To Turn Soybeans into Gold: a Case Study of Mortuary Documents from Ancient China

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

The Eastern Han period tomb-quelling text of Zhang Shujing 張叔敬, which dates to 173 CE, confirms that living people believed the dead could use soybeans and melon seeds (huangdou guazi 黃豆瓜子) to pay taxes in the underworld. The knowledge of this only came to light with the discovery of the tablet Taiyuan Has a Dead Man (*Taiyuan you sizhe 泰原有死者), which reveals a previously unknown Qin-Han belief that the dead regarded soybeans as gold. I suggest a direct association between the above two beliefs: soybeans and melon seeds were used as substitutes for small natural gold nuggets to pay taxes in the underworld because of their resemblance in shape and color. Furthermore, a huge quantity of painted clay balls shaped like large soybeans (dashu 大菽) are recorded in the Mawangdui 馬王堆 tomb inventories (qiance 遣策), which indirectly supports this interpretation.

To Turn Soybeans into Gold: a Case Study of Mortuary Documents from Ancient China

in Bamboo and Silk

Sections

References

Beijing daxue chutu wenxian yanjiusuo 北京大學出土文獻研究所 “Beijing daxue cang Qin jiandu gaishu” 北京大學藏秦簡牘概述 Wenwu 文物2012.66573.

Jian Chen 陳劍 “Ju chutu wenxian shuo Xuan zhu ri yue er bu kan ji xiangguan wenti” 據出土文獻說“懸諸日月而不刊”及相關問題 paper presented at the “Chutu wenxian: yuyan gushi · yu sixiang” conference “出土文獻:語言·古史與思想”學術研討會 Hong Kong November 4 2017.

Zhi Chen 陳直 “Han Zhang Shujing zhushu aoping yu Zhang Jiao huangjinjiao de guanxi” 漢張叔敬朱書陶瓶與張角黃巾教的關係 Xibei daxue xuebao 西北大學學報 1957.1 78–80 see also Wenwu kaogu luncong 文物考古論叢 (Tianjin: Tianjin guji1988) 39092.

Lei Dou 竇磊 “Han Jin yiwushu jijiao ji xiangguan wenti kaocha” 漢晉衣物疏集校及相關問題考察 (PhD dissertation, Wuhan University 武漢大學2016).

Min Gao 高敏 “Qin Han de yaoyi zhidu” 秦漢的徭役制度 Zhongguo jingji shi yanjiu 中國經濟史研究 1987.11331.

Moruo Guo 郭沫若 Nuli zhi shidai 奴隸制時代 (Beijing: Renmin1984).

Moruo Guo 郭沫若 Lanting lunbian 蘭亭論辯 (Beijing: Wenwu1977).

Henan sheng bowuyuan 河南省博物院 “Lingbao Zhangwan Han mu” 靈寶張灣漢墓 Wenwu 文物 1975.117593.

Jie Huang 黃傑 “Fangmatan Qin jian Dan pian yu Beida Qin du Taiyuan you sizhe yanjiu” 放馬灘秦簡《丹》篇與北大秦牘《泰原有死者》研究 Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 October 14 2014http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2085.

Jingchun Huang 黃景春 “Zaoqi maidiquan yu zhenmu wen zhenli yu yanjiu” 早期買地券與鎮墓文整理與研究 (PhD dissertation, Huadong Normal University 華東師範大學2004).

Hubei sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖北省文物考古研究所 ed. Jiangling Fenghuangshan Xihan jiandu 江陵鳳凰山西漢簡牘 (Beijing: Zhonghua2012).

Hunan sheng bowuguan 湖南省博物館 and Hunan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖南省文物考古研究所 Changsha Mawangdui er san hao Han mu 長沙馬王堆二、三號漢墓 (Beijing: Wenwu 2004).

Ikezawa Masaru 池澤優 “Observing Chinese Excavated Materials from a Perspective of Life and Death Studies: ‘Image Reversal of the Dead’ during the Zhanguo, Qin, and Han periodsBulletin of Death and Life Studies 7 (2011) 935.

Kehong Kou 寇克紅 “Gaotai Luotuocheng chutu jianbo kaoshi er ze” 高臺駱駝城出土簡帛考釋二則 Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 November 18 2008http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=897.

Ling Li 李零 “Beida Qin du Taiyuan you sizhe jianjie” 北大秦牘《泰原有死者》簡介 Wenwu 文物2012.66573.

Mingxiao Li 李明曉 “Shanxi Xinzhou Xiping er’nian (173) Zhang Shujing zhenmu wen jizhu” 山西忻州熹平二年(173)張叔敬鎮墓文集注 Wuhan daxue Jianbo wang 武漢大學簡帛網 March 30 2016http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2508.

