Evidence for Qin Law in the Qianling County Archive: A Preliminary Survey (遷陵縣檔案中秦法的證據:初步的研究)

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

This paper reviews the various types of Qin legislation found in the documents published so far that were excavated from Well no. 1, Liye, Hunan Province. They provide insight into the actual functioning and application of the law in the context of local administration in China’s first imperial dynasty.

本文回顧了已發表的湖南省里耶 1 號井出土文獻中的各類秦法。它們可以讓人們了解在中國第一帝國時期的地方行政管理中,法律實際上是如何運行和應用的。

Evidence for Qin Law in the Qianling County Archive: A Preliminary Survey (遷陵縣檔案中秦法的證據:初步的研究)

in Bamboo and Silk

Sections

References

Barbieri-Low Anthony J. and Yates Robin D.S. Law State and Society in Early Imperial China: A Critical Edition and Translation of the Legal Texts from Zhangjiashan Tomb no. 2472 vols. (Leiden: Brill2015).

Bodde Derk Forensic Medicine in Pre-imperial ChinaJournal of the American Oriental Society 102.1 (1982) 115.

Cao Lüning 曹旅寧Yuelu shuyuan xincang Qin jian congkao嶽麓書院新藏秦簡叢考Huadong zhengfa daxue xuebao 華東政法大學學報 2009.698100.

Chen Jian 陳劍Du Qin Han jian zhaji sanpian讀秦漢簡札記三篇Fudan daxue chutu wenxian yu gu wenzi yanjiu zhongxin wang 復旦大學出土文獻與古文字研究中心網 June 04 2011http://www.gwz.fudan.edu.cn/old/srcshow.asp?src_id=1518.

Chen Songchang 陳松長Yuelu shuyuan suocang Qin jian zongshu嶽麓書院所藏秦簡綜述Wenwu 文物 2009.37588.

Chen Songchang 陳松長Yuelu shuyuan cang Qin jian zhong de xingshu lüling chulun岳麓書院藏秦簡中的行書律令初論Zhongguoshi yanjiu 中國史研究 2009.3 (123) 3137.

Chen Songchang chief ed.Yuelu shuyuan cang Qin jian (si) 嶽麓書院藏秦簡(肆) (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe2015).

Chen Wei 陳偉Liye Qin jian suojian de ‘tian’ yu ‘tianguan’里耶秦簡所見的“田”與“田官Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化  87 (2013) 14046.

Chen Wei 陳偉 chief ed. Liye Qin jiandu jiaoshi (diyi juan) 里耶秦簡牘校釋(第一卷) (Wuhan: Wuhan daxue chubanshe2012).

Chen Zhiguo 陳治國Liye Qin jian ‘Shou’ he ‘Shoucheng’ shiyi ji qi ta里耶秦簡‘守’和‘守丞’釋義及其他 Zhongguo lishi wenwu 中國歷史文物 2006.35560.

Fang Yilin 方懿林 Liye Qin jian (yi) yiyao ziliao chutan《里耶秦簡(壹)》醫藥資料初探 Zhongyi wenxian zazhi 中醫文獻雜誌 2012.61013.

Gao Zhenhuan 高震寰Cong Liye Qin jian (yi) ‘zuotu bu’ guankui Qin dai xingtu zhidu” 從《里耶秦簡(壹)》“作徒簿”管窺秦代刑徒制度Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 12 (2013) 13243.

Hulsewé A.F.P. Remnants of Ch’in Law: An Annotated Translation of the Ch’in Legal and Administrative Rules of the 3rdCentury b.c. Discovered in Yün-meng Prefecture Hu-pei Province in 1975 (Leiden: e.j. Brill 1985).

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuoHunan Longshan xian Liye Zhanguo Qin Han chengzhi ji Qin dai jiandu湖南龍山里耶戰國秦漢城址及秦代簡牘Kaogu 考古 7 (2003) 1519 (59195).

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所Liye fajue baogao 里耶發掘報告 (Changsha: Yuelu shushe2006).

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所ed.Liye Qin jian (yi) 里耶秦簡(壹) (Beijing: Wenwu chubanshe2012).

