IndexesIndex des mots syriaques

N.B. : Dans cet index, vu le grand nombre de termes syriaques translittérés dans notre étude, nous ne retiendrons que les mots-clés qui se rapportent directement au sacerdoce. Ce choix justifie la limitation de la liste à une centaine de termes. Pour gagner de l’ espace, nous placerons sous un mot générique les dérivés des verbes et des substantifs qui lui appartiennent, lesquels seront cités après le mot générique quand celui-ci existe. Du fait que le ʿayn est une lettre en syriaque, tandis qu’ il est une voyelle dans l’ alphabet latin, nous le placerons au début de l’ index.

ʿallanā, ʿallanē9, 25n61,64, 32, 32n82, 33, 33n83-84, 34, 34n85-87, 35, 35n88-89, 36, 37, 37n, 38, 38n, 43, 59, 62, 269, 269n14, 273, 273n29, 302, 345, 539, 540, 541, 543, 565ʿamā, ʿamē28, 32, 32n80, 50, 110, 227, 237, 293, 302n84, 317ʿamūdā480ʿanā, ʿaneh38, 268n12, 301, 301n82, 344ʿerbē220n71, 517n339ʿeṭrā, ʿeṭrayhūn91n36, 210, 212, 219, 222, 222n75, 240ʿidtā99, 103, 111n15, 151n32ʿlatā288aʿṭar, naʿṭar, maʿṭar67-68n29, 222n75, 275n34, 277nabahatā, abahē, abahūtā107, 267, 314afesqūfā ou efisqūfā22, 22n50, 24, 30, 31, 39afīṭrūfā, afīṭrūfē95, 405, 489, 536afūdā, afūdeh67, 228n90, 232n98, 233n101, 285, 391agbī, cf. gbāagen, l-magnū367, 367n60, 410, 410n131 Cf. magnanūtāaḫrez, etkarzat, maḫrez, maḫrzin, metkarzanā171, 317, 322, 419n158, 421, 441, 467, 504 Cf. karūzāalef, malef, malfīn224, 224n80, 345, 467aqlīdē141 Cf. qlīdēašlem, mašlem, šlem268n9, 339n172, 368n, 423n164, 529n21 Cf. mašlmanūtaašleṭ528 Cf. šūlṭanābadeq230 Cf. mbadqanābīmā322n128, 476, 476n267, 513bnay qyamā, qyamā143n12, 196, 540brā, da-brēn (verbe, sens de créer)68, 359, 359n43, 386, 573dabar la-mdabarū, mdabranā, mdabranāyit metdabar, nedbar95, 132n53, 315, 323, 323n133, 346, 346n7, 423n163, 447, 447n208, 477, 541 Cf. dūbarā, mdabranūtādargā, dargē, dargayhūn21, 21n47, 34, 38, 180, 202, 206, 223, 223n78, 572dbaḥ, dabaḥ, dabūḥā, dbīḥ88n29, 211, 262n, 286, 303dbīḥūtā, dbīḥūteh184, 211, 224, 271, 328debḥā, debḥat, debḥatā, debḥē23n57, 134, 210, 211, 212n52, 214, 218, 218n68, 220, 247n130, 249, 270, 276, 278, 284, 294, 300, 341dūbarā511emrē134etnabī, netnabī90, 233 Cf. nbiyyāfašeq, l-metfašaqū, la-mfašaqūtah230, 315, 315n109 Cf. mfašqanāfedtā67, 67n28, 228n90, 232n98,100, 285fīrmā, firmē67n29, 189n9, 212n53, 275n34, 392, 561flaḥ, falaḥ, falaḥā, falaḥē, teflūḥ273, 415n140, 426n167, 457, 485 Cf. fūlḥanāfraš, lā-metfaršā, mfaršā159, 354, 358, 358n35, 359, 373, 373n68, 374, 399 Cf. fūršanāfūlḥanā, fūlḥan, fūlḥanayhūn414n139, 415n140, 426n167, 457, 485fūršanā, fūršanē, fūršaneh, fūršanīn, fūršanayhūn210n49, 358, 359, 406gbā, agbi nafšeh, agbī nefšhūn, etgbī, etgabyat, gban, gbataḫ, gbē, gbayā, magben nafšhūn, negbūn lhūn47, 48, 49, 51, 51n6-8, 54, 55n12, 56, 57, 61, 86, 131, 343, 344, 347, 354, 359, 361, 373n68, 378, 382gbītā53ḥatem, ḥtīm119n34, 120n34, 438n193ḥatmā, ḥatmeh149ḥatnā284ḥlūlā, ḥlūlē119n34, 121ḥūssayā212n53, 239, 241, 417, 565idā, īdaw49, 74 Cf. syam īdākahen, la-mkahanū, mkahen, mkahnā, nkahen, tkahen18n39, 20, 49, 66, 66n25, 71, 89, 95, 107, 131, 153, 189, 221, 277, 287n, 323, 324, 324n138, 325, 327, 328, 330, 340, 371, 427, 429, 458, 479n277, 485, 485n290, 518, 535, 560kahnā, kahnē, kahnā rabā, marē kahnē, rab kahnē, rabā d-kahnē9, 10, 10n3, 11, 11n8, 12, 12n11-13, 13, 13n15,18, 14, 14n20-24, 15, 15n28,31, 16, 16n32, 17, 17n35-36, 20, 23, 26, 26n66, 27, 29, 29n74, 30, 30n76, 31, 31n77,79, 32, 38, 40, 41, 67, 107, 189, 191, 191n, 195, 196, 196n22, 200, 202, 202n34, 218n68, 219, 267, 270, 271, 287n, 298, 299, 299n69, 327, 400, 432, 432n180, 458kahnūtā14n21, 20, 27, 31, 49, 132, 132n54, 267, 324, 428, 518kaltā, kalat103n4, 109, 116, 118, 128kaneš, etkanaš, kanšah, l-metkanašū, metkanaš4, 111n15, 123, 124karūzā, karūzē, karūzaw48, 111, 120, 228, 421, 443n199 Cf. aḫrezkarūzūtā, karūzūtan, karūzūteh48, 73, 123, 171, 173, 336, 336n166, 506n322kūmrā, kūmray, kūmrē, rab kūmrē9, 10, 10n3-5, 11, 11n9, 12, 12n11,13-14, 13, 14, 14n18,20,23-24, 15, 15n31, 16, 16n32, 17, 17n35, 19, 20, 22n52, 26n66, 28, 29n74, 31, 40, 41, 49, 67, 162n60, 184, 189n9, 198, 200, 213, 218, 218n68, 234, 247, 251, 266n3, 270, 270n19, 271, 271n19, 285, 299, 299n69, 300, 300n76, 327, 327n146-147kūmrūtā, kūmrūtaḫ11, 12, 13, 14, 14n18,21-22, 15, 20, 26n66, 30, 89, 153, 162, 199, 247, 270n18, 271, 271n19, 277, 278, 299n69, 312, 327n146lawē, lawēn, lwā, lwē, nlawūneh18, 18n39, 19n41, 21n48, 47, 54, 62, 63, 199n27lewī, lewayā, lewyā, lewayē16, 17, 18n39, 19n41, 21n48, 47, 199n27magnanūtā, magnanuteh98, 367n60, 411, 411n, 535 Cf. agenmaḫūrā, maḫūrē104, 114, 120, 120n35, 134, 134n60, 135, 416 Cf. mḫīrāmalfanā, malfanē, malfay22, 22n49, 125, 187n5, 224, 234, 235, 236, 304, 304n90-91, 305, 305n92, 306, 470malfanūtā, malfanūteh123n39, 572malkā298, 340nmalkūtā148marʿītā38n, 344, 528mašlmanūtā368n Cf. ašlemmašrīteh27mawhabtā, mawhabteh84, 87, 94, 98, 354, 362, 390, 526mbadqanā254, 290n55, 412n135mdabranā254, 384, 447n208, 477, 479, 540mdabranūtā477meṣʿayā, meṣʿayē56, 68, 191n11, 333n159, 400, 434meṣʿayūtā239mešḥā92, 250, 283n47, 370mfašqanā236, 304mḫar, etmaḫrat, maḫrūn103, 114n, 115n24, 118, 120mḫīrā, mḥīr, mḥīrat, mḥīrteh104, 120n35, 121, 134, 231, 236n108mqadeš, etqadaš, mqadšanā186, 284, 411mqarbay (sens d’ offrir)415, 416n144mšaḥ438n193 Cf. mšīḥāmšamšanā, mšamšanē21n48, 22n51, 24, 37, 39, 266, 274, 274n32, 415, 457 Cf. šamašāmšīḥā, mšīḥayē, mšīḥē24, 84n15, 94, 104, 130, 149, 283n47, 298, 353, 353n21, 370mtargem236, 493 Cf. turgamahnbiyyā, nbiyyē, nbiyyaw63, 90, 420nbiyyūtā90, 110n14, 233nfaḥ80, 80n9, 94n42qašīšā, qašīš, qašīšē9, 22n51, 24, 39, 39n94, 40, 236, 280n40, 572qlīdā qlīdē95, 170, 415n141 Cf. aqlīdāqrā, qaryay, qran, qrayā, teqrē47, 61, 61n17, 89, 141, 229, 343, 344, 354n27, 399qraytā302n84qūrbanā, qūrbanē208n44, 210n48, 218n68, 269, 272, 276, 286n, 416n144, 560rʿā346, 346n7, 432n163raʿyā, raʿawatā, raʿē raʿawatā33, 34, 35, 36, 35n89, 37, 38n, 39, 40, 59, 60, 70, 141, 190, 267, 267n8, 271, 272, 301, 301n81, 334, 540raʿyūteh271rab bayta, rabbaytā22n49, 59, 141, 315rabā, rab, rabaḫ, 9, 22n52, 25, 25n61, 26, 26n66, 28, 29, 30, 39, 40, 51, 67n29, 71, 124, 132, 134, 196n22, 198, 200, 202, 204, 268n8, 274, 283, 299, 299n69, 300, 301, 304, 304n90, 315, 315n109, 327n147, 444, 450n216, 454 Cf. rab kahnā, rab kahnē, rab kūmrā, rabā d-kūmrē, rab baytā, rab raʿawatārabanē, rabanayhūn, rabanīn26, 107, 304n90raḥef, mraḥef, mraḥfīn89n31, 98, 127, 411, 423razā, raz, razē, etc.18n39, 31, 47, 55, 57, 60, 66, 69, 81, 83, 85, 87n24, 89, 91, 108, 109, 110n, 111, 125, 167, 171, 173, 199, 201, 206, 215n60, 217, 231, 239, 241, 247, 