IndexesIndex of the First Hebrew Translation (Anonymous)‮אבטיח: אבטיחים‬‎‮‭82‬‬‎‮אג׳אץ‬‎‮‭645‬‬‎‮אֵד: אדים/האידים‬‎‮‭41,43‬‬‎‮אֹדֶם: אודם‬‎‮‭167‬‬‎‮אוקיא‬‎‮‭35‬‬‎‮ אוקי׳ שאמיה‬‎‮‭37‬‬‎‮ אוקי׳ שאמיה ר״ל מארץ ישראל‬‎‮‭36‬‬‎‮ אוקיות‬‎‮‭39‬‬‎‮(אות) נֵאוֹת‬‎‮‭439‬‬‎‮אִזְמֵל: איזמל ← פתיחה‬‎‮‬‎‮איכות‬‎‮‭649‬‬‎‮איש: אנשים בריאים‬‎‮‭431‬‬‎‮ אנשי ארץ ישראל ואנשי מצרים‬‎‮‭33‬‬‎‮אכילה‬‎‮‭23,472‬‬‎‮אמות ← (אמת)‬‎‮‬‎‮(אמת) נתאמת אצלו אמות‬‎‮‭429‬‬‎‮אנדלוס ← ארץ‬‎‮‬‎‮אסתניסות ← (חדש)‬‎‮‬‎‮אפרסק: אפרסקים ← כוך‬‎‮‬‎‮אצטו‬‎‮‭721‬‬‎‮(ארע) ארע לו קדחת‬‎‮‭161‬‬‎‮ארץ: ארץ אנדלוס‬‎‮‭84‬‬‎‮ ארץ ישראל ← אוקיא, איש‬‎‮‬‎‮(בחר) הובחר‬‎‮‭486‬‬‎‮בחראן: הבחראן ר״ל הגבולי‬‎‮‭45‬‬‎‮ברדולגש ← זרע‬‎‮‬‎‮בריא ← איש‬‎‮‬‎‮בריאות ← הנהגה‬‎‮‬‎‮ברקוק: אלברקוק ← משמש‬‎‮‬‎‮(בשל) בישל‬‎‮‭462‬‬‎‮גבולי ← בחראן‬‎‮‬‎‮גוף‬‎‮‭110,111‬‬‎‮דחה‬‎‮‭244‬‬‎‮ לדחות‬‎‮‭246‬‬‎‮דם‬‎‮‭252‬‬‎‮ ← הגרה, עכירות‬‎‮‬‎‮ דם חשוב‬‎‮‭253‬‬‎‮ הדם הטבעי‬‎‮‭255‬‬‎‮דר׳‬‎‮‭241‬‬‎‮ שני דר׳‬‎‮‭240‬‬‎‮דרך: דרך השתן‬‎‮‭236‬‬‎‮הגרה‬‎‮‭714‬‬‎‮ הגרת הדם‬‎‮‭383‬‬‎‮הדס ← זרע‬‎‮‬‎‮הוצאה‬‎‮‭185‬‬‎‮המזגה‬‎‮‭705,706‬‬‎‮הנהגה‬‎‮‭230‬‬‎‮ הנהגת הבריאות‬‎‮‭231‬‬‎‮ בהנהגת הבריאות‬‎‮‭233‬‬‎‮הסרה‬‎‮‭692‬‬‎‮הרחבה: הרחבת הנפש‬‎‮‭77‬‬‎‮ הרחבת הנפש ושמחתה‬‎‮‭79‬‬‎‮השתנות ← מהירות‬‎‮‬‎‮התמדה‬‎‮‭264‬‬‎‮ורד: ורדים ← מים‬‎‮‬‎‮זהב‬‎‮‭282‬‬‎‮(זכר) נזכר‬‎‮‭831‬‬‎‮ ← כונה‬‎‮‬‎‮זמראד‬‎‮‭331‬‬‎‮זקן: הזקנים והחשובים‬‎‮‭426‬‬‎‮זרע: זרע הדס‬‎‮‭56‬‬‎‮ זרע רגילה הוא ברדולגש‬‎‮‭55‬‬‎‮ זרע תרנג׳אן‬‎‮‭53‬‬‎‮חבוש: חבושים‬‎‮‭348‬‬‎‮(חדש) חידש אסתניסות‬‎‮‭540‬‬‎‮חולה: חולים‬‎‮‭701‬‬‎‮חזק‬‎‮‭634‬‬‎‮ ← סם‬‎‮‬‎‮חי‬‎‮‭434‬‬‎‮חֹלִי: חולי‬‎‮‭700‬‬‎‮ זה החולי‬‎‮‭15‬‬‎‮חלש ← סם‬‎‮‬‎‮חַם‬‎‮‭137‬‬‎‮ ← מים‬‎‮‬‎‮ חמי המזג‬‎‮‭140‬‬‎‮(חמם) חימם‬‎‮‭342‬‬‎‮חֹמֶר: חומר‬‎‮‭694‬‬‎‮חשוב ← דם, זקן‬‎‮‬‎‮טבע ← (רכך)‬‎‮‬‎‮טבעי ← דם, כח‬‎‮‬‎‮(טוב) היטיב‬‎‮‭148‬‬‎‮טעם‬‎‮‭471‬‬‎‮יאקות‬‎‮‭838‬‬‎‮יין: יין/היין‬‎‮‭212,214,395‬‬‎‮ היין הרקיק‬‎‮‭403‬‬‎‮(ילד) הוליד‬‎‮‭583,833‬‬‎‮ מוליד‬‎‮‭836‬‬‎‮ התילד‬‎‮‭834‬‬‎‮(יעל) הועיל‬‎‮‭770,773‬‬‎‮ מועיל‬‎‮‭773‬‬‎‮(יצא) לצאת‬‎‮‭185‬‬‎‮ הוציא‬‎‮‭183‬‬‎‮ להוציא‬‎‮‭185‬‬‎‮(ישן) בעת שירצה לישן‬‎‮‭799‬‬‎‮ כשירצה לישן‬‎‮‭799‬‬‎‮ישראל ← ארץ‬‎‮‬‎‮כאב‬‎‮‭27‬‬‎‮כוך: אלכוך והם האפרסקים‬‎‮‭216‬‬‎‮כונה: יותר מגיע הכונה הנזכרת‬‎‮‭87‬‬‎‮כח: הכח הטבעי‬‎‮‭632‬‬‎‮כמתרא: כמתרא הוא פירש‬‎‮‭645‬‬‎‮כסבור‬‎‮‭641‬‬‎‮כסף‬‎‮‭576‬‬‎‮לב‬‎‮‭622‬‬‎‮לבי ← סם‬‎‮‬‎‮לבן: הלבן המראה‬‎‮‭92‬‬‎‮לח‬‎‮‭301‬‬‎‮ ← פרי‬‎‮‬‎‮לֵחָה: הליחה השחורית‬‎‮‭204‬‬‎‮ ליחות‬‎‮‭205‬‬‎‮ליט׳‬‎‮‭305‬‬‎‮ליטרי‬‎‮‭306‬‬‎‮ליסאן ← מים‬‎‮‬‎‮ ליסאן אל תור‬‎‮‭673‬‬‎‮לקח‬‎‮‭793,828‬‬‎‮ לקחת/קחת‬‎‮‭526,794‬‬‎‮ נלקח‬‎‮‭792‬‬‎‮לקיחה‬‎‮‭794‬‬‎‮לשון: לשון השור ← מים, משקה‬‎‮‬‎‮מאכל‬‎‮‭472‬‬‎‮ מאכלים ותרופות‬‎‮‭272‬‬‎‮מהירות: מהירות התעכל והשתנות‬‎‮‭345‬‬‎‮מותר: מותרות‬‎‮‭574‬‬‎‮מזג‬‎‮‭704‬‬‎‮ מזוג‬‎‮‭712‬‬‎‮מֶזֶג‬‎‮‭706‬‬‎‮ ← חַם‬‎‮‬‎‮מזון‬‎‮‭543‬‬‎‮ מזונות‬‎‮‭544‬‬‎‮מֹחַ: מוח‬‎‮‭256‬‬‎‮מחשבה: מחשבות‬‎‮‭587‬‬‎‮מים: מים/המים‬‎‮‭728,742,743‬‬‎‮ מי ורדים‬‎‮‭734‬‬‎‮ מים חמין‬‎‮‭730‬‬‎‮ מי לסאן אלתור‬‎‮‭731,732‬‬‎‮ מי לשון השור‬‎‮‭673‬‬‎‮ מים קרים‬‎‮‭729‬‬‎‮מין: מינים‬‎‮‭791‬‬‎‮מיני ← צורה‬‎‮‬‎‮מנהג‬‎‮‭535‬‬‎‮מעין: מעיינים‬‎‮‭539‬‬‎‮מעלה: מעלות‬‎‮‭579‬‬‎‮מערב: המערב‬‎‮‭494‬‬‎‮(מצץ) למוץ‬‎‮‭719‬‬‎‮מצרים ← איש‬‎‮‬‎‮מקום: מקומות‬‎‮‭832‬‬‎‮מקרה: מקרים‬‎‮‭496‬‬‎‮מראה ← לבן‬‎‮‬‎‮מרירות‬‎‮‭697‬‬‎‮מֻרְסָה: מורסא‬‎‮‭826‬‬‎‮ היה סבת המורסא‬‎‮‭824‬‬‎‮ נעשה מורסא‬‎‮‭825‬‬‎‮מרקחת‬‎‮‭484‬‬‎‮משמש: אלמשמש והם אלברקוק‬‎‮‭718‬‬‎‮ המשמש הם אל ברקוק‬‎‮‭718‬‬‎‮משקה‬‎‮‭395‬‬‎‮ משקה משמח‬‎‮‭404‬‬‎‮ משקה לשון השור‬‎‮‭399‬‬‎‮ משקה הסוכנגאבין‬‎‮‭396‬‬‎‮ משקים/משקי׳/המשקים‬‎‮‭402,405‬‬‎‮(נגע) מגיע ← כונה‬‎‮‬‎‮(נגר) הוגר‬‎‮‭382‬‬‎‮(נוח) הונח‬‎‮‭175‬‬‎‮(נזק) הזיק‬‎‮‭449‬‬‎‮נילופר‬‎‮‭801‬‬‎‮(נכר) להכיר‬‎‮‭744‬‬‎‮(נסה) ניסה‬‎‮‭107‬‬‎‮נפח‬‎‮‭765‬‬‎‮נפש ← הרחבה, (רחב)‬‎‮‬‎‮(נקה) ניקה‬‎‮‭776‬‬‎‮סבה‬‎‮‭519‬‬‎‮ ← מֻרְסָה‬‎‮‬‎‮סְגֻלָּה: סגולה‬‎‮‭194,195‬‬‎‮סוכנגאבין ← משקה‬‎‮‬‎‮ סוכנגבי׳ ספרגלי‬‎‮‭359‬‬‎‮סֻכָּר: סכר/סוכר‬‎‮‭353‬‬‎‮סם: סמים‬‎‮‭272‬‬‎‮ הסמים החזקים מאד בתכלית‬‎‮‭276‬‬‎‮ הסמים החלשים‬‎‮‭275‬‬‎‮ סמים לביים‬‎‮‭273‬‬‎‮ספוף‬‎‮‭347‬‬‎‮ספרג׳ל‬‎‮‭348‬‬‎‮ספרגלי ← סוכנגאבין‬‎‮‬‎‮עב‬‎‮‭550‬‬‎‮(עבה) עיבה‬‎‮‭547‬‬‎‮(עור) התעורר‬‎‮‭144‬‬‎‮עורק: עורקים‬‎‮‭499‬‬‎‮ ← פה‬‎‮‬‎‮עִכּוּל‬‎‮‭805‬‬‎‮ עכולים‬‎‮‭806‬‬‎‮עכירות: עכירות הדם ושמריו‬‎‮‭518‬‬‎‮(עכל) התעכל ← מהירות‬‎‮‬‎‮עלה: עלים‬‎‮‭821‬‬‎‮עֲלִיָּה: עלייה‬‎‮‭315‬‬‎‮עֵנָב: ענבים‬‎‮‭528‬‬‎‮(עפש) מעופש ← קדחת‬‎‮‬‎‮עצם‬‎‮‭627‬‬‎‮עַצְמוּת‬‎‮‭125,627‬‬‎‮(עצר) לעצור‬‎‮‭714‬‬‎‮(ערב) נתערב‬‎‮‭202‬‬‎‮עשב‬‎‮‭745‬‬‎‮עשה‬‎‮‭517,524‬‬‎‮ נעשה ← מֻרְסָה‬‎‮‬‎‮ העשות ← (רגל)‬‎‮‬‎‮עֲשִׂיָּה: עשייה‬‎‮‭525‬‬‎‮עת ← (ישן)‬‎‮‬‎‮פה: פיות העורקים‬‎‮‭595‬‬‎‮פירש ← כמתרא‬‎‮‬‎‮(פסד) הפסיד‬‎‮‭569‬‬‎‮פסק‬‎‮‭617‬‬‎‮פֹּעַל‬‎‮‭584‬‬‎‮פְּעֻלָּה: פעולתם הרפואיית‬‎‮‭585‬‬‎‮פרי: פירות/הפירות‬‎‮‭588,593‬‬‎‮ הפירות הלחים‬‎‮‭590‬‬‎‮ הפירות הרטובים‬‎‮‭589‬‬‎‮פָּשׁוּט: פשוטים‬‎‮‭80‬‬‎‮(פשט) התפשט‬‎‮‭427‬‬‎‮פתוח ← פתח‬‎‮‬‎‮פתח‬‎‮‭557‬‬‎‮ פתוח‬‎‮‭559‬‬‎‮ נפתח‬‎‮‭558‬‬‎‮פתיחה: פתיחה באיזמל‬‎‮‭81‬‬‎‮צורה: צורתם המינית‬‎‮‭447‬‬‎‮קביצות‬‎‮‭600‬‬‎‮(קבל) קיבל ← רֹשֶׁם‬‎‮‬‎‮קדחת ← (ארע)‬‎‮‬‎‮ הקדחות