‮‭332,333‬‬‎‮יציאה: היציאה מהמרחץ‬‎‮‭340‬‬‎‮ קודם יציאת המאכל מהאצטומכא‬‎‮‭339‬‬‎‮(יקץ) כשיקיץ מהשינה‬‎‮‭1379‬‬‎‮יראה: היראה המפוחדת והערוב המיחל‬‎‮‭393‬‬‎‮ירבוז ← סילקא‬‎‮‬‎‮ירד‬‎‮‭1388‬‬‎‮ ← לֵחָה‬‎‮‬‎‮ ירד לאמבטי‬‎‮‭1389‬‬‎‮ הוריד מעל האש‬‎‮‭261‬‬‎‮ירידה: ירידות‬‎‮‭1390‬‬‎‮ הירידות החמות‬‎‮‭1391‬‬‎‮ כל הירידות החמות והקרות‬‎‮‭1392‬‬‎‮ירק: ירקות‬‎‮‭116,353‬‬‎‮ישיבה ← מקום‬‎‮‬‎‮ וישיבתו עם מי שתתפשט נפשו בישיבתו‬‎‮‭197‬‬‎‮(ישר) הישיר‬‎‮‭503‬‬‎‮ישמעאלי: הישמעאלים‬‎‮‭630‬‬‎‮יָשַׁן‬‎‮‭1456‬‬‎‮יָשָׁן ← גבינה‬‎‮‬‎‮ישר ← מנע‬‎‮‬‎‮יתרה‬‎‮‭1047‬‬‎‮יתרון: יתרונות‬‎‮‭1047,1050‬‬‎‮ היתרונות הקופאים‬‎‮‭1051‬‬‎‮יתרוני ← לֵחָה‬‎‮‬‎‮כָּאַב: יכאב לו מקום מגופו כאב מועט‬‎‮‭1496‬‬‎‮כְּאֵב‬‎‮‭34,1196‬‬‎‮ ← כָּאַב‬‎‮‬‎‮ כאב הפרקים‬‎‮‭1497‬‬‎‮ כאב הראש‬‎‮‭757‬‬‎‮כאבלי ← אהלילג, הלילג‬‎‮‬‎‮כבאבה‬‎‮‭1184‬‬‎‮כָּבַד: כבד על‬‎‮‭156‬‬‎‮ יכבדו עפעפיו מלהתנועע‬‎‮‭157‬‬‎‮כָּבֵד1 ← חֹלִי‬‎‮‬‎‮כָּבֵד2‬‎‮‭1185‬‬‎‮ ← בריאות, פוסתימא‬‎‮‬‎‮ ובבריאות הכבד חיותנו‬‎‮‭1186‬‬‎‮כֹּבֶד: כובד המאכל‬‎‮‭158‬‬‎‮כבה‬‎‮‭843,853‬‬‎‮כָּבַר‬‎‮‭1382‬‬‎‮כברה‬‎‮‭992‬‬‎‮כבש: כבשים ← בשר‬‎‮‬‎‮כווי ← יבשות‬‎‮‬‎‮כוזב ← צמאון, רעבון‬‎‮‬‎‮כויה‬‎‮‭1219‬‬‎‮כולנגאן‬‎‮‭394‬‬‎‮(כון) להכין‬‎‮‭874‬‬‎‮ מכין לסתותיהם ועל לבותיהם‬‎‮‭1264‬‬‎‮כח‬‎‮‭1167,1174‬‬‎‮ ← החלשה, חלישות‬‎‮‬‎‮ הכח הדוחה‬‎‮‭1171‬‬‎‮ ← תנועה‬‎‮‬‎‮ כח החולה‬‎‮‭1168‬‬‎‮ הכח החיוני‬‎‮‭1169‬‬‎‮ הכח הטבעי‬‎‮‭1172‬‬‎‮ הכח המנהיג לגוף הבעל חיים‬‎‮‭1170‬‬‎‮ הכח הנפשיי‬‎‮‭1173‬‬‎‮ כוחות‬‎‮‭1174‬‬‎‮(כחש) הכחיש‬‎‮‭1143‬‬‎‮ להכחיש‬‎‮‭1144‬‬‎‮כטמי ← זרע, עץ‬‎‮‬‎‮כיאר: כיאר שַנְבַר‬‎‮‭396‬‬‎‮ פשיטי כיאר שנבר‬‎‮‭397‬‬‎‮ פשיטי של כיאר שנבר‬‎‮‭397‬‬‎‮כלאט: אל רַאִיב ואל כלאט‬‎‮‭379‬‬‎‮כלאת‬‎‮‭378‬‬‎‮כלי: כלִי שוע‬‎‮‭44‬‬‎‮ כלֵי השיר‬‎‮‭53‬‬‎‮כליה: כליות‬‎‮‭1210‬‬‎‮כלל: כללות‬‎‮‭202‬‬‎‮כמה ← ממון‬‎‮‬‎‮כמות‬‎‮‭1211‬‬‎‮כמתרי: כֻמַתְרָי‬‎‮‭1212‬‬‎‮כניסה‬‎‮‭437‬‬‎‮ הכניסה למרחץ‬‎‮‭438‬‬‎‮ ← התמדה‬‎‮‬‎‮(כנס) יכנסו עיניו‬‎‮‭1015‬‬‎‮ נכנס‬‎‮‭344,434‬‬‎‮ להכנס‬‎‮‭437‬‬‎‮ נכנס למרחץ‬‎‮‭435‬‬‎‮ הכניס מאכל על מאכל‬‎‮‭436‬‬‎‮כסא ← בית‬‎‮‬‎‮כסברת: כסברתא של באר‬‎‮‭1200‬‬‎‮כסל: כְּסָלים ← חלי‬‎‮‬‎‮כסף: שבשר ככסף‬‎‮‭1043‬‬‎‮כף‬‎‮‭1266‬‬‎‮ ← (מלא)‬‎‮‬‎‮כפי ← סֵבֶל‬‎‮‬‎‮כפיה: כפית העין‬‎‮‭1183‬‬‎‮(כפף) תכפף קומתו‬‎‮‭307‬‬‎‮כרבקין: השני כרבקין‬‎‮‭343‬‬‎‮כרטאסי‬‎‮‭1129‬‬‎‮כרכומי ← אבטיח‬‎‮‬‎‮כרסתר‬‎‮‭274‬‬‎‮ הכרסתרות החדות‬‎‮‭275‬‬‎‮ הכרסתרות הנֹחים‬‎‮‭276‬‬‎‮כרע: כרעים‬‎‮‭1198‬‬‎‮לאה‬‎‮‭864,1448‬‬‎‮לֵאוּת‬‎‮‭368,1209‬‬‎‮לָאכְשָׁה‬‎‮‭1221‬‬‎‮לב‬‎‮‭1156‬‬‎‮ ← (עסק), שמחה‬‎‮‬‎‮ לבות ← (כון)‬‎‮‬‎‮לבוש‬‎‮‭1226‬‬‎‮לבישה‬‎‮‭1226‬‬‎‮(לבן) הלבין‬‎‮‭136‬‬‎‮לבן ← גבינה, לֵחָה‬‎‮‬‎‮לָבַשׁ‬‎‮‭1225‬‬‎‮לומי‬‎‮‭1279‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮(לון) לן ← בשר, מאכל‬‎‮‬‎‮(לוש) הולש‬‎‮‭867‬‬‎‮לח‬‎‮‭354‬‬‎‮ ← גבינה, ורד, פרי‬‎‮‬‎‮לֵחָה‬‎‮‭373‬‬‎‮ הליחה היורדת‬‎‮‭376‬‬‎‮ לחה לבנה‬‎‮‭124,374‬‬‎‮ לחה רעה‬‎‮‭375‬‬‎‮ לֵֵחות‬‎‮‭377‬‬‎‮ ← (פגן)‬‎‮‬‎‮ הלחות היתרוניות‬‎‮‭506‬‬‎‮לחם‬‎‮‭324‬‬‎‮ ← סֹב‬‎‮‬‎‮ הלחם הבלול בשמן זית‬‎‮‭330‬‬‎‮ ⟨לחם⟩ החטה המתוקנת בטוב‬‎‮‭325‬‬‎‮ הלחם הטוב המעשה‬‎‮‭328‬‬‎‮ הלחם המתוקן במעשה‬‎‮‭329‬‬‎‮לילה ← מאכל‬‎‮‬‎‮לימוניה‬‎‮‭1279‬‬‎‮לישה: בעת הלישה‬‎‮‭868‬‬‎‮(למד) לימד‬‎‮‭938‬‬‎‮לִמוּד‬‎‮‭12,943‬‬‎‮לסת: לסתות ← (כון)‬‎‮‬‎‮לעיטה‬‎‮‭1265‬‬‎‮לַקְוָה‬‎‮‭1267‬‬‎‮לקח‬‎‮‭948,1453‬‬‎‮ עד שלא יתרבה מה שיקח‬‎‮‭1454‬‬‎‮לקיחה‬‎‮‭1455‬‬‎‮לשון: לשון קנפריס‬‎‮‭1257‬‬‎‮ לשון (ה)שור‬‎‮‭1256‬‬‎‮מאכל‬‎‮‭836‬‬‎‮ ← אֵבֶר, יצא, יציאה, כֹּבֶד, (כנס), מין, (נפל), (צוף)‬‎‮‬‎‮ המאכל הלן לילה אחת‬‎‮‭837‬‬‎‮ המאכל המורגל‬‎‮‭839‬‬‎‮ המאכל המשביע‬‎‮‭838‬‬‎‮ אחר המאכל ← הפטרה‬‎‮‬‎‮ היותר קל מאכל שהיה מנהגו לאכלו‬‎‮‭29‬‬‎‮ מאכלות‬‎‮‭840‬‬‎‮ המאכלות המתוקות‬‎‮‭841‬‬‎‮ מאכלים‬‎‮‭31,840‬‬‎‮מאמץ‬‎‮‭1116‬‬‎‮מבטוח ← רפואה‬‎‮‬‎‮מבין: מבין בקי‬‎‮‭228‬‬‎‮מְבֻשָּׁל: מבושל ← בצק, קמח‬‎‮‬‎‮מְבֻשָּׂם: מבושם‬‎‮‭852‬‬‎‮מְגֻלֶּה: מגולה ← מדינה‬‎‮‬‎‮מדבר: מדברות ← אויר‬‎‮‬‎‮מִדָּה‬‎‮‭383‬‬‎‮ מדות‬‎‮‭384‬‬‎‮ המדות הטובות‬‎‮‭1054‬‬‎‮ המד(ו)ת הפילוסופיות‬‎‮‭386‬‬‎‮ המדות הרעות‬‎‮‭1431‬‬‎‮ מדות הנפש‬‎‮‭385‬‬‎‮מִדּוֹתִי ← סֵפֶר‬‎‮‬‎‮מדינה: המדינה המגולת הקצוות‬‎‮‭1290‬‬‎‮ מדינות‬‎‮‭1289,1291‬‬‎‮ ← אויר, קצה‬‎‮‬‎‮מְדַלֵּק: מְדַלֵּק אש חמימותו‬‎‮‭6‬‬‎‮מהיר ← רופא‬‎‮‬‎‮מהירות‬‎‮‭596‬‬‎‮(מהר) התמהר‬‎‮‭595‬‬‎‮ ← עִכּוּל‬‎‮‬‎‮מהרה: במהרה ← אכל‬‎‮‬‎‮מוחש ← סֵפֶר‬‎‮‬‎‮מוכן ← בִּשׁוּל, (חול)‬‎‮‬‎‮מוסר‬‎‮‭8‬‬‎‮ המוסרים‬‎‮‭9‬‬‎‮ ← תוכחה‬‎‮‬‎‮ המוסרים הדתיים והתוכחות‬‎‮‭9‬‬‎‮ המוסרים הדתיים והתוכחות והתיקונים‬‎‮‭10‬‬‎‮ המוסרים והתוכחות הדתיים‬‎‮‭11‬‬‎‮מועט: ⟨…⟩ מועט‬‎‮‭795‬‬‎‮ ← כָּאַב‬‎‮‬‎‮מועיל‬‎‮‭1426‬‬‎‮ יותר מועיל‬‎‮‭1425‬‬‎‮מופת: בא המופת על‬‎‮‭84,85‬‬‎‮מוריס‬‎‮‭1293‬‬‎‮ מוריס של שעורים‬‎‮‭1294‬‬‎‮(מות) מת‬‎‮‭1342,1475‬‬‎‮ רוב מי שימות‬‎‮‭1343‬‬‎‮מות‬‎‮‭1344,1476‬‬‎‮ ← החשה, סם, פָּחַד‬‎‮‬‎‮ מות החולה‬‎‮‭1477‬‬‎‮מָזַג‬‎‮‭1309‬‬‎‮מֶזֶג‬‎‮‭1310‬‬‎‮ ← רטוב, רֹעַ‬‎‮‬‎‮ בעל המזג הרע‬‎‮‭1536‬‬‎‮ (ה)חם המזג‬‎‮‭240,241‬‬‎‮ מזגים‬‎‮‭1311‬‬‎‮מזון‬‎‮‭836,981,991‬‬‎‮ ← מניעה‬‎‮‬‎‮ מזון יותר גס‬‎‮‭982‬‬‎‮ מזון קל‬‎‮‭983‬‬‎‮ מזונות‬‎‮‭984‬‬‎‮ ← תִּקּוּן‬‎‮‬‎‮ המזונות המורגלים אצלינו הנמצאים הרבה‬‎‮‭987‬‬‎‮ (ה)מזונות (ה)משובחים‬‎‮‭985,990‬‬‎‮ המזונות המתוקים‬‎‮‭988‬‬‎‮ המזונות הרפואותיים‬‎‮‭989‬‬‎‮ מזונות האדם‬‎‮‭986‬‬‎‮מזוני ← רפואה‬‎‮‬‎‮מזיק‬‎‮‭799,800‬‬‎‮מזרח‬‎‮‭708‬‬‎‮ ← צד‬‎‮‬‎‮מֹ‍חַ: מוח הראש‬‎‮‭461‬‬‎‮ ← חִזּוּק, חלל‬‎‮‬‎‮ גוף מוח הראש‬‎‮‭178‬‬‎‮ עצם מוח הראש‬‎‮‭178‬‬‎‮מְחֻבָּר: מחובר‬‎‮‭1517‬‬‎‮מחט‬‎‮‭1‬‬‎‮מֻחְלָט: מוחלטת ← גזרה‬‎‮‬‎‮מְחֻשָּׁב: מחושב ← טובה, רָעָה‬‎‮‬‎‮מחשבה‬‎‮‭1079,1080‬‬‎‮ ← חֹלִי, עֲשִׂיָּה‬‎‮‬‎‮ המחשבה הארוכה‬‎‮‭1083‬‬‎‮ המחשבה בנמנעות‬‎‮‭1084‬‬‎‮ המחשבות הרעות‬‎‮‭1085‬‬‎‮מְחֻתָּךְ: מחותך ביותר קטן מה שאפשר‬‎‮‭1150‬‬‎‮מְטֻגָּן: מטוגן ← בצק‬‎‮‬‎‮מְטֻיָּּב: מטויב‬‎‮‭852‬‬‎‮מטל⟨י⟩ת‬‎‮‭345‬‬‎‮ ← צרור‬‎‮‬‎‮ מטל⟨י⟩ת של פשתים‬‎‮‭346‬‬‎‮מְיֻחָד: מיוחדים‬‎‮‭351‬‬‎‮מים‬‎‮‭1349‬‬‎‮ ← בשר, שתה, שתיה, תִּקּוּן‬‎‮‬‎‮ מים חזקי החמימות‬‎‮‭1356‬‬‎‮ (ה)מים (ה)חמים‬‎‮‭1351,1362‬‬‎‮ מים חמים בשיעור הסבל‬‎‮‭1354‬‬‎‮ מים חמים חזקי הרתיחה‬‎‮‭1353‬‬‎‮ המים החמים מאד‬‎‮‭1364‬‬‎‮ מים חמין חזקֵי הרתיחה‬‎‮‭1353‬‬‎‮ המים עבי הגוף העכור‬‎‮‭1365‬‬‎‮ מים עכורין … שריחן רע … פושרין‬‎‮‭1361‬‬‎‮ המים הפושרין‬‎‮‭1366‬‬‎‮ המים הצלולים הקלים‬‎‮‭1368‬‬‎‮ מים קרים‬‎‮‭1350‬‬‎‮ ← רחיצה, שתיה‬‎‮‬‎‮ המים הקרים מן הקרים‬‎‮‭1367‬‬‎‮ מים שִמְשִיִים‬‎‮‭1352‬‬‎‮ מי הבוסר‬‎‮‭1355‬‬‎‮ מי הדבש‬‎‮‭1358‬‬‎‮ מי הורד והנסרין‬‎‮‭1360‬‬‎‮ מי (ה)לומי‬‎‮‭1359‬‬‎‮ מי השעורים‬‎‮‭1357‬‬‎‮ ישתה מהמים מה שהוא יותר מתוקין ויותר זכין ויותר קרין‬‎‮‭1369‬‬‎‮ מימות‬‎‮‭1371‬‬‎‮ מימות נמשכים‬‎‮‭1372‬‬‎‮ שני מימות‬‎‮‭1370‬‬‎‮מֵימִי: ממי ← השארות‬‎‮‬‎‮מין ← הרקה‬‎‮‬‎‮ מיני המאכלים‬‎‮‭27‬‬‎‮מְיֻשָּׁב: מיושב ← חכם‬‎‮‬‎‮מכא: מִכַּא ← סנא‬‎‮‬‎‮מכה‬‎‮‭125,1447‬‬‎‮ מכה ממכות העולם‬‎‮‭47‬‬‎‮ המכה האישית‬‎‮‭1393‬‬‎‮ מכות‬‎‮‭48‬‬‎‮ מכות גדולות‬‎‮‭126‬‬‎‮ מכות עצומות‬‎‮‭801‬‬‎‮מכרר ← משקה‬‎‮‬‎‮(מלא) מילא‬‎‮‭1322‬‬‎‮ מְלֹא כף‬‎‮‭1113‬‬‎‮מלאכה‬‎‮‭778‬‬‎‮ ← זקן‬‎‮‬‎‮ מלאכה דרוסה‬‎‮‭779‬‬‎‮ מלאכת הרפואה‬‎‮‭780‬‬‎‮ מלאכת הרפואות‬‎‮‭780‬‬‎‮ ← נקלות‬‎‮‬‎‮מלבוש: מלבושים‬‎‮‭1226‬‬‎‮מֶלַח: גרגיר מלח‬‎‮‭1327‬‬‎‮מַלָּח‬‎‮‭1328‬‬‎‮מַלָּחוּת‬‎‮‭1329‬‬‎‮מְלֵחוּת: מליחות‬‎‮‭1330‬‬‎‮מלחמה‬‎‮‭172‬‬‎‮ מלחמות‬‎‮‭242‬‬‎‮(מלט) מילט‬‎‮‭369‬‬‎‮ נמלט‬‎‮‭370,628‬‬‎‮מלך: מלכים‬‎‮‭1335‬‬‎‮מלכות‬‎‮‭1332,1333‬‬‎‮ מלכות גדולה‬‎‮‭1334‬‬‎‮מלפפון‬‎‮‭1086‬‬‎‮ממון ← אִבּוּד‬‎‮‬‎‮ ממון גדול‬‎‮‭1346‬‬‎‮ ממון שאבד לו‬‎‮‭1347‬‬‎‮ כמה ממון‬‎‮‭1348‬‬‎‮מנהג‬‎‮‭964‬‬‎‮ ← הרגל, מאכל, מָנַע‬‎‮‬‎‮ מנהגות‬‎‮‭965‬‬‎‮ המנהגות הבריאותיים‬‎‮‭967‬‬‎‮ מנהגות ⟨הבריאות⟩‬‎‮‭966‬‬‎‮מנהיג ← כח‬‎‮‬‎‮מֻנָּח: מונחות ← חכמה‬‎‮‬‎‮מניע: מניע מחוץ‬‎‮‭252‬‬‎‮מניעה‬‎‮‭1339‬‬‎‮ המניעה מהמזון‬‎‮‭1341‬‬‎‮ מניעת שתית המים‬‎‮‭1340‬‬‎‮מָנַע‬‎‮‭1338‬‬‎‮ ימנעהו ממנהגו הישר‬‎‮‭755‬‬‎‮ נמנע‬‎‮‭273‬‬‎‮ ← רעי‬‎‮‬‎‮מנצח‬‎‮‭858‬‬‎‮מְנֻקֶּה: מנוקה‬‎‮‭1446‬‬‎‮(מסס) המיס‬‎‮‭490‬‬‎‮מספיק‬‎‮‭1208‬‬‎‮מָעוּט: מעוטת השמנות ← גבינה‬‎‮‬‎‮מִעוּט: מיעוט‬‎‮‭1155,1386‬‬‎‮ ← הפעלות‬‎‮‬‎‮ מיעוט התפשטות למה שהיה דרכו שיתפשט לו‬‎‮‭103‬‬‎‮(מעט) התמעט‬‎‮‭1154‬‬‎‮מעי: מעי(י)ם‬‎‮‭827,1321‬‬‎‮ ← אִמּוּץ, (אמץ), חלה, חֹלִי, חלקלקות, (רפא), רָפָה, רפיון‬‎‮‬‎‮מְעֻפָּשׁ: מעופש‬‎‮‭919‬‬‎‮ ⟨מ⟩עפשות‬‎‮‭921‬‬‎‮מעופשי ← חמימות‬‎‮‬‎‮מְעֹרָב: מעורב‬‎‮‭380‬‬‎‮מעשה ← לחם‬‎‮‬‎‮ המעשה האישי‬‎‮‭950‬‬‎‮ מעשה הרע‬‎‮‭1067‬‬‎‮ מעשים ← אמתות‬‎‮‬‎‮ מעשי הטובות‬‎‮‭1066‬‬‎‮ מעשי התחבולה‬‎‮‭951‬‬‎‮מְפֻחָד: מפוחד ← יראה‬‎‮‬‎‮מֻפְסָד: מופסד ← מַרְאֶה‬‎‮‬‎‮מֻפְרָד: מופרד ← (נהג)‬‎‮‬‎‮מְפֻרְסָם: מפורסם‬‎‮‭728‬‬‎‮ ← משקה, רופא‬‎‮‬‎‮מפרק: מפרק השֵׂעָר‬‎‮‭1033‬‬‎‮מצא‬‎‮‭782‬‬‎‮ ← גָּדַל‬‎‮‬‎‮ אם ימצאו מקומן‬‎‮‭783‬‬‎‮מצה: מצות‬‎‮‭1061‬‬‎‮מצוי‬‎‮‭1495‬‬‎‮מצטכא‬‎‮‭1319‬‬‎‮ ← משקה‬‎‮‬‎‮מציאות‬‎‮‭1494‬‬‎‮ ← טבע‬‎‮‬‎‮מצץ‬‎‮‭1318‬‬‎‮מקבל ← חלישות‬‎‮‬‎‮מקום ← חָטָא, כָּאַב, מצא, (נפל), עשה, תנועה‬‎‮‬‎‮ מקום הישיבה‬‎‮‭1522‬‬‎‮ מקומות השֵׂעָר‬‎‮‭632‬‬‎‮(מקק) ימק קולו‬‎‮‭365‬‬‎‮מקרה‬‎‮‭882‬‬‎‮ מקרים‬‎‮‭883‬‬‎‮מֹר: מור‬‎‮‭1315‬‬‎‮ מור בבלי‬‎‮‭1316‬‬‎‮מַרְאֶה ← גבינה, (נזק)‬‎‮‬‎‮ מופסד המראה‬‎‮‭316‬‬‎‮מֻרְגָּל: מורגל‬‎‮‭969‬‬‎‮ ← דבר, מאכל, מזון, משקה, (רכב), שתה‬‎‮‬‎‮מרה: מרה אדומה‬‎‮‭1292‬‬‎‮ מרה שחורה‬‎‮‭652‬‬‎‮ ← אד, חֹלִי‬‎‮‬‎‮מֻרָח: המורחים והבשמים‬‎‮‭546‬‬‎‮ המורחים הטובים‬‎‮‭547‬‬‎‮מְרֻחָב: מרוחב הנפש‬‎‮‭104‬‬‎‮מרחץ‬‎‮‭296‬‬‎‮ ← חמימות, יציאה, כניסה, (כנס)‬‎‮‬‎‮מריסה ← מירס‬‎‮‬‎‮מֻרְכָּב: מורכב‬‎‮‭535‬‬‎‮ מורכבת‬‎‮‭535‬‬‎‮(מרס) מירס‬‎‮‭1295‬‬‎‮ מירס … מריסה טובה‬‎‮‭1296‬‬‎‮מֻרְסָן: מורסן ← בישול, (שרש)‬‎‮‬‎‮מְרֻסָּס: מרוסס‬‎‮‭505‬‬‎‮מַרְפֶּה: מרפה המעים‬‎‮‭1278‬‬‎‮ דבר מרפה‬‎‮‭1478‬‬‎‮מרפק‬‎‮‭529‬‬‎‮מרק: מרק של תרנגולין‬‎‮‭1308‬‬‎‮מרקחת‬‎‮‭871‬‬‎‮ ← בנפסג, הלילג, ורד‬‎‮‬‎‮ המרקחות הגדולות רבות התועלות‬‎‮‭872‬‬‎‮ מרקחות הפירות ומשקיהם ומרקחת נעשים מהן‬‎‮‭498‬‬‎‮מֻרְתָּח: מורתח‬‎‮‭1006‬‬‎‮ מורתח קל‬‎‮‭1007‬‬‎‮ מורתחין‬‎‮‭1008‬‬‎‮מְשֻׁבָּח: משובח‬‎‮‭1056‬‬‎‮ ← בשר, בשרים, חלבים, מזונות, רופא, תכונות‬‎‮‬‎‮ המשובחים מהרופאים‬‎‮‭1052‬‬‎‮ משובחי הרופאים‬‎‮‭1055‬‬‎‮משביע ← מאכל‬‎‮‬‎‮משגל‬‎‮‭200‬‬‎‮משי: משי בלי עשוי‬‎‮‭233‬‬‎‮משיחה: המשיחה והזילֻף‬‎‮‭469‬‬‎‮משיכה ← משלשלים‬‎‮‬‎‮מָשַׁך‬‎‮‭171‬‬‎‮ הנמשכים אחר-‬‎‮‭137‬‬‎‮מְשַׁכֵּר: משכרות‬‎‮‭616‬‬‎‮משלשל‬‎‮‭648‬‬‎‮ ← רפואה‬‎‮‬‎‮ המשלשלים החזקים במשיכה‬‎‮‭649‬‬‎‮משמח ← סִפּוּר‬‎‮‬‎‮משפט ← בַּעַל‬‎‮‬‎‮משקה‬‎‮‭689‬‬‎‮ משקה הורד אל מכרר‬‎‮‭698‬‬‎‮ משקה זרע הורד‬‎‮‭692‬‬‎‮ משקה חומָּאץ‬‎‮‭691‬‬‎‮ משקה סכנגבין צמוקיי‬‎‮‭693‬‬‎‮ משקה סכנגבין של ורד‬‎‮‭694‬‬‎‮ משקה של בנאפסג‬‎‮‭690‬‬‎‮ משקה של ורד מכרר‬‎‮‭697‬‬‎‮ משקה של מצטכא‬‎‮‭696‬‬‎‮ משקה של קליפת האתרוג‬‎‮‭695‬‬‎‮ משקים/משקין‬‎‮‭700‬‬‎‮ ← בִּשׁוּל, מרקחת, עמדה‬‎‮‬‎‮ המשקים המורגלים‬‎‮‭702‬‬‎‮ המשקים המפורסמים‬‎‮‭701‬‬‎‮ ב׳ משקים‬‎‮‭699‬‬‎‮משקל‬‎‮‭1513‬‬‎‮משרה‬‎‮‭1435‬‬‎‮ משרה הראונד‬‎‮‭1436‬‬‎‮ משריות‬‎‮‭1437‬‬‎‮מת: מיתים‬‎‮‭1345‬‬‎‮מתוק‬‎‮‭285‬‬‎‮ ← גבינה, מאכל, מזון, מים‬‎‮‬‎‮מתיקה‬‎‮‭286‬‬‎‮מתיקות ← צדקות‬‎‮‬‎‮(מתן) המתין‬‎‮‭740‬‬‎‮ המתין המתנה יפה‬‎‮‭741‬‬‎‮מְתֻקָּן: מתוקן ← חטה‬‎‮‬‎‮מתרודיטוס‬‎‮‭1281‬‬‎‮נבזה‬‎‮‭271‬‬‎‮נביא: נביאים‬‎‮‭1374‬‬‎‮נבלה: נבילות‬‎‮‭221‬‬‎‮נבק‬‎‮‭1377‬‬‎‮(נגב) ניגב‬‎‮‭1312,1313‬‬‎‮(נגד) מגידין לו הגדות שמסירין יגונו ומביאין לו השחוק‬‎‮‭226‬‬‎‮(נגע) הגיע‬‎‮‭782‬‬‎‮(נגר) הגיר השתן‬‎‮‭443‬‬‎‮(נהג) הנהיג‬‎‮‭412,416‬‬‎‮ ← הנהגה‬‎‮‬‎‮ הנהיג ברפואה‬‎‮‭413‬‬‎‮ להנהיג ברפואה מופרדת‬‎‮‭427‬‬‎‮ הנהיג החולה‬‎‮‭423‬‬‎‮ התנהג‬‎‮‭412‬‬‎‮ יתנהג ברפואה החזקה‬‎‮‭417‬‬‎‮נהוג‬‎‮‭969‬‬‎‮(נוח) נח‬‎‮‭1124‬‬‎‮ הניח‬‎‮‭143‬‬‎‮נוח ← כרסתר‬‎‮‬‎‮נוטה: נוטים‬‎‮‭182‬‬‎‮(נוע) התנועע‬‎‮‭244‬‬‎‮ ← כָּבַד‬‎‮‬‎‮(נזק) הזיק‬‎‮‭793‬‬‎‮ ← רפואות‬‎‮‬‎‮ הזיק הזק⟨…⟩‬‎‮‭794‬‬‎‮ הזיק הזקה גדולה‬‎‮‭794‬‬‎‮ יזיק מראהו‬‎‮‭1509‬‬‎‮נח ← (שים)‬‎‮‬‎‮נְטִיָּה: נטייה‬‎‮‭1373‬‬‎‮נילופר‬‎‮‭1459‬‬‎‮נימרשת: נִימְרְשת ← חלמון‬‎‮‬‎‮נכבד: היה נכבד אצל‬‎‮‭889‬‬‎‮(נכה) הִכָּה‬‎‮‭1383‬‬‎‮נכון‬‎‮‭784‬‬‎‮ נכון פעולתו‬‎‮‭785‬‬‎‮נמהרות‬‎‮‭122‬‬‎‮ נמהרות הבנה‬‎‮‭123‬‬‎‮נמלח: נמלחים‬‎‮‭1214‬‬‎‮נמנע: נמנעות ← מחשבה‬‎‮‬‎‮נמצא ← מזון, רופא‬‎‮‬‎‮נמשך ← מים‬‎‮‬‎‮נֻסָּח: נוסח‬‎‮‭1515‬‬‎‮נֻסְחָה: נוסחה‬‎‮‭1515‬‬‎‮נִסָּיוֹן: ניסיון‬‎‮‭173‬‬‎‮ אנשי הנסיון‬‎‮‭1406‬‬‎‮ מי שהאריך נסיונות‬‎‮‭175‬‬‎‮ נתפרסם נסיונו‬‎‮‭174‬‬‎‮נסיעה: בעת הנסיעה‬‎‮‭605‬‬‎‮נסרין ← מים‬‎‮‬‎‮נעדר ← בריאות‬‎‮‬‎‮נער‬‎‮‭1020‬‬‎‮ נערים‬‎‮‭745‬‬‎‮(נפח) נִפַּח ← זרע‬‎‮‬‎‮נֶפַח‬‎‮‭1410‬‬‎‮(נפל) אם נפלו במקומן‬‎‮‭1525‬‬‎‮ תפול תאותו‬‎‮‭608‬‬‎‮ מפילים תאות המאכל‬‎‮‭607‬‬‎‮נפש‬‎‮‭1412‬‬‎‮ ← (אסף), הנהגה, הרגל, ישיבה, מִדָּה, סִפּוּר, (רחב), שחרות‬‎‮‬‎‮ נפשות‬‎‮‭1413,1414‬‬‎‮ ← ענין‬‎‮‬‎‮נפשיי‬‎‮‭1418‬‬‎‮ ← הפעלות, חסרון, כח, רוח, תנועה‬‎‮‬‎‮נצחי ← טובה, נקמה‬‎‮‬‎‮נקב: נקבים‬‎‮‭632‬‬‎‮ נקבי העצבים‬‎‮‭633‬‬‎‮(נקה) ניקה‬‎‮‭198,1443‬‬‎‮ התנקה‬‎‮‭1442‬‬‎‮נִקּוּי: על נקוי האצטומכא‬‎‮‭1445‬‬‎‮(נקז) הקיז‬‎‮‭1044‬‬‎‮נקי ← פת‬‎‮‬‎‮נקיות‬‎‮‭1444‬‬‎‮נָקֵל: החזיק נקל‬‎‮‭647‬‬‎‮נקלות: נקלות הבנת [ה]מלאכת הרפואות‬‎‮‭645‬‬‎‮נקמה‬‎‮‭718,1440‬‬‎‮ הנקמה הנצחית‬‎‮‭719‬‬‎‮(נקש) הוקש‬‎‮‭1180‬‬‎‮נראה‬‎‮‭855‬‬‎‮ נראה יותר‬‎‮‭854‬‬‎‮נשבר: הנשבר‬‎‮‭1463‬‬‎‮נשימה‬‎‮‭1415,1419‬‬‎‮ ← קֹצֶר‬‎‮‬‎‮ נשימות‬‎‮‭1416‬‬‎‮ נשימות היונים‬‎‮‭1417‬‬‎‮נשך‬‎‮‭1253‬‬‎‮(נשם) הנשים בפלאה‬‎‮‭1411‬‬‎‮נתן ← עצה‬‎‮‬‎‮סֹב: ויהיה הלחם בסובין‬‎‮‭349‬‬‎‮סִבָּה‬‎‮‭577‬‬‎‮ סבות‬‎‮‭578‬‬‎‮סָבַל‬‎‮‭303‬‬‎‮סֵבֶל ← מים‬‎‮‬‎‮ כפי סבלה‬‎‮‭304‬‬‎‮סְגֻלָּה: סגולה‬‎‮‭350,352‬‬‎‮(סדר) לסדר‬‎‮‭265‬‬‎‮סומאק‬‎‮‭634‬‬‎‮סוס ← שֹׁרשׁ‬‎‮‬‎‮(סור) סר ← חמימות‬‎‮‬‎‮ הסיר‬‎‮‭1443‬‬‎‮ ← מגידין‬‎‮‬‎‮ מוּסָר‬‎‮‭1387‬‬‎‮סיוע‬‎‮‭603‬‬‎‮(סיע) סִּיַּע‬‎‮‭599,603,900‬‬‎‮סכבינג‬‎‮‭613‬‬‎‮סָכָל: סכלים‬‎‮‭209‬‬‎‮ הסכלים מהאנשים‬‎‮‭1013‬‬‎‮סכלות‬‎‮‭208‬‬‎‮ ← שחרות‬‎‮‬‎‮סכנגבין‬‎‮‭622‬‬‎‮ ← משקה‬‎‮‬‎‮סכנה‬‎‮‭361‬‬‎‮ סכנה גדולה‬‎‮‭362‬‬‎‮סֻכָּר: סוכר‬‎‮‭617‬‬‎‮(סלק) הסתלק‬‎‮‭523‬‬‎‮סִלְקָא: סילקא‬‎‮‭625‬‬‎‮ סילקא או קְטַף או אספנאק או ירבוז‬‎‮‭626‬‬‎‮סֹלֶת ← פת‬‎‮‬‎‮סם: סמי המות‬‎‮‭631‬‬‎‮סָמַך‬‎‮‭519‬‬‎‮ סמך ב-‬‎‮‭1145‬‬‎‮סַמָּן: הסמנין היבשין‬‎‮‭482‬‬‎‮(סמר) סָמַר העור מהם‬‎‮‭1138‬‬‎‮סנא: סִנַא של מִכַּא‬‎‮‭641‬‬‎‮סנבל‬‎‮‭639‬‬‎‮סנגאב‬‎‮‭640‬‬‎‮(סנן) סינן‬‎‮‭771‬‬‎‮סִפּוּר ← אבלות‬‎‮‬‎‮ ספורים‬‎‮‭781‬‬‎‮ סיפור לחולה בסיפורים משמחין שמרחיבין נפשו ומשמחין אותו‬‎‮‭322‬‬‎‮ספינה ← הנהגה‬‎‮‬‎‮(ספק) נסתפק על‬‎‮‭721‬‬‎‮סֵפֶר‬‎‮‭1187‬‬‎‮ ספר החוש והמוחש‬‎‮‭1188‬‬‎‮ ספרים‬‎‮‭1189‬‬‎‮ הספרים החכמתים‬‎‮‭1191‬‬‎‮ ⟨הספרים⟩ המדותיים‬‎‮‭1190‬‬‎‮סקמוניא‬‎‮‭1282‬‬‎‮עב‬‎‮‭207,1002‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮(עבה) עיבה‬‎‮‭198‬‬‎‮עָבֶה: יותר עבה‬‎‮‭1003‬‬‎‮עבודה ← חזרה‬‎‮‬‎‮ עבודת הארץ‬‎‮‭1093‬‬‎‮עדנה‬‎‮‭1252‬‬‎‮עובד: עובד האדמה‬‎‮‭1094‬‬‎‮עוּד‬‎‮‭960‬‬‎‮ עוד טוב‬‎‮‭963‬‬‎‮עוזרדין‬‎‮‭562‬‬‎‮עולם ← טובה, מכה, רָעָה‬‎‮‬‎‮ עולמות ← טובה‬‎‮‬‎‮עומד‬‎‮‭536‬‬‎‮עוף ← בשר‬‎‮‬‎‮ עופות ← בשר‬‎‮‬‎‮(עור) ניעור‬‎‮‭1378‬‬‎‮עוֹר‬‎‮‭192,1493‬‬‎‮ עור הראש‬‎‮‭193‬‬‎‮ עורות הארנבים‬‎‮‭1034‬‬‎‮ עורות החתולים‬‎‮‭1036‬‬‎‮ עורות הצאן‬‎‮‭1037‬‬‎‮ עורות השועלים‬‎‮‭1035‬‬‎‮עזב‬‎‮‭143‬‬‎‮עזיבה‬‎‮‭144‬‬‎‮עיון‬‎‮‭1405‬‬‎‮ ← (ארע), דקק‬‎‮‬‎‮עין ← חמור, חָסֵר, כפיה‬‎‮‬‎‮ עין דעתו‬‎‮‭974‬‬‎‮ עינים‬‎‮‭975‬‬‎‮ ← אור, (כנס)‬‎‮‬‎‮עכבית: עכביות‬‎‮‭56‬‬‎‮עִכּוּל: עיכול‬‎‮‭1466,1468,1469‬‬‎‮ ← רֹעַ‬‎‮‬‎‮ עיכול רע‬‎‮‭1467‬‬‎‮ יתמהר עיכולו‬‎‮‭1471‬‬‎‮ עיכולים‬‎‮‭1468‬‬‎‮עכור‬‎‮‭1195‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮עכירות‬‎‮‭1194‬‬‎‮(עכל) עיכל‬‎‮‭1464‬‬‎‮ התעכל‬‎‮‭1465‬‬‎‮(עכר) עיכר‬‎‮‭1193‬‬‎‮עָלֶה ← ורד‬‎‮‬‎‮ עלין ← ורד‬‎‮‬‎‮עִלָּה‬‎‮‭924‬‬‎‮ עִלּוֹת‬‎‮‭926‬‬‎‮עליון: עליוני הגוף‬‎‮‭69‬‬‎‮(עלם) התעלם מ-‬‎‮‭999‬‬‎‮(עלף) נתעלף החולה‬‎‮‭997‬‬‎‮עֹלֶשׁ: עולשין ← זרע, קְלִפָּה‬‎‮‬‎‮(עמד) עמד כנגד‬‎‮‭1159‬‬‎‮ עמד כנגד … עמידה‬‎‮‭1160‬‬‎‮עמדה: עמדת בריאות האדם‬‎‮‭1162‬‬‎‮ עמדת המשקין‬‎‮‭1163‬‬‎‮עמידה ← (ארע), (עמד)‬‎‮‬‎‮עמל‬‎‮‭147‬‬‎‮עֵנָב: ענבים‬‎‮‭955‬‬‎‮ענבר‬‎‮‭956‬‬‎‮ענין: ועניין השארותו עם הטבע‬‎‮‭117‬‬‎‮ ענין תנועות בהמתו‬‎‮‭310‬‬‎‮ עינייני נפשותם‬‎‮‭311‬‬‎‮(עסק) נתעסק לבי‬‎‮‭713‬‬‎‮עִפּוּשׁ: עיפוש‬‎‮‭917,919‬‬‎‮ עיפושי האויר‬‎‮‭920‬‬‎‮עֲפִיצוּת: עפצות‬‎‮‭1112‬‬‎‮עפעף: עפעפים ← כָּבַד‬‎‮‬‎‮(עפש) עיפש‬‎‮‭915‬‬‎‮ התעפש‬‎‮‭916‬‬‎‮עץ: עץ כטמי‬‎‮‭961‬‬‎‮ עץ הכטמי והזרע שלו‬‎‮‭962‬‬‎‮עצב‬‎‮‭894‬‬‎‮ ← חֹלִי‬‎‮‬‎‮ העצב החלול‬‎‮‭895‬‬‎‮ עצבים‬‎‮‭896‬‬‎‮ ← נקב‬‎‮‬‎‮עצה: נתן עצה‬‎‮‭1399‬‬‎‮עצום‬‎‮‭913‬‬‎‮ ← חֵטְא, חלה, טובה, מכה, (פעל), רָעָה‬‎‮‬‎‮עצלה‬‎‮‭1205‬‬‎‮ העצלה מהתנועות‬‎‮‭1204‬‬‎‮עצלות‬‎‮‭865,1203‬‬‎‮עצם‬‎‮‭219,912‬‬‎‮ ← מֹ‍חַ‬‎‮‬‎‮עִקָּר: עיקר‬‎‮‭20,1108‬‬‎‮ עקר הרפואה‬‎‮‭1109‬‬‎‮ עיקרים‬‎‮‭21,1111‬‬‎‮ ב׳ עיקרים‬‎‮‭1110‬‬‎‮ עיקרי האבטיחים‬‎‮‭22‬‬‎‮(ערב) עירב‬‎‮‭372‬‬‎‮ערב: ערוב ← יראה‬‎‮‬‎‮עריכה ← (רבה)‬‎‮‬‎‮(ערך) העריך‬‎‮‭859‬‬‎‮ערפלי: עַרְפַלִי‬‎‮‭791‬‬‎‮עשה‬‎‮‭308,947,948,1062‬‬‎‮ לעשות‬‎‮‭949,953‬‬‎‮ עשה אותה בזולתי מקומה‬‎‮‭1521‬‬‎‮ עשה תחבולה‬‎‮‭309‬‬‎‮ נעשה ← מרקחת‬‎‮‬‎‮עשוי‬‎‮‭954‬‬‎‮ ← משי‬‎‮‬‎‮עִשּׁוּן: העישונים והעישון‬‎‮‭65‬‬‎‮עֲשִֹיָּה: עש(י)יה‬‎‮‭277,949,953‬‬‎‮ עשיית המחשבה‬‎‮‭952‬‬‎‮(עשן) התעשן‬‎‮‭440‬‬‎‮עת ← לישה, נסיעה, (רכב), רעבון‬‎‮‬‎‮ כל עת ← (זוב)‬‎‮‬‎‮(עתק) העתק לארצות‬‎‮‭1439‬‬‎‮פאלג‬‎‮‭1092‬‬‎‮(פגן) מַפְגִין לֵחותיו‬‎‮‭1021‬‬‎‮פה‬‎‮‭1097‬‬‎‮ פי האצטומכא‬‎‮‭1098‬‬‎‮פול: פולין‬‎‮‭1102‬‬‎‮פוסתימא: פוסתֵמא‬‎‮‭1510‬‬‎‮ פוסתימא האצטומכא‬‎‮‭1512‬‬‎‮ פוסתימת הכבד‬‎‮‭1511‬‬‎‮פּוֹעֵל‬‎‮‭1076‬‬‎‮פוקאע‬‎‮‭1077‬‬‎‮פושר‬‎‮‭1019‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮פָּחַד‬‎‮‭180,392‬‬‎‮ פחד מהמות‬‎‮‭1526‬‬‎‮פַּחַד: פחדים‬‎‮‭1527‬‬‎‮פחות ← הפעלה‬‎‮‬‎‮פילוסוף: פילוסופים‬‎‮‭1096‬‬‎‮פילוסופי ← מִדָּה‬‎‮‬‎‮ החכמות הפילוסופיות‬‎‮‭1095‬‬‎‮פלאה ← (נשם)‬‎‮‬‎‮פִּלּוּל: פילול‬‎‮‭38‬‬‎‮פליאות‬‎‮‭863‬‬‎‮פלפל ← דאר‬‎‮‬‎‮פִּנָּה: הפִּינה הגדולה‬‎‮‭537‬‬‎‮פנוי: קודם שתהא האצטומכא פנוייה‬‎‮‭388‬‬‎‮פָּנִים‬‎‮‭1498‬‬‎‮ ← (אדם)‬‎‮‬‎‮פְּנִים: פנים מהגוף‬‎‮‭439‬‬‎‮פנימי ← אֵבֶר‬‎‮‬‎‮(פסד) כשיפסד האויר‬‎‮‭1041‬‬‎‮ נפסד ← אצטומכא‬‎‮‬‎‮ הפסיד‬‎‮‭1039‬‬‎‮ מפסיד‬‎‮‭1042‬‬‎‮ הפסיד האצטומכא‬‎‮‭138‬‬‎‮פסידות‬‎‮‭1040‬‬‎‮(פסק) נפסק‬‎‮‭1151‬‬‎‮פסתק‬‎‮‭1038‬‬‎‮ ← שֶׁמֶן‬‎‮‬‎‮פסתקי‬‎‮‭1038‬‬‎‮(פעל) פעל פועל עצום מאד‬‎‮‭2‬‬‎‮ לא יפעל לזה‬‎‮‭1023‬‬‎‮ התפעל‬‎‮‭1063‬‬‎‮פֹּעַל: פ(ו)על‬‎‮‭1064‬‬‎‮ ← (פעל)‬‎‮‬‎‮פְּעֻלָּה: פעולה‬‎‮‭1064‬‬‎‮ ← נכון‬‎‮‬‎‮ פעולות‬‎‮‭1065‬‬‎‮ ← חסרון‬‎‮‬‎‮ פעולות הטובות‬‎‮‭1066‬‬‎‮ פעולותיהם החיוניות והטבעיות‬‎‮‭1069‬‬‎‮ פעולותיו הטבעיות‬‎‮‭1070,1071‬‬‎‮ פעולות הטבע‬‎‮‭1068‬‬‎‮פעם: פעמים‬‎‮‭1287‬‬‎‮ ← שלשל‬‎‮‬‎‮(פרד) כבר נפרד חבורו‬‎‮‭1032‬‬‎‮פֵּרוּשׁ: פירוש‬‎‮‭704‬‬‎‮פרח: פרח של אסטוכודוס‬‎‮‭18‬‬‎‮ פרחים‬‎‮‭569,570,571‬‬‎‮פרי‬‎‮‭1087‬‬‎‮ פירות‬‎‮‭1087,1091‬‬‎‮ ← מרקחת‬‎‮‬‎‮ הפירות היבישים‬‎‮‭1090‬‬‎‮ הפירות הלחים‬‎‮‭1088‬‬‎‮ הפירות של קיץ‬‎‮‭1089‬‬‎‮(פרסם) נתפרסם ← נסיון‬‎‮‬‎‮פרק: פרק מפרקיו‬‎‮‭1046‬‬‎‮ פרקים ← כְּאֵב‬‎‮‬‎‮(פשט) פישט‬‎‮‭1283‬‬‎‮ התפשט‬‎‮‭1284‬‬‎‮ ← ישיבה, מִעוּט‬‎‮‬‎‮פשיטי ← כיאר‬‎‮‬‎‮פִּשְׁתָּה: פשתים ← מטל⟨י⟩ת‬‎‮‬‎‮פת ← תוך‬‎‮‬‎‮ פת נקיה‬‎‮‭326‬‬‎‮ פת הסלת‬‎‮‭327‬‬‎‮(פתח) פיתח‬‎‮‭1018‬‬‎‮פתיחה: הפתיחה והחתיכה‬‎‮‭108‬‬‎‮צאן ← בשר, עוֹר‬‎‮‬‎‮צבות: אירע לו צבות‬‎‮‭612‬‬‎‮צבי: צביים‬‎‮‭994‬‬‎‮ הטוב שבציד הצביים‬‎‮‭1249‬‬‎‮צבע‬‎‮‭744‬‬‎‮צד: צד השמאל והמזרח‬‎‮‭1499‬‬‎‮ צדדין ← חֹלִי‬‎‮‬‎‮צדק‬‎‮‭758‬‬‎‮צדקות: בצדקות המתיקות‬‎‮‭759‬‬‎‮צַוָּאָה: צַוָאות‬‎‮‭1519‬‬‎‮צודק ← צמאון, רעבון‬‎‮‬‎‮(צוה) צִוָּה‬‎‮‭1518‬‬‎‮צִוּוּי‬‎‮‭1519‬‬‎‮צומח‬‎‮‭1376‬‬‎‮(צוף) כדי שיצוף המאכל‬‎‮‭972‬‬‎‮צוק: צוק דרכיה‬‎‮‭809‬‬‎‮צחנת‬‎‮‭754‬‬‎‮ציד ← צבי‬‎‮‬‎‮ציני ← דאר‬‎‮‬‎‮ציר‬‎‮‭789‬‬‎‮צלול ← מים‬‎‮‬‎‮צלח‬‎‮‭1381‬‬‎‮צָמֵא‬‎‮‭903‬‬‎‮צמאון‬‎‮‭904‬‬‎‮ ← חֹזֶק‬‎‮‬‎‮ צמאון כוזב‬‎‮‭905‬‬‎‮ הצמאון הצודק‬‎‮‭906‬‬‎‮צִמּוּק: צימוקים‬‎‮‭558‬‬‎‮ הצימוקים השחורין‬‎‮‭559‬‬‎‮צִמּוּקִי: צמוקיי ← משקה‬‎‮‬‎‮(צמח) הצמיח‬‎‮‭1375‬‬‎‮צנובר ← תוך‬‎‮‬‎‮צנון‬‎‮‭1024‬‬‎‮צנצנת‬‎‮‭83‬‬‎‮צעק‬‎‮‭788‬‬‎‮צפון‬‎‮‭725‬‬‎‮ ← רוח‬‎‮‬‎‮צרור: צרור של מטלית קלה‬‎‮‭760‬‬‎‮קאקלה‬‎‮‭1107‬‬‎‮קָבַל‬‎‮‭720‬‬‎‮ קיבל‬‎‮‭1201‬‬‎‮(קבץ) התקבץ ← דעה‬‎‮‬‎‮ התקבץ על‬‎‮‭724‬‬‎‮קדמון: הקדמונים‬‎‮‭54‬‬‎‮קול‬‎‮‭787‬‬‎‮ ← (גבה), (מקק), (רום)‬‎‮‬‎‮(קום) מקיימֵות(!) חמימות‬‎‮‭321‬‬‎‮קומה ← (כפף)‬‎‮‬‎‮קוץ‬‎‮‭732‬‬‎‮קורא ← בשר‬‎‮‬‎‮(קטן) יקטן דפקו‬‎‮‭767‬‬‎‮קָטָן‬‎‮‭456‬‬‎‮ ← מְחֻתָּך‬‎‮‬‎‮ קטנים‬‎‮‭745‬‬‎‮קַטַף‬‎‮‭1152‬‬‎‮ ← זרע, סילקא‬‎‮‬‎‮קיא‬‎‮‭1179‬‬‎‮ ← אגוז‬‎‮‬‎‮קיץ‬‎‮‭790‬‬‎‮ ← פרי‬‎‮‬‎‮קל‬‎‮‭364,644‬‬‎‮ ← אד, מזון, מים, מֻרְתָּח, צרור‬‎‮‬‎‮ קל עליו‬‎‮‭643‬‬‎‮ יותר קל‬‎‮‭1262‬‬‎‮ ← מאכל‬‎‮‬‎‮קָלוּף‬‎‮‭1137‬‬‎‮קלות‬‎‮‭363,517‬‬‎‮קלח: קלחים‬‎‮‭1158‬‬‎‮קליה: קלית השעורים‬‎‮‭1206‬‬‎‮(קלל) הֵקֵל