Summary of Research Published in 2015 on Bamboo and Wood Manuscripts from the Qin through Jin Dynasties

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Summary of Research Published in 2015 on Bamboo and Wood Manuscripts from the Qin through Jin Dynasties

in Bamboo and Silk

Sections

References

 • Junpeng Bai 白軍鵬 “Dunhuang Hanjian shiwen jiaoding (ershi ze)” 敦煌漢簡釋文校訂(二十則) Zhongguo wenzi yanjiu 中國文字研究 22 (2015) 161167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Junpeng Bai 白軍鵬 “ Cangjie pian de liang zhong Handai banben ji xiangguan wenti yanjiu”《蒼頡篇》的兩種漢代版本及相關問題研究 Wenxian 文獻 2015.34149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bai Yulan 白於藍 “Yinqueshan Hanjian (er) jiaodu liu ji 銀雀山漢簡[貳]校讀六記 Jianbo 簡帛 10 (2015) 231241.

 • Weiwu Chen 陳偉武 “Yinqueshan Hanjian shidu xiao zha” 銀雀山漢簡釋讀小札 Chutu wenxian yu guwenzi yanjiu 出土文獻與古文字研究6 (2015) 493497.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Changxi Fan 范常喜 “Wushier bingfang ‘shen you yongzhe’ zhuyou yu bushu”《五十二病方》“身有痈者”祝由語補疏 Hunan sheng bowuguan guankan 湖南省博物館館刊 11 (2015) 10–14.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yongbing Guo 郭永秉 “Youguan lishu xingcheng de ruogan wenti xintan” 有關隸書形成的若干問題新探 Jianbo wenxian yu gudaishi 簡帛文獻與古代史 (Shanghai: Zhongxi shuju2015) 82105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenjie Huang 黄文傑 Qinhan wenzi de zhengli yu yanjiu 秦漢文字的整理與研究 (Beijing: Shehuikexue wenxian chubanshe2015).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hui Jiang 姜慧 and Zaixing Zhang 張再興 “Cong Liye Qinjiankan Qin xi jiandu zhong goujian ‘shui’ de xingti yanbian” 從里耶秦簡看秦系簡牘中構件“水”的形體演變 Zhongguo wenzi yanjiu 中國文字研究 22 (2015) 153160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jing Liang 梁靜 Chutu Cangjie pian yanjiu 出土《蒼頡篇》研究 (Beijing: Kexue chubanshe2015).

 • Zhipeng Lin 林志鵬 “ Beijing daxue cang Xihan zhushu Zhou xun yanjiu er ti” 北京大學藏西漢竹書《周訓》研究二題 Jianbo wenxian yu gudaishi 簡帛文獻與古代史 (Shanghai: Zhongxi shuju2015) 192201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lexian Liu 劉樂賢 “Jianshui Jinguan Hanjian zhong de Wang Mang deng ji zhao shu” 肩水金關漢簡中的王莽登基詔書 Wenwu文物 2015.37880.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jialiang Lu 魯家亮 “Du Liye Qinjian zhaji (san ze) 讀里耶秦簡札記(三則)Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 14 (2015) 116125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jiepeng Shi 史傑鵬 “Yuelu shuyuancang Qinjian Wei li zhi guan ji qianshou de ji ge xun shi wenti 岳麓書院藏秦簡《爲吏治官及黔首》的幾個訓釋問題Jianbo 簡帛 10 (2015) 97108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hui Wang 王輝 ed. Qin wenzibian 秦文字編 (Beijing: Zhonghua2015).

