Enchantment, Charming, and the Notion of the Femme Fatale in Early Chinese Historiography

in Asian Medicine
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

In a number of well-framed speeches recorded in the Zuozhuan, women, especially beautiful women, are viewed as the femmes fatales, or women who cause calamities. Among these speeches is a rare record of a famous doctor’s diagnosis of a Spring-and-Autumn-period hegemon’s illness. How could illness be connected with the notion of the femme fatale? In examining the correlations between this Zuozhuan account and related information in some newly excavated manuscripts, I argue that as far as the medical approach is concerned, both the Zuozhuan and the excavated texts share a common cultural basis at least partly retained in the extant texts after a long course of oral and written transmission. Based on the similarities between those transmitted and newly excavated texts, the illness from which the local ruler suffered can be identified as a kind of sexual disease caused in the lord’s bedchamber. This evidence, and the high ratio of sex-related illnesses reflected in the Western Han doctor Chunyu Yi’s biographical account, further suggests that the Spring-and-Autumn-period hegemon’s illness was not a single isolated case, but rather represented a broader common problem of the patriarch’s sexual excess in early Chinese polygamous families. Some of the Zuozhuan accounts of ritual and medical principles are also closely related. This leads me to further suggest that the Zuozhuan historiographers, who knew well both medical knowledge and problems taking place in their contemporaries’ bedchambers, chose to condemn the femmes fatales under an abstract principle, that of ritual propriety, as the solution to sex-related diseases in early Chinese polygamous families.

Enchantment, Charming, and the Notion of the Femme Fatale in Early Chinese Historiography

in Asian Medicine

Sections

References

ChenQiyou陳奇猷 Han Feizi xin jiaozhu 韓非子新校注 (New Collations and Notes on Han Feizi) 2000 Shanghai Shanghai guji chubanshe

ChengShide程士德 Suwen zhushi huicui 素問註釋匯粹 (Basic Questions with Collected Essential Notes and Explanations) 1982 2 Vols. Beijing Renmin weisheng chubanshe

DuanYucai段玉裁 Shuowen jiezi zhu 說文解字注 (Notes on Explanations of Graphs and Analysis of Characters) 1981 Shanghai Shanghai guji chubanshe

HeNing何寧 Huainanzi jishi 淮南子集釋 (Collected Explanations of Huainanzi) 1998 3 Vol. Beijing Zhonghua shuju

Hebeiyixueyuan河北醫學院 Ling shu jing jiaoshi 靈樞經校釋 (Canon of the Divine Pivot with Collations and Explanations) 2009 2nd edition Beijing Renmin weisheng chubanshe

HuaXuecheng華學誠 Yang Xiong Fangyan jiaoshi huizheng 揚雄方言校釋匯證 (Yang Xiong’s Fangyan with Collected Glosses on the Collations and Explanations) 2006 Beijing Zhonghua shuju

LuoYuan羅願 Erya yi 爾雅翼 (Explanatory Dictionary of Erya) 1939 Changsha Shangwu yinshuguan

MaJixing馬繼興 Mawangdui gu yishu kaoshi 馬王堆古醫書考釋 (Examination and Explanation of the Ancient Mawangdui Medical Texts) 1992 Changsha Hunan kexue jishu chubanshe

Mawangdui Hanmu boshu zhengli xiaozu 馬王堆漢墓帛書整理小組 Mawangdui Hanmu boshu (4) 馬王堆漢墓帛書 (肆) (Writings on Silk from the Mawangdui Han Tomb Volume 4) 1985 Beijing Wenwu chubanshe

Nanjing zhongyi xueyuan 南京中醫學院 Zhubing yuan hou lun jiaoshi 諸病源候論校釋 (On the Origins and Symptoms of Various Diseases with Collations and Explanations) 1982 Beijing Renmin weisheng chubanshe