ב-‬‎‮‭1485‬‬‎‮(קלף) קִלֵּף‬‎‮‭1133‬‬‎‮קְלִפָּה: קליפת אתרוג‬‎‮‭1134‬‬‎‮ ← משקה‬‎‮‬‎‮ קליפת בלסאן‬‎‮‭1136‬‬‎‮ קליפת שורש עולשין‬‎‮‭1135‬‬‎‮ קליפים‬‎‮‭1270‬‬‎‮קמח: הקמח המבושל‬‎‮‭457‬‬‎‮קנה: קנה הריאה‬‎‮‭1139‬‬‎‮קנטוריון‬‎‮‭1132‬‬‎‮קנין‬‎‮‭1337‬‬‎‮קנפריס ← לשון‬‎‮‬‎‮(קפא) קופאים ← יתרון‬‎‮‬‎‮ הקפיא‬‎‮‭922‬‬‎‮קפיצה‬‎‮‭727‬‬‎‮קצה: קצוות‬‎‮‭831‬‬‎‮ ← מדינה‬‎‮‬‎‮ קצוות המדינות‬‎‮‭832‬‬‎‮קִצּוּר‬‎‮‭1141‬‬‎‮ קיצור ימיו‬‎‮‭1142‬‬‎‮קצף‬‎‮‭518‬‬‎‮קָצַר ← (ארך)‬‎‮‬‎‮ קִצֵּר ← רופא‬‎‮‬‎‮קֹצֶר: קוצר השגה‬‎‮‭1140‬‬‎‮ קוצר הנשימה ← חֹלִי‬‎‮‬‎‮קצת ← (ארע)‬‎‮‬‎‮קַר‬‎‮‭82‬‬‎‮ ← חֹלִי, ירידה, מים‬‎‮‬‎‮קֹר: (ה)קור‬‎‮‭79,80‬‬‎‮ הקור החזק‬‎‮‭80‬‬‎‮קראציא‬‎‮‭1125‬‬‎‮(קרב) התקרב אצלו כל רחוק‬‎‮‭1126‬‬‎‮קֵרוּב: קירובו מבוראו‬‎‮‭1127‬‬‎‮קֵרוּר ← חִמּוּם‬‎‮‬‎‮קרטמי‬‎‮‭1130‬‬‎‮קרירות‬‎‮‭81‬‬‎‮קרנפל‬‎‮‭1131‬‬‎‮(קרר) קירר‬‎‮‭78‬‬‎‮ התקרר‬‎‮‭77‬‬‎‮(קשה) הִקְשָׁה‬‎‮‭761‬‬‎‮ התקשה‬‎‮‭761,890‬‬‎‮קָשֶׁה‬‎‮‭762,766‬‬‎‮ קשה להתרפא‬‎‮‭891‬‬‎‮ מהקשה שבדברים‬‎‮‭764‬‬‎‮קִשּׁוּא: קשואים‬‎‮‭395‬‬‎‮ ← שחיטה‬‎‮‬‎‮קֹשִׁי: קושי‬‎‮‭763‬‬‎‮ מקושי הדברים‬‎‮‭764‬‬‎‮רָאָה‬‎‮‭105‬‬‎‮ נראה ← שאור‬‎‮‬‎‮רֵאָה: ריאה ← חֹלִי, חלל, קנה‬‎‮‬‎‮ראונד‬‎‮‭495‬‬‎‮ ← משרה‬‎‮‬‎‮רְאוּת‬‎‮‭106‬‬‎‮ ← החזקה‬‎‮‬‎‮ראי: הראי‬‎‮‭496‬‬‎‮רַאִיב‬‎‮‭539‬‬‎‮ אל רַאִיב ← כלאט‬‎‮‬‎‮ראיה: ראיות ← (שוה)‬‎‮‬‎‮ראש‬‎‮‭494‬‬‎‮ ← חִמּוּם, כְּאֵב, מֹ‍חַ, עוֹר‬‎‮‬‎‮רַב ← דם, התדבקות, מרקחת, רופא, רפואה, (שיש)‬‎‮‬‎‮ רב החלב‬‎‮‭668‬‬‎‮ רבת השמנות ← גבינה‬‎‮‬‎‮רֹב: רוב‬‎‮‭1192‬‬‎‮ ← (חול), (מות)‬‎‮‬‎‮(רבה) וירבה עריכתו‬‎‮‭450‬‬‎‮ מרבין בו כל יכלתם‬‎‮‭709‬‬‎‮ התרבה ← לקח‬‎‮‬‎‮(רגל) הרגיל‬‎‮‭957,959‬‬‎‮רֶגֶל: רגלים‬‎‮‭499‬‬‎‮(רגש) הרגיש‬‎‮‭3‬‬‎‮ קודם שירגיש ברעבון‬‎‮‭258‬‬‎‮רואה ← רוח‬‎‮‬‎‮רוה‬‎‮‭556‬‬‎‮רוח ← התחוללות‬‎‮‬‎‮ הרוח החיוני‬‎‮‭544‬‬‎‮ הרוח הטבעי‬‎‮‭545‬‬‎‮ רוח נפשיי‬‎‮‭542‬‬‎‮ הרוח הרואה‬‎‮‭543‬‬‎‮ (ה)רוח (ה)רעה‬‎‮‭1081,1082‬‬‎‮ רוח הצפון‬‎‮‭540‬‬‎‮ רוחות‬‎‮‭541‬‬‎‮רוטל‬‎‮‭510‬‬‎‮ רוטלין‬‎‮‭512‬‬‎‮ ב׳ רוטלין‬‎‮‭511‬‬‎‮(רום) להרים קולו‬‎‮‭526‬‬‎‮רועה: רועים ← בשר‬‎‮‬‎‮רופא‬‎‮‭812‬‬‎‮ ← ארץ, הנהגה, הסתפקות, העדר‬‎‮‬‎‮ (ה)רופא (ה)מהיר‬‎‮‭819,822‬‬‎‮ רופא מפורסם‬‎‮‭813‬‬‎‮ רופא מקצר שלא יובטח בחכמתו‬‎‮‭815‬‬‎‮ (ה)רופא (ה)משובח‬‎‮‭814,821‬‬‎‮ רופא משובח בחכמה‬‎‮‭816‬‬‎‮ רופא שלם‬‎‮‭817‬‬‎‮ רופא שלם מאד מאד‬‎‮‭818‬‬‎‮ או יהיה הרופא הנמצא‬‎‮‭820‬‬‎‮ רופאים‬‎‮‭823‬‬‎‮ ← חכם, מְשֻׁבָּח, תחבולה‬‎‮‬‎‮ רופאים רבים‬‎‮‭873‬‬‎‮ השוטים מהרופאים‬‎‮‭183‬‬‎‮(רזה) הרזה‬‎‮‭1462‬‬‎‮(רחב) תרחב הנפש‬‎‮‭102‬‬‎‮ הרחיב ← סִפּוּר‬‎‮‬‎‮ הרחיב החזה‬‎‮‭703‬‬‎‮ הרחיב הנפש‬‎‮‭100‬‬‎‮ הרחיב נפשו‬‎‮‭101‬‬‎‮רָחָב‬‎‮‭1514‬‬‎‮רחוץ ← תוך‬‎‮‬‎‮רחוק ← (קרב)‬‎‮‬‎‮רחיצה: הרחיצה במים הקרים‬‎‮‭297‬‬‎‮רחץ‬‎‮‭288,289,995,996‬‬‎‮(רטב) לרטב‬‎‮‭507‬‬‎‮רטוב‬‎‮‭508‬‬‎‮ רטובי המזג‬‎‮‭509‬‬‎‮ריח ← מים‬‎‮‬‎‮ יש לו ריח רע‬‎‮‭1380‬‬‎‮ הריחות הטבעיים‬‎‮‭547‬‬‎‮ריפות: הריפות‬‎‮‭1461‬‬‎‮רֵיקוּת: על ריקות האצטומכא‬‎‮‭387‬‬‎‮(רכב) רכב בים בעת המורגל לרכבו‬‎‮‭531‬‬‎‮ הרכיב‬‎‮‭532‬‬‎‮רֶכֶב ← (רכב)‬‎‮‬‎‮רִמּוֹן: רמונים‬‎‮‭486‬‬‎‮ ← גרעין‬‎‮‬‎‮ רמונים בגרעיניהן‬‎‮‭538‬‬‎‮ רמונין ← גרעין‬‎‮‬‎‮(רסס) ריסס‬‎‮‭504‬‬‎‮ התרסס‬‎‮‭1271‬‬‎‮רַע ← לֵחָה, מִדָּה, מֶזֶג, מחשבה, מים, מעשה, עִכּוּל, רוח, ריח‬‎‮‬‎‮רֹעַ: רוע‬‎‮‭796‬‬‎‮ רוע מזג‬‎‮‭650‬‬‎‮ רוע עיכול‬‎‮‭651‬‬‎‮רעב‬‎‮‭214,215‬‬‎‮רעבון‬‎‮‭215‬‬‎‮ ← הרגש, (רגש)‬‎‮‬‎‮ הרעבון בעת התאוה הצודקת‬‎‮‭217‬‬‎‮ רעבון כוזב‬‎‮‭216‬‬‎‮רָעָה‬‎‮‭675‬‬‎‮ רעה גדולה מרעו׳ העולם‬‎‮‭676‬‬‎‮ רעוֹת ← טובה‬‎‮‬‎‮ (ה)רעוֹת (ה)מחושבות‬‎‮‭678,679‬‬‎‮ רעוֹת מרָעוֹתיו‬‎‮‭677‬‬‎‮ העצומה שברעוֹת העולם‬‎‮‭680‬‬‎‮רֵעוּת‬‎‮‭797‬‬‎‮רעי‬‎‮‭827,1017‬‬‎‮ ← יבשות‬‎‮‬‎‮ נמנע הרעי‬‎‮‭970‬‬‎‮רעש‬‎‮‭515‬‬‎‮ חלי הרעש‬‎‮‭516‬‬‎‮(רפא) ריפא‬‎‮‭73,714,900,927‬‬‎‮ לרפאות‬‎‮‭810‬‬‎‮ לרפ[א]ות המעים‬‎‮‭1276‬‬‎‮ התרפא‬‎‮‭71‬‬‎‮ ← קָשֶׁה‬‎‮‬‎‮ יתרפא רפואה שלימה‬‎‮‭72‬‬‎‮רָפָה‬‎‮‭1272‬‬‎‮ לרפות מעיו‬‎‮‭1277‬‬‎‮ התרפה‬‎‮‭1271,1272‬‬‎‮רָפֶה‬‎‮‭1274‬‬‎‮רפואה‬‎‮‭74,75,473,484,715,811,928‬‬‎‮ ← הנהגה, מלאכה, (נהג), עִקָּר, (רפא)‬‎‮‬‎‮ רפאה‬‎‮‭928‬‬‎‮ הרפואה החזקה‬‎‮‭931‬‬‎‮ ← (נהג)‬‎‮‬‎‮ רפואה חזקה מאד‬‎‮‭929‬‬‎‮ הרפואה החלושה‬‎‮‭930,932,933‬‬‎‮ רפואה משלשלת‬‎‮‭474‬‬‎‮ רפואת החלאים‬‎‮‭716‬‬‎‮ רפוא⟨ו⟩ת‬‎‮‭475,934‬‬‎‮ ← מלאכה‬‎‮‬‎‮ הרפואות הבריאות‬‎‮‭478‬‬‎‮ הרפואות החזקות‬‎‮‭480,935‬‬‎‮ רפואות חלושין מבטוח עליהן מלהזיק‬‎‮‭476‬‬‎‮ הרפואות המזוניים‬‎‮‭479‬‬‎‮ הרפואות הרבות‬‎‮‭481‬‬‎‮ רפואות רבות ההרכבה‬‎‮‭477‬‬‎‮ החלוש שברפואות‬‎‮‭483‬‬‎‮רפואותי: רפואותיים ← מזון‬‎‮‬‎‮רפיון‬‎‮‭501,1273‬‬‎‮ רפיון מעיים‬‎‮‭1276‬‬‎‮רצה ← הנהגה‬‎‮‬‎‮רֹק: רוק‬‎‮‭557‬‬‎‮(רתח) הרתיח‬‎‮‭1004‬‬‎‮ הרתיח רתיחות‬‎‮‭1005‬‬‎‮רתיחה ← מים‬‎‮‬‎‮ רתיחות ← (רתח)‬‎‮‬‎‮שאהתרג ← זרע‬‎‮‬‎‮שאור: נראה השאור‬‎‮‭389‬‬‎‮שאלה: שאלות‬‎‮‭574‬‬‎‮(שאף) נשאף ← אויר‬‎‮‬‎‮שארברם‬‎‮‭656‬‬‎‮שבח: שבחים‬‎‮‭1053‬‬‎‮שבירה‬‎‮‭1202‬‬‎‮שָׂבַע‬‎‮‭658‬‬‎‮ לשבוע‬‎‮‭660‬‬‎‮ השביע‬‎‮‭659‬‬‎‮שׂבַע‬‎‮‭660‬‬‎‮ שובע‬‎‮‭660,827‬‬‎‮(שבר) שיבר‬‎‮‭1531‬‬‎‮(שבש) שיבש‬‎‮‭320‬‬‎‮ משבש דרכו‬‎‮‭731‬‬‎‮ שֻׁבַּשׁ‬‎‮‭909‬‬‎‮(שבת) ושלא ישבית היגע‬‎‮‭908‬‬‎‮שדה: שדות ← אויר‬‎‮‬‎‮שהה‬‎‮‭740,742,1224‬‬‎‮(שוב) שב זיעתו‬‎‮‭441‬‬‎‮(שוה) השתוה‬‎‮‭1207‬‬‎‮ שישתוו הראיות‬‎‮‭1161‬‬‎‮שָׁוֶה‬‎‮‭654,879‬‬‎‮ ← בשר‬‎‮‬‎‮שוטה ← רופא‬‎‮‬‎‮שוכן: שוכנים‬‎‮‭621‬‬‎‮שום: שומים‬‎‮‭162‬‬‎‮שומר‬‎‮‭493‬‬‎‮שוע ← כלי‬‎‮‬‎‮שועל: שועלים ← בשר, עוֹר‬‎‮‬‎‮שוק: שוקים‬‎‮‭653‬‬‎‮שור ← לשון‬‎‮‬‎‮שְׂחוֹק‬‎‮‭792‬‬‎‮ ← (נגד)‬‎‮‬‎‮שחט‬‎‮‭898‬‬‎‮שחיטה: שׂחיטת הקשֻאים של חמור‬‎‮‭899‬‬‎‮שחיקה‬‎‮‭583‬‬‎‮שחם: שחם החנטל‬‎‮‭667‬‬‎‮שחק‬‎‮‭582‬‬‎‮שָׁחֹר: שחור ← מרה, צִמּוּק‬‎‮‬‎‮שחרות‬‎‮‭501‬‬‎‮ שחרות הנפש וסכלותה‬‎‮‭502‬‬‎‮שטח: שטח הגוף‬‎‮‭598‬‬‎‮ שטח גופו‬‎‮‭597‬‬‎‮שיבה‬‎‮‭734‬‬‎‮(שים) שם על האש‬‎‮‭522‬‬‎‮ שם על אש נחה‬‎‮‭521‬‬‎‮שיר ← כלי‬‎‮‬‎‮שירכשך ← תרנגבין‬‎‮‬‎‮(שיש) שש … ששון רב‬‎‮‭1022‬‬‎‮שכון‬‎‮‭619‬‬‎‮שכל‬‎‮‭488‬‬‎‮ בעלי השכל‬‎‮‭923‬‬‎‮שכלי ← התבוננות‬‎‮‬‎‮שכנות ← בתים‬‎‮‬‎‮שכרות‬‎‮‭614‬‬‎‮ בשכרות‬‎‮‭615‬‬‎‮שלוק ← תרנגול‬‎‮‬‎‮(שלח) השתלח מ-‬‎‮‭114‬‬‎‮(שלל) נשלל‬‎‮‭623‬‬‎‮(שלם) נשלם ← חטה‬‎‮‬‎‮שָׁלֵם‬‎‮‭1216‬‬‎‮ ← בריאות, רופא, (רפא)‬‎‮‬‎‮ שלם הבריאה‬‎‮‭1217‬‬‎‮ יותר שלם‬‎‮‭1215‬‬‎‮שלמות ← הנהגה‬‎‮‬‎‮שלק‬‎‮‭624‬‬‎‮שלקיחת (!) ← תבשיל‬‎‮‬‎‮שלשול‬‎‮‭646,844‬‬‎‮ שלשול הבטן‬‎‮‭1275‬‬‎‮שלשל‬‎‮‭642‬‬‎‮ שלשל פעמים‬‎‮‭195‬‬‎‮שמאל ← צד‬‎‮‬‎‮(שמח) שימח‬‎‮‭1026‬‬‎‮ ← סִפּוּר‬‎‮‬‎‮ דבר שמשמחו שמחה גדולה‬‎‮‭592‬‬‎‮שמחה‬‎‮‭1027‬‬‎‮ ← חֹזֶק, (שמח)‬‎‮‬‎‮ שמחה וחיזוק הלב וגבורתו‬‎‮‭1028‬‬‎‮שמירה‬‎‮‭267‬‬‎‮ ← הזהרות, חסרון‬‎‮‬‎‮ שמירת הבריאות‬‎‮‭266‬‬‎‮(שמם) השתומם ← החשה‬‎‮‬‎‮שממון‬‎‮‭1500‬‬‎‮(שמן) שימן‬‎‮‭637‬‬‎‮שֶׁמֶן‬‎‮‭573‬‬‎‮ ← חמאה‬‎‮‬‎‮ שמן זית‬‎‮‭573‬‬‎‮ ← לחם‬‎‮‬‎‮ שמן שקדים‬‎‮‭467‬‬‎‮ שמן של פסתק‬‎‮‭466‬‬‎‮ שמנים‬‎‮‭468‬‬‎‮שמנות ← בשר, מעוטה, רב‬‎‮‬‎‮שמר‬‎‮‭262‬‬‎‮ שמר מ-‬‎‮‭263‬‬‎‮ נשמר ונזהר‬‎‮‭264‬‬‎‮ להשמר‬‎‮‭267‬‬‎‮ השתמר מ-‬‎‮‭263‬‬‎‮שמש‬‎‮‭723‬‬‎‮שמשי ← מים‬‎‮‬‎‮שנא‬‎‮‭575‬‬‎‮שנאה‬‎‮‭576‬‬‎‮שַנְבַר ← כיאר‬‎‮‬‎‮שָׁנָה ← בן‬‎‮‬‎‮ שנים‬‎‮‭638‬‬‎‮ שנתים ← בן‬‎‮‬‎‮שֵׁנָה: שינה‬‎‮‭1457‬‬‎‮ ← (יקץ)‬‎‮‬‎‮שִׁנּוּי‬‎‮‭733‬‬‎‮ ← הכנה‬‎‮‬‎‮שִׁעוּל‬‎‮‭604‬‬‎‮שִׁעוּר: שיעור‬‎‮‭1120,1121,1123‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮שעורה: שעורים ← מוריס, מים, קליה‬‎‮‬‎‮ שתיתת השעורים‬‎‮‭260‬‬‎‮(שער) שיער‬‎‮‭1119‬‬‎‮שַׁעַר‬‎‮‭133‬‬‎‮ שער המזון‬‎‮‭1122‬‬‎‮שֵׂעָר ← מפרק, מקום‬‎‮‬‎‮שפוכה‬‎‮‭739‬‬‎‮(שפך) נשפך‬‎‮‭738‬‬‎‮ השפך‬‎‮‭66‬‬‎‮שקאקל‬‎‮‭717‬‬‎‮שקד: שקדים ← שֶׁמֶן, תוך‬‎‮‬‎‮(שקה) השקה‬‎‮‭611‬‬‎‮שקט‬‎‮‭618‬‬‎‮שקיטה‬‎‮‭620‬‬‎‮שקל‬‎‮‭159‬‬‎‮שקר‬‎‮‭110‬‬‎‮שראסיף: מה שתחת השראסיף‬‎‮‭705‬‬‎‮שָׁרָה‬‎‮‭1434‬‬‎‮שריטה: בשריטה ← הוצאה‬‎‮‬‎‮שרף‬‎‮‭243‬‬‎‮(שרש) ואין משרשין מורסנו‬‎‮‭19‬‬‎‮שֹׁרשׁ: שורש ← קְלִפָּה‬‎‮‬‎‮ שורש (ה)סוס‬‎‮‭887‬‬‎‮ שרשי ההליון‬‎‮‭23‬‬‎‮ששון ← (שיש)‬‎‮‬‎‮שתה‬‎‮‭681‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮ שתה המים המורגלים‬‎‮‭685‬‬‎‮ כשישתה המים‬‎‮‭686‬‬‎‮שתיה‬‎‮‭682‬‬‎‮ שתית (ה)מים‬‎‮‭683,687‬‬‎‮ ← מניעה‬‎‮‬‎‮ שת(י)ית (ה)מים הקרים‬‎‮‭684,688‬‬‎‮שתיתא‬‎‮‭237,833‬‬‎‮ ← שעורה‬‎‮‬‎‮שתן‬‎‮‭135‬‬‎‮ ← (נגר)‬‎‮‬‎‮תאוה‬‎‮‭730‬‬‎‮ ← (בוא), (נפל), רעבון‬‎‮‬‎‮תאנה: תאנים‬‎‮‭153‬‬‎‮תבשיל‬‎‮‭825,1267‬‬‎‮ תבשיל שלקיחת(!)‬‎‮‭572‬‬‎‮ תבשילים‬‎‮‭1269‬‬‎‮תוך: תוך הגוף‬‎‮‭113‬‬‎‮ תוך הפת הרחוץ‬‎‮‭1223‬‬‎‮ תוך (ה)צנובר‬‎‮‭1222‬‬‎‮ תוך השקדים היבשים‬‎‮‭1157‬‬‎‮תוכחה: תוכחות ← מוסרים‬‎‮‬‎‮ התוכחות והמוסרים הדתיים‬‎‮‭1523‬‬‎‮תועלת‬‎‮‭1105‬‬‎‮ ← מרקחת‬‎‮‬‎‮ תועלות‬‎‮‭1106,1423‬‬‎‮ תועלות היין‬‎‮‭1424‬‬‎‮תורבד‬‎‮‭142‬‬‎‮תוריאק‬‎‮‭146‬‬‎‮תחבולה‬‎‮‭312‬‬‎‮ ← איש, מעשה, עשה‬‎‮‬‎‮ תחבולת הרופאים‬‎‮‭313‬‬‎‮ כשלא יהיה לך בזה תחבולה‬‎‮‭314‬‬‎‮ כשלא תהיה בזה תחבולה‬‎‮‭315‬‬‎‮תחלה‬‎‮‭67‬‬‎‮תחתית: תחתית האצטומכא‬‎‮‭1153‬‬‎‮תיאדריטוס‬‎‮‭163‬‬‎‮תכונה‬‎‮‭1490‬‬‎‮ התכונות המשובחות‬‎‮‭1491‬‬‎‮תֻכְמָה‬‎‮‭139‬‬‎‮תלויה(!)‬‎‮‭555‬‬‎‮(תמד) להתמיד הבריאות‬‎‮‭470‬‬‎‮תמר: תמר הנדי‬‎‮‭151‬‬‎‮ תמרים‬‎‮‭151‬‬‎‮תנאי: תנאים‬‎‮‭706‬‬‎‮תנועה‬‎‮‭245‬‬‎‮ התנועה הגדולה‬‎‮‭248‬‬‎‮ התנועה החזקה‬‎‮‭249‬‬‎‮ תנועה טבעית מתנועות הכח [הטבעי] הדוחה‬‎‮‭247‬‬‎‮ תנועת העתקה ממקום למקו׳‬‎‮‭246‬‬‎‮ תנועות‬‎‮‭250‬‬‎‮ ← ענין, עצלה‬‎‮‬‎‮ התנועות הנפשיות‬‎‮‭251‬‬‎‮תנור‬‎‮‭152‬‬‎‮תפוח: תפוחים‬‎‮‭148‬‬‎‮תִּקּוּן: ת(י)קון‬‎‮‭773,774‬‬‎‮ תיקון האויר‬‎‮‭777‬‬‎‮ תיקון המזונות‬‎‮‭775‬‬‎‮ תיקון המים‬‎‮‭776‬‬‎‮ תקונים‬‎‮‭279‬‬‎‮ ← מוסר‬‎‮‬‎‮(תקן) תיקן‬‎‮‭772‬‬‎‮תרנגבין: התרנגבין והשירכשך‬‎‮‭145‬‬‎‮תרנגול: תרנגול שלוק‬‎‮‭1025‬‬‎‮ תרנגולין ← בשר, מרק‬‎‮‬‎‮תַּרְנְגֹלֶת: תרנגולת‬‎‮‭433‬‬‎‮ תרנגולות ← ביצה, בשר‬‎‮‬‎‮תשובה‬‎‮‭211‬‬‎‮ תשובות ← (ארע)‬‎‮‬‎‮תשנג‬‎‮‭727‬‬‎Index of the First Latin Translation (Giovanni da Capua)

This index of words to Giovanni da Capua’s translation of Maimonides’ On the Regimen of Health omits only numbers, most pronouns and prepositions, and a number of other particularly common words (e.g., esse, et, malus, omnis, quoniam, vel, and so on). Verbal forms are usually referred to in the infinitive, though some participles have been entered separately, and comparatives and superlatives are ordinarily included under the adjectival form. The numbers refer to the chapters and sections into which Maimonides’ text has been divided by the editor; “Gp” refers to Giovanni’s preface, “Mp” to that by Maimonides.

