The Folk Belief, Charitable Undertakings and Belief Economy of Chaoshan Charitable Temples: The Triple-Agent Model of Shantou XY Charitable Temple’s Operation as an Example

In: The China Nonprofit Review

Abstract

The article proposes the triple-agent model of Chaoshan charitable temples’ operation, which is characterized by the interactive relationship between charitable undertakings and folk belief and belief economy. First, folk belief including the belief in Master Dafeng and related religious concepts can inspire believers’ charity motives and urge them to participate in charitable undertakings. The charity motives of believers are mostly self-interested or altruistic self-interested. Second, charitable undertakings, in turn, can “euphemize” and “legitimate” folk belief. XY Charitable Temple highlights to the outside world its charitable undertakings and the charitable meaning of its folk belief to euphemize the religious meaning of its folk belief and thus to maintain its political legitimacy. Finally, the development of belief economy provides operating funds for charitable undertakings. Belief economy is composed of charitable temple economy, deity economy and folklore economy, and they all have important folk belief elements. In addition, the income from folklore service features XY Charitable Temple’s revenue, from which the strategy of “religious governance” of charitable temples’ operation can be observed.

 • Cao Meng 曹萌“‘Wushu’ goucheng ‘jiaohui’ de shehui jizhi ‘巫术’构成‘教会’的社会机制 [The Social Mechanism to Constitute Church Centered on Witchcraft],” Master’s Thesis East China Normal University2015.

  • Export Citation
 • Chang Li 常礼“Mingyue chang gua 明月常挂 [The Moon Always Shines],” XY gongbao 4 (2012): 2.

 • Chen Chunsheng 陈春声“Qiaoxiang de wenhua ziyuan yu bentu xiandaixing 侨乡的文化资源与本土现代性 [Cultural Resources of Hometowns of Overseas Chinese and Local Modernity],” in Haiyang yazhou yu huaren shijie zhi hudong 海洋亚洲与华人世界之互动 [Maritime Asia and the Chinese Overseas] ed. Liu Hong (Singapore: Huayi Net and Chinese Heritage Centre2007): 77-93.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Daina 陈岱娜“Zhuanxing zhong de ‘qiao’ yu kuaguo shehui lingyu 转型中的‘侨’与跨国社会领域 [The Transformation of ‘Qiao’ and the Transnational Social Field],” Guangxi minzu daxue xuebao (Philosophy and Social Science Edition) 5 (2016): 138-143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Jingxi 陈景熙“Haiwai huaren zongjiao tuanti zhenji qiaoxiang shehui jizhi yanjiu 海外华人宗教团体赈济侨乡社会机制研究 [A Study on the Mechanism of Relieving Hometowns of Overseas Chinese by Overseas Chinese Religious Organizations],” Shijie zongjiao wenhua 1 (2013): 45-48.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Ruoping 陈若苹 ed. XY tangwu XY堂务 [Work Report of XY Charitable Temple] (Shantou: XY Charitable Temple2014).

 • Chen Weihua 陈纬华“Wanshi, guanxi yu shenji chuangzao 婉饰、惯习与神迹创造 [Euphemism, Habitus and Miracle Creation],” in Zongjiao shushu yu shehui bianqian 宗教、术数与社会变迁 [Religion Divination and Social Changes] (III) ed. Chiu Heiyuan (Kaohsiung: Juliu Books Company2013): 125-166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Yingping 陈映平 and Wang Manqi 王漫琪“Chaoshan minjian xiangtu cishan gushi 潮汕民间乡土慈善故事 [Folk Charity Stories in Chaoshan],” Yangcheng wanbao (2013May 26).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cheng Hweishing 郑会欣“Xusi, jiusheng, xingxue 恤死 救生 兴学 [Giving Relief to the Dead, Saving the Living and Setting up Schools],” in Disanjie chaoxue guoji yantaohui lunwenji 第三届潮学国际研讨会论文集 [Proceedings of the Third International Conference on Chaoshan Studies] ed. Chen Sanpeng (Guangzhou: Flower City Press 2000): 475-488.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Editing Department“Chanyin zaibo jiluan fukai 禅音再播 乩鸾复开 [Restoration of Zen Music and the Spirit-writing Ritual],” XY gongbao 5 (2012): 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Editing Department“Jinggao 敬告 [Announcement],” XY gongbao 9 (2012): 4.

 • Editing Department“Shantou XY shantang (I) 汕头XY善堂(一) [Shantou XY Charitable Temple (I)],” XY gongbao 1 (2011): 1.

 • Editing Department“XY lingyuan XY陵园 [XY Cemetery],” XY gongbao 13 (2012): 4.

