Appendix 1 Catalogue of Texts

In: Medicine in Ancient Assur
Open Access

The following catalogue lists the texts in which the colophon includes Kiṣir-Aššur’s name, the remains of his name (Kiṣir-[…]), or texts that are discussed in relation to Kiṣir-Aššur throughout this monograph. All the N4 numbers refer to the numbers in Pedersén’s catalogue of the N4 text collection (Pedersén 1986: 59–76). Additional transliterations of the majority of BAM texts can be found on the BabMed and CDLI websites.

The following overview presents information on the tablet format, how the tablet was investigated by the present author, the CDLI numbers where applicable, relevant bibliographical entries, and the content of the individual texts listed according to the entries on each tablet in more or less detail. The manuscripts are listed alphabetically according to the first letter in the acronym:

DIŠ MUL.ŠUDUN A.AB.B[A] a-dir x[(x x x x x x?)] 15’ ⸢ana? mal-su-ut pKi-ṣi[r-(x x x x x x?)] 16’ [(x x x x?)] :? su-bar-tú 17’ [(x x x x x?)] su-bar-tú ana ma-šu-šú-nu

[(nis-ḫu)] IGI-ú GABA.RI gišZU [x x x x x x x x x(?)] 71 [D]U[B (blank)] pKi-ṣir-AN.ŠÁR DUMU p.⸢d⸣AG--[sun MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR(?)] 72 [(x x?) šá dA]G tuk-lat-su ⸢d⸣[T]aš- me-tux[(x x x x x?)] 73 [DUMU p.dB]a-ba₆-MU-DÙ ZABAR.DAB.BA É-[šár-ra] 74 [(nīš dPA? u?) dAM]AR.UTU šu-mì šaṭ-rù la t[a-pa-šiṭ] 75 [(x x x?) d]AG ù⸣ dA[MAR.UTU] 76 [(x x x x?)]x x x x x-šú-m[a (x x x?)]

[(x)?] GIM SUMUN-šú šà-ṭír bà-rì []a-an-ṭiš na-às-ḫa 18’ [DU]B *p*Ki-ṣir-d!-[x (x)] MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR

[(x x x x x?)]tab [(x x x x?)] 20’ [(x) x] ú [x x x x] IM⸣ pKi-ṣir-AN.ŠÁR [x x x (x)]

a-na ṣa-bat e-pe-š[i] pKi-ṣir-an-[x x x (x)] 20 [T]A ŠÀ gišZU []a-an-ṭiš ZI-[a]

a-na ṣa-bat [e-pe-ši pKi-ṣi]r-Aš-šur 19 D[UMU p.dPA-be-sun(?) (lú)]MAŠ.MAŠ É [Aš-šur] 20 ḫa-a[n-ṭiš ZI-ḫa šà-ṭ]ir-ma b[à-rì]

ú-ìl-ti pKi-ṣir-Aš-šur MAS.[MAŠ] 18’ [ḫa]-an-ṭiš ZI-[ḫa]

7 nis-ḫu GABA.RI É-sa-bad šá BAL.TIki 57 a-na ṣa-bat e-pe-ši pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É Aš-šur 58 za-mar ú-šaš-ṭir-ma íb-ri 59 DUMU p.dAG-bi-su-nu MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR

IM.GÍD.DA pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ 5 DUMU p.dAG-bi-sún MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR 6 [DUMU p.dB]a-ba₆-MU-DÙ ZABAR.DAB.BA É-šá[r-ra] 7 [(x) x x x x x ZAB]AR.DAB!.B[A (x x x?)]

a-na ṣa-bat e-pe-ši ZI-[]a! 25 DUB-pi pZÚ.KEŠDA-AN.ŠÁR ša dPA NIR-su 26 DUMU p.dAG-be-sun MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR

[ú-ìl]-ti pKi-ṣir-AN.ŠÁR MAŠ.MAŠ [(x x x?)]