abbreviare1.7abbreviatio3.14, 4.22abluere4.17abominabilis4.1, 4.25absentia2.1absolutus2.8, 2.12absque1.5, 2.12, 3.2, 3.13, 4.3abundansMpacGp, 3.14, 4.23accedere1.22, 4.16accelerare2.12, 3.9acceptio2.1, 2.6, 3.3accessus3.14accidensMp, 3.1, 3.6, 3.9, 3.12, 4.3accidere1.1, 2.8, 3.11, 4.1, 4.15accipere2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11acetositas1.12acetosus2.6, 4.25acetum3.4, 3.5, 4.25acquirere2.5, 2.9, 3.11, 3.12, 3.14, 4.20acrescere1.15actio4.27acuitas2.7acus4.8acutus2.5, 3.4addere1.4, 4.9adducere1.11, 2.5adherentia3.14adherere1.14adhibere3.1adiungere3.7adiuvare1.19administrare1.5, 2.6, 2.9, 4.14administratio1.19, 2.6, 2.12admirare3.3admiscere1.16, 1.22adolescens4.16adveniens3.13advenireMp, 1.2, 3.11, 3.16, 4.8adventus, -ūs3.13adversitas3.11, 3.12aer1.4, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.27afforismus4.10agaricum2.7agens4.4aggregativus1.22agninus1.14agrestis4.25agricola4.4albus1.13, 1.16, 1.18Alfarabi4.4algere4.20alienus2.2aliquando2.6, 3.11, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.22aliquantulus1.8aliquatenus1.2allium1.20aloes: see lignum aloesalozagada2.8Alrasis4.6, 4.10, 4.11See also Rasisalsebeg4.27alter1.7, 4.23, 4.24alterum4.4ambitus, -ūs4.2amboGp, 1.7, 3.8, 3.12, 3.16, 4.13ambra2.11ambulare4.3amicus3.5amigdala3.7, 3.8amissio3.16amotio4.16amovere2.9, 3.3ampliare3.6amplus4.2ana3.3, 3.6, 3.7, 3.8angelus3.16angustia3.12anhelitus1.7, 4.22animaGp, 2.11, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.2, 4.16animal1.14, 3.13, 4.1, 4.27animalis2.3, 2.11, 3.10, 4.1anisum3.7, 3.8annus1.14, 1.22, 4.16ante1.8, 1.22, 3.2, 3.15, 4.14, 4.15anteaMp, 3.8antequam1.2, 1.3, 3.1, 4.17, 4.21anterior1.14antiquus2.2, 2.3, 3.1, 3.15anxietas3.11aperire4.28apertio4.13apertus1.8apis2.6apium2.6apostema4.22apparere1.12, 3.9, 4.24appellare2.1, 3.14, 4.1appetitus1.1, 1.2, 1.3, 1.14, 3.9, 4.25apponere1.9, 3.4appositio3.3approbatus2.4approximareMpapud1.7, 1.12, 1.19, 1.21, 1.22, 2.1, 2.10, 3.6, 3.7, 3.9, 4.1, 4.11, 4.13, 4.15aqua1.1, 1.9, 1.13, 1.18, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.9, 4.13, 4.17, 4.18, 4.20, 4.25 aqua rosata4.23aquilo4.2arabice (adv.)4.27arbor1.21, 4.2archivumGpAristoteles2.3aroma, -tis4.2aromatizare3.6arripere3.9arsMp, 1.12, 1.21, 2.1, 2.5, 3.3, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11artatio3.16arteria4.1artificialiter1.12artificiose1.3, 1.22artificium1.12artus1.8, 3.10, 4.2ascendere3.1, 3.8asinus4.28aspergere4.23assatus1.13assellareMpassellatio3.7assiduare1.4assiduatio1.12, 4.17assistere2.11assuescere3.2assumere2.3, 3.7, 4.3, 4.11, 4.15assumptio1.3, 2.10, 3.7atque1.12, 1.16, 1.18, 3.15, 4.11attendere4.16attractivus2.5attrahere1.4, 1.9, 4.1, 4.19auctor1.5, 4.1, 4.7, 4.11, 4.13auf(f)erre1.12, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 4.28augere3.9augmentare1.9, 3.9, 4.3augmentatio3.9aureus (n.)3.6auxiliumGpAvenzoar3.2, 3.5, 4.4, 4.14avis1.14See also lingua avisazimus1.13balneari4.9, 4.17balneum1.8, 1.10, 4.9, 4.15, 4.17, 4.19, 4.20, 4.21, 4.26bellirici: see mirabolanibellum4.8, 4.19belscen3.8ben (been)3.8, 4.23bene1.13, 1.20, 2.12, 3.8, 4.5, 4.11, 4.23berberis3.3bestia1.5, 1.14, 4.2, 4.3bibere1.9, 2.4, 2.10, 4.20, 4.25bis2.8bleta3.2BonifaciusGpbonificare3.8bonitasMp, 1.6, 1.14, 1.21borago3.2bos: see lingua bovisbrevisMp, 1.1brevitas4.1brodium4.24buglossa3.6bullire3.3, 3.5, 3.6, 3.7butirum1.16cadaver4.2cadere3.9, 4.4, 4.9calefacere3.5, 3.6, 4.28calefactio4.23, 4.28calefieri1.4, 1.8, 3.9caliditas2.8, 3.4, 3.5, 3.8, 4.17, 4.20calidus1.17, 2.8, 2.11, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 4.17, 4.18, 4.21, 4.22calor1.4, 1.6, 1.7, 3.9, 4.19, 4.20, 4.21campus1.14, 4.2cani3.8canna4.21cantilena2.11capacitasGpcapere4.3capillus4.23 capilli veneris2.6, 3.3caput1.14, 2.8, 4.3, 4.18, 4.21, 4.23caprinus1.15capriolinus4.28cardamomum3.8caro, carnis1.3, 1.12, 1.14, 1.18, 2.10, 4.24, 4.27, 4.28carota3.8caseus1.16cassia fistula2.7, 3.3, 3.7castoreum2.5, 4.13castratus1.14casus2.1, 2.5casualiter4.9catarrus4.21catholicusGpcaules1.20causa1.2, 1.3, 1.22, 2.3, 2.9, 3.9, 3.11, 3.14, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.16cautela2.12cauterium4.13cavere1.1, 1.2, 2.5, 2.12, 4.3, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22, 4.27celer4.11cepa1.20cephalones1.18cerebrum3.1, 3.8, 4.1, 4.16, 4.18, 4.21, 4.23, 4.28certus2.8cessare2.5, 2.11ceterus1.13, 1.14, 2.6, 3.6, 3.13, 4.1, 4.16charube1.21christianusGpChristusGpcibarium1.3, 1.13, 1.16, 1.19, 1.20, 3.2, 4.2, 4.24, 4.25cibare3.3cinamomum3.8circa3.1, 3.15, 4.2circuitus4.2circumspectus3.13cito1.17, 1.19, 2.5, 4.23citonia4.25citrum3.6, 3.8, 4.20citrinus1.20citrollus1.20, 2.6civitas2.1, 4.2clarus4.2, 4.25clare (adv.)Gpclaudere1.22clistere2.5, 2.6, 4.13coadunare4.3coadunatio4.25coagulare1.15coartari3.10coctanum1.22, 3.2coctio1.3, 1.4cogitare3.16cogitatioMp, 3.1, 3.6, 3.10, 3.15, 3.16cognoscere3.13, 3.15coinquinare4.1coitus1.8, 1.10, 3.8, 4.15, 4.15, 4.26colare3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7colera1.17, 3.7coloquintida2.5, 4.13color3.7, 3.9columba4.27comedere1.4, 1.5, 1.9, 1.20, 1.22, 2.4, 3.2, 4.24, 4.25comestio1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 1.22, 3.2, 3.3, 4.9, 4.27, 4.28commendare2.2commode (adv.)Gpcommoditas3.11commodus3.11communisGp, 1.13comparatio4.2, 4.7compilatioMpcompilareMp, 1.11, 3.15complementum3.3completus1.12, 3.1complexio1.2, 1.17, 1.18, 1.20, 2.8, 3.1, 3.2, 4.15, 4.17, 4.18, 4.23, 4.27componere3.5, 3.6, 3.7, 3.8compositus2.6, 2.12, 4.24compositio2.12, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9comprehendere1.1concavus4.28concavitas4.1, 4.8, 4.22concordare1.3, 3.1concurrere2.10concussus3.7conditio1.9, 2.8, 2.9, 4.1, 4.9confectus2.6confectio1.12, 1.21, 2.5conferre4.28confidereMp, 2.1, 2.6, 3.16confiteriGpconfortare1.22, 2.3, 2.11, 3.3, 3.7, 3.8, 4.3, 4.18, 4.23, 4.25, 4.28confortatio2.3, 4.2confusio4.1congelatus4.21congregareGp, 1.1, 2.3, 3.14, 4.27congregatio1.4coniungere3.7, 3.14conqueriMp, 3.1conservareGp, 1.20, 2.10, 3.10, 4.21, 4.28conservatio1.7, 2.8, 3.5, 4.15, 4.16, 4.26, 4.27considerareGp, 1.1, 1.5, 1.11, 2.3, 4.1, 4.13, 4.11consideratio3.16consilium1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 2.8consimilis4.2consistereMp, 1.6, 3.5constringere4.3consuetudo1.22, 3.7, 4.3, 4.7, 4.9, 4.26consuescere1.8, 1.9, 1.11, 1.20, 2.4, 2.6, 2.10, 3.10, 4.2, 4.4, 4.9consum(m)atus3.2contentus1.3, 2.12, 3.2contextusGpcontinens1.1, 1.7, 1.8, 4.1continere1.21, 2.1, 4.5contingere2.1, 2.9, 3.11, 3.16, 4.2, 4.5, 4.8contingens3.16continuus1.4, 1.5continuare1.4, 1.5, 4.8continuatio1.6, 1.12, 4.15continue (adv.)1.22, 3.7continuus3.13contra1.22contractio1.1contrariari2.10, 4.3, 4.27contrarius3.9, 3.16contristare3.16contundere3.7contusus3.2, 3.3, 3.7convalescentes2.1, 4.15conveniensMp, 1.4, 1.8, 4.2, 4.3, 4.4, 4.12, 4.27convenienter4.12convenire4.24convertere1.17copiosus1.13coquere1.3, 1.12, 1.13, 1.16, 2.10, 3.2, 3.7, 3.8, 4.25, 4.28cor3.1, 3.6, 3.8, 3.11, 4.1, 4.14cordubaMpcorpusGp, 1.5, 1.6, 1.18, 1.20, 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 3.6, 3.9, 3.11, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20correctioMp, 1.22, 3.15correspondere4.4corrigere1.22corroborare1.6, 3.8, 4.18corruere1.5corrumpereMp, 1.9, 1.14, 3.1, 4.3, 4.16, 4.27corruptus1.4corruptibilis3.13corruptio1.2, 4.1cortex3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 4.20costum3.8credens2.3crescens1.18cribellare3.8cribellum1.12crisomilla (pl.)1.22crocus3.2crudus3.6, 4.9cubeba3.8cubillum4.2cucha3.2cucumer asininus4.13cultus4.4cupere1.20, 4.15cura4.4curare2.2, 2.6, 4.3, 4.4curatioMp, 4.5, 4.22currens1.18custodire4.3, 4.21cutis4.17, 4.18dam(p)num3.11, 3.12, 3.16dapta4.27dare2.10, 4.27data4.8dealbare3.5debilis1.4, 1.7, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 3.9, 4.22debilitare1.1, 1.2, 2.3, 3.5, 3.9, 4.18debilitas3.9, 4.3, 4.22deceptores4.11decet2.10, 4.4decipere1.21declarare2.2, 2.5, 2.9declaratio3.9declinare1.4, 2.4, 3.2, 4.24declinatio3.11decoctio1.3, 1.12, 2.6, 4.25, 4.28decoqui1.3, 1.4, 1.21, 3.5deductus4.8defectus, -ūsMp, 3.9, 3.11, 4.1deficere4.4, 4.8, 4.11deinde3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.17delectabilis4.25delectatio1.4, 3.11, 4.15delere3.6, 3.11demere4.18demonstrare1.22denegareGpdenominareGpdenotareGpdepauperare3.14dependentia4.4deponere3.7, 3.14, 4.25descendens4.22descriptusGpdesignareGpdesinere2.1, 3.3, 3.4despumatus3.8detentus3.7determinare2.3, 2.9, 3.5, 3.15, 4.9detestatio3.14detinere1.10detruncare3.15deturpare4.1deusGp, Mp, 1.22, 3.14, 3.14, 4.8, 4.28devenire3.5, 4.8, 4.27devioGpdicere1.7, 1.8, 1.13, 1.18, 1.21, 1.22, 2.2, 2.3, 2.8, 2.9, 3.2, 3.7, 3.10, 3.11, 3.15, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.11, 4.15, 4.16, 4.17, 4.23, 4.24, 4.25, 4.27dictus1.3, 2.4, 2.8, 4.7, 4.17diesGp, 1.7, 1.8, 1.16, 1.20, 1.22, 2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.12, 3.13, 3.14, 4.3, 4.8, 4.14, 4.15, 4.17, 4.24differre3.16difficilis2.5, 2.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.22digerere1.1, 1.2, 1.13, 1.19, 1.20, 1.22digestibilis4.19digestioMp, 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.14, 1.19, 3.1, 3.8, 4.3, 4.15, 4.19dignareGpdignitas3.14dignusMp, 2.1, 4.4dilatare2.11, 3.6, 3.8, 3.11, 3.15, 3.16diligentia2.12, 3.5diminutio4.15diminutus3.16dimittere2.10dirigensGpdiscoopertus4.2discretio1.1, 2.12discursusGpdisiungere1.1dispersio1.4disponere2.11, 4.2, 4.3dispositio3.7, 3.11, 3.13dissoluere3.8, 3.11, 4.2, 4.21distantia1.21distare4.27diversificare1.2, 4.15diversitas1.2, 1.3, 4.17diversusGp, 1.3, 1.19divertereGp, 4.7dives3.14dividere4.23divinusGpdivitie (pl.)3.14divulgatus1.19, 2.3, 2.4docereGp, 3.11, 3.15, 4.3, 4.26docte (adv.)Gpdoctrina3.10, 3.11, 3.12, 3.15doctus3.12dolere3.16dolor4.3dominusGp, Mp, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.16, 4.3, 4.28domus1.8, 4.2, 4.27donecGp, 1.1, 1.9, 1.22, 2.9, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.15, 4.3, 4.17, 4.18, 4.20, 4.26dormire1.8, 1.10, 4.19, 4.23doronicum3.8dosis3.8dubitare2.10, 3.16dubium2.2, 2.10, 3.13, 4.11dulcedo1.22, 4.25dulcis1.16, 1.18, 4.2, 4.25dum1.2, 1.15, 4.28durare4.3duritiesMpdurus1.18ebdomada3.7, 4.16ebriare4.23ebrietas4.15, 4.16ebullire1.22ecce3.5, 4.4ecclesiaGpecontrario4.1edēre3.11edificare4.4edificium4.2, 4.4editusMpedocereGpeducereGp, 1.19, 1.21, 1.22, 3.7, 4.17, 4.16edus1.12, 1.14effectus, -ūs3.9efficere4.9effimerus1.22effundere3.6, 3.7egerMp, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 3.10, 4.1, 4.8, 4.9, 4.15, 4.26egere2.3, 2.8, 4.6egredi4.17egritudoMp, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.11, 3.10, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.15, 4.17, 4.20, 4.22, 4.26, 4.27, 4.28egrotare1.22, 2.1, 4.26electuarium3.6, 3.8elevare3.9eligere1.4, 2.3, 2.4, 2.12, 3.2, 4.2elixatus3.3elleborus2.5, 4.13elongatio3.15emblici: see mirabolaniendivia2.6enimMp, 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.12, 1.14, 1.21, 1.22, 2.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.12, 3.5, 3.6, 3.10, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.26, 4.28enthele3.8epar1.2, 1.22, 3.5, 4.1, 4.22equalis2.3, 4.6equaliter1.14, 3.12equitare1.5ergoGp, 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 4.1, 4.16errare2.3, 4.16erroneus4.3error2.3, 4.4, 4.8eruca3.8eructatio1.4erudireGpessentia2.3estas1.4, 3.5, 3.6, 4.21, 4.23estimare (extimare)3.11, 3.14, 3.15, 3.16estimatio3.10etas4.16, 4.17, 4.23etenim1.13, 3.14, 4.25eternus3.14etiamGp, Mp, 1.2, 1.3, 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.6, 3.9, 3.16, 4.2, 4.11, 4.18, 4.26etsi3.13, 4.17, 4.18, 4.25evacuatio2.5, 2.7, 4.13evadere3.13, 4.8evitareGp, 1.3, 1.5, 1.22, 2.10exaltare4.28excedere1.7excelsusMp, 3.14, 4.2, 4.28excitare4.3, 4.9excitatio1.7, 4.3excludere1.6, 2.3, 3.10excorticare1.12, 3.7exemplar2.8exemplum4.3exemptus1.22exercere1.5, 1.10, 1.7, 3.1, 4.15exercitare3.15exercitium1.1, 1.6, 1.5, 1.7, 4.27exhibitio4.9exigentia4.7exinde4.3, 4.5, 4.8, 4.18exire4.3, 4.20, 4.21existens1.18, 3.15, 4.1existere1.4, 1.9, 2.1, 1.14, 4.1exitus, -ūs4.15, 4.19, 4.20, 4.21expectare4.20expellere1.3, 1.10, 3.1, 4.3, 4.22experientia2.4experimentum4.28explorareGpexponere3.4expressio3.7exprimere3.4, 3.6, 3.7expulsio1.10expulsivus1.3, 3.7, 4.3, 4.22exsiccare (exiccare)1.12, 3.1, 3.3, 4.2extensio3.10extenuare3.5exterior3.11, 4.19, 4.23extinguere1.6, 4.9extra3.1, 4.1, 4.3, 4.26extractio2.5, 2.6extrahere1.19, 4.8extraneus2.6, 3.5extremitas1.14, 4.2extrinsecus4.1exultatio3.9, 3.11facies3.9facilis1.1, 1.14, 2.8, 4.9, 4.11facilitas1.4facultasGpfallax1.9fallere2.9, 4.5, 4.8falsus3.15fames1.9, 4.15, 4.17famescere2.4fantasia4.11fantasticus3.12, 3.14far2.6farinata1.13fasianus1.12febricitans4.9febriens2.7febrilis4.9febris1.22, 2.9, 3.5, 4.9, 4.15, 4.24feniculum2.6, 3.3, 3.7, 3.8fenum1.5ferculum1.3, 2.6, 4.24, 4.25fervens3.2, 3.7festinare4.3festuca1.22, 3.7, 3.8fetidus4.1ficus1.21, 1.22fidesGpfiducia4.27fidus4.9filiusMpfinibilis3.13finisGp, 1.8, 3.2, 3.13, 4.1, 4.4fisticus1.22flatus4.27flebotomare4.8flebotomia2.5, 4.13flegma1.14, 3.5, 3.7, 3.8, 4.25flos2.6, 3.8fluere4.17, 4.21, 4.22fluxus, -ūs4.8, 4.22forsitan2.12, 3.3, 3.9, 4.8forte (adv.)1.7, 3.16fortificare4.5fortis1.3, 1.4, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 3.9, 3.10, 3.12, 4.8, 4.21fortiter3.2fortitudoGp, 3.6, 3.12fortuitus1.5frangibilis1.18fraudulentus4.9frenum4.3frequenter2.6, 2.8, 3.8, 4.3, 4.27, 4.28fricare3.3, 3.7, 3.8, 4.17fricatio4.12, 4.13frigiditas4.18frigidus1.9, 2.8, 2.11, 3.6, 3.8, 4.9, 4.18, 4.20, 4.22, 4.25frigus1.7, 4.21frons3.6fructus1.21, 1.22, 2.6frumentum1.12, 1.13fumigium4.2fumositas4.28fumus1.15, 3.1, 3.6, 3.8, 4.18fumusterre3.6fundamentum1.5fundere3.6fundus1.8furfur1.12, 2.6furnus1.12futurus3.16galanga3.8Galienus1.2, 1.8, 1.15, 1.21, 1.22, 2.1, 2.2, 2.9, 3.5, 3.11, 4.1, 4.9, 4.11, 4.13, 4.16, 4.19, 4.20, 4.25gallina1.12, 3.2gariofilum3.8, 4.20, 4.23gatus4.27gaudere2.11gaudium3.11generalisMp, 1.21, 2.1generaliter1.14, 4.1generare1.6, 1.14, 1.15, 2.6, 1.22, 4.19, 4.21, 4.22, 4.27generatio1.22gens3.15genus1.2, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.22, 2.7, 3.11, 4.13, 4.23gloria4.28gloriari3.11, 4.10gradatim4.26gradus3.13, 4.2granatum4.20, 4.25See also pomum granatumgrandis3.9granum1.13, 1.22, 3.3, 4.25gratiaGpgratiosusGpgravare3.9gravis1.4gravitas1.1grecus2.2grossus1.16, 2.10, 4.1, 4.2gustare4.16habitaculum4.2, 4.27habitare4.2habitator4.2habitus, -ūs3.11haceda1.13hebraicusGphic (adv.)1.19, 2.3hiems (hyems, yems)1.4, 3.6, 4.21, 4.23hincGphodieGphomo Mp1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.13, 1.16, 1.20, 1.21, 1.22, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.5, 3.9, 3.13, 3.14, 3.16, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27honorGphora1.4, 1.7, 1.12, 1.15, 3.2, 3.9huiusmodi1.8, 1.13, 1.20, 2.5, 2.6, 2.8, 2.12, 3.3, 3.10, 4.1, 4.9, 4.13, 4.24, 4.27humanusGp, 4.1humectatio2.7humectativus1.22humiditas1.12, 1.18, 1.22, 4.22humidus1.18, 1.21, 4.15humilisGphumor1.9, 1.20, 1.22, 2.8, 3.5, 4.9, 4.17hydropisis4.20iacere4.22iamMp, 1.3, 1.6, 1.11, 1.19, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 3.1, 3.4, 3.11, 3.15, 4.9, 4.16, 4.20, 4.23, 4.27ibi2.1idemGp, 1.14, 1.16, 2.9, 4.2ideo2.1, 2.3, 2.5, 3.5, 3.6, 3.10, 4.1, 4.17, 4.18, 4.21, 4.27igiturGp, 1.1, 1.4, 2.4, 2.10, 3.1, 4.1, 4.3, 4.15ignis3.6, 3.7, 4.9ignorantia2.3, 3.11, 4.21ignorare4.8, 4.9imaginare3.14immittereGp, 2.9, 3.7immo1.5, 2.8, 3.16, 4.8immutatio3.9, 4.1impedire2.3imperitus2.1imperium3.14impinguere3.5implere4.11importunus1.8impossibilis1.2, 3.13, 3.16, 4.3, 4.26incendium4.18incidenter4.8incidere1.22, 3.2, 3.5, 3.16, 4.20incipereMp, 1.7, 1.12, 2.12, 4.5, 4.24incisio4.13inclinatio4.28incurrere4.21incurvatus3.9inde3.4, 4.4, 4.9, 4.22indebite (adv.)4.9indi (n. pl.)1.22indi: see mirabolaniindia1.22indigens4.8indigere2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.9, 4.3, 4.6, 4.9indigne (adv.)Gpindividuus4.9inducereGp, 1.1, 1.3, 1.4, 2.7, 2.9, 3.1, 3.3, 3.7, 3.16, 4.3, 4.9, 4.15, 4.18, 4.25induere4.21inesse1.2inferior3.13, 4.8inferre3.5infirmare1.2, 1.22infirmitas1.5, 2.9, 4.9, 4.16, Mpinfirmus4.4infixus4.18inflativus4.23influensGpinfrigidans3.5infrigidare1.4, 1.20, 3.6, 3.9, 4.18infrigidatio4.23infrigidatus2.6, 3.2, 3.3, 4.20, 4.24infundere3.2, 3.3, 3.5, 3.7infusio3.2ingeniare3.3, 4.2ingeniatio4.2ingeniosus2.2ingenium3.10ingredi1.10, 4.2, 4.9, 4.17ingressio4.26ingressus, -ūs4.17inhibitio2.12iniungere4.27innotescere4.7innovare3.4innovatio4.3innumerabiliterGpinquam, inquitGp, Mp, 1.2, 1.5, 1.12, 3.5, 4.1, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.19insipientes3.11, 3.16inspicere4.28inspiratus4.1instrumentum2.11insufficiensMp, 2.1insurgere3.11, 4.11intellectualis3.16intellectus, -ūsGp, 3.16, 4.1, 4.9, 4.13intelligens2.3, 3.15, 4.11intelligentia4.1, 4.8, 4.11intelligere1.21, 3.15, 4.5, 4.8, 4.9, 4.11intendereMp, 1.1, 3.3, 3.10, 4.1, 4.3, 4.4, 4.17intensus1.7, 2.6, 2.8, 3.4, 3.8, 4.21intentio1.22, 3.7, 3.15inter1.14, 1.15, 1.21, 1.22, 2.12, 3.13, 4.3, 4.19interdum2.7interficere1.2, 2.5, 4.9interimere2.6interior3.9, 4.19interrumpere4.5intestina (pl.)3.7, 4.22intrare2.5, 4.17intrinsecus4.22introitus4.9inunctio4.13inutilis1.19invenireMp, 1.4, 1.5, 1.6, 1.21, 2.1, 2.6, 2.10, 3. 2, 3.3, 3.11, 4.1, 4.11inveteratus1.12ire2.1israeliticusMpitaMp, 1.8, 2.5, 2.7, 3.9, 3.12, 4.8, 4.9, 4.17, 4.27itaque4.3itemMp, 2.6, 4.3iubere1.2, 1.22, 2.9, 4.17, 4.27iudaicusGpiudeusGpiudicium3.11, 3.15iulep3.8iumentum1.5iunctura1.1, 4.8, 4.22, 4.28iurare1.22ius2.10iuvamen4.3iuvamentum1.19, 2.5, 3.5, 4.16, 4.28iuvare1.8, 1.22, 2.2, 2.6, 3.8, 3.11, 4.6, 4.16, 4.17iuvenis1.12, 1.17, 4.15iuxta, MpGp, 1.3, 3.2JohannesGpkebuli: see mirabolanilaborMp, 1.7, 4.15laborare1.10lac1.15, 1.16, 4.23lactans1.14languor1.5, 1.21, 4.3latinusGplatorMplatrina4.2latus3.10laudabilis1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.14, 1.22, 2.12, 4.7laudare1.22, 4.27lausGp, 1.19lavari4.18laxare2.6laxatio2.7laxativus2.5, 3.4, 4.8, 4.14ledere4.3, 4.16legere4.11legitimus1.3, 2.1legumines (pl.)4.23lenificare3.1, 3.7, 4.3, 4.9lenificatio3.2lenire3.2, 3.4, 3.6, 4.3lenis2.6, 3.1, 4.3, 4.12lenitas3.1, 4.3leniter4.3lenitivus3.7lentus3.6, 3.7lepus4.28lesio4.3, 4.8, 4.15letificare2.11, 3.6, 3.9letificatio3.9letitia3.6, 3.9, 3.11levis1.14, 2.4, 2.12, 3.8, 4.5, 4.11lex1.19, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15liberGp, Mp, 1.11, 2.2, 2.3, 3.8, 3.11, 3.15, 4.9, 4.11, 4.14liberare2.5, 3.5, 4.9licetGp, 2.7, 4.3licitus1.19lignum aloes2.11, 3.8, 4.20limo3.2, 4.25linguaGp lingua avis3.8 lingua bovis2.6, 3.3, 3.7, 3.8linum3.7, 4.17liquiritia2.6, 3.3, 3.7litera1.2localis1.8locusMp, 1.6, 1.20, 2.2, 2.6, 2.9, 3.3, 3.4, 3.16, 4.1, 4.2, 4.5, 4.23, 4.24longusGp, 2.6, 2.9, 3.8, 3.10, 4.17, 4.26lotus (adj.)2.6lumen3.9lupinus4.27macies4.27macis4.23macilare3.5macilentus4.17madefactus4.17magis1.12, 1.15, 1.18, 2.1, 2.3, 2.9, 2.12, 3.10, 3.12, 4.1, 4.3, 4.11, 4.16magnusGp, 1.2, 1.5, 1.8, 1.18, 2.