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo (Zhang Chunlong) 湖南省文物考古研究所 (張春龍)Longshan Liye Qin jian zhi “Tubu” 龍山里耶秦簡之“徒簿”Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 12 (2013) 10131.

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省 文物考古研究所 Xiangxi Tujia zu Miao zu zizhi zhou wenwu chu 湘西土家族苗族自治州文物處Xiangxi Liye Qin dai jiandu xuanshi湘西里耶秦代簡牘選釋Zhongguo lishi wenwu 中國歷史文物 1 (2003) 825

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所 Xiangxi Tujia zu Miao zu zizhi zhou wenwu chu 湘西土家族苗族自治州文物處 and Longshan xian wenwu guanli suo 龍山縣文物管理所 eds.Hunan Longshan Liye Zhanguo–Qin dai gucheng yihao jing fajue jianbao湖南龍山里耶戰國—秦代古城一號井發掘簡報Wenwu 文物  1 (2003) 435.

Korolkov Maxim Convict Labor in the Qin Empire: A Preliminary Study of the ‘Registers of Convict Laborers’ from Liye” in Fudan daxue lishixi 復旦大學歷史系 and Fudan daxue chutu wenxian yu guwenzi yanjiu zhongxin 復旦大學出土文獻與古文字研究中心 eds.Jianbo wenxian yu gudai shiDierjie chutu wenxian qingnian xuezhe guoji luntan lunwen ji 簡帛文獻與古代史—第二屆出土文獻青年學者國際論壇論文集 (Shanghai: Zhongxi shuju2015) 13256.

Li Si 李斯 and Birong Li 李筆戎Liye qu jiaoyu jian yu Qin tongyi chuqi de wenhua jiangou里耶取鮫魚簡與秦統一初期的文化建構Jianbo yanjiu 2016 (qiudong juan) 簡帛研究 2016 (秋冬卷)11524.

Liye Qin jian bowuguan 里耶秦簡博物館 and Chutu wenxian yu Zhongguo gudai wenming yanjiu xietong chuangxin Zhongguo Renmin daxue zhongxin 出土文獻與中國古代文明研究協同創新中心中國人民大學中心 eds.Liye Qin jian bowuguan cang Qin jian 里耶秦簡博物館藏秦簡 (Shanghai: Zhongxi shuju2016).

Liye Qin jiandu jiaoshi xiaozu 里耶秦簡牘校釋小組Xinjian Liye Qin jiandu ziliao xuanjiao (er)新見里耶秦簡牘資料選校(二)Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 September 032014http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2069.

Liu Zhenghua 劉正華Zailun Liye Qin jian zhong de ‘shou’ he ‘shoucheng’” 再論里耶秦簡中的“守”和“守丞Yan’an zhiye jishu xueyuan xuebao 延安職業技術學院學報 1 (2013) 8587.

Loewe Michael Problems of Han Administration: Ancestral Rites Weights and Measures and the Means of Protest (Leiden: Brill2016).

Lu Jialiang 魯家亮 Liye Qin jian yi suojian falü wenxian jiaodu (erze)《里耶秦簡˙壹》所見法律文獻校讀(二則) Chutu wenxian yu falü shi yanjiu (dier ji) 出土文獻與法律史研究(第二輯) (Shanghai: Shanghai renmin chubanshe2013) 3542.

Mizuma Daisuke 水間大輔Qin Han shiqi xian yushi de zhize秦漢時期縣獄史的職責Chutu wenxian yu falü shi yanjiu (diyi ji) 出土文獻與法律史研究 (第一輯) (Shanghai: Shanghai renmin chubanshe2012) 20128.

Mizuma Daisuke 水間大輔Liye Qin jian suojian de ‘laojian’ yu ‘laoren’里耶秦簡所見的“牢監”與“牢人Chutu wenxian yu falü shi yanjiu (di erji) 出土文獻與法律史研究 (第二輯) (2013) 2534.

Mizuma Daisuke 水間大輔Qin Han yuli kao秦漢獄吏考 in Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo 中國社會科學院考古研究所 and Henan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 河南省文物考古研究所 eds.Han dai chengshi he juluo kaogu yu Han wenhua 漢代城市和聚落考古與文化 (Beijing: Kexue chubanshe2012) 41930.