Rishu yandu ban 《日書》研讀班 (Almanac Writings Reading Research Group) ‘Rishu: Qinguo shehui de yimian jingzi’ 日書:秦國社會的一面鏡子 (‘Almanac Writing: A Mirror of the Qin Society’) Wenbo 1986 5 8 17

Shanghai shifan daxue guji zhenglizu 上海師范大學古籍整理組 Guoyu 國語 (Discourses of the States) 1978 Shanghai Shanghai Guji Chubanshe

TanbaYasuyori丹波康賴 Ishinpō 醫心方 (Recipes at the Heart of Medicine) 2000 Beijing Renmin weisheng chubanshe (912–995)

WangXianshen王先慎 Han Feizi jijie 韓非子集解 (Collected Explanations of Han Feizi) 1998 Xinbian zhuzi jicheng edition Beijing Zhonghua shuju

WuXiaoqiang吳小強 Qin jian rishu jishi 秦簡日書集釋 (Collected Explanations of the Almanac Writings on Bamboo Strips Dated to the Qin Dynasty) 2000 Changsha Yuelu Shushe

YangBojun楊伯峻 Chunqiu Zuozhaun zhu 春秋左傳注 (Notes on the Zuo Commentaries to the Spring and Autumn Annals) 1990 Beijing Zhonghua shuju

YuYunxiu余雲岫YunTieqiao惲鐵樵 Lingshu shangdui yu Qun jing jian zhi lu 靈樞商兌與群經見智錄 (Discussion and Consideration on the Canon of the Divine Pivot and Records of Wisdoms Seen in Many Canons) 2007 Beijing Xueyuan chubanshe

YuanKe袁珂 Shanhaijing jiaozhu 山海經校注 (Classic of the Mountains and Seas with Collations and Notes) 1992 Chengdu Ba Shu Shushe

ZhangXixiang張西相WangRenzong王仁宗 Leijing pingzhu 類經評註 (Commentaries and Notes on the Categorized [Inner] Canon) 1996 Xi’an Shaanxi jiaoyu chubanshe

AhernE. MargeryWolfWitkeRoxanne ‘The Power and Pollution of Chinese Women’ Women in Chinese Society 1975 193 214

BrownM. ‘Who Was He? Reflections on China’s First Medical “Naturalist” ’ Medical History 2012 56 3 366 389

ChinShih-ch’i金仕起 ‘Gudai yizhe de juese—Jian lun qi shenfen yu diwei’ 古代醫者的角色—兼論其身份與地位 (‘The Roles of Ancient Medical Practitioners—Together with a Discussion on Their Identities and Social Status’) Xin shixue 1995 6 1 1 48

ChinShih-ch’i金仕起 ‘Jin Pinggong bing’an gouchen’ 晉平公病案鉤沉 (‘Exploration of Lord Ping of Jin’s Medical Case’) Guoli zhengzhi daxue lishi xuebao (National Chengchi University The Journal of History) 2009 31 5 1 50

ChinShih-ch’i金仕起 Zhongguo gudai de yixue yishi yu zhengzhi: Yi yishi wenben wei zhongxin de yige fenxi 中國古代的醫學、醫史與政治:以醫史文本為中心的一個分析 (Medicine Medical History and Politics in Ancient China: An Analysis Centering on Historical Texts of Medicine) 2010 Taipei Zhengda chubanshe

DengQiyao邓启耀 Zhongguo wu gu kaocha 中国巫蛊考察 (Examining Chinese Witchcraft and Enchantment) 1999 Shanghai Shanghai wenyi chubanshe

FengWenlin馮文林WuHaitao伍海濤 ‘Tanxi Neijing di shisi fang’ 探析內經第十四方 (Exploring and Analyzing the Fourteenth Recipe of the Inner Canon) Zhongguo zhongyiyao bao 2007 24 10 2817

FurthC. A Flourishing Yin: Gender in China’s Medical History 960–1665 1999 Berkeley, Los Angeles, London University of California Press

Gansu sheng bowuguan甘肅省博物館Wuwei xian wenhuaguan武威縣文化館 Wuwei Handai yijian 武威漢代醫簡 1975 Beijing Wenwu chubanshe