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.25, 4.26, 4.28magnificare3.9, 3.11, 3.12maior1.1, 2.3, 2.6, 4.1, 4.2maius1.8, 3.13malitia1.2, 1.20, 1.21malvaviscus2.6, 3.3, 3.7mandare, GpMpmane3.2, 3.4, 3.7manifeste (adv.)4.3, 4.24manifestus2.1, 2.4, 3.9, 4.6, 4.8, 4.15, 4.25manna2.6manusGp, 1.2, 2.9, 3.3, 4.8mare4.4marinus1.18, 3.8mastix3.7, 3.8, 4.20materia1.22, 4.1, 4.24mathematicus4.11maxilla3.11maximus2.12maxime (adv.)1.1, 1.8, 1.17, 1.18, 3.1, 3.10, 4.2, 4.5, 4.17, 4.23, 4.28medicari4.3medicatio4.9medicinaMp, 1.21, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 3.2, 3.3, 3.8, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.11, 4.14, 4.24, 4.27medicusMp, 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.11, 1.12, 1.19, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.4, 3.10, 3.15, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13, 4.17, 4.27mediocris2.7mediocriter1.14, 1.20medius3.2, 3.5, 3.8, 4.23mel1.15, 1.17, 2.6, 3.8mela1.21melancolia3.7melancolicus3.6, 3.10melangene (pl.)1.20melius1.7, 1.14, 1.15, 1.19, 3.2, 4.4, 4.20, 4.28melones (pl.)1.20, 2.6membrum1.1, 1.2, 1.3, 1.14, 2.7, 3.8, 4.20, 4.22memoratus2.9, 3.6, 4.4memoratioMp, 1.19, 1.20memorariGpmemoria4.1mens4.15mensis2.8, 4.16mentio4.11merito (adv.)1.11, 3.14mesmes1.22metridatum2.5, 2.8meumacet3.6mica2.6minor1.3, 1.20, 1.21, 2.10, 2.12, 3.12, 3.13, 4.8minorare3.9minuere1.4, 3.15, 4.17mirabolani (pl.)2.6, 3.7 mirabolani bellirici3.8 mirabolani emblici3.7, 3.8 mirabolani indi3.7, 3.8 mirabolani kebuli3.7, 3.8mirra3.8mirta2.11miscere1.15, 1.22, 3.8, 4.25miseratioGpmixtus1.9, 1.13modicum (n.)Gp, 1.3, 1.15, 1.18, 1.22, 2.6, 3.13, 3.15, 4.15modicus, -a, -um1.2, 1.12, 2.9, 3.11, 3.12, 3.13, 4.8, 4.11, 4.16, 4.24modusGp, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.10, 1.13, 1.16, 1.19, 1.22, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15, 4.16, 4.17molestari1.22molestia2.7, 3.3mollificare2.9mollificativus1.22mollities1.4, 3.11, 4.18momentum2.1mons4.2mora4.17moralis3.15morbus2.2, 4.6mordicare1.9, 4.17mori2.3, 3.11, 3.13, 4.8, 4.9mortiferus4.15morsMp, 2.5, 3.13, 3.16, 4.8, 4.9mortuus4.2, 4.9, 4.15mos3.10, 3.11, 3.12, 3.14motus, -ūs1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3, 3.1, 3.9, 3.10, 4.3, 4.18, 4.26moveri1.2, 1.8, 1.10, 4.3MoysesMpmulcedo3.9mulgere1.15mulier3.11multiplicare1.3, 1.7, 1.12, 1.20, 3.11, 4.11multiplicatio2.1multitudo1.1multotiensMp, 1.9, 2.7, 2.9, 3.14, 4.8, 4.21mundanus3.13mundatus3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8mundificare1.9, 1.20, 4.9, 4.17, 4.2, 4.285mundificatio1.7, 4.28mundus, -a, -um3.7, 4.17mundus, -ī3.12muscus2.11, 3.6, 4.20musica2.11mutare3.7, 3.9, 3.12, 4.1, 4.26mutatio3.9, 3.11, 3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.26namGp, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.19, 1.21, 1.22, 2.9, 3.5, 3.6, 3.10, 3.13, 3.16, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.15, 4.17, 4.19, 4.24, 4.26, 4.2namque3.14, 4.16narrare1.15, 3.2, 4.20nasim4.23nasus4.21naturaMp, 1.1, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 1.11, 1.14, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.13, 3.15, 3.16, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.15naturalis1.4, 1.6, 2.11, 3.9, 4.1, 4.3, 4.11, 4.19nauta4.4navigatio4.4navis4.4ne3.16necessario (adv.)1.1, 1.2, 1.22, 2.8, 4.4necessarius1.11, 2.1, 2.11, 3.16, 4.16necesse2.12necessitas2.1, 2.9, 2.12, 3.7necnonGpnegare3.3negligere1.1, 4.8negotium4.8, 4.15nenufar2.11nequeMp, 1.1, 1.7, 1.10, 1.14, 1.15, 1.22, 2.2, 3.6, 3.12, 3.16, 4.16nervus4.1, 4.8, 4.18, 4.27, 4.28nespila1.21ni(c)hil1.9, 1.14, 2.5, 3.9, 4.9ni(c)hilominus4.18ni(c)hilum3.12niger3.5nimis1.1, 1.8, 1.11, 1.13, 1.22, 2.8, 3.5, 3.7, 4.8, 4.10, 4.17, 4.18, 4.27nimius3.9, 3.11nisiMp, 1.7, 1.9, 1.22, 2.1, 2.4, 2.5, 2.8, 2.12, 3.11, 3.12, 3.16, 4.3, 4.16, 4.17, 4.26niti4.25, 4.4nobilis1.13, 2.1, 3.5, 3.11, 3.14, 4.24nobilitas4.10, 4.28nocere2.7, 2.9, 3.5, 4.15, 4.16nocivus4.27nocumentum1.2, 1.3, 1.8, 2.7, 3.5, 4.15notus1.19, 1.21, 2.1, 2.3, 2.6, 3.9, 3.16, 4.9, 4.14, 4.15, 4.16, 4.27novellusGpnovus2.11, 4.3nox3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 4.23, 4.24nucleus3.2, 3.5, 4.20nullus1.5, 3.16numerusGp, 3.3, 3.7nunquam2.9, 4.14nuntiusMpnuperMpnutrimentum1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 2.12, 4.25, 4.27nutrire1.3, 1.13, 1.19, 2.10, 3.5, 4.2, 4.25nutritio1.22nutritivus2.12nux vomica2.5ob1.2, 1.19, 4.15obicere1.22obstupescere3.11obtinere3.9occultari3.9, 4.3occupare4.22occurrere2.2oculus3.9, 3.16, 4.8, 4.28odor4.24, 4.27odorare4.27odoratus4.27odorifer2.11, 4.23, 4.25offendere1.8, 3.7, 4.15offensio4.15olera3.2oleum1.13, 2.6, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 4.12, 4.23olimGpomnino2.1omnipotensGpoperari2.1, 4.4, 4.9operatio1.21, 2.3, 3.3, 3.6, 3.11, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13opilare1.4opilatio4.28opinio2.3, 3.2, 3.15, 4.9oportet1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 3.4, 3.10, 4.1, 4.3, 4.8, 4.20, 4.26oppopanax4.13opportunus1.7, 3.8, 4.17, 4.28optimum3.14opusGp, 3.16opusculumGpordaceus2.6ordeum2.6, 3.2, 4.25ordo1.10, 1.11, 4.9, 4.26oriens4.2orientalis3.2, 4.2orificium4.25ortum4.18os, oris1.9, 4.27 os stomaci1.9, 1.22os, ossis1.14osba4.22ostendereMpotium1.5, 1.6ovinus1.22, 4.27ovum1.12, 2.10oxomogarum3.2, 4.25pallidus3.9palpebra3.9panis1.3, 1.12, 1.13, 1.22, 2.6pannus3.7, 4.17papaGppapalisGpparalisis4.18, 4.27paratio1.2paratus1.3, 1.12, 1.22, 4.3, 4.20pariter2.3pars1.14, 2.3, 2.6, 2.7, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.15, 4.22particularis4.13particulariterMp, 3.1parum1.4, 1.9, 2.10, 4.3, 4.15, 4.23, 4.25parvulus3.11parvus1.18, 4.1, 4.3pascens1.14passio3.9, 3.10, 3.11, 3.15passula1.22, 3.5pasta1.13paterGp, 1.22patere3.9, 4.28, 4.3pati3.10, 3.12, 3.16, 4.3patiens4.8patriarchaGppaucus1.21, 4.2, 4.3, 4.8, 4.15, 4.25paulatim4.17peccare2.5, 4.8peccatum, -i4.8pecia3.7, 4.17pectus2.8, 3.6, 3.11pecunia3.16pecus1.12, 1.14peior1.22pellis4.27, 4.28penes3.4penitus2.12perGp, Mp, 1.12, 1.20, 1.22, 2.1, 2.3, 2.5, 2.8, 3.2, 3.4, 3.7, 3.11, 3.15, 3.16, 4.1, 4.3, 4.14, 4.15, 4.22, 4.24, 4.27perceptibilis1.3percipere1.4, 3.9, 4.1, 4.2, 4.17, 4.26percipiens4.1percutere3.11, 4.2perditio2.9, 3.14, 3.16perditus3.9perdix1.12perfecte (adv.)2.9, 3.13, 4.4perfectus1.12, 1.22, 4.4, 4.9, 4.11perficere3.14pergere4.4periculosus2.1periculumGp, 4.3, 4.8, 4.9periplemonia4.22perire4.4peritus1.21, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 3.10, 4.7, 4.10permanentia2.4permanere2.4, 3.13, 4.2, 4.3, 4.24permittere4.27pernotescere3.10perpendere4.26persicum1.22personaGppertingere3.13perturbare3.1pervenireMp, 3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14pes1.14, 4.8pessimus1.16, 1.20, 3.1, 4.19philosophia3.10, 3.12philosophicus3.11philosophus3.11, 3.12, 3.14, 3.15piger4.3pigritia1.1, 1.6, 3.1, 4.3pilus4.27pinea3.8pinguedo1.14pinguis1.14, 1.16, 1.18, 3.2piper3.8pirum1.22, 3.2piscis1.18, 1.22planities4.2plantulaGpplanus3.9plenitudo4.16pleuresis3.10, 4.22plorare3.11pluriesMp, 2.1, 2.6, 3.14polipodium3.7pomum granatum3.2pondus2.7, 3.3ponereMp, 1.1, 1.2, 1.22, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.16, 4.3, 4.11, 4.27, 4.28populus4.10porrus1.20portulaca2.6porus1.4, 1.19positio4.23positus1.19, 2.9, 3.7possibilis2.3, 3.7, 3.9, 3.16, 4.3, 4.4, 4.18, 4.25post1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 3.7, 3.8, 4.14, 4.15, 4.16, 4.19, 4.20, 4.23postea3.2, 4.1, 4.8, 4.17postquam1.12, 4.16, 4.17postulareMppostulatioMppotare1.9, 4.9, 4.20potens1.7, 1.13, 4.22potio1.21, 4.8potissimus1.22potus1.1, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 4.9, 4.13, 4.17, 4.20, 4.26pravitasGppre3.11precedensMp, 4.1, 4.5precedereMp, 1.6predicere4.13predictus1.7, 1.14, 2.12, 3.4, 3.6, 3.9, 4.20prefatusGppreparare1.12, 3.2, 3.5, 4.18preparatio3.7, 4.1prescribere1.14presensGppreservare4.23, 4.27preservatio4.23prestare1.22presumere3.10preter1.13, 1.19, 2.4, 4.3, 4.15preterea1.5preterire3.16pretermissusGpprevisio4.9previsus3.6primusGp, Mp, 1.1, 2.1, 3.4, 3.7, 3.10, 4.1, 4.17, 4.25princeps1.21principalis4.7principium1.7, 1.8, 1.20, 3.1, 3.2, 3.10, 4.1, 4.2privare1.14, 3.15privatio3.13proMp, 1.22, 2.3, 2.5, 4.8, 4.27probus4.13procedere1.20, 4.1, 4.8proculMpproferre1.22proficuus3.16profundere3.9prohibere1.2, 1.3, 1.4, 1.14, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.8, 3.11, 4.3, 4.9, 4.24prohibitio1.19, 4.1, 4.13proiectio3.2prolixitas3.9prolixus1.11, 4.11prolongareGp, 2.2, 3.14, 3.15, 4.2, 4.8prolongatioGp, 3.14prophetaGp, 3.11prophetia3.11propinare4.9propinquus4.11propositusGp, 4.11proprie (adv.)4.16proprietas3.3, 4.23, 4.28propriusMp, 1.21, 2.5, 2.9, 4.11propter1.3, 1.4, 1.18, 2.1, 2.3, 3.1, 3.11, 3.13, 3.16, 4.4, 4.20, 4.27propterea2.1, 4.27prosperare4.4protegereGpprovidentia3.5providere3.8proximus1.21, 2.5prunum1.22, 2.6pulla3.3pullus2.10, 4.27pulmo4.21, 4.22pulsus3.9pulverizatus4.23pulvis4.23punctum4.8punctura4.8purificare4.2puritas4.1putare2.1, 4.8, 4.9, 4.11, 4.16putredo4.2putrefacere4.17, 4.24, 4.27putrefactio3.5, 4.9, 4.24, 4.25putrefieri1.12, 4.24putrescere4.2putridus1.22, 4.1, 4.2quadrupes1.14qualiscumque1.7qualitas1.6, 1.11quampluresGpquamvis1.3, 1.6, 1.13, 4.24quandoMp, 1.3, 1.13, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.5, 3.11, 3.13, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.21, 4.25quandocumque1.1, 4.3quandoque4.15, 4.18, 4.22quantitas1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.9, 3.4, 4.8, 4.15, 4.16quantocumque4.11quantumcumque1.4, 2.12, 3.2, 3.12, 4.1, 4.2, 4.11, 4.15, 4.16, 4.17, 4.25quantus2.12, 3.10quare1.1, 3.3, 4.22quasiGp, 1.21, 3.9, 4.24-queGp, 1.2, 1.14, 1.19, 2.1, 3.9, 3.15, 4.5quemadmodum1.22, 2.12, 3.5, 3.11, 3.16querere1.12, 1.4, 2.6, 4.17, 4.26quia1.3, 1.6, 1.9, 1.20, 2.1, 3.13, 3.15, 3.16, 4.3, 4.18, 4.21, 4.25, 4.27quicquid1.14, 1.16, 3.16, 4.3, 4.4, 4.25quicumqueMp, 1.2, 1.22, 2.8, 2.9, 3.2, 3.10, 3.11, 3.16, 4.9, 4.15, 4.24quidam1.21, 2.3, 4.6, 4.8, 4.10, 4.20, 4.27quidem1.1, 1.11, 1.12, 1.21, 1.22, 2.5, 2.9, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14, 4.4, 4.7, 4.25, 4.27quilibetMp, 1.3, 2.8, 2.11, 3.4, 3.5, 4.3, 4.17quin4.14quivis3.15quomodo1.1, 4.11, 4.13, 4.26quoque1.14, 1.17, 1.18, 1.21, 2.11, 3.9, 3.10, 4.4, 4.9, 4.17quotidie2.10, 4.21quousque1.9, 1.10, 1.12, 4.3, 4.8radere3.5radix2.6, 3.7, 4.2, 4.9, 4.26rarus3.7Rasis2.3, 4.6See also Alrasisratio1.22, 2.8, 3.10, 3.15, 4.27raucedo4.21recedere1.1, 1.2, 1.9, 3.15, 4.20recens3.3recessus, -ūs1.7recidivare4.15recipereGp, 1.2, 2.4, 3.2, 3.3, 3.7, 3.15, 4.22recitare2.11recordare4.15rectificare3.10rectificatio2.12, 3.11, 3.14, 4.1, 4.2rectitudoMprectus3.14, 4.3recuperare2.1redarguereMpreddere4.2redire4.3reducereGp, 3.7, 4.3reductio3.9referreMprefulgereGpregere1.5, 1.6, 2.12, 4.9, 4.24, 4.25regimenMp, 1.6, 1.10, 1.11, 2.1, 2.8, 2.10, 2.12, 3.1, 3.11, 4.2, 4.3 regimen sanitatisGp, Mp, 1.1, 1.4, 1.8, 1.9, 2.8, 3.1, 4.15, 4.17, 4.28regio1.22regitivus2.3regnum3.14, 4.28regula1.11relaxare1.6relinquere2.2, 4.3, 3.16, 4.7, 4.24remanere1.3, 4.18removere2.1, 3.10, 4.2, 4.3, 4.5, 4.11renes1.15, 4.20reperire, MpGp, 2.9, 4.1, 4.9replere1.14, 2.8, 4.23repletioMp, 1.1, 1.2, 1.3, 4.8repletivus1.1reponere3.7, 3.8reputare3.12, 3.15, 4.11, 4.13requirere1.3, 1.10, 1.13, 2.7, 2.8, 4.26, 4.7res1.11, 2.12, 2.6, 3.2, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13, 4.19, 4.23, 4.24, 4.25resistentia3.5resistere3.5, 4.25, 4.2resoluere1.15, 4.2respicereMp, 4.11respondere4.4, 4.11restrictivus3.3resultare3.11, 4.19retentivus4.3retinere1.1, 1.22reubarbarum3.2, 3.7reuma4.21, 4.22, 4.23revertens4.11rexMp, 2.3, 3.8, 3.9, 3.14, 4.28ridere2.11risus3.11rizum1.22roboratioGprobur3.6roborare3.15robustus3.9rosa2.6, 2.11, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8rubeus1.17, 3.8sal1.12, 1.15salitus1.18, 4.24saliva1.9salsedo4.25salsula3.6saltem (saltim)4.2salubrisGpsalusGp, 2.3salvare1.3salvus1.5sanare2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 4.8, 4.9, 4.27sanatio2.2, 3.10, 4.4, 4.9, 4.17, 4.26sanativus2.6, 2.10, 4.26sanctusGpsanguis1.21, 1.22, 2.5, 2.6, 3.5, 3.6, 3.9, 4.1, 4.8, 4.15sanitasGp, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.1, 1.19, 1.20, 1.22, 2. 1, 2.8, 3.5, 3.10, 4.9, 4.15, 4.26, 4.28See also regimensanitativus4.26sanusMp, 1.3, 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 3.10, 4.1, 4.3sapiens2.2, 3.15, 4.9, 4.15sapor1.18, 4.25saracenus1.19, 3.15satiare1.3, 2.9saturatio1.1, 1.2, 1.3, 1.4saturitas1.1, 1.3scamonea2.5scarificatio2.6scientiaGp, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.11, 3.15, 4.4, 4.11scilicet1.2, 1.7, 1.8, 1.12, 1.14, 1.19, 1.20, 2.6, 2.8, 2.10, 3.10, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 4.11, 4.13, 4.20, 4.28scire1.8, 1.11, 1.13, 1.21, 2.3, 2.4, 3.3, 3.10, 4.5, 4.7, 4.16scribereMpsebres2.11secaniabin2.6, 3.4, 3.5secedere4.2seculum3.13secundum (prep.)Mp, 1.2, 1.3, 1.5, 1.11, 1.12, 1.19, 1.22, 2.8, 2.10, 2.12, 3.1, 3.7, 4.2, 4.9, 4.17, 4.23securitas2.6securus2.6, 2.7semel2.8, 3.7, 3.8, 4.16, 4.22semen2.6, 3.3, 3.6, 3.8, 4.4semita1.19semperGp, Mp, 2.10, 2.11, 3.6, 3.7, 3.8, 4.21sempiternus3.14senex1.17, 1.18, 2.1, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.28senior3.3senna3.7sensatus2.3sensusGp, 2.3, 3.8, 4.18, 4.23sentireMp, 1.22, 4.3, 4.18seorsum3.7separatio3.9septentrio4.2septentrionalis4.2septimana3.8sequi1.1, 1.2, 1.3, 3.11, 4.1, 4.4, 4.22serapinum2.5, 4.13serenitasGpsermo1.1, 1.6, 1.22, 2.2, 2.11servusMp, 1.4, 2.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.15, 3.16, 4.27, 4.28seta3.6seu4.1si1.3, 1.5, 1.9, 1.20, 1.22, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 3.3, 3.9, 4.2, 4.3, 4.9, 4.16, 4.20, 4.26sic1.22, 3.4, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 4.3, 4.8, 4.9, 4.11, 4.27siccitasMp, 2.7, 3.7siccus1.22, 3.8, 4.3, 4.15sicut1.5, 1.8, 1.13, 1.22, 2.1, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 4.2, 4.8, 4.13, 4.16, 4.17, 4.24, 4.25, 4.27signum2.10significare2.1, 3.8, 3.15significatio3.15silvestris4.28simila1.13similis2.5, 2.6, 2.7, 3.5, 3.6, 3.11, 3.13, 3.16, 4.3, 4.9, 4.24similiter1.2, 1.7, 1.9, 1.13, 1.14, 1.16, 1.22, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 3.9, 3.10, 3.11, 3.14, 3.16, 4.4, 4.9, 4.13, 4.14, 4.20, 4.21, 4.25, 4.27, 4.28simplex2.12simul4.26sincopis4.15, 4.19singulariterMpsirupus2.6, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.20 sirupus rosatus2.6, 3.2, 3.3, 4.20 sirupus violatus2.6, 3.7sitire2.4sitis1.4, 1.9, 2.5, 2.9, 4.20situare1.8, 4.2sive1.13, 3.5, 3.15societas2.11, 3.15, 4.3sol3.4, 4.2, 4.17solere2.4, 4.9solitudoMp, 3.15sollicitudoMp, 3.1, 3.10sollicitus4.2solubilis4.19soluere2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 4.3, 4.9solusGp, 2.3solutio3.3, 4.19som(p)nus1.7, 1.8, 4.19sorba1.21sorbitio3.8sparagus3.8spasmare4.8spasmus4.18, 4.27spatium3.13spatula3.7specialisGpspecialiter3.8, 4.1species1.2, 1.11, 1.19, 3.7, 3.8, 4.15, 4.23speculatio4.11speculativus3.10speculator2.1spelta1.5sperare2.3spica3.7spina4.8spinachia3.2spiratio4.1spiritus3.1, 3.11, 4.1spissitudo3.7splendidus3.9splendorGp, 3.9squinantum4.20stare4.3statim1.10, 3.9, 4.24statuere1.5statura3.9statutus1.5stella3.16stercus1.7, 4.27sticados3.6, 3.8stomacus1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.15, 1.20, 1.22, 2.8, 3.7, 3.8, 4.16, 4.17, 4.22, 4.25stringere4.3studere3.15, 4.5, 4.11studiumGp, 1.2stultus2.1, 3.11stupefacere4.7stupefactio3.1, 3.10stupescere3.12stuporMp, 3.8suaviter3.7sub3.15subito3.9, 3.11, 4.22, 4.26subsidium2.2substantia3.5, 4.1, 4.18, 4.22subtiliare2.6, 3.6, 4.2subtilis1.8, 1.15, 1.19, 2.10, 3.5, 3.7, 4.1, 4.8, 4.23subtiliter3.2subtrahere1.2, 1.19, 1.22succus3.2, 4.13, 4.25sudare4.17sudor1.19, 2.9, 4.17sufficiens1.22, 2.2, 2.3, 2.4, 4.3sufficienterGpsufficere2.12suffocare4.22sugere3.2sumach4.25sumere1.3, 1.9, 1.10, 1.18, 1.20, 1.22, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 4.3, 4.16, 4.20, 4.24sumptio1.1, 1.19, 2.4, 2.8, 3.6superGp, 1.11, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.15, 4.2, 4.5, 4.11, 4.28superabundare1.2, 3.10, 3.11, 4.25superare4.6superficies3.9superfluitas1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.14, 1.19, 3.1, 3.7, 4.2, 4.18, 4.21superfluus1.12superior2.6, 4.8superstare4.11supervenire3.9, 3.12, 4.8, 4.13supraGp, 1.9, 3.6, 3.7, 4.3, 4.23susceptibilis2.1suscipere3.12suspendare3.7suspirium3.16sustentare2.2, 4.6, 4.7sustinere1.5, 1.7, 1.9tachma4.8talis1.4, 1.12, 2.1, 2.8, 2.10, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12, 4.3, 4.17tamMp, 4.22tamarindus2.6, 3.2tamen1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.7, 4.1, 4.3, 4.4, 4.9, 4.25, 4.27tantum1.3, 1.9, 2.6, 4.4, 4.15tantus1.4, 1.8, 1.12, 1.22, 3.11, 4.8, 4.11, 4.16tardare3.8, 4.17tardus4.18tedium3.16temperamentum4.1temperatus1.4, 1.6, 3.6, 3.8temperare4.20tempusGp, Mp, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.15, 4.1, 4.4, 4.5, 4.9, 4.15, 4.17, 4.24, 4.26temptareGptenasmon2.7, 3.3, 4.8tendere1.12tenere2.10tenebraGptepidus4.17, 4.18terere3.8tergere4.17terminatus1.5terra4.4testamentumGptestari2.4testatio3.9theodoricon2.5theologicus4.11thesaurus3.8tibia2.6timere3.9, 3.11, 3.12, 3.16timidus3.9timorMp, 3.11, 3.16tina4.17tinguere3.5tiriaca2.5, 2.8titulusGptol(l)erare2.5, 3.12, 4.17, 4.20tollere3.16tortura4.18, 4.27totaliter2.5, 2.10, 3.16totus, GMp, 1.1, 1.8, 1.13, 1.21, 2.4, 2.7, 2.9, 3.7, 3.9, 3.11, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.23, 4.25, 4.28tractare1.19tractatio1.12tractatusMp, 1.1, 1.22, 3.15, 4.4, 4.11, 4.12, 4.28traditus4.9trahere4.17transducereGptransferreGp, 2.12, 4.2, 4.26transire2.12translatorGptransmittere4.1tremor3.9, 4.27, 4.28tribuere1.5trifera2.7, 3.8trinitasGptristari3.16tristitia3.11, 3.16trituratio4.23truncatus4.8tunc1.4, 1.9, 1.13, 1.20, 1.22, 2.1, 2.3, 2.4, 2.10, 2.12, 3.2, 3.9, 4.6, 4.16, 4.17, 4.20turbidus4.2turbit2.7turbulentia3.6turio3.3turpis3.14turtur1.12tussis4.21, 4.22ubi2.10, 2.12, 4.23ullus1.6, 4.6ultimus1.6, 2.5, 4.3, 4.17, 4.18ultimo (adv.)4.8unctio4.23unde1.7, 1.9ungere4.12unigenitusGpuniversalisMpuniversaliterMp, 1.1, 1.16, 1.22, 3.8, 3.15, 4.15universusMp, 1.2, 1.3, 1.13, 1.14, 1.16, 1.20, 2.2, 2.6, 3.13unusquisque1.7urere3.5urina1.7, 1.19, 1.20usitatus4.10usqueGp, 1.8, 1.22, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8usus, -ūs1.4, 1.22, 2.6, 3.8, 3.15, 4.17usus (adj.)2.4, 3.7uti1.11, 1.22, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 4.15, 4.16, 4.17, 4.23utilisGp, 1.3, 1.1, 1.9, 1.11, 1.21, 2.3, 3.5, 3.6, 4.16, 4.17, 4.19, 4.27, 4.28utilitas3.5, 4.25utique1.8, 3.13, 4.3, 4.9, 4.20utrum2.10uva1.21 uva passa1.22vaccinus1.15vacuatio1.2vacuatus1.20vacuus1.7, 4.17valde1.11, 1.21, 2.3, 2.4, 2.7, 3.4, 3.5, 3.13, 4.9, 4.16, 4.18, 4.19, 4.23, 4.27valere1.6vapor4.1, 4.2, 4.28vas3.7, 3.8vehemens3.11vehementia (n.)2.7velle1.2, 1.12, 2.3, 3.9, 4.3, 4.8vena1.8, 1.20, 4.1venatio4.28venenum4.24veniens4.3venter1.14, 2.6, 3.2, 3.7ventositas1.15ventriculus4.1ventus4.2verax4.27verbum1.1, 1.8vere (adv.)3.12, 4.13verificare1.9, 2.4, 4.28veritas1.22, 2.3, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15versus3.16verumtamen2.1, 3.5, 3.10, 3.13, 4.9, 4.15, 4.16verusGp, 1.9, 1.22, 3.15, 4.11, 4.17, 4.27vestimentum4.27vetusGpviaMp, 2.1, 4.1, 4.2vicis3.8victor3.9victoria3.9victus3.9videlicetMp, 1.1, 1.4, 2.5, 3.12, 3.16, 4.2videre3.9, 3.11, 4.8, 4.15, 4.19videri3.9, 4.9, 4.10, 4.11, 4.27vigor3.9, 4.3vigorosus3.9vilis3.11vinum1.19, 1.21, 2.10, 3.4, 4.16viola2.6, 2.11violatus: see sirupusviolentus2.5vir2.11, 3.5, 4.7viridis1.20, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7virtus1.1, 1.3, 1.22, 2.3, 2.10, 2.11, 3.5, 3.7, 3.9, 3.11, 4.3, 4.6, 4.8, 4.22vis4.15viscera3.3, 3.7visivus3.9visus (adj.)1.22, 2.12, 3.6, 3.16, 4.28visus, -ūs4.28vitaGp, 3.13, 3.15vitalis2.11, 4.1vitellum1.12, 2.10vitium3.11vivere1.22, 3.15, 4.8vivificatio2.1vocare3.12voluminaGpvomitus2.5, 2.6, 2.8vox3.9, 4.21vulgaris1.13vulgus3.11, 3.15, 4.10vulneratio4.8vulpinus4.27ydiomaGpyera (hiera)2.7Ypocras1.1, 1.6, 2.2, 4.11zinziber3.8zuccarum2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 4.20
Index of the Second Latin Translation (Armengaud Blaise)

Even though the text of Armengaud’s translation of Maimonides’ On the Regimen of Health as edited here is incomplete, the great majority of it has been preserved in the Torino MS, and this index of its vocabulary may therefore be of some use to students of translation technique. The index entries have been given normalized spelling, though the idiosyncratic spellings of the Torino scribe have usually been added in parentheses. The index omits only numbers and weights, most pronouns and prepositions, and a number of other particularly common words (e.g., autem, malus, multus, and so on). Verbal forms are usually referred to in the infinitive, though some participles have been entered separately, and comparatives and superlatives have normally been included under the corresponding adjective or adverb. The numbers refer to the chapters and sections into which Maimonides’ text has been divided by the editor; “P” refers to Maimonides’ own preface to the work.