Mostern Ruth “Dividing the Realm in Order to Govern”: The Spatial Organization of the Song State (960–1276 c.e.) (Cambridge: Harvard University Asia Center2011).

William H. Nienhauser Jr. ed. The Grand Scribe’s Records Volume I: The Memoirs of Pre-Han China (Bloomington: Indiana University Press1994).

Peng Hao 彭浩Tan Ernian lüling zhong jizhong lü de fenlei yu bianlian談二年律令中幾種律的分類與編連Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 6 (2004) 6169.

Peng Hao 彭浩Qin he Xi-Han zaoqi jiandu zhong de liangshi jiliang秦和西漢早期簡牘中的糧食計量Chutu wenxian 出土文獻 12 (2012) 194204.

Peng Hao 彭浩 Chen Wei 陳偉 and Kudō Motoo 工藤元男 eds. Ernian lüling yu Zouyan shu: Zhangjiashan ersiqi hao Han mu chutu falü wenxian shidu 二年律令與奏讞書:張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe2007).

Qin Shihuang ling bingma yong bowuguan 秦始皇陵兵馬俑博物館 and Shanxi sheng kaogu yanjiusuo 陝西省考古研究所 ed.Qin Shihuang ling tong chema fajue baogao 秦始皇陵銅車馬發掘報告 (Wenwu chubanshe1998).

Qin Tao 秦濤Qin lü zhong de ‘guan’ shiyi—jian lun Liye Qin jian ‘shou’ de wenti秦律中的“官”釋義——兼論里耶秦簡“守”的問題Xi’nan zhengfa daxue xuebao 西南政法大學學報 2 (2014) 1724.

Shi ji 史記 (Beijing: Zhonghua shuju 1985 rpt.).

Shuihudi Qin mu zhujian zhengli xiaozu 睡虎地秦墓竹簡整理小組 ed.Shuihudi Qin mu zhujian 睡虎地秦墓竹簡 (Beijing: Wenwu chubanshe1990 [2001]).

Sun Wenbo Bureaus and Offices in Qin County-Level Administration in Light of an Excerpt from the Lost Hongfan wuxing zhuan (Great Plan Five Phases Commentary)Bamboo and Silk 1.1 (2017) 71120.

Wang Huanlin 王焕林Liye Qin jian jiaogu 里耶秦簡校詁 (Beijing: Zhongguo wenlian chubanshe2007).

Xu Shihong 徐世虹Chutu falü wenxian yu Qin Han ling yanjiu出土法律文獻與秦漢令研究Chutu Wenxian yu falü shi yanjiu (diyi ji) 出土文獻與法律史研究 (第一輯)(Shanghai: Shanghai renmin chubanshe2012) 5879.

Yang Jian 楊建Xi-Han chuqi jinguan zhidu yanjiu: fu Jinguan ling jianshi 西漢初期津關制度研究:附津關令簡釋 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe2010).

Yang Zhenhong 楊振紅Qin Han shiqi de ‘wei’ ‘Wei lü’ yu ‘zhili’ ‘chuli’秦漢時期的“尉”“尉律”與“置吏”“除吏”in Chutu jiandu yu Qin Han shehui (xubian) 出土簡牘與秦漢社會(續編) (Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe2015) 10415.

Yang Zongbing 楊宗兵Liye Qin jian xian ‘shou’, ‘cheng’, ‘shoucheng’ tongyi shuo里耶秦簡縣“守”、“丞”、“守丞”同義説 Beifang luncong 北方論叢 2004.61114.

Yates Robin D.S. Soldiers, Scribes and Women: Literacy among the Lower Orders in Early China” in Feng Li and Branner David eds. Writing and Literacy in Early China: Studies from the Columbia Early China Seminar (Seattle: University of Washington Press2011) 35281.

Yates Robin D.S. The Qin Slips and Boards from Well No. 1, Liye, Hunan: A Brief Introduction to the Qin Qianling County ArchivesEarly China 35–36 (2012 –2013) 291329.

