An Investigation of Clerical Script in Chu Regions during the Qin and Han Periods, and its Relationship to “Scribal Writing” (秦漢楚地隷書及關於“史書”的考察)

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

The term ‘shishu 史書’ refers to “scribal writing,” which implemented an orthography and character selection in accordance with the standard clerical script found on Qin and Han official documents. At the beginning of the Han period, divergent strands of clerical script were still pervasive in the region that once belonged to Chu. “Scribal writing” was therefore employed throughout the empire in order to fully standardize writing. By the mid-Western Han, this “scribal writing” thereby came to be synonymous with Han clerical script. The role of the Cang Jie pian 蒼頡篇 in Han scribal education is also explored.

“史書”是指字形、用字都合乎秦漢官方規範的隸書。漢初楚地充滿了不規範的隸書,國家要用史書來完成漢字的規範化,到了西漢中期以後“史書”成爲漢隸的同義詞。文章還分析了《蒼頡篇》在漢人學字中的地位。

An Investigation of Clerical Script in Chu Regions during the Qin and Han Periods, and its Relationship to “Scribal Writing” (秦漢楚地隷書及關於“史書”的考察)

in Bamboo and Silk

Sections

References

Atsuji Tetsuji 阿辻哲次‘Shisho’ ‘shihen’“史書”“史篇” in Jinbun ronshū 人文論集33 (Shizuoka: Shizuoka daigaku jinbun gakubu1982) 193212.

Ban Gu 班固Han shu 漢書 (Beijing: Zhonghua shuju1962).

Chen Zhaorong 陳昭容Qin ‘shutong wenzi’ xintan秦書同文字新探 in Zhaorong Chen 陳昭容 Qin xi wenzi yanjiu: cong Han zishi de jiaodu kaocha 秦系文字研究:從漢字史的角度考察 (Taipei: Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo2003) 69115.

Chen Zhaorong 陳昭容. “Qin shu bati yuanwei秦書八體原委 in Zhaorong Chen 陳昭容Qin xi wenzi yanjiu: cong Han zishi de jiaodu kaocha 秦系文字研究:從漢字史的角度考察 (Taipei: Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo2003) 11745.

Du You 杜佑Tongdian 通典 (Beijing: Zhonghua shuju1988).

Duan Yucai 段玉裁Shuowen jiezi zhu 説文解字注 (Jingyunlou 經韻樓 edition) (Taipei: Yiwen yinshuguan1979).

Fan Ye 范曄Hou Han shu 後漢書 (Beijing: Zhonghua shuju1965) 557.

Tetsuyuki Fukuda 福田哲之Setsubun izen shogakusho no kenkyo 説文以前小學書の研究 (Tōkyō: Sobunsha2004).

Gansu sheng wenwu kaogu yanjiusuo 甘肅省文物考古研究所 ed.Dunhuang Han jian 敦煌漢簡 vol.2 (Beijing: Zhonghua shuju1991).

Gansu sheng wenwu kaogu yanjiusuo 甘肅省文物考古研究所Gansu Dunhuang Han dai Xuanquanzhi yizhi fajue jianbao甘肅敦煌漢代懸泉置遺址發掘簡報Wenwu 文物 2000.5420.

Hirose Kunio 廣瀨薰雄 Ernian lülingShilü zhaji二年律令·史律札記 in Ding Sixin 丁四新 ed. Chudi jianbo sixiang yanjiu (er) 楚地簡帛思想研究(二)(Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe2005) 42233.

Hirose Kunio 廣瀨薰雄Shin Kan ritsuryō kenkyū 秦漢律令研究 (Tōkyō: Kyūko shoin2010).

Hsing I-tien 邢義田Handai Cang Jie, Jijiu, bati he shishu wenti漢代蒼頡急就八體和史書問題 in Li Zongkun 李宗焜 ed. Guwenzi yu gudaishi 古文字與古代史 2 (Taipei: Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo2009) 42968.

Hu Pingsheng 胡平生Han jian Cang Jie pian xin ziliao de yanjiu漢簡蒼頡篇新資料的研究 in Jianbo yanjiu 簡帛研究 2 (1996) 33249.

Hu Pingsheng 胡平生Yingguo guojia tushuguan cang Sitanyin suo huo jiandu zhong de Cang Jie pian canpian yanjiu 英國國家圖書館藏斯坦因所獲簡牘中的蒼頡篇殘片研究” in Wang Tao 汪濤 Hu Pingsheng 胡平生 and Wu Fangsi 吳芳思 eds. Yingguo guojia tushuguan cang Sitanyin suo huo weikan Han wen jiandu 英國國家圖書館藏斯坦因所獲未刊漢文簡牘 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe2007) 6273.

