Over de plaatsbepaling van de toponiemen in het Cartularium van Radbod

in Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

References

Berkel, G. van en K. Samplonius (2018). Nederlandse plaatsnamen verklaard. Amstelveen.

Besteman, J. C. (1990). “North-Holland AD 400–1200: Turning tide or Tide turned?”, in: Besteman e.a. (ed.) Medieval Archeology in the Netherlands. Studies presented to H. H. van Regteren Altena. Assen etc., 91120.

Blok, D. P. (1957). “Het goederenregister van de St.-Maartenskerk te Utrecht”, in: Mededelingen van de vereniging voor naamkunde te Leuven en de commissie voor naamkunde te Amsterdam (mvn) 33, 89102.

Blok, D. P. (1968). “Plaatsnamen in Westfriesland”, in: Philologia Frisica anno 1966. Lêzingen en neipetearen fan it 4de Fryske Filologekongres. Grins. 1119.

Bremer, J. T. (2010). “De genese van de Kop van Noord-Holland en het westelijk Waddengebied”, in: Borger, G. J. e.a. (red.) Van Groningen tot Zeeland: geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap. Hilversum. p. 91103.

Cock, J. K. de (1965). Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag. Groningen.

Diederik, F. (1989). Archeo-logica. De archeologie van het noorden van Noord-Holland in historisch en landschappelijk perspektief. Schoorl.

Dijkstra, M. F. P. (2011). Rondom de mondingen van Rijn & Maas: landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek. Leiden.

Gysseling, M. en A. C. F. Koch (1950). Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum scripta. [Brussel].

Gysseling, M. (1960). Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1250), [Brussel].

Henderikx, P. A. (1987). De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000 (Hollandse Studiën 19). Hilversum.

Henderikx, P. A. (1998). “Het Cartularium van Radbod”, in: Blok e.a. (red.) Datum et Actum, Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Hilversum, 231264.

Künzel, R. E. ea. (1988). Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200. Amsterdam.

Muller Fz, S. (1892). Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht (Werken van het Historisch Genootschap, derde serie, deel 3). ’s-Gravenhage.

obhz = Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Door A. C. F. Koch e.a., 1970–2005.

osu = Oorkondenboek van het sticht Utrecht tot 1301. Uitgegeven door S. Muller Fz e.a.. Utrecht, 1920–1959.

Rentenaar, R. (1987). “Planken Wambuis”, in: Naamkunde 19, 523.

Figures

  • Ligging geïdentificeerde toponiemen uit de goederenlijst.
    View in gallery
  • Relatieve ligging niet-geïdentificeerde toponiemen uit de goederenlijst.
    View in gallery

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 21 21 10
Full Text Views 10 10 9
PDF Downloads 4 4 4
EPUB Downloads 0 0 0