GaoGuofan高國藩 Dunhuang gusu yu minsu liubian 敦煌古俗與民俗流變 (Transmission and Changes of Ancient and Popular Customs in Dunhuang) 1987 Nanjing Hehai Daxue chubanshe

GoldinP. The Culture of Sex in Ancient China 2002 Honolulu University of Hawaiʻi Press

GuissoR.JohannesenS. Women in China: Current Directions in Historical Scholarship 1981 Youngstown, N.Y. Philo Press

HarperD. ‘A Chinese Demonography of the Third Century bc Harvard Journal of Asiatic Studies 1985 45 2 459 498

HarperD. Early Chinese Medical Literature—The Mawangdui Medical Manuscripts 1998 London and New York Kegan Paul International

HeRunkun何潤坤 ‘Yunmeng Qinjian《rishu》“xing” ji youguan Qinren shehui huodong kao’ 雲夢秦簡《日書》‘行’及有關秦人社會活動考 (‘Exploration of “xing” in the Almanac Writings on Bamboo Strips from Yunmeng Dated to the Qin Dynasty and Related Social Activities of Qin People) Jiang Han kaogu 1991 1 90 92

HolmgrenJ. ‘Myth Fantasy or Scholarship: Images of the Status of Women in Traditional China’ The Australian Journal of Chinese Affairs 1981 6 147 170

HuangSheng黃生 Yi fu 義府 (The Repository of Meanings) Congshu jicheng chubian 叢書集成初編 1936 Shanghai Shangwu yinshuguan

HuangSheng黃生 Zigu yifu hean 字詁義府合按 (Combined Notes on the Explanation of Words and the Repository of Meanings) 1992 Taibei Hongye Wenhua Shiye Gongsi

KalinowskiM. ‘Les traités de Shuihudi l’hémérologie chinoise à la fin des Royaumes combattants’ T’oung-Pao 1986 72 175 228

LeeJen-der李貞德 ‘Han Tang zhijian yifang zhong de ji jian furen yu nüti wei yao’ 漢唐之間醫方中的忌見婦人與女體為藥 (‘On the Taboo of Meeting Women and Taking the Female Body as Medicine Seen in the Medical Recipes between the Han and Tang’) Xin shixue 2002 13 4 1 35

LeggeJ. The Chinese Classics: With a Translation Critical and Exegetical Notes and Prolegomena and Copious Indexes (V) 1899 Hong Kong The London Missionary Society

LiJianmin李建民 ‘ “Furen meidao kao”—chuantong jiating de chongtu yu huajie fangshu’‘婦人媚道考’—傳統家庭的沖突與化解方術 (‘Examining the Methods of Women’s Charming’—Recipes and Techniques Used to Release Conflicts in Traditional Chinese Families) Xin shixue 1996 4 1 32

LiJianmin李建民 Fangshu yixue lishi 方術 醫學 歷史 (Recipes and Techniques Medicine and History) 2000a Taibei Nantian shuju

LiJianmin李建民 Sisheng zhi yu: Zhou Qin Han maixue zhi yuanliu 死生之域:周秦漢脈學之源流 (The Domain of Death and Life: The Origin and Development of Sphygmology during the Zhou Qin and Han) 2000b Taibei Zhongyanyuan shiyusuo

LiJingwei李經緯 Zhongyi mingci shuyu jinghua cidian 中醫名詞術語精華詞典 (Dictionary of Essential Chinese Medical Terminology) 1996 Tianjin Tianjin kexue jishu chubanshe

LiLing李零 Zhongguo fangshu gaiguan (Fangzhong juan) 中國方術概觀 (房中卷) (General Survey of Chinese Recipes and Techniques: On the Bedchamber) 1993 Beijing Renmin Zhongguo chubanshe

LiLing李零 Zhongguo fangshu zhengkao 中國方術正考 (Corrected Examination of Chinese Recipes and Techniques) 2006a Beijing Zhonghua shuju

