Discourses of Contemporary History in Hungary after 1989

A Fragmented Report

in East Central Europe
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

The study examines Hungarian historiography since the Hungarian democratic transformation. Its main question is how Hungarian history writing was able to reformulate itself during the short period after 1989. In academic and public discourse one can observe parallel processes of de-ideologization and re-ideologization towards a one-sided commitment to the national(istic) viewpoint. The study starts by setting the general scene and examining the politics of memory within the fields of general focus, i.e., the discourses of memory politics and institutions. Afterwards, it discusses two focal themes in greater detail: 1956 and the Kádár era on one hand, and the Horthy era on the other. The discussion follows the order in which these themes emerged in the discourse. It also contains a short overview of the memory politics linked to the given theme as well as the various currents in history writing, narrating and interpreting these important issues of the national historical canon.

Discourses of Contemporary History in Hungary after 1989

A Fragmented Report

in East Central Europe

Sections

References

Ablonczy Balázs . 2005. Teleki Pál. Budapest: Osiris.

Ablonczy Balázs . 2016. “Trianon: a vadszőlő palást” [Trianon: A cape of fox grape]. Magyar NemzetJune 4. Accessed 12 July 2017. http://mno.hu/hetvegimagazin/trianon-a-vadszolo-palast-1345383?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_tortenelem_201607.

Assmann Jan . 1999. A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban [Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination]. Budapest: Atlantisz.

Bartha Eszter . 2003. “A sztálinizmus a régi és az új historiográfiában: a jelenség meghatározásának elméleti és módszertani problémái” [Stalinism in old and new historiography]. In A sztálinizmus hétköznapjai [The everydays of Stalinism] edited by Krausz Tamás 1539. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Bartha Eszter . 2009. A munkások útja a szocializmusból a kapitalizmusba Kelet-Európában 1968–1989 [The workers’ road from socialism to capitalism in Eastern Europe 1968–1989]. Budapest: L’Harmattan—elte btk Kelet-Európa Története Tanszék.

Békés Csaba ed. 1993. Az 1956-os magyar forradalom helye a szovjet kommunista rendszer összeomlásában. Az 1991. június 13–15-én Budapesten megtartott nemzetközi konferencia jegyzőkönyve [The place of the 1956 Hungarian revolution in the collapse of the Soviet communist system. Report on the international conference held in Budapest 13–15 June 1991]. Budapest: 1956-os Intézet.

Berend Iván T. 1996. Central and Eastern Europe 1944–1993: Detour from the Periphery to the Periphery . Cambridge: Cambridge University Press.

Black Jeremy . 1995. Using History . London: Bloomsbury Academic.

Dénes Iván Zoltán . 2015. A történelmi Magyarország eszménye. Szekfű Gyula a törtenetíró és ideológus [The ideal of historic Hungary. Gyula Szekfű history writer and ideologue]. Pozsony: Kalligram.

Felkay Andrew . 1989. Hungary and the ussr 1956–1988: Kadar's Political Leadership . New York: Greenwood Press.

Földes György . 2007. Magyarország Románia és a nemzetiségi kérdés 1956–1989 [Hungary Romania and the ethnic question 1956–1989]. Budapest: Napvilág.

Földes György . 2012. “Ívek és töréspontok Kádár János politikai pályáján” [Arches and thresholds in Kádár’s political career path]. Korunk no. 7: 3346.

Földes György . 2015. Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai iii. Kötet [János Kádár’s foreign policy and international negotiations vols. 1–2]. Budapest: Napvilág.

Földes György and Miklós Mitrovits eds. 2012. Kádár János és a 20. századi magyar történelem [János Kádár and 20th-century Hungarian history]. Budapest: Napvilág.

Gyáni Gábor . 1997. “A polgárosodás mint zsidó identitás” [Embourgeoisement as a Jewish identity]. bukszAutumn: 266278.

Gyáni Gábor . 1998. “Forráskritika és bizonyítás. Viszontválasz Karády Viktornak” [Source criticism and demonstration. Answer to Viktor Karády]. bukszSpring: 2028.