Hu Pingsheng 胡平生 and Han Ziqiang 韓自強 Cang Jie pian de chubu yanjiu蒼頡篇的初步研究Wenwu 文物 1983.23440.

Huang Rener 黃人二Du Zhangjiashan Han jian Shilü shu hou讀張家山漢簡史律書後 in Zhongshan daxue guwenzi yanjiusuo 中山大學古文字研究所ed.Kangle ji: Zeng Xiantong jiaoshou qishi shou qing lunwenji 康樂集:曾憲通教授七十壽慶論文集 (Guangzhou: Zhongshan daxue chubanshe2006) 18494.

Huang Shengzhang 黃盛璋Dixia shu yu gaodice qiance xin lunzheng地下書與告地策˙遣策新論證 in Sichuan lianhe daxue lishixi 四川聯合大學歷史系 ed.Xu Zhongshu xiansheng bainian danchen jinian wenji 徐中舒先生百年誕辰紀念文集 (Chengdu: Ba Shu shushe1998) 15562.

Jiayuguanshi wenwu baoguansuo 嘉峪關市文物保管所Yumen Huahai Han dai fengsui yizhi chutu de jiandu玉門花海漢代烽燧遺址出土的簡牘 in Han jian yanjiu wenji 漢簡研究文集 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe1984) 1533.

Lao Gan 勞榦Han dai de ‘shishu’ yu ‘chidu’漢代的“史書”與“尺牘” in Dalu zazhi 大陸雜誌 21 (1960) 6972.

Li Tianhong 李天虹Juyan Han jian buji fenlei yanjiu 居延漢簡簿籍分類研究 (Beijing: Kexue chubanshe2003).

Li Xueqin 李學勤Shi shuo Zhangjiashan jian Shilü 試説張家山簡史律Wenwu 文物 2002.46972.

Lin Suqing 林素清 Cang Jie pian yanjiu蒼頡篇研究Hanxue yanjiu 漢學研究 5(1987) 5374.

Lin Suqing 林素清Ernian lüling yu Zouyan shu Shilü duhou二年律令與奏讞書史律讀後presented at the 2008 International Forum on Bamboo and Silk Documents The Creel Center for Chinese Paleography the University of Chicago. Lin’s article is available online at: http://cccp.uchicago.edu/archive/2008_IFBSD/Lin_Su-ching_2008_IFBSD.pdf.

Liu Baonan 劉寶楠 ed. Lunyu Zhengyi 論語正義 (Beijing: Zhonghua shuju1990).

Liu Tao 劉濤Changsha Dongpailou Dong Han jian de shuti, shufa yu shuxiezhe – jianlun Hanchao ke li zhi fa, ‘shishu’ yu ‘bati liushu’長沙東牌樓東漢簡的書體書法與書寫者——兼論漢朝課吏之法“史書”與“八體六書” in Changshashi wenwu kaogusuo 長沙市文物考古所 and Zhongguo wenwu yanjiusuo 中國文物研究所 eds.Changsha Dongpailou Dong Han jiandu 長沙東牌樓東漢簡牘 (Beijing: Wenwu chuban she2006) 7898.

Lü Shuxiang 呂叔湘Weiwanzhai yuwen mantan未晚齋語文漫談Zhongguo yuwen 中國語文 1989.53978.

Ma Chengyuan 馬承源 ed. Shanghai Bowuguan cang Zhanguo Chu zhushu (qi) 上海博物館藏戰國楚竹書(七) (Shanghai: Shanghai guji chubanshe2008).

Ma Guoquan 馬國權 Liaozhuan yanjiu 繆篆研究Guwenzi yanjiu 古文字研究 5 (1981) 26190.

Ma Yi 馬怡 and Zhang Rongqiang 張榮強 eds. Juyan Xinjian shijiao 居延新簡釋校 (Tianjin: Tianjin guji chubanshe2013).

Momiyama Akira 籾山明Xiaoyi, gu, shishu削衣觚史書 in Wang Tao 汪濤 Hu Pingsheng 胡平生 and Wu Fangsi 吳芳思 eds. Yingguo guojia tushuguan cang Sitanyin suo huo weikan Han wen jiandu 英國國家圖書館藏斯坦因所獲未刊漢文簡牘 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe2007) 938.

Oba Osamu 大庭脩Kankan kenkyū 漢簡研究 (Kyōto: Dōhōsha1992).

