From Chinese Precious Scrolls to Vietnamese True Scriptures: Transmission and Adaptation of the Miaoshan Story in Vietnam

In: East Asian Publishing and Society
View More View Less
 • 1 Institute of Sino-Nôm Studies, Vietnam Academy of Social Sciences
 • 2 National Institute for Advanced Humanistic Studies, Fudan University

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

€25.00$30.00

Abstract

This article deals with the process of adaptation of Chinese precious scrolls (baojuan) vernacular narratives in Vietnam in the period from the 18th to the early 20th centuries, with the example of the Princess Miaoshan story, which served the popular hagiography of Bodhisattva Guanyin (V. Quan Âm). This story was featured in several baojuan texts of the 15th-19th centuries that were transmitted from China to Vietnam in the 18th and 19th centuries. Several Vietnamese adaptations, both in Hán văn and in the indigenous language, transcribed in Nôm characters, were circulated in the printed form. We have collected these adaptations and undertaken a comparative study of the texts, demonstrating the complex nature of the literary exchange between vernacular literature with religious themes in Vietnam and China. We examine the place of these adaptations in traditional Vietnamese culture and demonstrate the differences in the social background of the original Chinese baojuan and their Vietnamese adaptations.

 • Bạch y Quan Âm quá hải hiện tướng thần thông kinh 白衣觀音過海現相神通經. Woodblock printing made in Thiên Trù Monastery in Hà Tây Province, 1898 (reprinted in 1905). ISNS, A.2479.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xiangshan baojuan: Dabei Guanshiyin pusa Xiangshan baojuan 大悲觀世音菩薩香山寳卷. Woodblock printing made in the Báo Ân Pagoda 報恩寺, Hanoi, 1772. ISNS, A.1439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guangye shanren 廣野山人. Guanyin jidu benyuan zhenjing 觀音濟渡本愿真經. Yunyi 雲邑: Peixianzhai 培賢齋, 1856. Photocopy of a printed edition at Waseda University Library, Tokyo.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guangye shanren 廣野山人. Guanyin jidu benyuan zhenjing 觀音濟渡本愿真經 (V. Quan Âm tế độ bản nguyện chân kinh). Woodblock printing made in the Tam Thánh Temple 三聖廟, Ngọc Sơn Temple 玉山祠, Hanoi, 1887. ISNS, AC.154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huân tu kinh bảo quyển 熏修經寶卷. A manuscript from Wanwei 澫尾 Village, Dongxing 東興 of Guangxi-Zhuang Autonomous Region in PRC; date unknown.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hương Sơn Linh Cảm Quan Âm phật sự tích diễn âm 香山靈感觀音佛事跡演音. Woodblock printing made in the Lý Quốc Sư Temple 李國師祠, Hanoi, 1904. ISNS, AB.111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hương Sơn truyện nhật trình hành ca 香山傳日程行歌. Woodblock printing by Quán Văn Đường 觀文堂 publishers, Hanoi, 1916. VNL, R.661.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiều, Oánh Mậu 喬瑩懋. Hương Sơn Quan Âm chân kinh tân dịch 香山觀音真經新譯. Woodblock printing, 1909, place unknown. ISNS, AB.271.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lưu Hương diễn nghĩa bảo quyển 劉香演義寶卷. Woodblock edition of 1908, place unknown; now kept in Hội Khánh Pagoda 會慶寺, Bình Dương Province, Vietnam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thích, Chân Nguyên (Tuệ Đăng) 釋真源 (慧燈). Nam Hải Quan âm Bản hạnh Quốc ngữ diệu soạn/tuyển 南海觀音本行國語妙撰. Woodblock edition printed in Kim Cổ Canton, Thuận Mỹ District, Hà Tây Province, 1850. ISNS, AB.550.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thích, Chân Nguyên (Tuệ Đăng) 釋真源 (慧燈). Thái tử Đạt Na thị Quang Minh vương cổ Phật xuất thế 太子達那是光明王古佛出世. Woodblock edition printed in Hanoi in 1830. ISNS, AB.374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thích, Chân Nguyên (Tuệ Đăng) 釋真源 (慧燈). Hồng mông tạo hoá chư duyên bản hạnh 洪濛造化諸緣本性. Woodblock edition printed in Hanoi during the Minh Mạng reign (1820-1841). ISNS, AB.322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thích, Chân Nguyên (Tuệ Đăng) 釋真源 (慧燈). Yên Tử sơn Trúc Lâm Trần triều Thiền tông truyền tâm quốc ngữ hạnh 安子山竹林陳朝禪宗傳心國語行. Third printing from woodblocks kept at Vĩnh Nghiêm Pagoda 永嚴寺, Bắc Giang Province, 1932; collected by Nguyễn Tô Lan. Similar edition in ISNS, AB.562.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • , Quán Phủ 武冠甫. Hương Tích động nhật trình 香跡洞日程. Manuscript, date unknown. VNL, R.1944.

