Bureaus and Offices in Qin County-Level Administration (秦縣的列曹與諸官—— 從《洪範五行傳》一則佚文説起)

In Light of an Excerpt from the Lost Hongfan wuxing zhuan (Great Plan Five Phases Commentary)

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

A prominent feature of Qin county-level administrative organization displayed in the newly unearthed Liye Qin slips is the division between bureaus (cao 曹) and offices (guan 官). On this point, fruitful comparison may be made with a recompiled excerpt from the lost Hongfan wuxing zhuan (Great Plan Five Phases Commentary), where government agencies are named according to the sexagenary ganzhi 干支 “heavenly stems and earthly branches” cycle. During the Qin period, bureaus were already established in commanderies and counties, however it would be inappropriate to classify all subordinate functionaries together as members of just “the arrayed bureaus” (liecao 列曹), as they were actually assigned to both bureaus and offices. Moreover, the role that Scribe (shi 史) personnel played in the operation of these bureaus and offices is also striking.

里耶秦簡所見縣級組織的突出特點是曹、官之分。這與《洪範五行傳》一則干支名官的佚文,可以對應。秦代郡縣已設曹,且郡、縣屬吏分類不宜以“列曹”統攝曹、官。而曹、官運作背後,引人注目的則是史類吏員的活躍。

Bureaus and Offices in Qin County-Level Administration (秦縣的列曹與諸官—— 從《洪範五行傳》一則佚文説起)

In Light of an Excerpt from the Lost Hongfan wuxing zhuan (Great Plan Five Phases Commentary)

in Bamboo and Silk

Sections

References

An Zuozhang 安作璋 and Tieji Xiong 熊鐵基 Qin Han guanzhi shigao 秦漢官制史稿2nd ed. (Jinan: Qilu shushe 齊魯書社2007).

Barbieri-Low Anthony J. and Yates Robin D. S. Law State and Society in Early Imperial China: A Study with Critical Edition and Translation of the Texts from Zhangjiashan Tomb no.2472 vols. (Leiden: Brill2015).

Bu Xianqun  卜憲群 “Qin Han zhi ji xiangli liyuan zakao – yi Liye Qin jian wei zhongxin de tantao” 秦漢之際鄉里吏員雜考——以里耶秦簡爲中心的探討Nandu xuetan 南都學壇 2006.116.

Changsha wenwu kaogu yanjiusuo 長沙文物考古研究所 and Zhongguo wenwu yanjiusuo 中國文物研究所 ed. Changsha Dongpailou Dong Han jiandu 長沙東牌樓東漢簡牘 (Beijing: Wenwu chubanshe 文物出版社2006).

Chen Jian 陳劍 “Du Qin Han jian zhaji sanpian” 讀秦漢簡劄記三篇 in Chutu wenxian yu guwenzi yanjiu 出土文獻與古文字研究 4 (2011) 35880.

Chen Kanli 陳侃理 “Shuihudi Qin jian Biannian ji zhong Xi de huanli” 睡虎地秦簡《編年記》中喜的宦歷Guoxue xuekan 國學學刊 2015.44750.

Chen Mengjia 陳夢家 Han jian zhuishu 漢簡綴述 (Beijing: Zhonghua shuju 中華書局1980).

Chen Songchang 陳松長 “Yuelu shuyuan suo cang Qin jian zongshu” 嶽麓書院所藏秦簡綜述Wenwu 文物 2009.37588.

Chen Wei 陳偉 ed.-in-chief Youzu He 何有祖 Jialiang Lu 魯家亮 and Guodong Fan 凡國棟 ed. Liye Qin jiandu jiaoshi 里耶秦簡牘校釋 vol. 1 (Wuhan: Wuhan daxue chubanshe 武漢大學出版社2012).

Chen Wei 陳偉 “Liye Qin jian suo jian de ‘tian’ yu ‘tianguan’” 里耶秦簡所見的“田”與“田官Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化 2013.41406.

