Dialogues and Narratives Surrounding Confucius and His Disciples in the Shanghai Museum Manuscripts (上博楚簡有關孔子師徒的對話與故事)

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

This article is a study of narratives and dialogues surrounding Confucius and his disciples in the Shanghai Museum Manuscripts, focusing on their relationship with received texts, as well as their periodization and genre division. The Shanghai Museum narratives seem to be situated between Lun yu (Analects) and Han Shi waizhuan (Han Ying’s Outer Commentary to the Poetry), in that they are not as succinct and precise as the former, but also not overly elaborate like the latter. These narratives are possibly the work of Confucians from the mid to late Warring States period.

通過討論上博簡中孔子與顔淵、子路、子貢等的對話或故事與經典的關係及其文字屬性問題,本文認爲其中有關內容,介於《論語》與《韓詩外傳》諸書之間,不如前者精煉、準確,又不像後者鋪陳太過。這可能就是戰國中後期的儒家作品。

Dialogues and Narratives Surrounding Confucius and His Disciples in the Shanghai Museum Manuscripts (上博楚簡有關孔子師徒的對話與故事)

in Bamboo and Silk

Sections

References

Asano Yūichi 浅野裕一 “ Junzi wei li yu Kongzi suwang shuo” 《君子爲禮》與孔子素王説 in Yūichi Asano 浅野裕一 Shangbo Chu jian yu Xianqin sixiang 上博楚簡與先秦思想 (TaipeiWanjuanlou tushu gufen youxian gongsi2008) 5582.

Cao Jianguo 曹建國 “Shangbo zhushu Dizi wen guanyu Zilu de jitiao jianwen shushi” 上博竹書《弟子問》關於子路的幾條簡文疏釋 in Sixin Ding 丁四新 ed. Chu di jianbo sixiang yanjiu san 楚地簡帛思想研究(三) (Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe2007) 8594.

Chen Jian 陳劍 “Tantan Shangbo wu de zhujian fenpian pinhe yu bianlian wenti” 談談《上博(五)》的竹簡分篇、拼合與編聯問題Wuhan daxue jianbo wang 武漢大學簡帛網 February 19 2006http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=204.

Chen Jian Shangbo ba Yan Yuan wen yu Kongzi bushi liangze” 《上博八•顔淵問於孔子》補釋兩則Jianbo 簡帛 7 (2012) 3342.

Chen Shaoming 陳少明 “Kongmen sanjie de sixiangshi xingxiang – Yan Yuan, Zigong, Zilu” 孔門三傑的思想史形象—顔淵、子貢、子路 in Shaoming Chen 陳少明 Jingdian Shijie zhong de ren shi wu 經典世界中的人、事、物 (Shanghai: Shanghai sanlian shudian2009) 80.

Chen Shaoming 陳少明 “ Lunyu ‘waizhuan’ – dui Kongmen shi di chuanshuo de sixiangshi kaocha” 《論語》“外傳”—對孔門師弟傳説的思想史考察 in Shaoming Chen 陳少明 ed. Si shi zhijian: Lunyu de guannianshi shidu 思史之間:《論語》的觀念史釋讀 (Shanghai: Shanghai sanlian shudian2009).

Chen Wei 陳偉 “ Junzi wei li jiuhaojian de zhuihe wenti” 《君子爲禮》9號簡的綴合問題 in Wei Chen 陳偉 Xinchu Chu jian yandu 新出楚簡研讀 (Wuhan: Wuhan daxue chubanshe2010) 246247.

Chen Wei Shangbo wu Dizi wen lingshi” 上博五弟子問零釋Wuhan daxue jianbo wang 武漢大學簡帛網 February 212006http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=215).

Fudan Jida guwenzi zhuanye yanjiusheng lianhe dushuhui 復旦吉大古文字專業研究生聯合讀書會 Shangbo ba Yan Yuan wen yu Kongzi jiaodu” 《上博八•顔淵問於孔子》校讀, Fudan daxue chutu wenxian yu guwenzi yanjiu zhongxin wang 復旦大學出土文獻與古文字研究中心網 July 17 2011http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/1592.

Guo Qiyong郭齊勇 Shangbo Chu jian suo jian Kongzi weizheng sixiang jiqi yu Lunyu zhi bijiao” 上博楚簡所見孔子爲政思想及其與《論語》之比較 Zhexue yanjiu 哲學研究 2007.2 5459.

He Youzu 何有祖 “ Shangbo wu Junzi wei li shidu” 上博五《君子爲禮》試讀Wuhan daxue jianbo wang 武漢大學簡帛網 February 29 2006http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=209.

