“Event Calendars” in the Early Imperial Era: A Re-Assessment (關於秦漢“質日”的新考察)

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

The article explores the newly discovered calendrical materials from the Qin and Han eras to argue that the so-called “event calendars” were used by local authorities to monitor and control the efficiency of subordinate officials’ performance. The analysis is based on a new interpretation of the Qin record on the conduct of shrine services (tablet 8−138+8−174+8−522+8−523) and the “Statute on the checking of convicts” from the Yuelu Academy collection of Qin manuscripts.

文章梳理秦漢時期簡牘資料,從對于里耶“行廟”文書(由8−138、8−174、8−522、8−523等四個殘片綴合而成)和岳麓秦簡《獄校律》(232−236號簡)的分析着手,認爲“質日”是當時官府督察、考核官吏工作效率的一種文書。

“Event Calendars” in the Early Imperial Era: A Re-Assessment (關於秦漢“質日”的新考察)

in Bamboo and Silk

Sections

References

Barbieri-Low Anthony and Yates Robin D.S. Law State and Society in Early Imperial China: A Study with Critical Edition and Translation of the Legal Texts from Zhangjiashan Tomb no. 247 (Leiden and Boston: Brill2015).

Beijing daxue chutu wenxian yanjiusuo 北京大學出土文獻研究所 “Beijing daxue cang Qin jiandu gaishu” 北京大學藏秦簡牘概述 Wenwu 2012.66573.

Cai Wanjin 蔡萬進 “Yinwan Han jian ‘yuanyan ernian riji’ wenshu yuanyuan tansuo” 尹灣漢簡《元延二年日記》文書淵源探索 Zhengzhou daxue xuebao 鄭州大學學報 2004.12226.

Chen Jiujin 陳久金 Chen Meidong 陳美東 “Linyi chutu Hanchu guli chutan” 臨沂出土漢初古曆初探 Wenwu 1974.35968.

Chen Kanli 陳侃理 “Chutu Qin Han jian lishu zonglun” 出土秦漢簡歷書綜論 Collected papers of the scholarly conference “Excavated documents and Early China” 簡牘與早期中國 Peking University October 2012a.

Chen Wei 陳偉 “Yuelu shuyuan Qin jian ‘zhiri’ chubu yanjiu” 岳麓書院秦簡“質日”初歩研究 paper presented at the conference on the excavated textual materials from China organized by the Japanese Association for the Study of Excavated Chinese Materials and Institute for Yangzi Studies of Waseda University. Translated in Japanese by Kudō Motoo 工藤元男 and Mori Masashi 森和 in Chūgoku shutsudo shiryō kenkyū 中國出土資料研究 16 (2012a) 7185.

Chen Wei 陳偉 ed. Liye Qin jiandu jiaoshi 里耶秦簡牘校釋 Vol. 1 (Wuhan: Wuhan daxue chubanshe2012b) 7880.

Chen Songchang 陳松長 ed. Yuelu shuyuan cang Qin jian 岳麓書院藏秦簡 Vol. 4 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe2015).

Chen Kanli 陳侃理 “Beida Qin jian zhong de fangshu shu” 北大秦簡中的方術書 Wenwu 2012b.69096.

Chen Songchang 陳松長 “Yuelu shuyuan suo cang Qin jian zongshu” 岳麓書院所藏秦簡綜述 Wenwu 2009.37588.

Chen Wenhao 陳文豪 “Zhoujiatai 30 hao Qin mu chutu ‘Qin Shihuang 34 nian lipu’ de xingzhi” 周家台30號秦墓出土《秦始皇34年曆譜》的性質 Jianbo yanjiu wang 簡帛研究網 December 1 2003http://www.bamboosilk.org/admin3/html/chenwenhao01.htm.

Chi Duo 遲鐸 ed. Xiao Erya jishi 小爾雅集釋 (Beijing: Zhonghua shuju2008).

Deng Wenkuan 鄧文寬 “Chutu Qin Han jiandu ‘liri’ zhengming” 出土秦漢簡牘“曆日”正名 Wenwu 2003.44451.

Gao Yizhi 高一致 “ Liye Qin jian (yi) jiaoshi size” 里耶秦簡〔壹〕校釋四則 Jianbo 8 (2013) 240242.

Guo Tao 郭濤 “Liye Qin jian bowuguan cang dijiu ceng jiandu shiwen jiaoshi chudu” 《里耶秦簡博物館藏第九層簡牘釋文校釋》初讀 Wuhan daxue jianbo wang December 27 2013http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1972.

Hou Han shu 後漢書 (Beijing: Zhonghua shuju1973).

Hubei sheng Jingzhou shi Zhouliangyuqiao yizhi bowuguan 湖北省荊州市周梁玉橋遺址博物館 Guanju Qin Han mu jiandu 關沮秦漢墓簡牘 (Beijing: Zhonghua shuju2001).

Hubei sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖北省文物考古研究所 Yunmeng xian bowuguan 雲夢縣博物館 “Hubei Yunmeng Shuihudi M77 fajue jianbao” 湖北雲夢睡虎地M77發掘簡報 Jianghan kaogu 江漢考古 2008.43137.

Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所 Liye Qin jian 里耶秦簡 Vol. 1 (Beijing: Wenwu chubanshe2012).

Jingzhou diqu bowuguan 荊州地區博物館 “Jiangling Zhangjiashan liangzuo Han mu chutu dapi zhujian” 江陵張家山兩座漢墓出土大批竹簡 Wenwu 文物 1992.94.

