Printing for Prestige? Publishing and Publications by Ming Princes Part 3

in East Asian Publishing and Society
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

Scattered throughout the realm in a great number of provincial courts, Ming imperial clansmen did not wield political or military power. Some among them therefore used their energies to publish books; indeed, the publishing activities of the Ming princes constitute one of many elements of what can be termed “princely culture.” Even though princely imprints formed an insignificant proportion of Ming publications, a large number of them have survived to our day. Based on the examination of approximately 240 such editions, this essay explores the relationships between the princes and the literati who assisted them. It raises questions central to princely publishing: How learned were the princes? What books did they publish? For which audiences and with what objectives? What are the main characteristics of princely publications? Did princes have well-defined publishing strategies? The last section of the essay addresses the heritage of Ming princely publications in the Qing dynasty.

Parts 1 and 2 of this essay were published in East Asian Publishing and Society 1:1 and 1:2. Tables will follow in the next issue.

Printing for Prestige? Publishing and Publications by Ming Princes Part 3

in East Asian Publishing and Society

Sections

References

QianshenBai白謙慎 Fu Shan’s World: The Transformation of Chinese Calligraphy in the Seventeenth Century 2003 Cambridge [Mass.] and London Harvard University Press

XinliangBai白新良LinWang王琳XiaoleiYang楊效雷 Zhengtong di Jingtai di 正統帝景泰帝 1996 Changchun Jilin wenshi chubanshe

bowuguanJinci晉祠博物館 Baoxiantang jigu fatie 寶賢堂集古法帖 2002 Beijing Wenwu chubanshe

BarnhartRichard MurckA.FongWen C. Streams and Hills under Fresh Snow attributed to Kao K’o-ming’ Words and Images: Chinese Poetry Painting and Calligraphy 1991 New York and Princeton The Metropolitan Museum of Art and Princeton University Press 223 246

BoxerC.R. South China in the Sixteenth Century 1953 London Hakluyt Society

BrookTimothy ‘Building School Libraries in the mid-Ming’ (revised version) The Chinese State in Ming Society 2005 London and New York RoutledgeCurzon 101 117

DuanCao曹端 Cao Duan ji 曹端集 2003 Beijing Zhonghua shuju

ChaffeeJohn W. Branches of Heaven: A History of the Imperial Clan of Sung China 1999 Cambridge [Mass.] and London Harvard University Press

Wing-tsitChan Neo-Confucian Terms Explained (the Pei-hsi tzu-i) 1986 New York Columbia University Press

BideChang昌彼得 ‘Mingfan keshu kao (yi)’ 明藩刻書考 (一) Xueshu jikan 學術季刊 1955 3 3 146 162

BideChang昌彼得 ‘Mingfan keshu kao (er)’ 明藩刻書考 (二) Xueshu jikan 學術季刊 1955 3 4 139 147

Woei OngChang Men of Letters Within the Passes: Guanzhong Literati in Chinese History 907-1911 2008 Cambridge [Mass.] and London Harvard University Press

ChavesJonathan The Columbia Book of Later Chinese Poetry 1986 New York Columbia University Press

GanChen陳澉 Xiyou ji yanjiu 西遊記研究 ‘Wu Cheng’en de “Jingfu jishan zhi bu” he Xiyou ji de xiezuo kanke’ 吳程恩的“荆府紀善之補”和《西游記》的寫作刊刻 Jiangsu sheng shehui kexueyuan wenxue yanjiusuo 江蘇省社會科學院文學研究所 1984 Nanjing Jiangsu guji chubanshe 206 214

GuanghongChen陳廣宏 Zhong Xing nianpu 鍾惺年譜 1993 Shanghai Fudan daxue chubanshe

QinghuiChen陳清慧 Mingshi yiwenzhi zongshi jibu zhushu kaobu’《明史藝文志》宗室集部著述考補 Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化 2008 4 61 69

YixiChen陳奕禧 Gaolan zaibi 皋蘭載筆 Gujin youji congchao 古今遊記叢鈔 1924 Shanghai Zhonghua shuju

ChiaLucille ‘Publications of the Ming Principalities: A Distinct Example of Private Printing’ Ming Studies 2006 Fall 54 24 70

ChiaLucille IdemaWilt L. ‘The Uses of Print of Ming Dynasty China: A Very Brief Survey’ Books in Numbers 2007 Hong Kong Chinese University Press 143 196

RenhuoChu褚人穫 Jianhu ji 堅瓠集 2002 1690 edition Beijing Quanguo tushuguan wenxian suowei fuzhi zhongxin

ClunasCraig ‘The Other Ming Tombs: Kings and their Burials in Ming China’ Transactions of the Oriental Ceramic Society 2005-2006 volume 70 1 16

ClunasCraig Screen of Kings: Art Power and Imperial Clan in Ming China London Reaktion Books forthcoming.