 • Kejing Wu 鄔可晶 “ Yinqueshan Hanjian ‘Yinyang shiling,’ ‘Zhan hou zhi lei’ cong zha” 銀雀山漢簡“陰陽時令、占候之類”叢札 Chutu wenxian出土文獻 7 (2015) 216226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Daosheng Xu 許道勝 “Du Yuelu Qinjian Meng shu zha ji” 讀岳麓秦簡《夢書》札記Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 14 (2015) 3137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lei Zeng 曾磊 “Chutu wenxian suo jian Qin Han ‘duobi shuzi’” 出土文獻所見秦漢“多筆數字”Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 7688.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boyuan Zhang 張伯元 “Yuelu Qinjian (san) zici kaoshi san ze” 岳麓秦簡(三)字詞考釋三則Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 14 (2015) 4853.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cunliang Zhang 張存良 “ Cangjie pian de banben, liuchuan, wangyi, he zai faxian”《蒼頡篇》的版本、流傳、亡佚和再發現Gansu shehuikexue 甘肅社會科學 2015.18994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xiancheng 張顯成 Zhang Shi ‘shi’ haishi ‘xian’: Mawangdui yishu shidu yi ze” 是“失”還是“先”——馬王堆醫書釋讀一則Chutu wenxian zonghe yanjiu jikan 出土文獻綜合研究集刊 3 (2015) 125133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xinjun Zhang 張新俊 “Du Zhangjiashan Hanjian Zouyan shu zici zha ji” 讀張家山漢簡《奏讞書》字詞札記Jianbo 簡帛 10 (2015) 217229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jie Chen 陳潔 “Yuelu jian ‘Shi jie yuan an’ yu zhanguo jiating zuzhi zhong de yi fu min” 岳麓簡“識劫冤案”與戰國家庭組織中的依附民Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 14 (2015) 8796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weihong Dai 戴衛紅 “Zhong Han chutu ‘daishi’ jian yanjiu” 中、韓出土“貸食”簡研究Zhonghua wenshi luncong 中華文史論叢 2015.1217246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weihong Dai 戴衛紅 “Liye Qin jian suo jian min hu buji guanli wenti” 里耶秦簡所見民户簿籍管理問題Zhongguo jingjishi yanjiu 中國經濟史研究 2015.494101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weihong Dai 戴衛紅 “Liye Qin jian suo jian shu yi zhonglei bianxi” 里耶秦簡所見戍役種類辨析Jianbo yanjiu (qiudong juan) 簡帛研究 2015 (秋冬卷) 93103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weihong Dai 戴衛紅 “Qinren yu ta bang ren: xin chu Qin jian suo jian Qin dai renkou shenfen guanli zhidu yi ge fangmian” 秦人與它邦人——新出秦簡所見秦代人口身份管理制度一個方面Zhongguo gudai falü wenxian yanjiu 中國古代法律文獻研究 9 (2015) 143153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hua Han 韓華 “You xibei jian kan liang Han Hexi diqu de shougongye” 由西北簡看兩漢河西地區的手工業Ludong daxue xuebao 魯東大學學報 2015.47377.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shufeng Han 韓樹峰 “Lun Qin Han shiqi hu ji gainian yu huji shiti de duiying guanxi” 論秦漢時期户籍概念與户籍實體的對應關係Guoxue xuekan 國學學刊 2015.48898.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xudong Hou 侯旭東 “Huangdi de wunai: Xi han monian de zhuan zhi kaizhi yu zhidu bianqian” 皇帝的無奈——西漢末年的傳置開支與制度變遷Wenshi 文史 2015.2566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haobo Huang 黄浩波 “ Liye Qin jian (yi) suo jian bing shi jilu”《里耶秦簡(壹)》所見稟食記錄Jianbo 簡帛 11 (2015) 117139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xuying Jia 賀旭英 “Qin Han ‘zhi qian’ xiaokao” 秦漢“質錢”小考Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 14 (2015) 224231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li Li 李力 “Guanyu Qin Han jiandu suo jian ‘shao ru qian’ yici de taolun” 關於秦漢簡牘所見“稍入錢”一詞的討論Guoxue xuekan 國學學刊 2015.498108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li Li 李力 “Qin Han lü suo jian ‘zhi qian’ kaobian” 秦漢律所見“質錢”考辨Faxue yanjiu 法學研究 2015.2176191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gang Shen 沈剛 “ Liye Qin jian (yi) suo jian zuo tu guanli wenti tantao” 里耶秦簡(壹)所見作徒管理問題探討Shixue yuekan 史學月刊 2015.2 2229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yang Shi 石洋 “ Han shu ‘Jingdi ji’ ‘zi suan shi,’ ‘zi suan si’ xinquan: Guanyu Xihan qianqi yi tiao jingji shiliao de bianzheng”《漢書˙景帝紀》“訾算十”“訾算四”新詮——關於西漢前期一條經濟史料的辯證Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 121126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Junlin Su 蘇俊林 “Jiahe li min tian jia bie yu Sun Wu shenfen dengji tixi” 嘉禾吏民田家莂與孫吳身份等級體系Wenshi 文史 2015.32545.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Junlin Su 蘇俊林 “Wujian suo jian Sun Wu jiating jiegou de jiangou yuanze” 吳簡所見孫吳家庭結構的建構原則, Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 218228.

