A Study of Sun Wu Seed Grain Loan Registers from Zoumalou (走馬樓吳簡中的種糧給貸簿研究)

in Bamboo and Silk
No Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

This paper reconstructs two documents from the Three Kingdoms state of Wu unearthed at Zoumalou, Changsha, based on archaeological information as well as the form and contents of the excavated slips and tablets. The documents are registers of the state loaning seed grain to commoners: one type are “registers of grain loans,” while the other are “registers of seed grain loans from the Jiahe 3rd year.” Based on this reconstruction, we show that the standard unit to which the government loaned seed was the household, that the purpose was emergency relief of the poor, and that people received more grain than they needed for seed and were then able to eat some of it.

根據考古信息、簡牘形制及其內容,本文嘗試復原了走馬樓吳簡中的兩個官府種糧給貸簿書——出禾給貸簿和嘉禾三年種糧給貸簿。并由此認爲,官府借貸種糧以一户爲標準,以救濟貧民爲目的,但種糧的用途除了耕種外,也會用於口糧。

A Study of Sun Wu Seed Grain Loan Registers from Zoumalou (走馬樓吳簡中的種糧給貸簿研究)

in Bamboo and Silk

Sections

References

 • Changsha jiandu bowuguan 長沙簡牘博物館 Zhongguo wenwu yanjiusuo 中國文物研究所 and Beijing Daxue lishixue xi 北京大學歷史學系 eds. Changsha Zoumalou Sanguo Wu jian: zhu jian [er] 長沙走馬樓三國吳簡:竹簡 [貳] vol. 2 (Beijing: Wenwu chubanshe2007).

 • Changsha jiandu bowuguan 長沙簡牘博物館 Zhongguo wenwu yanjiusuo 中國文物研究所 and Beijing Daxue lishixue xi 北京大學歷史學系 eds. Changsha Zoumalou Sanguo Wu jian: zhu jian [san] 長沙走馬樓三國吳簡:竹簡 [叁] vol. 3 (Beijing: Wenwu chubanshe2008).

 • Changsha jiandu bowuguan 長沙簡牘博物館 Zhongguo yichan yanjiuyuan 中國遺産研究院 and Beijing Daxue lishixue xi 北京大學歷史學系 eds. Changsha Zoumalou Sanguo Wu jian: zhu jian [si] 長沙走馬樓三國吳簡:竹簡 [肆] vol. 4 (Beijing: Wenwu chubanshe2011).

 • Changsha shi kaogu yanjiusuo 長沙市考古研究所“Hunan Changsha Wuyi guangchang Dong Han jiandu fajue jianbao” 湖南長沙五一廣場東漢簡牘發掘簡報Wenwu 文物 2013.6426.

 • Changsha shi wenwu kaogu yanjiusuo 長沙市文物考古研究所 Zhongguo wenwu yanjiusuo 中國文物研究所 and Beijing Daxue lishixue xi 北京大學歷史學系 eds. Changsha Zoumalou Sanguo Wu jian: zhu jian [yi] 長沙走馬樓三國吳簡: 竹簡 [壹] vol. 1 (Beijing: Wenwu chubanshe2003).

 • Chen Yuan 陳垣 Wei Shu Wu shuorun yitongbiao 魏蜀吳朔閏異同表 Ershi shi runbiao 二十史朔閏表 (Beijing: Zhonghua shuju1962).

 • Han shu 漢書 (Beijing: Zhonghua shuju1962).

 • Hou Han shu 後漢書 (Beijing: Zhonghua shuju1965).

 • Hu Pingsheng 胡平生 “Jiahe sinian limin tianjiabie yanjiu” 嘉禾四年吏民田家莂研究 in Changsha Sanguo Wu jian ji bainian lai jianbo faxian yu yanjiu guoji xueshu yantaohui lunwenji 長沙三國吳簡暨百年來簡帛發現與研究國際學術研討會論文集 (Beijing: Zhonghua shuju2005) 3450. Also published in Hu Pingsheng Hu Pingsheng jiandu wenwu lungao 胡平生簡牘文物論稿 (Shanghai: Zhongxi shuju 2012) 349–66.