WeiCui崔巍 ‘Ming Lu Huang wang mu chutu Yuan kan guji lüeshuo’ 明魯荒王墓出土元刊古籍略說 Wenwu 文物 1983 12 84 87

BingDing丁丙 Baqianjuan lou shumu 八千卷樓書目 Xuxiu Siku quanshu 續修四庫全書 1996 vol. 921 Shanghai Shanghai guji chubanshe

BingDing丁丙 Shanben shushi cangshu zhi 善本書室藏書志 Xuxiu Siku quanshu 續修四庫全書 1996 vol. 927 Shanghai Shanghai guji chubanshe

XinfuDu杜信孚 Mingdai banke zonglu 明代版刻綜錄 1983 Yangzhou Jiangsu Guangling guji keyin she

XinfuDu杜信孚TongshuDu杜同書 Quan Ming fensheng fenxian keshu kao 全明分省分縣刻書考 2001 Beijing Xianzhuang shuju

FengshuFan范鳳書 Zhongguo sijia cangshu shi 中國私家藏書史 2001 Zhengzhou Daxiang chubanshe

LingFang ‘Les médecins laïques contre l’exorcisme sous les Ming. La disparition de l’enseignement de la thérapeutique rituelle dans le cursus de l’Institut impérial de médecine’ Extrême-Orient Extrême Occident 2002 24 31 45

SiyiFeng封思毅 Shuben kao 蜀本考 1984 Taipei Chuankangyu wenwuguan

D’EliaPasquales.j. Fonti Ricciane 1942-1949 Roma La Libreria dello Stato

ShanFu傅山 Fu Shan quanshu 傅山全書 1991 Taiyuan Shanxi renmin chubanshe

XuancongFu傅璇琮ZhuohuaXie謝灼華 Zhongguo cangshu tongshi 中國藏書通史 2001 Ningbo Ningbo chubanshe

ZengxiangFu傅增湘 Shuangjianlou shanben shumu 雙鑑樓善本書目, Shuangjianlou cangshu xuji 藏書續記, and Shuangjianlou zhencang miji mulu 珍藏秘笈目錄 Zhongguo zhuming cangshujia shumu huikan(jindai juan) 中國著名藏書家書目匯刊 (近代卷) 2005 vol. 28 Beijing Shangwu yinshuguan

RuGao高儒 Baichuan shuzhi 百川書志 2005 Shanghai Shanghai guji chubanshe

ChengGu顧誠 ‘Mingdai de zongshi’ 明代的宗室 Ming Qing shi guoji xueshu taolunhui lunwenji 明清史國際學術討論會論文集 1982 Tianjin Tianjin renmin chubanshe 89 111

YanwuGu顧炎武 Gu Tinglin wenji 顧亭林文集 2000 Taipei Sanmin shuju

YanwuGu顧炎武 Rizhilu jishi 日知錄集釋 2006 Shanghai Shanghai guji chubanshe

MengliangGuo郭孟良 ‘Shilun Mingdai zongfan de tushu shiye’ 試論明代宗藩的圖書事業 Zhengzhou daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 鄭州大學學報 (哲學社會科學版) 2002 35 4 134 138

LiangjunHe何良俊 Siyouzhai congshuo 四友齋叢說 1997 Beijing Zhonghua shuju

TangHe何瑭 He Tang ji 何瑭集 1999 Zhengzhou Zhongzhou guji chubanshe

YinglinHu胡應麟 Shaoshi shanfang bicong 少室山房筆叢 2009 Taipei, Shijie shuju

Huang Ming dianli 皇明典禮 1400 Taipei Academia Sinica manuscript copy held at the Fu Sinian Library

Huang Ming fanfu zhengling 皇明藩府政令 ca. 1510 manuscript copy held at the Taiwan National Library.

PilieHuang黃丕烈 Huang Pilie shumu tiba 黄丕烈書目題跋 Qingren shumu tiba congkan 清人書目題跋叢刊 1993 vol. 6 Beijing Zhonghua shuju

YujiHuang黃虞稷 Qianqingtang shumu (fu suoyin) 千頃堂書目(附索引) 2001 Shanghai Shanghai guji chubanshe

ZongxiHuang黃宗羲 Mingru xue’an 明儒學案 1987 Taipei Huashi chubanshe

ZongxiHuang黃宗羲 Huang Zongxi quanji 黃宗羲全集 2005 Hangzhou Zhejiang guji chubanshe

SusumuInoue井上進 ‘Zōsho to dokusho’ 藏書と讀書 Tōhō gakuhō 東方學報 1990 March 62 409 445

SusumuInoue井上進 Hokkei jigi hanpon kō’ 北溪字義版本考 Tōhō gaku 東方學 1990 July 80 111 125 rpt. in Shorin no chōbō pp. 370-90.

SusumuInoue井上進 Chūgoku shuppan bunka shi 中國出版文化史 2002 Nagoya Nagoya daigaku shuppankai

SusumuInoue井上進 Shorin no chōbō. Dentō Chūgoku no shomotsu sekai 書林の眺望—伝統中國の書物世界 2006 Tokyo Heibonsha

JangScarlett RobinsonDavid ‘The Eunuch Agency Directorate of Ceremonial and the Ming Imperial Publishing Enterprise’ Culture Courtiers and Competition. The Ming Court (1368-1644) 2008 Cambridge [Mass.] and London Harvard University Press 116 185

ZhenyiJi季振宜 Ji Cangwei cang shumu 季滄葦藏書目 Congshu jicheng chubian 叢書集成初編 1935 Shanghai Shanghai Shangwu yinshuguan fasc. 37.

