On Reading Xiehou 邂逅 (“Chance Meeting”) as Xing hou 邢侯 (“Marquis of Xing”)

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

The words “Xie hou” in the poem “Chou mou” 綢繆 from the “Airs of Tang” in the Shi jing are written as “Xing hou” in the Anhui University Warring States Bamboo Manuscript Shi jing. This might reflect the original orthographic form of the poem. The order of the poem in the manuscript version is different from the received Mao edition and reverses the second and third stanzas. These differences are determined by a different understanding of the people referred to by liangren, canzhe (pointing to a “Grandee”), and Xing hou.

On Reading Xiehou 邂逅 (“Chance Meeting”) as Xing hou 邢侯 (“Marquis of Xing”)

in Bamboo and Silk

Sections

References

 • Chen Huan 陳奐 Shi Mao shi zhuan shu 詩毛氏傳疏 (Taipei: Taiwan xuesheng1986).

 • Chen Zizhan 陳子展 Shi jing zhi jie 詩經直解 (Shanghai: Fudan daxue1983).

 • Cheng Junying 程俊英 Shi jing yizhu 詩經譯注 (Shanghai: Shanghai guji1985).

 • Fang Yurun 方玉潤 Shi jing yuanshi 詩經原始 (Beijing: Zhonghua1986).

 • Gao Heng 高亨 Shi jing jin zhu 詩經今注 (Shanghai: Shanghai guji1980).

 • Gao Benhan 高本漢 (Bernhard Karlgren) Dong Tonghe 董同龢 trans. Gao Benhan Shi jing zhushi 高本漢詩經注釋 (Shanghai: Zhongxi2012).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gu Donggao 顧棟高 Chun qiu dashi biao 春秋大事表 (Beijing: Zhonghua 1993).

 • Han shu 漢書 (Beijing: Zhonghua 1962).

 • Hu Chenggong 胡承珙 Mao shi hou jian 毛詩後箋 (Hefei: Huangshan1999).

 • Huang Dekuan 黃德寬 “ Shi · ‘Shao Nan’ · ‘Zou yu’ yu shanggu Yuheng zhidu” 《詩·召南·騶虞》與上古虞衡制度 Beijing daxue diyi jie gudianxue guoji yantaohui 北京大學第一屆古典學國際研討會 (Conference proceedings Peking University inaugural international conference on classical text studies November 17–19 2017) 1–9.

  • Export Citation
 • Li Xueqin 李學勤 “Yuanshi qingtongqi yu Xi Zhou de Xing guo” 元氏青銅器與西周的邢國 in Li Xueqin 李學勤 ed. Xinchu qingtongqi yanjiu 新出青銅器研究 (Beijing: Renmin meishu2016) 5258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lin Yiguang 林義光 Shi jing tongjie 詩經通解 (Shanghai: Zhongxi2012).

 • Liu Gang 劉剛 “ Shi · ‘Qin feng’ · ‘Xiao rong’ meng fa you yuan xinkao” 《詩·秦風·小戎》“蒙伐有苑”新考 Zhongyuan wenhua yanjiu 中原文化研究 2017.51315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruan Yuan 阮元 ed. Shisan jing zhu shu 十三經注疏 (Beijing: Zhonghua1980).

 • Takezoe Kōkō 竹添光鴻 Mao shi hui jian 毛詩會箋 (Taipei: Datong1975).

 • Wang Wenjun 王文君 “Cong minsuxue kan Shi jing ‘Tang feng’, ‘Chou mou’” 從民俗學看《詩經·唐風·綢繆》 Sichuan shiyuan xuebao 四川師院學報 1984.13943.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Xianlian 王先謙 Han shu buzhu 漢書補注 (Shanghai: Shanghai guji2012).

 • Wen Yiduo 聞一多 Wen Yiduo quanji 4 · Shi jing bian xia 聞一多全集4 · 詩經編下 (Wuhan: Hubei renmin1993).

 • Xiang Xi 向熹 Shi jing cidian 詩經詞典 revised ed. (Beijing: Shangwu2014).

 • Xie Jifeng 謝紀鋒 Xuci gu lin 虛詞詁林 revised ed. (Beijing: Shangwu2015).

 • Xu Shen 許慎 Shuo wen jie zi 說文解字 (Beijing: Zhonghua2013).

 • Xu Zaiguo 徐在國 “ Shi · ‘Zhou nan’ · ‘Ge tan’ shi yi shi huo jie” 《詩·周南·葛覃》“是刈是濩”解 Anhui daxue xuebao 安徽大學學報 2017.58386.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu Zaiguo 徐在國 “Anhui daxue cang Zhanguo zhujian Shi jing Shi Xu yu yiwen” 安徽大學藏戰國竹簡《詩經》詩序與異文 Wenwu 文物 2017.96062.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhang Shubo 張樹波 Guo feng jishuo 國風集說 (Shijiazhuang: Hebei renmin1993).

 • Zhu Xi 朱熹 Shi ji zhuan 詩集傳 (Beijing: Zhonghua1958).

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 352 352 27
Full Text Views 215 215 1
PDF Downloads 33 33 1
EPUB Downloads 7 7 0