  • Export Citation
 • Wenbo Sun 孫聞博 “Qin ji Han chu ‘yao’ de neihan yu zuzhi guanli: jian lun ‘yue wei geng zu’ de xingzhi” 秦及漢初“徭”的内涵與組織管理——兼論“月爲更卒”的性質Zhongguo shehui jingjishi yanjiu 中國社會經濟史研究 2015.58599.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guihai Wang 汪桂海 “Qing chuan Qin du Wei tian lü yu Qin tianmu zhidu” 青川秦牘《爲田律》與秦田畝制度Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 14 (2015) 126139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wei Wang 王偉 “Liye Qin jian ‘fu ji’ wenshu yijie” 里耶秦簡“付計”文書義解 Ludong daxue xuebao 魯東大學學報 2015.55461.

  • Export Citation
 • Xiao Wang 王笑 “Qin jian zhong suo jian ‘dizi’ qianshi” 秦簡中所見“弟子”淺釋 Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 14 (2015) 97100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yanhui Wang 王彥輝 “Qin Han yaoshu zhidu bu lun: jian yu Yang Zhenhong, Guanglai Xunxiong shangque” 秦漢徭戍制度補論——兼與楊振紅、廣瀨薰雄商榷Shixue yuekan 史學月刊 2015.103946.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yanhui Wang 王彥輝 “Qinjian ‘shi jie yuan an’ fawei” 秦簡“識劫冤案”發微Gudai wenming 古代文明 2015.17483.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zijin Wang 王子今 “Handai Hexi shichang de zhipin: chutu Hanjian ziliao yu yizhi fajue shouhuo xiang jiehe de sichouzhilu kaocha” 漢代河西市場的織品——出土漢簡資料與遺址發掘收穫相結合的絲綢之路考察Zhongguo Renmin daxue xuebao 中國人民大學學報 2015.53140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qu Xiong 熊曲 “Ye shuo Wujian yimin wenti” 也説吳簡夷民問題Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 229236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhenbo Yu 于振波 “Zoumalou wujian suo jian Linxiang xian liudong renkou” 走馬樓吳簡所見臨湘縣流動人口Jianbo yanjiu (qiudong juan) 簡帛研究 2015 (秋冬卷) 163181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhifei Zang 臧知非 “Shuo ‘shuitian’ : Qin Han tian shui zhengshou fangshi de lishi kaocha” 説“税田”——秦漢田税征收方式的歷史考察Lishi yanjiu 歷史研究 2015.32239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rongqiang Zhang 張榮强 “Cong ‘sui jin zeng nian’ dao ‘sui chu zeng nian’: zhongguo zhong gu guanfang jiling fangshi de yanbian” 從“歲盡增年”到“歲初增年”——中國中古官方計齡方式的演變Lishi yanjiu 歷史研究 2015.25167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Degui Zhu 朱德貴 and Dandan Qi 齊丹丹 “Changsha Wuiyi guangchang Donghan jiandu suo jian ruo gan jingjishiliao chutan” 長沙五一廣場東漢簡牘所見若干經濟史料初探Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 184200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Degui Zhu 朱德貴 and Xiaoxia Zhang 莊小霞 “Xianggang zhongwen daxue wenwu guan cang jiandu suo jian Xihan ‘nubi linshi churu bu’ wenti tantao” 香港中文大學文物館藏簡牘所見西漢“奴婢廩食出入簿”問題探討Zhongguo nongshi 中國農史 2015.54253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Degui Zhu 朱德貴 “Changsha Zoumalou Xihan jiandu suo jian ‘du xiang qi nian ken tian zu bu’ jiqi xiangguan wenti fenxi” 長沙走馬樓西漢簡牘所見“都鄉七年墾田租簿”及其相關問題分析Zhongguo shehui jingji shi yanjiu 中國社會經濟史研究 2015.2111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guoxi Dai 代國璽 “Han dai gongwen xingtai xintan” 漢代公文形態新探Zhongguoshi yanjiu 中國史研究 2015.22349.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qing Liu 劉慶 “Ye lun Qin Han sifa zhong de ‘zhuang’ wenshu” 也論秦漢司法中的“狀”文書Guoxuexuekan 國學學刊 2015.4114121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Daisuke Mizuma 水間大辅 “Liye Qinjian 9–1112 yu Qinguo daozei zhuibu zhidu” 里耶秦簡9–1112 與秦國盜賊追捕制度Chutu wenxian yu falüshi yanjiu 出土文獻與法律史研究 4 (2015) 2844.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jie Song 宋傑 “Han dai ‘qi shi’ yu ‘shu si’ bianxi” 漢代“棄市”與“殊死”辨析Zhongguoshi yanjiu 中國史研究 2015.34772.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenbo Sun 孫聞博 “Qin ji Han chu de sikou yu tuli” 秦及漢初的司寇與徒隸Zhongguoshi yanjiu 中國史研究 2015.37396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rong Wan 萬榮 “Qin yu Han chu xingshi susong chengxu zhong de ‘ci,’ ‘yan,’ ‘dang’” 秦與漢初刑事訴訟程序中的“辭”、“言”、“當” Qiusuo 求索 2015.6150154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rong Wan 萬榮 “Qin yu Han chu xingshi susong chengxu zhong de panjue: ‘Lun,’ ‘dang,’ ‘bao’” 秦與漢初刑事訴訟程序中的判決: “論”、“當”、“報Jianbo 簡帛 11 (2015) 141152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Wenling 鄔文玲 “Shixi Qinshihuang ‘yu shi ji fa jiuze bu she’” 試析秦始皇“于是急法,久者不赦” Zhongguo gudai falü wenxian yanjiu 中國古代法律文獻研究 9 (2015) 132142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xiaoliang Yang 楊小亮 “Lüe lun Donghan ‘zhifu’ jiqi juhe fanzui de sifa liucheng” 略論東漢“直符”及其舉劾犯罪的司法流程 Zhongguo gudai falü wenxian yanjiu 中國古代法律文獻研究 9 (2015) 176186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xin Yang 楊鑫 and Honglin Zhu 朱紅林 “Qinjian zhong de nuli jiating” 秦簡中的奴隸家庭Ludong daxue xuebao 魯東大學學報 2015.36064.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhenhong Yang 楊振紅 “Qinhan ‘qiju’ zhidu buyi” 秦漢“乞鞫”制度補遺Chutu wenxian yu guwenzi yanjiu 出土文獻與古文字研究 6 (2015) 499509.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shan Ye 葉山 (Robin D.S. Yates) and Hu Chuan’an 胡川安 (tr.) “Qianling xian dangan zhong Qinfa de zhengju: chubu de yanjiu” 遷陵縣檔案中秦法的證據——初步的研究Jianbo 簡帛 10 (2015) 123143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhongwe Zhang i 張忠煒 “Muzang chutu lüling wenxian de xingzhi ji qita” 墓葬出土律令文獻的性質及其他Zhongguo renmin daxue xuebao 中國人民大學學報 2015.54150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bingqing Zhao 趙炳清 “Qindai difang xingzheng wenshu yunzuo xingtai zhi kaocha: yi Liye Qinjian wei zhongxin” 秦代地方行政文書運作形態之考察——以里耶秦簡爲中心Shixue yuekan 史學月刊 2015.4516.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honglin Zhu 朱紅林 “Du Yuelu shuyuan cang Qinjian (san) zhaji” 讀《岳麓書院藏秦簡(叁)》札記Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 14 (2015) 3847.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Songchang Chen 陳松長 and Xiaomeng He 賀曉朦 “Qin Han jiandu suo jian ‘zouma,’ ‘zanniao,’ guanxi kaolun” 秦漢簡牘所見“走馬”、“簪裊”關係考論Zhongguoshi yanjiu 中國史研究 2015.45766.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Songchang Chen 陳松長 “Yuelu Qin jian zhong de jige guanming kaolüe” 岳麓秦簡中的幾個官名考略Hunan daxue xuebao 湖南大學學報 2015.3811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 董濤 Dong Tao Qin Han shiqi de ‘zhu guan’” 秦漢時期的“祝官”Shixue yuekan 史學月刊 2015.7513.