הרעות המעופשות‬‎‮‭164‬‬‎‮קיא‬‎‮‭635‬‬‎‮קיץ‬‎‮‭448‬‬‎‮קְלִפָּה: קליפה‬‎‮‭613,615‬‬‎‮קצף‬‎‮‭310‬‬‎‮קר ← מים‬‎‮‬‎‮(קרר) קֵרֵר/קירר‬‎‮‭46,50‬‬‎‮רגילה ← זרע‬‎‮‬‎‮(רגל) הרגיל העשותם‬‎‮‭263‬‬‎‮ הורגל‬‎‮‭24‬‬‎‮ מורגל‬‎‮‭26‬‬‎‮רוח: רוחות‬‎‮‭322‬‬‎‮רופא: רופאים‬‎‮‭460‬‬‎‮(רחב) הרחיב הנפש‬‎‮‭76‬‬‎‮ מרחיב הנפש‬‎‮‭78‬‬‎‮(רטב) הרטיב‬‎‮‭300‬‬‎‮רטוב ← פרי‬‎‮‬‎‮רטיבות‬‎‮‭302‬‬‎‮ריח‬‎‮‭323‬‬‎‮(רכך) ריכך הטבע‬‎‮‭684‬‬‎‮רמון: רמונים‬‎‮‭320‬‬‎‮רע ← קדחת‬‎‮‬‎‮רעש‬‎‮‭307‬‬‎‮רפואי ← פְּעֻלָּה‬‎‮‬‎‮רפואיות‬‎‮‭278‬‬‎‮רצה ← (ישן)‬‎‮‬‎‮רקיק‬‎‮‭313‬‬‎‮ ← יין‬‎‮‬‎‮רֹשֶׁם: רושם‬‎‮‭4‬‬‎‮ קיבל רושם‬‎‮‭3‬‬‎‮שאמי ← אוקיא‬‎‮‬‎‮שור ← לשון‬‎‮‬‎‮שחורי ← לֵחָה‬‎‮‬‎‮(שכר) שיכר‬‎‮‭352‬‬‎‮(שמח) משמח ← משקה, שתיה‬‎‮‬‎‮שמחה ← הרחבה‬‎‮‬‎‮שמר: שמרים ← עכירות‬‎‮‬‎‮שֵׁנָה: שינה ← (שקע)‬‎‮‬‎‮שִׁעוּר: שעור/שיעור‬‎‮‭603,605‬‬‎‮(שער) לשער‬‎‮‭605‬‬‎‮(שקע) שקע בשינה‬‎‮‭545‬‬‎‮ השתקע בשינה‬‎‮‭545‬‬‎‮שראב ← שתייה‬‎‮‬‎‮(שרש) לשרש‬‎‮‭18‬‬‎‮שֹׁרֶשׁ: שורש‬‎‮‭17‬‬‎‮שתה‬‎‮‭392,793‬‬‎‮שתיה: שתייה‬‎‮‭393‬‬‎‮ שתיית השראב המשמח‬‎‮‭398‬‬‎‮שתן ← דרך‬‎‮‬‎‮תאוה‬‎‮‭416‬‬‎‮תאר‬‎‮‭830‬‬‎‮ כתאר‬‎‮‭628‬‬‎‮תועלת‬‎‮‭772‬‬‎‮תור ← ליסאן‬‎‮‬‎‮תכלית ← סם‬‎‮‬‎‮תפוח: תפוחים‬‎‮‭94‬‬‎‮(תקן) תיקן‬‎‮‭148‬‬‎‮תרופה‬‎‮‭265‬‬‎‮ תרופות ← מאכל‬‎‮‬‎‮תרנג׳אן ← זרע‬‎‮‬‎Index of the Second Hebrew Translation (Anonymous)‮אבוס: היה אבוס‬‎‮‭521‬‬‎‮ שאינו אבוס‬‎‮‭522‬‬‎‮אבטיח: אבטחים‬‎‮‭82‬‬‎‮ ← זרע, מים‬‎‮‬‎‮אבן: אבן ארמיני/האבן הארמיני‬‎‮‭132,134‬‬‎‮ אבן הלאזורד רחוץ‬‎‮‭133‬‬‎‮אבר: אבר מאברי הגוף‬‎‮‭512‬‬‎‮ אברים‬‎‮‭511‬‬‎‮אבריסם: אבריסם מקוצץ‬‎‮‭1‬‬‎‮אגאץ‬‎‮‭5‬‬‎‮אגוז בוא‬‎‮‭123‬‬‎‮אד: אדים‬‎‮‭41‬‬‎‮ האדים העשנים‬‎‮‭43‬‬‎‮ אדים שחורים‬‎‮‭42‬‬‎‮אדון: אדון עבדותו‬‎‮‭725‬‬‎‮אָדֹם: אדום‬‎‮‭168‬‬‎‮ ← בהמן, ורד, מרה‬‎‮‬‎‮אֹדֶם: אודם‬‎‮‭838‬‬‎‮ אודם שחוק הדק‬‎‮‭837‬‬‎‮אדמומית‬‎‮‭167‬‬‎‮אדרומאלי‬‎‮‭10‬‬‎‮אויר‬‎‮‭807‬‬‎‮ ← חֹם, קֹר, קרירות‬‎‮‬‎‮אוצר‬‎‮‭190‬‬‎‮אוקיה‬‎‮‭35‬‬‎‮ אוקיה כנענית/האוקיה הכנענית‬‎‮‭36,37‬‬‎‮ אוקיו׳‬‎‮‭39‬‬‎‮ ב׳ אוקיאות‬‎‮‭38‬‬‎‮אטריפל‬‎‮‭19‬‬‎‮איש: אנשי אר⟨ץ⟩ יש⟨ראל⟩‬‎‮‭32‬‬‎‮ אנשי ארץ ישר׳ ואנשי מצרים‬‎‮‭33‬‬‎‮ אנשי המלאכה‬‎‮‭34‬‬‎‮אכילה‬‎‮‭23‬‬‎‮ אכילת הערב‬‎‮‭505‬‬‎‮אכל‬‎‮‭22,502,539‬‬‎‮ אכל בערב‬‎‮‭505‬‬‎‮ כשיתאכל המאכל‬‎‮‭808‬‬‎‮אִמּוּץ: אימוץ‬‎‮‭600‬‬‎‮(אמץ) אימץ בני מעים‬‎‮‭713‬‬‎‮ מאמץ ← פרי‬‎‮‬‎‮(אמת) נתאמת‬‎‮‭428‬‬‎‮ נתאמת אימות‬‎‮‭429‬‬‎‮אסטוכודוס‬‎‮‭11‬‬‎‮אספנאך/האספנאך‬‎‮‭12‬‬‎‮אפה‬‎‮‭180‬‬‎‮אפיון‬‎‮‭21‬‬‎‮אפיתמון‬‎‮‭20‬‬‎‮ ← אפתימון, בִּשּׁוּל‬‎‮‬‎‮אפרונא‬‎‮‭5‬‬‎‮אפרסק: אפרסקין‬‎‮‭216‬‬‎‮ ← משרה‬‎‮‬‎‮אפרסקי‬‎‮‭217‬‬‎‮אפתימון‬‎‮‭20‬‬‎‮ ← אפיתמון‬‎‮‬‎‮אצטומכא‬‎‮‭721‬‬‎‮ ← התמלאות, נשיאות, רעבון‬‎‮‬‎‮אקראץ‬‎‮‭610‬‬‎‮ארמיני ← אבן‬‎‮‬‎‮ארץ: ארצות‬‎‮‭86‬‬‎‮ הארצות החמות‬‎‮‭85‬‬‎‮אש: אש של פחם‬‎‮‭789‬‬‎‮אתרוג‬‎‮‭2‬‬‎‮ ← חמוץ, קְלִפָּה‬‎‮‬‎‮באדרוג ← זרע‬‎‮‬‎‮באדרנבויה ← עָלֶה‬‎‮‬‎‮בְּדֹלַח: בדולח‬‎‮‭651‬‬‎‮בדרנגויה: הבדרנגויה‬‎‮‭509‬‬‎‮בהמה: בהמות ← בשר‬‎‮‬‎‮בהמן: בהמן אדום‬‎‮‭91‬‬‎‮ בהמן לבן‬‎‮‭90‬‬‎‮(בוא) בוא הגשמים‬‎‮‭387‬‬‎‮ בא במשמרות‬‎‮‭787‬‬‎‮ הביא רצון הקיא‬‎‮‭540‬‬‎‮בזר: בזר אלחנתי‬‎‮‭65‬‬‎‮בזרקטונא‬‎‮‭58‬‬‎‮בחארין: הבחארין‬‎‮‭45‬‬‎‮בינוני‬‎‮‭493‬‬‎‮בלילה: בלילות‬‎‮‭83‬‬‎‮בלל‬‎‮‭658‬‬‎‮בלסאן ← עץ‬‎‮‬‎‮בנפסג ← שֶׁמֶן‬‎‮‬‎‮בסד‬‎‮‭74‬‬‎‮בֹּקֶר ← (זון)‬‎‮‬‎‮ברבאריס/ברבריס ← שחיטה‬‎‮‬‎‮ברור ← ראיה‬‎‮‬‎‮בריא: בריאים‬‎‮‭431‬‬‎‮בריאות‬‎‮‭430‬‬‎‮ ← הנהגה‬‎‮‬‎‮בִּשּׁוּל: בישול‬‎‮‭463,627‬‬‎‮ בישול האפיתמון‬‎‮‭465‬‬‎‮(בשל) בישל‬‎‮‭462,517‬‬‎‮ מבושל‬‎‮‭464‬‬‎‮ ← לימו‬‎‮‬‎‮ התבשל‬‎‮‭626,758,759‬‬‎‮(בשם) לבשם‬‎‮‭476‬‬‎‮בשר‬‎‮‭659‬‬‎‮ הבשר המליח‬‎‮‭602‬‬‎‮ בשר הבהמות‬‎‮‭663‬‬‎‮ בשר גדי יונק‬‎‮‭660‬‬‎‮ בשר הגדיים‬‎‮‭664‬‬‎‮ בשר הכבשי⟨ם⟩‬‎‮‭662‬‬‎‮ בשר הצייד‬‎‮‭665‬‬‎‮ בשר השפודים‬‎‮‭663‬‬‎‮ בשר תרנוגלות או תרנוגלין‬‎‮‭661‬‬‎‮גְּבִנָּה ← מים‬‎‮‬‎‮גדול ← חמימות, קאקלה‬‎‮‬‎‮גדי: ⟨גדי⟩ יונק‬‎‮‭105‬‬‎‮ ← בשר‬‎‮‬‎‮גולאב‬‎‮‭114‬‬‎‮גוף‬‎‮‭110,111‬‬‎‮ ← אבר, מִשּׁוּשׁ, שטח‬‎‮‬‎‮גיד: גידים‬‎‮‭499‬‬‎‮ ← (נקז), פה‬‎‮‬‎‮גנדבאדסתר‬‎‮‭117‬‬‎‮גרה: ב׳ גרות‬‎‮‭226‬‬‎‮גרעין: גרעיני החטים‬‎‮‭128‬‬‎‮ גרעיני פיסתק‬‎‮‭129‬‬‎‮ גרעיני הרמונים‬‎‮‭127‬‬‎‮גשם ← (בוא), יום‬‎‮‬‎‮דאנק‬‎‮‭225‬‬‎‮דארציני‬‎‮‭224‬‬‎‮דבורה: דבורים ← דבש‬‎‮‬‎‮דבש‬‎‮‭501‬‬‎‮ דבש מוסר הקצף‬‎‮‭503‬‬‎‮ דבש דבורים‬‎‮‭502‬‬‎‮ דבש החבושים‬‎‮‭288‬‬‎‮ דבש הכדר‬‎‮‭289‬‬‎‮ דבש הרמונים‬‎‮‭287‬‬‎‮ דבש התפוחין‬‎‮‭286‬‬‎‮דור ← (שבח)‬‎‮‬‎‮דחה‬‎‮‭244‬‬‎‮ דוחה ← כח‬‎‮‬‎‮ לדחות‬‎‮‭246‬‬‎‮ נדחה‬‎‮‭245‬‬‎‮דחיה: בדחיית הזקות המזונות‬‎‮‭247‬‬‎‮דם‬‎‮‭252‬‬‎‮ ← הגרה, יצא, סִנּוּן, עֹבִי, עכירות‬‎‮‬‎‮ הדם הטבעי‬‎‮‭255‬‬‎‮ דם משובח‬‎‮‭253‬‬‎‮ דם עבה עכור‬‎‮‭254‬‬‎‮(דמה) דומה ← מים‬‎‮‬‎‮דעת ← קלות‬‎‮‬‎‮דק‬‎‮‭313‬‬‎‮ ← יין‬‎‮‬‎‮(דקק) דיקק‬‎‮‭674‬‬‎‮ הדק ← אֹדֶם‬‎‮‬‎‮דרהם‬‎‮‭239,241‬‬‎‮ שני דרהם‬‎‮‭240‬‬‎‮דרונג‬‎‮‭242‬‬‎‮ דרונג רומי‬‎‮‭243‬‬‎‮דרך‬‎‮‭830‬‬‎‮הגרה: הגרת הדם‬‎‮‭383‬‬‎‮הדס ← זרע‬‎‮‬‎‮הזקה‬‎‮‭452‬‬‎‮ ← דחיה‬‎‮‬‎‮החזקה‬‎‮‭634,714‬‬‎‮הטהרה‬‎‮‭281‬‬‎‮היבשה‬‎‮‭113‬‬‎‮הילבוא‬‎‮‭811‬‬‎‮הכאבה‬‎‮‭640‬‬‎‮המעטה‬‎‮‭620‬‬‎‮ המעטת המשגל‬‎‮‭621‬‬‎‮הנדבא ← זרע‬‎‮‬‎‮הנהגה‬‎‮‭230‬‬‎‮ הנהגת הבריאות‬‎‮‭231‬‬‎‮ בהנהגת הבריאות‬‎‮‭233‬‬‎‮ ← הסדרה, (נהג), צורה‬‎‮‬‎‮הסדרה: הסדרת ההנהגה‬‎‮‭292‬‬‎‮הסרה‬‎‮‭18‬‬‎‮הֲעָרָה: הערה