HongnamKim The Life of a Patron: Zhou Lianggong (1612-1672) and the Painters of Seventeenth-Century China 1996 New York China Institute in America

HiromitsuKobayashi小林宏光 ‘Publishers and their Hua-p’u in the Wanli Period: the Development of the Comprehensive Painting Manual in the Late Ming’ Gugong xueshu jikan 故宮學術季刊 2004 22 2 167 198

FushunLai賴福順 Qingdai Tianlu linlang cangshu yinji yanjiu 清代天祿琳琅藏書印記研究 1991 Taipei Zhongguo wenhua daxue chubanbu

LamJoseph S.C. RobinsonDavid ‘Imperial Agency in Ming Music Culture’ Culture Courtiers and Competition. The Ming Court (1368-1644) 2008 Cambridge [Mass.] and London Harvard University Press 269 320

LeungAngela Ki-che SmithPaul Jakovvon GlahnRichard ‘Medical Learning from the Song to the Ming’ The Song-Yuan-Ming Transition in Chinese History 2003 Cambridge [Mass.] and London Harvard University Press 374 398

LévyAndré Cheng’enWu La Pérégrination vers l’Ouest (Xiyou ji) 1991 Paris nrf Gallimard [Bibliothèque de la Pléiade]

GuoqingLi李國慶 Mingdai kangong xingming suoyin 明代刊工姓名索引 1998 Shanghai Shanghai guji chubanshe

QingLi李清 Sanyuan biji 三垣筆記 1997 Beijing Zhonghua shuju

RuiliangLi李瑞良 Zhongguo gudai tushu liutong shi 中國古代圖書流通史 2000 Shanghai Shanghai renmin chubanshe

ZhizhongLi李致忠 Lidai keshu kaoshu 歷代刻書考述 1989 Chengdu Ba-Shu shushe

ZhizhongLi李致忠 Gudai banyin tonglun 古代版印通論 2000 Beijing Zijincheng chubanshe

DaonanLiao廖道南 Chuji 楚紀 Beijing tushuguan guji zhenben congkan 北京圖書館古籍珍本叢刊 vol. 7 Beijing Shumu wenxian chubanshe, n.d.

HuiruLin林慧如 Mingdai yiwen 明代軼聞 Mingdai yeshi congshu 明代野史叢書 2002 Beijing Beijing guji chubanshe

QingzhangLin林慶彰 ‘Mingdai de Han Song xue wenti’ 明代的漢宋學問題 Mingdai jingxue yanjiu lunji 明代經學研究論集 1986 1994 Taipei Wenshizhe chubanshe 1 31

QingzhangLin林慶彰 ‘Zhu Mujie ji qi Shoujing tu’ 朱睦 [木挈] 及其《授經圖》 Mingdai jingxue yanjiu lunji 明代經學研究論集 1993 1994 Taipei Wenshizhe chubanshe 213 248

Jiu’anLiu劉九庵 ‘Zhu Tan mu chutu huajuan de jige wenti’ 朱檀墓出土畫卷的幾個問題 Wenwu 文物 1972 8 64 66

RuoyuLiu劉若愚 Neiban jingshu jilüe 內板經書紀略 (juan 18 of Zhuozhongzhi 酌中志) Mingdai shumu tiba congkan 明代書目題跋叢刊 1994 Beijing Shumu wenxian chubanshe 613 617

XinyuanLu陸心源 Bisonglou cangshu zhi 皕松樓藏書志 and xuzhi 續志 Xuxiu Siku quanshu 續修四庫全書 1996 928-929 Shanghai Shanghai guji chubanshe

GuihuanLuo羅桂環 Jiuhuang bencao zai Riben de chuanbo’ 《救荒本草》在日本的傳播 Zhongguo shi yanjiu dongtai 中國史研究動態 1984 8 29 31

GuihuanLuo羅桂環 ‘Zhu Su he ta de Jiuhuang bencao’ 朱橚和他的《救荒本草》 Ziran kexue shi yanjiu 自然科學史研究 1985 4 2 189 194

Chor-kinMa馬楚堅 Weng Wanda shengping yu sixiang (1498-1552) / The Life and Thought of Weng Wanda (1498-1552) 1998 University of Hong Kong Ph.D. dissertation.