LiLing李零 Zhongguo fangshu xukao 中國方術續考 (Supplementary Examination of Chinese Recipes and Techniques) 2006b Beijing Zhonghua shuju

LiL.McMahonK. ‘The Contents and Terminology of the Mawangdui Texts on the Art of the Bedchamber’ Early China 1992 17 145 185

LiW. The Readability of the Past in Early Chinese Historiography 2007 Cambridge and London Harvard University Press

LinFushi林富士 Handai de wuzhe 漢代的巫者 (Witchcraft Practitioners in the Han Dynasty) 1988 Banqiao Daoxiang chubanshe

LiuDalin劉達臨 Zhongguo gudai xingwenhua 中國古代性文化 (Sexual Culture in Pre-modern China) 1993 Yinchuan Ningxia renmin chubanshe

LiuRuiming劉瑞明 ‘Dunhuang qiuai qishu jiemi’ 敦煌求愛奇術揭秘 (‘Uncovering the Secrets of the Remarkable Techniques on Courtship Discovered in Dunhunag’) Dunhuang yanjiu 1997 1 120–26 188

LiuYongcong劉詠聰 BoJialin鮑家麟 ‘Handai zhi furen zaiyi lun’ 漢代之婦人災異論 (‘On Disasters and Prodigies Caused by Women during the Han’) Zhongguo funüshi lunji (4) 中國婦女史論集四集 (Collected Papers on Chinese Women’s History Vol. 4) 1995 Taibei Daoxiang chubanshe

LoV. ‘Crossing the Neiguan 內關 “Inner Pass”: A nei/wai 內外 “Inner/Outer” Distinction in Early Chinese Medicine’ East Asian Science Technology and Medicine 2000 17 15 65

Yahu呂亞虎 ‘Mawangdui Han mu ziliao suo jian qiuzi wushu qianxi’ 馬王堆漢墓資料所見巫術淺析 (‘A Preliminary Analysis of Witchcraft Seen in the Materials from the Mawangdui Han Tomb’) Lishi jiaoxue 2008 2 15 19

Yahu呂亞虎 Zhanguo Qin Han jianbo wenxian suo jian wushu yanjiu 戰國秦漢簡帛所見巫術研究 (Studies on Witchcraft Seen in the Manuscripts on Wood and Bamboo Strips and Silk Dated to the Warring States Qin and Han Periods) 2010 Beijing Kexue chubanshe

MaJixing馬繼興LiXueqin李學勤 Hunan sheng bowuguan湖南省博物館 ‘Wo guo xian yi faxian de zui gu yifang—boshu Wushier bingfang’ 我國現已發現的最古醫方—帛書《五十二病方》 (‘The Fifty-two Recipes Written on Silk: The Earliest Medical Recipes Discovered in China to the Present Day’) Mawangdui Han mu yanjiu 馬王堆漢墓研究 (Studies on the Mawangdui Han Tombs) 1979 Changsha Hunan renmin chubanshe, 226–234

McKenzieD. F. Bibliography and the Sociology of Texts 1999 Cambridge Cambridge University Press

PooMu-chou蒲慕洲 ‘Wugu zhi huo de zhengzhi yiyi’ 巫蠱之禍的政治意義 (‘Political Connotations of the Calamity Caused by Witchcraft and Enchantment’) Zhongyang Yanjiuyuan Lishi Yuyan Yanjiusuo jikan 1987 57 3 511 538

PooMu-chou蒲慕洲 ‘Shuihudi Qinjian rishu de shijie’ 睡虎地秦簡《日書》的世界 (‘The World Reflected in the Almanac Writings on Bamboo Strips from Shuishudi Dated to the Qin Dynasty’) Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jikan 1993 62 4 623 675

PooMu-chou蒲慕洲 In Search of Personal Welfare—A View of Ancient Chinese Religion 1998 Albany State University of New York