247n131, 252n140, 254, 256, 257, 258, 258n152, 259, 285, 311n105, 312, 315n110, 336, 353, 355, 370, 390, 416, 438, 440, 460, 486, 494, 522, 522n3-4, 523, 523n4-5, 524, 526, 527, 545razanāyit94, 168, 174, 183, 201, 205, 223, 490, 495, 523, 567rišā, rīš, rīšanā, rīšay, rīšayā, etc.9, 22, 23, 24, 25, 25n60,61-63, 26, 28, 30, 32, 32n80, 38, 39, 40, 57, 89n32, 130, 234, 283, 299n69, 314, 356, 454, 530, 538, 541rīšanūtā, rīšanūtaḫ25, 26, 26n65, 28, 30, 31, 32, 32n81, 274, 323n133, 356n, 450, 533ršam, rašem rešmat, ršimē83, 94, 149, 298, 491 Cf. rūšmārūḥafā, rūḥafayhūn, rūḥafeh 6, 69, 82, 82n, 89n31, 92n39, 97, 367n60, 393, 461, 526, 526n12, ou rūḥḥapā526n12 (citation de Murray)rūšmā, rūšmah111n15, 149, 353n22, 396sabar, la-msabarū, msabar53, 123, 467, 504n319šalūḥeh61safrā, safartā, safrē90, 125, 229n93-94, 236, 236n108, 304, 304n90, 336, 453, 566šamašā, šamašē24, 68, 180, 274, 274n32, 429n171 Cf. mšamšanāšameš, šamšat, meštamaš, mšamšā, nšameš, nšamšūn, tšamšūn64, 71, 125, 273, 340, 341, 414, 426n167, 427, 430, 457, 458, 459, 483, 485 Cf. tešmeštāṣayadan45, 357, 357n32ṣaydā45sbartā, sbarteh111n17, 123n39, 372 Cf. sabaršlaḥ, šlaḥtaḫ47, 53, 53n, 54, 58n, 60, 354, 374, 374n70, 375, 399šlīḥā, šlīḥaw, šlīḥē44, 47, 50, 51, 53n, 54, 60, 86, 86n19, 155, 266, 319, 348, 355, 374, 431šlīḥūtā110n, 164, 388, 396, 458, 464, 565n117šūlṭanā, šūlṭan132, 455, 478, 503n, 527, 528n15, 538, 574syam īdā39, 349, 349n15, 393nṭabʿā, ṭabʿē70, 135, 149, 167, 232n99, 546talmed, tūlmadā226, 338, 469n254talmīdā, talmīdatā363, 572tešmeštā, tešmešteh, tešmešthūn21, 21n47, 212, 263, 389, 414, 414n137, 426n167, 427, 458, 460n229, 483, 485treʿsar, treʿsarta, treʿsarteh, tartēn waʿsar45, 46, 51, 55, 85tūrgamah295yabel, etyablat123, 529n21yūbalā, yūbal, yūbalaw34, 246, 368, 528, 529n21yūlfanā, yūlfan, yūlfaneh54, 79, 95n45, 132, 295, 336, 467, 507 Cf. alef
Index thématiqueadoration178, 330, 339, 346, 424, 426, 426n167, 441, 455, 457, 485, 485n291, 560, 567agneau Christ comme Agneau17, 67, 213, 246, 246n129, 247, 262, 269, 271, 272, 272n27, 273, 283, 284, 286, 287, 288, 288n, 291, 293, 293n60, 296, 301, 303, 331, 331n156, 332, 355, 377, 548, 564 agneau comme offrande7, 100, 102, 103, 162n60, 198, 211, 246n129, 247n131, 252n140, 256, 258n152, 262, 262n, 269, 272, 281, 283, 286, 293, 293n60, 300, 301, 303, 304, 326, 331, 332, 332n157, 550, 551, 567arien, arianisme25, 25n62, 26, 28, 32n82, 34n88, 80, 104, 106, 153, 153n41, 189, 190, 192, 270, 271, 272, 272n28, 273, 274, 295, 296, 299n70, 302, 302n87, 329n152, 335, 355n28, 363n50, 364n51, 366n58, 398n, 432, 432-433n180, 438, 439, 440, 440n195, 445n205, 446, 452, 484, 548, 551Autel4, 16, 16n34, 23, 23n57, 82, 106, 113n21, 164, 200, 208, 208n41, 208-209n45, 213, 247, 249, 256, 287, 288, 292, 321, 332, 370n64, 371, 396, 416n144, 423n162, 427, 428, 433, 459, 460, 463, 486n293, 524, 548, 552, 554 autorité. Cf. pouvoirBardésanite530n23 Cf. Bardésanebouche (de l’ apôtre, du sacerdos)46, 131, 213n55, 224, 233n101, 382n83, 471n258, 473n262, 493, 503, 510n328, 515, 517, 545brebis perdue272, 301, 301n89, 302, 302n80, 334, 446n207chambre nuptiale109, 119n33, 120n35, 142, 144, 169n78, 494, 522n3char d’ Ezéchiel71, 72, 72n36, 127, 241, 462n238, 468n251, 469n255, 497, 510, 524charbon ardent71, 72, 230, 239, 239n115, 241, 242n238, 463, 466, 494, 494n306, 495, 523charisme325, 350, 362, 362n47,49, 364n51, 388, 409, 525 Cf. grâceciel19n41, 61, 63, 72n36, 77, 77n4, 79, 92, 116n27, 139, 140, 142, 142n12, 148, 163, 168, 169, 169n78, 173, 183, 184, 224, 283, 327, 328, 331n155, 339, 359n44, 417, 422, 436, 464, 481, 527, 568clé confiée à l’ apôtre, au sacerdos1, 2, 22, 43, 44, 49, 79, 95, 98, 112, 128, 134n60, 141, 148, 167, 170, 276, 369, 409, 415n141, 417, 418, 422, 436, 436n188, 437, 437n190, 463, 464, 464n241-242, 465, 498, 499, 499n311, 500, 502, 503, 519, 528, 529, 530, 531, 533, 537, 539, 555, 557, 562corps corps humain25, 66, 66n27, 69, 77, 77n6, 79, 83, 95n45, 96, 103n5, 138, 139, 144, 145n16, 146, 164, 168n76, 171, 172, 177, 179, 192n14, 199, 204, 206, 214n57, 317, 335, 358, 377, 388, 427, 427n, 448, 449n213, 452, 456, 483, 494, 500, 501, 503, 510, 510n328, 511, 514n, 515, 523, 554, 561n8, 563, 563n14, 564 corps du Christ2, 61, 67, 67n29, 68, 69, 73, 73n39, 74, 87n24, 93, 96n, 113n23, 117, 119n32, 120, 130, 131, 134, 134n58, 135, 139n4, 142, 159, 160, 166, 168, 177, 178, 181, 216, 217, 228, 232, 241, 247, 248, 251, 252, 256, 260, 267, 270, 273, 274, 276, 279, 282n44, 284, 285, 285n51, 286, 286n, 329, 330, 332, 358, 404, 433, 441, 499n311, 512, 547, 552, 563, 568 corps ecclésial2, 25, 25n61, 113n23, 117, 129, 130, 130n, 131, 132, 132n53, 134, 160, 168, 443n202, 445n205, 493n304, 514, 517, 534, 545 corps eucharistique4, 49, 72, 88n29, 125, 126, 127, 135, 136, 167, 169n78, 228, 241, 262, 285, 312, 324, 332, 393, 433, 434, 462n237-238, 463, 466, 481, 488n297, 493n304, 494, 495, 495n, 496, 497, 500, 513, 523, 524, 535, 536, 555, 571 corps des apôtres, corps sacerdotal46, 382n83, 537, 538, 552 corps de la vérité106 corps des animaux563couvaison6, 69, 82, 83, 83n12-13, 89, 89n31, 92n39, 98, 410, 411, 461, 526, 535, 544, 554creatio ex nihilo359, 385, 489, 543culte6, 7, 82, 102, 167, 168, 168n75, 181, 221, 241, 243, 275, 320, 323, 330, 331n155, 414n139, 415, 426, 455, 457, 460, 476, 481, 483, 522n2-3, 563, 567, 573 culte à mystères522n2-3diacre9, 17n36, 22n51, 24, 25, 33, 33n84, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 101, 106, 363, 415, 432, 454, 459, 460, 485, 486, 486n393, 493n303, 515n335, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 557docétisme282n64, 329n152, 433n182docteur Dieu le Père comme docteur304n91 Christ comme docteur296, 304, 304n90-91, 305, 306, 420, 445n205, 551, 555 Esprit Saint comme docteur86, 89, 93, 304n91 apôtre et sacerdos comme docteurs7, 22n49, 114, 125, 128n47, 187n5, 224, 225, 225n82, 226, 234, 235, 236, 236n108, 304, 304n90, 305n, 306, 307, 308, 374, 400, 401, 420, 445, 445n205, 470, 475, 511, 512, 515, 534, 539, 541, 549, 551 nature et Livre saint comme docteurs305n amour et raison comme docteurs446n205 Cf. doctrine, enseignementdoctrine51, 54, 70, 73n39, 75, 79, 80, 86, 95n45, 100, 123n39, 125, 128, 132, 133, 234, 236, 261, 262, 295, 296, 304n91, 305, 306, 306n95, 307, 308, 336, 338, 360, 376n76, 379, 389, 389n100, 420, 421, 422, 432, 440, 440n195, 441, 443, 444n202-203, 445-446n205, 470, 472, 475, 475n266, 484, 507, 509, 511, 514, 515, 515n334, 527, 534, 551, 556, 572 doctrine des deux Testaments261 doctrine hérétique, du monde121, 435, 445n205, 475, 475n266, 484, 509, 515 Cf. enseignementDouze, les1, 5, 45, 