Yates Robin D.S. Reflections on the Foundation of the Chinese Empire in the Light of Newly Discovered Legal and Related Manuscripts” in Chen Kwang-tzuu ed. Dongya kaoguxue de zaisiZhang Guangzhi xiansheng shishi shizhou nian jinian lunwen ji 東亞考古學的再思-張光直先生逝世十週年紀念論文集 (Rethinking East Asian Archaeology−Memorial Essay Collection for the Tenth Anniversary of Kwang-chih Chang’s death) (Taipei: Academia SinicaOctober2013) 473506.

Yates Robin D.S. and McLeod Katrina C.D. Forms of Ch’in Law: An Annotated Translation of the Feng-chen shih Harvard Journal of Asiatic Studies 41.1 (1981) 11163.

Ye Shan 葉山 (Robin D.S. Yates)Jiedu Liye Qin jian—Qin dai difang xingzheng zhidu解讀里耶秦簡—秦代地方行政制度Jianbo 簡帛 8 (2013) 89137.

You Yifei 游逸飛 and Chen Hongyin 陳弘音Liye Qin jian bowuguan cang dijiu ceng jiandu shiwen jiaoshi里耶秦簡博物館藏第九層簡牘釋文校釋Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 December 122013http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1968.

Yu Dingguo 余定國Zhongguo ditu xueshi 中國地圖學史 (Beijing: Beijing daxue chubanshe2006).

Yu Hongtao 于洪濤Liye jian ‘Yushi wen zhi luoqun chengshu’ chuandi fuyuan—jianlun Qin Han Xingshu lü de shiji yingyong里耶簡“御史問直絡帬程書”傳遞復原—兼論秦漢《行書律》的實際應用 Chutu wenxian yu falü shi yanjiu (dier ji) 出土文獻與法律史研究(第二輯) (Shanghai: Shanghai renmin chubanshe2013) 4360.

Yu Zhenbo 于振波Qin lü zhong de jiadun bijia ji xiangguan wenti秦律中的甲盾比價及相關問題Shixue jikan 史學集刊 2010.53638.

Zhang Chaoyang 張朝陽Zhongguo yi faxian zuizao gu yifang: Liye Qin jian zhi yifang jian lüekao中國已發現最早古醫方:里耶秦簡之醫方簡略考Tangdu xuekan 唐都學刊 32.5 (2016) 6974.

Zhangjiashan ersiqihao Han mu zhujian zhengli xiaozu 張家山二四七號漢墓竹簡整理小組 ed.Zhangjiashan Han mu zhujian (Ersiqihao mu) 張家山漢墓竹簡(二四七號墓) (Beijing: Wenwu chubanshe2001).

Zhangjiashan ersiqi hao Han mu zhujian zhengli xiaozu 張家山漢墓竹簡整理小组 ed.Zhangjiashan Han mu zhujian (Ersiqihao mu) (shiwen xiuding ben) 張家山漢墓竹簡[二四七號墓](釋文修訂本) (Beijing: Wenwu chubanshe2006).

Zhang Chunlong 張春龍Liye Qin jian zhong Qianling xian xueguan he xiangguan jilu里耶秦簡中遷陵縣學官和相關記錄Chutu wenxian 出土文獻 1 (2010) 23234.

Zhang Chunlong 張春龍Liye Qin jian dijiu ceng xuandu里耶秦簡第九層選讀paper presented at the International Workshop on the Study of Chinese Manuscripts Written on Bamboo Slips and Silk 2012: Studies on Qin Manuscripts Written on Bamboo Slips and Silk 中國簡帛學國際論壇 2012:秦簡牘研究 Wuhan University November 2012.

Zhang Chunlong 張春龍Liye Qin jian zhong Qianling xian zhi xingtu里耶秦簡中遷陵縣之刑徒 in Li Zongkun 李宗焜 ed. Gu wenzi yu gudai shi disan ji 古文字與古代史第三輯 (2012) 45364.

Zhang Chunlong 張春龍 in Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所 ed.Longshan Liye Qin jian zhi ‘tubu’龍山里耶秦簡之“徒簿Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 12 (2013) 10131.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 53 53 19
Full Text Views 31 31 25
PDF Downloads 17 17 15
EPUB Downloads 3 3 1