[(x x x x x)]x a? x[(x x x x x)] 24’ [(nothing remains)] 25’ [(nothing remains)] 26’ [(x) x pKi-ṣir-AN].ŠÁR ŠÁMAN.LÁ BÀN.DA 27’ [DUMU x x x x x] MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR 28’ [DUMU x x x x x Z]ABAR.DAB.BA É-šár-ra

[TA] gišZU šá bul-ṭi ša É dME.ME šà-ṭir bà-rì 11’ [DUB] pKi-ṣir-AN.ŠÁR DUMU p.dPA-be-sun MAŠ.MAŠ [É AN.ŠÁR] 12’ šà IR dAG ZÀḪ-a-šú liq-[bi]

a-na ṣa-bat DÙ-ši pKi-ṣir-AN.ŠÁR 37 [MAŠ.MAŠ É] Aš-šur za-mar ZI-ḫa

ana ṣa-bat e-pe-ši pKi-ṣir-Aš-šur 14 MAŠ.MAŠ É Aš-šur za-mar is-s[u-ḫ]a

a-na ṣa-bat e-pe-ši 33 pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É [Aš-šur] 34 ḫa-an-ṭiš na-a[s]-ḫa

a-na ṣa-bat e-pe-ši 12 pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É -[šur] 13 ḫa-an-ṭiš is-su-[ḫa]

TA ŠÀ gišZU šá bul-ṭi ša É dME.ME 45’ SAR È ḫa-an-ṭiš na-às-ḫa 46’ ⸢ú-ìl-ti pKi-ṣir-AN.ŠÁR ŠÁMAN.LÁ TUR⸣ 47’ [DUMU p.dA]G-bi-su-nu MAŠ.MAŠ É [AN.ŠÁR] 48’ [(x) x x x x(?)] i[g]i(?) [x x x x (x)?] 49’ [(x) x x x x(?)]x[x x x x (x)?] (breaks off)

a-na ṣa-bat e-pe-ši pKi-[ṣir-x-x (x x x x?)] 15’ ⸢ṣa!⸣-[l]a[m?] ⸢d!?(diš)-be?-e[n?]-na!?⸣ šá-n[é-e d30]

The tablet contains a previously unnoticed drawing of a demon after the colophon. The last line of the colophon is written in a slightly smaller hand and likely relates to this drawing.

a-na pi-še-er-ti kiš-pi šá ina UZ[U GU₇.MEŠ(?)] 17’ IM.GÍD.DA⸣ pKi-ṣi[r-… (breaks off)]

ú-ìl-ti pKi-[ṣir-x x]

[a-n]a ṣa-bat e-pe-ši ḫa-an-ṭiš ZI-ḫa 7’ [ú-ì]l-ti pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É Aš-šur

bul-ṭu lat-ku šá ŠUII UM.ME.A 25’ DUB pKi-ṣir-dAš-šur MAŠ.MAŠ É Aš-šur 26’ DUMU p.dPA-be-sun MAŠ.MAŠ É Aš-šur 27’ DUMU p.dBa-ba₆-M[U]-DÙ

[(Broken)] pKi-ṣir-AN.ŠÁR DUMU p.dPA-be-sún 29 [(Broken) ú-š]aš-ṭir-ma ib-ri

[(x) x x x]x SAR È a-na ṣa-bat DÙ-ši pKi-ṣir-AN.[ŠÁR(?)] 95’ [x x x x] MAŠ.MAŠ

É Aš-šur ḫa-an-ṭiš ZI-ḫa 96’ [x x x]x GIM LIBIR.RA [x x (x)]

[(x) x x x x]x x x[(x x)] 53 [(x) x x x]x[x x x] MAŠ.MAŠ É [A]š-šur⸣ 54 [p.dNabû?-bi?-s]u?[-nu? l]ú?MAŠ.MAŠ É Aš-šur 55 [DUMU p.dBa-b]a₆-MU-DÙ Z[ABA]R.DAB.BA É-šár-r[a]

a-na ṣa-bat e-[pe-ši] 2’ pKi-ṣir-AN.ŠÁR DUMU p.dPA-b[e-sun] 3’ lúMAŠ.MAŠ É AN.[ŠÁR] 4’ ḫa-an-ṭiš is-su-ḫa

ana ṣa-bat DÙ-ši pKi-ṣir-Aš-šur 15 ḫa-an-ṭiš ZI-ḫa

[x] pKi-ṣir-[x x] 23’ [x x x x x(?)]