Kudō Motoo 工藤元男 “Guchūreki no engen – ‘nichisho,’ ‘shisho,’ ‘shitsunichi’ no kanichi” 具注曆の淵源—“日書”·“視日”·“質日”の間— Tōyōshi kenkyū 東洋史研究 2013.72/2124; The Chinese translation was published in Jianbo 9 (2014) 311–336.

Lei Hailong 雷海龍 “ Yuelu shuyuan cang Qin jian (si) zici buzheng” 《岳麓書院藏秦簡(肆)》字詞補正 forthcoming.

Lewis Mark Edward Writing and Authority in Early China (Albany: State University of New York Press1999).

Lianyungang shi bowuguan 連雲港市博物館 et al. Yinwan Han mu jiandu 尹灣漢墓簡牘 (Beijing: Zhonghua shuju1997).

Li Ling 李零 Jianbo gushu yu xueshu yuanliu 簡帛古書與學術源流 (Beijing: Sanlian shudian2004).

Li Ling 李零 “Shiri, rishu he yeshu – sanzhong jianbo wenxian de qubie he dingming” 視日、日書和葉書——三種簡帛文獻的區別和定名 Wenwu 2008.127380.

Li Ling 李零 “Qin jian de dingming yu fenlei” 秦簡的定名與分類 Jianbo 簡帛 6 (2011) 17.

Liu Hongshi 劉洪石 “Qiance chutan” 遣册初探 in Lianyungang shi bowuguan 連雲港市博物館 eds. Yinwan Han mu jiandu zonglun 尹灣漢墓簡牘綜論 (Beijing: Kexue chubanshe1999) 121127.

Liu Lexian 劉樂賢 Jianbo shushu wenxian tanlun 簡帛數術文獻探論 (Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe2003).

Lu Jialiang 魯家亮 “Liye Qin jian ‘lingshi xing miao’ wenshu zaitan” 里耶秦簡“令史行廟”文書再探 Yang Zhenhong 楊振紅 and Wu Wenling 鄔文玲 eds. Jianbo yanjiu 簡帛研究 (2014) 4351.

Luo Fuyi 羅福頤 “Linyi Han jian gaishu” 臨沂漢簡概述 Wenwu 1974.23435.

Peng Hao 彭浩 Chen Wei 陳偉 Kudō Motoo 工藤元男 eds. Ernian lüling yu Zouyanshu 二年律令與奏讞書 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe2007).

Song Shaohua 宋少華 Zhang Chunlong Zheng Shubin 鄭曙斌 Huang Puhua 黃樸華 eds. Hunan chutu jiandu xuanbian 湖南出土簡牘選編 (Changsha: Yuelu shushe2013).

Su Junlin 蘇俊林 “Guanyu ‘zhiri’ jian de mingcheng yu xingzhi” 關于“質日”簡的名稱與性質 Hunan daxue xuebao (shehui kexue ban) 湖南大學學報(社會科學版)2010.41722.

Haicheng Wang Writing and the Ancient State: Early China in Comparative Perspective (Cambridge: Cambridge University Press2014).

Xiao Congli 肖從禮 “Qin Han jiandu ‘zhiri’ kao” 秦漢簡牘“質日”考 Ludong daxue xuebao 魯東大學學報 2011.37082.

Xu Mingcang 許名瑲 “Qinli shuori fuyuan – yi chutu jiandu wei xiansuo” 秦曆朔日復原——以出土簡牘爲綫索 Wuhan daxue jianbo wang 武漢大學簡帛網 July 27 2013http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1871.

Yu Hongtao 于洪濤 “Qin jiandu ‘zhiri’ kaoshi sanze” 秦簡牘“質日”考釋三則 Ludong daxue xuebao 2013.47077.

Zhanguo ce 戰國策 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe1985).

Zhangjiashan ersiqi hao Han mu zhujian zhengli xiaozu 張家山二四七號漢墓竹簡整理小組 Zhangjiashan Han mu zhujian (ersiqi hao mu) 張家山漢墓竹簡〔二四七號墓〕(Beijing: Wenwu chubanshe2001).

Zhao Ping’an 趙平安 “Zhoujiatai 30 hao Qin mu zhujian ‘Qin Shihuang sanshisi nian lipu’ de dingming yu xingzhi – tantan Qin Han shiqi de yizhong suizang zhushu ‘ji’” 周家台30 號秦墓竹簡“秦始皇三十四年曆譜”的定名與性質——談談秦漢時期的一種隨葬竹書“記” in Changsha shi wenwu kaogu yanjiusuo 長沙市文物考古研究所 ed. Changsha Sanguo Wu jian ji bainian lai jianbo faxian yu yanjiu guoji xueshu yantaohui lunwenji 長沙三國吳簡暨百年來簡帛發現與研究國際學術研討會論文集 (Beijing: Zhonghua shuju2005) 315322.

Zheng Chuanbin 鄭傳斌 “Chutu Qin Han jiandu zhong de ‘liji’” 出土秦漢簡牘中的“曆記” Zhongyuan wenwu 中原文物 2004.45572.

Zheng Xuan 鄭玄 ann. Jia Gongyan 賈公彥 comm. Zhou Li zhushu 周禮注疏 in Li Xueqin 李學勤 ed. Shisanjing zhushu 十三經注疏 (Beijing: Beijing daxue chubanshe1997).

Zizhi tongjian 資治通鑑 (Beijing: Zhonghua shuju1956).

Zhu Hanmin 朱漢民 Chen Songchang 陳松長 eds. Yuelu shuyuan cang Qin jian 岳麓書院藏秦簡 Vol. 1 2 (Shanghai: Shanghai cishu chubanshe2010–2011).

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 34 34 12
Full Text Views 112 112 69
PDF Downloads 9 9 3
EPUB Downloads 0 0 0