מהשינה‬‎‮‭748‬‬‎‮הפטרה‬‎‮‭784‬‬‎‮הפלה‬‎‮‭350‬‬‎‮הקזה‬‎‮‭573‬‬‎‮הֶקֵּשׁ: ההיקשים הרפואותיים‬‎‮‭636‬‬‎‮הרגל‬‎‮‭535,536‬‬‎‮הרחבה: הרחבת הנפש‬‎‮‭77‬‬‎‮ הרחבת הנפש והשמחה‬‎‮‭79‬‬‎‮ הרחבתו לנפש‬‎‮‭78‬‬‎‮הרכבה‬‎‮‭319‬‬‎‮הרקה‬‎‮‭565‬‬‎‮ בהרקת השתן‬‎‮‭236‬‬‎‮השויה‬‎‮‭490‬‬‎‮ ← שֵׁנָה‬‎‮‬‎‮ השוית השינה‬‎‮‭492‬‬‎‮התדבקות: התדבקות הלחה הלבנה‬‎‮‭671‬‬‎‮התילדות‬‎‮‭835‬‬‎‮התלהבות‬‎‮‭677‬‬‎‮ ← חמימות‬‎‮‬‎‮התמדה‬‎‮‭264‬‬‎‮התמלאות‬‎‮‭723‬‬‎‮ על התמלאות האצטומכא‬‎‮‭724‬‬‎‮התקנה‬‎‮‭440‬‬‎‮ורד‬‎‮‭815‬‬‎‮ ← מרקחת, מים, משקה, סכנגבין‬‎‮‬‎‮ ורד אדום‬‎‮‭816‬‬‎‮ ורד אדום מוסר מיובש בצל‬‎‮‭818‬‬‎‮ הורד הטחון‬‎‮‭820‬‬‎‮זהב ← שחיקה‬‎‮‬‎‮(זון) נזון‬‎‮‭541‬‬‎‮ נזון בבקר ובערב‬‎‮‭542‬‬‎‮זיזב‬‎‮‭529‬‬‎‮זית ← שֶׁמֶן‬‎‮‬‎‮זכירה‬‎‮‭829‬‬‎‮(זכר) נזכר‬‎‮‭831‬‬‎‮ הזכיר‬‎‮‭828‬‬‎‮זכרון‬‎‮‭830‬‬‎‮זמן: זמן הקיץ‬‎‮‭448‬‬‎‮זנגביל‬‎‮‭332‬‬‎‮זפק: זפקים‬‎‮‭153‬‬‎‮זקן: הזקינים המשובחים‬‎‮‭426‬‬‎‮ זקינים של רפואה‬‎‮‭425‬‬‎‮זראונד‬‎‮‭104‬‬‎‮זריזות‬‎‮‭237‬‬‎‮זרנאבד‬‎‮‭329‬‬‎‮זרע האבטחים‬‎‮‭63‬‬‎‮ זרע הבאדרוג‬‎‮‭62‬‬‎‮ זרע הדס‬‎‮‭56‬‬‎‮ זרע הנדבא‬‎‮‭59‬‬‎‮ זרע החזרת‬‎‮‭66‬‬‎‮ זרע יקטין/זרע היקטין/זרע היקטן‬‎‮‭60,72‬‬‎‮ זרע ירק השוטה‬‎‮‭64‬‬‎‮ זרע כשכאש עראקי‬‎‮‭54‬‬‎‮ זרע העולשין‬‎‮‭71‬‬‎‮ זרע הפלינגמשך‬‎‮‭68‬‬‎‮ זרע הקרע‬‎‮‭70‬‬‎‮ זרע הקשואים‬‎‮‭69‬‬‎‮ זרע הרגלה‬‎‮‭55,67‬‬‎‮ זרע שאהתרג‬‎‮‭57‬‬‎‮ זרע תרנגאן‬‎‮‭53‬‬‎‮חבוש: חבושים‬‎‮‭348‬‬‎‮ ← דבש‬‎‮‬‎‮(חבר) חיבר‬‎‮‭25‬‬‎‮חַד ← חמימות‬‎‮‬‎‮(חדד) חידד תנועותיו‬‎‮‭764‬‬‎‮חוֹלֶה: חולים‬‎‮‭701‬‬‎‮חומאץ‬‎‮‭172‬‬‎‮חִזּוּק: חיזוק‬‎‮‭634‬‬‎‮(חזק) חיזק‬‎‮‭630‬‬‎‮חֹזֶק‬‎‮‭631‬‬‎‮חָזָק ← חמימות, (יעל), סמנין, (שחק), (שלשל)‬‎‮‬‎‮חזרת‬‎‮‭191‬‬‎‮ ← זרע‬‎‮‬‎‮חִטָּה: חיטים‬‎‮‭624‬‬‎‮ ← גרעין, טוּב‬‎‮‬‎‮חי‬‎‮‭434‬‬‎‮(חלב) חלוב ← חָלָב‬‎‮‬‎‮חָלָב‬‎‮‭655‬‬‎‮ חלב חלוב/החלב החלוב‬‎‮‭656,657‬‬‎‮חֵלֶב‬‎‮‭388‬‬‎‮חַלָּה‬‎‮‭609‬‬‎‮ חלות‬‎‮‭309‬‬‎‮ ← (שים)‬‎‮‬‎‮חלוש ← רפואה‬‎‮‬‎‮חלי‬‎‮‭700‬‬‎‮ ← עִקָּר‬‎‮‬‎‮חלישות: החלישות אחר הטיול‬‎‮‭456‬‬‎‮(חלל) חולל‬‎‮‭156,178‬‬‎‮חלק‬‎‮‭108‬‬‎‮ חלקים‬‎‮‭109‬‬‎‮חַם‬‎‮‭137‬‬‎‮ חמי המזג‬‎‮‭140,141‬‬‎‮ ← ארץ, מֶזֶג, מים, רֹעַ‬‎‮‬‎‮חֹם: חום‬‎‮‭138‬‬‎‮ ← אויר‬‎‮‬‎‮ בחום האויר‬‎‮‭139‬‬‎‮חִמּוּם: חימום‬‎‮‭342‬‬‎‮חמוץ‬‎‮‭174‬‬‎‮ חמוץ של אתרוג‬‎‮‭173‬‬‎‮חמימות‬‎‮‭138,142‬‬‎‮ החמימיות החדות המתלהבות‬‎‮‭163‬‬‎‮ החמימות הרעים הגדולים‬‎‮‭164‬‬‎‮ החממיות השורפות החזקות בהתהלבות‬‎‮‭162‬‬‎‮(חמם) חימם‬‎‮‭176,342‬‬‎‮ התחמם‬‎‮‭341‬‬‎‮ נתחמם‬‎‮‭161‬‬‎‮חמוץ ← מים‬‎‮‬‎‮(חמץ) חימץ‬‎‮‭211‬‬‎‮חֹמֶץ: חומץ‬‎‮‭198‬‬‎‮ חומץ יין‬‎‮‭199‬‬‎‮חמצות‬‎‮‭171‬‬‎‮חֹמֶר: חומר‬‎‮‭694‬‬‎‮חנתי: אלחנתי ← בזר‬‎‮‬‎‮חרבה‬‎‮‭190‬‬‎‮חריצות‬‎‮‭755‬‬‎‮חֹרֶף: חורף‬‎‮‭386‬‬‎‮חשוב‬‎‮‭410‬‬‎‮ ← רפואה‬‎‮‬‎‮חשיבות‬‎‮‭578‬‬‎‮(חתך) חיתך‬‎‮‭617‬‬‎‮ מחותך‬‎‮‭618‬‬‎‮טבאשיר‬‎‮‭461‬‬‎‮(טבל) הטביל‬‎‮‭553‬‬‎‮טבע‬‎‮‭209,467‬‬‎‮טבעי ← דם‬‎‮‬‎‮טברזד ← סֻכָּר‬‎‮‬‎‮טוֹב‬‎‮‭439‬‬‎‮ ← מור, שֶׁמֶן‬‎‮‬‎‮טוּב: טוב החטה‬‎‮‭122‬‬‎‮טחול‬‎‮‭468‬‬‎‮(טחן) טחון ← ורד‬‎‮‬‎‮טיול‬‎‮‭325‬‬‎‮ ← חלישות‬‎‮‬‎‮(טיל) טייל‬‎‮‭324‬‬‎‮טלה: טלאים‬‎‮‭187‬‬‎‮טסוגין ← משקל‬‎‮‬‎‮טעם‬‎‮‭471,474‬‬‎‮ ← מרירות‬‎‮‬‎‮יאוש‬‎‮‭837‬‬‎‮(יבש) ייבש‬‎‮‭112‬‬‎‮ מיובש ← ורד‬‎‮‬‎‮יָבֵש‬‎‮‭840‬‬‎‮ ← כסברתא, מתיקה, תאנה‬‎‮‬‎‮יְבֵשׁוּת‬‎‮‭841‬‬‎‮יד ← (שמן)‬‎‮‬‎‮יום: יומי תשרי‬‎‮‭186‬‬‎‮ ימות הגשמים‬‎‮‭386,387‬‬‎‮יונק ← (ינק)‬‎‮‬‎‮יחס‬‎‮‭752‬‬‎‮יין‬‎‮‭212,395‬‬‎‮ היין הדק‬‎‮‭403‬‬‎‮ יין לבן דק‬‎‮‭213‬‬‎‮ ← חֹמֶץ‬‎‮‬‎‮ייני: היינית‬‎‮‭214‬‬‎‮(ילד) התילד‬‎‮‭834‬‬‎‮ הוליד‬‎‮‭833‬‬‎‮ מוליד‬‎‮‭836‬‬‎‮(ינק) יונק ← גדי‬‎‮‬‎‮(יעל) הועיל‬‎‮‭439,770‬‬‎‮ הועילו תועלת חזקה‬‎‮‭771‬‬‎‮ מועיל‬‎‮‭773‬‬‎‮(יפה) ייפה‬‎‮‭148‬‬‎‮ ליפות‬‎‮‭150‬‬‎‮ התיפה‬‎‮‭147‬‬‎‮יצא‬‎‮‭182,183‬‬‎‮ ← דם‬‎‮‬‎‮ צאת‬‎‮‭185‬‬‎‮ צאת השמש‬‎‮‭475‬‬‎‮ לצאת‬‎‮‭185‬‬‎‮ הוציא‬‎‮‭183‬‬‎‮ הוציא מהדם‬‎‮‭184‬‬‎‮יציאה‬‎‮‭185‬‬‎‮יקטין‬‎‮‭843‬‬‎‮ ← זרע‬‎‮‬‎‮ירבוז‬‎‮‭842‬‬‎‮(ירה) הורה על‬‎‮‭249‬‬‎‮ירק: ירק השוטה ← זרע‬‎‮‬‎‮יָשַן‬‎‮‭504,795‬‬‎‮ ישן ושקט‬‎‮‭796‬‬‎‮ יישן‬‎‮‭797‬‬‎‮ישראל ← איש‬‎‮‬‎‮יתרון: יתרונות‬‎‮‭574‬‬‎‮ שני היתרונות‬‎‮‭577‬‬‎‮(כאב) הכאיב הראש‬‎‮‭432‬‬‎‮כְּאֵב‬‎‮‭27,690‬‬‎‮ כאבים‬‎‮‭28‬‬‎‮כאפור‬‎‮‭637‬‬‎‮כבאבה‬‎‮‭638‬‬‎‮(כבד) לכבד‬‎‮‭646‬‬‎‮כָּבֵד‬‎‮‭639‬‬‎‮(כבר) לכבר‬‎‮‭750‬‬‎‮כדר ← דבש, עץ‬‎‮‬‎‮כבש: כבשים ← בשר‬‎‮‬‎‮כהרבא‬‎‮‭648‬‬‎‮כַוְך‬‎‮‭216‬‬‎‮(כון) התכונן‬‎‮‭722‬‬‎‮ הכין‬‎‮‭486‬‬‎‮כח‬‎‮‭631‬‬‎‮ הכח הדוחה‬‎‮‭632‬‬‎‮ כחות‬‎‮‭633‬‬‎‮(כחש) כחוש‬‎‮‭803‬‬‎‮כלי: כלים‬‎‮‭31‬‬‎‮כמתרא‬‎‮‭645‬‬‎‮כנעני ← אוקיה, שמן‬‎‮‬‎‮כסברתא‬‎‮‭641‬‬‎‮ ← לחה‬‎‮‬‎‮ הכסברתא היבשה‬‎‮‭643‬‬‎‮ כסברתא לחה‬‎‮‭642‬‬‎‮(כעס) הכעיס‬‎‮‭785‬‬‎‮כף ← לקח‬‎‮‬‎‮כפקאן‬‎‮‭197‬‬‎‮כַּרְכֹּם: כרכום‬‎‮‭330‬‬‎‮כַּרְכֻּמִי: כרכומי המראה‬‎‮‭435‬‬‎‮כשך: כשך השעורים‬‎‮‭644‬‬‎‮כשכש/כשכאש‬‎‮‭193‬‬‎‮ ← זרע‬‎‮‬‎‮לאזורד‬‎‮‭650‬‬‎‮ ← אבן‬‎‮‬‎‮לב‬‎‮‭622‬‬‎‮ ← רפפות‬‎‮‬‎‮לבד: לבדין‬‎‮‭654‬‬‎‮לבי ← רפואה‬‎‮‬‎‮לבן ← בהמן, התדבקות, יין, לחה, צנדל‬‎‮‬‎‮ הלבן הנראה‬‎‮‭92‬‬‎‮(להב) מתלהב ← חמימות‬‎‮‬‎‮לו⟨לו⟩: האלו⟨לו⟩ הקטן‬‎‮‭652‬‬‎‮לומי ← מים‬‎‮‬‎‮(לוש) לש‬‎‮‭482‬‬‎‮ מולש‬‎‮‭484‬‬‎‮לח‬‎‮‭301‬‬‎‮ ← פרי, שֻׁמָּר‬‎‮‬‎‮לחה‬‎‮‭203‬‬‎‮ ← התדבקות‬‎‮‬‎‮ לחה לבנה‬‎‮‭88‬‬‎‮ הלחה השחורה‬‎‮‭204‬‬‎‮ הלחה השרופה‬‎‮‭89‬‬‎‮ לחות‬‎‮‭205‬‬‎‮ הלחות המופסדות‬‎‮‭208‬‬‎‮ הלחות הנוטים‬‎‮‭206‬‬‎‮ הלחות השחורות‬‎‮‭207‬‬‎‮לחם‬‎‮‭181‬‬‎‮לימו ← מים, משקה‬‎‮‬‎‮ לימו מבושל‬‎‮‭683‬‬‎‮לישה‬‎‮‭482,483‬‬‎‮לכלוך‬‎‮‭699‬‬‎‮לקח‬‎‮‭7,793‬‬‎‮ לקח כף‬‎‮‭675‬‬‎‮ נלקח‬‎‮‭8‬‬‎‮ לוקח‬‎‮‭792‬‬‎‮לקיחה‬‎‮‭794‬‬‎‮לשון ← מים, משקה, שחיטה‬‎‮‬‎‮ בלשון מאמרו‬‎‮‭756‬‬‎‮ לשון שור/לשון השור‬‎‮‭672,673‬‬‎‮מאכל‬‎‮‭472,543‬‬‎‮ ← אכל, תאוה, תבשיל‬‎‮‬‎‮ מאכלים‬‎‮‭473‬‬‎‮מאמר ← לשון‬‎‮‬‎‮מאניה‬‎‮‭691‬‬‎‮מהירות: מהירות פסידות‬‎‮‭345‬‬‎‮ ⟨מהירות⟩ ההפסדות‬‎‮‭345‬‬‎‮מור‬‎‮‭716‬‬‎‮ ← רפואה‬‎‮‬‎‮ המור הטוב הנקי‬‎‮‭717‬‬‎‮מָזַג‬‎‮‭704‬‬‎‮ מזוג‬‎‮‭500,712‬‬‎‮מֶזֶג‬‎‮‭706‬‬‎‮ ← חַם, רֹעַ‬‎‮‬‎‮ המזג החם‬‎‮‭709‬‬‎‮ המזג העיקרי‬‎‮‭707‬‬‎‮ המזג הקר‬‎‮‭708‬‬‎‮ המזג השוה‬‎‮‭710‬‬‎‮ המזגים החמין‬‎‮‭711‬‬‎‮מזון‬‎‮‭543‬‬‎‮ מזונות/מזונים‬‎‮‭544‬‬‎‮ ← מנין‬‎‮‬‎‮מזיגה‬‎‮‭705‬‬‎‮מֹחַ: מוח הראש‬‎‮‭256‬‬‎‮מְחִיָּה: מחייה‬‎‮‭692‬‬‎‮מחשבה‬‎‮‭587‬‬‎‮ ← רֹעַ‬‎‮‬‎‮מטלית: מטלית קלה‬‎‮‭188‬‬‎‮ המטליות המצונדלות‬‎‮‭189‬‬‎‮מיד‬‎‮‭667‬‬‎‮מים: מים חמין‬‎‮‭730‬‬‎‮ מים קרים‬‎‮‭729‬‬‎‮ דומה מים‬‎‮‭728‬‬‎‮ מי האבטחים‬‎‮‭735‬‬‎‮ מי הגבנה‬‎‮‭737‬‬‎‮ מי ורד/מי הורד‬‎‮‭734,741‬‬‎‮ מי לומי‬‎‮‭733‬‬‎‮ מי הלימו‬‎‮‭739‬‬‎‮ מי לשון שור/מי לשון השור‬‎‮‭731,732‬‬‎‮ מי העולשין‬‎‮‭740‬‬‎‮ מי עשב לשון שור‬‎‮‭732‬‬‎‮ מי השעורים‬‎‮‭738‬‬‎‮ מי התפוחין החמוצין השחוטין המסוננין‬‎‮‭736‬‬‎‮ מימות‬‎‮‭743‬‬‎‮מֵימִי: המימית‬‎‮‭742‬‬‎‮מין‬‎‮‭790‬‬‎‮ מינים‬‎‮‭791‬‬‎‮מיתר: ⟨מ⟩יתר‬‎‮‭812‬‬‎‮ מיתרים/⟨מ⟩יתרים‬‎‮‭813‬‬‎‮מכה‬‎‮‭83‬‬‎‮מלאכה ← איש‬‎‮‬‎‮מלח‬‎‮‭725‬‬‎‮ ← (ראה)‬‎‮‬‎‮מליח ← בשר‬‎‮‬‎‮מלפפון‬‎‮‭218‬‬‎‮מנגן‬‎‮‭555‬‬‎‮מנהג‬‎‮‭535‬‬‎‮ ← שֵׁנָה‬‎‮‬‎‮מנין: מניני המזונות‬‎‮‭488‬‬‎‮מעי: מעים ← (רפה)‬‎‮‬‎‮ בני מעים ← (אמץ)‬‎‮‬‎‮מערבי ← שמן‬‎‮‬‎‮מעשה: מעשים ← עשה‬‎‮‬‎‮מֻפְסָד: מופסד ← (פסד)‬‎‮‬‎‮מצטכא‬‎‮‭720‬‬‎‮מציצה‬‎‮‭719‬‬‎‮מצרי ← רוטל‬‎‮‬‎‮מצרים ← איש‬‎‮‬‎‮מקום: מקומות‬‎‮‭832‬‬‎‮מְקֻלָּף: מקולף ← (קלף)‬‎‮‬‎‮מְקֻצָּץ: מקוצץ ← (קצץ)‬‎‮‬‎‮מקרה‬‎‮‭495,498‬‬‎‮ מקרים‬‎‮‭496‬‬‎‮ אותם המקרים הנחים‬‎‮‭497‬‬‎‮מקרר ← (קרר)‬‎‮‬‎‮מראה ← כַּרְכֻּמִי, לבן‬‎‮‬‎‮מֻרְגָּל: מורגל ← (רגל)‬‎‮‬‎‮מרה: המרה האדומה‬‎‮‭436,696‬‬‎‮ מרה שחורה/המרה השחורה‬‎‮‭204,381‬‬‎‮מרחץ‬‎‮‭165‬‬‎‮מרירות‬‎‮‭697‬‬‎‮ מרירות הטעם‬‎‮‭698‬‬‎‮מֻרְכָּב: מורכב ← רכב‬‎‮‬‎‮מֻרְסָן: מורסן‬‎‮‭751‬‬‎‮מְרֻסָּס: מרוסס ← (רסס)‬‎‮‬‎‮מרפה ← (רפה)‬‎‮‬‎‮(מרץ) יותר נמרץ‬‎‮‭87‬‬‎‮מרק‬‎‮‭702‬‬‎‮ המרק של תרנוגלות‬‎‮‭703‬‬‎‮מרקחת‬‎‮‭484‬‬‎‮ מרקחת של ורד‬‎‮‭817‬‬‎‮ מרקחת הורד‬‎‮‭819‬‬‎‮ שתי מרקחות‬‎‮‭485‬‬‎‮מְשֻׁבָּח: משובח ← (שבח)‬‎‮‬‎‮משגל‬‎‮‭115‬‬‎‮ ← המעטה‬‎‮‬‎‮מִשּׁוּשׁ: מישוש הגוף‬‎‮‭676‬‬‎‮משי: משי מקוצץ‬‎‮‭1‬‬‎‮משיחה‬‎‮‭260,261‬‬‎‮משלשל ← (שלשל)‬‎‮‬‎‮משמח ← (שמח)‬‎‮‬‎‮משמרת‬‎‮‭788‬‬‎‮ ← (בוא)‬‎‮‬‎‮משמש: המשמש‬‎‮‭718‬‬‎‮משקה‬‎‮‭395‬‬‎‮ משקה המשמח/המשקה המשמח‬‎‮‭398,404‬‬‎‮ משקה של ורד‬‎‮‭402‬‬‎‮ משקה לימו‬‎‮‭400‬‬‎‮ משקה לשון שור‬‎‮‭399‬‬‎‮ משקה הסכנגבין‬‎‮‭396‬‬‎‮ משקה הצנדל‬‎‮‭397‬‬‎‮ משקים‬‎‮‭405‬‬‎‮משקל‬‎‮‭827‬‬‎‮ משקל טסוגין‬‎‮‭470‬‬‎‮ משקלים‬‎‮‭101‬‬‎‮ שני משקלים‬‎‮‭100‬‬‎‮משרה: משרת האפרסקין‬‎‮‭780‬‬‎‮ משרת הראונד‬‎‮‭781‬‬‎‮ משרת התמר הנדי‬‎‮‭779‬‬‎‮מתוק‬‎‮‭159‬‬‎‮מתיקה: המתיקה היבישה‬‎‮‭160‬‬‎‮נאות‬‎‮‭439‬‬‎‮נגון: נגונים‬‎‮‭556‬‬‎‮(נגן) ניגן‬‎‮‭554‬‬‎‮(נגר) הוגר‬‎‮‭382‬‬‎‮(נהג) הנהיג‬‎‮‭229‬‬‎‮ וכשיהיה … ינהיג זו ההנהגה‬‎‮‭228‬‬‎‮נהרי ← סרטן‬‎‮‬‎‮(נוח) נח‬‎‮‭356‬‬‎‮נוסחה‬‎‮‭830‬‬‎‮(נוע) התנועע‬‎‮‭144‬‬‎‮(נזק) הזיק‬‎‮‭449‬‬‎‮נחת: בנחת‬‎‮‭312‬‬‎‮(נטה) ← לחה‬‎‮‬‎‮נילופר‬‎‮‭801‬‬‎‮ניסן‬‎‮‭290‬‬‎‮(נסה) ניסה‬‎‮‭107‬‬‎‮נֻסָּח: נוסח‬‎‮‭830‬‬‎‮נֻסְחא: הנוסחא השוה‬‎‮‭753‬‬‎‮ נוסחאות‬‎‮‭754‬‬‎‮נעם: נעֹמים‬‎‮‭666‬‬‎‮נפח‬‎‮‭824‬‬‎‮ ניפח‬‎‮‭765‬‬‎‮ התנפח‬‎‮‭825‬‬‎‮נפש‬‎‮‭767‬‬‎‮ ← הרחבה, (רחב)‬‎‮‬‎‮(נקה) לנקות‬‎‮‭761‬‬‎‮(נקז) הקיז‬‎‮‭571‬‬‎‮ הקיז הגיד‬‎‮‭572‬‬‎‮נקי ← מור, סֹלֶת‬‎‮‬‎‮נשור‬‎‮‭782‬‬‎‮נשיאות: נשיאות האצטומכא‬‎‮‭409‬‬‎‮נשימה‬‎‮‭768,769‬‬‎‮(נתר) התיר‬‎‮‭155‬‬‎‮סאדג הנדי‬‎‮‭335‬‬‎‮סבה‬‎‮‭336,519‬‬‎‮ סבות‬‎‮‭337‬‬‎‮סבל‬‎‮‭175‬‬‎‮סְגֻלָּה: סגולה‬‎‮‭194‬‬‎‮(סור) מוסר ← דבש, ורד‬‎‮‬‎‮סחיטה‬‎‮‭506‬‬‎‮ ← שחיטה‬‎‮‬‎‮ סחיטת העולשין‬‎‮‭511‬‬‎‮ סחיטת התפוחים‬‎‮‭510‬‬‎‮סכנגבין: הסכנגבין‬‎‮‭359‬‬‎‮ ← משקה‬‎‮‬‎‮ הסכנגבין של ורד והצמוקי‬‎‮‭361‬‬‎‮סֻכָּר: סוכר‬‎‮‭353,831‬‬‎‮ סוכר טברזד/הסוכר הטברזד‬‎‮‭354,355‬‬‎‮סליכה‬‎‮‭366‬‬‎‮סֹלֶת: סולת נקיה‬‎‮‭177‬‬‎‮סמנין‬‎‮‭272‬‬‎‮ הסמנין החזקות‬‎‮‭276‬‬‎‮סנא מכי/הסנא המכי‬‎‮‭371,372‬‬‎‮סנבל‬‎‮‭373‬‬‎‮סִנּוּן: סינון הדם‬‎‮‭326‬‬‎‮(סנן) סינן‬‎‮‭437‬‬‎‮ מסונן ← מים‬‎‮‬‎‮ספרד‬‎‮‭84‬‬‎‮סרטן: סרטן נהרי שרוף‬‎‮‭344‬‬‎‮עבדות ← אדון‬‎‮‬‎‮(עבה) עיבה‬‎‮‭547‬‬‎‮ מעבה‬‎‮‭551‬‬‎‮עָבֶה‬‎‮‭550‬‬‎‮ ← דם‬‎‮‬‎‮עֹבִי: עובי הדם‬‎‮‭549‬‬‎‮עביות‬‎‮‭548‬‬‎‮(עדן) להתעדן‬‎‮‭670‬‬‎‮ מעדן‬‎‮‭669‬‬‎‮עוף‬‎‮‭478‬‬‎‮(עוּר) נעור‬‎‮‭747‬‬‎‮ נעור מהשינה‬‎‮‭746‬‬‎‮ כשיעור מהשינה‬‎‮‭749‬‬‎‮עין‬‎‮‭538‬‬‎‮עכביות‬‎‮‭40‬‬‎‮עִכוּל: עיכול‬‎‮‭805,807‬‬‎‮ עיכולים‬‎‮‭806‬‬‎‮עכור ← דם‬‎‮‬‎‮עכירות: עכירות הדם ושמריו‬‎‮‭518‬‬‎‮(עכל) נתעכל‬‎‮‭804‬‬‎‮עָלָה‬‎‮‭314‬‬‎‮ עולה‬‎‮‭316‬‬‎‮ לעלות‬‎‮‭315‬‬‎‮עָלֶה‬‎‮‭821‬‬‎‮ עלים‬‎‮‭823‬‬‎‮ עלי הבאדרנבויה‬‎‮‭822‬‬‎‮עֲלִיָּה: עלייה‬‎‮‭315‬‬‎‮עֹלֶשׁ: עולשין ← זרע, מים, סחיטה‬‎‮‬‎‮עמום‬‎‮‭552‬‬‎‮עמידה/עמדה‬‎‮‭627‬‬‎‮ בעמדת‬‎‮‭628‬‬‎‮ענב: ענבים‬‎‮‭528‬‬‎‮ענבר‬‎‮‭530‬‬‎‮ענין‬‎‮‭179‬‬‎‮(עסק) התעסק‬‎‮‭414‬‬‎‮ העסיק‬‎‮‭412‬‬‎‮עפיצות‬‎‮‭600‬‬‎‮עץ: עץ הבלסאן‬‎‮‭533‬‬‎‮ עץ הנדי‬‎‮‭534‬‬‎‮ עץ הכדר‬‎‮‭192‬‬‎‮עִקָּר: עיקר‬‎‮‭14‬‬‎‮ עיקר החלי‬‎‮‭15‬‬‎‮ זהו העיקר והשאור‬‎‮‭16‬‬‎‮ עיקרים‬‎‮‭272‬‬‎‮עִקָּרִי: עיקרי ← מֶזֶג‬‎‮‬‎‮(ערב) עירב‬‎‮‭201‬‬‎‮ נתערב‬‎‮‭202‬‬‎‮עֶרֶב‬‎‮‭505‬‬‎‮ ← אכילה, אכל, (זון)‬‎‮‬‎‮עֲרָב: הערב‬‎‮‭494‬‬‎‮עשב ← מים‬‎‮‬‎‮עשה‬‎‮‭523,524,583‬‬‎‮ עשה מעשיו‬‎‮‭523‬‬‎‮ עשוי‬‎‮‭527‬‬‎‮עשוי ← עשה‬‎‮‬‎‮עֲשִיָּה: עשיה/עשייה‬‎‮‭526‬‬‎‮ ← (תמד)‬‎‮‬‎‮עָשָׁן: העשנים השחורים‬‎‮‭44‬‬‎‮עָשֵׁן ← אד‬‎‮‬‎‮עת ← שֵׁנָה‬‎‮‬‎‮(פגג) פיגג‬‎‮‭561‬‬‎‮פה: פיות הגידים/פיות הגידין‬‎‮‭595‬‬‎‮פוסתימא‬‎‮‭826‬‬‎‮פוקאע‬‎‮‭586‬‬‎‮פורני‬‎‮‭566‬‬‎‮פחם ← אש‬‎‮‬‎‮(פטר) הפטיר‬‎‮‭783,784‬‬‎‮פילוסוף: פילוסופים‬‎‮‭597‬‬‎‮פיסתק ← גרעין, פסתק‬‎‮‬‎‮פלינגמשך ← זרע‬‎‮‬‎‮פלפל‬‎‮‭594‬‬‎‮(פנה) פנוי‬‎‮‭210‬‬‎‮פנוי ← (פנה)‬‎‮‬‎‮פניות ← רעבון‬‎‮‬‎‮(פסד) נפסד‬‎‮‭568‬‬‎‮ הפסיד‬‎‮‭569‬‬‎‮ מופסד ← לחה‬‎‮‬‎‮פסידות‬‎‮‭570‬‬‎‮ ← מהירות‬‎‮‬‎‮(פסק) הפסיק‬‎‮‭617‬‬‎‮פסתק‬‎‮‭567‬‬‎‮ ← פיסתק‬‎‮‬‎‮פָּעַל‬‎‮‭3‬‬‎‮פֹּעַל: פועל‬‎‮‭584‬‬‎‮פְּעֻלָּה: פעולה‬‎‮‭4‬‬‎‮ פעולותן הרפואיות‬‎‮‭585‬‬‎‮פרח: פרח שבת‬‎‮‭333‬‬‎‮פרי: פירות‬‎‮‭588,592‬‬‎‮ הפירות הלחים‬‎‮‭589‬‬‎‮ הפירות המאמצים‬‎‮‭591‬‬‎‮ הפירות הרטובים‬‎‮‭593‬‬‎‮פשוט: פשוטים‬‎‮‭80‬‬‎‮פשרה: פשרות‬‎‮‭560‬‬‎‮פתח‬‎‮‭81,557‬‬‎‮ נפתח‬‎‮‭558‬‬‎‮פתיחה‬‎‮‭559‬‬‎‮צורה‬‎‮‭445‬‬‎‮ צורת ההנהגה‬‎‮‭446‬‬‎‮צַיִד: צייד ← בשר‬‎‮‬‎‮צל ← ורד‬‎‮‬‎‮(צלה) צלוי‬‎‮‭422‬‬‎‮צְלִיָּה: צלייה‬‎‮‭421,423‬‬‎‮צמאון‬‎‮‭514‬‬‎‮צמוק: צמוקים‬‎‮‭327‬‬‎‮צמוקי ← סכנגבין‬‎‮‬‎‮צמח‬‎‮‭745‬‬‎‮צנדל‬‎‮‭441‬‬‎‮ ← משקה‬‎‮‬‎‮ צנדל לבן‬‎‮‭442‬‬‎‮צרר‬‎‮‭433‬‬‎‮קאנון‬‎‮‭625‬‬‎‮קאקלה: קאקלה גדולה‬‎‮‭598‬‬‎‮ ⟨קאקלה⟩ קטנה‬‎‮‭599‬‬‎‮קבילה‬‎‮‭415‬‬‎‮קדרה‬‎‮‭604‬‬‎‮קול‬‎‮‭444‬‬‎‮(קום) קם מהשינה‬‎‮‭629‬‬‎‮קורא‬‎‮‭135‬‬‎‮קטן ← לו⟨לו⟩, קאקלה‬‎‮‬‎‮קָטַף‬‎‮‭608‬‬‎‮קטף‬‎‮‭619‬‬‎‮קיא‬‎‮‭635‬‬‎‮ ← רצון‬‎‮‬‎‮קיץ‬‎‮‭448‬‬‎‮ ← זמן‬‎‮‬‎‮קלה‬‎‮‭623‬‬‎‮ קלוי‬‎‮‭169‬‬‎‮קלוי ← קלה‬‎‮‬‎‮(קלף) קלוף‬‎‮‭616‬‬‎‮ מקולף‬‎‮‭616‬‬‎‮קלות: קלות דעתו‬‎‮‭196‬‬‎‮קְלִפָּה: קליפה‬‎‮‭613‬‬‎‮ קליפת אתרוג‬‎‮‭614‬‬‎‮ קליפות‬‎‮‭615‬‬‎‮קמח: קמח שעורים‬‎‮‭248‬‬‎‮קצף‬‎‮‭310‬‬‎‮ ← דבש‬‎‮‬‎‮(קצץ) מקוצץ ← אבריסם, משי‬‎‮‬‎‮קצר‬‎‮‭152‬‬‎‮קַר‬‎‮‭51‬‬‎‮ ← מֶזֶג, מים, רֹעַ, רפואה‬‎‮‬‎‮קֹר: קור‬‎‮‭47‬‬‎‮ קור האויר‬‎‮‭48,49‬‬‎‮קֵרוּר: קירור‬‎‮‭50‬‬‎‮קרירות‬‎‮‭50‬‬‎‮ קרירות האויר‬‎‮‭48‬‬‎‮קרע ← זרע‬‎‮‬‎‮קרפה‬‎‮‭611‬‬‎‮(קרר) קירר‬‎‮‭46‬‬‎‮ הקרר‬‎‮‭50‬‬‎‮ מקרר ← (שלק)‬‎‮‬‎‮קִשּׁוּא: קישואים‬‎‮‭601‬‬‎‮ ← זרע‬‎‮‬‎‮(ראה) נראה ← לבן‬‎‮‬‎‮ נראה המלח‬‎‮‭481‬‬‎‮ נראה השאור‬‎‮‭480‬‬‎‮ראוי‬‎‮‭439‬‬‎‮ראונד‬‎‮‭285‬‬‎‮ ← משרה‬‎‮‬‎‮ראיה: ראיה ברורה‬‎‮‭250‬‬‎‮ ראיות‬‎‮‭251‬‬‎‮ראש ← (כאב), מֹחַ‬‎‮‬‎‮(רגל) הרגיל‬‎‮‭24,531‬‬‎‮ מורגל‬‎‮‭536‬‬‎‮רגלה‬‎‮‭293‬‬‎‮ ← זרע‬‎‮‬‎‮(רדם) נרדם בשינה‬‎‮‭545‬‬‎‮רוח: רוחות‬‎‮‭322‬‬‎‮רוטל‬‎‮‭305‬‬‎‮ רוטלים מצריים‬‎‮‭306‬‬‎‮רומי ← דרונג‬‎‮‬‎‮רופא‬‎‮‭458‬‬‎‮ רופאים‬‎‮‭460,539‬‬‎‮ ← (שבח)‬‎‮‬‎‮(רחב) הרחיב‬‎‮‭75‬‬‎‮ הרחיב הנפש‬‎‮‭76,77‬‬‎‮רחוץ ← (רחץ)‬‎‮‬‎‮(רחץ) רחוץ ← אבן‬‎‮‬‎‮רחיצה‬‎‮‭166‬‬‎‮(רחק) הרחיק‬‎‮‭776‬‬‎‮ להרחיק‬‎‮‭714‬‬‎‮(רטב) ריטב‬‎‮‭300‬‬‎‮ מרטב‬‎‮‭304‬‬‎‮ התרטב‬‎‮‭299‬‬‎‮רָטֹב: רטוב ← פרי‬‎‮‬‎‮רטיבות‬‎‮‭302,303‬‬‎‮ריח‬‎‮‭323‬‬‎‮ריר: הריר‬‎‮‭693‬‬‎‮רכב‬‎‮‭317‬‬‎‮ הרכיב‬‎‮‭318‬‬‎‮ מורכב‬‎‮‭234‬‬‎‮רמון: רמונים‬‎‮‭320‬‬‎‮ ← גרעין, דבש‬‎‮‬‎‮רמוני‬‎‮‭321‬‬‎‮(רסס) מרוסס‬‎‮‭298‬‬‎‮רַע ← חמימות‬‎‮‬‎‮רֹעַ: רוע מזג חם‬‎‮‭378‬‬‎‮ רוע מזג קר‬‎‮‭377‬‬‎‮ רוע מזגם החם‬‎‮‭380‬‬‎‮ רוע המחשבה‬‎‮‭376‬‬‎‮רעבון: על רעבון ופניות האצטומכא‬‎‮‭124‬‬‎‮(רעה) רועה‬‎‮‭308‬‬‎‮רעש‬‎‮‭307‬‬‎‮(רפא) ריפא‬‎‮‭520‬‬‎‮(רפה) לרפות המעים‬‎‮‭688‬‬‎‮ מרפה‬‎‮‭297‬‬‎‮ נתרפה‬‎‮‭296‬‬‎‮ הרפה‬‎‮‭295‬‬‎‮ הרפה המעים‬‎‮‭684,687‬‬‎‮רפואה‬‎‮‭265‬‬‎‮ ← זקן‬‎‮‬‎‮ רפואה חשובה‬‎‮‭266‬‬‎‮ רפואה לבית‬‎‮‭267‬‬‎‮ רפואה לבית משמח‬‎‮‭268‬‬‎‮ רפואת מור קרה/רפואת המור הקר‬‎‮‭270,271‬‬‎‮ רפואות‬‎‮‭272‬‬‎‮ הרפואות החלושות‬‎‮‭275‬‬‎‮ ברפוא⟨ו⟩ת הלביות‬‎‮‭277‬‬‎‮רפואי ← פְּעֻלָּה‬‎‮‬‎‮רפואותי ← הֶקֵּשׁ‬‎‮‬‎‮רפואותית‬‎‮‭278‬‬‎‮רפפות ← לב‬‎‮‬‎‮רצון: רצון הקיא ← (בוא)‬‎‮‬‎‮(רקח) מרוקח‬‎‮‭291‬‬‎‮רתן‬‎‮‭106‬‬‎‮שאהתרג‬‎‮‭384‬‬‎‮ ← זרע‬‎‮‬‎‮שאור ← עִקָּר, (ראה)‬‎‮‬‎‮(שבח) משובח ← דם, זקן‬‎‮‬‎‮ המשובחים ברופאי דורנו‬‎‮‭575‬‬‎‮ משובחי הרופאים‬‎‮‭581‬‬‎‮שֶׁבַח: שבחים‬‎‮‭579‬‬‎‮שבת ← פרח‬‎‮‬‎‮(שוה) שִוָּה‬‎‮‭491‬‬‎‮ השוה‬‎‮‭489‬‬‎‮שָׁוֶה‬‎‮‭493‬‬‎‮ ← מֶזֶג‬‎‮‬‎‮שֻׁמָּר: שומר לח‬‎‮‭284‬‬‎‮שחוט ← (שחט)‬‎‮‬‎‮שחוק ← (שחק)‬‎‮‬‎‮(שחט) שחוט ← מים‬‎‮‬‎‮שׂחִיטָה‬‎‮‭506‬‬‎‮ ← סחיטה‬‎‮‬‎‮ שחיטת ברבאריס/שחיטת הברבריס‬‎‮‭507‬‬‎‮ שחיטת לשון שור‬‎‮‭508‬‬‎‮שחיקה ← (שחק)‬‎‮‬‎‮ שחיקת הזהב‬‎‮‭340‬‬‎‮(שחק) שחוק‬‎‮‭338‬‬‎‮ ← אֹדֶם‬‎‮‬‎‮ ⟨שחוק⟩ שחיקה חזקה‬‎‮‭339‬‬‎‮שָׁחֹר: שחור ← אד, לחה, מרה, עָשָׁן‬‎‮‬‎‮שטח: שטח הגוף‬‎‮‭346‬‬‎‮(שים) השים חלות‬‎‮‭608‬‬‎‮שכל‬‎‮‭283‬‬‎‮(שכם) השכים‬‎‮‭374‬‬‎‮(שכר) שיכר‬‎‮‭352‬‬‎‮שליקה‬‎‮‭364‬‬‎‮ שליקות‬‎‮‭364‬‬‎‮(שלק) המושלקים המקררים‬‎‮‭365‬‬‎‮ שלוק‬‎‮‭363‬‬‎‮שלשול‬‎‮‭303,686‬‬‎‮(שלשל) המשלשלים החזקים‬‎‮‭375‬‬‎‮(שמח) משמח ← משקה, רפואה‬‎‮‬‎‮שמחה ← הרחבה‬‎‮‬‎‮שמיעה‬‎‮‭367‬‬‎‮(שמן) מה שמשמנין אותו ביד‬‎‮‭368‬‬‎‮שָׁמֵן: ולא יהיה שמן הרבה‬‎‮‭369‬‬‎‮שֶׁמֶן‬‎‮‭370‬‬‎‮ שמן הבנפסג‬‎‮‭258‬‬‎‮ שמן זית טוב מערבי או כנעני‬‎‮‭334‬‬‎‮ שמן שקדים‬‎‮‭259‬‬‎‮שמר: שמרים ← עכירות‬‎‮‬‎‮שמש ← יצא‬‎‮‬‎‮שֵׁנָה: ש⟨י⟩נה/שינה‬‎‮‭798‬‬‎‮ ← הֲעָרָה, השויה, (עוּר), (קום), (רדם), (שקע)‬‎‮‬‎‮ בעת השינה/בשעת השינה‬‎‮‭799‬‬‎‮ היות השינה על המנהג‬‎‮‭800‬‬‎‮שעה ← שֵׁנָה‬‎‮‬‎‮שִׁעוּר: שיעור‬‎‮‭603,605,606‬‬‎‮שְׂעוֹרָה: שעורים‬‎‮‭411‬‬‎‮ ← כשך, מים, קמח‬‎‮‬‎‮שפוד‬‎‮‭349‬‬‎‮ ← בשר‬‎‮‬‎‮שקד: שקדים‬‎‮‭678‬‬‎‮ ← שֶׁמֶן‬‎‮‬‎‮(שקה) השקה‬‎‮‭351‬‬‎‮שקט ← יָשַן‬‎‮‬‎‮שקל‬‎‮‭99‬‬‎‮ שקלים‬‎‮‭101‬‬‎‮ שני שקלים‬‎‮‭100‬‬‎‮(שקע) שקע בשינה‬‎‮‭545‬‬‎‮שרה‬‎‮‭777,778‬‬‎‮ השרה‬‎‮‭777‬‬‎‮שרף‬‎‮‭427‬‬‎‮ ← חמימות, לחה, סרטן‬‎‮‬‎‮שְׂרֵפָה: שרפה/שריפה‬‎‮‭143‬‬‎‮שרש: שרשים‬‎‮‭17‬‬‎‮שתה‬‎‮‭392‬‬‎‮שְׁתִיָּה: שתיה/שתייה‬‎‮‭393,394‬‬‎‮שתיתה: שתיתות‬‎‮‭347‬‬‎‮שתן ← הרקה‬‎‮‬‎‮תאוה‬‎‮‭416‬‬‎‮ תאות המאכל‬‎‮‭417‬‬‎‮תאנה: תאנים‬‎‮‭97‬‬‎‮ התאנים היבשים‬‎‮‭98‬‬‎‮תבשיל‬‎‮‭679‬‬‎‮ תבשיל מאכל‬‎‮‭680‬‬‎‮ תבשילין/תבשילים‬‎‮‭681‬‬‎‮ תבשילי המאכל‬‎‮‭682‬‬‎‮תוך‬‎‮‭653‬‬‎‮תועלת‬‎‮‭596,772,774‬‬‎‮ ← (יעל)‬‎‮‬‎‮תור: תורים‬‎‮‭844‬‬‎‮(תמד) התמיד‬‎‮‭262‬‬‎‮ להתמיד‬‎‮‭264‬‬‎‮ התמיד עשיתן‬‎‮‭263‬‬‎‮ התמיד הרגילו‬‎‮‭257‬‬‎‮תמר הנדי‬‎‮‭95‬‬‎‮ ← משרה‬‎‮‬‎‮תנועה‬‎‮‭145‬‬‎‮ תנועות‬‎‮‭762,763‬‬‎‮ ← (חדד)‬‎‮‬‎‮תנור‬‎‮‭96‬‬‎‮תפוח: תפוחים‬‎‮‭94‬‬‎‮ ← דבש, מים, סחיטה‬‎‮‬‎‮תרנגאן ← זרע‬‎‮‬‎‮תרנגבין‬‎‮‭93‬‬‎‮תרנגול: תרנוגלין/התרנוגלין‬‎‮‭563,564‬‬‎‮ תרנגלות/תרנוגלות‬‎‮‭235‬‬‎‮ ← בשר, מרק‬‎‮‬‎‮תשרי ← יום‬‎‮‬‎Index of Technical Terms and Materia Medica

Explanatory note: The 0 refers to the introduction.

abatements18acidity, in the stomach45action1 extraordinary20 good18actions, medicinal17activity41adherence, to what is useful for one’s lifespan48admonition11advice0, 2, 11, 39, 48 most appropriate12 good12affliction(s)0, 1, 2, 12, 13, 20 and their causes0See also cause(s)age, old47almond(s)30 oil13aloeswood, Indian21, 25amber, yellow20, 21, 25ambergris21, 25amount21, 28al-Andalus2animals, grazing28 land32See also meatanointing5appetite11 for food32apple(s)8, 10, 11 juice26 rob23, 25 sour, pressed and sieved juice20apportioning34apricots11aroma, altered29 good29arrangement, of the regimen34,35Art0, 48 knowledge and familiarity with the Art46ascending10ascent45asphodel22astringency29See also fruitsattack, of fever18audience4autumn13awakening40badaranjūya21 juice26 leaves26badness1balance28, 45balsam, wood23barberry, juice7bark(s). See oxtonguebarley, groats45 gruel9 meal28, 38 peeled44See also compoundbasil, sweet21bath40, 43bathhouse18bathing5bedtime2, 44beet30behen, red and white21 white25beneficence49benefit49 great18beverage(s)7, 44 that exhilarates2bile, black2 yellow3bird28blessing18blite30blood1, 14 good14 natural2 thick as that of the spleen14 thick turbid12 turbid part, and its sediment1 wholesome2See also clarification, flow, thicknessbloodletting14body2, 11, 12, 38, 47, 48See also management, organ, skin, surfacebondage0, 49brain2, 18See also vaporsbran27bread27breakfast35brew40, 43broth28 chicken28burning45See also phlegmcamphor21, 23, 43 pulverized25cardamom21 large21 smaller25cassia21castoreum21, 23, 42 pulverized21cataplasms1cause(s)18 basic15 of all those afflictions0changes36charcoal. See firechicken(s)28, 30 young28, 30, 38See also broth, coop, meatchoice48cinnamon15, 21 bark30citron, leaves20 peel23clarification, of the blood14cleanliness28cloth(s)6 finely woven piece of13clove40cocting, what needs to be cocted40coercion49coitus. See reductioncoldness. See dishescolor13, 44 exquisite pomegranate24See also oilcommandments, of the religious law48 religious, and prohibitions49company36compassion49complaints0composition20, 25, 44compound25 with barley groats44 excellent21condition(s)35, 39, 45consistency34 of honey20See also wineconstipation28, 45constitution, weak natural47consumption10, 15 constant28cooking31, 44cooling, extreme8See also effect, increase, vegetablescoop, spacious chicken28coral21, 25coriander10 dry20 fresh30 roasted38corruption28counsel(s)48 of medicine48countries, hot12See also travellingcrab(s), burned river21, 25crisis1crops28crumbs27cubeb21cucumber, regular6 seed21 peeled seed of25 smaller variety6cucurbit30 seed9custom37dāniq(s)21decoction, of epithyme13deeds, good47delight36description21, 34See also physiciandespair24dessert9, 38digestion(s)2, 3, 7, 9, 33, 44 of the food41dilating, the soul33dilation, of the soul2dill, flowers44dirham(s)2, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 37, 38, 39, 44dirt28discernment34discharge, of superfluities2disease7, 8, 10, 11 the root (cause) of the17dish(es)15, 30, 31, 36, 37 boiled31 cooked31 of food32 sour31 sweet in taste30 tending towards coldness43dissolving, what can be dissolved40distressing. See effectdraught23drink(s)33, 34, 40, 44 most excellent33 exhilarating8, 16 mixed43 of oxymel34See also hydromeldrying. See effectdryness28 of the melancholic humor45dunghill28effect, cooling and strengthening10 distressing and drying13 little17 moistening6, 9, 38eggplant12egress33Egypt. See peopleElders, eminent2electuary/electuaries16, 19, 20, 21, 42 temperate, which is made with jacinth42See