Gyáni Gábor . 2002. “Történetírásunk az évezred fordulóján” [Our historiography at the turn of the millennium]. In Történészdiskurzusok [Historians’ discourses] by Gábor Gyáni3558 . Budapest: L’Harmattan.

Gyáni Gábor . 2007a. “A mai magyar történetírás dilemmái” [The dilemmas of current Hungarian historiography]. In Relatív történelem [Relative history]285297 . Budapest: Typotex.

Gyáni Gábor . 2007b. “Forradalom, felkelés, polgárháború. 1956 fogalmi dilemmái” [Revolution, insurgence, civil war. Conceptual dilemmas of 1956]. In Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok [Nineteen-fifty-six in the newer historical literature] edited by Gyáni Gábor and Rainer M. János 2537 . Budapest: 1956-os Intézet.

Gyáni Gábor. 2010a. “A hazai történetírás nemzetközi beágyazottsága. Egykor és most” [The international embeddedness of Hungarian historiography. Once and today]. Aetas no. 4: 1527.

Gyáni Gábor . 2010b. “Kollektív emlékezet és történetírás: kapcsolatuk ellentmondásossága” [Collective memory and history writing: the contradictory nature of their relationship]. In Az elveszíthető múlt [The losable past]6884 . Budapest: Nyitott Könyvműhely.

Gyáni Gábor . 2012. “Nemzet, kollektív emlékezet és public history” [Nation, collective remembrance and public history]. Történelmi Szemle no. 3: 357375.

Gyáni Gábor and Kövér György . 1998. Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig [The social history of Hungary from the reform age to World War ii]. Budapest: Osiris.

Gyarmati György . 1996. “Politika és társadalom, 1945–1989. A rendszerváltás, 1989–1994” [Politics and society, 1945–1989. The regime change, 1989–1994]. In Magyarország a xx. Században [Hungary in the xx: century] edited by Tarsoly István Kollega 140281. Szekszárd: Babits.

Gyarmati György . 2011. A Rákosi-korszak [The Rákosi era]. Budapest: Rubicon—ábtl.

György Péter . 2000. A néma hagyomány [The silent tradition]. Budapest: Magvető.

György Péter . 2005. Kádár köpönyege [Kádár’s new clothes]. Budapest: Magvető.

György Péter . 2010. Apám helyett [In the place of my father]. Budapest: Magvető.

Gyurgyák János . 2001. Zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet [The Jewish question in Hungary. A political-intellectual history]. Budapest: Osiris.

Gyurgyák János . 2007. Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története [This is what your Hungarian motherland has become. The history of the Hungarian nation concept and nationalism]. Budapest: Osiris.

Gyurgyák János . 2012. Magyar fajvédők. Eszmetörténeti tanulmány [The Hungarian race defenders. A study in intellectual history]. Budapest: Osiris.

Horváth Sándor . 2006. “A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet. Nézőpontok a szocialista korszak kutatásához” [Everyday socialism and contemporary history. Vantagepoints for the research of the socialist era]. Századvég 40 no. 2: 330.

Horváth Sándor . 2009. Kádár gyermekei. Ifjúsági lázadás a hatvanas években [Kádár’s children. Youth rebellion in the 1960s]. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

Horváth Sándor . 2014. “Apa nem volt komcsi…” [Dad was no commie]. Az ügynök arcai. Mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés [Faces of the agent. Everyday collaboration and the agent question] edited by Horváth Sándor 737 . Budapest: Libri.

Huszár Tibor . 1998. 1968. Budapest—Prága—Moszkva. Kádár János és a csehszlovákiai intervenció [1968. Budapest—Prague—Moscow. János Kádár and the Czechoslovakian intervention]. Budapest: Szabad Tér.

Kádár Gábor and Zoltán Vági . 2014. A végső döntés. Berlin Budapest Birkenau 1944 [The final decision. Berlin Budapest Birkenau 1944]. Budapest: Jaffa.