Chen Wei 陳偉 “Qin Cangwu, Dongting er jun chulun” 秦蒼梧、洞庭二郡芻論Lishi yanjiu 歷史研究 2003.516872.

Chen Zhong’an 陳仲安 and Su Wang 王素 Han Tang zhiguan zhidu yanjiu 漢唐職官制度研究 (Beijing: Zhonghua shuju 中華書局1993).

Chu Shibin 初世賓 and Donghui Zhang 張東輝 “Han jian ‘yingshu’ bianyi” 漢簡“應書”辨疑 Jianduxue yanjiu 簡牘學研究 1 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe 甘肅人民出版社1997) 1117.

Dai Weihong 戴衛紅 “Fayue zhi yuanliu yu yanbian: yi chutu ziliao wei zhongxin” 伐閱之源流與演變:以出土資料爲中心 in Beijing daxue Zhongguo gudaishi yanjiu zhongxin 北京大學中國古代史研究中心 ed. Tian Yuqing xiansheng jiushi huadan songshou lunwenji 田餘慶先生九十華誕頌壽論文集 (Beijing: Zhonghua shuju2014) 23141; an updated version of this article is also printed in Chungguk hakpo 中國學報 (in Korean)70 (2014) 25780.

Dai Weihong 戴衛紅 “Hunan Liye Qin qian suo jian ‘fayue’ wenshu” 湖南里耶秦簡所見“伐閱”文書 in Xianqun Bu 卜憲群 and Zhenhong Yang 楊振紅 ed. Jianbo yanjiu 2013 簡帛研究二〇一三 (Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe2014) 8292.

Gao Heng 高亨 Guzi tongjia huidian 古字通假會典 (Ji’nan: Qi Lu shushe 齊魯書社1989).

Gao Min 高敏 “Lun ‘Qinlü’ zhong de ‘sefu’ yiguan” 論《秦律》中的“嗇夫”一官Shehui kexue zhanxian 社會科學戰綫 1979.113541.

Gao Ming 高明 “Guti Han zi yijin xingpang tongyong li” 古體漢字義近形旁通用例 in Gao Ming lunzhu xuanji 高明論著選集 (Beijing: Kexue chubanshe 科學出版社2001) 3161; this article was originally published in Xianggang zhongwen daxue Zhongguo wenhua yanjiusuo 香港中文大學中國文化研究所 ed. Zhongguo yuwen yanjiu 中國語文研究 1982.4; see also Gao Ming’s Zhongguo guwenzixue tonglun 中國古文字學通論 (Beijing: Beijing daxue chubanshe 北京大學出版社 1996).

Guo Hongbo 郭洪伯 “Baiguan yu zhucao – Qin Han jiceng jigou de bumen shezhi” 稗官與諸曹——秦漢基層機構的部門設置 in Xianqun Bu  卜憲群 and Zhenhong Yang 楊振紅 ed. Jianbo yanjiu 2013 簡帛研究二〇一三 (Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe 廣西師範大學出版社2014) 10127.

He Youzu 何有祖 “Liye Qin jiandu zhuihe (er ze)” 里耶秦簡牘綴合(二則)Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 May 14th 2012http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1695.

He Youzu 何有祖 “Liye Qin jiandu zhuihe (qi ze)” 里耶秦簡牘綴合(七則)Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 May 1 2012http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1679.

Hirose Kunio 廣瀨熏雄 “ Ernian lüling – Shi lü zhaji” 《二年律令·史律》劄記 in Chu di jianbo sixiang yanjiu 楚地簡帛思想研究 vol. 2 (Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe 湖北教育出版社2005) 42233.

Hucker Charles O. A Dictionary of Official Titles in Imperial China (Stanford: Stanford University Press1985).

Hou Han shu 後漢書 (Beijing: Zhonghua shuju 中華書局1965).

Hou Xiaorong 后曉榮 Qin dai zhengqu dili 秦代政區地理 (Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe 社會科學文獻出版社2009).

Hu Pingsheng 胡平生 “Juyan Han jian zhong ‘gong’ yu ‘lao’” 居延漢簡中“功”與“勞”Wenwu 文物 1995.4515.