JixingMa馬繼興 Zhongyi wenxian xue 中醫文獻學 1990 Shanghai Shanghai kexue jishu chubanshe

McDermottJoseph P. BrokawCynthia J.Kai-wingChow ‘The Ascendance of the Imprint in China’ Printing and Book Culture in Late Imperial China 2005 Berkeley, Los Angeles, London University of California Press 55 104

McDermottJoseph P. McDermottJoseph P. ‘The Ascendance of the Imprint in China’ A Social History of the Chinese Book 43 81

McDermottJoseph P. McDermottJoseph P. ‘Distribution of Books and Literati Culture’ A Social History of the Chinese Book 83 114

McDermottJoseph P. A Social History of the Chinese Book 2006 Hong Kong Hong Kong University Press

QuansunMiao繆荃孫 Yifeng cangshu ji 藝風藏書記 2007 Shanghai Shanghai guji chubanshe

YongheMiao繆咏禾 Mingdai chuban shigao 明代出版史稿 2000 Nanjing Jiangsu renmin chubanshe

MurrayJulia K. ‘Illustrations of the Life of Confucius: their Evolution, Functions, and Significance in Ming China’ Artibus Asiae 1997 vol. LVII 3/4 73 134

MurrayJulia K. WilsonThomas A. ‘Various Views of the Sage: Illustrated Narratives of the Life of Confucius’ On Sacred Grounds. Culture Society Politics and the Formation of the Cult of Confucius 2002 Cambridge [Mass.] and London Harvard University Press 222 264

MurrayJulia K. BrokawCynthia J.Kai-wingChow ‘Didactic Illustrations in Printed Books’ Printing and Book Culture in Late Imperial China 2005 Berkeley, Los Angeles, London University of California Press 417 450

MurrayJulia K. Mirror of Morality. Chinese Narrative Illustration and Confucian Ideology 2007 Honolulu University of Hawaii Press

NienhauserWilliam H.jr. The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature 1986 Bloomington Indiana University Press

ChengbiPan潘承弼TinglongGu顧廷龍 Mingdai banben tulu chubian 明代版本圖錄初編 1941 Taipei Yiwen yinshuguan reprint n.d.

PlaksAndrew H. The Four Masterworks of the Ming Novel 1987 Princeton Princeton University Press

DaxinQian錢大昕 Zhuting xiansheng riji chao 竹汀先生日記鈔 Jiading Qian Daxin quanji 嘉定錢大昕全集 1997 vol. 8 Nanjing Jiangsu guji chubanshe

HaiyueQian錢海岳 Nan Ming shi 南明史 2006 Beijing Zhonghua shuju

QianyiQian錢謙益 Liechao shiji xiaozhuan 列朝詩集小傳 1985 Taipei Shijie shuju

QianyiQian錢謙益 Muzhai youxue ji 牧齋有學記 1996 Shanghai Shanghai guji chubanshe

ZengQian錢曾 TingfenGuan管庭芬YuZhang章鈺 Dushu minqiu ji jiaozheng 讀書敏求記校證 2007 Shanghai Shanghai guji chubanshe

Qinqu jicheng 琴曲集成 1963 vol. 1 Beijing Zhonghua shuju 1st series

MianliangQu瞿冕良 Zhongguo guji banke cidian 中國古籍版刻辭典 [1999] 2003 Jinan Qi-Lu shushe

YongQu瞿鏞 Tieqin tongqian lou cangshu mulu 鐵琴銅劍樓藏書目錄 Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書 1996 vol. 926 Shanghai Shanghai guji chubanshe

Quan Ming ci 全明詞 2004 Beijing Zhonghua shuju

Quan Ming ci bubian 全明詞補編 2007 Hangzhou Zhejiang daxue chubanshe

Quan Ming sanqu 全明散曲 1994 Jinan Qi-Lu shushe

Rumeng lu 如夢錄 1984 Zhengzhou Zhongzhou guji chubanshe (author unknown)

HaogengRuan阮浩耕 Zhongguo gudai chaye quanshu 中國古代茶葉全書 1999 Hangzhou Zhejiang sheying chubanshe

DefuShen沈德符 Wanli yehuobian 萬歷野獲編 2004 Beijing Zhonghua shuju

KaneyoshiShibue澀江全善TatsuyukiMori森立之 Keiseki hōkoshi 經籍訪古志 (preface dated 1885; no publisher or publication date).

DerongSu蘇德榮 ‘Mingdai zongshi wenhua ji qi shehui yingxiang’ 明代宗室文化及其社會影響 Henan shifan daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 河南師範大學學報 (哲學社會科學版) 1996 23 4 21 24

MingzhiQin秦明智ZufanXu徐祖蕃 Sufu ben: Ming ta Sufu ben Chunhua getie 明拓肅府本淳化閣帖 [1988] 1996 Lanzhou Gansu renmin chubanshe

QifengSun孫奇逢 Zhongzhou renwu kao 中州人物考 Sun Qifeng ji 孫奇逢集 2003 vol. 2 Zhengzhou Zhongzhou guji chubanshe 1 261

XingyanSun孫星衍 Pingjinguan jiancang ji 平津館鑒藏記 Congshu jicheng chubian 叢書集成初編 1936 Shanghai Shangwu yinshuguan fasc. 51.