QianZhongshu錢鐘書 Guan zhui bian 管錐編 (Collection of Limited Views) 1979 Beijing Zhonghua shuju

QiuXigui裘錫圭 QiuXigui ‘Mawangdui yishu shidu suoyi’ 馬王堆醫書釋讀瑣議 (‘Trivial Discussions on the Explanation and Reading of the Mawangdui Medical Texts’) Guwenzi lunji 古文字論集 (Collected Essays on Paleography) 1992 Beijing Zhonghua shuju 525 536

SchabergD. A Patterned Past: Form and Thought in Early Chinese Historiography 2001 Cambridge and London Harvard University Press

SchuesslerA. abc Etymological Dictionary of Old Chinese 2007 Honolulu University of Hawai‘i Press

SchuesslerA. Minimal Old Chinese and Later Han Chinese: A Companion to Grammata Serica Recensa 2009 Honolulu University of Hawai‘i Press

TengE. ‘The Construction of the “Traditional Chinese Woman” in the Western Academy: A Critical Review’ Signs 1996 22 1 115 151

Wang Jianxin 王建新 ‘Lun gudai wenxian zhong de “gu” ’ 論古代文獻中的 ‘蠱’(‘On “gu” in Ancient Texts’) Zhongyi wenxian zazhi 2004 7 13 16

WangNiansun王念孫 Jingyi shuwen 經義述聞 (Transmitted Knowledge of the Meaning of the Classics) 1975 second edition Taipei Shijie shuju

WangXiaojian王小健 ‘“Nühuo” xianxiang de wenhuaxue fenxi’‘女禍’現象的文化學分析 (‘Analyzing the Phenomena of “Calamities Caused by Women” from the Perspective of Cultural Studies’) Dalian Daxue xuebo 2007 5 11 15

WangZijin王子今 Shuihudi qinjian rishu jiazhong shuzheng 睡虎地秦简‘日书’甲种疏证 (Type A Almanac Writing on Bamboo Strips from Shuihudi Dated to the Qin Dynasty with Sub-commentary Glosses) 2003 Wuhan Hubei jiaoyu chubanshe

WenYiduo聞一多 ‘Gaotang shennü chuanshuo zhi fenxi’ 高唐神女傳說之分析 (‘Analysis of the Legend of Gaotang Goddesses’) Wen Yiduo quanji (3) 聞一多全集 (Complete Work of Wen Yiduo) 1993 3 Wuhan Hubei renmin chubanshe

WuXiaoqiang吳小強 ‘Rishu yu Qin shehui fengsu’ 日書與秦社會風俗 (‘Almanac Writing and the Social Customs of the Qin Dynasty’) Wenbo 1990 2 35 87 92 94

XiaoBing蕭兵 Nuo zha zhi feng: Changjiang liuyu zongjiao xiju wenhua 儺蜡之風:長江流域宗教戲劇文化 (The Custom of Exorcism and Sacrifice: The Culture of Religious Theatrical Performance in the Yangzi Valley) 1992 Nanjing Jiangsu renmin chubanshe

YangHua楊華 Xinchu jianbo yu lizhi yanjiu 新出簡帛與禮制研究 (Studies on Newly Discovered Manuscripts on Wood and Bamboo Strips and Ritual System) 2007 Taibei Taiwan guji chuban youxian gongsi

YangYanqi楊燕起 Lidai mingjia ping Shiji 歷代名家評《史記》(Reviews of the Records of the Grand Historian by Famous Scholars in History) 1986 Beijing Beijing shifan daxue chubanshe

YangYunru楊筠如 LiYouning李又寧ZhangYufa張玉法 ‘Chunqiu shidai zhi nannü fengji’ 春秋時代之男女風紀 (‘Morality between Men and Women during the Spring and Autumn Period’) Zhongguo funü shi lunwen ji (2) 中國婦女史論文集 (第二輯) (Collected Papers on Chinese Women’s History Vol. 2) 1988 Taipei Taiwan Shangwu Yinshuguan 20 38