Huang Hailie 黃海烈 “Liye Qin jian yu Qin difang guanzhi” 里耶秦簡與秦地方官制Beifang luncong 北方論叢 2005.6610.

Hulsewé A.F.P. Remnants of Ch’in Law: An Annotated Translation of the Ch’in Legal and Administrative Rules of the 3rd Century b.c. Discovered in Yun-meng Prefecture Hu-pei Province in 1975 (Leiden: Brill1985).

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所Xiangxi Tujiazu Miaozu zizhi zhou wenwuchu 湘西土家族苗族自治州文物處Xiangxi Liye Qin dai jiandu xuanshi” 湘西里耶秦代簡牘選釋Zhongguo lishi wenwu 中國歷史文物 2003.1825.

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所 zizhi zhou wenwuchu Xiangxi Tujiazu Miaozu 湘西土家族苗族自治州文物處 Wenwu guanlisuo Longshan xian 龍山縣文物管理所 “Hunan Longshan Liye Zhanguo-Qin dai gudai yihao jing fajue jianbao” 湖南龍山里耶戰國—秦代古代一號井發掘簡報Wenwu 文物 2003.1435.

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所Liye fajue baogao 里耶發掘報告 (Changsha: Yuelu shushe2007).

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所Liye Qin jian (yi) 里耶秦簡(壹) (Beijing: Wenwu chubanshe 文物出版社2012).

Li Fang 李昉 ed. Taiping yulan 太平御覽 (Beijing: Zhonghua shuju 中華書局1960 reprint).

Li Junming 李均明 “Liye Qin jian ‘jilu’ yu ‘kezhi’ jie” 里耶秦簡“計錄”與“課志”解Jianbo 簡帛 8 (2013) 14959.

Li Junming 李均明 “Zhangjiashan Han jian suo fanying de ershi deng juezhi” 張家山漢簡所反映的二十等爵制Zhongguo shi yanjiu 中國史研究 2002.2 3747.

Li Xueqin 李學勤 “Shishuo Zhangjiashan jian Shi lü” 試説張家山簡《史律》Wenwu 文物 2002.4 6972.

Li Xueqin 李學勤 “Zhangjiashan Han jian yanjiu de jige wenti” 張家山漢簡研究的幾個問題Zhengzhou Daxue xuebao 鄭州大學學報 (Zhexue shehui kexueban 哲學社會科學版)2002.3 57.

Li Yingchun 李迎春 “Qin Han junxian shuli zhidu yanbian kao” 秦漢郡縣屬吏制度演變考 (PhD dissertation Beijing Normal University 北京師範大學博士論文2009).

Lianyungang shi bowuguan 連雲港市博物館 bowuguan Donghai xian 東海縣博物館 Zhongguo wenwu yanjiusuo 中國文物研究所 and Zhongguo shehui kexueyuan jianbo yanjiu zhongxin 中國社會科學院簡帛研究中心 ed. Yinwan Han mu jiandu 尹灣漢墓簡牘 (Beijing: Zhonghua shuju 中華書局1997).

Liao Boyuan 廖伯源 Jiandu yu zhidu: Yinwan Han mu jiandu guanwenshu kaozheng 簡牘與制度:尹灣漢墓簡牘官文書考證 (rev. ed.) (Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe 廣西師範大學出版社2005).

Liu Guozhong 劉國忠 Wuxing dayi yanjiu 五行大義研究 (Shenyang: Liaoning jiaoyu chubanshe 遼寧教育出版社1999).

Liu Zhen 劉珍 ed. Wu Shuping 吳樹平 (commentator)Dongguan Han ji jiaozhu 東觀漢記校注 (Beijing: Zhonghua shuju 中華書局2008).

Liye Qin jian bowuguan 里耶秦簡博物館 and Chutu wenxian yu Zhongguo gudai wenming yanjiu xietong chuangxin zhongxin Zhongguo Renmin daxue zhongxin 出土文獻與中國古代文明研究協同創新中心中國人民大學中心 ed. Liye Qin jian bowuguan cang Qin jian 里耶秦簡博物館藏秦簡 (Shanghai: Zhongxi shuju 中西書局2016).