Tacchi VenturiPietro Opere storiche del P. Matteo Ricci S.I. volume secondo: le lettere dalla Cina 1913 Macerata Premiato stabilimento tipografico

MototaneTanba丹波元胤 Zhongguo yiji kao 中國醫籍考 1956 Beijing Renmin weisheng chubanshe

QianTan談遷 Guoque 國榷 1988 Beijing Zhonghua shuju

YinTang唐寅 Tang Bohu quanji 唐伯虎全集 2001 Hangzhou Zhongguo meishu xueyuan chubanshe

Tianshui bingshan lu 天水冰山錄 Congshu jicheng chubian 叢書集成初編 1935 Shanghai Shanghai Shangwu yinshuguan fasc. 1503.

TrigaultNicolas Histoire de l’expédition chrétienne au royaume de la Chine 1582-1610 1978 Paris Desclée de Brouwer

Tsuen-hsuinTsien錢存訓 NeedhamJoseph Paper and Printing Science and Civilisation in China 1985 vol. 5 1 Cambridge Cambridge University Press

UnschuldPaul U. Medicine in China: A History of Pharmaceutics 1986 Berkeley and Los Angeles University of California Press

UspenskyVladimir L. Prince Yunli (1697-1738) Manchu Statesman and Tibetan Buddhist 1997 Tokyo Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa

Wanjuantang shumu 萬卷堂書目: Zhu Mujie Mingdai shumu tiba congkan 明代書目題跋叢刊 1994 Beijing Shumu wenxian chubanshe 1065 1103

WangRichard G. ‘Ming Princes and Daoist Ritual’ T’oung Pao 2009 XCV 51 119 fasc. 1-3

LiminWang王利民 Boda zhi zong—Zhu Yizun zhuan 博大之宗—朱彝尊傳 2006 Hangzhou Zhejiang renmin chubanshe

ShizhenWang王世貞 Yanshantang bieji 弇山堂別集 [1985] 2006 Beijing Zhonghua shuju

XianWang汪憲 Zhenqitang shumu 振綺堂書目 Zhongguo zhuming cangshujia shumu huikan (Ming Qing juan) 中國著名藏書家書目匯刊 (明清卷) 2005 vols. 21-22 Beijing Shangwu yinshuguan

ZhongminWang王重民 ‘Zhongguo muluxue shiliao (yi)’ 中國目錄學史料 (一) Jilinsheng tushuguan xuehui huikan 吉林省圖書館學會會刊 1981 2 61 66

ZhongminWang王重民 Zhongguo shanbenshu tiyao 中國善本書提要 1983 Shanghai Shanghai guji chubanshe

ZhongminWang王重民 Zhongguo shanbenshu tiyao bubian 中國善本書提要補編 1997 Beijing Beijing tushuguan chubanshe

YinruWei魏隱儒 Zhongguo guji yinshua shi 中國古籍印刷史 [1984] 1988 Beijing Yinshua gongye chubanshe

WeidnerMarsha WeidnerMarsha ‘Imperial Engagements with Buddhist Art and Architecture: Ming Variations on an Old Theme’ Cultural Intersections in Later Chinese Buddhism 2001 Honolulu University of Hawaii Press 117 144

LianxiWeng翁連溪 Zhongguo guji shanben zongmu 中國古籍善本總目 2005 Beijing Xianzhuang shuju

WuK.T. ‘Ming Printing and Printers’ Harvard Journal of Asiatic Studies 1943 February 7 3 203 260

JihuaWu吳緝華 ‘Lun Mingdai zongfan renkou’ 論明代宗藩人 Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jikan 中央研究院歷史語言研究所集刊 1970 September 41 3 1 32 rpt. in Wu Jihua Mingdai shehui jingji shi luncong 明代社會經濟史論叢 (Taipei: Xuesheng shuju 1970) pp. 125-78.

ShouyangWu吳壽暘 Baijinglou cangshu tiba ji 拜經樓藏書題跋記 2007 Shanghai Shanghai guji chubanshe

ZhaozheXie謝肇淛 Wuzazu 五雜俎 2009 Shanghai Shanghai shudian

ZhenXie謝榛 Xie Zhen quanji jiaojian 謝榛全集校箋 2003 Nanjing Jiangsu guji chubanshe

Xuba jilu: Guoli zhongyang tushuguan shanben xuba jilu 國立中央圖書館善本序跋集錄 1993-1994 Taipei Guoli zhongyang tushuguan

QianxueXu徐乾學 Chuanshilou shumu 傳是樓書目 Zhongguo zhuming cangshujia shumu huikan (Ming Qing juan) 中國著名藏書家書目匯刊 (明清卷) 2005 vols. 17-18 Beijing Shangwu yinshuguan

QinXu徐沁 BinhongHuang黃賓虹ShiDeng鄧實 Minghualu 明畫錄 Meishu congshu 美術叢書 1997 Nanjing Jiangsu guji chubanshe 1723 1760

WeiXu徐渭 Xu Wei ji 徐渭集 [1983] 1999 Beijing Zhonghua shuju

EnshouYang楊恩壽 Ciyu conghua 詞餘叢話 (Guangxu-era edition)

ShicongYang楊士聰 Yutang huiji 玉堂薈記 Congshu jicheng jianbian 叢書集成簡編 1966 Taipei Shangwu yinshuguan fasc. 735.