ZhangXiancheng張顯成 Xian Qin liang Han yixue yongyu huishi 先秦兩漢醫學用語匯釋 (Collected Explanations of the Pre-Qin and Han Medical Terminology) 2002 Chengdu Ba Shu Shushe

ZhaoYupei趙浴沛 ‘Cong Qin jian rishu kan Qindai hunyin he jiating renji guanxi’ 從秦簡日書看秦代婚姻和家庭人際關係 (‘Marital and Familial Relationships in the Qin Dynasty Represented in the Almanac Writings on Bamboo Strips Dated to the Qin’) Henan shifan daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 2005 32 2 114 117

ZhouY. ‘Virtue and Talent: Women and Fushi in Early China’ Nan Nü: Men Women and Gender in China 2003 5 1 1 42

ZhouY. ‘The Status of Mothers in the Early Chinese Mourning System’ T’oung Pao 2013 99 1–3 1 52

2

Li Wai-yee 2007p. 160. For Li’s reading of female beauty as signs in the sign-causality scheme see pp. 147–60.

3

Schaberg 2001pp. 222–55.

4

Goldin 2002pp. 64–5.

5

Liu Yongcong 1998; Guisso 1981.

6

Wang Xiaojian 2007pp. 11–15.

7

Yang Yunru 1988.

10

Schaberg 2001pp. 315–24.

11

McKenzie 1999p. 15.

12

Poo 1993pp. 623–75; Poo 1998 pp. 69–101.

14

Yang Bojun 1990‘Zhao’1.12 p. 1217.

16

Ma Jixing 1992p. 337.

23

Yang Bojun 1990‘Xiang’ 26.12 p. 1124.

24

Ibid.‘Zhao’ 1.12 pp. 1220–21.

25

Wang Xianshen 1998pp. 62–66.

27

Chen Qiyou 2000p. 212.

29

Hebei yixueyuan 2009p. 346.

30

Hebie yixueyuan 2009pp. 36–9 77–81; Cheng Shide 1982 pp. 362 531–39 708; Li Jingwei et al. 1996 p. 1159.

32

Chen Shide 1982p. 295.

33

Yu Yunxiu and Yun Tieqiao 2007pp. 81–82.

34

Ma Jixing 1992pp. 451–52; for the English translation see Harper 1998 pp. 253–54.

35

Ibid. p. 458; Harper 1998 p. 255.

37

Ma Jixing 1992p. 445; for a gloss on lin as long for their identical symptoms see Zhang Xiancheng 2002 p. 120.

39

Wang Jianxin 2004p. 15.

41

Zhang Xixiang and Wang Renzong 1996p. 504.

42

Poo 1987pp. 515–17.

43

Nanjing Zhongyi xueyuan 1982p. 714. I translate this passage in the following: ‘Generally speaking the gu poison includes several kinds which all belong to the changing deceitful qi force. There are those who deliberately make it. Often they take worms snakes and the like contain them with a vessel and allow them to eat each other. The one and the only one that finally survives is called gu and has the ability to change itself to deceive people. Following and chasing wine and food it causes illness and calamity to those who drink the wine or eat the food. Others receive the illness and calamity then the host of gu benefit from it. Therefore those who cannot be bridled [by law] keep and use gu. There is also the ‘flying gu’ which comes and goes from nowhere and gradually forms itself like ghost-qi force those who are caught by it would suddenly become seriously ill. Generally speaking those who are caught by the gu illness would mostly die in due course’. 凡蠱毒有數種,皆是變惑之氣。人有故造作之,多取蟲蛇之類,以器皿盛貯,任其自相啖食,唯有一物獨在者,即謂之為蠱。便能變惑,隨逐酒食,為人患禍。患禍受於佗,則蠱主吉利,所以不羈之徒而蓄事之。又有飛蠱,去來無由,漸狀如鬼氣者,得之卒重。凡中蠱病,多趨受於死。

44

Unschuld 1985pp. 46–50; Feng and Shryock 1935 pp. 1–30; Lin Fushi 1988 p. 75.