Liye Qin jiandu jiaoshi xiaozu 里耶秦簡牘校釋小組 (He Youzu 何有祖) “Xin jian Liye Qin jiandu ziliao xuanjiao (yi)” 新見里耶秦簡牘資料選校(一)Jianbo 簡帛10 (2015) 177187.

Lu Jialiang 魯家亮 “Liye Qin jian ‘lingshi xing miao’ wenshu zaitan” 里耶秦簡“令史行廟”文書再探 in Zhenhong Yang 楊振紅 and Wenling Wu 鄔文玲 ed. Jianbo yanjiu 2014 簡帛研究二〇一四 (Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe 廣西師範大學出版社2014) 4351.

Luo Fuyi 羅福頤 ed. Qin Han Nanbei chao guanyin zhengcun 秦漢南北朝官印徵存 (Beijing: Wenwu chubanshe 文物出版社1987).

Ma Nan 馬楠 “ Hongfan wuxing zhuan zuozhe buzheng” 洪範五行傳作者補證Zhongguo shi yanjiu 中國史研究 2013.1 144.

Nakamura Shōhachi 中村璋八 Gogyō taigi kōchū 五行大義校注revised and enlarged ed. (Tōkyō: Kyūko shoin 汲古書院1998).

Nakayama Shigeru 仲山茂 “Shin Kan jidai no ‘kan’ to ‘sō’ – ken no bukyuku soshiki” 秦漢時代の「官」と「曹」—県の部局組織—Tōyō kenkyū 東洋學報 82.4 (2011) 3565.

Nishikawa Toshibumi 西川利文 “Kandai ni okeru gunken no kōzō ni tsuite: Iwan kanbo kan o doku tega kali toshite” 漢代における郡県の構造について—尹灣漢墓簡牘を手がかりとしてBukkyō daigaku bungakubu bungaku ronshū 仏教大學文學部文學論集 81 (1997) 117.

Ōba Osamu 大庭脩 “Handai de sefu” 漢代的嗇夫Jiandu yanjiu yicong 簡牘研究譯叢 vol. 1 Zhenqing Jiang 姜鎮慶tr. (Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe 中國社會科學出版社1983) 17196originally published in Tōyō shi kenkyū 東洋史研究 14.1&2 (1955).

Ōba Osamu 大庭脩 Qin Han fazhishi yanjiu 秦漢法制史研究 Jianming Lin 林劍鳴 et al. tr. (Shanghai: Shanghai renmin chubanshe 上海人民出版社1991).

Peng Hao 彭浩 Wei Chen 陳偉 and Motoo Kudō 工藤元男 eds. Ernian lüling yu Zouyan shu: Zhangjiashan ersiqi hao Han mu chutu falü wenxian shidu 二年律令與奏讞書:張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社2007).

Qiu Xigui 裘錫圭 “Sefu chutan” 嗇夫初探Gudai wenshi yanjiu xintan 古代文史研究新探 (Nanjing: Jiangsu guji chubanshe 江蘇古籍出版社1992) 430523.

Shen Gang 沈剛 “Ye tan Qin jian suo jian zhi shouguan” 也談秦簡所見之守官 (paper presented at the conference Zhonggu Zhongguo de zhengzhi yu zhidu xueshu yantaohui 中古中國的政治與制度學術研討會Shoudu shifan daxue lishi xueyuan 首都師範大學歷史學院Beijing May 2014).

Shen Gang 沈剛 “ Liye Qin jian (yi) zhong de ‘ke’ yu ‘ji’ – jian tan Zhanguo Qin Han shiqi kaoji zhidu de liubian” 里耶秦簡壹中的“課”與“計”——兼談戰國秦漢時期考績制度的流變Ludong daxue xuebao 魯東大學學報 (Zhexue Shehui kexueban) 2013.1 649.

