Newly Unearthed Wooden Figures for Averting Misfortune from Yangzhou

in Bamboo and Silk
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

This paper introduces several newly unearthed wooden figures from tombs in Yangzhou that date to the Five Dynasties period, and provides complete transcriptions and preliminary studies of the inscriptions on them. By comparing these figures to similar materials discovered elsewhere, this paper argues that the function of putting these kinds of wooden figurines in tombs was to avoid misfortune. The last portion of the paper briefly examines the origin of this custom and beliefs behind it.

Newly Unearthed Wooden Figures for Averting Misfortune from Yangzhou

in Bamboo and Silk

Sections

References

Changsha shi wenwu kaogu yanjiusuo 長沙市文物考古研究所 Changsha Shangdejie Donghan Jiandu 長沙尚德街東漢簡牘 (Changsha Yuelu 2016).

Cheng Shaoxuan 程少軒 “Changsha Shangdejie donghan jiandu yanjiu erti” 長沙尚德街東漢簡牘研究二題 Chutu wenxian yanjiu 出土文獻研究 16 (Shanghai Zhongxi 2017) 328336.

Chen Songchang 陳松長 Xianggang zhongwen daxue wenwuguan cang jiandu 香港中文大學文物館藏簡牘 (Hongkong: CUHK2001).

Henan sheng bowuyuan 河南省博物院 “Lingbao Zhangwan Han mu” 靈寶張灣漢墓 Wenwu 文物 11 (1975) 7593.

Henan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 河南省文物考古研究所 “Henan Sanmenxia Nanjiaokou Han mu (M17) fajue jianbao” 河南三門峽南交口漢墓(M17)發掘簡報 Wenwu 文物 3 (2009) 418.

Henan sheng wenwu kaogu yanjiusuo 河南省文物考古研究所 Sanmenxia Nanjiaokou 三門峽南交口 (Beijing: Kexue2009).

Hubei sheng wenwu kaogu yanjiusuo 湖北省文物考古研究所 “Hubei juchang kuojian gongcheng zhong de muzang he yiji qingli jianbao” 湖北劇場擴建工程中的墓葬和遺跡清理簡報 Jianghan kaogu 江漢考古 4 (2000) 114.

Jao Tsung-i 饒宗頤 “Ji Jianxing 28th “songren” jiechu jian—Han wulong xiang jujiao shuo” 記建興廿八年“松人”解除簡——漢“五龍相拘絞”說 Jianbo yanjiu 簡帛研究 2 (1996) 390394.

Jiangxi sheng bowuguan 江西省博物館 “Jiangxi Nanchang Tang mu” 江西南昌唐墓 Kaogu 考古 6 (1977) 401406.

Shaanxi sheng wenwu guanli weiyuanhui 陝西省文物管理委員會 “Chang’an xian Sanli cun Donghan muzang fajue jianbao” 長安縣三里村東漢墓葬發掘簡報 Wenwu cankao ziliao 文物參考資料7 (1958) 6265.

Peng Shifan 彭適凡 and Tang Changpu 唐昌樸 “Jiangxi faxian ji zuo Beisong jinian mu” 江西發現幾座北宋紀年墓 Wenwu文物5 (1980) 2833.

Qinghai sheng wenwu kaogu yanjiusuo 青海省文物考古研究所 Shangsunjiazhai Han Jin mu 上孫家寨漢晉墓 (Beijing: Wenwu1993).

Valerie Hansen (韓森) “Songdai de maidiquan” 宋代的買地券 in Deng Guangming 鄧廣銘 and Qi Xia 漆俠 Guoji songshi yantaohui lunwen xuanji 國際宋史研討會論文選集 (Baoding: Hebei University1992) 133149.

Yangzhou bowuguan 揚州博物館 “Jiangsu Hanjiang Caizhuang Wudai mu qingli jianbao” 江蘇邗江蔡莊五代墓清理簡報 Wenwu文物 8 (1980) 4151.

Wang Jiyong 王吉允 “Ji’an faxian yi zuo Beisong jinian mu” 吉安發現一座北宋紀年墓 Kaogu 考古 10 (1989) 920923.

Wang Minzhi 王敏之 Liangmo Gao 高良謨 and Changhong Zhang 張長虹 “Hebei Tang mu qingli jianbao” 河北獻縣唐墓清理簡報 Wenwu 文物 5 (1990) 2833.

Wang Zhu 王洙 Chong jiaozheng dili xinshu 重校正地理新書 (Shanghai: Shanghai guji1996).

Wu Tianying 吳天穎 “Han dai maidiquan kao” 漢代買地券考 Kaogu xuebao 考古學報 1 (1982) 1534.

Zhang Xunliao 張勛燎 and Bai Bin 白彬 Zhongguo daojiao kaogu 中國道教考古 (Beijing: Xianzhuang2006).

Figures

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 89 89 17
Full Text Views 14 14 9
PDF Downloads 15 15 12
EPUB Downloads 3 3 3