abbreviare (abreviare)3.14, 3.15abbreviatio (abreviatio)4.22abhorrere (aborrere)4.25abicere3.2absentia2.1absolute (adv.)1.16, 1.21, 2.1, 2.8absolutus2.8absque1.5abstinentia2.5abstinere1.2, 4.20abstractus1.13accedere1.15accidensP, 3.1, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 4.3, 4.19accidere3.11, 3.12, 4.11, 4.13, 4.21accipere1.21, 2.3, 2.10, 3.16, 4.3, 4.9, 4.16, 4.20, 4.25acetosus (accetosus)4.24acetum3.4, 3.5, 4.24, 4.25acquirere (adquirere)4.20actio2.3, 2.4, 3.6, 4.4, 4.5acumen2.7acus4.2, 4.8acutus2.5, 4.21addiscere (adiscere)3.12additio1.4adeoP, 3.9, 3.11, 3.12, 4.17, 4.18, 4.19, 4.22, 4.26adesse2.1, 2.4, 2.12, 4.2adherere3.14, 4.25adhibere2.1, 3.10, 4.22adhuc3.13, 4.11adipisci3.12, 3.14, 4.4advenire3.13aer1.4, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.27agaricum (aguaricum)2.7agere2.1, 2.7, 3.6, 3.10, 4.3, 4.4aggregare (agregare)3.14agitare1.12agnus1.14agrestus4.25agricultor4.4agricultura4.4albifficare3.5albus1.13, 1.18alcanang4.27alibiPaliqualis3.15, 4.22aliquandiu3.6aliquando4.3aliquantulus1.8, 3.7, 4.2, 4.3, 4.23, 4.25alius1.9, 1.13, 1.14, 1.19, 1.21, 1.22, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.16, 4.3, 4.8alleviatio1.4almuri4.25See also murialnassen4.23aloes4.23See also lignum aloesAlpharabius4.4altea3.7alter1.2, 4.3, 4.4alterare1.7, 3.9, 4.1, 4.23alteratio4.1altus4.2amarus3.8, 4.13ambo2.5, 4.28amicabilis4.17amigdala3.7, 3.8amissioP, 3.16amittere (amitere)2.1, 3.14, 4.15amplius1.4, 4.2, 4.11, 4.16amputare4.8an2.10, 4.13ana3.3, 3.6, 3.7, 3.8angelus3.16angustia3.9anima2.11, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 4.2, 4.16animal1.5, 1.14, 2.3, 3.11, 4.1, 4.3animalis2.11, 4.1anisum (anissum)3.7, 3.8annus1.14, 1.22, 4.16, 4.17, 4.23Anonacer4.4ante1.22, 3.15, 4.15, 4.17antepersaca1.22anterior1.14antiquare2.2, 4.16antiquus2.3, 3.3aperire4.2, 4.28apertura4.13apium2.6apostema4.22apparentia (aparentia)3.12apparere4.25appellare2.1appetere (apetere)1.1, 1.9appetitusP, 1.1, 1.3, 1.9, 4.8, 4.25appreciare (apreciare)3.12apprehensio (aprehensio)4.1approbare (aprobare)2.4appropinquareP, 3.14apud1.11, 1.22, 3.15, 4.11aqua1.1, 1.9, 1.18, 2.5, 2.9, 2.10, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.9, 4.13, 4.17, 4.18, 4.20, 4.23, 4.25arabice4.27See also sticadosarbor1.21, 4.2aries4.27arietinus1.22Aristotiles2.3aromata2.11aromaticus4.2, 4.23aromatizare3.6arsP, 1.21, 2.1ascendentes3.1asinus4.28aspiciensP, 4.11assellare (acellare)Passerere1.2, 1.22, 3.2assistentes (asistentes)2.11assuefacere (adsuefacere)3.15assuetus1.8, 1.9, 1.22, 2.12, 4.3, 4.26assumptus3.3, 4.23attendere1.2, 3.1, 3.10, 4.26attenuari4.17attingere4.4attrahere1.9, 2.5audacia3.6, 3.12audax3.12auferre2.9, 3.6, 4.3augeriP, 1.4, 1.7, 1.9, 3.9, 3.11, 4.9, 4.18, 4.25augmentare (aumentare)4.9augmentum1.4aut1.13autenticus2.3, 2.5auxilium4.3avena1.5Avenzoar3.5, 4.14avertere4.2, 4.13avis1.14, 3.8Avomeron3.2azimus (adzimus)1.13balneari4.9, 4.17, 4.18balneum1.8, 4.9, 4.17, 4.19, 4.20, 4.26bellirici: see mirabolaniben3.8bene1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.13, 1.22, 2.4, 2.12, 3.8, 3.9, 4.4, 4.5, 4.11Benzoar3.2berberis3.3bibere1.9, 2.4, 2.9, 4.9, 4.13, 4.20, 4.25biduum4.14bis2.6, 2.8bonitas1.19bonus1.4, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.11, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.3, 4.9, 4.10borrago3.2, 3.6bos: see lingua bovisbrachium4.8brevisP, 1.1breviter2.12brodium2.10buglossa3.7, 3.8bullire3.3, 3.5, 3.6, 3.7butirum1.16cadere2.1, 3.9calefacere4.28calefactio3.5, 4.23, 4.28calefieri1.8, 3.9, 4.17caliditas1.7, 3.8calidus1.17, 2.7, 2.8, 2.11, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 4.17, 4.18, 4.22calor1.4, 3.4, 3.9, 4.9, 4.17, 4.19, 4.20, 4.21cana4.21canones1.11, 4.1capilli veneris2.6, 3.3caprinus1.15capriolus4.28caput1.14, 2.8, 4.3, 4.18, 4.23cardamomum3.8caro1.3, 1.14, 1.18, 1.19, 1.22, 2.10, 3.5, 4.28caseus1.16cassiefistula2.7, 3.3castoreum2.5, 3.8, 4.13castratus1.14casusP, 4.8catarrus4.21causa1.2, 1.3, 1.22, 2.9, 3.9, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9causare1.1, 1.3cauterium4.13cautus4.3cavere2.5, 4.3, 4.18, 4.20, 4.21, 4.23cerebrum3.1, 3.8, 3.10, 4.1, 4.16, 4.18, 4.21, 4.23cessare1.1, 1.9, 3.4, 4.3cibus1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.22, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 3.2, 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.16, 4.17, 4.23, 4.25, 4.26cinamomum3.8circumspectus4.9cito2.5, 3.9, 4.23, 4.24citonia3.2, 4.25citrullus2.6citrum4.20See also pomum citricivitas4.2clamare3.11clarefacere4.2clarificare (clarifficare)3.5, 3.6, 3.7clarus4.2, 4.25claudere1.4clibanus1.12clistere2.5, 4.13coadunari4.25coadunatio (coadhunatio)1.1coagulare (cohagulare)1.15cogitare3.11, 3.16cogitatio3.6, 3.8, 3.10, 3.15, 3.16cognoscere (connocere)1.11, 3.11, 3.15coitus (cohitus)1.8, 3.8, 4.15, 4.26colare (collare)3.3, 3.6, 3.7colera1.17, 3.7collectio2.3coloquintida2.5, 4.13color3.7, 3.9columba4.27comburere4.18comedere1.1, 1.3, 1.5, 1.9, 1.14, 1.18, 1.20, 1.22, 2.4, 3.3, 4.23, 4.25, 4.28comestio1.3, 1.8, 1.9, 1.22, 3.2committere (comitere, comittere)2.5, 2.6, 2.9, 4.3, 4.8commodus3.6communicare (comunicare)4.9communis (comunis)1.11, 1.13commutari (comutari)3.4comparare3.13, 4.2compellere4.19competens4.12compilare (compillare)P, 1.11compilator (compillator)4.1, 4.7, 4.11, 4.13compingere4.9completus2.4complexio (complectio)1.2, 1.17, 1.18, 2.7, 2.8, 3.2, 3.5, 4.15, 4.17, 4.23componere1.22, 3.5, 3.6, 3.7compositio2.5, 2.12, 3.5, 3.9compositus1.16, 3.2, 3.5, 3.8, 3.9comprehendere1.1concavitas4.1, 4.8, 4.22concedere2.9concordare3.1condemnere (condempnere)Pconditio (condicio)2.8, 2.9, 2.12condire3.2confectio1.21, 2.5, 3.2, 3.6, 3.8confectus1.13, 1.21, 2.6, 4.20conferensP, 1.7, 1.10, 4.1, 4.16, 4.17conferre1.5, 1.22, 2.6, 2.8, 3.11, 4.6, 4.17, 4.20, 4.23, 4.27, 4.28conficere1.13, 3.8confidere2.1, 2.6, 3.2, 3.16, 4.8, 4.9confirmare4.3conformare3.15confortare2.3, 2.11, 3.3, 3.7, 3.8, 4.23, 4.25, 4.28confortatio2.11, 3.6confractio1.1, 1.6, 3.1congelatus (congellatus)4.21congregatus3.15coniungere1.14conqueriP, 3.1consequens1.2, 3.9, 4.22consequenter3.2, 4.17, 4.20, 4.23consequi3.11, 4.10, 4.11conservare1.1, 2.1, 1.9, 1.22, 3.5, 3.10conservatio1.5, 1.6, 4.26considerare (consciderare)3.16, 4.21consideratio1.4consilium (conscilium)2.1, 2.4, 2.5, 2.8, 4.2consortia3.10constanter1.12constare1.4, 2.4, 2.5, 3.8, 4.26constipare3.2, 4.3constipatioP, 3.1, 3.7consuescere2.4, 2.10, 4.2, 4.26consuetudoP, 1.1, 1.22, 4.7, 4.26consuetus2.6, 4.4, 4.9, 4.10consulere1.22consumptus1.12contestus4.18continens3.7, 4.1contingens1.9, 3.9, 3.12, 3.16, 4.4contingere1.2, 2.1, 2.10, 3.9, 3.11, 3.14, 4.3, 4.8, 4.21continuare1.1, 1.4, 4.17, 4.28continuatio4.16continue (adv.)1.9continuitas1.1continuo (adv.)P, 1.22, 2.8, 3.4, 3.8, 3.9, 4.15continuus3.4contrarius3.16, 4.26contristari3.16contusus (contussus)3.7convalescentes2.1, 4.15conveniensP, 1.4, 1.9, 1.19, 2.9, 4.17convenienter3.6convenire1.7, 1.12, 4.4conversio3.11, 3.12, 3.15convertere1.15, 1.17, 3.12coqui4.25cor3.1, 3.6, 3.8, 3.10, 4.1, 4.8, 4.15, 4.19coram2.11cordubensisPcorpus1.4, 1.18, 2.3, 2.6, 2.7, 3.9, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.23correctus1.22, 3.15corrumpere (corumpere)1.4, 1.9, 3.13, 4.1, 4.27corruptio (coruptio)1.2, 3.5, 4.1, 4.2, 4.9, 4.25, 3.14cortex2.6, 3.6, 3.7, 3.8, 4.20costus3.8crapula1.3crastinum3.4credere3.15, 4.28cribrare (cribare)3.8crocus3.2crudus3.6cubeba3.8cucumer2.6, 4.13cura2.2, 2.9, 3.10, 4.9, 4.17, 4.26curare2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 4.8, 4.9, 4.22curatio2.6curtus4.2custodia4.22, 4.23cutis1.4, 4.8, 4.17, 4.18dampnare4.16dampnum3.16, 4.3, 4.8, 4.15dare2.9, 2.10, 4.28debere1.5, 2.2, 2.4, 2.8, 2.10, 2.11, 3.1, 3.3, 3.10, 3.16, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.16, 4.17, 4.28debilisP, 1.4, 1.7, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 3.9, 4.8debilitare1.1, 4.3, 4.18, 4.22debilitas1.1, 3.5, 3.9, 4.3, 4.22, 4.28decens4.19decenter4.5decet1.7, 1.8, 1.9, 1.14, 2.4, 2.5, 3.4, 4.16, 4.26declarare2.1, 3.15declinare1.4, 2.10, 2.12decoctio3.8, 4.24decoqui1.13, 1.16decrescere2.1, 2.12, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.16deficere (defficere)4.8, 4.20deinde3.5, 3.6, 3.7, 4.1delectabilis1.22delectatio1.4demonstratio2.1densus1.12deperditio3.11, 4.1deperditus2.1depletio1.5deponere3.7deronicum3.8descendere (decendere)1.8, 4.21, 4.22desiccare4.2, 4.17, 4.25destructio4.16destruere2.3, 1.9deusP, 1.22, 3.8, 3.14, 3.16, 4.8diaphragma (dyafracma)3.10, 4.22dicere (dicxi)P, 1.1, 1.3, 1.7, 1.14, 1.18, 1.21, 1.22, 2.2, 2.8, 2.9, 3.3, 3.11, 3.12, 3.15, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 4.16, 4.17, 4.25, 4.27dies1.7, 1.8, 1.16, 1.20, 1.22, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.24, 4.28dieta2.6differentia3.16, 4.15differre1.9difficilis1.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.22difficultasP, 1.1, 4.11diffundere (difundere)3.9, 4.1, 4.11digerere1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.13, 1.19, 3.7digestioP, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.14, 1.19, 3.1, 4.3, 4.16, 4.19dilatare (dillatare)2.11, 3.6, 3.8, 3.15, 3.16diligenter (dilligenter)2.11diligentia (dilligentia)4.22diligere (dilligere)3.5diminuere2.12, 4.17diminutio1.2, 4.1dimittere4.27directioPdirigere4.28discere3.3discretio (disgretio)3.15dispergere4.11dispersio (dispertio)1.4displicere4.25dispositio1.2, 1.13, 2.3, 3.7, 3.11, 4.1, 4.3dispositivus2.1dispumatus3.8dissimilis3.12dissoluere1.1, 4.2, 4.21, 4.25dissolutio3.11distareP, 4.2, 4.11distendere1.1distillare4.17distractio4.19distrahere4.19diu1.9diversus1.2, 1.3, 1.22, 2.11, 4.1, 4.26diversificare4.17diversitas1.2, 1.3, 4.17divertere4.7dives3.14divinusPdivitie (pl.)3.14docereP, 1.22, 3.5, 3.11, 3.15, 4.10doctrinaP, 3.12documentum3.12dogma3.11, 3.15dolor2.8, 3.9, 4.3, 4.8, 4.15, 4.19dominari1.17, 3.10dominium1.21dominusP, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.15, 4.3, 4.28domus1.8, 4.2, 4.27donec1.1, 1.8, 1.9, 1.12, 2.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.15, 4.11, 4.17, 4.20dormire1.8, 4.23, 4.19dosis3.6, 3.7, 3.8dubitare2.10, 3.16dubium3.13ducere2.5, 3.7dulcedo1.21dulcis1.16, 1.22, 3.7, 3.8, 4.25dum1.9, 1.18, 2.7, 4.8, 4.16durare4.3durus1.18ebullire1.22ebullitio3.5econverso2.11, 3.9, 3.14, 4.19edificare (edifficare)4.4edificium (edifficium)4.2, 4.4educens1.19edus1.14efficere3.9, 3.11, 4.3efficiens4.4effimerus (efimerus)1.22egerP, 2.1, 2.3, 4.1egredi3.7, 4.17egrediens1.18, 4.1egressus3.1, 3.9, 3.11, 4.16, 4.19, 4.20egritudo1.2, 2.2, 2.9, 2.11, 4.17, 4.26, 4.27egrotare1.22, 2.1, 4.26elatio (ellatio)3.15electus3.2elevare (ellevare)3.8eligere (elligere)1.4, 2.3, 2.4, 2.11, 2.12, 4.2, 4.9elixatus (ellixatus)1.13elleborus2.5elongare (ellongare)3.14, 4.2elongatio3.15emacerare3.5emblici: see mirabolaniemergere4.9enim1.4, 1.5, 1.8, 1.13, 1.21, 1.22, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.16, 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.19, 4.21, 4.25, 4.26, 4.27epar1.2, 1.22, 3.5, 4.1, 4.22equalis2.3, 4.6equalitas1.4, 3.8, 4.1, 4.7equare3.10equidem1.22equitare1.5ergo1.2, 2.2, 2.5, 2.10, 2.12, 3.8errare2.3, 4.5, 4.8, 4.16erroneus4.11error2.3, 2.6, 2.9, 4.3, 4.4, 4.8eruca (euruca)3.8estas3.6, 4.23estimare (extimare)1.5estimatio1.5estivus (extivus)1.4, 3.5, 4.23esurire (ezurire)2.4esus, -ūs1.3, 1.22, 2.5, 4.27etas4.17eternus3.14evacuare3.8evacuatio1.4, 2.7, 4.17evadere2.1, 4.8, 4.9evehere1.1evenire3.11, 3.16evidenter4.6excedere (exedere)1.3, 2.3, 3.12exceptus (exeptus)4.15excessus1.4excitare (exitare)1.9, 3.8excitatio1.7excredatus3.14exemplum2.10exercere1.8exercitare1.5, 1.7exercitium1.1, 1.5exhibitio (exibitio)3.6exigentiaP, 3.1, 3.6exigere2.1existens1.14, 3.7, 4.26exonerare (exhonerare)1.1expediens4.16expedire1.7, 4.2, 4.3, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20expellere1.19, 4.3, 4.22, 4.27experientia2.4experimentum4.9, 4.28expertus4.28explicare3.15exponere3.4expulsio1.7, 3.1, 3.7expulsivus1.3, 3.7, 4.22, 4.3exsiccatus (exicatus)1.12extensio (extentio)1.1extenuare4.17exterior3.11, 4.3, 4.8extimatio1.4, 3.5, 4.8, 4.15extinguere4.9extra4.1extractio2.6extraneus4.17faba4.23facies3.9, 3.11facilis1.14, 1.17, 1.19, 2.8, 2.9, 2.10, 2.19, 4.8, 4.11, 4.13facilitas3.8, 3.9fames1.9, 4.17famosus2.4, 2.5famulans1.4famulusP, 2.1, 2.11 3.6, 3.8, 3.15, 3.16, 4.27fantasticus3.14far2.6farina1.12, 1.13fatuitas3.11, 4.21fatuus2.1, 3.11febrilis4.9febris1.22, 2.9, 3.5, 4.9, 4.15, 4.24feces4.2feniculum2.6, 3.7ferculum1.13, 2.6fermentatio1.12ferreP, 1.7, 1.21ferrum4.13festinare4.3, 4.11ficus1.21fieri1.3, 1.6, 1.8, 1.12, 2.1, 2.5, 2.7, 3.4, 3.5, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.11, 4.17filipendula3.8filiusPfimum4.27finire3.13finis3.13, 4.4, 4.10fisticus3.8flebotomare4.8flebotomia4.13, 4.15flegma (flecma, flema)3.5, 3.7, 3.8flere3.11fletus3.16flos2.6, 3.8, 4.23fluere1.18, 4.17, 4.21, 4.22fluxus (flucxus)1.4, 4.8, 4.21, 4.22folium3.4, 3.7foramen1.19forsitan (forscitan)4.3fortificare (fortifficare)1.3, 3.8, 3.9, 4.3, 4.18, 4.28fortis1.1, 1.7, 1.12, 1.13, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.12, 3. 4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.21fortiter1.2, 3.9frequens4.27frequentare1.4frequenter1.22, 3.7, 3.8, 3.14, 4.4, 4.28fricare4.17frigiditas1.4, 1.7, 4.17, 4.18frigidus1.9, 2.11, 3.5, 3.6, 4.9, 4.18, 4.20, 4.22, 4.25fructus1.21, 1.22, 2.6frui4.15frumentum1.13frustrare1.1, 3.9fugere1.1, 3.10, 3.16fumosus4.2fumus1.15, 3.1, 3.6, 3.8, 4.1, 4.28fumusterre3.6fundus1.8fuscedo3.9futurus3.9galanga3.8Galienus [G.]1.2, 1.21, 1.22, 2.1, 2.2, 2.9, 3.5, 3.11, 4.1, 4.9, 4.11, 4.13, 4.16, 4.19, 4.20, 4.25gallina3.2gallinaceus1.12gariofilum3.8, 4.20, 4.23gaudium3.9, 3.11geissas4.23generalisP, 1.1, 2.9, 3.8generareP, 1.1, 1.2, 1.3, 1.15, 1.21, 1.22, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 4.15, 4.18, 4.19, 4.22, 4.24gens3.15genu4.8genus2.11gracilis1.8gradatim4.26gradi1.14, 4.11grana (pl.)3.8, 4.20, 4.23, 4.25gratia2.10, 3.13, 4.3gratus2.11gravare1.4, 4.18grecus2.2grossus1.16habereP, 1.4, 1.9, 1.11, 1.19, 1.21, 1.22, 2.4, 2.7, 2.8, 2.12, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.2, 4.15, 4.17, 4.28habitatio4.2habituare3.12, 3.14habitus, -ūs3.11hanelitus1.7, 4.22, 4.27herba3.2hic (adv.), p4.5hiemalis (yemalis)4.23hiems (yems, iems)2.8, 3.6, 3.8, 4.23hiera (yera) pigra2.7homoP, 1.1, 1.2, 1.4, 1.20, 1.22, 2.1, 3.5, 3.9, 3.10, 3.13, 3.15, 3.16, 4.1, 4.3, 4.9, 4.10, 4.11, 4.15, 4.16, 4.19, 4.20, 4.27hora1.7, 1.9, 2.4, 4.15humectare2.7humiditas1.2, 1.4, 1.18, 1.22humidus1.18, 4.15humor1.9, 1.20, 1.22, 2.8, 3.5, 4.9, 4.17, 4.22, 4.25iacere4.22iam1.3, 1.11, 2.1, 2.9, 3.5, 3.15, 4.3, 4.8, 4.9, 4.15, 4.17, 4.20, 4.24ibi4.17idemP, 2.5, 2.11, 3.4, 3.5, 4.2, 4.9, 4.15, 4.16, 4.19, 4.23, 4.27, 4.28ideo1.3, 1.4, 2.6, 3.3, 3.5, 3.16, 4.2, 4.18igiturP, 1.9, 2.4, 2.9, 4.1, 4.3, 4.8, 4.11, 4.28ignis3.5, 3.6, 3.7, 4.13ignorare4.8illatus3.3illaudabilis1.2, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 3.1, 4.17illicitus1.19illico4.17, 4.20, 4.24immediate (inmediate) (adv.)4.20, 4.23immitere (inmittere)4.1immo (imo, ymo)1.5, 1.7, 1.12, 1.13, 1.21, 1.22, 2.6, 2.8, 3.12, 4.4, 4.8, 4.11immoderatus (inmoderatus)1.7, 3.8immunis1.22immutare (inmutare)3.9, 3.12, 4.1, 4.23immutatio4.1, 4.2, 4.3impedimentum (inpedimentum)4.1impedire3.1, 3.11imperceptibilis (inperceptibilis)1.3imperfectus (inperfectus)2.1, 2.12, 4.11impinguans3.5impossibilis (inpossibilis)1.2, 3.16, 4.3inanis1.19, 4.11incedere4.11incidere3.5, 1.22incipere3.11, 4.3, 4.24incisio (incissio)4.13incitare3.15, 4.9inclinatio3.10, 3.15incohare3.10incurrere1.5inde1.1, 1.2, 1.3, 2.6, 3.7, 3.1, 3.121, 3.16, 4.8, 4.9, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22indecens2.9indi (n. pl.)1.22, 2.2indi (adj.): see mirabolaniindia1.22indicia1.22indigentia2.1indigere2.1, 3.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.16indigestus1.9inducere1.2, 1.11, 3.7, 3.10, 3.11, 3.16inebriari4.16inebriatio4.16inferre2.7, 3.10inficere4.1infirmus1.22, 2.6, 2.9, 3.10, 4.8, 4.15inflatio1.15inflativus4.23inflatus4.20infortunium3.9infra1.14infrigidare1.4, 1.20, 3.9, 4.20infrigidativus2.6, 3.3infundere2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.22, 4.23ingredi2.5, 4.1, 4.9, 4.17ingressus, -ūs4.17, 4.26ingrossare4.9initium4.1inniti1.12inquit1.5, 2.9, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.13, 4.16, 4.19insania4.28insensibilis4.26insimul3.6insufficiensPinsuper4.28intellectus, -ūs4.1, 4.23intelligere2.3, 2.8, 2.9, 3.15, 3.16, 4.11, 4.27intendere1.1, 1.22, 3.9, 3.16, 4.1, 4.3, 4.15, 4.17intentioP, 1.1, 1.5, 1.22, 2.3, 2.12, 3.9, 3.15, 3.16, 4.1, 4.4, 4.9, 4.15inter2.7, 3.16, 4.7, 4.15interdum1.9, 2.7, 2.9, 3.9, 4.3, 4.4, 4.8interficere2.5, 2.6, 4.9, 4.15interior1.4, 3.9, 4.8, 4.19interitus2.9, 4.8interponere3.15intestina3.3, 3.7, 4.22intueri4.28intus3.7inunctio1.11, 4.13inungere4.12, 4.23inutilis1.13, 1.22, 4.4invenireP, 2.1, 2.10, 3.11, 4.1, 4.3, 4.9involuere4.12involutio4.13israelitusPiste1.1, 1.2, 1.12, 1.13, 2.10, 3.3, 4.22ita4.1, 4.2, 4.12item1.14iter2.1iteratus3.4, 3.6iterum1.5iubere4.26iudicare1.1iudicium2.8iugiter3.13iurare1.22ius3.11, 3.15, 4.24iussumPiustus4.26iuvamentum1.1, 4.28, 1.19, 3.5, 4.25, 4.28iuvare1.8, 1.19, 2.2, 3.8, 4.7iuvenis1.17, 4.15iuxta4.7kebuli: see mirabolanilaborare1.1, 4.15lagana1.13lapacium3.6lassatio1.7latrina4.2latus3.10, 4.2laudabilis1.3, 1.4, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.22, 2.4, 2.11, 3.5, 3.11, 4.28laudare4.27laxare3.2laxativus (lacxativus)2.5laxus (lacxus)3.7ledere1.9, 3.5, 4.15, 4.16, 4.20leniens3.6lenis2.6lenitivus1.22lentus3.7lepus4.28lesio4.15leticia2.11, 3.9, 3.11letificare (letifficare)3.6, 3.9letificatio3.6levis2.4, 2.6, 2.12, 3.9lex1.19, 3.11, 3.12, 3.15liber (n.)P, 1.11, 2.2, 2.3, 3.3, 3.15, 4.5, 4.7, 4.10, 4.11, 4.27liberare1.22, 2.3, 2.5, 2.9, 3.13, 4.9licentia2.9licet1.21, 4.1, 4.9licitus2.10ligamentum4.22lignum aloes2.11, 3.8, 4.20limitere4.8limo3.2, 4.25limonius3.2lineus3.7, 4.17lingua3.3 lingua bovina3.6 lingua bovis2.6, 3.8liquare2.4, 4.21liquefacere4.2liquiritia2.6, 3.7litus1.7localis1.8locus2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 3.3, 4.2longitudo1.8longusP, 2.6, 3.8, 3.10, 4.8, 4.26loquela3.9, 4.15loqui1.19, 4.11lotus (adj.)2.6lux3.9macis4.23madefactus4.17magis2.1, 2.3, 3.10, 3.12, 4.16, 4.17, 4.25magnusP, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 1.13, 1.18, 1.19, 2.5, 2.6, 2.12, 3.4, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14, 4.8, 4.9, 4.15, 4.22, 4.26, 4.28maior1.14, 3.13, 4.6mala granata3.2, 4.20, 4.25malaxare (malacxare)1.13malitia1.2malle3.2mandatus, -ūsPmanifestare2.5, 3.5manifeste (adv.)3.9manifestus1.21, 3.9, 4.3, 4.24manna2.6, 3.7manus4.8mare1.18mastix3.7, 3.8, 4.20materia1.22, 3.7, 4.1, 4.9, 4.21maturitas1.12maxime (macxime)1.8, 1.17, 1.18, 3.10, 4, 4.23.1meatus1.19medicari4.3medicatio4.5medicinaP, 1.21, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 3.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.11, 4.14, 4.26medicinalis2.12, 4.9medicusP, 1.1, 1.2, 1.3, 1.12, 1.19, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 3.1, 3.4, 3.10, 3.15, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13, 4.17, 4.27mediocris1.14, 2.7meditari3.16medius4.22, 4.23mel2.6, 3.8melancolia3.6, 3.7melior1.7, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 3.2, 3.7, 4.4, 4.9, 4.16, 4.21, 4.24, 4.26, 4.28membrum1.1, 1.2, 1.3, 1.14, 2.7, 3.7, 3.8, 4.20, 4.22memorari4.15memoria4.1memorialisPmendacium3.15mendosus1.9mens4.8mensis2.8, 4.16mensura1.5mentio2.9mergere3.5merito (adv.)3.14mespila1.21metridatum2.5, 2.8metusPmica2.6minime (adv.)2.5, 2.8minimusP, 3.2ministrare2.2, 4.8minor2.10, 3.13minuere1.4, 3.9, 3.15, 3.16, 4.4minus1.21, 3.12, 4.2, 4.9minutio2.5mirabolani (pl.)2.6 mirabolani bellirici3.8 mirabolani emblici3.8 mirabolani indi3.8 mirabolani kebuli3.8mirare1.21, 3.3miscere1.22misericordia4.28mittere3.11mixtus1.12, 1.22, 3.7, 4.20moderare3.10moderatus1.7, 3.8modernus4.11modestus4.9modicum (n.)2.6, 3.11, 3.13, 4.3modicus1.21, 4.1, 4.3, 4.8modus1.1, 1.3, 1.13, 1.19, 1.22, 2.6, 3.3, 3.10, 4.4, 4.6, 4.9, 4.15, 4.16, 4.27mollificare2.9, 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 4.3, 4.9mollificatio3.2, 4.3mollis2.10mollities3.1mons4.2moraPmorari4.17morbusP, 1.2, 1.21, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.10, 4.3, 4.6, 4.7, 4.9, 4.16, 4.17, 4.22, 4.26, 4.28mordicatio1.9mori2.3, 3.11, 4.8, 4.9, 4.15morsP, 2.5, 3.13, 4.9, 4.22mortuus4.8mos3.11, 3.12, 3.14, 3.15motus, -ūs1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 3.1, 3.9, 3.10, 4.1, 4.3, 4.18, 4.26moveri1.2, 1.5, 1.7, 3.7, 4.26MoysesPmulier3.11multiplicare4.27multiplicatio4.15multipliciter4.11multitudo1.18, 4.20, 4.22multotiensPmundatus3.7, 3.8mundificare (mundifficare)4.9mundus (adj.)1.9, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.17mundus, -ī3.11, 3.12muri3.2See also almurimuscus2.11, 3.6, 4.20mutare1.7, 1.22, 3.7, 4.26mutatio4.3, 4.26mutones (pl.)1.14namP, 1.1, 1.3, 1.9, 1.17, 3.9, 3.10, 3.13namque1.1, 3.6, 4.4nasus4.21natio3.15naturaP, 1.1, 1.3, 1.4, 1.14, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.15, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9naturalis1.4, 1.9, 2.11, 4.1, 4.3, 4.19naturaliter4.15naufragium4.4nauta4.4navigare4.4navigatio4.4navis4.4ne1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.22, 2.10, 2.12, 3.11, 4.27necessario (adv.)1.1, 1.2, 1.13, 1.22, 2.8, 4.26necessarius2.1, 2.3, 2.11, 2.12, 3.16, 4.7, 4.9, 4.28necesse1.11, 1.13necessitas2.12, 4.26necne2.10necnon1.21, 2.6, 3.1, 3.10, 4.16, 4.21, 4.27negocium3.9, 4.10nequaquam2.8neque1.22, 2.4, 3.6, 4.6nequireP, 3.3, 4.20, 4.22nervus4.1, 4.18, 4.27, 4.28nichil1.2, 3.12, 3.16, 4.4nichilominus (nihilominus)1.8, 3.9, 4.5, 4.8, 4.10nimis1.12nimium4.3nisiP, 1.1, 1.3, 1.7, 1.9, 1.22, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 2.12, 3.11, 3.12, 4.3, 4.16, 4.24, 4.26nobilis2.1, 3.11, 3.14nobilitasPnocere2.7, 3.7, 4.15, 4.27nocivus1.3, 1.13, 1.21, 1.22, 2.8, 4.27nocumentum1.2, 1.3, 1.8, 1.21, 2.6, 3.3, 3.5, 3.11, 3.13, 4.3, 4.15nonnullus1.22noscere1.21notificare (notifficare)2.1notus1.1, 1.21, 2.6, 3.9, 3.16, 4.9, 4.15nox3.3, 3.6, 3.7, 4.23, 4.24nullus1.1, 1.3, 1.13, 1.22, 2.2, 3.10, 3.13, 4.6nunc1.20, 2.5, 2.8nundum1.3nunquam1.22, 2.9, 4.14, 4.26nutrimentum1.13, 1.14, 1.18, 1.19, 1.21, 4.25nutrire1.3, 1.19, 4.2, 4.25nutritivus2.12, 3.7nux vomica2.5ob1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 3.10, 3.11, 3.15, 4.3, 4.9obesse2.9oblivisci2.11obtemperans1.22obviare4.8, 4.27occasio3.14occultus3.9, 4.16occurrere4.8oculus (occulus)3.9, 3.12, 4.8, 4.28odor2.11, 4.2odorare4.23, 4.27offerre4.14oleum1.13, 3.2, 3.7, 4.12, 4.23olla1.13omittere (obmitere)1.19, 4.4omnino2.5, 3.1, 3.16operari4.9, 4.11operatio1.21, 2.1, 2.4, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12opilatio4.28opinari2.1, 4.9, 4.11opinio (oppinio)2.3, 4.5, 4.8, 4.9, 4.11oportet (opportet)1.13, 3.9, 4.1, 4.20opportunus4.9optare4.15opus1.22, 3.3, 4.1, 4.10, 4.13ordeaceus4.20, 4.25ordeum2.6, 3.2, 4.25ordinatio4.8ordinatus4.19organum2.11, 3.10oriens4.2orificium4.25ortolanus3.2os, oris1.9, 4.18, 4.27 os stomaci1.9os, ossis1.14ovum1.12, 2.10oximel (ocximel)2.6pagel1.18palam4.12, 4.15palpebra3.9panis1.12, 1.13, 1.22, 2.6pannus3.7, 4.17, 4.27par3.5, 3.6paralisis4.18parare (parrare)1.12, 1.22, 3.2, 4.25parsP, 2.6, 2.12, 3.16, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.16, 4.21, 4.23, 4.24, 4.26, 4.27particula1.1parum1.22, 3.12, 4.6parvipendere4.21parvitas3.9parvus1.2, 1.3, 1.18, 4.3, 4.15pascens1.14passio2.1passula1.22pasta1.12, 1.13pastinaca3.8patefacere2.9, 4.9, 4.13pater1.22patere4.4pati (paci)1.2, 1.9, 1.22, 3.5, 4.4, 4.8, 4.9, 4.27patiens (paciens, pasciens, passiens)2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 3.10, 4.4, 4.8, 4.9, 4.22, 4.26paucitas4.1paucus4.15paulo4.15pavidus3.11pax2.6pectus2.8, 3.6, 3.11pedes4.8pellis4.27, 4.28pendere3.7perP, 1.2, 