[(completely broken)] 2’ [LIBIR.RA.BI].GIM AB.SAR BA.AN.È.A 3’ [(break of uncertain length) pKi-ṣir(?)]-AN.ŠÁR MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR [(break of uncertain length, one or more lines broken after col. iv 3’)] 4” [(break of uncertain length)] la ta-pa!-šiṭ

[LIBIR.RA.BI].GIM AB.SAR.ÀM BA.AN.È 32’ [(DUB pKi-ṣi]r-Aš-šur MAŠ.MAŠ 33’ [(DUMU p.dPA-be-su-nu) l]úMAŠ.MAŠ É Aš-šur 34’ [(DUMU p.dBa-ba₆-MU-DÙ) ZABA]R.DAB.BA É-šár-r[a] (Breaks off)

[ú-ìl-t]i šá pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ pAš-šur-šá-k[ìn-MU] 8’ [(x x x x x)]x[(x x)]x EN x[(breaks off)]

[GIM LIBI]R-šu [š]à-ṭir ba-[ri] 6’ [DUB(?) pK]i-ṣir-Aš-šur ŠÁMAN.LÁ T[UR] 7’ [DUMU p.dNabû-bé-s]u-n[u] MAŠ.MAŠ É AN.Š[ÁR] 8’ [ḫa-an-ṭiš] is-su-ha

[(LIBIR.RA.BI.GIM AB.SAR?) B]A.AN.È 8’ [(x x x x x x) ša dNabû NI]R-su 9’ [DUMU (px x x x x) MAŠ.MAŠ] É Aš-šur 10’ [DUMU (px x x x x) MAŠ.MAŠ] É Aš-šur

[(DUB?-pi?) pKi-ṣi]r-AN.ŠÁR ŠÁMAN.LÁ T[UR] 2’ [DUMU p.dNabû-bēssun(u) l]úMAŠ.MAŠ É AN.Š[ÁR] 3’ [DUMU p.dBa-ba₆-MU-DÙ Z]ABAR.DAB.BA É-š[ár-ra]

4?-ú nis-ḫu GIM SUMUN-šú SAR [b]a-ri⸣ 10’ [ú-ìl-t]i pKi-ṣir-Aš-šur [MAŠ.MAŠ(?)]

[a-na ṣa-bat] e-pe-ši pKi-ṣir-[(breaks off)] 5’ [(x x x x x) z]a-mar SA[R-ma? È (breaks off)]

[(x) x x x x x x x x ana ṣa]-bat e-pe-š[i x x x x x (x)] 29’ [(x) x pKiṣir-Aššur DUMU] ⸢p.dAG--[sun(u) x x x x x (x)] (breaks off)

[GIM SUM]UN-šú SAR IGI.KÁR DUB-pi pK[i-ṣ]ir-Aššur šam-lu-ú⸣ 49 [DUMU p].dPA-bé-su-nu MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR 50 [DUMU p].dBa-ba₆-MU-DÙ ZABAR.DAB.BA É-šár-ra 51 [ša ṭuppa šu]-a- TÙM DINGIR ša-me-e qaq-qa-ri IGIII-šú lit-[ba-lu]

[k]i-ma SUMUN-šú šà-ṭir-m[a bà-rì(?)] 15 DUB-pi pKi-ṣir-Aš-šur DUMU ⸢p⸣.[dNabû-bēssun(u) (break of uncertain length)] 16 DUMU dBa-ba₆-M[U-DÙ (break of uncertain length)]

ki-ma SUMUN-šú ana ṣa-[b]at DÙ-š[i (ca. five signs)] 7’ ⸢ú-ìl-ti⸣ p⸢Ki-[ṣi]r-AN.ŠÁR [(ca. four signs)]

a-na ṣa-bat DÙ-ši pKi-ṣir-Aš-šur ZI

a-na mu-še-piš-ú-ti ḫa-an-ṭiš ZI-[ḫa?] 42 DUB-pi p[K]i-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É AN.[ŠÁR]

GIM SUMUN-šú šà-[]ir-[m]a È 17 ú-ìl-ti pKi-ṣ[i]r-Aš-šur 18 MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR

(Moved in) nis-ḫu qí-ta-a-a-ú 23’ ki-ma SUMUN-šú SAR-ma bà-rì za-mar ZI-ḫa 24’ ú-ìl-ti pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É Aš-šur 25’ [D]UMU p.dPA-bi-sún MAŠ.MAŠ É Aš-šur-ma

[GI]M SUMUN-šú šà-ṭir-ma ba-rì DUB-pi pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É Aš-šur 39 [DU]MU p.dAG-be-sun ME.ME É AN.[ŠÁR]

a-na ṣa-bat DÙ-ši pKi-ṣ[ir-x x]

ana ṣa-bat e-pe-ši Ki-ṣir-Aš-šur [Z]I?