45n, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51n8, 52, 53, 55, 55n12, 56, 57, 62, 69, 70, 70n33, 72, 73, 81, 81n10, 85, 89, 89n30, 94, 95, 135, 155, 155n40, 156, 161, 162, 171, 181, 182, 242n123, 305, 347, 355, 373, 374, 375n72, 389, 425, 462n237, 473, 477n268, 478n275, 498, 498n311, 511, 533, 536, 543, 551, 568dyophysisme, dyophysite231, 473économie divine, du salut,49, 52, 106, 110, 117, 119n33, 189, 283, 306, 308, 338, 355, 370, 372, 379, 381, 384, 384n86, 385, 390, 400, 476, 477, 477n270, 479, 480, 532, 533, 556, 559n2, 568Éden. Cf. paradiségalité homme-femme8, 165, 179, 557, 569n23, 574élection, élire, élu élection de Jésus par Dieu68-69n31, 73, 74, 329, 339, 398, 398n, 399, 402n, 404, 551, 553 élection du peuple, des peuples57, 345, 346, 361, 399, 402, 403, 404n124 élection de personnages dans l’ A.T. : patriarches, prophètes, etc.330, 343n1-2, 344n5, 345, 346, 352, 354, 355, 361, 370n63, 373n68, 375n74, 384n85, 385, 400, 402, 403, 404, 404n124, 405, 406, 407, 407n, 448, 484, 553 élection de la Vierge Marie55n12, 382, 383, 400 élection apostolique et sacerdotale7, 19n40, 23, 25, 29n71, 33, 34, 44, 45, 48, 51, 52n10, 53, 55n12, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68n31, 69, 73, 78, 86, 87, 131, 132, 269n14, 342, 343, 344n5, 345, 346, 346n8, 347, 347n, 348, 351, 354, 355, 355n28, 356, 357, 357n33, 359, 360, 361, 362, 365, 369, 372, 373, 373n69, 374, 374n71, 375, 375n72, 376, 377, 378, 378n, 379, 379n80, 380, 381, 382, 382n83, 383, 384n85, 385, 386, 386n, 387, 388, 398, 400, 400n120, 401, 404, 405, 406, 407, 450, 469, 479, 491, 506, 507, 515, 517, 543, 553encens, encenser21, 67-68n29, 198, 198n26, 203, 208n41, 210, 212, 213, 213n55, 214n57, 219, 220, 222, 222n75, 225n83, 228, 232, 238, 239, 239n115, 240, 254, 275n34, 482, 485, 549, 561, 562encensoir37, 37n, 67n29, 186, 186n, 187, 189n9, 192n14, 193, 198, 212, 212-213n53, 213, 213n55, 214n57, 215, 218, 219, 222n75, 241n117, 275n34, 278, 294, 392, 561, 562enseignement, enseigner du Christ274, 294, 295, 296, 305, 306, 307, 308, 322, 338, 445n205, 467, 468, 468n250, 470, 551, 552, 572 de l’ Esprit Saint468n251 dans l’ A.T. : prophètes, pharisiens, scribes156, 201, 224, 230, 233, 234, 235, 294, 295, 306, 335, 338, 403, 420, 468n250,253, 549 des apôtres, du sacerdos juif et chrétien55, 57, 88, 107, 156, 167, 207, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 233, 234, 234n105, 237, 274, 305, 306, 307, 308, 337, 420, 422n161, 429, 439n, 440, 443n202, 445n205, 459, 467, 469, 474, 475, 476, 476n267, 480, 484, 504, 508n326, 510, 549, 557 des hérétiques429, 439n194, 475 de la femme558, 571, 572 de Zachée565 Cf. doctrineenvoi, envoyer. Cf. missionéphod19, 21, 67, 67n28, 109n13, 155, 228n90-91, 232-233n100, 233n101, 238, 254, 285, 285n51, 292, 391, 392, 550évêque2, 5, 9, 17, 17n36, 21, 22, 22n49, 23, 23n55, 24, 25, 25n61, 26, 26n67, 27, 27n68, 28, 29, 30, 31, 31n78, 32, 32n80,82, 32-33n82, 33, 33n83-84, 34, 34n88, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 101, 104, 106, 107, 108, 108n, 147, 157, 157n44, 267, 269, 272, 273, 273n29, 294n64, 323n133, 354, 356, 357, 357n32, 358, 360, 363n50, 369, 379, 382, 384n86, 390, 391, 415, 428, 432, 432n179-180, 433, 437, 438, 439, 440, 443n201, 444, 444n203, 444-445n204, 445, 445n205, 448, 448n212, 448-449n213, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 455n225, 456, 474, 475, 479, 480, 493n303, 531, 531n25-26, 535, 536, 537, 537n39, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 551, 556, 557exorcisme, expulsion de Satan, des démons350, 390, 413, 424, 426, 438n193, 455, 480, 481, 487, 546, 556expiation, expiateur, expier expiation dans l’ A.T. : par prêtre, agneau, encens, éphod, sacrifice, etc.21, 186, 197, 198, 207, 212n53, 215, 216, 220, 221, 222n75, 223, 231, 232, 238, 239, 240, 241, 242, 242n134, 270, 288, 325, 325n143, 325, 331n155, 371, 392, 416, 466, 494, 495, 527, 550, 552 expiation, œuvre du Christ11, 14, 119n32, 173, 174, 177, 216, 224, 239, 249n134, 269, 270, 276, 286, 288, 293, 293n60, 294, 297, 308, 309, 310, 317, 325, 325n143, 326, 331n155, 332, 341, 341n177, 434n184, 463, 500, 527, 550, 551, 552 expiation par l’ Esprit Saint462n238 expiation, tâche du sacerdos chrétien392, 416, 417n148, 428, 430, 431, 434, 435, 436, 462n238, 463, 465, 466n246, 482, 487, 494, 495, 498, 527, 548, 551, 552 Cf. propitiation, rémission des péchésfeu dans vision du char d’ Ezéchiel71, 241, 524 feu qui consume le sacrifice186, 186n, 187, 189, 192, 192n12,14, 193, 193n14, 197, 198, 203, 215, 217n65, 222n75, 253n143, 395, 548 pinces de feu222, 223, 549 langues de feu88, 376 feu dans le sacrement126n, 160, 241, 460, 461n235funérailles148, 413, 438, 466, 491n, 503gouvernance, gouverner, gouverneur de Dieu297, 323, 323n134, 476, 477, 477n271, 516, 516n337, 556 des anges133n55, 457, 516n336 dans l’ A.T.241, 242, 242n123, 243, 269, 288, 322, 323, 324, 343n1, 346, 346n7-8, 397, 422, 422n162, 423, 423n163, 478, 479n277, 516, 550, 552 du Christ180, 297, 302, 305, 321, 323, 324, 335, 341, 346, 347, 476, 477, 516, 516n337, 552, 553, 556 des apôtres, du sacerdos7, 32, 133, 305, 341, 387, 400, 409, 413, 422, 424, 426, 429, 442, 446, 447, 448, 452, 453, 454, 455n, 456, 463, 469, 476, 479, 480, 483, 487, 516, 517, 518, 519, 520, 538, 539, 540, 541, 554, 556, 557grâce56, 65, 66, 85, 94, 98, 154, 184n, 210n48, 279, 281, 283, 354, 372, 382, 383, 386, 388, 390, 398, 400, 404, 408, 409, 429n, 445n205, 456, 458, 489, 491, 492, 496, 553, 562, 562n12 rendre grâce, action de grâce61, 87, 210, 213n55, 214, 481, 483, 562n11, 563 Cf. charismeguérison par Jésus67, 190, 194, 194n19, 257, 283n47, 296, 302, 306, 325n143, 329, 335, 376n76, 449n214 par apôtre et sacerdos36, 85, 90n33, 194, 362n47, 364n51, 379, 389, 389n101, 390, 392, 393, 413, 416, 424, 446, 426, 446n205, 455, 464, 470, 471, 472, 481, 487, 501, 506n323, 510, 554, 556 Cf. huile, onctionhéraut prophète comme héraut421, 468, 468n253, 510n330 Jésus comme héraut337 apôtre et sacerdos comme hérauts48, 52, 64, 84, 131, 228, 355, 379, 380, 387, 415, 416, 421, 443n199, 445n205, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 505, 506, 506n322, 509, 510, 511, 512, 515, 535n335 Zachée comme héraut322n131 Cf. prédicationhuile dans l’ A.T.113n21, 196, 200, 394, 394n111, 396n114, 563n14 huile versée sur Jésus92, 93, 412n134, 564, 565 son usage dans l’ Église72, 83, 84n15, 94, 111n15, 148, 149, 274, 283n47, 298, 352, 353, 356, 370, 371, 396, 411, 412, 431, 449n214, 450-451n217, 455, 481, 501, 503, 523, 563, 563n14 Cf. olivier, onctionhysope226, 257, 257n150, 277n, 278, 289, 294, 294n63, 296, 