Zhaorui Liu 劉昭瑞 Han Wei shike wenxi xinian 漢魏石刻文字繫年 (Taipei: Xin wenfeng2001).

Zhaorui Liu 劉昭瑞 Kaogu faxian yu zaoqi daojiao yanjiu 考古發現與早期道教研究 (Beijing: Wenwu2007).

Xiqi Lu 魯西奇 Zhongguo gudai maidiquan yanjiu 中國古代買地券研究 (Xiamen: Xiamen daxue2014).

Zhifeng 呂志峰 Donghan shike zhuantao deng minsuxing wenzi ziliao cihui yanjiu 東漢石刻磚陶等民俗性文字資料詞彙研究 (Shanghai: Shanghai renmin2009).

Zhifeng 呂志峰 “Donghan Xiping er’nian Zhang Shujing zhushu wafou kaoshi” 東漢熹平二年張叔敬朱書瓦缶考釋 Zhongwen zixue zhidao 中文自學指導2007.21923.

Xigui Qiu 裘錫圭 ed.-in-chief Hunan sheng bowuguan 湖南省博物館 and Fudan daxue Chutu wenxian yu guwenzi yanjiu zhongxin 復旦大學出土文獻與古文字研究中心 ed. Changsha Mawangdui Han mu jianbo jicheng 長沙馬王堆漢墓簡帛集成 (Beijing: Zhonghua2014).

Xigui Qiu 裘錫圭 “Xian Qin gushu zhong de qianbi mingcheng” 先秦古書中的錢幣名稱 Qiu Xigui xueshu wenji 裘錫圭學術文集 (Shanghai: Fudan daxue2015).

Shaanxi sheng wenwu guanli weiyuanhui 陝西省文物管理委員會Chang’an xian Sanli cun donghan muzang fajue jianbao” 長安縣三里村東漢墓葬發掘簡報 Wenwu cankao ziliao 文物參考資料 7 (1958) 6265.

Jōshin Shirasu 白須淨真 Chengguo Pei 裴成國 trans. “Jin Jianxing wunian Xiahou Miaomiao yiwushu chutan —— gutao wenming bowuguan suo cang xin ziliao jieshao” 晉建興五年夏侯妙妙衣物疏初探——古陶文明博物館所藏新資料介紹 Xiyu wenshi 西域文史 8 (2013) 95104.

Lan Tang 唐蘭 “Changsha Mawangdui Han Daihou qi Xinzhui mu chutu suizang qiance kaoshi” 長沙馬王堆漢軑侯妻辛追墓出土隨葬遣策考釋 Wenshi 文史 10 (1980) 160.

Liangbao Wu 吳良寶 Zhongguo dongzhou shiqi jinshu huobi yanjiu 中國東周時期金屬貨幣研究 (Beijing: Shehui kexue wenxian2005).

Hua Yang 楊華 Gu li xin yan 古禮新研 (Beijing: Shangwu2012).

Zhifei Zang 臧知非 “Shuo shuitian: Qin Han tianshui zhengshou fangshi de lishi kaocha” 說“稅田”:秦漢田稅徵收方式的歷史考察 Lishi yanjiu 歷史研究 2015.32239.

Zhangjiashan er si qi hao Han mu zhujian zhengli xiaozu 張家山二四七號漢墓竹簡整理小組 ed. Zhanjiashan Han mu zhujian 張家山漢墓竹簡 (Beijing: Wenwu2001).

Shoujun Zhang 張守軍 Zhongguo gudai de fushui yu laoyi 中國古代的賦稅與勞役 (Beijing: Shangwu1998).

Xintong Zhang 張信通 “Qin Han xiang li fushui zhidu he fushui zhengshou” 秦漢鄉里賦稅制度和賦稅徵收 Zhongguo jingji shi yanjiu 中國經濟史研究 2012.13543.

Xunliao Zhang 張勳燎 and Bin Bai 白彬 Zhongguo Daojiao Kaogu 中國道教考古 (Beijing: Xianzhuang2006).

Shengming Zhu 朱聖明 “Qin zhi Han chu hu fu xiang kao——yi Qin Han jian du wei zhongxin” 秦至漢初“戶賦” 詳考——以秦漢簡牘為中心 Zhongguo jinji shi yanjiu 中國經濟史研究 2014.1152161.

Fubang Zong 宗福邦 Shinao Chen 陳世鐃 and Haibo Xiao 蕭海波 ed. Guxun huizuan 故訓匯纂 (Beijing: Shangwu2003).

Figures

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 387 387 57
Full Text Views 11 11 9
PDF Downloads 10 10 9
EPUB Downloads 0 0 0