also jacinthelephantiasis28eliminating17emerald16eminence. See stomachendive, juice3, 4, 26 seed21 crushed seed44epithyme13, 21, 22See also decoctionequilibration, of the temperament15 of the temperament of the liver14error6, 11 grave3essence16evacuation13evaluation5events47evil49excellence, of the intellect46exercise36, 40, 44 that is carried out properly18 its omission and remission18 physical39See also vigor, weaknessexercising5, 12exhilarating. See drinkexpectations12faculty, expulsive1falanjamushk21familiarity. See Artfavor49fennel, fresh30fever(s)11 acute, burning13 bad malignant11 extremely inflaming ardent6See also attackfigs38 chopped28 dried28filings. See goldfiltrate44fire, charcoal44flask, urine39flatulence2, 45fleawort, seed8flour, white27See also qualityflow, of blood1flowers. See anethfoam34See also honeyfood(s)2, 7, 10, 11, 27, 28, 30, 34, 38, 40 boiled31 good2 very good2 in the stomach41See also digestion, dish(es), stomachform, specific16See also regimenfrancolin28frenzy. See maniafruits, in which there is astringency11 astringent36 fresh11See also habit(s)fumitory22 crushed fumitory seed44Galen2, 11, 17, 33, 40generation. See Ibn Zuhrginger23 bitter21, 25gold16 filings21gourd25grains, of wheat38grapes11groats. See barley, compoundgruel. See barleyhabit(s)35, 38, 39 regular45 of taking fruits11habitude, good moral36harm13, 28, 49 severe3See also repulsionharming30headache41health12, 35See also regimenheart18See also strengthening, throbbing, vapors, weaknessheat3, 44 burning13heating20herb2Hippocrates45honey21, 33 bees’33 thoroughly skimmed of its foam22See also consistencyhumor(s)1, 6, 41 bad11 corrupt28 disordered45 melancholic28hydromel33, 39 drink36hypochondria45Ibn Sīnā21Ibn al-Tilmīdh8Ibn Zuhr2 one of the greatest observers2 unique in his generation2ignorance49ignorant49illness6improving28, 33increase, in cooling15individual, every single47information48 about every particular0infusion, of peaches13 of rhubarb4 of rhubarb and tamarind43 of tamarind3ingredients20, 22, 39 absolute cooling3 basic21, 34 essential and basic21 individual20instrument, stringed36, 37, 38, 43intellect. See excellenceintercourse, sexual41, 43isfīdabāj30iṭrīful19, 39, 42jacinth, electuary21 great19 thoroughly pulverized24 cool remedy43 temperate remedy43See also electuaryjudgment49juice7See also apple(s), badaranjūya, barberry, endive, lemon, melon(s), olibanum, oxtonguejujubes3juleb26kernels. See pistachiokhawkh. See plumskid, suckling28, 32See also meatkinds29kings24knowledge0See also Artlamb. See meatlapis lazuli13 washed21lavender, French21law, religious48, 49See also commandmentslawgivers48laxative39leaves. See citron, oxtonguelemon, acidic inner part30 compounded30 juice22, 30, 31, 38 peel38 syrup44leopard’s bane, false25 Greek false21letter0, 19lettuce6, 30 seed25life11lifespan48See also adherencelightness, of his mind36liver6See also equilibrationloaves27mace40Maghreb44Malabathrum, Indian21management28 of the body36mania, that is wild frenzy24manna21mastic15, 21, 30matter, uncocted39meal2, 7, 10, 11, 32, 37, 40 a second38See also barleymeasure1, 2, 34, 43, 49meat28, 31 chicken(s)28, 31 young chickens28 cured12 game12 of the kid15 lamb28 of land animals28 of sheep28 roast32medicaments, cardiac16See also muskmedications1medicine(s)2, 7, 10, 34, 48, 49See also counsel(s)melancholy, severe24melissa, seed8melody/melodies36, 37melon(s)11 juice13 seed25members36mercy49micturition2milk28, 38 fresh6, 28mind, sharpening of28mithqāl(s)21–23, 25, 42mixture2moistening. See effectmoisture9 good2mucus28musk21, 22, 43 good and pure20 medicaments42 thoroughly pulverized25 remedy42 cool remedy20, 43myrtle, seed8, 38nard15, 21, 30, 44nature1, 2, 17, 28nausea10nenuphar13, 17nourishment15, 17nutrients. See repulsionnutriment(s)17 excellent34 familiar good34nutmeg, rind23observers. See Ibn Zuhroccurrence. See timesoil, fragrant olive, yellow of color and free from bitter taste44 of violets5See almond(s)olibanum, thickened juice of25 wood of the tree25olive. See oilomission. See exerciseopenings, of the vessels1opium21option48orache6organ, of the body9ounce(s)2, 34, 36 Syrian2oven, baking27 circular earthen27overfilling14 of the stomach39oxtongue2, 17, 21, 25, 37, 44 bark(s) of its roots2 dry26 fresh26 juice2, 8, 26, 40 not its leaves2See also syrup(s)oxymel33 of quinces7 of raisins39 of roses39See also drink(s), syrup(s)pains35Palestine44See also people, plumspalpitation20,25paper47particular. See informationpartridge28pastille(s)21, 22, 25patient48peach(es)11, 15See also infusionpear(s)11pearl(s)21, 25 small20peel. See citron, lemonpen47people11 of Syria-Palestine and Egypt2See also plumspepper23perception. See soundnessphilosophers36phlegm3 burning of3, 15 inflamed6See also viscosityphysician(s)0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 28, 29, 33, 36, 48 Arab2 attending39 