Over de plaatsbepaling van de toponiemen in het Cartularium van Radbod

In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Berkel, G. van en K. Samplonius (2018). Nederlandse plaatsnamen verklaard. Amstelveen.

 • Besteman, J. C. (1990). “North-Holland AD 400–1200: Turning tide or Tide turned?”, in: Besteman e.a. (ed.) Medieval Archeology in the Netherlands. Studies presented to H. H. van Regteren Altena. Assen etc., 91–120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blok, D. P. (1957). “Het goederenregister van de St.-Maartenskerk te Utrecht”, in: Mededelingen van de vereniging voor naamkunde te Leuven en de commissie voor naamkunde te Amsterdam (mvn) 33, 89–102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blok, D. P. (1968). “Plaatsnamen in Westfriesland”, in: Philologia Frisica anno 1966. Lêzingen en neipetearen fan it 4de Fryske Filologekongres. Grins. 11–19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bremer, J. T. (2010). “De genese van de Kop van Noord-Holland en het westelijk Waddengebied”, in: Borger, G. J. e.a. (red.) Van Groningen tot Zeeland: geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap. Hilversum. p. 91–103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cock, J. K. de (1965). Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag. Groningen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diederik, F. (1989). Archeo-logica. De archeologie van het noorden van Noord-Holland in historisch en landschappelijk perspektief. Schoorl.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dijkstra, M. F. P. (2011). Rondom de mondingen van Rijn & Maas: landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek. Leiden.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gysseling, M. en A. C. F. Koch (1950). Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum scripta. [Brussel].

 • Gysseling, M. (1960). Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1250), [Brussel].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henderikx, P. A. (1987). De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000 (Hollandse Studiën 19). Hilversum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henderikx, P. A. (1998). “Het Cartularium van Radbod”, in: Blok e.a. (red.) Datum et Actum, Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Hilversum, 231–264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Künzel, R. E. ea. (1988). Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200. Amsterdam.

 • Muller Fz, S. (1892). Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht (Werken van het Historisch Genootschap, derde serie, deel 3). ’s-Gravenhage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • obhz = Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Door A. C. F. Koch e.a., 1970–2005.

 • osu = Oorkondenboek van het sticht Utrecht tot 1301. Uitgegeven door S. Muller Fz e.a.. Utrecht, 1920–1959.

 • Rentenaar, R. (1987). “Planken Wambuis”, in: Naamkunde 19, 5–23.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 163 122 42
Full Text Views 162 5 0
PDF Downloads 18 4 0