The Military History of Qin and the Composition of Its Expeditionary Forces (秦國戰役史與遠征軍的構成)

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

From the late fourth century b.c.e. onward, the state of Qin launched several long-term military expeditions. If, however, the army had consisted of “alternating garrisons” (gengshu 更戍) serving a maximum enlistment of one year, such expeditions could not have been carried out. The author thereby argues that the term “surplus garrisons” (rongshu 冗戍) seen in the Liye Qin manuscripts designates long-term conscripts, with which Qin managed to sustain its long-term military operations.

公元前四世紀末期以後,秦國屢次進行長時段軍事遠征。如果兵士是以最長爲一年的任期而輪換的“更戍”,就不能完成這樣的軍事作戰。筆者推測,里耶秦簡所見“冗戍”是長期從軍的應徵兵。利用冗戍的兵力,秦國得以維持了長期軍事活動。

The Military History of Qin and the Composition of Its Expeditionary Forces (秦國戰役史與遠征軍的構成)

in Bamboo and Silk

Sections

References

Emura Haruki 江村治樹 Shunjū Sengoku Shin Kan jidai shutsudo moji shiryō no kenkyū 春秋戦国秦漢時代出土文字資料の研究 (Tōkyō: Kyūko Shoi2000).

Guo Shuzhen 郭淑珍 and Wang Guancheng 王關成 Qin jun junshi 秦軍軍史 (Xi’an: Shanxi renmin jiaoyu chubanshe2000).

Han shu 漢書 (Beijing: Zhonghua shuju1964).

Hunan Sheng Bowuguan Huaihua Diqu Wenwu Gongzuodui 湖南省博物館、懷化地區文物工作隊“Hunan Xupu Matianping Zhanguo Xi Han mu fajue baogao” 湖南溆浦馬田坪戰國西漢墓發掘報告 in Hunan Sheng Bowuguan 湖南省博物館ed. Hunan kaogu jikan 湖南考古輯刊 vol. 2 (Changsha: Yuelu shushe1984).

Jiang Lihong 蔣禮鴻 ed. Shang Jun shu zhuizhi 商君書錐指 (Beijing: Zhonghua shuju1986).

Kashiwakura Shinya 柏倉伸哉 “Shin ni yoru tōhōshimin no ichisokumen” 秦による東方徙民の一側面Gakushūin shigaku 學習院史學 44 (2006) 2337.

Fujita Katsuhisa 藤田勝久 “Sengoku sindai no gunji hensei” 戰國·秦代の軍事編成Tôyôshi kenkyû 東洋史研究 46.2 (1987) 231262.

Miyake Kiyoshi 宮宅潔 “Kandai kanpu no saikasō—kan to min no aida” 漢代官府最下層—“官”と“民”のあいだTōhō gakuhō 東方學報 87 (2013) 152.

Miyake Kiyoshi 宮宅潔 Chūgoku kodai keiseishi no kenkyū 中国古代刑制史の研究 (Kyōto: Kyōto Daigaku Gakujutsu Shuppankai2011).

Hirose Kunio 廣瀨薰雄 Shin Kan ritsuryō kenkyū 秦漢律令研究 (Tōkyō: Kyūko Shoin2010).

Seji Ōshima 大島誠二 “Shin no tōsin to senken shakai” 秦の東進と陝県社会, in Ajia shi ni okeru seido to shakai アジア史における制度と社会 ed. Chūōh Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo hen 中央大学人文科学研究所 (Tokyo: Tosui Shobo1996) 3554.

Qu Jianjun 屈建軍 “Qin guo bingyi yaoyi zhidu shitan” 秦國兵役徭役制度試探Xianyang shizhuan xuebao (zonghe ban) (1994.1) 4352.

Naiqiang Ren 任乃強 ed. Huayang guozhi jiaobu tuzhu 華陽國志校補圖注 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe1987).

Shi ji 史記 (Beijing: Zhonghua shuju1959).

Shigechika Keiju 重近啟樹 Shinkan zeiyaku taikei no kenkyū 秦漢税役体系の研究 (Tōkyō: Kyūko Shoin1999).