 • Zhenhuan Gao 高震寰 “Shilun Qin Han jiandu zhong ‘shou,’ ‘jia,’ ‘xing’” 試論秦漢簡牘中“守”、“假”、“行Chutu wenxian yu falü yanjiu 出土文獻與法律史研究 4 (2015) 5879.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xudong Hou 侯旭東 “Xihan yushi dafu si weizhi de bianqian: jian lun yushi dafu de zhizhang” 西漢御史大夫寺位置的變遷:兼論御史大夫的職掌Zhonghua wenshi luncong 中華文史論叢 2015.1167197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jinyan Huang 黄今言 “Xihan ‘duli’ kaolüe” 西漢“都吏”考略, Zhonghua wenshi luncong 中華文史論叢 2015.1. Also appeared in Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 100111.

  • Export Citation
 • Mian Li 李勉 “Zai lun Qin ji Han chu de ‘tian’ yu ‘tianbu’” 再論秦及漢初的“田”與“田部”Zhongguo nongshi 中國農史 2015.34555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xiaoman Liu 劉曉滿 “Qin Han guanli cheng ‘zhu’ yu xingzheng zeren” 秦漢官吏稱“主”與行政責任Shixue yuekan 史學月刊 2015.124249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yinfei Shan 單印飛 “Lüe lun Qin dai Qianling xian li yuan shezhi” 略論秦代遷陵縣吏員設置, Jianbo 簡帛 11 (2015) 89100.

