Free access
Index

[Chinese entries are paired with a translation only if text-specific (e.g., fei che as “flying car” in Lu Shi’e’s Xin Zhongguo); generic entries such as baihua or datong are not translated.]

A Cityless and Countryless World1
A Traveler from Altruria1
A Ying1, 2
actant1
actantial model1
agency1
allegory of the umbrellas1
American Barbarians1
anti-discursivity1
apotropaic function1
approximation1, 2, 3
archigenre1, 2, 3
baihua1, 2
Baihua bao1
Bainian yi jiao1, 2, 3
in Kang Youwei’s Datong shu1
in Tan Sitong’s Renxue1
baizhong (white kind/race)1
ban si wenxue (half-dead literature)1
baoquan guocui (preservation of national integrity)1
Beiming1
belated modernity1, 2, 3
Bellamy, Edward1, 2
Benjamin Ticknor1
benzu (Han as proper Chinese)1
bi xin xiaoshuo1, 2
Bihe Guanzhuren1, 2
bijing (our boundaries)1, 2, 3
bingfei xiaoshuo1
Boulevard du Temple1
Boxer Protocol1
Brecht, Bertolt1
bu tian (mending the heavens)1, 2
Cai Yuanpei1, 2, 3
Canshi guo (gnawing country)1
Cao Xueqin1, 2
capitalism
in Bellamy’s Looking Backward1, 2, 3
Captain Lee1
carnivalization1
catalogue1, 2
Ceasar’s Column1
ceyan zhi jing (human nature inspection lens)1
ceyuanjing (range-finder)1
characterization or lack thereof1
Chen Tianhua1, 2
Chinese Empire1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
in Bellamy’s Looking Backward1, 2, 3
in Bihe Guanzhuren’s Xin jiyuan1
in Lu Shi’e’s Xin Zhongguo1, 2
Chinese Exclusion Act1, 2
Chinese-ification1
Chiren shuomeng ji1
chivalric fiction1
chronotopic displacement1
chronotopic variations1
chu jing (exit a border)1
Chun Fan1
ci (stimulation)1, 2, 3
cipai1
circularity1
closure1, 2, 3, 4, 5, 6
in Xin jiyuan1
cognition1, 2, 3
cognitive organon1
colonial dichotomy1, 2, 3
colonial modernity1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
coolieism1
Cooperative Commonwealth of the United States1, 2, 3, 4
cosmopolitanism1, 2
counterpoint, relation between utopia and ideology1
court case fiction1
courtesan fiction1
cui xing shu (technique to stimulate awakening)1
cultural capital1
culturalism1
Darwinian imaginary1
datong1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Datong shu1
De la Terre à la Lune1
deferral1, 2, 3
deus ex machina1
Dian shijie1
dianji (electrical machinery)1
didactic purpose.literary utilitarianism
diegetic boundaries1, 2
diegetic layering1, 2, 3, 4, 5, 6
displacement1, 2, 3, 4
Doctor Leete1, 2
Doctor Qin Zhaohe1
dominated gaze1
dominating gaze1
Dongfang De1
Dongfang Fa1
Dongfang Mei1
Dongfang Qiang1
Dongfang Wenming1, 2
Dongfang Ying1
dream1, 2, 3, 4
dystopia1, 2, 3, 4, 5, 6
of the colonizer1
in Vinton’s Looking Further Backward1, 2, 3
Edith Leete1
Edward Said1
empire1, 2, 3, 4, 5
empirical1, 2, 3, 4
emplacement1, 2
encroachment1
ermaozi (Western sympathizer)1
Ershi nian mudu zhi guai xianzhuang1
Eshi jingwen1
essentialism1, 2
in Wu Jianren’s Xin Shitou ji1, 2, 3
estrangement1, 2, 3
eutopia1, 2, 3, 4, 5
Evolution and Ethics1
expose fiction1
factory
in Wu Jianren’s Xin Shitou ji1, 2, 3
Fanon, Frantz1
fanxin xiaoshuo1
feiche (flying car)1, 2