552, 564imposition des mains dans l’ A.T.44, 214, 248, 348, 349, 350, 365, 365n55, 367, 367n60, 368, 370n63, 391, 525, 554 sur Jésus76, 77, 77n4, 91, 92, 223, 267, 328, 348, 365, 392, 532, 535n33, 544, 549 dans l’ Eglise2, 6, 7, 23, 39, 43, 44, 44n3, 89, 89n30, 97, 98, 342, 343, 348, 349, 349n15, 350, 350n16, 351, 353, 354, 356, 357, 362, 365, 365n55-56, 366, 366n57,59, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 390, 391, 392, 393, 393n108, 394, 398, 410, 410n130, 411, 438n192, 474n, 486, 525, 526, 527, 528n18, 529, 529n19, 530, 531, 534, 535, 535n35, 538, 539, 539n42, 542, 544, 553, 554, 556, 557inégrisme323n134 Cf. rigorismekérygme dans l’ A.T.421 de Jésus11, 64, 73, 173, 317, 335, 336, 336n166-167, 338, 341, 441, 468n250, 505n321, 551 dans l’ Eglise52, 54, 64, 88, 89, 89n30, 120, 122, 123, 123n39, 124, 125, 129, 129n49, 131, 133, 148, 171, 254, 374, 376, 379, 380, 382, 400, 413, 421, 422, 438, 439, 439n, 440, 442, 459, 467n248, 468, 469, 470, 470n256, 471, 471n257, 472, 473, 473n262, 474, 476, 484, 498, 505, 506n327, 507, 508n325, 534, 539, 540, 544, 545, 547, 549, 557, 571, 572, 573 de Satan48, 355, 442 des créatures467n248 Cf. prédicationlégalisme335, 505n321, 515 Cf. rigorismelibation127, 247, 273, 278liberté de Dieu, de l’ Esprit Saint250, 360n46 de l’ homme52, 53, 55, 57, 58, 82, 85, 106, 305n, 362n49, 375, 384, 385, 386, 386n, 406, 407, 483lier et délier43n, 148, 148n, 240, 418, 418n153, 425, 428, 429, 435n, 436, 463, 464, 465, 481, 498, 499, 499n311-312, 500, 502, 503, 531, 539, 550, 554, 561, 564 Cf. expiation, rémission des péchésmaître Dieu le Père comme maître304n91, 386, 388n97 dans l’ A.T.199, 235, 240, 242, 243, 274, 338, 345, 358n Jésus comme maître46, 47, 50, 55, 58, 59, 60, 62, 65, 69, 89n32, 105, 134n60, 141, 173, 182, 190n, 199, 242, 274, 275, 304, 304n90, 305, 307, 308, 337, 337n168-169, 338, 355, 388, 382n83, 418, 437, 449, 455, 460n232, 464n242, 487, 509, 509n, 510, 535, 536, 536n38, 543, 551, 573 Esprit Saint comme maître468n251, 510 Église comme maîtresse128 apôtre, sacerdos comme maîtres25, 26, 40, 107, 123, 132, 243, 274, 356, 363, 444, 454, 459, 475, 478, 483, 498n311, 509, 530, 534 nature et Écriture comma maîtresses305n Adam comme maître447n208 hérétiques comme maîtres25, 104, 274, 282n45, 514n, 515n334manichéisme, Manichéen435, 435n, 436, 439, 441, 456, 548 Cf. Manimarcionisme, Marcionite47, 63, 190n, 211, 212, 226, 230, 244, 256, 264, 426, 429, 433, 437, 456, 466, 548, 550 Cf. Marcionmédecin Jésus comme médecin59, 210n48, 325n140, 334, 335, 376n76, 416, 416n147, 544 apôtre, sacerdos comme médecins22n49, 59, 416, 417, 417n148, 544médiateur, médiation dans l’ A.T.65, 105, 207, 237, 238, 238n111, 239, 240, 241, 306, 498, 549, 550 Jésus comme médiateur5, 7, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 123, 180, 181, 238, 238n111, 261, 273, 274, 275, 276, 308, 309, 310, 320, 326, 329, 330, 333, 333n, 334, 341n177, 388, 498, 547, 551, 567 Esprit Saint comme médiateur404 Église comme médiatrice108, 462 l’ ange comme médiateur239 sacerdos comme médiateur6, 56, 98, 102, 108, 109, 113, 131, 162, 166, 180, 181, 274, 400, 408, 409, 434, 482, 488, 489, 491, 492, 493, 493n304, 494, 496, 497, 513, 514, 539, 541, 568mérite humain8, 37, 52, 55n12, 57, 59, 105, 156, 160, 160n56, 166, 196n22, 198, 201, 231, 260, 314, 330, 347, 348, 357, 359, 361, 377, 378, 380, 383, 386n, 387, 399, 401, 404, 408, 451, 462, 547, 553, 562miséricorde de Dieu, du Christ, de l’ Esprit53, 57, 79, 95, 95n46, 128, 162, 241, 248n, 276, 278, 294, 335, 361, 385, 390, 399, 408, 409, 412, 436, 464, 464n241, 466n246, 479, 497, 497n309-310, 498, 513, 562, 562n12 du sacerdos, de l’ homme83n13, 162, 276, 392, 409, 410, 412, 417, 418, 422, 444, 445, 448, 449, 451, 452, 466n246, 480, 482, 497, 498, 499, 501, 502, 510, 513, 514, 554, 560mission, envoi dans l’ A.T. : du prophète, du prêtre, etc.63, 219, 228, 230, 320, 375n74, 399, 403, 484 des anges483, 508 envoi du Fils par le Père43, 47, 60, 61, 81, 86, 277, 278, 286n, 316, 317, 322n131, 329, 344, 374n70, 376n76, 399n118, 528 envoi de l’ Esprit par le Père, par le Fils44n4, 61, 75, 76, 81, 85, 139, 388, 388n96, 393 envoi de l’ apôtre, du sacerdos19, 43, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 58n, 59, 60, 63, 70, 78, 79, 86, 86n19, 87, 101, 104, 107, 110, 111n15, 112, 113, 114, 121, 122, 124, 124n, 129n49, 133n55, 141, 147, 155, 161, 180, 181, 182, 236n108, 274, 350, 352, 353n27, 354, 355, 358, 359, 369, 372, 373, 374, 374n70-71, 375, 375n72-73, 376, 376n75, 377, 378, 379, 388, 400, 401, 420, 421, 424, 434, 462, 469, 469n254, 472, 479, 488, 489, 499n311, 507, 509, 513, 514, 517, 541, 545, 568mystère (-sacrement)3, 7, 97, 125, 126, 136n, 148, 168, 169, 311n106, 312, 320, 336n167, 370, 390, 393, 409, 411, 416, 433, 434, 459, 460, 460n229, 461, 462, 486, 487, 488, 490, 492, 494, 495, 495n, 500, 502, 503, 504, 513, 514, 522, 522n2, 522-523n4, 523, 524, 526, 535, 536, 542, 545, 555, 556, 568odeur80, 198n26, 214n57, 278, 561offrande, offrir offrande juive12, 12n14, 20, 61, 102, 162, 162n60, 163, 185, 186, 187, 188, 189, 189n9, 192, 192n14, 193, 197, 198, 200, 202, 203, 205, 207, 208, 208-209n45, 209, 209n46-47, 210, 210n49, 211, 211n50, 212, 213, 214, 214n58, 215, 215n62, 216, 218, 218n67-68, 219, 219n, 220n71, 221, 222n75, 224, 237, 239, 239n115, 240, 241, 242, 247, 249, 256, 266, 269, 271n21, 278, 279, 303, 332, 358n34, 371, 395, 414n138, 416, 416n144, 436, 532, 548, 549, 551, 563, 567 offrande de Melchisédech162, 210, 214n58, 220, 278, 311, 311n106, 312, 314, 481n282, 551 offrande des Mages210, 213, 236n109 offrande de soi du Christ19, 67, 162, 162n60, 163, 174, 198, 211, 211n50, 213, 214n58, 216, 217, 245, 247, 251, 262, 266, 266n2, 269, 271n21, 272, 279, 282, 284, 286, 286n, 287, 288, 291, 303, 304, 305, 311n106, 315n110, 318, 324n138, 325, 326, 330, 331, 332, 340, 495, 540, 551, 552, 553, 564, 564n16 offrande chrétienne4, 89n31, 102, 209, 210, 213n53, 273, 276, 278, 360, 373, 373n67, 434, 436, 463, 466, 466n245, 481, 486n293, 494, 498, 449, 501, 541, 557, 559, 560, 560n5, 561, 563, 564, 567, 568 offrande comme action de louange, comme action de grâce8, 210, 213n55, 214, 568n563 Cf. sacrificeolivier32, 353, 371, 372, 394, 413omniscience divine53, 384, 385, 469, 477onction, oindre, oint onction de l’ humanité de Jésus par la divinité4, 93 onction de Jésus par l’ Esprit Saint91, 92, 92n93, 93, 328n149, 411, 529n19, 544 onction de Jésus par Jean Baptiste76, 92, 245, 267 Jésus comme l’ Oint283n47, 298 onction prophétique, sacerdotale, royale6, 23, 24n58, 43, 76, 83, 