45

Deng Qiyao 1999.

46

Unschuld 1985p. 50.

47

Yang Bojun 1990‘Zhao’1.12 p. 1223.

49

Ibid. pp. 473–74.

51

Ma Jixing 1992pp. 631–35; for its English translation see Harper 1998 pp. 300–302.

52

Lee Jen-der 2002pp. 15–18.

53

Lee Jen-der 200223–24. Women’s menstruation is regarded both as the source of pollution and medicine to cure diseases. See Ahern 1975 pp. 193–214.

55

For example see Hua Xuecheng et al. 2006p. 559.

57

Ma Jixing 1992pp. 631–35.

64

Yang Bojun 1990‘Xuan’3.7 p. 673.

66

Yuan Ke 1992p. 171.

67

Ibid. p. 172.

68

Li Ling 2006ap. 320.

69

Ma Jixing 1992p. 808 p. 811.

70

Lü Yahu 2008pp. 16–18; Lü Yahu 2010 pp. 66–72.

71

Lü Yahu 2008p. 17; Luo Yuan 1939 pp. 17–18 pp. 22–23.

74

Wang Xianshen 1998p. 115.

77

Wu Xiaoqiang 2000pp. 314–15 322–23 334–36; Zhao Yupei 2005 p. 115.

78

Wu Xiaoqiang 2000p. 62. Wang Zijin disagrees with Wu on the interpretation of the word compound ‘kouchou’ 口臭 as fragrant breath; he suggests that this word compound should instead mean ‘foul breath’. This sentence does not provide a definite answer but the context seems to suggest a positive interpretation of this word compound. For Wang’s idea see Wang Zijin 2003 pp. 169–71.

79

Wu Xiaoqiang 2000p. 42 162–63. It also appears in the Shuihudi daybook version B saying ‘a child born on a Dingsi day will grow up to be a nice and charming person’. Ibid. p. 249.

80

Ibid. p. 123.

81

Also see Wang Zijin 2003pp. 122–23.

86

Qiu Xigui 1992p. 528.

88

Tanba Yasuyori 2000pp. 601–3.

89

Tanba Yasuyori 2000p. 602; also consult Li Ling 1993 pp. 140–43; Ma Jixing 1992 p. 1011.

91

Tanba Yasuyori 2000pp. 602–3.

92

Wu Xiaoqiang 2000pp. 319–21.

93

Tanba Yasuyori 2000pp. 602–3.

94

Mawangdui Hanmu boshu zhengli xiaozu 1985pp. 104–5; Ma Jixing 1992 pp. 684–85; for the English translation see Harper 1998 pp. 337–38.

96

Poo Mu-chou 1993pp. 639–40; He Runkun 1991.

97

Li Jianmin 2000bpp. 45–105; Jin Shiqi 1995 pp. 5–16; for a different argument see Brown 2012.

99

Yang Yanqi et al. 1986p. 663.

101

Mawangdui Hanmu boshu zhengli xiaozu 1985p. 48; Ma Jixing 1992 p. 467.

102

Huang Sheng 1936p. 34.

103

Yang Bojun 1990‘Zhao’ 1.12 p. 1221.

106

Yang Bojun 1990‘Zhao’1.12 p. 1222.

108

Lo 2000p. 55.

109

Lo 2000pp. 54–8.

111

Yang Bojun 1990‘Zhao’1.12 p. 1221.

112

Yang Bojun 1990‘Zhao’1.12 p. 1222. I broke down this passage and marked them with (a) (b) and (c) according to its reasoning to facilitate a comparison with another Zuozhuan passage (which is also divided into three parts but marked with (a’) (b’) and (c’) respectively) following the similar line of argumentation as shown later.

114

Yang Bojun 1990‘Zhao’25.3 p. 1457.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 10 10 6
Full Text Views 3 3 3
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0