Katsuya Ōnishi 大西克也Lun ‘wu’, ‘wu’論“毋”“無”Gu Hanyu yanjiu 古漢語研究 1989.43645.

Katsuya Ōnishi 大西克也‘Yi’ ‘ye’ no kōtai – Rikkoku tōitsu zengo ni okeru showmen gengo no ichi sokumen“殹”“也”の交替——六国統一前後に於ける書面言語の一側面Chūgoku shutsudo shiryō kenkyū 中國出土資料研究 2 (1998) 424. Chinese translation published in Jianbo yanjiu 2001 簡帛研究2001 2 (2001) 614–26.

Katsuya Ōnishi 大西克也‘Shisho’ towa nanika – Eizō Tonkō Kankan oyobi Shin Kan Sochiki shutsudo o chushin to shite‘史書’とは何か——英蔵敦煌漢簡及び秦漢楚地域出土資料を中心として—— in Shutsudo shiryō to Kanji bunka kenyūkai 出土資料と漢字文化研究会 ed.Shutsudo bunken to Shin-So bunka 出土文献と秦楚文化vol.5 (Tōkyō: Nihon joshi daigaku bungakubu Yanaka Shin’ichi kenkyūshitsu2010) 2345.

Ōnishi Katsuya 大西克也Fangmatan Qin jian yongzi de jige tedian放馬灘秦簡用字的幾個特點 in Dongwu daxue Zhongguo wenxuexi 東吳大學中國文學系 and Zhongguo wenzi xuehui 中國文字學會 eds.Diershiyi jie Zhongguo wenzixue guoji xueshu yantaohui lunwenji 第二十一屆中國文字學國際學術研討會論文集 (Taipei: Dongwu daxue2010) 37592.

Qian Daxin 錢大昕Nianer shi kaoyi: fu sanshi shiyi zhuzi shiyi 廿二史考異:附三史拾遺諸子拾遺 (2 vols.) (Shanghai: Shanghai guji chubanshe2004).

Qiu Xigui 裘錫圭Tantan Yingguo guojia tushuguan suo cang de Dunhuang Han jian談談英國國家圖書館所藏的敦煌漢簡 in Wang Tao 汪濤 Hu Pingsheng 胡平生 and Wu Fangsi 吳芳思 eds. Yingguo guojia tushuguan cang Sitanyin suo huo weikan Han wen jiandu 英國國家圖書館藏斯坦因所獲未刊漢文簡牘 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe2007) 5761.

Sima Qian 司馬遷Shi ji 史記 (Beijing: Zhonghua shuju1959).

Takamura Takeyuki 高村武幸Kandai no chihō kanri to chiiki shakai 漢代の地方官吏と地域社會 (Tōkyō: Kykūo shoin2008).

Tang Changru 唐長孺Du Baopuzi tuilun Nanbei xuefeng de yitong讀抱朴子推論南北學風的異同 in Wei Jin Nanbei chao shi luncong 魏晉南北朝史論叢 (Beijing: Sanlian shudian1955) 35181.

Tomiya Itaru 冨谷至Shotai‧shohō‧shogeijutsu – Gyōsei bunsho ga umidashita shogeijutsu書體·書法·書藝術——行政文書が生み出した書藝術 in Tomiya Itaru 冨谷至Kanji no Chūgoku bunka 漢字の中國文化 (Kyōto: Shōwadō2009) 4376.

Wang Guihai 汪桂海Han dai de ‘shishu’漢代的“史書”Wenxian jikan 文獻季刊 2004.22030.

Wang Guanying 王冠英Han Xuanquanzhi yizhi chutu Yuan yu Zifang boshu xinzha kaoshi漢懸泉置遺址出土元與子方帛書信札考釋Zhongguo lishi bowuguan guankan 中國歷史博物館館刊1998.158-61.

Wang Xianqian 王先謙 ed. Xunzi jijie 荀子集解 (Beijing: Zhonghua shuju1988).

Wang Xianqian 王先謙 comm. Han shu buzhu 漢書補注 (Taipei: Xinwenfeng chuban youxian gongsi1975).

Wang Xuelei 王學雷 Ernian lülingShilü de xingzhi ji ‘shishu’二年律令·史律的性質及“史書”Zhongguo shuhua 中國書畫2004.2746.

Wenwuju guwenxian yanjiushi文物局古文獻研究室 and Anhui sheng Fuyang diqu bowuguan Fuyang Han jian zhenglizu 安徽省阜陽地區博物館阜陽漢簡整理組 eds.Fuyang Han jian Cang Jie pian 阜陽漢簡蒼頡篇Wenwu 文物 1983.22434.