  • Export Citation
 • Junlin Su 蘇俊林 “ Li min tian jia bie suo jian Sun Wu jiceng li yuan de wubi shoufa”《吏民田家莂》所見孫吳基層吏員的舞弊手法Hunan sheng bowuguan guankan 湖南省博物館館刊 11 (2015) 395402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenbo Sun 孫聞博 “Cong ‘nanbeijun’ dao ‘jinbin’: liang Han jing shi su wei de tonghe yu yanbian” 從“南北軍”到“禁兵”——兩漢京師宿衛的統合與演變Wenshi 文史 2015.26791.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenbo Sun 孫聞博 “Jue, guan zhuanyi yu wen wu fen zhi: Qinguo xiang, jiang de chuxian” 爵、官轉移與文武分職:秦國相、將的出現Guoxue yanjiu 國學研究 35 (2015) 4164; Also on Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 December 4 2015 http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenbo Sun 孫聞博 “Qin Han zhongyang suwei wuguan yanbian kaolun: yi suwei tixi queli yu zhonglang jiang, jiaowei de fazhan wei zhongxin” 秦漢中央宿衛武官演變考論——以宿衛體系確立與中郎將、校尉的發展爲中心Guoxue xuekan 國學學刊 2015.45167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yaoxu Wan 萬堯緒 “Hanchu wei wei shu guan kao” 漢初衛尉屬官考Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 112120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yanhui Wang 王彥輝 “Lun Qin Han shiqi de zheng zu yu caiguan qishi” 論秦漢時期的正卒與材官騎士Lishi yanjiu 歷史研究 2015.45471.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fangji Wu 吳方基 “Lun Qindai jin bu de lishu jiqi xingzhi” 論秦代金布的隸書及其性質Gudai wenming 古代文明 2015.25564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hongtao Yu 于洪濤 Yuelu Qinjian Wei li zhi guan ji qianshou yanjiu 岳麓秦簡《爲吏治官及黔首》研究 (Xinbei shi: Huamulan chubanshe2015).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Junming Zhang 張俊民 “Xihan jiandu wenshu suo jian zhiguan zhang shi shi xiao” 西漢簡牘文書所見職官長史識小Guoxue xuekan 國學學刊 2015.46873.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xin Zhang 張欣 “Ye shuo Qin ji Han chu de ‘yuan’” 也説秦及漢初的“掾”Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 6275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honglin Zhu 朱紅林 “Liye Qinjian shi shi jian yanjiu” 里耶秦簡視事簡研究Chutu wenxian yu falüshi yanjiu 出土文獻與法律史研究 4 (2015) 1027.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katsuhisa Fujita 藤田勝久 “Liye jiandu de jiaotong ziliao yu xian shehui” 里耶簡牘的交通資料與縣社會Jianbo 簡帛 10 (2015) 155175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tao Guo 郭濤 “Qin dai nan jun ‘yin’ di kao” 秦代南郡“陰”地考Zhongguo lishi dili luncong 中國歷史地理論叢 2015.4104108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenchao Ling 凌文超 “ Zoumalou Wujian zhong suo jian de ‘gong’” 走馬樓吳簡中所見的“宫”Chutu wenxian 出土文獻 7 (2015) 254266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jialiang Lu 魯家亮 “Liye Qinjian suo jian Qianling sanxiang bulun” 里耶秦簡所見遷陵三鄉補論Guoxue xuekan 國學學刊 2015.43546.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zaiyuan Qin 琴載元 “Qindai ‘Jing’ diming de zhixiang: yi ‘nanyang’ wei qierudian” 秦代“荊”地名的指向——以“南陽”爲切入點Nandu xuetan 南都學壇 2015.5712.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zaiyuan Qin 琴載元 “Qin dai nan jun bian humin de Qin, Chu shenfen rentong wenti” 秦代南郡編户民的秦、楚身份認同問題Jianbo yanjiu (qiudong juan) 簡帛研究 2015 (秋冬卷) 7892.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zaiyuan Qin 琴載元 “Qin tonzhi shiqi ‘Chudi’ de xingshi yu nan jun de quyu wenhua gexing” 秦統治時期“楚地”的形勢與南郡的區域文化個性Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 January 1 2015http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sheng-shiuan Shih 石昇烜 “Hechu shi Juyan? Handai Juyan diming yidong yu xingzheng quhua bianqian” 何處是居延?