83n13-14, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 149, 193n14, 200, 220, 234, 242, 248, 250, 250n137, 274, 323, 342, 343, 345, 346n6, 351n17, 351, 352, 353, 353n21-22, 354, 356, 357, 365, 365n56, 370, 371, 371n, 372, 394, 394n109-111, 395, 396, 396n114, 397, 398, 410, 411, 412, 412n135, 413, 418n153, 421, 432, 479n277, 486, 486n293, 521, 522, 523, 523n5, 524, 525, 526, 533, 539, 544, 554, 563 onction des malades437, 438, 438n293 Cf. huileoracle, oraculaire228, 231, 232, 233, 549orthodoxie, orthodoxe33, 62, 103, 120, 133, 323, 360, 364n51, 518, 534, 544orthopraxie360paix133, 133n57, 139n5, 168, 229, 309, 310n102, 319, 319n126, 320, 333, 357, 389n100, 418, 421, 422, 445n205, 446, 450, 451, 452, 455, 483, 508n326, 552, 570Pâques17, 62, 101, 126, 152, 246, 246n129, 247n131, 258n152, 262, 263nparadis, Éden80, 114, 117, 118, 119n33, 125, 128n48, 147, 147n26, 151, 152, 155, 156, 158, 160, 161, 227, 284, 294, 299, 307, 319, 321n128, 385, 437, 456, 459n255, 504n318, 534, 545, 559n1-2, 572pardon8, 86n22, 88, 128, 191, 198, 217n65, 231, 233n102, 239, 241, 293, 294n63, 308, 316, 324, 326, 327, 389n99-100, 408, 423, 435, 435n, 436, 463, 464n241, 466, 466n246, 476n265, 480, 482, 494, 497, 498, 498n310, 499, 500, 501, 502, 513, 555, 557, 561, 565, 566, 567, 573 Cf. expiation, lier et délier, rémission des péchésParole de Dieu52, 122, 124, 125, 127, 133, 171, 172, 226, 235, 243, 296, 305, 306, 306n95, 317, 357, 379, 380, 387, 409, 439, 440, 455, 468, 471, 480, 484, 504, 505, 513, 519, 551, 555, 556parousie77, 107, 149, 159, 167, 175n, 176, 340pasteur Dieu comme pasteur268 dans le judaïsme34, 35, 36, 258, 268, 268n12, 269, 346, 355, 422n162, 423, 423n162-163, 162, 446, 447, 447n210, 448, 478 Christ comme pasteur25, 35, 35n88, 36, 141, 265, 267, 267n7-8, 268, 268n9, 269, 271, 272, 272n26, 273, 274, 293n60, 300, 300n78, 301, 301n80, 302, 302n84, 303, 334, 377, 418, 423, 424, 453, 518, 544, 550, 551, 553, 556 apôtre et sacerdos comme pasteurs7, 22n49, 23, 33, 34, 34n85, 35, 35n88-89, 36, 37, 38, 38n, 39, 40, 59, 60, 70, 70n33, 79, 80, 95, 96, 133, 141, 142, 147, 237, 242, 267n7, 269, 301, 302, 303, 334, 344, 345, 363, 387, 417, 418, 424, 425, 432n179, 436n188, 443n201, 445, 449, 450, 452, 459, 479, 480, 482, 517, 518, 528, 528n15-16, 530, 538, 540, 543, 544, 546, 556, 565 les présumés hérétiques comme pasteurs272, 272n28, 273, 302, 551père : sacerdos, Pères conciliaires, Pères de l’ Église, comme pères22n49, 30, 31n78, 107, 121, 200, 445, 474, 480, 534, 540, 569n22pouvoir, autorité dans l’ A.T.191, 194n19, 240, 243, 271, 319, 365, 371, 425, 478 pouvoir de Dieu le Père135, 167, 170, 424, 436 pouvoir du Fils65, 112, 175, 176, 178, 180, 182, 182n, 190, 265, 302, 305, 318n120, 320, 339, 340n, 504n318, 527, 528n15 pouvoir apostolique, sacerdotal1, 2, 22, 24, 26, 30n, 101, 112, 181, 275, 311n106, 322, 345, 349, 351, 352, 379, 381, 419, 422, 425, 435, 436, 437, 451, 452, 454, 455, 462, 464, 472, 478, 480, 481, 487, 491n, 495, 503, 503n, 509, 528n15, 531, 538, 539, 541, 542, 557, 561 pouvoir royal, civil25n60, 26n65, 30, 132, 219, 229, 243, 311n106, 322, 339, 371, 425, 452, 478, 487, 518, 550, 571, 574prédication, prédicateur, prêcher des prophètes226, 288, 317, 322, 322n129, 419, 420, 429, 439, 440, 441, 467, 468, 470, 505, 556 de Jésus60, 294, 321, 322, 322n130, 336, 421, 439, 441, 442, 506, 507, 509, 552, 555 de l’ Église24n60, 102, 439 des apôtres, du sacerdos6, 7, 8, 24n60, 88, 89, 98, 102, 111, 120, 120n36, 121, 122, 123n39, 129n49, 131, 149, 171, 172, 225, 226, 321n128, 322n128, 350, 409, 421, 422, 429, 439, 439n, 440, 441, 442, 443, 443n199,201, 444, 444n203-204, 445, 448n211, 456, 460, 460n232, 463, 467, 468, 469, 469n254, 470, 472, 473, 473n262, 474, 475, 476, 480, 483, 484, 487, 504, 505, 506, 506n323, 507, 507n, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 515n334, 517, 519, 520, 544, 545, 546, 554, 555, 556 des laïcs dans le N.T.124, 438, 557, 558, 565, 566, 571, 573 des païens419, 439, 470 Cf. hérautprière, prier8, 27, 67n29, 79, 89, 103, 107n9, 125, 126, 128, 136n, 164, 197, 198, 200, 205, 209, 209n46, 210, 214, 216, 273, 303, 310, 311, 360, 364n52, 376, 388n95, 426, 428, 435n, 438, 438n193, 455, 456, 466, 466n246, 472, 480, 481, 481n284, 482, 483, 486n293, 487, 493, 497, 497n309, 545, 548, 556, 557, 559, 560, 560n5, 561, 561n8, 563, 564, 565, 567, 570propitiation, propitiatoire239, 231, 232, 239, 549 Cf. expiation, rémission des péchésrémission des péchés, des dettes61, 95, 128, 131, 190, 191, 198, 206, 256, 272, 290, 311, 325, 341n177, 417, 431, 434, 434n184, 435, 436, 437, 463, 464n241, 465, 466, 466n245, 489, 497, 497n310, 498, 499, 499n312-313, 500, 502, 503, 514, 537, 541, 553, 555, 557, 564, 565, 567 Cf. expiation, lier et délier, pardonrigorisme, sévérité335, 412, 445n205, 449, 450, 450n217, 500, 556roi, royauté Dieu comme roi62n19, 70, 87n23, 103, 159, 282, 283, 291, 297n66, 323, 424 Adam comme roi297n66, 556 dans l’ A.T.10n3, 21, 24, 24n58, 24-25n60, 29, 32, 34n86, 65, 76, 83, 83n14, 84, 84n15, 109, 109n13, 110, 154, 154n37, 208, 208n41, 219, 225, 225n83, 227, 228, 229, 229n94, 237n, 242, 243, 246, 247, 252, 254, 257n151, 258, 260, 263, 269, 277n, 279, 280, 282, 288, 289, 291, 311, 318n120, 319, 320, 322, 323, 335, 343n1, 345, 346, 351, 352, 353, 353n21, 364, 371, 371n, 386n, 394n110, 397, 398, 400, 407, 407n, 412, 412n135, 413, 417n149, 419, 421, 422, 425, 457, 478, 479n277, 484, 504n320, 516, 517, 527, 529, 552, 544, 553 Melchisédech comme roi319, 319n125-126, 320, 552 rois Mages210, 236n109, 318, 319n122 Christ comme roi7, 50, 83, 103, 134, 136, 140, 145, 150, 175, 196, 246, 258, 269, 270, 277n, 282, 288, 289, 289n, 290, 290n55, 291, 292, 292n, 293, 297, 297n67, 298, 318, 319, 319n122,125, 320, 321, 323, 335, 338, 339, 339n171,173, 340n, 341, 364, 365, 405, 491, 495, 498, 507, 511, 523, 552 roi terrestre27, 28, 32, 126, 127, 132, 140, 161, 242, 291, 298, 318, 319, 320, 321, 323, 323n133, 324, 338, 339, 397, 401, 418, 420, 452, 475, 478, 518, 534, 545 homme, Adam, comme rois298, 552, 559n1 Vierge Marie comme reine291, 297 Cf. gouvernancesacrifice dans l’ A.T.12, 12n11,14, 19, 20, 20n44, 23n57, 50, 61, 162n60, 186, 188, 192n14, 193, 197, 201, 202, 203, 208, 209, 209n45-46, 210, 212, 212n52, 213, 213n55, 214, 215, 216, 216n, 217, 217n65, 218, 218n68, 219, 220, 220n71, 221, 221n73, 222, 223, 224, 225, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 247n131, 249, 249n134, 251, 252, 252n140, 253, 254, 256, 266, 269, 270, 278, 309, 311, 315n110, 324, 325, 332, 332n157, 371, 373, 373n68, 427, 458, 466, 466n245, 481, 481n283, 532, 548, 549, 552, 553, 567 