YiqingYang楊一清 Yang Yiqing ji 楊一清集 2001 Beijing Zhonghua shuju

ChangchiYe葉昌熾 Cangshu jishi shi 藏書紀事詩 1980 Taipei Shijie shuju

DehuiYe葉德輝 Shulin qinghua 書林清話 1999 Beijing Beijing Yanshan chubanshe

DehuiYe葉德輝 Xiyuan dushu zhi 郋園讀書志 Ye Dehui ji 葉德輝集 2007 vol. 3 Beijing Xueyuan chubanshe

ShengYe葉盛 Shuidong riji 水東日記 1997 Beijing Zhonghua shuju

WanwooYi이완우 ‘Anp’yŏng Tae’gun Yi Yong-ŭi munye hwaltung-gwa sŏye’ 安平大君 李瑢의 文藝活動과 書藝 Misul sahak yŏn’gu 美術史學研究 2005 24 1 73 115

Chün-fang Kuan-yin: The Chinese Transformation of Avalokiteśwara 2001 New York Columbia University Press

JiaxiYu余嘉錫 Juletang yiwen mulu kao’ 聚樂堂藝文目錄考 Yu Jiaxi lunxue zazhu 余嘉錫論學雜著 1962 Beijing Zhonghua shuju 560 563

ShuchunYu余述淳 ‘Mingdai fanwang de zhushu yu keshu’ 明代藩王的著書與刻書 Chizhou shizhuan xuebao 池州師專學報 2003 17 1 78 80

TongliYuan袁同禮 ‘Mingdai sijia cangshu gailüe’ 明代私家藏書概略 Tushuguan xue jikan 圖書館學季刊 1927 2 1 1 8

JuzhengZhang張居正 ShunhuiZhang Zhang Juzheng ji 張居正集 1994 vol. 2 Wuhan Hubei renmin chubanshe (shudu 書牘)

MingfuZhang張明富 ShuTianYuxiangWangChangshunDu ‘Mingdai zongxue shezhi shijian kaobian’ 明代宗學設置時間考辨 Di shiyi jie Mingshi guoji xueshu taolunhui lunwen ji 第十一屆明史國際學術討論會論文集 2007 Tianjin Tianjin guji chubanshe 392 398

MingfuZhang張明富 ‘Shilun Mingdai zongxue shezhi de yuanyin’ 試論明代宗學設置的原因 Shixue yuekan 史學月刊 2008 5 48 58

XiuminZhang張秀民 QiHan韓琦 Zhongguo yinshua shi 中國印刷史 2006 Hangzhou Zhejiang guji chubanshe

XiuminZhang張秀民QiHan韓琦 Zhongguo huozi yinshua shi 中國活字印刷史 1998 Beijing Zhongguo shuji chubanshe

YuchunZhang張玉春 ‘Shiji’ banben yanjiu 《史記》版本研究 2001 Beijing Shangwu yinshuguan

YuchunZhang張玉春SanyuYing應三玉 Shiji banben ji sanjia zhu yanjiu 史記版本及三家注研究 Shiji yanjiu jicheng 史記研究集成 2005 vol. 12 Beijing Huawen chubanshe

QianZhao趙前ZhiqingZhang張志清 ‘Book Publishing by the Princely Household during the Ming Dynasty. A Preliminary Study’ The East Asian Library Journal 2001 X 1 85 128

QianZhao趙前 JiyuRen任繼愈 Zhongguo banben wenhua congshu 中國版本文化叢書 Mingben 明本 2003 Nanjing Jiangsu guji chubanshe

QianZhao趙前 Mingdai banke tudian 明代版刻圖典 2008 Beijing Wenwu chubanshe

LihuaZheng鄭利華 Wang Shizhen yanjiu 王世貞研究 2002 Shanghai Xuelin chubanshe

XiaoZheng鄭曉 Jinyan 今言 1997 Bejing Zhonghua shuju

ZhenduoZheng鄭振鐸 Xidi shuba 西諦書跋 1998 Beijing Wenwu chubanshe

Beijing tushuguan Zhongguo banke tulu 中國版刻圖錄 1961 Beijing Wenwu chubanshe

XingZhong鍾惺 Yinxiuxuan ji 隱秀軒集 1992 Shanghai Shanghai guji chubanshe

HongzuZhou周弘祖 Gujin shuke 古今書刻 2005 Shanghai Shanghai guji chubanshe

HuiZhou周暉 Jinling suoshi 金陵瑣事 2007 Nanjing Nanjing chubanshe

XinhuiZhou周心慧 Zhongguo gudai banke banhua shi lunji 中國古代版刻版畫史論集 [1998] 2001 Beijing Xueyuan chubanshe