Shi ji 史記 (Beijing: Zhonghua shuju 中華書局1982).

Shuihudi Qin mu zhujian zhengli xiaozu 睡虎地秦墓竹簡整理小組 ed. Shuihudi Qin mu zhujian 睡虎地秦墓竹簡 (Beijing: Wenwu chubanshe 文物出版社1990).

Sun Wenbo 孫聞博 “Qin Han ‘neishi-zhujun’ wuguan yanbian kao: yi junguo tizhi xiang richang xingzheng tizhi de zhuanbian wei beijing” 秦漢“內史—諸郡”武官演變考:以軍國體制向日常行政體制的轉變爲背景Wenshi 文史 2016.1 521.

Sun Wenbo 孫聞博 “Liye Qin jian ‘shou’, ‘shoucheng’ xinkao – jian tan Qin Han de shouguan zhidu” 里耶秦簡“守”“守丞”新考——兼談秦漢的守官制度 in Xianqun Bu  卜憲群 and Zhenhong Yang 楊振紅 ed. Jianbo yanjiu 2010 簡帛研究二〇一〇 (Guilin: Guangxi shifan daxue chufanshe 廣西師範大學出版社2012) 6675.

Tsuchiguchi Fuminori 土口史記 “Sengoku Shindai no ken – kentei to ‘kan’ no kankei o meguru ichi kōsatsu” 戦国•秦代の県—県廷と「官」の関係をめぐる一考察—Shirin 史林 95.1 (2012) 537.

Wang Junmei 王俊梅 “Qin Han junxian shuli yanjiu” 秦漢郡縣屬吏研究 (PhD dissertation Renmin University of China 中國人民大學博士論文2008).

Wang Wei 王偉 “Liye Qin jian ‘fuji’ wenshu yijie” 里耶秦簡“付計”文書義解Ludong daxue xuebao魯東大學學報 (Zhexue Shehui kexueban) 2015.55461 64.

Wang Xianqian 王先謙 ed. Qing jingjie xubian 清經解續編 (Shanghai: Shanghai shudian 上海書店1988 reprint).

Wang Yanhui 王彥輝 “ Liye Qin jian (yi) suo jian Qin dai xian xiang jigou shezhi wenti lice” 里耶秦簡壹所見秦代縣鄉機構設置問題蠡測Gudai wenming 古代文明 2012.44657.

Wang Zijin 王子今 “Zhangjiashan Han jian Ernian lüling – Shi lü ‘xuetong’ xiaoyi” 張家山漢簡《二年律令•史律》“學童”小議Wenbo 文博 2007.62630.

Watson Burton Records of the Grand Historian of China: Early Years of the Han Dynasty vol. 1 (New York: Columbia University Press1971).

Xu Shihong 徐世虹 “Qin ‘ke’ zouyi” 秦“課”芻議Jianbo 簡帛 8 (2013) 25168.

Xu Yuangao 徐元誥 ed. Guo yu jijie 國語集解 (Beijing: Zhonghua shuju 中華書局2002).

Yan Gengwang 嚴耕望 Zhongguo difang xingzheng zhidu shi: Qin Han defang xingzheng zhidu 中國地方行政制度史:秦漢地方行政制度 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社2007).

Yang Zhenhong 楊振紅 “Qin Han jian zhong de ‘rong’, ‘geng’ yu gongyi fangshi – cong Ernian lüling – Shi lü tanqi” 秦漢簡中的 “冗”“更”與供役方式——從《二年律令•史律》談起, in Chutu jiandu yu Qin Han shehui (xubian) 出土簡牘與秦漢社會(續編) (Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe 廣西師範大學出版社2015) 21022; originally published in Xianqun Bu  卜憲群 and Zhenhong Yang 楊振紅 ed. Jianbo yanjiu 2006 簡帛研究二〇〇六 (Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe 廣西師範大學出版社2008) 819.

