INTRODUCTION: PERFORMING ARTS AND THE AVANT-GARDE

In: Experiment

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Anon., "L.ektsiia o futurizme," Russkie vedomosti, No. 284, Dec. 10, 1913, p. 5. 2. Nikolai Radlov remarked that Larionov's "traktal o 'luchizme' i 'pnevmoluchizme', v ko- torom ssylkami na ul'traftoletovye i iks-luchi, na tol'ko chto vychitannye, no neponiatye zakony optiki avtor dokazyvaia, chto vidim, i prizyval izobrazhat' ne predmety, a kakie-to nevidimoe izlucheniia etikh predmelov." Nikolai Radlov, 0 Futurizm i pr. (Petersburg: Akvilon, 1923), p. 19.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 27 16 2
Full Text Views 42 13 0
PDF Downloads 3 1 0