XinhuiZhou周心慧 Mingdai banke tushi 明代版刻圖釋 [1998] 2003 Beijing Xueyuan chubanshe

GuozhenZhu朱國禎 Yongchuang xiaopin 湧幢小品 Mingdai biji xiaoshuo daguan 明代筆記小說大觀 2005 Shanghai Shanghai guji chubanshe 3101 3879

YizunZhu朱彝尊 Pushuting ji 曝書亭集 1989 Taipei Shijie shuju

YizunZhu朱彝尊 Mingshi zong 明詩綜 1989 Taipei Shijie shuju

YizunZhu朱彝尊 Jingzhiju shihua 靜志居詩話 [1990] 2006 Beijing Renmin wenxue chubanshe

Zongfan tiaoli 宗藩條例 Beijing tushuguan guji zhenben congkan 北京圖書館古籍珍本叢刊 1565 vol. 59 Beijing Shumu wenxian chubanshe (n.d.)

227

In 1604he organized in Nanjing a huge literary meeting attended by Zhang Xianyi 張獻翼 and the famous courtesan Ma Xianglan 馬湘蘭. See Qian Qianyi Liechao shiji xiaozhuan 471. The Mingshi introduces him as the “only literatus” among the otherwise brutal scions of the house of Qi (there has in fact been at least one other Zhu Qingsi who left a collection). See MS 116/3574. Of Zhu Qingcai’s writings only a postface to the Zhenshanzhai yinyin 珍善齋印印 a seal album from the Huizhou seal carver Wu Jiong published in the 1610s has been preserved.

235

See for example Ye DehuiShulin qinghua127; K.T. Wu “Ming Printing and Printers” 238; Chang Bide “Mingfan keshu kao (yi)” 146; Zhongguo banke tulu ce 1 71; Tsien Tsuen-hsuin Paper and Printing 178; Zhang Xiumin Zhongguo yinshua shi 292; Zhao Qian Mingben 28; Zhou Xinhui Zhongguo gudai banke banhua shi lunji 248; etc.

238

See Chan Wing-tsitNeo-Confucian Terms Explained242; Inoue ‘‘Hokkei jigi hanpon kō” 118-21 or Shorin no chōbō 381-84.

242

Chen YixiGaolan zaibi23.

245

See Tsien Tsuen-hsuinPaper and Printing178; Zhou Hongzu Gujin shuke 382.

263

Nienhauser ed.The Indiana Companion759.

266

UnschuldMedicine in China82 128 130-31.

273

In 1546the prince specified that since the blocks had deteriorated he was taking advantage of their restoration (or total or partial recutting) to have the text revised. In 1616 the blocks had disappeared and new ones had to be made from two old copies of the book. The preface adds that half of the blocks were modified.

275

Details are as follows. In 1533an unspecified prince of the house of Zhou reprinted several of Zhu Youdun’s writings under the titles Chengzhai lu 誠齋錄 and Chengzhai xinlu 新錄 (see Xuxiu Siku quanshu 1328:93-652). Zhu Gongrui from the house of Ruichang/Ning reprinted Zhu Quan’s Shenyin 神隱 (see Siku quanshu cunmu congshu zibu 260:1-81). And in 1553 Zhu Chenfang from the house of Yichun/Ning reprinted a collection of several Meihua baiyong 梅花百詠 including that of Zhu Quan (see note 255). I suspect the unspecified prince who reprinted Zhu Youdun in 1533 to be Zhu Angong from the house of Ruyang. Several converging clues exist. First Zhu Angong’s known activities as a publisher coincide in time with date of the reprints (he published the Jishizhu in 1536). Second the quality of the 1533 engraving of Chengzhai lu and Chengzhai xinlu is as crude as that in the Jishizhu and the characters are in the same font-style. Finally the preface to the 1533 reprint is signed by Jingzhai 敬齋 which resembles Jingdezhai 敬德齋 the name of Zhu Angong’s studio (as seen in the signature in the Jishizhu).

282

One of 1597one of 1604 and one of 1613 (there may have been one as early as 1588-89). In each new edition more poems were included. Prose-texts were also appended.

288

Chia“Publications of the Ming Principalities” 45-46.

291

Zhao QianMingdai banke tudian20.

297

Zhou XinhuiZhongguo gudai banke banhua shi lunji281; Mingdai banke tushi introd. 27.

302

Chang Bide“Mingfan keshu kao (yi)” 150; Chia “The Uses of Print of Ming Dynasty China” 195 n. 33. Similarly Furongshe yin gao the collection of Zhu Duokui’s “literary society” was cut by He Yide 何一德 a Suzhou cutter. It is however impossible to know if the cutting was done in Suzhou (as is likely) or in Nanchang where the prince resided. The same remark can be made for the 1613 augmented edition of Meixuexuan shigao the work of princes of the house of Qin (Xi’an) cut by Nanjing cutters. Canghai pisha ji 滄海披沙集 the collection of a prince of Qinshui/Shen based in Lu’an was cut in Suzhou as well. The writings included in this collection had previously been cut in the prince’s studio Xunxue shuyuan but when the prince decided to put them together he had the cutting done in Suzhou. See the entry in SKQSZM 2479 (it may well be that Suzhou cutters were summoned to Shanxi but since the collection is lost we cannot check on what grounds the entry in SKQSZM was written). Generally speaking it seems that beginning at the end of the sixteenth century and in the early seventeenth century princes had their publications more frequently cut in Jiangnan where thanks to the publishing boom centered in that region the best workers were to be found.