Kalmár Melinda . 1998. Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája [Food and dowry. The ideology of early Kádárism]. Budapest: Magvető.

Kalmár Melinda . 2014. Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945–1990 [Attracted by historical galaxies. Hungary and the Soviet system 1945–1990]. Budapest: Osiris.

Karády Viktor . 1998. “Zsidó és nem zsidó polgárosodás? Válasz Gyáni Gábornak” [Jewish and non-Jewish embourgeoisement? Answer to Gábor Gyáni]. buksz (Spring): 920.

Karsai László . 2001. Holokauszt [Holocaust]. Budapest: Pannonica.

Karsai László . 2016a. “Holokauszt, antiszemitizmus, politika, emlékezetpolitika” [Holocaust, anti-Semitism, politics, politics of memory]. Mozgó Világ nos. 7–8: 321.

Karsai László . 2016b. Szálasi Ferenc. Politikai életrajz [Ferenc Szálasi. A political biography]. Budapest: Balassi.

Kovács Éva . 2008. “Az élettörténeti emlékezet helye az emlékezetkutatásban. Tudománytörténeti és kutatási bevezető” [The place of life-story remembrance in memory research. An introduction to historiography and research]. Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben [Mirror splinters. Kádár eras in personal memory] edited by Kovács Éva 940 . Budapest: mta Szociológiai Intézete—1956-os Intézet.

Kovács Éva . 2013. “A nemzet einstandolása: Töprengések egy történészvita közben” [Requisiting the nation: Contemplations during a dispute of historians]. Café Bábel no. 72: 3543.

Kovács Éva . 2015. “Trianon, avagy ‘traumatikus fordulat’ a magyar történetírásban” [Trianon, or “the traumatic turn” in Hungarian history writing]. Korall no. 59: 82107.

Kovács Gábor . 2004. Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig. Bibó István a politikai gondolkodó [From the European balance to the society of mutual services. István Bibó the political thinker]. Budapest: Argumentum Kiadó–Bibó István Szellemi Műhely.

Kovács M. Mária . 2012. Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon 1920–1945 [Struck by law. The numerus clausus in Hungary 1920–1945]. Budapest: Napvilág.

Laczó Ferenc . 2011. “The ‘Trianon’-Debate in the Hungarian left-liberal weekly Élet és Irodalom.” Forum Geschichtskulturen. Accessed 25 October 2017. http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=414.

Lowenthal Richard . 1983. “Beyond Totalitarianism?” In 1984 Revisited: Totalitarianism in Our Century edited by Howe Irving 209267 . New York: Harper & Row.

M. Kiss Sándor . 2012. “Kádár.” Rubicon no. 8: 4855.

Majtényi György . 2012. Vezércsel. Kádár János mindennapjai [Queen’s Gambit. János Kádár’s everydays]. Budapest: Libri—Magyar Nemzeti Levéltár.

Mitrovits Miklós . 2012. “Megjegyzések a Kádár-korszak értelmezéséhez és vitás kérdéseihez” [Notes on the interpretation and disputed questions of the Kádár era]. Múltunk no. 2: 215224.

Ormos Mária . 2000. Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós iii. köt [A Hungarian media tycoon: Miklós Kozma vols. 1–2]. Budapest: PolgArt.

Paksa Rudolf . 2012. A magyar szélsőjobboldal története [The history of the Hungarian far right]. Budapest: Jaffa Kiadó.

Papp István . 2008. A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi tehetségek gondozása vagy tudatos elitnevelési kísérlet? [The history of the people’s college movement up to 1944. The cultivation of popular talents or conscious attempt at elite-raising?]. Budapest: Napvilág.

Papp István . 2012. A magyar népi mozgalom története 1921–1990 [The history of the Hungarian ‘népi’ movement 1921–1990]. Budapest: Jaffa.

Püski Levente and Tibor Valuch eds. 2002. Mérlegen a xx. századi magyar történelem—értelmezések és értékelések [20th-century Hungarian history on a scale—interpretations and evaluations]. Debrecen: 1956-os Intézet—Debreceni Egyetem Történelmi Intézet.