description of his reflections0 elder (senior) experienced20 eminent0 most eminent9pistachio22, 30 kernels36, 38places, swollen, very painful1pleasures47plums3, 9 which the people of Syria-Palestine call khawkh30pomegranate rob of25 seeds10, 40See also colorpoppy9 crushed Iraqi seed44pot44 earthen44powders10power(s)26, 30practice2preparation34prescription45 for softening the stools4preserves. See roseprohibitions. See commandmendsproperty, specific2, 16, 28, 32 wonderful specific28punishment49purgatives, strong13purslane6 seed10, 22, 25, 30Qānūn42quality16 of the flour27quantity/quantities25, 26, 38, 41quince(s)10, 11See also oxymelraisins30,36See also oxymel, syrup(s)ratio38raṭl(s), Egyptian34al-Rāzī20reading36reason(s)1, 2, 9, 17, 49reasoning, syllogistic7recipe(s)42 cold, hot, temperate21 temperate24reduction18 in coitus18reflections. See physicianregimen3, 6, 9, 19, 35, 38, 42, 46 form of the beneficial48 good7 of health10On the Regimen of Health2 uncommon7See also arrangementremedy/remedies17, 20, 21, 23, 24, 39 cardiac38 exhilarating cardiac32On Cardiac Remedies21 excellent20 extremely powerful17 weak17See also jacinth, muskremission. See exerciserepulsion, On the Repulsion of the Harm of the Nutrients20respiration36rhubarb4, 13See also infusionriding36rind. See nutmegroasting31, 32rob. See apple(s), pomegranateroot(s). See disease, oxtonguerose(s)22 pounded20 preserves22, 30, 36, 39 red21 red stalkless25 water2, 26, 31, 37See also oxymel, syrup(s)saffron21, 22, 25, 32salt38, 44sandalwood6, 22 oily white44 syrup3season, cold38 hot43sediment. See bloodseed(s). See cucumber, endive, fleawort, fumitory, gourd, lettuce, melissa, melon(s), musk, myrtle, pomegranate, poppy, purslanesenna, of Mecca13, 22sheep. See meatsilk, crushed21, 25silver16singer36, 37, 40singing37skin, of the body36sleep36, 38, 39, 40, 43 to awaken from36 balanced9 deep2, 36, 37, 40 regular18softening. See stoolssong(s)37See also usesorrel40See also syrup(s)soul2, 32, 36See also dilating, dilationsoundness, of his perception46sourness30species28speech47spices40 hot choice40spinach6,30spirit28spit31, 38spleen. See bloodspoonful44springtime13stomach2, 7, 9, 13, 15, 30, 37, 40, 44 eminence of the9 empty41 empty and in need of food41 filled with food41See also acidity, food(s), overfilling, strengtheningstone13 Armenian13, 21See also stoolsstools11 retained or are hard as a stone39 softening4, 39, 43See also prescriptionstrength18strengthening, the heart20, 21 the stomach and the heart33See also effectsubstance6, 11successors33sucking10suet, white and delicious28sugar10, 22, 30, 33, 34, 38, 40, 43 crystalline20, 26summer6, 22, 30, 45summertime15, 30sunrise36superfluities2, 33See also dischargesupper35, 37–41surface, of the body12sweeping, constant28sweatmeats, dry36symptoms3, 19Syria44See also people, plumssyrup(s)14, 19, 34, 40, 43 of oxtongue2 of oxymel of roses and raisins43 of roses34, 40 of sorrel8See also sandalwoodtabasheer20, 23, 25tamarind15, 30, 43See also infusiontaste. See dish(es), oil, wineṭassūj23ṭayhūj28temperament1, 2, 3, 18, 28, 38, 41, 45 basic3 cold bad21, 23 fundamental bad47 hot6, 23, 25, 34 extremely hot26 hot bad21, 22, 25 individual21 moderate21See also equilibrationthickness9 of the blood12things, particular existing47 universal existing47thirst13thoughts, evil2, 36throbbing, of the heart20trace(s)2, 17transformation, quick6travelling, to hot countries12treasury19treatise(s)9, 11, 14, 19, 35, 39, 40, 43, 46, 48tree. See olibanumtremor2tumor1turtledove28understanding. See weaknessurine. See flaskuse13 excessive13 frequent17 of wine and song48usefulness9, 28vapors10, 12 that arise to the heart and brain45 black3 melancholic18 smoky2variety28vegetables, cooling boiled15vehemence13vessel(s)1, 14, 28See also openingsvigor, of the exercise40vinegar33 a little bit30See also wineviolets. See oilvirtues2, 36, 45viscosity, of the phlegm9vitality18voice36vomiting10water27, 28, 30, 44 cold34 hot34 in which one sits1See also roseweakness, after exercise18 of the heart25, 26 of our understanding49weather, cold31, 35, 42, 43 hot31weight25wheat28See also grainswhey13will47winds2wine2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43 can be beneficial for men48 fine in consistency29 of a thick consistency29 good31 good in taste29 light2 mixed38, 40 old and very bitter29 deep red29 vinegar44 white colored29 thin white33See also usewinter22, 30, 35, 43wintertime30, 34wisdom47wood. See balsam, olibanumworld(s), both12 next48, 49 this48, 49zedoary21

Maimonides, On the Elucidation of Some Symptoms and the Response to Them (Formerly Known as On the Causes of Symptoms)

A New Parallel Arabic-English Edition and Translation, with Critical Editions of the Medieval Hebrew Translations

Series:

Table of Contents

Index Card

Metrics

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0

Related Content