1.8, 1.22, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.8, 4.14, 4.15, 4.22percipere1.4, 4.1, 4.3percutiens3.11perdix1.12perfecte (adv.)2.1perfectus1.12, 2.3, 2.4, 2.9, 2.12, 3.2, 4.7perficereP, 3.3, 3.9, 3.14, 4.9perforare4.8perforatio4.13periculosus2.1periculum2.6, 4.9, 4.3peritiaPperitus2.8, 4.10, 4.15permixtus1.9pernecabilis1.2perniciosus4.8perpetuus3.14perutilis3.5pervenireP, 3.6, 3.11philosophicus3.11philosophus1.19, 3.12, 3.14, 3.15phisicus1.19, 4.27piger4.3pinea3.8pinguedo1.14pinguis (adj.)1.16, 3.2pinguis (n.)1.18piper3.8pirum3.2piscis1.18, 1.22pistacea3.7pluresP, 1.5, 1.19, 1.20, 1.21, 2.1, 2.4, 2.6, 4.1pluries2.1, 2.3, 3.14plurimum (adv.)1.21, 3.15, 4.15 ut plurimum1.2, 1.18, 2.5, 4.5, 4.21, 4.22plurimus4.25plus (adv.)1.4, 4.2, 4.25polipodium (pollipodium)3.7pomum3.2 pomum citri3.6, 3.8ponere (possui)P, 1.5, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 4.1, 4.9, 4.15, 4.25popularis4.10populus3.15, 4.8porus1.4portulaca2.6posse1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.9, 2.12, 3.2, 3.3, 3.11, 3.13, 3.16, 4.2, 4.3, 4.4, 4.17, 4.21, 4.25possibilis3.11, 3.16post1.1, 1.7, 1.8, 1.22, 3.11, 4.8, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.23postquam1.9, 4.24postremo4.17postularePpotens1.2, 4.6potio4.8potissime (adv.)1.8, 1.18potius1.21, 2.3potus1.1, 1.9, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 3.2, 3.3, 4.9, 4.13, 4.20, 4.26practica (pratica)2.5, 3.3, 4.4prata1.14pravus1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 3.1pre4.8, 4.20, 4.22prebere1.13, 1.22, 2.11, 4.27precedere1.14, 4.5preceptumP, 4.1precipere4.27precipiensP, 1.2predicere (predicxi)1.10predictusP, 1.6, 1.19, 2.4, 3.2, 3.6, 3.13, 4.9, 4.22premere3.4, 3.6, 3.7preparatio4.1, 4.24preparare1.12, 3.14, 4.2preservando1.1preservatio4.16prestolari4.20preter1.9, 3.5, 3.7, 3.10, 4.7preterire3.16, 4.24princeps2.3principium1.7, 3.2, 4.2pristinus3.7, 4.3prius1.9, 1.10, 3.10, 4.16, 4.17privare3.15pro1.19, 1.22, 3.1, 3.4, 3.6, 4.1 pro certo4.17, 4.18, 4.26, 4.27probatus1.19proculdubio1.8, 1.15, 1.18, 1.21, 2.6, 2.7, 3.5, 3.7procurare4.19prodesse1.3, 1.21, 3.16producere1.21, 3.10, 3.14, 3.15proferre1.22profundari4.19prohibere1.2, 1.3, 1.19, 2.9, 3.1, 3.8, 4.9, 4.13, 4.24prohibitio1.19, 3.11, 4.9prolongare2.2, 4.28promptus (promtus)4.15prophetia (proffetia)3.11propinquus1.21proponere4.15proprie (adv.)1.7proprietas (preteriis?)3.3, 4.23proprius1.3propter1.1, 1.2, 1.18, 1.22, 3.3, 3.11, 3.16, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 4.18, 4.19, 4.20, 4.22propterea4.22prorogare3.8prosequiP, 4.15protegere1.5proveniens4.16provocare1.19, 2.9prudens2.5prunus2.6pruritia3.9ptisana (tippsana)2.6, 4.20puer3.11, 4.16pulla2.10, 3.3pullulare4.1pullus2.10, 4.27pulmo4.21, 4.22pulsatilis3.9, 4.1puls, pultis1.13pulverizare4.23pulvus4.23purgatio2.7putrefactio3.5, 4.25putrefacere4.17, 4.27putridus4.1quadrupes1.14qualis3.10, 4.13, 4.17qualitas1.11, 3.6, 4.2qualiter1.1, 2.3, 3.1quamdiu2.1quamplures2.6, 4.21quamvis2.4, 2.7, 4.3, 4.18, 4.25, 4.26quandocumque4.1, 4.3quandoque4.3, 4.4, 4.9, 4.19, 4.22quantitas1.3, 1.4, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 4.16, 4.28quanto1.4, 1.19, 1.22, 3.1, 3.4, 3.6, 3.12, 4.1, 4.2, 4.16, 4.18, 4.25quantum1.3, 1.5, 1.12, 1.21, 3.10quantumcumque4.1quapropter3.11quapropter3.13quassare3.7, 3.8quatenus1.1, 1.4-que1.1, 1.4, 1.19, 1.22, 2.4, 2.9, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9querereP, 2.6quia1.21, 1.22, 2.3, 3.5, 3.16quicquid1.14, 1.16, 4.4, 4.19quicumque4.1, P, 3.2, 3.9, 3.15, 3.11, 4.8quidamP, 1.1, 1.21, 1.22, 2.9, 1.4, 3.4, 4.1, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.15quidemP, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.21, 1.22, 2.3, 2.8, 2.9, 2.12, 3.3, 3.4, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.17, 4.19, 4.22, 4.28quilibetP, 1.3, 1.7, 1.13quin1.2, 4.3, 4.14, 4.26quoniam1.3, 1.22, 2.9, 2.12, 3.3, 3.9, 3.15, 3.16, 4.3, 4.4, 4.8, 4.16, 4.18, 4.23, 4.25, 4.26, 4.28rabata4.27radius4.2radix1.5, 1.21, 2.6, 3.7, 4.2, 4.9rafanum2.6ramus3.3raro (adv.)3.12Rasis4.6, 4.10, 4.11ratio1.6, 1.22, 2.7, 3.11, 3.12, 3.13, 4.3, 4.4, 4.9raucedo4.21recedere4.26recens1.16, 1.21, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7recidivare (residuare)4.15recipere1.9, 3.7, 3.12, 3.15, 4.1, 4.8, 4.16, 4.22recipere (Rx)3.3, 3.6, 3.7recitare1.1rectificare (rectifficare)3.10rectificatio (rectifficatio)4.1rectus4.7reddere1.22redire4.11reducere3.7, 4.3referre (refere)P, 2.1, 2.2, 3.2refrigerare4.18, 4.20refrigeratio4.23regalia3.8regere4.4regimenP, 1.6, 1.10, 2.1, 2.10, 2.12, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.26 regimen sanitatis1.1, 1.4, 1.11, 1.19, 1.20, 2.8, 3.1, 4.15, 4.17regitivus2.3regius3.8regnum3.14regulare1.5, 3.1relatio2.11relinquere2.4rememoratioP, 1.1, 1.14, 1.19, 3.4rememoratus4.17, 4.20removere3.10, 3.11reparare3.13repente4.18, 4.22reperireP, 2.1, 2.9, 3.5, 3.6, 4.1replere1.1, 2.8, 4.22repletio1.1repletivus4.23reponere3.7, 3.8reputare3.12res3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 4.12, 4.15, 4.23, 4.26reservare4.11resistere3.5, 4.25respectus3.13respondere4.11restaurare2.1restituere4.9retardare3.8retentio4.22retentivus4.3retinere1.4, 1.22, 3.7, 4.18reubarbarum3.2reuma4.21, 4.22, 4.23revel1.18revocatio1.4rex2.3, 3.14ridere2.11risus3.11rizum1.22rosa3.3, 3.4rosaceus2.6, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 4.20, 4.23rostrum porcinum2.6rubeus3.8rudis4.10ruere4.21, 4.22sagax2.2sal1.12salsedo4.25saltem4.13sanare2.3, 4.9sandali3.7sanguis1.21, 1.22, 2.5, 2.6, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 4.1, 4.8sanitas, P1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.22, 2.1, 2.4, 2.8, 2.10, 3.10, 3.1, 3.5, 4.4, 4.15, 4.16, 4.26, 4.28See also regimensanus2.1, 2.6, 3.10, 4.1, 4.3sapiens2.3, 4.7, 4.8, 4.9sapor1.18, 4.25saracenus (sarracenus)1.19, 3.15sartago1.13satietas1.1satis1.16saturitas1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.9scamonea2.5scandalum3.11, 3.12sceleriter2.5scientia2.1, 2.3, 3.15scilicet1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.21, 2.6, 2.7, 2.9, 3.6, 3.12, 4.28scire1.3, 1.11, 1.13, 2.4, 2.10, 3.3, 3.10, 3.12, 3.15, 4.5, 4.7, 4.16scoria3.5scorticatus3.7 (exc-)scribereP, 1.22, 3.8, 2.3secessus (cessessus)4.8secta3.15seculum (ceculum)3.12, 3.13, 3.14, 4.28secundum (prep.)P, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.22, 2.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.14, 3.15, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.11, 4.15, 4.17, 4.23, 4.25securitas2.6securus2.7sed1.3, 1.7, 1.14, 1.16, 1.17, 1.22, 2.3, 2.12, 3.7, 3.8, 4.3, 4.17, 4.18sella (cella)3.7semel2.8, 3.7, 3.8, 4.16, 4.17semen2.6, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 4.4semper2.1, 2.10, 3.9, 4.3, 4.4, 4.5, 4.11senectus3.8senex1.18, 2.1, 4.12, 4.15, 4.16, 1.17, 4.28sensatus2.3sensibiliter4.1sensus2.3, 3.8, 4.17, 4.18sentire4.3, 4.17sepeP, 4.27septenarium4.16septentrionalis4.2septimana3.7, 3.8sequaniavin2.6, 3.4, 3.5sequi1.1, 1.2, 2.3, 3.4, 4.22, 4.26serapinum (seraphinum)2.5sericum (cericum)3.6sermo1.1, 1.2, 1.6, 1.22, 2.11servare1.4, 1.11, 2.12, 4.3serviens2.11servus (servuus)P, 1.5, 3.2, 3.7, 3.15, 4.28seu1.2, 1.13, 1.16, 2.5, 3.2, 3.6, 3.8, 4.13, 4.21, 4.24sic3.4, 3.5, 3.7, 3.1, 4.91, 4.17siccitasP, 2.7, 3.1, 3.7siccus1.22, 3.1, 4.15sicla (cicla)3.2sicut1.5, 1.13, 1.18, 1.21, 1.22, 2.1, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 3.5, 3.11, 3.16, 4.2, 4.17, 4.19, 4.3, 4.23, 4.24, 4.25, 4.27sigillum salomonis3.8signanter1.22, 3.8significare (signifficare)P, 1.6signum3.9silvestris4.28simila1.12similis2.5, 2.6, 2.7, 3.16, 4.3, 4.8, 4.20, 4.24, 4.27similiter2.7, 3.5, 3.9, 3.11, 3.13, 4.3, 4.4, 4.8, 4.13, 4.18, 4.20, 4.25, 4.27, 4.28simplex1.9, 2.12, 4.8, 4.10simul4.26sincopis4.19sincopizare4.8sine2.5, 3.13, 4.3, 4.4, 4.9singulus4.17sinister4.2siquidem1.2, 2.9sirupus (syrupus)1.21, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.20sitire1.4, 2.4sitis (citis)1.9, 4.20sive1.8societas2.11sol3.4, 4.2, 4.17solaris4.2solitudoP, 3.15solitus3.10sollicitudo3.16sollicitus4.25solum (adv.)1.22, 3.7, 3.8, 4.11, 4.15, 4.17solus3.8, 4.2somnus (sompnus)1.7, 1.8, 4.19sorba1.21sparagus2.6, 3.8spasmus4.18, 4.27spatula4.8specialisP, 3.1, 4.9specialiter4.1, 4.16species1.2, 1.14, 1.16, 1.19, 2.5, 4.23speculatio3.15speculativus2.1, 3.15sperare1.9spernerePspica3.7spiritus3.11, 4.1, 4.2spissitudo3.7spissus3.8, 4.1, 4.2splendens3.9splendor3.9sputum1.9stare1.22status3.7, 4.3sticados arabica3.6, 3.8stoliditas3.11stolidus (stollidus)3.11, 4.9stomacus1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.15, 1.22, 2.8, 3.8, 4.16, 4.17, 4.22, 4.25strangulatio4.22strictura3.10, 3.16strictus3.10suadens1.3subPsubito3.11, 4.26subscribere1.20substantia3.5, 3.6, 4.1, 4.23subtiliare4.2subtilis1.8, 1.15, 1.19, 2.10, 2.6, 3.5, 3.9, 4.1, 4.23succedere4.4succus4.13sudare4.17sudor1.19, 2.9, 4.17sufficereP, 1.5, 1.22, 2.12, 4.3suffocatio (subfocatio)4.22suffumigatio (subfumigatio)4.2sugere (suggere)3.2sumach4.25sumere (summere)1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8summa1.21, 1.22summe (adv.)1.22super1.4, 1.9, 1.21, 2.1, 2.3, 2.6, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11, 3.16, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.23, 4.24, 4.28superaspergere4.23superbire3.11superficies3.9, 4.19superfluitas1.3, 1.7, 1.14, 1.18, 1.19, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7, 4.2, 4.18, 4.21, 4.22superfluus1.3, 1.12, 1.19superior2.6superponere4.23susceptio1.2suspirare3.16suspirium3.11, 3.16sustinere2.10, 4.6talis1.2, 1.8, 2.1, 2.3, 2.9, 4.15, 4.17taliter1.5tamarindus (thamarindus)2.6, 3.2, 4.25tamdiu4.17tandem1.12, 2.5, 3.4, 3.6, 3.8, 4.15tanto1.4, 3.12, 4.16tantum1.1, 1.4, 1.8, 1.12, 4.3, 4.4tarde (adv.)1.22temperatus1.4, 2.7, 3.8, 3.6tempestas4.28tempusP, 1.4, 1.7, 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 4.1, 4.4, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15, 4.17, 4.23, 4.26tenasmon (tesnasmon, tenasmone)2.7, 3.3, 4.8tendere1.4tenere1.20, 4.8teneritas3.11tenuus2.6teodoricon2.5tepidus4.18terere3.8tergere4.17terra1.14testimonium2.4testis1.21theorica (tehorica)2.5thesauraria3.8tibia2.6, 4.8tillia1.18timere3.5, 3.9, 3.16timor3.11, 4.14tippsana: see ptisanatolerantia (tollerantia)3.12tolerare (tollerare)3.12, 4.20tollere3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.16, 4.28tortura4.18, 4.27totus2.3, 2.7, 2.11, 3.9, 4.16, 4.23tractatus1.22, 3.15, 4.4, 4.9transferre (trasferre)4.26transire4.2transitorius (transcitorius)3.12tremor4.27tribuere3.7triduum4.3trifera2.7, 3.8tristitia3.11, 3.16triticum1.13tritus3.6, 3.7, 4.23tunc1.1, 1.3, 1.4, 1.9, 1.13, 1.20, 1.22, 2.1, 2.3, 2.7, 2.10, 2.12, 3.3, 3.11, 4.3, 4.16, 4.17, 4.20turbare3.12turbatioPturbidus4.1, 4.2turbit2.7turbulentia (turbullentia)3.6turpis3.14tussis (tuscis)4.22tutus1.22, 2.4, 2.6, 2.7, 4.27tyriaca2.5, 2.8uberans3.11ubi3.10ubique4.5, 4.11ullus3.10ulterius1.6ultimus4.1, 4.2, 4.3ultra1.5unde1.4, 1.10, 1.14, 1.22, 2.1, 2.3, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.16, 4.3, 4.9, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.22, 4.26unicus4.3uniformitas4.7universalis1.1universaliter1.14, 1.22, 2.1, 3.15, 4.1, 4.15, 4.16, 4.17universus4.15unquam2.8, 4.18urere3.5urina1.7, 1.19usque1.22, 2.9, 3.6, 3.7, 3.8, 4.8usus, -ūsP, 1.1, 1.19, 2.5, 2.6, 2.9, 4.16, 4.17, 4.23, 4.26uterque3.8, 3.12uti1.22, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.12, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 4.15utilis1.11, 2.8, 3.9, 4.16utilitas4.16, 4.28utpote1.21uva1.21 uva passa3.5vaccinus1.15valde1.8, 1.13, 1.15, 1.16, 1.22, 2.1, 2.6, 2.7, 3.1, 3.5, 3.9, 3.12, 3.16, 4.1, 4.3, 4.8, 4.9, 4.11, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19, 4.22, 4.23, 4.27validus3.9valorPvanagloriari3.11vapor3.1, 3.8, 4.1variari1.2varietas4.17vas3.7, 3.8vehemens2.8vehementer4.23velle1.2, 1.4, 1.10, 1.20, 1.22, 2.8, 2.10, 4.15, 4.17vena1.8, 3.9, 4.1venari4.28venatilis4.28venire4.9venterP, 1.4, 1.14, 2.6, 2.9, 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 4.3, 4.9, 4.20ventriculus4.1ventus4.2veraciter3.12, 3.14, 3.15, 4.9, 4.15, 4.17, 4.23verbumP, 1.1, 4.3veritas3.11, 3.14, 3.15, 4.17, 4.27, 4.28vero1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.5, 3.8, 4.3, 4.6, 4.15, 4.16, 4.19, 4.20versus4.2verum (adv.)1.19verumtamen3.5, 4.15, 4.16verus1.9, 1.22, 2.3, 3.14, 4.8, 4.9vestis4.27vexare (vecxare)1.7via2.3, 2.6, 3.11, 3.15, 4.7, 4.26vicissim (viscisim)3.8vicus4.2videlicet1.7, 4.1, 4.17, 4.22, 4.25, 4.27videre1.21, 4.5, 4.8, 4.15, 4.19, 4.28videri3.9, 3.14, 4.9, 4.11, 4.18, 4.26vigere1.4, 2.12vilis1.22vinum2.10, 4.16viola2.6violaceus (violaseus)2.6, 3.7violens2.4, 2.5violentia2.5vir4.7virtus1.5, 1.22, 2.3, 2.10, 2.11, 3.5, 3.7, 3.9, 4.3, 4.6, 4.22, 4.28vis1.1, 1.5, 3.10, 4.8viscera1.14visivus3.9visus, -ūs4.28vita1.22, 3.8, 3.8vitalis2.11, 4.1vitare1.3, 1.6, 1.7, 1.22, 2.6, 3.15vitellus1.12, 2.10vitreatus3.7, 3.8vitreus3.7vivere4.8vividus3.9vocare2.3, 3.14, 4.1vociferatio4.21voluntas4.8, 4.15vomitus2.6, 2.8vox3.9, 4.21vulgaris1.18vulnerare4.8vulnus4.8vulpinus4.27xilobalsamum3.8xilocaracta1.21Ypocras1.1, 1.6, 4.11yringus2.6zinziber3.8zuccara (zuccarum)2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 4.20
Index of Technical Terms and Materia Medica

Explanatory note: The 0 refers to the introduction; the numbers before and after the dot refer to the respective chapters and paragraphs.

abdomen1.14abode, high0abrasion2.7; 3.3abstention. See water(s)Abū Marwān ibn Zuhr3.2See also Ibn ZuhrAbū Naṣr al-Fārābī4.4abundance, of the descending humor4.22See also food(s)action(s)3.3; 4.3, 4, 9 good3.11 natural4.3 of nature4.5 soundness of its2.3activity/activities, of the craft to restore lost health2.1 proper4.3See also animal(s)acts, of thinking3.16acumen2.3admonitions. See books, Law, people, Prophetsadornment, of his soul with moral virtues3.14advice1.22; 2.1, 4.21 of an accomplished physician2.8 of a physician of superior knowledge2.5al-Afḍal. See treasuryaffliction3.11 severe1.8aloeswood4.20 fragrant3.8agaric, its refining properties and its severely drying effect2.7 reliable as a purgative2.7See also evacuationages, the different4.17aging3.8agriculture4.4ailment(s)4.3 minor4.3air4.27 changes in the4.2 in cities4.2 corruption of the4.1 in deserts and steppes4.1 essence of the air which reaches the body through inhalation4.1 to improve the4.2 improvement of the4.1 inhaled from outside4.1 putrefied4.2 putrid, evil-smelling, or turbid4.1 slightest change in the4.1 stagnant, turbid, thick, misty, and foggy4.2See also pneuma(s)almond. dry kernels1.22 oil3.3, 8ambergris2.11Āmid. See vesselamount1.4, 22; 3.8; 4.8 good1.4 small4.16See also consumption, refuseanalogy4.7ancients. See booksangel3.16animal(s)1.5; 4.3 the activity of his1.5 the carcasses of their4.2 the extremities of1.14 the head of all1.14 whose meat has a temperament which is very contrary to the nourishment of human beings4.27 [whose meat] is very suitable4.27See also hair, meat(s), speciesanise3.7, 8answers4.11 nonsensical4.11antula3.8anxiety/anxieties3.6, 10, 16 great3.11aphorism(s)2.3; 4.6, 10, 11appetite1.1–3, 14; 3.9; 4.25apple3.2application1.1 of multiple drugs2.12 practical individual4.13apprehension, deficient3.16apricots1.22argument1.22Aristotle2.3arms, cut off below the elbow4.8art3.10; 4.9, 11 of cure2.1 medical4.11 of medicine0; 2.1; 4.4 of medicine comprises three regimens2.1 perfect in his4.7 principles of this4.9See also Elders, medicine(s), principlesarteries. See vaporash, fruit of the ash tree3.8ʿaṣīda. See flourasparagus, roots2.6 seed3.8ass, wild, has a great specific property4.28assistance, external4.3See also medicine(s)astringents4.3attitude. See coitusauthor4.7, 11, 13azarole. See zuʿrūrbag3.7See also linenbalance3.10balsam, peel3.8barberry, seeds3.3bark. See endivebarley, groats2.6 gruel2.6; 3.2See also dish(es), injection, vegetablesbarrier. See interventionbasil, bush2.11basin, bathing4.17bath1.8; 4.15, 19, 20See also conflict, heat, sleepbathhouse1.10; 4.9, 17, 21, 26See also sleepbattle4.8beans4.23beer4.20bees. See honeybeet(s)3.2 juice3.2behens, the two3.8being, human2.1; 3.13, 16See also maintenancebeings. See animal(s), clothesben, spiced, oil4.23benefit(s)1.19; 3.16 great1.1See also winebenevolence4.28betony3.8bile, black3.7 yellow1.17; 3.7bleeding, with the extraction of much blood2.5blite3.2blood1.22; 3.5, 6 much4.8See also bleeding, extraction, move, vapor(s), withdrawalbloodletting4.13, 15blows, severe, in the cavity of the body4.8body/bodies1.6, 20; 2.7; 4.3, 9, 16, 17, 19, 20 external surface of the4.19 human4.3 improvement [of the condition] of his3.14 of living creatures4.1 strong3.9 weak3.9 wet with sweat2.9See also air, blows, change(s), corruption, drunkenness, fish, increase, move, power(s), regimen(s), scarification, surface, withdrawalbone. See meat(s)books2.2; 4.9, 11, 14 dealing with the improvement of morals and the discipline of the soul3.11 on ethics, the disciplines of the Law, and the admonitions and laws spoken by the sages3.15 lengthy1.11 the scholarly, on sciences [composed] by the ancients2.3 in the various sciences3.11bottom, of the stomach1.8bowels, to relieve the3.3brain3.1, 8; 4.18, 21, 28 anointing the4.23 strengthening the4.23 substance of the4.18, 23See also drunkenness, vapor(s)bran1.12See also decoction(s)bread1.13; 2.10 a little2.6 made of coarsely ground grain1.12 made from the finest white flour (samīdh)1.13 made from white flour (ḥuwwārā)1.13 mixed with olive oil or with other oils1.13 soaked soft part2.6 well prepared1.3, 12, 22 well prepared wheat1.12 white1.13breath4.27.See also cats, pigeonsbroth. See meat(s)buds. See syrup(s)building(s), high4.2 tall4.2būrī. See fishbutter, fresh and clarified1.16cabbage1.20calamity/calamities, a calamity of the calamities of the world3.11calculation1.5camel. See milkcapacity. See stomachcarcasses. See animal(s)cardamom3.8cardia. See stomachcarob1.21carrot, seed3.8cases4.5castoreum2.5; 4.13cats, furs from the skins of, causes illness, just as smelling their breath4.27catarrhs4.21, 22, 23 hot4.21 hot and cold4.22category, of something possible3.16cause(s)1.3; 3.9, 11, 14; 4.8, 9 for all kinds of diseases1.2 external4.8 major1.22cautery4.13cavity/cavities4.22See also blows, lungs, stomach, vapor(s)celery2.6change(s)4.26. in the body3.9See also aircharacter4.28cheeks3.11cheese1.16 fresh, white in color, sweet of taste and light of fat1.16 old, with much fat1.16cherries2.6chest(s)2.11; 3.11 weak2.8 widened3.6chicken, boiled3.3See also meat(s), soup, yolkchildren3.11; 4.16choice4.2Christ’s thorn, fruit of1.21cinnamon3.8circumstance2.1city/cities4.2 with open horizons, especially towards the north and the east, high on the mountains or hills, sparse in trees and waters4.2 outskirts of the4.2See also air, peoplecitron, peel3.6See also syrup(s)cloth4.17 clean linen4.17clothes4.21 the most harmful for them are clothes [made] from the fur of foxes4.27 the most suitable for human beings are clothes [made] from the pelt of sheep4.27clothing. See hairclove3.8; 4.20 as fine as dust4.23cocting4.19coitus3.8; 4.15 attitude of all men regarding4.15cold, intense1.7; 4.21See also emesiscoldness4.18colocynth, pulp2.5; 4.13color3.9 pallid3.9See also cheesecommand, high0composition0; 3.4, 5, 7compound3.5comprehension, lack of4.1conceit3.11condition(s)2.8, 9; 3.15; 4.1, 3, 9, 27See also physician(s), soulconflict, between the sleep and the heat of the bath4.19consciousness. See patient(s)consideration3.16; 4.8, 9 good3.5 of the truth of things3.13consistency. See syrup(s)constitution, strong physical3.9constriction, of the pores1.4See also soulconstruction4.4consumption4.28 of food left overnight, or meat left overnight4.24 of which is illicit1.19 of a large amount of good and healthy foods1.3 of a small amount of foods of a bad quality1.3 of young full-fledged pigeons cures diseases of the nerves4.27See also sweetscontemplation, rational3.16contents4.5continuity, dissolved1.1convalescent(s)4.15See also intercourseCordova0cornerstone, of the preservation of health1.5corruption, of his body3.14See also aircough4.21courage3.12court, wide4.2craft. See activity/activitiesCreator3.14 devotion to His worship3.14See also interventioncreature(s). See body/bodies, power(s)cubeb3.8cucumber(s)1.20 juice of squirting4.13 seed2.6 small1.20 small seed2.6cure4.4, 9.See also art, habit(s)custom(s)1.22; 4.3cutting4.13damage. See vinegardanger4.3day1.8 beginning of the1.20See also exerciseDe sensu et sensatu2.3dead4.2death2.5; 3.13; 4.8, 9 from which there is no escape3.13 foreboding of0 of a person who was dear to him3.16See also disease(s)decoction(s), of bran2.6 compounded from mild and safe remedies2.6 mild4.8defects4.28 moral3.14deflection3.11deformation. See souldegree3.11 of harm4.15delight3.11delusion, melancholic3.10depression0; 3.1deprivation. See nourishmentdescription, of its preparation3.6 of its usage4.17deserts. See airdesire4.15deterioration4.1determination, of the quantity of food1.4devotion. See Creatordiarrhea4.3difference. See disposition(s)difficulty4.11digestion(s)1.9, 19, 22 bad1.2 diversity of1.3 feeble0 kinds of bad1.2 second, in the liver1.2 strong in the winter1.4 third, in all [the other] organs1.2 three3.8See also dish(es), feebleness, sleep, stomach, superfluity/superfluitiesdiminution. See pneuma(s)directions. of the attending physician2.9directive2.8dirham(s)3.2, 3, 7, 8discernments, combined2.3discipline(s). See books, Law/law(s), people, souldisease(s)0; 1.5, 21; 2.11, 12; 3.10; 4.7, 9, 16 chronic2.9 cold2.11 hot2.11 mild4.5 more manifest than the strength [of the patient]4.6 obscure2.2 stronger that the strength of the patient2.3 that ultimately leads its host to death2.5See also cause(s), consumption, disposition(s), habit(s), hare(s), healing, lientery, nature(s), nerve(s), physician(s), repulsion, strength(s), vigordish(es)1.3 cooked with [barley] gruel4.25 cooked in juice of unripe, sour grapes, vinegar, lemon, barley gruel, sumac, quinces, or pomegranate seeds4.25 cooked in sumac, pomegranate seeds, quinces and the juice of unripe, sour grapes4.25 different, digested in different digestions1.3 a lemon3.2 many1.3 one, with every meal1.3 vegetarian2.6 to which vinegar and lemon juice have been added4.25dispersal. See pneuma(s)disposition(s)3.7, 13 difference in1.22 of the organs to diseases1.2 virtuous3.11dissolution. See pneuma(s)distress2.7; 3.3diversity. See digestion(s)dogroses. See water(s)dough, cooked like like iṭriya and lākisha—and this is what the Persians call ṭuṭmāj1.13 that is fried like zalābiyya1.13drinks4.20 intoxicating4.23 usual2.6dropsy4.20drug(s)4.3 compound2.12 the least compound2.12 simple2.12See also applicationdrunkenness, harmful to all people4.16 is an indigestion that pervades the whole body and especially the brain4.16See also state(s)dryness. See stool(s)dullness. See senses, understandingdust. See clovedysentery, severe4.8east4.2See also city/citieseffect(s)3.6 cleansing4.25See also agaric, raisins, vinegarefforts4.4eggs. See yolkeggplant1.20elbow. See armselderly4.12, 17.See also intercourseElders, of the Art3.3electuary/electuaries3.6, 8See also fruit(s), ingestionemesis2.6 not beneficial at a time of severe cold2.8 once or twice a month is very good in the regimen of health2.8See also evacuationemotion. See soulendive, bark of endive roots2.6 seed2.6endurance. See thirstenemas4.13 mild2.6 sharp2.5energy1.4error(s)2.3; 4.4, 8 grave4.8 very grave4.8See also physician(s)eryngium2.6escape4.3See also death, evil(s)essence. See airethics. See booksevacuation4.13 by emesis [using] strong remedies2.5 with hieras, agaric, turpeth … Indian laburnum2.7 strong2.7 by strong attracting purgatives2.5evidence3.9 clear4.15evil(s)3.11, 13 a great evil of the evils of the world3.12 the greatest evil in the world3.13 from which there is no