303

Wang ZhongminZhongguo shanbenshu tiyao282. In his preface prince Zhu Huaijuan states that he found a “fine edition” (jiaben 嘉本) of the text which he ordered to be reprinted (fanke 翻刻). The 1461 edition was augmented and revised by Bao Ning a descendant of the author. The Baos were from Huizhou.

306

For other examples see Chia“Publications of the Ming Principalities” 40.

307

Xie ZhaozheWuzazu132. The princely fatie are dealt with in Craig Clunas’s forthcoming Screen of Kings chapter 3. The huapu i.e. the Huafa dacheng is mentioned in chapter 4.

310

See Zhu Zhan’s own preface (1398) to the Wenzhang leixuan in Siku quanshu cunmu congshu jibu 290:159-60. In 1398 Zhu Zhan had not taken possession of his fief of Ningxia yet but was in Weizhou not very far away. The production of such an anthology in such remote region and so hostile an environment is puzzling. I wonder whether Zhu Zhan had not actually compiled Wenzhang leixuan while still in Nanjing. Indeed questions about the sites of publication for all the publisher-princes among Zhu Yuanzhang’s sons must be raised. See Zhao Qian “Book Publishing by the Princely Household during the Ming Dynasty” 97 (Zhao is convinced that Zhu Zhan compiled and printed his anthology in Ningxia and considers it an outstanding achievement).

311

See Zhu Yinsu’s preface (1539) to Yunxian ji 雲仙集.

312

See Cao Lian’s preface (1556) to Zhonglian suigao/wenlüe 種蓮歲稿/文略.

314

Zhu YizunJingzhiju shihua9. This collection had been printed (see Appendices 2 and 7.3).

324

I do not agree here with Chia“Publications of the Ming Principalities” 37 43.

328

Huang ZongxiMingru xue’an p. 29; DMB pp. 626-27.

331

Zhu Houyu“Qi ban shuji zou 乞頒書籍奏,” in Jujingtang ji3/17b-18a.

332

See his preface quoted by Ding BingShanben shushi cangshu zhi210.

334

See the prince’s preface (1509) and the final note by Zhou Yao (1507) the princely house judge who was responsible for the publication. Zhou’s note further specifies that this new edition was done by collating all the editions (zhuben canhu 諸本參互). Blank spaces were inserted in the text at dubious places or wherever information could not be cross-checked “waiting for those who know to correct.”

341

In 1545Chao Li 晁栗 while serving in the Hanlin Academy as corrector found in the Hanlin or the Grand Secretariat library a copy of Fazang suijin lu by his ancestor Chao Jiong 晁迥 (Chao Li himself was a bibliophile whose collection was catalogued in Chongwentang shumu). He dated it to the Song on the basis of the taboo characters and copied it. Proximity may explain why the prince took up this text: Chao Li was from Kaizhou close to Zhangde seat of the Zhao court. It is impossible to know however whether Chao Li had the manuscript printed earlier by another publisher (the princely edition in this case would be merely a reprint). The only date—1546—that appears on the princely edition is in the note by Chao Li that comes right after all the biographical data on Chao Jiong and explains Chao Li’s work on the text.

357

Zhu YizunPushuting ji428.

364

See Qian DaxinZhuting xiansheng riji chao12 24; Sun Xingyan Pingjinguan jiancang ji 39 42 43 75-76 76-77; Huang Pilie Huang Pilie shumu tiba 95 141 213-15 312 328-29; Ding Bing Shanben shushi cangshu zhi 171 174-75 210 219 336 344 344-45 357 398-99 420-21 576 615 631 638; Lu Xinyuan Bisonglou cangshu zhi 928:55-56 467 545-51 575 600 and 929:71 (three entries) 636 681; Miao Quansun Yifeng cangshu ji 368 376 377; Ye Dehui Xiyuan dushu zhi 23 65 124-25 143 180 184-85 376-77 386 387 391; Fu Zengxiang Shuangjianlou shanben shumu Shuangjianlou cangshu xuji and Shuangjianlou zhencang miji mulu 8 30 33 156 163 199 201 239 251 420-21 478-79 479 480 481; Zheng Zhenduo Xidi shuba fig. 32 and pp. 109 136. Very often these entries as is known were originally colophons that these bibliophiles inscribed on the books in their possession. Although I have used them in my research I here spare the reader the mass of data that can be drawn from their reading. These data are particular to each princely edition and thus fall more properly within the domain of banbenxue; they deserve a place in a critical bibliography of princely publications.

366

See for instance SKQSZM 2383.

372

McDermott“Distribution of Books and Literati Culture” 84-94.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 18 18 12
Full Text Views 5 5 5
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0