 • Ito Toshio 伊藤敏雄 “Chyōshya Gokan naka no ‘kōtō shizai haku’ bonshyo mokutō shyōkō—bonshyo mokutō to hento o chyūshin ni” 長沙吳簡中の“叩頭死罪白”文書木牘小考一文書木牘と竹簡との編綴を中心に一Reikishi kenkyū 歴史研究 51 (2014) 3437.

 • Itō Toshio 伊藤敏雄 “Chyōshya Gokan naka no ‘kōtō shizai haku’ bonshyo mokutō” 長沙吳簡中の“叩頭死罪白”文書木牘Konan shutsudo kantoku to sono shakai 湖南出土簡牘とその社會 (Tōkyō: Kyūko shoin2015) 3560.

 • Fuya Jiang 蔣福亞 “Zoumalou Wu jian suojian guyong laodong” 走馬樓吳簡所見僱傭勞動Shoudu shifan daxue xuebao (shehui kexue ban) 首都師範大學學報 (社會科學版) 2011.118.

 • Fuya Jiang 蔣福亞 Zoumalou Wu jian jingji wenshu yanjiu 走馬樓吳簡經濟文書研究 (Beijing: Guojia tushuguan2012).

 • Li Junming 李均明 “Changsha Zoumalou Sanguo Wu jian Zhujian (si) neirong jiexi baze” 《長沙走馬樓三國吳簡》竹簡[四]内容解析八則Chutu wenxian yanjiu 出土文献研究 8 (2007): 18295.

 • Peng Xinwei 彭信威 Zhongguo huobi shi 中國貨幣史 (Beijing: Qunzhong chubanshe1954).

 • Чугуевский Л. И. 丘占耶夫斯基 Dunhuang Hanwen wenshu 敦煌漢文文書 . (Shanghai: Shanghai guji chubanshe2000).

 • Shen Gang 沈剛 Changsha Zoumalou San guo Wu jian yan jiu 長沙走馬樓三國吳簡研究 (Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe2013) 5362.

 • Song Shaohua 宋少華 “Changsha Sanguo Wu jian de xianchang jiequ yu shinei jiebo—jiantan Wu jian de penhao he jiebotu” 長沙三國吳簡的現場揭取與室内揭剥—兼談吳簡的盆號和揭剥圖 in Changsha Jiandu bowuguan 長沙簡牘博物館 Beijing daxue 北京大學 and Beijing Wu jian yantaoban 北京吳簡研討班 eds. Wu jian yanjiu 吳簡研究 vol. 3 (Beijing: Zhonghua shuju2011) 18.

 • Taniguchi Takehaya 谷口建速 “Chyōshya Sōmarō Gokan ni mieru ‘kashi bei’ to ‘shyō chyō’ Son Go seiken shyoki nyokeru kokumotsu kayo” 長沙走馬樓吳簡にみえる‘貸米’と‘種粻’一孫吳政權初期にょける穀物貸與Shikan 史観 162 (2010) 4360.

 • Wei Bin 魏斌 “Zoumalou suochu Sun Wu daishi jian chutan” 走馬樓所出孫吳貸食簡初探Wei Jin Nanbei chao Sui Tang shi ziliao 魏晉南北朝隋唐史資料 23 (2006) 2757.

 • Yang Zhenhong 楊振紅 “Changsha Wu jian suo jian Linxiang houguo shu xiang de shuliang yu mingcheng” 長沙吳簡所見臨湘侯國屬鄉的數量與名稱Jianbo yanjiu 簡帛研究 2010 (2012) 13944.

 • Yu Zhenbo 于振波 “Zai shuo Wu jian zhong de qiu” 再説吳簡中的丘Jianbo yanjiu 簡帛研究 2006 (2008) 28292.

 • Zhang Peiyu 張培瑜 Sanqianwubai nian liri tianxiang 三千五百年歷日天象 2nd Edition (Zhengzhou: Daxiang chubanshe1997).

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 33 33 3
Full Text Views 182 182 21
PDF Downloads 11 11 0
EPUB Downloads 0 0 0