GABA.RI KÁ.DINGIR.RAki SAR È 13 ú-ìl-ti pKi-ṣir-AN.ŠÁR MAŠ.MAŠ 14 DUMU p.dAG-[b]e-sún MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR 15 DUMU p.dBa-ba₆-MU.DÙ ZABAR.DAB[.BA É-šar-ra]

GIM SUMUN-šú SAR ba-rì ḫa-an-ṭiš na-à[s-ḫa] 27 DUB-pi pKi-ṣir-Aš-šur A p.dPA-bi-s[ún (MAŠ.MAŠ É Aš-šur)] 28 itiKIN UD.9(abbreviation).KÁM lim-mu pša-dPA?-[šu-u(?)]

[(ana ṣabāt epēši?)] pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ za-mar [ZI-ḫa(?)]

GIM SUMUN-šú šà-ṭir-ma ba-rì 28 [(MU?)] (uninscribed space) PA-ṭu-u GIM SUMUN-ma 29 [DUB] pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR A p.dPA-bi-su-nu 30 []MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR 31 [DUMU/A p.dB]a-ba₆-MU-DÙ ZABAR.DAB.BA É-šár-ra

ki-ma SUMUN-šú šà-ṭir-ma bà-rì 18’ DUB-pi pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É Aš-šur 19’ ana ṣa-bat DÙ-ši za-mar ZI-ḫa

PA-[]u-u GIM SUMUN-ma 43 šà-ṭír pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR 44 [DUM]U p.dPA-bé-sún MAŠ.MAŠ É AN.Š[ÁR]

[ki-ma] SUMUN-šú šà-ṭir bà-rì ana DAB DÙ-ši na-à[s-ḫa] 10’ [DUB]-pi pKi-ṣir-AN.ŠÁR DUMU p.dAG-be-su[n MAŠ.MAŠ É Aš-šur] 11’ [DUMU] p.dBa-ba₆-MU-DÙ ZABAR.DAB.BA É-šár-r[a]

ki-ma SUMUN-šú šá-ṭir ba-ri 16 IM pKi-ṣir-aš-šur ŠÁMAN.LÁ TUR 17 DUMU p.dPA-be-sun MAŠ.MAŠ É Aš-šur 18 ḫa-an-ṭiš is-su-ḫ[a]

GABA.RI URU NINAki GIM SUMUN-šú SAR-ma ba-rì 19’’’ IM pKi-ṣi[r-Aš-šur] MAŠ.MAŠ É Aš-šur 20’’’ PEŠ p.dA[G]-be-sun [MA]Š.MAŠ É Aš-šur 21’’’ PEŠ p.d[B]a-ba₆-MU-DÙ ZABAR.[DAB.B]A 22’’’ (moved in) É-šár-r[a]

[LIB]IR.R[A].BI.GIM SAR BA.AN.È.A 27 DUB pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É Aš-šur 28 DUMU p.dPA-bi-sún MAŠ.MAŠ É Aš-šur 29 [DUMU p.dBa-ba₆]-MU-DÙ ZABAR.DAB.BA⸣ 30 É-šár-ra 31 MU dPA MAN DINGIR.DINGIR lu ta-[pa/paq]-làḫ/qid 32 MU SAR la ta-pá-šiṭ

ú-ìl-ti pKi-ṣir-Aš-šur [MAŠ.MAŠ É] Aš-šur

LIBIR.RA.BI.GIM AB.SAR.ÀM bà-rì 6’ [DU]B? pKi-ṣir-Aš-šur DUGUD MAŠ.MAŠ TUR šá dAG GISKIM-su 7’ [DUMU p.d]AG-bi-su-nu MAŠ.MAŠ É Aš-šur 8’ [DUMU p.dBa-ba6-M]U-DÙ ZABAR.DAB.BA É-šár-ra 9’ [(x x x x x x?) ḫa-an-ṭiš] na-as-ḫa