 • Editing Department“Yulan shenghui 盂兰胜会 [The Ullambana Festival],” XY gongbao 10 (2012): 1.

 • Editing Department“Zuo shishi, ban haoshi 做实事,办好事 [Do Practical Things, Do Good Things],” XY gongbao 6 (2012): 3.

 • Fuma Susumu 夫马进Zhongguo shanhui shantang shi yanjiu 中国善会善堂史研究 [A Study of Charitable Societies and Charitable Halls in China] (Beijing: Commercial Press2005).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gao Bingzhong 高丙中“Shehui tuanti de hefaxing wenti 社会团体的合法性问题 [Problems Related to the Legitimization of Associations in China],” Zhongguo shehui kexue 2 (2000): 100-109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hua Cheng 华程“Shantou XY shantang 汕头 XY 善堂 [Shantou XY Charitable Temple],” Fojia wenhua 3 (2014): 32-37.

 • Huitong 慧通“Deze shiren, cibei jishi 德泽施人 慈悲济世 [Virtuous People Do Charity Works, Compassionate People Relieve the World],” XY gongbao 4 (2012): 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaba Toyohiko 蒲丰彦“19 shiji mo chaoshan minxin bu’an yu jidu jiaohui, dafenghui 19世纪末潮汕民心不安与基督教会、大峰会 [Christian Church and Dafenghui and Chaoshan People Uneasy in the Late 19th Century],” in Huaqiao huaren wenxian xuekan 华侨华人文献学刊 [Overseas Chinese Document Research] (Vol. 2) eds. Zhang Yudong and Zhuang Guotu (Beijing: Social Sciences Academic Press2016): 91-109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Law Engchye 刘英才 and Ng Long 黄朝隆 eds. Zhonghua shantang lanshi jiuji zonghui qingzhu chengli qishiyi zhounian (1942-2013) ji shuxia lanshi caihong liaoyangyuan shiyi zhounian jinian tekan 中华善堂蓝十救济总会庆祝成立七十一周年(1942-2013)暨属下蓝十彩虹疗养院十一周年纪念特刊 [Memorial Special Issue in Celebration of the 71st Anniversary of the Blue Cross Charitable Institution (1942-2013) and the 11th Anniversary of Jenaris Home] (Singapore: Blue Cross Charitable Institution2013).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee Cheehiang 李志贤“Cong zongjiao yishi kan xinjiapo chaoren shantang xinyang de wenhua neihan 从宗教仪式看新加坡潮人善堂信仰的文化内涵 [The Culture Connotations of Chaozhounese Charitable Temples in Singapore: From the Perspective of Religious Ceremonies],” in Haiyang yazhou yu huaren shijie zhi hudong94-122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee Cheehiang 李志贤“Kuayue nan zhongguo hai de xinyang wanglu 跨越南中国海的信仰网路 [A Belief Network across South China Sea],” in 2009 haiyang wenhua guoji xueshu yantaohui huihou lunwenji 2009海洋文化国际学术研讨会会后论文集 [Cultural Ocean: Anthology of the 2009 International Conference on Marine Culture] ed. Chow Chaujen (Kaohsuing: Kaohsuing Marine University General Education Committee2009): 13-26.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee Cheehiang 李志贤“‘Xiang cha shui’ de xinyang wangluo ‘香茶水’的信仰网络 [The Faith Network in the Rite of ‘Fetching Incense, Tea and Water’],” in Chaoshan cishan wenhua 潮汕慈善文化 [Chaoshan Charity Culture] ed. Zhang Digao (Shantou: Chinese Traditional Cultural Research Centre of Shantou2010): 16-29.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee Cheehiang 李志贤“Zuo gongde 做功德 [Making Merits],” in Huaqiao huaren wenxian xuekan175-194.