Yang Zhenhong 楊振紅 “Qin Han shiqi de ‘wei’, ‘weilü’ yu ‘zhili’, ‘chuli’: jianlun ‘li’ de shuxing” 秦漢時期的“尉”、“尉律”與“置吏”、“除吏”:兼論“吏”的屬性Jianbo 簡帛 8 (2013) 33342also included in Chutu jiandu yu Qin Han shehui (xubian) 出土簡牘與秦漢社會(續編) (Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe 廣西師範大學出版社 2015).

Yates Robin (葉山) “Jiedu Liye Qin jian: Qin dai difang xingzheng zhidu” 解讀里耶秦簡:秦代地方行政制度 Chuanan Hu 胡川安 tr. Jianbo 簡帛 8 (2013) 89137.

You Yifei 游逸飛 “Shoufu, weifu, jianfu: Liye Qin jian suo jian junji xingzheng de jichu yanjiu zhi yi” 守府、尉府、監府:里耶秦簡所見郡級行政的基礎研究之一Jianbo 簡帛 8 (2013) 22938.

Yu Haoliang 于豪亮 “Yunmeng Qin jian suo jian zhiguan shulue” 雲夢秦簡所見職官述略 in Yu Haoliang xueshu wencun 于豪亮學術文存 (Beijing: Zhonghua shuju 中華書局1985) 88115; originally published in Wenshi 文史 8 (1980).

Zhang Chunlong 張春龍 “Liye Qin jian suo jian de huji he renkou guanli” 里耶秦簡所見的户籍和人口管理 in kexueyuan kaogu yanjiusuo Zhongguo shehui 中國社會科學院考古研究所 kexueyuan lishi yanjiusuo Zhongguo shehui 中國社會科學院歷史研究所 kaogu yanjiusuo Hunan sheng Wenwu 湖南省文物考古研究所 ed. Liye gucheng: Qin jian yu Qin wenhua yanjiu – Zhongguo Liye gucheng: Qin jian yu Qin wenhua guoji xueshu yantaohui lunwenji 里耶古城•秦簡與秦文化研究:中國里耶古城•秦簡與秦文化國際學術研討會論文集 (Beijing: Kexue chubanshe2009) 18895.

Zhang Chunlong 張春龍 “Liye Qin jian zhong Qianling xian xueguan he xiangguan jilu” 里耶秦簡中遷陵縣學官和相關記錄Chutu wenxian 出土文獻 vol. 1 (Shanghai: Zhongxi shuju 中西書局2010) 2324.

Zhang Jinguang 張金光 Qin zhi yanjiu 秦制研究 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社2004).

Zhang Junmin 張俊民 “Xuanquan Han jian suo jian wenshu geshi jian” 懸泉漢簡所見文書格式簡 in Dunhuang Xuanquanzhi chutu wenshu yanjiu 敦煌懸泉置出土文書研究 (Lanzhou: Gansu jiaoyu chubanshe 甘肅教育出版社2015) 41033.

Zheng Shi 鄭實 “Sefu kao: Du Yunmeng Qin jian zhaji” 嗇夫考——讀雲夢秦簡劄記Wenwu 文物 1978.2557.

Zhou Changshan 周長山 Handai difang zhengzhi shilun: dui junxian zhidu ruogan wenti de kaocha 漢代地方政治史論:對郡縣制度若干問題的考察 (Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe 中國社會科學出版社2006).

Zhou Zhenhe 周振鶴 “Qin dai Dongting, Cangwu liang jun xuanxiang” 秦代洞庭、蒼梧兩郡懸想Fudan xuebao 復旦學報 (Shehui kexueban) 2005.5637.

Zou Shuijie 鄒水傑 Liang Han xian xingzheng yanjiu 兩漢縣行政研究 (Changsha: Hunan renmin chubanshe 湖南人民出版社2008).

Zou Shuijie 鄒水傑 “Jiandu suo jian Qin Han xian shuli shezhi ji yanbian” 簡牘所見秦漢縣屬吏設置及演變Zhongguo shi yanjiu 中國史研究 2007.3321.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 27 27 11
Full Text Views 25 25 16
PDF Downloads 14 14 14
EPUB Downloads 4 4 1