——漢代居延地名移動與行政區劃變遷Chutu wenxian yu falüshi yanjiu 出土文獻與法律史研究 4 (2015) 80133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jia Wang 王佳 “Chutu wenxian suo jian Qin nan jun shu xian san ti” 出土文獻所見秦南郡屬縣三題Jianghan kaogu 江漢考古 2015.27177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deyong Xin 辛德勇 “Beida cang Qin shuilu licheng jiance yu Zhanguo yiqi Qinmo de Yang ji Yangcheng wenti” 北大藏秦水陸里程簡册與戰國以迄秦末的陽暨陽城問題Beijing daxue xuebao 北京大學學報 2015.22128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Changgui Yan 晏昌貴 and Tao Guo 郭濤 “Liye jiandu suo jian Qin Qianling xian xiang li kao” 里耶簡牘所見秦遷陵縣鄉里考Jianbo簡帛 10 (2015) 145154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Junming Zhang 張俊民 “Handai Dunhuang jun xian zhi ming mu kao: yi Xianquan Hanjian ziliao wei zhongxin de kaocha” 漢代敦煌郡縣置名目考——以懸泉漢簡資料爲中心的考察Qinhan yanjiu 秦漢研究 2015.97386.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Junmin Zhang 張俊民 “Youguan Xihan Yuanquan xian de jige wenti” 有關西漢淵泉縣的幾個問題Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 127141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhang Wei 鄭威 “Jiandu wenxian suo jian Han dai de xian ji zhengqu ‘yi’” 簡牘文獻所見漢代的縣級政區“邑”Jianbo 簡帛 10 (2015) 217241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wei Zhang 鄭威 “Liye jiandu suo jian Ba jun shi di san ti” 里耶簡牘所見巴郡史地三題Sichuan shifan daxue xuebao 四川師範大學學報 2015.2146150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wei Zhang 鄭威 “Liye jiandu suo jian Qin jimo kao” 里耶簡牘所見秦即墨考Jianghan kaogu 江漢考古 2015.5103106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dandan Jiang 蔣丹丹 and Zhaohua Sun 孫兆華 “Zaoqi Zhongguo biansai fangyu zuzhi zai renshi: yi Jiaqu houguan de shiming Sui, xushu Sui wei zhongxin” 早期中國邊塞防禦組織再認識——以甲渠候官的實名燧、序數燧爲中心Nandu xuetan 南都學壇 2015.516.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miyake Kiyoshi 宮宅潔 Qinguo zhanyi shi yu yuan zheng jun de goucheng” 秦國戰役史與遠征軍的構成Jianbo 簡帛 11 (2015) 153170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhiquan Ma 馬智全 “juyan hanjian zhong de ‘hequzu’ yingshi ‘zhiquzu’” 居延漢簡中的“河渠卒”應是“治渠卒”Zhongguo nongshi 中國農史 2015.44952.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenbo Sun 孫聞博 “Hexi Hansai ‘hequzu’ wei ‘zhiquzu’ bian” 河西漢塞“河渠卒”爲“治渠卒”辨Dunhuang yanjiu 敦煌研究 2015.59395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenbo Sun 孫聞博 “Hexi Hansai junren de shenghuo shijianbiao” 河西漢塞軍人的生活時間表Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 152183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guihai Wang 汪桂海 “Handai jundui bianzhi, junzhen, ji erzhe zhi guanxi” 漢代軍隊編制、軍陣及二者之關係Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 142151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zijin Wang 王子今 “Yuelu shuyuan Qinjian Shu ‘majia’ yu zhanqi zhuangju shi de xin renshi” 岳麓書院秦簡《數》“馬甲”與戰騎裝具史的新認識Kaogu yu wenwu 考古與文物 2015.45964.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tao Dong 董濤 “ Rishu de nanri, nuri yu Qin Han zeri shu”《日書》中的男日、女日語秦漢擇日術Ludong daxue xuebao 魯東大學學報 2015.68087.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruxuan Huan 黄儒宣 “Shitu yu shipan” 式圖與式盤Kaogu 考古 2015.192102.