 • Yoshioka Yoshitoyo 吉岡義豊. ‘Kenryū han Kōzan hōkan (fukusei) fu kaisetsu’ 乾隆版《香山寶卷》(覆製)付解説, in Yoshioka Yoshitoyo and Michel Soymié, eds, Dōkyō kenkyū 道教研究 (Tokyo: Henkyōsha, 1971), 4. 122-126; reprinted in Yoshioka Yoshitoyo chosakushū 吉岡義豊著作集 (Tokyo: Gogatsu Shobō, 1988-1990), 4. 245-405.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhuhong 褚宏. Yunqi fahui 雲棲法彙. Nanjing: Jinling kejingchu, 1897.

 • Berezkin, Rostislav. ‘The development of the Mulian story in baojuan texts (14th-19th centuries) in connection with the evolution of the genre’, unpublished Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berezkin, Rostislav. ‘On the survival of the traditional ritualized performance art in modern China: a case of telling scriptures by Yu Dingjun in Shanghu Town area of Changshu City in Jiangsu Province’, Minsu quyi 民俗曲藝 181.9 (2013): 103-156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berezkin, Rostislav. ‘On the performance and ritual aspects of the Xiangshan baojuan: a case study of religious assemblies in the Changshu area’, Hanxue yanjiu 漢學研究 33.3 (2015): 307-344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berezkin, Rostislav and Nguyễn Tô Lan. ‘On the earliest version of the Miaoshan-Guanyin story in Vietnam: an adaptation of a Chinese narrative in the Nôm script’, Journal of Social Sciences and Humanities (University of Social Sciences, Hanoi) 2.5 (2016): 552-563.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berezkin, Rostislav and Boris L. Riftin. ‘The earliest known edition of the Precious scroll of Incense Mountain and the connections between precious scrolls and Buddhist preaching’, T’oung Pao 99 (2013): 445-499.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Che Xilun 車錫倫. Zhongguo baojuan zongmu 中國寳卷縂目 (Beijing: Yanshan shuju, 2000).

 • Che Xilun 車錫倫. Zhongguo baojuan yanjiu 中國寶卷研究 (Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe, 2009).

 • Chen Yiyuan 陳益源. Zhong-Yue Hanwen xiaoshuo yanjiu 中越漢文小說研究 (Hong Kong: Dongya wenhua chubanshe, 2007).

 • Đỗ Phương Quỳnh. Traditional festivals in Vietnam (Hanoi: Thế Giới Publishers, 1995).

 • Đỗ Thiện. Vietnamese supernaturalism: views from the southern region (London: Routledge, 2003).

 • Dror, Olga. Cult, culture, and authority: Princess Liễu Hạnh in Vietnamese history (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2007).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dudbridge, Glen. The legend of Miao-shan (revised edition) (New York: Oxford University Press, 2004).

 • Durand, Maurice. Technique et panthéon des médiums Viêtnamiens (Đồng) (Paris: Publications de l’École française d’Extrême-Orient, 1959).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goossaert, Vincent, and David A. Palmer. The religious question in modern China (Chicago: University of Chicago Press, 2011).

 • Văn Tấn. Buddhist temples in Vietnam (Hanoi: Khoa học Xã hội Publishing House, 1993).

 • Hoskins, Janet. The Divine eye and the diaspora: Vietnamese syncretism becomes transpacific Caodaism (Honolulu: Hawai’i University Press, 2015).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Idema, Wilt L. ‘The Filial parrot in Qing dynasty dress: a short discussion of the Yingge baojuan (Precious scroll of the parrot)’, Journal of Chinese religions 30 (2002): 77-96.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Idema, Wilt L. (trans.). Personal salvation and filial piety: two precious scroll narratives of Guanyin and her acolytes (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2008).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Idema, Wilt L. (ed., trans.). The Immortal maiden equal to heaven and other precious scrolls from western Gansu (Amherst, NY: Cambria Press, 2015).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jammes, Jérémy. ‘Divination and politics in southern Vietnam: roots of Caodaism’, Social compass 57.3 (2010): 357-371.

