Seeking an Audience in the Underworld and the Question of the Han Juridical Soul

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

By considering the Kongjiapo gaodishu (“notice to the underworld”) document of 142 B.C.E. in conjunction with the rishu (“daybook”) manuscript from the same tomb and other examples of gaodishu, this article highlights the function gaodishu served to aid the deceased with meeting important figures in a bureaucratized conception of the underworld. Questions are raised about Han burial practices and contemporaneous social institutions such as chattel slavery.

Seeking an Audience in the Underworld and the Question of the Han Juridical Soul

in Bamboo and Silk

Sections

References

 • Chen Wei 陳偉 ed. Liye Qin jiandu jiaoshi 里耶秦簡牘校釋 Vol. 1 (Wuhan: Wuhan daxue chubanshe2012).

 • Chen Wei 陳偉 ed. Qin jiandu heji 秦簡牘合集 4 Vols. (Wuhan: Wuhan daxue chubanshe2014).

 • Chen Xuanwei 陳炫瑋 “Kongjiapo Han jian rishu yanjiu” 孔家坡漢簡日書研究 National Tsing Hua University M.A. thesis (2007).

  • Export Citation
 • Guo Jue Concepts of Death and the Afterlife Reflected in Newly Discovered Tomb Objects from Han China” in Amy Olberding and Philip J. Ivanhoe eds. Mortality in Traditional Chinese Thought (Albany: State University of New York Press2011) 85115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guo Jue 郭珏 “Qin Han chutu wenxian zhong de ‘zhi si’ yu ‘shi si’ – yi ge ji yu ‘xingcheng kuangjia’ de shifenxi ji fangfalun shang de sikao” 秦漢出土文獻中的“知死”與“事死”── 一個基於“形成框架”的試分析及方法論上的思考 Jianbo 簡帛 8 (2013) 4967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harper Donald and Kalinowski Marc eds. Books of Fate and Popular Culture in Early China. The Daybook Manuscripts of the Warring States Qin and Han (Leiden: Brill2018).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hubei sheng Jingzhou diqu bowuguan 湖北省荊州地區博物館 “Jiangling Gaotai 18 hao mu fajue jianbao” 江陵高台18號墓發掘簡報 Wenwu 文物 1993.8 1220 100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hubei sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖北省文物考古研究所 and Suizhou shi kaogu dui 隨州市考古隊 eds. Suizhou Kongjiapo Han mu jiandu 隨州孔家坡漢墓簡牘 (Beijing: Wenwu chubanshe2006).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jinancheng Fenghuangshan 168 hao Han mu fajue zhengli zu 紀南城鳳凰山一六八號漢墓發掘整理組 “Hubei Jiangling Fenghuangshan 168 hao Han mu fajue jianbao” 湖北江陵鳳凰山一六八號漢墓發掘簡報 Wenwu 文物 1975.9 1–8 22 and plates 1–8.

 • Jingzhou bowuguan 荊州博物館 “Hubei Jingzhou Xiejiaqiao yi hao Han mu fajue jianbao” 湖北荊州謝家橋一號漢墓發掘簡報 Wenwu 文物 2009.42642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korolkov Maxim ‘Greeting Tablets’ in Early China: Some Traits of the Communicative Etiquette of Officialdom in Light of Newly Excavated InscriptionsT’oung Pao 98.4–5 (2012) 295348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Guosheng 劉國勝 “Jiangling Maojiayuan yi hao Han mu Gaodishu du bu yi” 江陵毛家園一號漢墓《告地書》牘補議 Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 October 27 2008http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=890.

  • Export Citation
 • Liu Guosheng 劉國勝 “Xiejiaqiao yi hao Han mu Gaodishu du de chubu kaocha” 謝家橋一號漢墓《告地書》牘的初步考察 Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 April 11 2009http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1018.

  • Export Citation
 • Liu Lexian 劉樂賢 “Du Kongjiapo Han mu Gaodishu zhaji” 讀孔家坡漢墓《告地書》札記 Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 April 14 2007http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=547.

  • Export Citation
 • Luo Yunbing 羅運兵 Deyong Shi 史德勇 and Guodong Fan 凡國棟 “Hubei Suizhou Zhoujiazhai Han mu faxian da liang qiqi he jiandu” 湖北隨州周家寨漢墓發現大量漆器和簡牘 Zhongguo shehui kexue yuan kaogu yanjiusuo 中國社會科學院考古研究所 February 28 2015http://www.kaogu.cn/cn/xccz/20150228/49382.html.

  • Export Citation
 • Luo Yunbing 羅運兵 Deyong Shi 史德勇 and Guodong Fan 凡國棟 “Hubei Suizhou Zhoujiazhai xiaoqu mudi 2014 nian fajue shouhuo” 湖北隨州周家寨小區墓地2014年發掘收穫 in 2014 Zhongguo zhongyao kaogu faxian 2014 中國重要考古發現 (Beijing: Wenwu chubanshe2015) 8083.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pian Yuqian 駢宇騫 Jianbo wenxian gangyao 簡帛文獻綱要 (Beijing: Beijing daxue chubanshe2015).

 • Strickmann Michel Chinese Magical Medicine (Stanford: Stanford University Press2002).

 • Zhang Peiyu 張培瑜 Sanqianwubai nian liri tianxiang 三千五百年曆日天象 (Zhengzhou: Daxiang chubanshe1997).

 • Zhang Yincheng 張寅成 Zhongguo gudai jinji 中國古代禁忌 (Taibei: Daoxiang chubanshe2000).

Figures

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 419 419 67
Full Text Views 143 143 1
PDF Downloads 36 36 1
EPUB Downloads 3 3 0