 • Hongcai Li 李洪財 “Yuelu Qinjian (si) zhong de jinian wenti” 岳麓秦簡(肆)中的紀年問題Chutuwenxian yanjiu 出土文獻研究 14 (2015) 5459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mingqiang Xu 許名瑲 “Hanjian liri kaozheng (san): qi shuo pian (taichu li zhi yi)” 漢簡曆日考徵(三)——氣朔篇(太初曆之一)Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 June 17 2015http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mingqiang Xu 許名瑲 “Hanjian liri kaozheng (si) : qi shuo pian (taichu li zhi er: Yuandi chuyuan yuannian- Ruzi ying jushe sannian)” 漢簡曆日考徵(四)——氣朔篇(太初曆之二:元帝初元元年~孺子嬰居攝三年)Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 July 7 2015http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mengxiao Xue 薛夢瀟 “‘Wuyin’ peizhi yu Qi, Chu yueling yuanliu” “五音”配置與齊、楚月令源流Jianghan kaogu 江漢考古 2015.5119125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Changgui Yan 晏昌貴 “Cong chutuwenxian kan Xianqin zhuzi de wuyin peizhi” 從出土文獻看先秦諸子的五音配置Zhongyuan wenwu 中原文物 2015.38690.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hsing I-tien 邢義田 “Shuo ‘tanghuang’ : du jiandu yu huaxiang zhaji” 説“堂皇”——讀簡牘與畫像札記Hunan daxue xuebao 湖南大學學報 2015.31216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hsing I-tien 邢義田 “Yi zhong Han Jin Hexi he biansai shiyong de nongju: ‘chi’” 一種漢晉河西和邊塞使用的農具——“鑡()” Jianbo 簡帛 11 (2015) 191205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yuening Li 李玥凝 “Hanjian zhong ‘fangxiangche’ bushuo” 漢簡中的“方相車”補説Ludong daxue xuebao 魯東大學學報 2015.35559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dan 聶丹 Nie “Xibei tunshu Hannjian zhong de ‘yao’ ‘bi’” 西北屯戍漢簡中的“窅”、“萆” Dunhuang yanjiu 敦煌研究 2015.2106110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenhao Chen 陳文豪 “Taiwan jianbo yanjiu lunzhumulu (2000–2006)” 台灣簡帛研究論著目錄(2000–2006年)Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 255329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wenhao Chen 陳文豪 “Taiwan jianbo yanjiu lunzhu mulu (2007–2015) 台灣簡帛研究論著目錄(2007–201年)Jianbo yanjiu (qiudong juan) 簡帛研究 2015 (秋冬卷) 260318.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yoshitaka Fukunaga 福永善隆 Zhenhong Yang 楊振紅 (ed. tr.) “2013 nian riben de Zhanguo Qin Han shi yanjiu” 2013 年日本的戰國秦漢史研究Zhongguoshi yanjiu dongtai 中國史研究動態 2015.37484.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jianping Hao 郝建平 “Yinwan Hanmu jiandu yanjiu zongshu” 尹灣漢墓簡牘研究綜述guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊 2015.1103107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hongcai Li 李洪財 “Hanjian caoshu yu shufa yanjiu zongshu” 漢簡草書與書法研究綜述Jianbo yanjiu (chunxia juan) 簡帛研究 2015 (春夏卷) 243254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jing Liang 梁靜 “Chutuwenxian yu Cangjie pian yanjiu” 出土文獻與《蒼頡篇》研究Jianbo簡帛 10 (2015) 26376.