 • Kiều Thu Hoạch. Truyện Nôm lịch sử phát triển và thi pháp thể loại (Hà Nội: Giáo dục Publishing House, 2007).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mạnh Thát. Chân Nguyên thiền sư toàn tập (Hồ Chí Minh city: Tu thư Vạn Hạnh, 1979&1980).

 • Liang Jingzhi 梁景之. Qing dai minjian zongjiao yu xiangtu shehui 清代民間宗教與鄉土社會 (Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe, 2004).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lin Wanchuan 林萬傳. Xiantian dao yanjiu 先天道研究 (Taibei: Taiwan qingju shuju, 1985).

 • Ma Xisha 馬西沙 and Han Bingfang 韓秉方. Zhongguo minjian zongjiao shi 中國民間宗教史, two vols. (Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2004).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nguyễn Nam. ‘Writing as response and as translation: Jiandeng xinhua and the evolution of the Chuanqi genre in East Asia’, unpublished Ph.D. diss., Harvard University, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nguyen Tai Thu, Hoang Thi Tho, and Dinh Chi Minh. The history of Buddhism in Vietnam (Washington, D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 2008).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nguyễn Tô Lan. ‘Diện mạo văn bản tuồng truyền thống Việt Nam’, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển 5 (2011): 39-57.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oliver, Victor L. Caodai spiritism: a study of religion in Vietnamese society (Leiden: E. J. Brill, 1976).

 • Overmyer, Daniel L. ‘Values in Chinese sectarian literature: Ming and Ch’ing pao-chüan’, in David Johnson, ed., Popular culture in Late Imperial China (Berkeley: University of California Press, 1988), 255-291.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phạm Quốc Lộc. ‘Translation in Vietnam and Vietnam in translation: language, culture, and identity’, unpublished PhD diss., University of Massachusetts Amherst, 2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ren Xiaoyang 任晓鸯. ‘Yuenan Zhaojun gong Hu shu gushi liuyuan kao’ 越南《昭君贡胡书》故事源流考, Dongnanya yanjiu 东南亚研究 2 (2014): 70-74.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sawada Mizuho 澤田瑞穗. Zōho hōkan no kenkyū 增補寶卷の研究 (Tokyo: Dōkyō kankōkai, 1975).

 • ter Haar, Barend J. Practicing scripture: a lay Buddhist movement in Late Imperial China. (Honolulu: Hawaii University Press, 2014).

 • Wang Jia 王嘉. ‘Tình hình dịch thuật và xuất bản tiểu thuyết Minh—Thanh (Trung Quốc) ở Việt Nam đầu thế kỉ XX (1900-1930)’, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 32 (2011): 145-153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xia Lu 夏露. Sanguoyanyi zai Yuenan’《三国演义》在越南, in Chen Ganglong 陈岗龙 and Zhang Yu’an 张玉安, eds, Sanguoyanyi zai Dongfang《三国演义》在东方 (Beijing: Beijing University Press, 2016), 111-199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xie Shengbao 謝生保. ‘Hexi baojuan yu Dunhuang bianwen de bijiao’ 河西寶卷與敦 煌變文的比較. Dunhuang yanjiu 敦煌研究 4, cumulative 13 (1987): 78-83, 95.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu Yunzhen 許允貞. ‘Cong nüxing dao nüshen: nüxing xiuxing xinnian baojuan yanjiu’ 從女性到女神:女性修行信念寶卷研究, unpublished Ph.D. dissertation, Zhongguo shehui kexueyuan, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yan Bao, ‘The influence of Chinese fiction on Vietnamese literature’, in Claudine Salmon, ed. Literary migrations: traditional Chinese fiction in Asia, 17-20th centuries. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013; 1st ed.International Culture Pub. Corp., 1987): 163-195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yu, Chün-fang. Kuan-yin: the Chinese transformation of Avalokiteśvara (New York: Columbia University Press, 2001).

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 276 106 13
Full Text Views 98 13 3
PDF Downloads 22 10 2