fengci1
fengci xiaoshuo1
fictional1, 2, 3, 4
fictionality1
foreshadowing1
forms of government
in Wu Jianren’s Xin Shitou ji1, 2, 3
found manuscript1, 2
fourth wall1, 2, 3
Fujita Meikaku1
Fukuzawa Yukichi1
future perfect mode1, 2, 3, 4
Gao xiaoshuojia1
Geary Act1
genre1, 2, 3
gezhi1, 2
Gilded Age1, 2
Golden Dragon chronology1
gong’an xiaoshuo1, 2
gu yi (traditional Chinese medicine)1
Guangxu wannian1
Guangyi congbao1
guijing (their borders)1
guocui1, 2, 3
guoyu1
Haiguo tuzhi1
Henhai1
hequn aiguo (collective patriotism)1
hermetic/hermeneutic gesture1
historical agency1
historical novel1, 2
history lecture, narrative mode1
Honglou meng1, 2, 3, 4, 5
hors-texte1
Hu Shi1, 2
Hua Renmeng1
Hua Xing1
Hua Zili1
Huang Keqiang1, 2
Huangjin shijie1
Huangren shijie1
huangzhong (yellow kind/race)1
huangzu (yellow race)1
huaxu1
Huitou kan1
Huitou kan jilüe1
Humei guo (alluring country)1
hundred days’ literature1
Hundun guo (country of chaos)1
huo wenxue (living literature)1
Huxley, Thomas H.1
hybridity1
identity and difference1, 2, 3
imaginary geography1, 2
in Wu Jianren’s Xin Shitou ji1, 2, 3
imbrication1
immortality1
in-betweenness1, 2, 3, 4, 5
incompleteness1, 2
internecine phase1
inverted image1
Irving, Washington1
itinerary1, 2
jeux d’espace1
Jia Baoyu1, 2, 3
jia wenming guo (falsely civilized states)1
jiaoren zhong1
jiaoyu qiu guo1
jieti xiaoshuo1
jin (immersion)1
Jin Tianhe1
jindai wenxue1, 2, 3, 4
jing (border)1
Jingtun guo (swallowing country)1
Jiu Zhongguo weilai ji1
Jiuming qiyuan1
Julian West1, 2, 3, 4, 5, 6
juwai zhongli (outsiderness)1
kaipian1
Kang Youwei1, 2, 3
in Hu Shi’s perspective1, 2
kexue1
kexue xiaoshuo1
King Utopos1
Kong Lao1, 2, 3
Lao Shaonian1, 2, 3, 4
pen name of Wu Jianren1
Laozi1
Li Baojia1
Li Hongzhang1, 2
Li Ruzhen1
Li Youqin1, 2
Liang Qichao1, 2, 3, 4
in Hu Shi’s perspective1, 2
Liji1
Lin Daiyu1
Lin Shu1, 2
Lingtai Fangcun Shan1
literary utilitarianism1, 2, 3
Liu E1, 2
lixian1
lixian guo (constitutional state)1
Lixian sishi nian hou zhi Zhongguo.Xin Zhongguo
lixiang1, 2, 3
lixiang xiaoshuo1
Looking Backward: 2000–18871, 2, 3
similarities with Lu Shi’e’s Xin Zhongguo1
Looking Beyond1
Looking Further Backward1, 2, 3, 4, 5, 6
critique of Bellamy’s Looking Backward1
preface1
Lord Byron1
Lu Shi’e1, 2
fictional alter-ego in Xin Zhongguo1
Lu Xun1, 2, 3, 4
Lukács, Georg1, 2
Lun xiaoshuo yu qunzhi zhi guanxi1, 2
magma1, 2, 3, 4
manhood
in Vinton’s Looking Further Backward1, 2, 3
Mannheim, Karl1
master-slave dichotomy1
Maxim, Hiram Stevens1
May Fourth1, 2
mental experiment1
metonymy1
Minbao1, 2
miraiki1, 2
misdirection1
moming shen miao1
More, Thomas1
Mount Qinggeng1, 2
Mu Shiying1
multiple modernities1
mystification1
Nahan1
Nanfang bao1
national sickness1, 2
nationalism1
Nationalist Clubs1
negation1, 2, 3, 4
according to Jameson1
in Vinton’s Looking Further Backward1
neutralization1
New Culture Movement1, 2
New Literature Movement1
ni l’un, ni l’autre1, 2, 3
Niehai hua1
nijiu1
nijiu xiaoshuo1
non-narrative and nonrepresentational1
novum1, 2, 3, 4
Nü Wa1
Nule dao (island of happy slaves)1