Xu Yuangao 徐元誥 ed. Guoyu jijie 國語集解 (Beijing: Zhonghua shuju2002).

Xue Longxiang 薛龍香Shishu bian史書辨 in Nanjing yishu xueyuan xuebao 南京藝術學院學報 2002.342533.

Yang Bojun 楊伯峻 comm. Chunqiu Zuozhuan zhu 春秋左傳注 (Beijing: Zhonghua shuju1981).

Ye Shan 葉山 [Robin Yates]Zu, shi yu nüxing: Zhanguo Qin Han shiqi xiaceng shehui de duxie nengli卒史與女性戰國秦漢時期下層社會的讀寫能力 in Jianbo 簡帛 3 (2008) 35984.

Yu Haoliang 于豪亮Juyan Han jian congshi Eryi shi bushi居延漢簡叢釋·二一史不史 in Yu Haoliang xueshu wencun 于豪亮學術文存 (Beijing: Zhonghua shuju1985) 185206.

Yu Zhenbo 于振波‘Shishu’ benyi kao“史書”本義考 in Beida shixue 北大史學 6 (1999) 2268.

Zang Zhifei 臧知非 Shilü xinzheng史律新證Shixue yuekan 史學月刊 2008.11206.

Zhang Bojiang 張伯江Cilei huoyong de gongneng jieshi詞類活用的功能解釋Zhongguo yuwen 中國語文 1994.533948.

Zhang Boyuan 張伯元Chutu falü wenxian yanjiu 出土法律文獻研究 (Beijing: Shangwu yinshuguan2005).

Zhang Cunliang 張存良Shuiquanzi Han jian qiyanben Cang Jie pian lice水泉子漢簡七言本蒼頡篇蠡測Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 9 (2010) 6075.

Zhang Defang 張德芳 and Hao Shusheng 郝樹聲Sitanyin dierci Zhongya tanxian suo huo Dunhuang Han jian weikan bufen ji qi xiangguan wenti斯坦因第二次中亞探險所獲敦煌漢簡未刊部分及其相關問題 in Wang Tao 汪濤 Hu Pingsheng 胡平生 and Wu Fangsi 吳芳思 eds. Yingguo guojia tushuguan cang Sitanyin suo huo weikan Han wen jiandu 英國國家圖書館藏斯坦因所獲未刊漢文簡牘 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe2007) 7685.

Zhang Guangyu 張光裕Cong jianbo suo jian ‘ranju’ kan ‘ju’, ‘hou’, ‘hou’ zhuzi de guanxi從簡帛所見“然句”看“句”“后”“後”諸字的關係 in Jianbo 簡帛 1 (2006) 2238.

Zhangjiashan ersiqi hao Han mu zhengli xiaozu 張家山二四七號漢墓整理小組 ed.Zhangjiashan Han mu zhujian (ersiqi hao mu) 張家山漢墓竹簡(二四七號墓) (Beijing: Wenwu chubanshe2001).

Zhang Shichao 張世超 and Zhang Yuchun 張玉春Han yuyan shumian xingtaixue chutan漢語言書面形態學初探 in Zhang Shichao 張世超 and Zhang Yuchun 張玉春Qin jian wenzibian 秦簡文字編 (Kyōtō: Chūbun shuppansha1990) 1935.

Zhang Wenguo 張文國Gu Hanyu de ming dong cilei zhuanbian ji qi fazhan 古漢語的名動詞類轉變及其發展 (Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局 2005).

Zhang Yanyuan 張彥遠Fashu yaolu 法書要錄 (Beijing: Renmin meishu chubanshe1984).

Zhang Zhenglang 張政烺 Shuowen Yan Shao Gong Shipian ming Chou jie説文燕召公史篇名醜解 in Zhang Zhenglang wenshi lunji 張政烺文史論集 (Beijing: Zhonghua shuju2004) 195200.

Zhao Ping’an 趙平安Han jian zhong youguan yinzhang de ziliao漢簡中有關印章的資料Jianbo yanjiu 簡帛研究 3 (1998) 33956.

Zhou Bo 周波Qin Xi Han qianqi chutu wenzi ziliao zhong de liuguo guwen yiji秦西漢前期出土文字資料中的六國古文遺跡Chutu wenxian yu guwenzi yanjiu 出土文獻與古文字研究 2 (2008) 24092.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 20 20 1
Full Text Views 82 82 56
PDF Downloads 7 7 1
EPUB Downloads 0 0 0