Huang Ren’er 黃人二 “Guodian Chu jian Qiong da yi shi kaoshi” 郭店楚簡窮達以時考釋 in Chutu wenxian lunwenji 出土文獻論文集 (Taipei: Gaowen chubanshe2005).

Huang Ren’er 黃人二 “ Shangbo cang jian wu Junzi wei li yu Dizi wen shishi jian lun benpian pianming wei ‘Lunyu diziwen’ yu Lunyu zhi xingcheng he zhuyao bianji shijian” 上博藏簡(五)《君子爲禮》與《弟子問》試釋——兼論本篇篇名爲《論語弟子問》與《論語》之形成和主要編輯時間Zhongguo guojia bowuguan guankan 中國國家博物館館刊 2011.6 6580.

Hightower James trans. Han shih wai chuan Han Ying’s Illustrations of the Didactic Application of the Classic of Songs (Cambridge ma: Harvard University Press1952).

Lai Yanyuan’s 賴炎元 Han Shi waizhuan jinzhu jinyi 韓詩外傳今註今譯 (Taiwan: Shangwu yinshu guan1979).

Lau Din-cheuk trans. Mencius (Harmondsworth: Penguin Books1970).

Lau Din-cheuk trans. The Analects (Hong Kong: The Chinese University Press1979).

Li Ling 李零 Guodian Chu jian jiaoduji 郭店楚簡校讀記 (Beijing: Beijing daxue chubanshe2002).

Li Qiqian 李啟謙 Kongmen dizi yanjiu 孔門弟子研究 (Jinan: Qilu shushe1987).

Liang Jing 梁靜 “Jianbo wenxian yu zaoqi rujia yanjiu” 簡帛文獻與早期儒家研究Jianbo 簡帛 5 (2010) 33960.

Lin Suqing 林素清 “Du Jigengzi wen yu Kongzi yu Dizi wen zhaji” 讀《季庚子問於孔子》與《弟子問》劄記 in Sixin Ding 丁四新 ed. Chu di jianbo sixiang yanjiu san 楚地簡帛思想研究(三) (Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe2007) 4652.

Liu Bo 劉波 “ Shangbo ba Yan Yuan wen yu Kongzi zhaji erze” 上博八《顔淵問於孔子》劄記二則, Fudan daxue chutu wenxian yu guwenzi yanjiu zhongxin wang 復旦大學出土文獻與古文字研究中心網 April 14 2012http://www.gwz.fudan.edu.cn/old/SrcShow.asp?Src_ID=1845.

Ma Chengyuan 馬承源 ed. Shanghai bowuguan cang Zhanguo Chu zhushu wu 上海博物館藏戰國楚竹書(五) (Shanghai: Shanghai guji chubanshe2005).

Ma Chengyuan 馬承源 ed. Shanghai bowuguan cang Zhanguo Chu zhushu ba 上海博物館藏戰國楚竹書(八) (Shanghai: Shanghai guji chubanshe2011).

Wang Hui 王輝 “’Yujiao er shoupin’xiaozha” “豫絞而收貧”小札, Fudan daxue chutu wenxian yu guwenzi yanjiu zhongxin wang 復旦大學出土文獻與古文字研究中心網 April 15 2012http://www.gwz.fudan.edu.cn/old/SrcShow.asp?Src_ID=1846.

Xu Shaohua 徐少華 “Lun Shangbo wu Junzi wei li de bianlian yu wenben jiegou” 論《上博五·君子爲禮》的編聯與文本結構 in Sixin Ding 丁四新 ed. Chu di jianbo sixiang yanjiu san 楚地簡帛思想研究(三) (Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe2007) 7078.

Xu Weiyu 許維遹 Han shi waizhuan jishi 韓詩外傳集釋 (Beijing: Zhonghua shuju1980).

Yi Ruobo 伊若泊 “ Shangbo wu suo jian Zhongni dizi Zigong de yanyu yu zaoqi ruxueshi” 《上博•五》所見仲尼弟子子貢的言語與早期儒學史 (paper presented at the 2007 nian zhongguo jianboxue guoji luntan 2007年中國簡帛學國際論壇TaipeiTaiwan University 臺灣大學 November 10–11 2007).

Zhou Bo 周波 “ Shangbo wu zhaji sanze” 上博五劄記(三則), Wuhan daxue jianbo wang 武漢大學簡帛網 February 26 2006http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=237.

Zhou Fengwu 周鳳五 “Guodian Chu jian Zhong xin zhi dao kaoshi” 郭店楚簡忠信之道考釋Zhongguo wenzi 中國文字 24 (1998) 1218.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 148 148 9
Full Text Views 19 19 12
PDF Downloads 8 8 7
EPUB Downloads 1 1 1