sacrifice païen15, 385 sacrifice de soi du Christ7, 8, 14, 121, 134, 135, 163, 177, 211, 215, 217, 218, 241, 245, 247, 249, 249n134, 254, 256, 271, 276, 278, 284, 285, 286, 287, 288, 288n, 300, 301, 303, 304, 309, 312, 314, 325, 325n142-143, 326, 330, 331, 331n156, 332, 333, 340, 376n76, 548, 549, 551, 557, 563, 570 sacrifice chrétien27, 89, 131, 169n78, 177, 209, 215, 466, 493, 494, 495, 497, 498, 501, 526n12, 548, 557, 560, 561, 563, 563n14, 564, 567, 568Saint, Saint des Saints6, 10n6, 15, 26, 29, 29n73, 31, 38, 71, 72n36, 154, 163, 168, 168n75-76, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 205, 206, 222, 222n75, 223, 223n77, 224, 227, 227n89, 228n91, 231, 239, 239n115, 251, 273, 291, 299, 299n71, 309, 325, 327, 331, 331n155, 340, 341, 485, 485n290, 494, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 564, 568sanctuaire72n36, 154, 170, 188, 193, 204, 204n36, 206, 223, 246, 266, 292, 320, 428, 494, 495, 522n3, 552, 568sceau sceau baptismal83, 104, 111n15, 149, 353n22, 466, 491, 492, 511, 546 sceau apostolique, sacerdotal94, 155, 396, 405, 492, 536, 546 Cf. sanctuaire, tabernacle, templescribe18, 18n38, 24n59, 90, 106, 125, 155, 194, 195, 205, 228, 229, 229n93-94, 230, 231, 233, 235, 236, 236n108-109, 237, 291, 304n90, 305, 306, 337n168, 380, 415n141, 421, 445n205, 453, 468n250, 534, 549sexualité continence sexuelle142, 143n12, 197 différence sexuelle143, 144, 164, 165, 166, 179, 180, 184n, 547 relation sexuelle569simplicité apostolique, sacerdotale40, 51n8, 52, 54, 55n12, 123, 124, 132, 155, 236, 236n108, 272, 273n28, 295, 296, 380, 445n205, 471, 472, 474, 484tabernacle151, 168n76, 169, 222, 222n75, 485 Cf. Saint des Saints, tentetemple9, 21, 36, 61, 81, 81n11, 90n33, 168, 168n75-76, 169, 174, 175, 191n, 193, 194, 200, 204, 219, 221, 222, 225, 243, 245, 246, 249, 249n134, 250, 250n136, 253, 290, 291, 296, 299n69, 322, 392, 427, 427n, 464, 470, 481, 532, 548, 550, 554 Jésus ou son corps comme temple61, 167, 177, 182n, 256, 330, 568 temple de Dagon187n2 l’ homme comme temple de Dieu61, 90, 129n49, 298, 298n, 563, 563n14tête/chefChrist comme tête de l’ Église130, 131, 168, 420, 545 le sacerdos comme tête22, 25, 25n61, 35, 132, 132n53, 517, 538, 545 l’ homme comme tête de la femme165, 557, 572, 573, 574tente16, 16n33, 61, 61n18, 67, 110, 111, 158, 187, 200, 206, 208, 241n117, 256, 266n4, 270, 330, 331, 341, 341n176, 349, 414n137, 457, 458n227, 570, 570n24 Cf. tabernacletransmission du sacerdoce, des clés, etc.34, 44, 49, 65, 68, 73, 81, 82, 128, 202, 227, 245, 246, 247, 249, 250, 266, 267, 289, 290, 328, 344, 364, 365n55, 366, 367, 368, 369, 428, 429, 436, 437, 459, 464, 465, 468, 473, 498, 500, 528, 529, 529n21, 530, 531, 531n25, 532, 532n29, 533, 534, 535, 535n33, 536, 536n38, 537, 549, 552, 555, 556trône apostolique, épiscopal50, 85, 369, 379, 389, 427, 530, 531, 535, 537, 557vêtement sacerdotal14n21, 19, 21, 60, 65, 70, 72n36, 81, 86, 96, 109n13, 192, 192-193n14, 199, 212, 228, 232, 233n101, 248, 249, 250, 253n143, 278, 285, 292n, 395, 428, 488, 490, 490n298, 549, 552, 559n2Index des noms propres, bibliques et auteurs anciens

N.B. : cet index ne comprend pas les noms des quatre auteurs que nous étudions.

Aaron9, 10, 13, 19, 20, 22, 22n52, 27, 141, 155, 163n65, 186, 188, 188n6, 189, 190, 191, 191n, 192, 195, 196, 196n22, 198, 199, 200, 200n, 201, 201n32, 202, 203, 204, 205, 212, 215, 218, 218n68, 219, 220, 222, 233n100, 234n105, 238, 240, 240n, 241, 241n117-118, 242, 243, 250, 252, 253n143, 267, 269, 276, 279, 289, 294n63, 300, 309, 347, 367, 371, 392, 394, 395, 400, 414n138, 417n149, 437n190, 443, 447, 447n211, 458n227, 465, 529, 532, 550Abel12, 12n11, 13, 186, 197, 198, 200n, 205, 210, 210n49, 218, 218n67, 220n71, 271, 271n21, 272, 279, 281n43, 287, 330, 355, 403, 550, 567Abigaïl570n25Abihu141, 186, 192, 207, 414, 414n138, 416n144Abraham (patriarche)12, 12n13, 15, 50, 57, 57n, 146, 147n26, 200, 200n, 205, 210n48, 218n67, 220n71, 234, 266n1, 271, 312, 314, 315, 330, 343n1, 355, 368, 373n67, 384n87, 400, 401, 402, 403, 404, 404n, 405, 448, 567Abraham (évêque de Nisibe)25, 25n61, 27, 28, 33, 33n83, 34, 40, 64, 83n13, 88, 91, 147n26, 213n53, 354n23, 356, 360, 362, 363, 365, 369, 372, 382, 426, 427, 428, 433, 437, 439n, 443n202, 444, 444n203, 446, 448, 451, 452, 454, 455, 456, 530, 531, 555Absalom347, 570Achab23, 88, 351, 352, 389n99, 418n153, 478Adam (père de l’ humanité)8, 13, 52, 88, 116, 116n28, 117n31, 119n33, 142n12, 143, 190n, 218, 227, 228, 228n91, 234n105, 272, 280n40, 281, 283, 292n, 294, 297, 297n66, 298, 302n85, 309, 320, 368, 385, 385n88, 402, 411, 426, 431, 447n208, 478n274, 529, 532, 557, 559n1, 571, 572, 573, 574Ahimelek219Akân190nAman419, 421Amos346, 422n162Ananias205, 516Ananie405, 410Anne (la mère de Samuel)475, 570Anne (le grand prêtre)11, 191Antiochos (Mar)40Apollinaire133n58Apollos113, 259n155Arius36, 133n58, 273n28Asnat11Auguste (César)318Babu (évêque de Nisibe)27, 107, 354n23, 443, 444, 445Baraq205Bardésane36, 103, 104, 133n58, 146, 280n40, 283n45, 366n58, 432, 436n188, 438, 440, 456Barsēs (évêque d’ Edesse)27, 35n88, 104, 107, 354n23, 432Bartholomée236, 377nBikri570Booz528Bose (comte)36Cananéenne302n85, 468n252, 557, 566, 571, 573Caïn13, 185, 186, 190n, 197, 210n49, 214, 218, 218n67Caïphe (grand prêtre)10, 11, 14, 14n21, 20, 30n74, 65, 191, 234, 247, 248, 249, 250, 271, 283, 365, 372, 395, 427, 533Charbel (martyr)15Çippora11Constance (empereur)27Constantin (empereur)27, 319, 320, 323, 397, 477n274, 534Coré10, 187, 189, 189n9, 189-190n10, 195Cyprien28n70Cyrille (d’ Alexandrie)133n58, 329-330n152, 517Cyrus (roi)419Cyrus (évêque d’ Édesse)30Dagon15, 187n2Daniel (prophète)205, 230, 281n43, 395, 425, 448n212, 477n271, 516Daniel (Mar)390, 458, 465, 479David (roi)12, 56, 61, 61n18, 76, 90, 91, 91n37, 94n44, 114, 153, 200, 200n, 219, 269, 277n, 278, 289, 290, 290n55, 291, 292, 301, 314, 318n120, 319, 320, 323, 325, 335n165, 343n1, 346, 357, 364, 368, 378, 394n110, 404, 407n, 412n135, 417n149, 419n157, 420, 422n162, 423, 423n163, 437n190, 447, 448, 448n212, 478, 527, 528, 528n14, 570Debora570Dina18Diodore (métropolite de Tarse)31, 511, 541Dioscore (archevêque d’ Alexandrie)30Éléazar9, 10, 13, 18n39, 47, 62, 191, 196, 199, 200n, 201, 202, 203, 204, 218, 219, 227n87, 234n105, 242, 243, 392, 458n227, 532, 550Éli9, 10, 141, 186, 187, 187n2,5, 188, 188n6, 190n, 195, 197, 224, 225, 345, 414, 448n212, 570n24Éliab347Élie11, 15, 19n41, 44, 77, 77n4, 78, 90, 157, 164n, 176, 186, 197, 198, 200, 205, 230, 231n, 240, 267, 339, 351, 358n41, 363, 394n109-110, 412n135, 437n190, 448n212, 449n213, 457, 464, 465, 478n274, 528, 