 • Xiaorong Liu 劉曉蓉 “Jiangling Fenghuangshan Xihan jiandu yanjiu zongshu ji zhanwang” 江陵鳳凰山西漢簡牘研究綜述及展望Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 June 22 2015http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lu Jialiang 魯家亮 “2014 nian Qin Han Wei Jin jiandu yanjiu gaishu” 2014 年秦漢魏晉簡牘研究概述Jianbo 簡帛 11 (2015) 243281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yahu 吕亞虎 “Fangmatan Qinjian ziliao ji xiangguan zhushu mulu (1989–2014)” 放馬灘秦簡資料及相關著述目錄 (1989–2014)Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 January 20 2015http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yahu 吕亞虎 “Shuihudi Qinjian Rishu yanjiu zhushu mulu (1976–2014)” 睡虎地秦簡《日書》研究著述目錄 (1976–2014)Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 January 23 2015http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Akira Momiyama 籾山明著 tr. Gu Qisha 顧其莎 “Riben Juyan Hanjian yanjiu de huigu yu zhanwang: yi guwenshuxue yanjiu wei zhongxin” 日本居延漢簡研究的回顧與展望——以古文書學研究爲中心Zhongguo gudai falü wenxian yanjiu 中國古代法律文獻研究 9 (2015) 154175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moriya Kazuki 森谷一樹 tr. Wang Hualong 汪華龍 and Kong Lingjie 孔令傑, “Riben yanjiu xibei bianjing chutu jiandu zhi xin dongtai” 日本研究西北邊境出土簡牘之新動態Guoxue xuekan 國學學刊 2015.4129134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hanyi Xia 夏含夷 (Edward Shaughnessy) “Xifang hanxuejie li de liang wei zhongguo jiandu xue dashi” 西方漢學界裏的兩位中國簡牘學大師Chutu wenxian yu guwenzi yanjiu 出土文獻與古文字研究 6 (2015) 477485.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qixian Wang 王奇賢 Xiancheng Zhang 張顯成 “Chutu sanjian she yi jiandu yanjiu zongshu” 出土散見涉醫簡牘研究綜述Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊 2015.6179185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cunliang Zhang 張存良 and Hong Ju 巨虹 “ Cangjiepian yanjiu de xin jinzhan”《蒼頡篇》研究的新進展Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 14 (2015) 232258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yanrui Zhang 張燕蕊 “2014 nian Qin Han shi yanjiu zongshu” 2014年秦漢史研究綜述Zhongguoshi yanjiu dongtai 中國史研究動態 2015.5516.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wei Chen 陳偉 “‘kuanfeng’ shi shuo” “䥗縫”試説Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 May 2 2015http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mingxiao Li 李明曉 “Han dai gaodishu jizhu” 漢代告地書集注Chutu wenxian zonghe yanjiu jikan 出土文獻綜合研究集刊 2015.3205232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yi Ma 馬怡 “Yi ge Han dai jun li he ta de shunang: du Yinwan Han mu jiandu Jun xiong zeng fang ti zhong wu shu” 一個漢代郡吏和他的書囊——讀尹灣漢墓簡牘《君兄繒方緹中物疏》Zhongguo shehui kexue yuan lishi yanjiusuo xuekan 中國社會科學院歷史研究所學刊 2015.9101132; supplement on Wuhan daxue Jianbo Wang 武漢大學簡帛網 December 1 2015 http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 555 555 25
Full Text Views 121 121 1
PDF Downloads 41 41 1
EPUB Downloads 3 3 0