THE CATASTROPHE THEME IN POLISH SCIENCE FICTION, 1918-39

in Canadian-American Slavic Studies
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

References

1. Cf. Marc Angenot, Le Roman populaire. Recherches en paralittiratures, (Montreal: Les Presses de l'Univ6rsit6 du Quebec, 1975), and the comment of Barbara Labuda, "Po- wiesc popularna w koncepcji Marca Angenot" (Marc Angenot'sConcept of Popular Novel), Litteraria, 10 (1978), 195; and Tzvetan Todorov, Typologie du roman policier, in his Poétique de la Prose (Paris: 1971). - 2. The most representative interwar SF novels dealing with the theme of the catastro- phe were: Boguslaw Adamowicz, Tryumf idttych (The Triumph of the Yellow Men)

(Warszawa: Gubrynowicz and Schmidt, 1920); Stefan Barszczewski, Czandu: Powiesc z XXII wieku (Chandu: A Novel from the 22nd Century) (Warszawa: Gebethner and Wolff, 1925); Jerzy Braun, "Biaiy czy zótly? Powiesc" (White or Yellow? A Novel), Swiatowid, Nos. 13-48 (1926); idem, Kiedy ksigiyc untiera: Fantastyczna powiesc z žycia i7iieszkaizcbw drugiego globu (The Moon Dies: A Fantastic Novel from the Life of the Inhabitants of another Globe) (Krakow, 1925); Bruno Jasienski, Pale Paryz (I Am Burning Paris) (Warszawa: Roj, 1929: 1st ed., Moscow, 1929); Roman Jaworski, Wesele hrabiego Orgaza: Powiesc z pogranicza dwoch rzeczywistosci (Count Orgaz's Wedding: A Novel from the Border of Two Realities) (Warszawa: F. Hoesick, 1925); Tadeusz Kon- czynski, Koniec s:viata (The End of the World) (Warszawa, 1921): Jalu Kurek, S.O.S. (Zbaa� nasze dusze!) (S.O.S. [Save Our Souls|) (Krakow: Zwrotnica, 1927); Jan 'Lada, Antychrost: Opowiesc z ostatnich dni swiata (The Antichrist: A Tale from the Last Days of the World) (Poznan: Ksiegarnia Swietego Wojciecha, 1921); Waclaw Niezabitowski, ffuragan od WschoJu (The Hurricane from the East) (Warszawa: Strzelczyk and Kasi- nowski, 1928); item, Ostatni na Ziemi: Powieie z niedalekiej przyszlosci (The Last Man on the Earth: A Novel from the Near Future) (Warszawa: Strzelczyk and K�sinowski, 1928); Michat Rusinek, Bunt w krainie rttaszyn (Revolt in the Country of Machines) (Krakow: Biblioteka Premiowa, 1928); Antoni Stonimski, Dwa kOl1ce swiata (Two Ends of the World) (Warszawa: J. Przeworski, 1937); Mieczyslaw Smolarski, Miasto Šwiatl'osci: Powiei6 z dni przysztych (The City of Brilliance: A Novel of Future Days) (Poznan: Ksiegarnia Swigtego Wojciecha, 1924); Stanistaw Witkiewicz (pseud. Witkacy), Niena- sycenie (Insatiability) (Warszawa: Dom KsiazkiPolskiej, 1930);idem,Pozegnaniejesieni (A Farewell to Autumn) (Warszawa: F. Hoesick, 1927). 3. On the catastrophic in Polish literature, see: Bozena Danek-Wojnowska, "Z zagad- nien Witkiewiczowskiego katastrofizmu" (On the Problems of the Catastrophic in Wit- kacy), in Alina Brodzka and Zbigniew Zabicki, eds., Z problemdw literatury polskiej XX wieku (On the Problems of Twentieth-Century Polish Literature) (Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1965), I1; Krzysztof Dybciak, "Poezja mitu katastroficznego" (The Poetry of the Catastrophic Myth), Twórczosé, 3 (1974); Tadeusz Bujnicki and Ta- deusz Kfiak, eds., Katastrofizm i awangarda (The Catastrophic and the Avant-Garde) (Ka- towice: Uniwersytet glqski, 1979); Andrzej Kijowski, "Milczenie katastrofisty" (The Si- lence of the Catastrophic Man), in his Miniatury krytyczne (Critical Miniatures) (War- szawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1961); Andrzej Konkowski, "Dancing i jego fikcje" (Dancing and Its Fictions), Miesiecznik Literacki, 12 (197 1); Janusz Kfyszak, Ka- tastrofizm ocalaigcy (The Saving Catastrophic) (Torun: Uniwersytet im. Miko3�aja Koper- nika, 1978); Jerzy Kwiatkowski, "Od katastrofizmu solarnego do synow sl'onica" (From the Solar Catastrophic to the Sons of the Sun), in Maria Podraza-Kwiatkowska, ed., Ato- dopolski swiat wyobraini (The Imaginative World of "Young Poland") (Krakow: Wy- dawnictwo Literackie, 1977); Maigorzata Szpakowska, Swiatopoglad Stan istawa Ignacego Witkiewicza (The World View of Witkacy) (Wroclaw: Ossolineum, 1976); Wieshw Pawet

Szymanski, IVeosymbolizm: 0 awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych (Neosymbolism: On Avant-Garde Polish Poetry in the 1930s) (Krakow: Wydawnictwo Literackie, 1973); Kazimierz Wyka, "Wspomnienie o katastrofizmie" (The Reminiscence of the Catastrophic), in hisRzecz wyobraini (The Matter of Imagination) (Krakow: Wy- dawnictwo Literackie, 1959). 4. See Kwiatkowski, "Od katastrofizmu solarnego," pp. 256-60. 5. Ibid., p. 260.

6. It was used already by Jerzy 2utawski in his novelNa srebrnym globe (On the Sil- ver Globe) (1901), and in the interwar period will often be used in other catastrophe novels. 7. See Krystyna K�fosinska, "Katastroficzna odmiana powiesci popularnej" (The Cata- strophic Variant of the Popular Novel), in Bujnicki and Ktak, p. 69.

8. See Florian Znaniecki, Upadek cywilizacii zachodniej: Szkic z pograniczna jrlozofai kultury i socjologii (The Fall of Western Civilization: An Essay fcom the Borders of Phi- losophy of Culture and Sociology) (Poznan: Komitet Obrony Narodowej, 1921); and Marian Zdziechowski, Europa, Rosja, Azja: Szkice polityczno-literackie (Europe, Russia, Asia: Political-Literary Essays) (Vilnius: Ksiegarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa Pol- skiego, 1923).

. 9. Bogdan Mazan, "Antyutopia jako negatywna oraz utajona odmiana utopii" (Anti- utopia as a Negative and a Latent Form of Utopia), Prace Polonistyczne, 31 (1975), 87.

10. Jan Dobraczynski's novel, Wyczerpac morze (To Drain the Sea) (1961) is perhaps the only exception. It presents a fantastic vision of the destruction of Europe as a result of nuclear explosion. This fact (presented quite naively) is only a starting point for the consideration of the future of the Catholic Church, of the traditional system of values of modem Catholicism, and of a whole set of questions concerning clerical institutions.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 7 7 2
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0