530Élisabeth (mère de Jean-Baptiste)19, 248Élisée19n41, 35, 44, 77, 77n4, 78, 267, 351, 363, 394n109, 424, 528n16, 530Épiphane197nÉsaü210n48, 345, 570Esdras205Étienne (premier martyr)97, 195, 287, 410n130, 411, 459, 485, 486, 535, 535n35, 542, 544, 552, 554, 557, 564Eunome133n58Eutychès133n58, 329n152Eutychianos (évêque de Dara)30, 474, 479, 540Ève8, 109, 116, 116n28, 117n31, 119n33, 143, 161n57, 281, 458, 557, 570, 571, 572, 573, 573n, 574, 574n30Ézéchiel71, 88n29, 124, 127, 190, 230, 233n101, 241, 268, 317, 391, 418, 423, 436, 446, 447, 453, 462n238, 469n255, 474, 497, 516, 556Ezra230, 516Flavien (patriarche d’ Antioche)479Flavius Josèphe188n6Gabriel (ange)53, 385, 489Gédéon205, 343Géhazi35, 190n, 201, 258n41, 424, 448n212, 449n213, 528n16Habib (diacre et martyr)37, 214, 459, 460, 540Hazaël (roi d’ Aram)394n110Hénoch176, 205, 339, 412n135, 437n190Hérode157, 214, 236, 318, 319n122, 477n274Hérodiade448n212Hophni141, 187, 224, 414, 414n138Hulda570Ignace (Mar)40Isaac (d’ Antioche)XIIIsaac (patriarche)12, 200, 205, 271, 332, 332n157, 345, 355Isaïe (prophète)121, 222, 223, 230, 233n102, 239, 262, 291, 420, 494, 494n306, 495, 523, 549, 570Jacob (patriarche)12, 16, 45, 55, 57, 58, 73, 113n21, 119n33, 133, 200, 210n48, 301, 343n5, 345, 368, 395, 396, 396n114, 397, 401, 402, 404, 405, 406, 422n162, 423, 423n163, 424, 446, 446n206, 447, 543, 553, 563n14, 570Jacques (Mar)40Jacques (évêque de Nisibe)23n55, 27, 107, 354n23, 443, 444, 445, 456Jaïre88, 302n85, 562n9Jean (apôtre, disciple bien-aimé)36, 44, 53, 58, 90n33, 101, 118, 250, 268, 273, 323, 377n, 378, 382n83, 385, 385n89, 389, 392, 405, 406, 459, 464, 475, 481, 533, 534Jean (archevêque de l’ Orient)30Jean Baptiste10, 10n6, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 26n66, 30n74, 76, 77, 77n4, 80, 84, 85, 91, 92, 94n42, 96, 105, 107, 115, 115n25, 133, 135, 150n30, 162, 174, 175, 199, 199n29, 201, 202, 202n34, 203, 205, 206, 212n53, 223, 223n77, 224, 227, 228, 229, 231, 234, 235, 240, 245, 246, 251, 262, 263, 266, 267, 272, 298, 327, 328, 331, 331n156, 332, 339, 348, 364, 367, 371, 384n85, 392, 395, 400, 405, 410, 416n143, 437, 448n212, 475, 484, 525, 527, 528, 528n14, 529, 530n22, 532, 533, 535, 544, 548, 549, 562Jean (Mar)40Jéhu10n3, 23, 346n6, 351, 352, 352n20, 394, 394n110, 412n135, 418n153, 421, 554Jephté10, 12n13, 218, 218n68, 287, 373, 458, 478Jérémie (Mar)40Jérémie (prophète)209, 344n5, 384n85, 419Jérôme197nJethro10, 11, 346, 423, 424Jézabel478Joab570Job272, 347n, 448n212Joël78Jonas10, 200, 201, 210, 213n55, 214n58, 317, 322n129, 323n133, 419, 477Joseph (fiancé de la Vierge Marie)218, 267, 358n34, 426, 460n231Joseph (patriarche)10, 58, 199, 212n53, 213, 227n87, 343n1, 368, 401, 402, 405, 406, 407, 422n162, 448, 478, 516, 553Josué (frère de Moïse)15, 18n39, 35, 47, 62, 65, 154, 154n38, 191, 199, 201, 227n87, 279n39, 282, 297, 348, 369, 371, 391, 447, 548, 570Josué (fils de Yehoçadaq)9, 13n15, 30n74, 201, 205, 230, 516Jovien (roi)27Judas (Iscariote)46, 47, 48, 52, 53, 85, 190n, 295, 347, 355, 355n28, 358, 373, 378, 384, 384n85, 385, 385n89, 386n, 389, 389n102, 400, 407, 408, 553Judas Thomas416n146Laban210n48, 423, 424, 446n206, 570Lazare (frère de Marie et Marthe)295, 336Lazare (de la parabole lucanienne)234Léon (évêque de Rome)30, 475n266Lévi12, 13, 14n21, 15, 16, 18, 19, 19n40, 20, 20n44, 204, 212, 218, 219, 250, 251, 251n139, 263, 314, 315, 391, 394, 395, 400, 459, 533Mani103, 104, 133n58, 134n59, 211, 282-283n45, 366n58, 432, 433, 436n188, 441Marā (évêque d’ Amid)30, 49, 390, 479, 540Marc (évangéliste)377nMarcion103, 104, 133n58, 221, 230, 256, 283n45, 366n58, 432, 436n188Mardochée419, 421Marie (Vierge)19, 55n12, 109, 116, 160, 195, 218, 218n68, 248, 277n, 286n, 290n57, 291, 297, 358n34, 382, 383, 400, 401, 433, 460n231, 473n262, 489, 508n326, 533n30, 561, 570, 570n25, 571Marthe426, 426n168Matthieu (évangéliste)236n108, 377nMelchisédech7, 9, 11, 11n7, 13, 14, 14n20, 20, 29n74, 71, 110n, 127, 162, 162n61, 198, 198n25, 201, 202, 203, 204, 204n35, 205, 210, 214n58, 220, 223, 233n101, 241n118, 247, 250, 251, 265, 265n, 266n1, 267, 270, 271n19, 276, 277, 277n, 278, 279, 285, 290, 291, 298, 299, 300, 300n74,77, 310, 311, 311n105-106, 312, 313, 314, 315, 315n110, 319, 319n125-126, 320, 324, 325, 330, 373n67, 394, 404, 427, 458, 481, 481n283, 529n19, 533, 535, 543, 548, 550, 551, 552Miryam196n22, 516, 570, 571n26Moïse9, 12, 19, 20, 22, 34n85, 35, 44, 44n3, 49, 50, 65, 85, 90n35, 110, 114, 117, 123n39, 127, 136, 146, 148, 153, 154, 155, 163, 163n65, 167, 186, 187, 188, 190, 191, 191n, 192, 196n22, 197, 199, 200, 201, 201n32, 203, 204, 205, 212n53, 220, 225, 226n86, 227, 232, 234, 234n105, 236, 239, 240, 242, 242n123, 246, 248, 252, 258, 261, 262, 271, 273, 279, 279n39, 280, 282, 287, 290, 301, 306, 306n94, 316, 329, 335, 343n1, 345, 346, 347, 348, 364, 365n55, 367, 367n60, 368, 369, 370n63, 371, 375, 380, 391, 394, 419n157, 420, 422-423n162, 423, 423n163, 424, 437n190, 443, 447, 447n210, 457, 458n227, 467n249, 468n250, 470n255, 489, 498-499n311, 516, 525, 527, 529, 532, 533, 549, 550, 552, 554, 571n26Nabal448n212Nabuchodonosor30, 188, 189, 208, 209n45, 224, 225, 237n, 305n, 416n144Nadab, cf. AbihuNahshön527Nephté205Nestorius15, 30, 31, 31n77, 121, 401, 475, 475n266, 511, 517, 540, 541Noé12, 12n12, 200, 200n, 210, 214n58, 218n67, 220n71, 330, 368, 370, 403, 446Ozias10, 19, 30, 188, 189, 189n9, 189-190n10, 192, 195, 201, 208, 219, 225n83, 228, 233n102, 243, 322, 478Papa (catholicos de Séleucie-Ctésiphon)22n54Paul (Apôtre des nations)1, 39n92, 51, 52, 52n10, 56, 62n20, 79, 89, 92, 95, 105, 113, 113n23, 121, 122, 124, 129n49, 130, 133, 134n60, 140n6, 141, 159, 164, 176, 179, 236n108, 263, 274, 275, 283n45, 286, 320, 350, 357, 372, 379, 379n80, 380, 381, 382, 400, 401, 404, 405, 405n, 410, 411, 412, 417, 420, 421, 424, 439n, 441, 442, 443, 444, 444n203, 453, 453n223, 460, 469n254, 472, 473, 475, 499, 501, 503n, 506, 506n322, 507, 509, 510, 511, 512, 529n19, 565 Cf. SaulPaul (de Samosate)133n58Paul (évêque d’ Édesse)30, 540Pierre (apôtre), cf. SimonPilate339, 339n171, 468n252, 477n274Pinhas141, 187, 196, 200n, 204, 224, 345, 414, 414n138, 527, 528Potiphar448, 516, 569n22Poti-Phéra10Rachel119n33, 475Rahab562Rebecca570Ruth528Sahdona (Martyrius)559n1Salomon198, 200, 372, 378, 385, 386n, 412n135, 476n267, 478Samaritain (le bon)466, 481Samaritaine124, 316, 441, 468n252, 571, 573Samson111n17, 118, 119n33, 205, 375n74, 378Samuel (Mar)40Samuel (prophète)1, 9, 15, 76, 107, 198, 205, 230, 231n, 398n110, 429nSara426, 475, 477n268, 483n, 564, 566, 567, 569n22, 570Saul (futur Paul)64, 195Saül (roi)76, 91n37, 343n1, 