 • Leung Kiche 梁其姿Shishan yu jiaohua 施善与教化 [Charity and Moral Transformation] (Beijing: Beijing Normal University Press2013).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li Yang 李扬“XY shantang chongxian chaoren ‘Yu Lan shenghui’ XY 善堂重现潮人‘盂兰胜会’ [XY Charitable Temple Restores Chaozhounese ‘Ullambana Festival’],” Shantou ribao (2015August 20): 9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lii Dingtzann 李丁讚 and Wu Jiehmin 吴介民“Xiandaixing, zongjiao yu wushu 现代性、宗教、与巫术 [Modernity, Religion, and Magic],” Taiwan shehui yanjiu jikan 59 (2005): 143-184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lin Wushu 林悟殊Taiguo dafeng zushi chongbai yu huaqiao baode shantang yanjiu 泰国大峰祖师崇拜与华侨报德善堂研究 [Studies on the Worship of Master Dafeng and Poh Teck Tung Foundation in Thailand] (Taipei: Shushin Books Company1996).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lin Wushu 林悟殊“Guanyu chaoshan shantang wenhua de sikao 关于潮汕善堂文化的思考 [Reflections on the Culture of Chaoshan Charitable Temples],” in Disanjie chaoxue guoji yantaohui lunwenji465-474.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Yining 刘怡宁 and Chiu Heiyuan 瞿海源“Chenshi de fuchu, laishi de fubao 尘世的付出,来世的福报 [Giving in this Life, Karmic Rewards for the Next Life],” in Zongjiao shushu yu shehui bianqian 宗教、术数与社会变迁 [Religion Divination and Social Changes] (I) ed. Chiu Heiyuan (Taipei: Lauréat Publications2006): 133-174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michihata Ryōshū 道端良秀Zhongguo fojiao yu shehui fuli shiye 中国佛教与社会福利事业 [Chinese Buddhism and Social Welfare Undertakings] (2nd Edition) (Kaohsiung: Buddha’s Light Publications1986).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Niu Xiaoxue 钮小雪“XY shantang XY 善堂 [XY Charitable Temple],” Nanfang dushi bao (2013December 23): AA38.

 • Ou Junyong 欧俊勇“‘Xian zhenmi’ yu chaoshan shantang yunzuo (1946-1948) ‘暹赈米’与潮汕善堂运作(1946-1948) [‘Thai Rice Relief’ with the Operation of Chaoshan Charitable Temples, 1946-1948],” in Huaqiao huaren wenxian xuekan110-126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Philip A. KuhnChinese among Others (Singapore: National University of Singapore Press2008).

 • Poh Teck Tung FoundationHuaqiao baode shantang 100 zhounian jinian tekan 华侨报德善堂 100 周年纪念特刊 [Poh Teck Tung Foundation Centennial Memorial Special Issue] (Bangkok: Poh Teck Tung Foundation2010).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • René Bekkers and Pamala Wiepking“A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy,” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 5 (2011): 924-973.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rong Feiteng 戎飞腾“Gu’er jiuzhu de chaoshan shantang yangben 孤儿救助的潮汕善堂样本 [A Case of Orphan Assistance in Chaoshan Charitable Temples],” Nanfang ribao (2013February 4): A11.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Second Historical Archives of China ed. Zhonghua minguo shi dang’an ziliao huibian 中华民国史档案资料汇编 [A Collection of Archival Materials about the History of the Republic of China] (the First book [Culture I] of the Fifth Volume) (Nanjing: Jiangsu Ancient Books Publishing House1994).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shiga Ichiko 志贺市子“Chaoshan shantang suo kan luanshu ji qi jiuji sixiang 潮汕善堂所刊鸾书及其救济思想 [Phoenix Books Published by Chaoshan Charitable Temples and Their Thoughts on Relief],” in Diyu wenhua de gouzao yu boqian 地域文化的构造与播迁 [Construction and Spread of Regional Culture] eds. Chen Chunsheng and Chen Weiwu (Beijing: Zhonghua Book Company2012): 130-141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shiga Ichiko 志贺市子“Chaoren shantang yishi wenhua zai dongnanya huaren shehui de chuancheng yu zhuanhua 潮人善堂仪式文化在东南亚华人社会的传承与转化 [The Inheritance and Transformation of Ritual of Chaozhounese Charitable Temples in Southeast Asia],” in Huaqiao huaren wenxian xuekan148-174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soo Khinwah 苏庆华“Xin ma chaoren de song dafeng chongfeng yu shantang 新马潮人的宋大峰崇奉与善堂 [The Worship of Master Song Dafeng and Charity Temples of Chaozhounese in Singapore and Malaysia],” in Haiwai chaoren de yimin jingyan 海外潮人的移民经验 [The Migration Experience of Overseas Chaozhounese] ed. Lee Cheehiang (Singapore: Global Publishing Company2003): 201-212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soo Khinwah 苏庆华“Xin, ma chaoren de song dafeng chongsi yu shantang 新、马潮人的宋大峰崇祀与善堂 [The Worship of Song Dafeng and Charitable Temples of Chaozhounese in Singapore and Malaysia],” in Huaqiao huaren wenxian xuekan127-147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Su Ke 苏克“Chaoshan diqu zuowangzhai fengsu shulun 潮汕地区做亡斋风俗述论 [A Discussion on Funeral Rituals in the Chaoshan Region],” in Chaoxue yanjiu 潮学研究 [Chaoxue Studies] (Vol. 10) ed. Chaoshan History and Culture Research Center (Guangzhou: Flower City Press2002): 255-277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tan Cheebeng“Shantang,” Asian Ethnology 1 (2012): 75-107.