Nüzi quan1
opium1
Opium War1, 2
Oriental Tales1
originary operation1
otstranenie1
Pan-Asiatic Coalition1, 2
panopticon1
pax sinica1, 2
Penthesilia1
politically unconscious1
political unconscious1, 2, 3, 4
post-colonial utopia1
Potemkin village1
printing industry1
prodigious coach
metaphor in Bellamy’s Looking Backward1
productive distortions1, 2
protagonist1
pseudo-historical account1
qi wen (odd text)1
qianlijing (thousand-li telescope)1
qianze1, 2
qianze xiaoshuo1, 2, 3
elements in Wu Jianren’s Xin Shitou ji1
Qingtian zhai1
Qufu1, 2
Raphael Hythloday1
readership1
recursion1
rejection of representation1
rejection of the past1
reminder/remainder1
ren (benevolence)1
Renxue1
representation as misrepresentation1
re-territorialization1
reversal and negation1, 2
in Vinton’s Looking Further Backward1
Richard, Timothy1
Rip Van Winkle1
Risk1
rootage in the past1, 2
ru jing (enter a border)1
Rulin waishi1
Russo-Japanese War1
Ruyi jingu bang1
Sai Jinhua1
sanmaozi (Western sympathizer)1
science and technology1, 2
science fiction1
semiotic rupture1
shadow play1
Shanghai
in Lu Shi’e’s Xin Zhongguo1, 2
in Wu Jianren’s Xin Shitou ji1, 2, 3
Shanghai arsenal1
Shangwu yinshu guan1
shaonian Zhongguo1
Shaonian Zhongguo shuo1
shehui xing (social nature of late Qing fiction)1
shi (relative consciousness)1
Shiba Shirō1
shijie guo (world country)1
Shizi hou1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
shouyao shi (healing room)1
shuomeng (talking nonsense)1
si wenxue (dead literature)1
simulacrum of a synthesis1
Sishu wujing1
slaughterhouse
allegory in Cai Yuanpei’s Xinnian meng1
slippage1
socialist utopia
in Bellamy’s Looking Backward1, 2, 3
Some Reasons for the Chinese Exclusion1
spectacle1, 2, 3, 4, 5, 6
splendid remoteness1
Stowe, Harriet Beecher1
Su Hanmin1, 2, 3
subalternity1, 2, 3
Suehiro Tetchō1
Sun Wukong1
Suvin, Darko1
symbolic capital1
symbolic network1, 2, 3
synecdoche, function of the utopian narration1
Taiping Rebellion1, 2
taiping tianguo1
Tan Sitong1, 2, 3
Tao Yuanming1
Taohua yuan ji1
taoyuan1
tautology1
textual anchoring1
The Crystal Button1
The Giaour1
The Sketch Book1
Tianyan lun1
tiefang1
ti-yong1, 2
Tokutomi Sohō1
Tongcheng pai1
tongzu (same race)1
totality1, 2
toushuijing (water-penetrating lens)1
Treaty of Nanjing1
Treaty of Versailles1
trompe-l’œil1
twofold perspective1
Uncle Tom’s Cabin1
utopia1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
as narration in absentia1
as photographic negative1
as “simulacrum of a synthesis”1, 2
as trancultural imaginary1
as twofold imaginary project1
Daoist imaginary in Wu Jianren’s Xin Shitou ji1
displacement1, 2, 3, 4
dystopian interplay1, 2
fantasy of the colonized1
narration by subtraction1
narration in absentia1
spectacle1, 2, 3, 4, 5, 6
Suvin’s definition1
Utopia1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
utopian architext1
utopian gaze1, 2
utopian imaginary
in Chen Tianhua’s Shizi hou1
Verfremdung.estrangement
Verne, Jules1
Vinton, Arthur Dudley1, 2
Von Hubner, Alexander1
Voyage au centre de la Terre1
waiguo1