GABA.R[I (x x x x x x x?)] 2’ aná KA IM.[GÍD.DA? (x x x x?)] 3’ GABA.RI gišli₉-u? ⸢x[x KA.DI]NGI[R.RAki? (x?)] 4’ DUB-pi pKi-ṣir-[AN].ŠÁR MA[Š.M]AŠ É Aš-šurki 5’ DUMU p.dPA-b[i]-s[ún MAŠ.M]AŠ É Aš-šur 6’ DUMU p.dB[a-ba₆-MU-D]Ù ZABA[R.DA]B.B[A É-šár]-ra

ki-ma la-bi-ri-šú šà-ṭir bà-r[ì] 11’ a-na ṣa-bat e-pe-ši pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ 12’ ⸢ú-šaš-ṭir-ma íb-ri

ki-ma SUMUN-šú SAR-ma ba-rì 16 [I]M pKi-ṣir-<>-šur MAŠ.MAŠ É Aš-šur 17 DUMU p.dAG-be-su-nu MAŠ.MAŠ É Aš-šur 18 DUMU p.dBa-ba?⸣-MU-DÙ MAŠ.MAŠ É Aš-š[ur]

ki-i pi-i IM.GÍD.DA p.dPA-[(x x x x?)] 7’ MU PA!-ṭu-u GIM SU[MUN (ca. three signs)] 8’ ú-ìl-tì [p]Ki-ṣir-AN.[ŠÁR (x x x x x?)] 9’ DUMU p.dPA-bi-su-nu MAŠ.MAŠ [É Aš-šur] 10’ DUMU p.dBa-ba₆-MU-DÙ ZABAR.[DAB.BA É-šár-ra]

LIBIR.RA.BI.[G]IM AB.SAR.ÀM BA.AN.È [(…?)] 10’ DUB-pi pKi-[]ir-Aš-šur DUGUD MAŠ.MAŠ TUR šá […] 11’ DUMU p.dNa-bi-um-bi-sún MAŠ.MAŠ [É Aš-šur] 12’ [DUMU p.d]Ba-[b]a₆-MU-DÙ ZABAR.D[AB.BA É-šár-ra]

[GIM] SUMUN-šú šà-[ṭi]r bà-rì 27 ú-ìl-ti pKi-[ṣir-Aššur (lú)]MAŠ.MAŠ

[LI]BIR.RA.BI.GIM AB.SAR BA.AN.È⸣ 8’ [DUB-pi? p]Ki-ṣi[r-Aš-šur MAŠ.]MAŠ É AN.ŠÁR 9’ [DUMU p.]⸢dPA-bi-s[ún M]AŠ.MAŠ É AN.ŠÁR 10’ D[UMU p.]⸢d⸣Ba-ba₆-MU-[í]b-ni 11’ lúZABAR.DAB.BA É-šár-ra 12’ a-na ṣa-bat e-pe-ši ḫa-an-ṭiš ZI-[ḫa]

LIBIR.RA.BI AB.SAR.ÀM BA.AN.È new line ú-ìl-tì pKi-ṣir-AN.ŠÁR ŠÁMAN.LÁ TUR new line DUMU p.dAG-bi-su-nu MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR

[LIBIR.RA.BI AB.SA]R.ÀM BA.AN.È new line [x x x x]x⸣-⸢da?⸣-dAMAR.UTU A.ZU šá kur [x] new line [x x pKi-ṣi]r-daš-šur ŠÁMAN.LÁ [x (x)] new line [DUMU p.dAG-bi-s]u-ni MAŠ.MAŠ É d[aš-šur] new line [DUMU p.dBa-ba₆-MU-DÙ ZA]BAR.DAB.BA é-šá[r-ra]

[… pKi-ṣir-daš-š]ur […] new line [DUMU p.dAG-bi]-sún MAŠ.[MAŠ É daš-šur]

ki-ma SUMUN-šú šà-ṭir-ma ba- PA?-ṭu?-u? GIM? SUMUN?-ma?new line ú-ìl-ti pKi-ṣiraš-šurMAŠ.MAŠ TUR⸣ [(x)] new line DUMU p.dAG-bi-su-niMAŠ.MAŠ É d⸣[aš-šur]

IM.GÍD.DA pKi-ṣir-AN.ŠÁR MAŠ.MAŠ TUR \ ŠÁMAN.LÁ (written underneath MAŠ.MAŠ TUR in smaller script)

[k]i-ma SUMUN-šú SAR-ma È PA-ṭu-u GIM SUMUN-m[a] 26 ⸢ú-ìl-ti pKi-ṣir-Aš-šur MAŠ.MAŠ É Aš-šur 27 [DU]MU p.dAG-bi-sun MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR

GIM SUMUN-šú šà-ṭir-ma BA.AN.⸢È⸣ (erased line before rev. 19) *{ŠID-nu}* 19ú⸣-[ìl]-⸢ti pZÚ.KEŠDA-daš-šurŠAB.T[UR (x)] 20 DUMU p.dAG-be-sun MAŠ.MAŠ É (Babylonian sign form) aš-šur 21 DUMU p.dBa-ba₆-MU-ib-ni ZABAR.DAB.BA é-šár-ra 22 ana IGI.DU₈.A-šú ḫa-an-ṭiš is-su-ḫa 23 [š]á IR e-ma a-na dAG ŠUII-su ÍL-ú 24 [s]u-up-pi-šu a-a i-šam-mé 25 [MU]D dAG u dAMAR.UTU MU SAR la ta-pa-šiṭ

LIBIR.RA.BI.GIM AB.SAR IGI.KÁR [DU]B-pi pKi-ṣir-[Aš-šur l]ú[x x x (x x)] 32 AMAR p.dPA-bi-su-nu ⸢lú⸣[MAŠ.MAŠ É dAš-šur] 33 [AMAR/DUMU(?)] ⸢p.dBa-ba₆-MU-DÙ lú⸣ZABAR.DAB.BA [É-šár-ra]

ana ṣa-bat DÙ-ši p⸢Ki-ṣir-Aš-šur ZI-ḫa

[LIBIR.R]A.BI.GIM AB.SAR BA.AN.È 13 ú-ìl-tì pKi-ṣir-⸢dAš-šur⸣ 14 lúŠÁMAN.LÁ BÀN.DA 15 DUMU p.dAG-bi-su-ni 16 lúMAŠ.MAŠ É dAš-šur

[LIBIR.R]A.BI.GIM AB.SAR BA.AN.È 12 [ú-ìl-t]ì p⸢Ki-ṣir-Aš-šur ŠÁMAN.LÁ TUR?⸣ 13 [DUMU p.dA]G-bi-sún MAŠ.MAŠ É AN.ŠÁR⸣ 14 [ḫa?-a]n?-⸢ṭiš?⸣ ú-šá-áš-ṭir *{ma}*

(Kiṣir-Aššur, [broken title]?)

LIBIR.RA.BI.GI[M AB.SA]R.ÀM BA.AN.È⸣ 2’ IM pKi-ṣir-dAš-šur ŠÁMAN.LÁ BÀN.DA 3’ DUMU p.dAG-bi-su-nu MAŠ.MAŠ BAL.TILki-u 4’ [DUMU p.]⸢dBa-ba₆-MU-DÙ ZABAR.DAB.BA É-šár-ra

(Kiṣir-Aššur, [broken title]?)

[ana ṣa]-bat e-pe-ši pKi-[ṣir-…] new line […] É aš-šur za-mar is-[su-ḫa(?) …]

[LIBIR.RA.BI.GIM šá-ṭ]ir b[a]- 25 [x x x pKi-ṣi]r-[Aš-šur MAŠ.MAŠ] É AN.Š[ÁR (breaks off)]

GIM SUMUN-šú SAR-ma IG[I.KAR(?)]/b[a!-(?)] 16’ ⸢ŠUII⸣ pKi-ṣi[r-Aš-šur] 17’ ⸢MAŠ!⸣.MAŠ É [AN.ŠÁR]

32?⸣-ú nis-ḫu GABA.RI gišli₉-u? 11’ DUB-pi pKi-ṣir-AN.ŠÁR! lúŠÁMAN!.LA! TUR ša dPA tuk!-lat-su 12’ DUMU p.dPA-bi-sún MAŠ.MAŠ É Aš-šur 13’ DUMU p.dBa-ba₆-MU-DÙ ZABAR.DAB.BA É-šár-ra 14’ [MU šaṭ-r]u la ta-pa-šiṭ NÍG.GIG dŠE.NAGA 15’ [(x) x x] x x x ni-ṭil IGIII-šú li-it-b[al]

DUB-pi pKi-ṣir-AN.ŠÁR ŠÁ[MAN.LÁ TUR(?)] 2 [DUMU p.]dAG-bi-sún MAŠ.MAŠ É [(Aššur)] 3 ⸢DUMU⸣ p.dBa-ba₆-MU-DÙ ZABAR.DAB.BA [(Ešarra)] 4 MU dAG u dAMAR.UTU šu-mi šaṭ-rù la ta-pa-[šiṭ] 5 šà IR dA[G] ZÀḪ-šú liq-b[i]