Shuihudi Qin mu Zhujian Zhengli Xiaozu 睡虎地秦墓竹簡整理小組 ed. Shuihudi Qin mu zhujian 睡虎地秦墓竹簡 (Beijing: Wenwu chubanshe1990).

Takamura Takeyuki 高村武幸 Kandai no chihō kanri to chiiki shakai 漢代 の地方官吏と地域社会 (Tōkyō: Kyūko Shoin2008).

Xianqian Wang 王先謙 ed. Xunzi jijie 荀子集解 (Beijing: Zhonghua shuju1988).

Xiao Wang 王笑 “Qin Han jiandu zhong de ‘rong’ he ‘rongmu’” 秦漢簡牘中的“冗”和“冗募,” in Pei Wang 王沛 ed. Chutu wenxian yu falü shi yanjiu 出土文獻與法律史研究 vol. 3 (Shanghai: Shanghai renmin chubanshe2014) 117128.

Watanabe Shin’ichirō 渡邊信一郎 Chūgoku kodai kokka no shisō kōzō: sensei kokka to ideorogī 中国古代国家の思想構造:専制国家とイデオロギー (Tōkyō: Azekura Shobō1994).

Wu Liangbao 吳良寶 Zhanguo Chu jian diming jizheng 戰國楚簡地名輯證 (Wuhan: Wuhan daxue chubanshe2010).

Wu Shujiang 吳敏江 ed. Mozi jiaozhu 墨子校注 (Beijing: Zhonghua shuju1993).

Zhenhong Yang 楊振紅 “Qin Han jian zhong de ‘rong,’ ‘geng’ yu gongyi fangshi—cong ‘Ernian lüling, Shi lü’ tanqi” 秦漢簡中的“冗”、“更”與供役方式—從《二年律令·史律》談起 in Jianbo yanjiu 2006 簡帛研究 2006 (Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe2008) 8189.

Zhenhong Yang 楊振紅 “Yao, shu wei Qin Han zhengzu jiben yiwu shuo—gengzu zhi yi bushi ‘yao’” 徭、戍爲秦漢正卒基本義務説—更卒之役不是“徭,” Zhonghua wenshi luncong 中華文史論叢 2010.1331398.

Michimasa Yoshimoto Chūgoku sen Shin shi no kenkyū 中国先秦史の研究 (Kyōto: Kyōto daigaku gakujutsu shuppankai2005).

Michimasa Yoshimoto “Shiki kyōdo retsuden shoshō—jōko kara bokutotsuzenu made” 史記匈奴列傳疏證—上古から冒頓単于までKyōto daigaku bungakubu kenkyū kiyō 京都大學文學部研究紀要 45 (2006) 3383.

Michimasa Yoshimoto 吉本道雅 “Chūgoku senshin jidai no kyō” 中国先秦時代の羌Chūgoku kodai ronsō 中國古代史論叢 6 (2009) 130.

Yu Haoliang 于豪亮 “Xi Han shiling nanzi shubian sanrishuo zhiyi” 西漢適齡男子戍邊三日説質疑Kaogu 考古 1982.4407409.

Yu Haoliang 于豪亮 and Li Junming 李均明 “Qin jian suo fanying de junshi zhidu” 秦簡所反映的軍事制度, in Zhonghua Shuju Bianjibu 中華書局編輯部ed. Yunmeng Qin jian yanjiu 雲夢秦簡研究 (Beijing: Zhonghua shuju1981) 152170.

Yunmeng Shuihudi Qin mu bianxie zu 雲夢睡虎地秦墓編寫組 ed. Yunmeng Shuihudi Qin mu 雲夢睡虎地秦墓 (Beijing: Wenwu chubanshe1981).

Zhanguo ce 戰國策 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe1985).

Zizhi tongjian 資治通鑒 (Beijing: Zhonghua shuju1976).

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 163 163 16
Full Text Views 19 19 9
PDF Downloads 12 12 12
EPUB Downloads 3 3 0