escape3.13 imaginary3.12exaggeration3.11example4.8excess, of exultation3.11excrement4.27exercise1.6, 7, 10; 4.26 in the beginning of the day1.7 on an empty stomach1.7 neglect of1.7 physical1.5; 4.15 very strong1.7exertion1.1, 7See also lazinessexistence2.3expectation, lasting, and hope3.16experience2.4, 4.28See also virtuesexperts3.15 long2.3expulsion, of the superfluities1.7extraction, of blood2.6extremities. See animal(s)exuberance3.11exultation. See excesseye(s)4.8, 28 sunken3.9See also mindeyelids, too heavy to move3.9face3.9 radiant3.9factor, active4.4 major, in the preservation of health4.16faculty/faculties4.9 animal2.11 expulsive1.3; 3.7 natural2.11 psychical2.11farmer4.4fat1.14See also cheesefather1.22faṭīr1.13fear3.15 of something that normally he would not be afraid of3.10feces1.7feebleness, in his digestion4.3fennel, fresh3.7 kernels of3.3fever(s)1.22; 2.7; 4.9, 25 bad4.9 ephemeral1.22 generation of putrid1.22 recurrent4.15 substance of1.22See also oxymel, patient(s)field. See sheepfigs1.21, 22 dry1.22fire3.5, 7 low3.6, 7fish1.18, 22 those that are called būrī (mullet) or rāy1.18 with a large body and salted ones1.18 that have a small body, white flesh1.18 that live in bad waters and that are very fat and very viscous1.18 that live in the sea or in streaming waters1.18flame, of the innate heat1.6flatulence, in the hypochondria1.15flesh4.28See also fishflour boiled flour such as ḥarīra, ʿaṣīdaSee also breadflowers. See infusion(s), lavender, rose(s)foam. See honeyfodder1.5followers3.11food(s)1.1, 8; 2.4; 3.2; 4.9, 15, 16, 17, 25 abundance of2.1 bad1.3, 16 badly digested in the stomach1.2 that has begun to spoil4.24 best of1.12 common with us1.11 excellent1.12 good qualities of all1.19 not good1.13 improvement of the4.1 light2.10 quality of the1.11 softening the2.6 sweet4.25 usual4.9 various types of1.2 very bad1.13 of the very best quality and of a moderate quantity1.6See also consumption, determination, heaviness, knowledge, putrefactionfoodstuff1.21foxes. See clothes, meat(s)francolin. See meat(s)freedom. See soulfruit(s)1.21, 22 astringent1.22 conserves, their syrups and the electuaries made from them1.21 dry1.22 fresh1.21 in general are bad1.22 softening1.22 summer1.22See also ash, infusion(s)fumigation4.2fumitory, chopped seeds of3.6functions, natural4.3 psychical4.1 vital and natural4.1fur(s). See cats, clothes, hare(s), squirrelfuture3.16Galen1.2, 8, 15, 16, 22; 2.2, 9; 3.5, 11; 4.1, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 25galingale3.8garlic1.20garment, which is called qarṭāsī is objectionable4.27gazelle. See meat(s)generation. See fever(s)generosity4.28ginger3.8goal4.4 ultimate4.4goat. See milkGod0; 1.22; 3.2, 8; 4.8, 28 Lord of the two worlds4.28 his separation from3.14good(s)3.12 a, from the goods of the world3.11 a great, from the goods of the world3.12 a very great3.11 the greatest, in the world3.13 imaginary3.12grain. See breadgrapes1.21, 22See also dish(es)Greeks, all the ancient2.2grief3.16groats. See barleygruel. See barley, dish(es), injection, vegetablesguidance. See physician(s)habit(s)3.2, 7; 4.3, 26 fundamental for the preservation of health and the cure of diseases4.26 healthy4.26habitus3.11hair, [of animals used] for clothing4.27 parting of the4.23happiness, eternal3.14 the ultimate, in both worlds4.28hare(s), the fur of, heats greatly and is beneficial for diseases of the nerves4.28See also meatḥarīra. See flourharīsa. See breadharm1.3, 8; 3.11; 4.3, 8, 15 done by most bad regimens that most people adhere to1.6 serious2.6See also degreehead4.18, 21, 23 becomes congested quickly2.8See also animal(s), water(s)headache2.8 mild4.3healing, of diseases4.17health0; 1.4, 20; 2.10; 4.15 everlasting4.28 of the healthy3.10See also activity/activities, habit(s), liver, maintenance, preservation, regimen(s), state(s)healthy2.8See also healthheart3.1, 8 gladdening, strengthening and invigorating the3.6See also vapor(s)heat4.17, 19, 20, 21 of the bath4.19, 20 extreme3.8 innate1.6; 4.19 intense1.7; 2.8; 3.4; 4.21, 23See also conflict, flame, increase, move, withdrawalheaviness, of food1.1hellebores, the two2.5, 4.13hemiplegia4.18, 27hen, fat3.2hieras2.7See also evacuationhills. See city/citiesHindu(s)1.22Hippocrates1.1, 6; 2.2; 4.11hoarseness. See voicehoney, bees’1.17; 2.6 bees’, from which the foam has been removed3.8 a little1.15 water2.6hope. See expectation, patient(s)horizons. See city/citieshorripilation. See skin(s)house. See pigeonshumor(s)3.1, 5; 4.17 bad1.9; 2.8 crude4.9 harmful1.20 phlegmatic1.14See also abundance, putrefactionhunger1.9 false1.9 real1.9 true1.9ḥuwwārā. See breadhypochondria3.10See also flatulenceIbn Zuhr3.5; 4.14See also Abū Marwān ibn Zuhrignorance. See physician(s), soulignorant3.11 the softness of their soul3.11illness(es)2.1; 4.17, 22 became protracted and worsened4.8 different types of4.17 mild2.6 psychic3.10 severe2.6See also cats, indigestion, physician(s), regimen(s), time(s)imperfections, moral3.11impossibilities3.16impression3.11improvement. See air, body/bodies, books, food(s), water(s)increase, of the innate heat inside the body1.4indigestion0; 1.2, 14; 4.8 a severe one that is fatal or a mild one causing illness1.2See also drunkennessindividuals3.11; 4.15indolence3.1inertia1.1infusion(s), compounded from fruits, seeds and flowers that are usually taken by the healthy2.6 of rhubarb with tamarind3.2 of tamarind2.6ingestion, of the multi-beneficial great electuaries2.5inhabitants. See refuseinhalation. See airinjection, with barley gruel2.6instruction2.5, 9instruments, musical2.11intellect, a good4.11intensity3.11intent1.22intention1.1 of this treatise1.11; 3.15intercourse, sexual1.8, 10; 4.15, 26 is life-threatening for the sick and convalescent and very harmful for the elderly and for every one with a dry temperament4.15intervention, of a barrier between him and his Creator3.14intestines3.3, 7, 8investigation4.11Islam1.19See also Law/law(s)iṭrīful2.7 the great3.8iṭriya. See doughjourney2.1joy3.9, 11 a lack of, of something that normally he would enjoy3.10judgement, fair4.13juice. See cucumber, dish(es)julep3.8kawāmikh4.24kernels. See fennelkhilāṭ1.16; 4.24kid, suckling, is good nourishment and digests quickly1.14kidneys4.20king(s)3.8 take a number of physicians2.3knee. See legsknowledge2.0, 4 of ethical philosophy3.11 of the nature of that which exists3.13 of the natures of all the foods1.11 of the stratagem to remove these3.10See also advice, passions, physician(s), Prophetslaburnum, Indian2.7; 3.3 manner of its preparation3.3 scales of Indian3.3, 7See also evacuationlack. See comprehension, physician(s), soullākisha. See doughlamb, many superfluities, there is no good in it1.14lancing4.13laughter3.11lavender3.6 flowers3.8Law/law(s)1.22 admonitions and disciplines of the3.10 disciplines of the3.11 disciplines and admonitions of the3.11 religious4.11 religious laws that preceded Islam3.15See also books, people, Prophetslaziness1.1 giving up laziness for exertion1.6leaves. See rose(s)leek1.20legs, [cut off] below the knee4.8lemon, juice3.2 peel2.6; 3.8See also dish(es), syrup(s)leopard’s bane3.8lientery4.22 a disease that is hard to cure4.22life3.13 long3.8 long life or a short3.15 shortening of his3.14 whole of his1.22See also liver, prolongationlight, of the day3.9See also visionlightness1.4linctus3.8linen, a bag of fine3.7liquid(s)3.7liquorice2.6; 3.3, 7liver, health of the3.5 our life lies in the health of the1.22See also digestion(s), pistachio, raisins, swelling, vapor(s), vinegarloneliness0loss. See memory, wealthlungs, cavities of the4.22mace4.23maidenhair2.6; 3.3maintenance, of health of a human being3.5man/men2.1; 4.15 young4.15See also coitusmanna, two kinds of2.6marshmallow, pounded marshmallow stem3.7 seeds3.3 stem of, and its seed2.6massage4.13, 17Master0; 3.2, 4–7, 9, 28 the most eminent Master and Sovereign0See also regimen(s), temperament(s)mastic3.7, 8See also syrup(s)meal1.1, 8, 9, 10, 22; 3.2 meal after meal1.9 the lightest2.4 not to go to sleep immediately after a4.23 not to move after a1.2 satiating1.1See also dish(es), movement(s), water(s)mealtime3.2meaning4.6measure2.12; 4.28meat(s)1.14 the best of game meat is the gazelle; similarly the hare4.28 of birds1.14 broth2.10 of chicken2.10 of the chicken, francolin, ṭayhūj, turtledove, partridge1.12 cooking4.28 the front part and that which is attached to the bone1.14 good1.3 of land animals1.14 of sheep4.27 of sheep in their first or second year1.12 of wolves and foxes4.27See also animal(s), consumptionmedicaments, the powers of the3.7medication(s)2.12; 3.2; 4.3 dry3.8 with healthy remedies2.6medicine(s)1.21; 2.4, 8; 4.3, 4, 6, 11 assistance of4.3 with nutritional properties2.12 is a studied art4.10See also art, principlesmedlar. See zuʿrūrmelon, yellow1.20memory, loss of4.1messenger0micturition1.19, 20milk1.16; 4.23 all that is made from1.16 best1.15 fresh1.15 goat’s1.15 of a she-camel1.15mind4.23 mind’s eye3.16misery, eternal3.14misfortune3.16mistake4.3mithqāl3.6Mithridates2.5, 8moistures, superfluous12morals. See booksmountains. See city/citiesmouth. See salivamove, of the innate heat and the blood to the exterior of the body3.9movement(s)1.7; 3.9; 4.18 after the meal1.8 before the meal1.8 deep sighs1.7 strenuous1.8 strong or fast or a combination of both1.7 vigorous, whereby breathing changes and a person begins to heave1.7See also power(s), soul, weaknessmunificence4.28Mūsā ibn ʿUbayd Allāh0musk2.11; 4.20 Iraqi3.6mutton1. 22myrobalan(s)3.8 Chebulic, Indian and belleric3.8 emblic3.8 preserved2.6myrtle2.11nard3.7, 8nation, wise3.15nature(s)1.1, 3, 14; 2.2, 3, 4; 4.3, 4, 5, 7 does what is proper, and that she does not need anything else beside her for the cure of diseases2.2 is skillful and sagacious2.2 is sufficient to cure diseases2.2See also action(s), knowledge, physician(s), vessel(s)need2.3See also physician(s)needle, thin, or thorn4.8neglect. See exercisenenuphar2.11nerve(s)4.8, 18 all diseases of the4.27 diseases of the4.28See also consumption, hare(s), obstructions, paralysis, vapor(s)news3.9 sudden3.9north4.2.See also city/citiesnose4.21nourishment1.14, 20; 2.10, 11; 4.26 abundant, good1.13 bad1.18 very bad1.21 beneficial1.9 the deprivation of2.5 good1.17 good, abundant and fine1.19See also kidnutrient(s)1.21 very bad and thick1.16 good1.15, 16 with medicinal properties2.12nutriments, the best of all1.19nutrition4.8 bad1.16nuts. See pinenux vomica2.5obstructions, of the hollow nerves4.28odor(s), fragrant2.11; 4.2See also water(s)oil(s)4.12 fragrant olive3.2 olive2.6 rubbing with4.13See also almond, ben, bread, pistachio, vegetablesold4.15olive. See oilonion1.20opinion3.15opopanax4.13opportunity, at every4.15opposite3.16; 4.1orach3.2 seeds2.6organ(s)1.3; 4.3, 20, 22 digestive3.7 distended1.1 substance of the internal4.22See also digestion(s), disposition(s), swellingorigin4.1, 18orthopnea4.22ounce(s)3.2, 3, 4, 6, 7, 8outcome4.4outskirts. See city/citiesoven1.12oxtongue2.6; 3.6, 7, 8oxymel2.6; 3.5 very beneficial for all fevers3.5See also raisins, rose(s), syrup(s)pain4.3 mild4.3paralysis, of the facial nerve4.18, 27parsnip3.8part(s)2.7; 4.3 bodily1.14See also scarificationpartridge. See meatpassions3.11, 15 removal of these3.10See also soulpassivity4.3patient(s)2.2, 4, 5, 9, 10, 11, 12; 3.10; 4.4, 8, 9 with fever4.9 lost consciousness4.8 no hope for saving the2.3See also disease(s), vigorpeace0peaches1.22pear(s)1.22; 3.2peel. See citron, syrup(s), tamarindpelt. See clothespeople1.22; 4.8, 20, 21 all1.0, 13, 16, 20; 3.9; 4.17 of the cities2.1 heathy2.4 healthy and sick0; 4.0 in general0; 1.21; 2.1; 3.15; 4.16 many1.22; 4.1 with a moist temperament1.18 often fall ill2.1 old1.17, 18; 4.28 sick0; 4.26 trained in ethical philosophy or in the disciplines and admonitions of the Law3.12 young1.17See also drunkenness, harm, regimen(s), vegetablespepper, long3.8Persians. See doughperson, sick and healthy3.10perspiration1.19philosophers3.11, 12, 14, 15philosophy, practical3.10See also knowledge, peoplephlegm3.5, 7, 8.See also stomachphysician(s)0; 1.3, 7, 11, 12, 19; 2.0, 1, 3, 6, 8, 12; 3.1, 4, 10, 15; 4.1, 4, 5, 7, 8, 13, 17 accomplished2.3, 4 very accomplished2.4 one cannot trust his knowledge2.1 careless4.8 deficient and his knowledge cannot be relied upon0 eminent2.12; 3.5; 4.24 guidance of a2.1 ignorance of, about nature2.3 indispensable at any time, or in any condition2.1 lack of a2.1 most eminent4.3 need for a physician during illness2.1 no need for a physician in any wise4.6 needed to support and promote the strength [of the patient] against the disease4.6 needed to support the strength [of the patient]2.3 number of2.4 only has to support nature, and to follow in her path2.2 [physicians’] errors4.8 skilled2.9 skillful2.10; 3.10; 4.10, 27 of no use2.3 well-known2.4See also advice, directions, king(s), squirrel, statement(s)pigeons4.27 to smell the breath of pigeons and to keep them in the house4.27See also consumptionpine, nuts3.8pistachio1.22; 3.7 oil3.8 very beneficial for the liver1.22pitcher3.7place(s)4.24 in all places and all times0; 4.0, 5 dwelling4.2 in many1.11 where one lives4.2plants, aromatic, and spices4.23pleasure3.9; 4.15pleurisy4.22plums1.22; 2.6pneuma(s)3.1; 4.1, 2 diminution and dispersal of the visual3.9 dissolution of the pneuma3.11 the finer the pneuma is, the more it changes with changes in the air4.1 natural4.1 psychical4.1 vital4.1pneumonia4.22poisons4.24polypody3.7pomegranate, seeds4.20 with its seeds3.2See also dish(es)pores1.19See also constrictionpossessions, futile3.14posture3.9power(s)4.3 expulsive4.22 that governs the body of a living creature2.3 natural movement of the expulsive4.3 weakness of the retentive4.3See also medicament(s)practice4.13preparation3.7See also description, laburnumpresence, of someone who dilates his soul by his company2.11preservation, of health1.1, 6, 7See also cornerstone, factor, habit(s)principles, of the art of medicine1. 21See also artprogeny4.15prohibition, of drinking water2.5prolongation, of his life3.14proof4.9property/properties3.7 specific3.3; 4.23See also agaric, ass, medicine(s), nutrient(s)Prophets, admonitions and the laws received from the3.11 knowledge of their virtuous ways3.11prosperity. See state(s)pulse, larger3.9 small3.9purgative(s)3.4; 4.14 strong4.8 weak4.8See also agaric, evacuationpurpose1.22See also treatise(s)purslane, seed2.6putrefaction4.9, 24, 25 of their food4.2 of the humors3.5qarṭāsī. See garmentquality/qualities. See consumption, food(s), soulquantity1.4; 4.23.See also determination, food(s)quince(s)1.22; 3.2See also dish(es)radiance3.9radish1.20; 2.6rāʾib1.16raisins1.22; 3.5 the beneficial effects of the3.5 very beneficial for the liver1.22 black3.5 friends of the liver3.5 its heating effect3.5 oxymel syrup of3.5See also syrup(s)raṭl(s)3.2, 3, 5, 6, 7, 8rāy. See fishal-Rāzī2.3; 4.6, 10, 11reason(s)1.22; 2.3; 4.4, 9, 15recovery4.9rectification. See soulreflection3.16refuse, the large amount of, and waste4.2regimen(s)0, 2.10; 3.10; 4.3 of body or soul4.2 of the convalescent and the old2.1 dietetic2.12 entire, of health1.1 of the existing [state of] health so that it is not lost2.1 that Galen calls “vivification”2.1 of health1.1,8–11, 19; 2.8; 3.1; 4.17 of health in general0; 1.0 healthy, good4.3 of the healthy2.1 of my Master in particular3.0 to be relied upon for curing the illnesses0 of the sick2.1 of sick people in general0; 2.0 of those who are neither perfectly healthy, nor sick2.1See also art, emesis, harmrejoicing3.9relationship4.2remarks, nonsensical and pretentious4.11remedies, very complex2.12 mildest2.12 stronger2.12See also decoction(s), evacuation, medication(s)repulsion, of most diseases1.5residues, retained3.7rest1.6result3.16rheum4.21rhubarb3.7 good3.2See also infusion(s)rice1.22riff-raff4.10robs2.6rocket, seed3.8roots. See asparagus, endive, watermelonrose(s)2.11; 3.4 flowers of fresh3.3, 7 fresh3.3 fresh leaves3.6 leaves of red3.8 oxymel syrup of roses3.4 petals of fresh3.4 preserved2.6 refined syrup2.6; 3.2, 3See also syrup(s), water(s)rule(s)1.9, 10, 11; 2.8, 12; 4.9, 26, 27 that are easy to remember1.1 fundamental4.2 hortatory0; 4.0 medical4.26 two1.1 useful summarizing1.11sabbaths, three, that is twenty-one years4.16sadness3.6safflower3.2sagapenum2.5sages. See booksṣaḥna4.24saliva, being drawn to the mouth1.9salt, a grain of1.15samīdh. See breadsatiation1.1–4satiety1.1scammony2.5scarification, of the thighs or the upper parts of the body2.6scholar, conscientious4.9science(s)3.15; 4.11 conventional4.11 natural4.11See also bookssea. See fishseaman4.4seamanship4.4season(s)4.17, 23seed(s)3.5, 8; 4.4 inflating4.23See also asparagus, barberry, carrot, cucumber, dish(es), endive, fumitory, infusion(s), marshmallow, orach, pomegranate, purslane, rocket, tamarind, watermelonsenna, of Mecca3.7senses3.8; 4.18, 24 dullness3.8separation. See GodServant/servants0; 1.4, 5; 2.1; 3.6, 7, 8, 15; 4.27, 28 minor3.2shanks1.14sheep, that of, that graze in the field1.14See also clothesship4.4shīrāz1.16shortening. See lifesick2.6, 8; 4.8, 9See also intercoursesieve3.6silk, raw3.6ṣīr4.24sittings, two or three3.7situation, intermediate2.6skin(s)4.17 horripilation of the4.17See also cats, water(s)sleep1.7; 4.19 after leaving the bath4.19 in the bathhouse is very bad4.19 helps the digestion1.8See also conflictsmell4.27softness4.3, 18See also ignorant, soul, stool(s)sorrel, syrup3.6soul2.11; 3.8, 11, 12, 13, 15, 16; 4.16 cheerful and dilated3.10 condition of the4.1 constriction of the3.10, 16 deformation of his3.14 dilated and gladdened3.6 lack of discipline of his3.11 moral qualities of the3.11 movements of the3.10 passions of the3.9, 10 rectification of the state of their soul3.10 softness and ignorance of the soul3.11 training the soul in freedom from emotion3.15See also adornment, books, ignorant, presence, regimen(s)soup, chicken2.10Sovereign. See Masterspasms4.8, 27 sudden4.18species, of animals3.13speculation, those engaged in2.1spices. See plantsspinach3.2spoon3.7spur4.3squirrel, fur of the, has been praised by the physicians4.27stamina4.3star3.16state(s)3.12 of the defeated and victorious3.9 of drunkenness4.15 of health3.10 of prosperity and the state of vengeance3.12 of someone who is afraid and anxious3.9 of someone who is confident and hopeful3.9See also soulstatement(s)1.1,6, 21, 22; 4.6, 11, 17 general1.8 general, of the great physicians1.1stem. See marshmallowsteppes. See airstimulant, external4.3stomach1.1, 4, 9, 15, 20, 22; 2.8; 3.7, 8; 4.15, 16, 17 and its cardia4.25 cardia of the1.9, 22 cavity of the4.22 distending the stomach and overfilling1.2 empty1.9, 20; 4.17 filling the stomach to the utmost of its capacity and distending it1.1 the phlegm in the4.25 with a strong digestion1.13See also bottom, exercise, food(s), swellingstool(s)4.9 best thing for softening the3.2 dry3.1 a little bit dry4.3 dry and hard0 dryness of the3.7 hard as stone3.3 moderate, cohesive and slightly tending towards softness1.4 soft2.9; 3.1, 7 a little bit soft4.3 to soften the3.1 softening the2.6; 3.4See also syrup(s)stories, joyful2.11stratagem. See passionsstreets, narrow4.2strength(s)2.3, 10; 3.5, 9; 4.8 [of the patient] has the upper hand over the disease4.6See also disease(s), physician(s)stupefaction3.1subject(s)4.11, 28 a very broad1.11substance(s)4.1, 25 very fine3.5See also brain, fever(s), organ(s), water(s)success, in what is right0sugar2.6; 3.2, 3, 4; 4.20sumac. See dish(es)summer3.5, 6; 4.21sun3.4sunlight4.2superfluity/superfluities1.6, 7, 10, 14, 19; 4.18, 21 bad1.3 of the digestions3.1 watery1.22See also expulsion, lambsurface, of his body becomes warmer3.9 of his body cools3.9See also body/bodiessweat4.17See also body/bodiessweets, the consumption of a few1.22swelling4.22 of the liver4.22 of the other organs4.22 of the stomach4.22symptoms0; 3.0, 6, 9 contradictory2.10syncope4.15, 19syrup(s)3.4, 6, 7, 8 of citron peel4.20 compounded from vinegar and raisins3.5 consistency of a3.6, 7 extraordinary3.5 mastic4.20 of oxymel, roses, lemon, violets2.6 of rose buds4.20 which softens the stools very much3.7 the well-known2.6See also fruit(s), raisins, rose(s), violettales2.11tamarind cleaned of its peel and seeds3.2See also infusion(s)taste4.25 a clear salty or astringent4.25See also cheeseṭayhūj. See meat(s)temperament(s)3.5; 4.15, 18, 23, 26 bad1.20 dry4.15, 17 hot1.17; 2.8 of our Master3.2 moist4.15 various1.2See also intercourse, peopletendency4.3Theodoretus2.5theriac(s)2.5, 8thighs. See scarificationthings, bad3.14 good3.14 the good and evil, of the world3.14 imaginary good, and imaginary evil3.14thirst1.4, 9; 4.20 endurance of2.5 false1.9 severe4.20thorn. See needlethoughts4.15 evil0; 3.1, 15, 16time(s)2.1, 5; 3.6, 8; 4.22, 24 at all3.6, 10, 15; 4.15 of illness4.26 long4.26See also ass, physician(s), place(s), wintertoilet4.2town, where there is no physician2.1trachea4.21treasury, blessed royal, of al-Afḍal3.8treatise(s)0; 3.3; 4.4 the purpose of this1.22treatment2.3, 6, 9; 4.5 lighter [kinds] of2.12 mild2.4, 6, 7, 9 purely medicinal2.12 strong2.4, 5 a very strong [form] of2.5tree(s)1.21See also ash, city/citiestremor4.27, 28truth3.14, 15; 4.27See also considerationturbidity3.6turpeth. See evacuationturtledove. See meat(s)ṭuṭmāj. See doughunderstanding, dullness of4.1urine1.7usage1.19See also descriptionuse. See physician(s)value, nutritious4.25vapor(s)3.8; 4.2, 28 very bad3.1 of the blood found in the heart and the arteries4.1 of the blood found in the liver and in the veins originating therefrom4.1 fine4.1 found in the ventricles of the brain and that which is transmitted from it into the cavities melancholic3.6 of the nerves4.1variety/varieties1.19 great1.2vegetables3.2 which are bad for all people in general and in particular1.20 spiced in barley gruel and fragrant olive oil3.2veins. See vapor(s)vengeance. See state(s)ventricles. See vapor(s)vessel(s)1.20, 22 manufactured in Āmid3.8 narrow and thin by nature1.8vetch4.23vigor, necessarily weakened1.1 of the patient is stronger than the disease2.3vinegar3.4, 5 the beneficial effects of the3.5 its damage to the liver3.5 very harmful to the liver3.5 very strong wine3.4See also dish(es), syrup(s)violet(s)2.6, 11 preserved2.6 syrup3.7See also syrup(s)virtues1.19; 3.11 moral3.11 that have been verified by experience4.28See also adornmentvision4.28 light of his3.9“vivification”. See regimen(s)voice3.9 hoarseness of the4.21 loud3.9 soft3.9 weak3.9waste. See refusewater(s)1.1; 2.9, 10; 4.9, 17, 20 after a meal1.9 of a coarse, turbid substance4.2 cold3.6; 4.9, 18, 20 drinking of water or abstention therefrom4.13 fine, pure4.2 hot3.2, 3, 6–8; 4.17 that is so hot that it nearly burns the skin of the head4.18 very hot4.18 improvement of the4.1 lukewarm4.17, 19 pure, cold1.9 of roses and dogroses4.23 that is the sweetest, clearest and coolest4.25 tepid4.18 that is turbid, altered in odor, or lukewarm4.24 usual4.9See also city/cities, fish, prohibitionwatermelon, roots2.6 seed2.6weakness3.9; 4.22 of movement1.1See also power(s)wealth3.14 loss of3.16 that he lost3.16weather, becomes warmer1.4 moderate3.8 temperate1.4wheat1.13 fully ripened1.12See also breadwind, north4.2wine2.10; 4.16 benefits of4.16See also vinegarwinter3.6; 4.21, 23 time3.8See also digestion(s)withdrawal, of the innate heat and the blood into the interior of the body3.9wolves. See meat(s)women3.11words4.7, 11world(s)3.11See also evil(s), God, good(s), happiness, thingsworry/worries3.11, 16 constant3.10worship. See Creatoryears4.16See also sabbathsyolk, from chicken eggs1.12 of soft-boiled eggs2.10young4.16zalābiyya. See doughzuʿrūr, (azarole, or medlar)1. 21

Maimonides, On the Regimen of Health

A New Parallel Arabic-English Translation

Series:

Table of Contents

Index Card

Metrics

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0

Related Content