345, 347, 407n, 412n135, 448Sédécias (roi)189, 208, 224, 225Serge (Mar)40Sévère (d’ Antioche)30, 479Sheba570Siméon (fils de Jacob)18Siméon (Mar)40Simon (Pierre, Céphas)1, 20, 34, 34n87, 35, 36, 43, 49, 51, 51n8, 62n19-20, 90n33, 101, 101n, 105, 111, 112, 112n18-19, 113, 113n21, 114, 123n39, 128, 148, 149, 158, 158n46, 167, 194, 248, 250, 269n14, 283n45, 302n85, 308, 316, 344, 375, 377n, 378, 379, 382n83, 385n89, 389, 391, 392, 408, 417n149, 418, 419, 420, 424, 428, 429, 431, 431n177, 436, 437, 437n190, 442, 449, 459, 461, 464, 464n242, 465, 470, 471, 472, 475, 481, 498, 498-499n311, 499, 508, 509, 517, 527, 528, 528n16, 529, 531, 531n25, 533, 534, 537, 541, 545, 555, 556, 561, 575Simon (prêtre de l’ A.T.)291Simon (le pharisien)302n95, 316Sisera570Sunamite201Syméon (prêtre qui reçut Jésus au temple)10, 10n5, 11, 14, 49, 65, 153, 199, 200, 201, 227, 290, 322n129, 364, 529, 530n22, 522, 549, 552Syméon bar Sabbaé22n54, 351n17, 418, 538n41Tamar569n22Téqoa (femme de)558, 570Tertullien28n70Théodore (de Mopsueste)31, 73n39, 166n68, 168n76, 222n75, 483, 488n294, 490n300, 511, 541Théodoret (de Cyr)31Timée562n9Timothée (disciple de Paul)362Uzza9, 26n66, 188, 188n6, 190, 195, 414n138Valens (empereur)25n62, 31Valentin133n58, 283n45, 366n58Vologèse (évêque de Nisibe)27, 27n, 107, 354n23, 360, 363, 369, 443, 444, 445, 445n204, 448n211, 450n217, 530Yaël510Yehoçadaq9, 13n15, 30, 201, 205Yehoyada9, 10n6Zacharie (fils de Yehoyada)10n6Zacharie (père de Jean Baptiste)10, 10n6, 11, 14, 15, 17, 19, 26n66, 29n74, 201, 205, 212n53, 229, 234, 371, 475, 562Zacharie (prophète)32, 90n34, 268, 404, 418Zachée302n85, 322n131, 468n252, 557, 562n9, 565, 566Zébédée (fils de)274, 361, 451Zorobabel205, 230, 371, 516
Index des noms des villes et des localitésAlexandrie30, 329n152, 377n, 517Amid30, 49, 384, 390, 479, 540Babel199, 281, 368, 389n99, 403Babylone205, 230, 425, 516Bethesda (piscine de)18n37, 194, 194n18Bethléem119, 119n33, 150, 150n31Bethsaïde45, 48Cana118, 284, 307n96, 437, 466Canaan50Chalcédoine475n266Damas25, 64, 274, 411, 441, 473, 565Dara30, 474, 479, 480, 540Édesse15, 23n55, 25n61, 27, 30, 104, 107, 107n9, 108n, 359, 432, 433, 446, 447, 469n254, 539, 540Éphèse121, 377n, 416n143Galilée477Golgotha113, 114, 117, 119, 291, 303, 318, 320, 377, 552, 580Gomorrhe145n16, 186Grèce377nInde19n41, 86, 87, 375, 375n73, 377, 377nJéricho18, 446n205, 562n9JérusalemXIII, 14, 14n22, 18, 39n92, 90n34, 107n9, 145n16, 188, 188n8, 195, 209n45, 211, 215, 217n65, 235, 245, 246, 249, 249n134, 319n126, 320, 334n162, 338, 377n, 469n254, 487, 506, 552Jourdain18n39, 116, 116n27, 117, 118, 119n32-33, 201Judée377n, 441, 473n262, 477n274, 506, 511Mar Mattai (monastère)23n55Median10, 34n85Mont des Oliviers111n15, 393Mont Thabor119n33, 123n39, 248n, 464Naïm194Nicée30, 31n78, 76n1, 368, 368n59, 397, 474, 530, 530n23, 531, 534, 540, 541Ninive419RomeXIII, 30, 62n20, 377n, 499n311, 540Séleucie-Ctésiphon22, 22n54, 101, 418Sichem18, 18n39, 104, 108, 199, 227n87, 571Siloé17, 18n37, 191, 194n18Sinaï119n33, 155, 163, 239, 251, 371, 459n, 498n311, 532Sion14, 151, 152, 284Sodome111, 145n16, 186Tarse31Tibériade34, 36, 473Index des auteurs modernesAbramowski L.329n152, 577Albert M.2, 20n44, 30n76, 89n32, 117n30, 123n40, 248n, 308n100, 460n232, 479n279, 566n, 576Amar J.571n26Ashbrook Harvey S.198n26, 577Beck E.1, 3, 5, 11n9, 16, 17, 17n35-36, 17-18n37, 18n38, 24n59, 26, 26n67, 32, 33, 33n83-84, 34, 34n88, 39, 45n, 63n23, 65n, 66n25,27, 67n28, 68n29-30, 80n9, 83n13-14, 87n23, 89n31, 109n11, 116n28, 143n12, 146n20, 151n32, 164n, 189n10, 194n18, 198n25, 199n28, 212n53, 228n91, 247n130, 271n22, 272n28, 274, 275n34, 279n39, 285n51, 286n, 287n, 288n, 292n, 293, 321, 354, 354n26, 356n, 357n32, 359n44, 360, 362n49, 363n50-51, 364n54, 365, 365n56, 371n, 429n, 432, 432n179-180, 433n182, 435n, 436n186, 437n190-191, 438, 438n192-193, 443n199, 444-445n204, 446n206-207, 522, 522n1-2, 525, 531n25, 537, 539, 539n43-44,46, 562n12, 563, 563n13, 575, 576, 577, 578Bishop E.31n77Bou Mansour T.XI, 2, 4, 24n58, 52n9, 74n41, 75n, 77n5, 80n8, 82n12, 84n15, 91n37, 94n44, 95n46, 96n, 110n14, 112n19, 113n21, 125n43, 129n49, 139n2, 142n9, 145n17, 146n22, 147n24, 149n28, 151n33, 152n34, 153n36, 157n45, 158n47, 159n50, 160n53-54, 167n69, 179n85, 211n51, 234n103, 236n108, 244n, 249n133, 250n136, 256n146, 259n156, 260n160, 297n65, 300n78, 302n87, 308n99, 310n104, 315n111, 316n114, 317n115,117, 318n118-119, 323n133, 325n140, 354n26, 358n38, 359n42-43, 360n46, 380n, 416n146, 419n156, 461n233, 467n247, 468n253, 481n284, 573n, 578Brock S.2, 4, 10n6, 23n55, 24n58, 75n, 77n6, 115n27, 116n27-28, 117n31, 135n, 140n6, 142n10,12, 143n12,14, 160n53, 249n133, 253n142, 292n, 367n60, 411n, 417n148, 488n294, 490n300, 522n1, 538n42, 559, 559n1, 560, 560n5, 562, 562n10, 565n18, 569, 569n22, 575n, 579, 580Connolly R.H.16n32, 31n77, 527n, 576De Halleux A.10n6, 28n70, 272n24, 366n58, 435n, 522n1, 525n11, 528n14, 529, 530n22, 580, 581De Vries W.24n58, 44n3, 417n148, 527n, 581Den Biesen K.280n40, 359n42, 446n205, 581Devreesse R.166n68Frishman J.4, 166n68, 168n76, 222n75, 229n94, 239n114, 577Gignoux Ph.166n68, 179n85, 574n30, 576, 581Golitzin A.72n36, 581Gribomont J.1, 194n16, 581Griffith S.H.2, 25n62, 33n84, 366n59, 522n1, 531n27, 539n44, 581Grossfeld B.253n142Jansma T.73n39, 166n68, 252n142, 253n142, 581Joosten J.374n70, 581Kerschensteiner J.52n9, 75n1, 581Kochuparampil J.3, 581Kofsky A.76n1, 582Kollamparampil T.2, 110n, 119n33, 582Konat J.396n115, 582Koonammakkal T.280n40, 281n42, 582Le Déaut R.570n26Lehrman S.M.570n26Mathews E.G.571n26McLeod F.G.4, 15, 91n36, 221n72, 223n78, 331n155, 337n169, 339n172, 577Molenberg C.568n21, 582Molitor J.1, 582Morrison C.E.1, 187n5, 188n6, 582Muraviev A.B.531n26-26, 582Murray R.2, 24n58, 33n83, 45n, 61n17, 103-104n5, 253n142, 416n142,146, 417n148, 435n, 526, 526n, 529n19, 530n23, 560n3, 582Nedungatt G.1, 582Ortiz de Urbina I.2, 443n201, 455n, 582Parisot J.5, 10n3, 22n50, 23n55,57, 24n58, 61n17, 77n4-6, 100n1-2, 138n1, 139n4, 143n15, 146n20, 188n8, 266n5, 268n11,13, 324n137, 346n7, 349n12,15, 351n18, 352n20, 414n137, 416n143, 417n148, 422n161, 561n7, 575Pierre M.-J.1, 5, 10n3, 16n34, 22, 22n51,54, 23n55, 24n58, 25n61, 61n17-18, 77n4-6, 100n1-2, 138n1, 139n4, 143n15, 188n8, 196n21, 197n, 266n5-6, 268n11,13, 346n7, 349n12,15, 350n, 351n17-18, 352n20, 353n22, 414n137, 416n142-143, 418, 418n154, 422n161, 570n25, 575, 582Rouwhorst G.A.M.247n131, 250n136, 271n22, 292n, 429n, 540n47, 582Ruzer S.75-76n, 582Siman E.P.133n56, 336n166, 577Spurling H.253n142, 582Von Campenhausen H.Fr.28n70, 583Weitzman M.P.323n135, 583Yousif P.539n44, 541n52, 583