 • Tan Cheebeng 陈志明“Renleixue yu huaren yanjiu shiye xia de gongyi cishan 人类学与华人研究视野下的公益慈善 [Philanthropy from the Perspective of Anthropology and Chinese Studies],” Zhongshan daxue xuebao (Social Science Edition) 4(2013): 110-117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ting Jenchieh 丁仁杰Shehui mailuo zhong de zhuren xingwei 社会脉络中的助人行为 [Helping Behavior in Social Contexts] (Taipei: Linking Publishing Company1999).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Hui 王惠“Haiwai yimin yu zongjiao yishi huichuan 海外移民与宗教仪式回传 [Overseas Chinese and Ritual Returning Patterns],” Huaqiao huaren lishi yanjiu 3 (2016): 59-67.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xie Xueying 谢雪影 ed. Shantou zhinan 汕头指南 [A Guide to Shantou] (Shantou: Shantou shishi tongxunshe1933).

 • Xu Yuan 徐苑Dafeng zushi shantang ji qi yishi 大峰祖师、善堂及其仪式 [Master Dafeng Charitable Temples and Their Rituals] (Master’s Thesis Xiamen University2006).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • XY Charitable TempleMinguo sanshi er san niandu shantou XY shantang tangwu baogao 民国三十二三年度汕头 XY 善堂堂务报告 [Work Report of Shantou XY Charitable Temple in the 32th and 33th Years of the Republic of China] (Shantou: XY Charitable Temple1945).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • XY Charitable TempleMinguo sa wu liu niandu shantou XY shantang tangwu baogao 民国卅五六年度汕头 XY 善堂堂务报告 [Work Report of Shantou XY Charitable Temple in the 35th and 36th Years of the Republic of China] (Shantou: XY Charitable Temple1948).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • XY Charitable TempleMinguo sa qi niandu shantou XY shantang tangwu baogao 民国卅七年度汕头XY善堂堂务报告 [Work Report of Shantou XY Charitable Temple in the 37th Year of the Republic of China] (Shantou: XY Charitable Temple1949).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yang Zhengjun 杨正军“Chaoshan minjian shantang zuzhi de lishi shanbian 潮汕民间善堂组织的历史嬗变 [The Historical Evolution of Chaoshan Charitable Temples],” Shantou daxue xuebao (Humanities and Social Science Edition) 3 (2015): 19-25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yu Shuying 余淑英“Haojiang zhanfang cishan hua 濠江绽放慈善花 [Charity Flowers Bloom in Haojiang],” XY gongbao 3 (2011): 2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yu Shuying 余淑英“Renjian zhengqing yong bu luomu 人间真情永不落幕 [Genuine Love Will Never Cease in the World],” XY gongbao 1 (2011): 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhang Fan 张帆“Zhengfu yu minzhong zhijian 政府与民众之间 [Between the Government and the People],” in Chaoxue yanjiu 潮学研究 [Chaoxue Studies] (Vol. 12) ed. Chaoshan History and Culture Research Center (Hong Kong: Wenhua chuangzao chubanshe2005): 61-112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zheng Qunhui 郑群辉Chaoshan fojiao yanjiu 潮汕佛教研究 [Studies of Chaoshan Buddhism] (Guangzhou: Jinan University Press2015).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhong Darong 钟大荣 and Wang Shanshan 王珊珊“Taiguo huaren cishan zuzhi de zhuyao gongneng ji qi dui zhongguo cishan zuzhi de qishi 泰国华人慈善组织的主要功能及其对中国慈善组织的启示 [The Main Functions of Thai-Chinese Charitable Organizations and its Enlightenment to Chinese Charitable Organizations],” Huaqiao daxue xuebao (Philosophy and Social Science Edition) 3 (2014): 23-30.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhou Qiuguang 周秋光 and Hu Yuanzhi 胡远志“Chaoshan shantang wenhua tanxi 潮汕善堂文化探析 [Analysis on the Culture of Chaoshan Charitable Temples],” Lishi jiaoxue 2 (2017): 28-34.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhou Zhirong 周志荣“Chaoshan shantang yu difang zhengfu guanxi yanjiu 潮汕善堂与地方政府关系研究 [The Research on Relationship between Chaoshan Charitable Temples and the Local Government],” Master’s Thesis Shantou University2009.

  • Export Citation

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 71 60 5
Full Text Views 78 74 2
PDF Downloads 5 3 1