Rainer M. János . 2011. Bevezetés a kádárizmusba [Introduction to Kádárism]. Budapest: L’Harmattan—1956-os Intézet.

Rigó Máté . 2012. “A Hungarian version of the Historikerstreit? A summary of the Romsics-Gerő debate among Hungarian historians (2012).” Forum Geschichtskulturen. Accessed 25 October 2017. http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=415.

Ripp Zoltán . 2012. “Volt-e kádárizmus? Ideológia és praxis” [Did Kádárism exist? Ideology and practice]. In Kádár János és a 20. századi magyar történelem [János Kádár and the 20th-century history of Hungary] edited by Földes György and Miklós Mitrovits 4368. Budapest: Napvilág.

Romsics Ignác . 1999. Magyarország története a 20. században [The history of Hungary in the 20th century]. Budapest: Osiris.

Romsics Ignác . 2004. Múltról a mának [Of the past for today]. Budapest: Osiris.

Romsics Ignác . 2010. “A magyar történetírás intézményrendszere és fórumai” [The institutions and forums of Hungarian history writing]. Aetas no. 4: 714.

Romsics Ignác . 2011. Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században—nemzetközi kitekintéssel [Under Clio’s charm. Hungarian history writing in the 19th–20th century—with a view of the international scene]. Budapest: Osiris.

Romsics Ignác . 2015. A múlt arcai. Történelem emlékezet politika [Faces of the past. History memory politics]. Budapest: Osiris.

Romsics Ignác ed. 2009. A magyar jobboldali hagyomány 1900–1948 [The Hungarian rightwing tradition 1900–1948]. Budapest: Osiris.

Rupnik Jacques . 1988. “Totalitarianism Revisited.” In Civil Society and the State edited by Keane John 263289. New York, London: Verso.

Tabajdi Gábor and Ungváry Krisztián . 2008. Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956–1990 [Withheld past. The party state and internal affairs. The workings of the political police in Hungary 1956–1990]. Budapest: 1956-os Intézet—Corvina.

Tamás Gáspár Miklós . 2016. “Schmidt Máriáról” [On Mária Schmidt]. nolJuly 26. Accessed 4 July 2017. http://nol.hu/velemeny/schmidt-mariarol-1625055.

Tomka Béla . 2011. Gazdasági növekedés fogyasztás és életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig [Economic growth consumption and quality of life. Hungary in international comparison from World War I to today]. Budapest: Akadémiai.

Tóth Eszter Zsófia . 2007. “Puszi Kádár Jánosnak.” Munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben [‘Kisses to János Kádár.’ The lives of female workers in the Kádár era through a microhistorical approach]. Budapest: Napvilág.

Tőkés Rudolf . A kialkudott forradalom. Gazdasági reform társadalmi átalakulás és politikai hatalomutódlás 1957–1990 [The bargained revolution. Economic reform social transformation and political succession 1957–1990]. Budapest1998Kossuth.

Trencsényi Balázs and Apor Péter . 2007. “Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s.” In Narratives Unbound. Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe edited by Antohi Sorin Trencsényi Balázs and Apor Péter 199 . Budapest–New York: Central European University Press.

Turbucz Dávid . 2011. Horthy Miklós . Budapest: Napvilág.

Turbucz Dávid . 2012. “Kultusz és ellenkultusz” [Cult and counter-cult]. Mozgó Világ nos. 8–9: 1927.

Ungváry Krisztián . 2016. A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege: Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon 1919–1944 [Judging the Horthy system and its anti-Semitism: Discrimination and social politics in Hungary 1919–1944]. Pécs: Jelenkor.

Vargyas Zoltán ed. 2007. Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912–1989) [What to do with him? János Kádár (1912–1989)]. Budapest: xx. Század Intézet.

Zeidler Miklós . 2009. A revíziós gondolat [The revisionist thought]. Pozsony: Kalligram.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 19 19 12
Full Text Views 5 5 5
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0