waijing shidai1
waizu (Manchu as foreign race)1
Wan Qing xiaoshuo shi1, 2
Wang Wei’er1
Wanguo gongbao1
waterproof covering1, 2
Wei Yuan1
Weilai shijie1
weilaiji1
weixin (reform)1
wen1, 2
wenming1
wenming guo1
wenming guo (civilized country)1, 2
wenming jingjie (boundaries of civilization)1, 2
wenming shijie (civilized world)1, 2, 3
wenming zhongzu (civilized race)1
wenren1
wenyan1
westernization1
Whitehead, Robert1
Wo Foshan ren1
woguo (our country)1
Won Lung Li1
worldliness1, 2
Wu Bohui1
Wu Cheng’en1
Wu Jianren1, 2
wuguo (our country)1
wuse dianguang (multicolored laser)1
wusheng dianbao (silent electric cannon)1
Wushi nian lai Zhongguo zhi wenxue1
Wusong River1
wutuobang1, 2, 3
versus lixiang1
wutuobang xiaoshuo1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
and science fiction1
archigenre1, 2, 3
fictional and empirical1
Looking Backward’s imprint1
marginality in Fokkema’s work1
plot structure1
stylistic features1
Wutuobang youji1, 2, 3
wuxia xiaoshuo1
Wuxu bianfa1, 2, 3, 4
Xian zhi hun1
Xiaoran Yusheng1, 2, 3
xiaoshuo1, 2, 3
premodern vestiges1
Xiaoshuo lin1
Xiaoshuo lin she1
xiaxie xiaoshuo1
xin fa (Suvinian novum)1
xin faming.xin fa (Suvinian novum)
xin fazi (Suvinian novum)1, 2
xin guo (renewing the country)1, 2, 3
Xin jiyuan1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
xin qi.xin fa (Suvinian novum)
Xin Sanguo1
Xin Shitou ji1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Xin taoyuan1
xin xiaoshuo1, 2, 3, 4, 5, 6
Xin xiaoshuo1, 2, 3, 4, 5, 6
Xin Zhongguo1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
plot summary1
Xin Zhongguo weilai ji1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
chronology of the future1
Xinhai revolution1, 2
Xinmin congbao1
Xinnian meng1, 2, 3, 4
Xiuxiang xiaoshuo1
xixue1
xiyi (Western medicine)1
Xiyou ji1
Xu Jiyu1
Xu Nianci1
Xu Zhiyan1
Xuan chao kuai shi1
Xue Pan1, 2
xushu1
Yan Fu1
yan xingzhi fang (human nature inspection room)1
yangujing (osteoscopic lens)1
yanjinjing (tendoscopic lens)1
Yano Ryūkei1
yanshipilichun1
yansuijing (sinew-scopic lens)1
yanxuejing (hematoscopic lens)1
yanzangjing (organoscopic lens)1
Yellow Emperor chronology1
Yellow Peril1, 2, 3, 4
yeman (barbaric)1
yeman jingjie (barbarian environments)1
yeman zhongzu (barbaric race)1
yi gan (strange feelings)1
Yi yin zhengzhi xiaoshuo xu 78
yimaozi (Western sympathizer)1
Yinghuan zhilüe1
yixin yao (medicine for the cure of [China’s] heart)1
Yongtang1
youxia1
Yuejie lüxing1
yuguai xiaoshuo1
yujie (rain alley)1
Zeng Guofan1, 2
Zeng Pu1
Zhang Zhidong1, 2, 3
zhengming1, 2, 3
zhengzhi xiaoshuo1, 2, 3, 4
zhi (absolute knowledge)1
zhiyi chang (clothing factory)1
zhong1, 2
Zhongguo
in Huitou kan1
Zhongguo guanyin baihua bao1
Zhongguo weiyi zhi wenxue bao Xin xiaoshuo1
Zhongguo xiaoshuo shilüe1, 2
Zhongguo xin nü hao1
Zhongguo Yimin1, 2, 3, 4
Zhonghua minzu1
zhumingjing (perception-enlightening lens)1
Zhuxi Yuyin1
ziqiang1
Ziyou cun (Village of Freedom)1
Zou tan yi shai1
Zuo Zongtang1

Hundred Days’ Literature

Chinese Utopian Fiction at the End of Empire, 1902–1910

Series: