Introduction

Dossier (continued; part 2): De Veritate Religionis Christianae

in Grotiana
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

This introduction to the papers of the 2011 conference in Potsdam on De veritate aims to put the reception of the work during the (early) Enlightenment into perspective, while introducing the several articles and their distinctive takes on Grotius and his theology. The importance of early-modern apologetics, its relations to natural theology, to rationalism and Deism, as well as to the changing self-image of Calvinism, are discussed. De veritate has been – and maybe still is – a mirror to reflect important issues of Enlightenment and religion.

Introduction

Dossier (continued; part 2): De Veritate Religionis Christianae

in Grotiana

Sections

References

7

Th. Ch. L. WijnmalenHugo de Groot als verdediger des Christendoms beschouwd. Eene litterarisch-apologetische proeve (Utrecht: Dannenfelser1869) p. 281: ‘Het is met de apologie als met de kanonnen. Bij iedere uitvinding waardoor het kanon van den vijand verder draagt zijn de kanonnen die naar een vroeger stelsel vervaardigd werden geheel of zoo goed als nutteloos.’

8

Th. Ch. L. WijnmalenHugo de Groot als verdediger des Christendoms beschouwd. Eene litterarisch-apologetische proeve (Utrecht: Dannenfelser1869) p. 291: ‘Bij de ontwikkeling van het loon dat het Christendom belooft wordt de leer van de zaligheid ontvouwd in tegenoverstelling van de denkbeelden die de belijders van andere godsdiensten Mohammedanen en anderen daaromtrent koesteren; en waar van de voorschriften sprake is wordt er op gewezen dat het Christendom geen uitwendigen eeredienst vordert maar geloof hoop en liefde met welke voorschriften gewis ook de rationalist vrede kan hebben. Van de Christelijke anthropologie van de verlossing wij merkten het reeds vroeger op geen enkel woord. Uitgezonderd de wonderen de profetiën de zedeleer en de geschiedenis des Christendoms schijnt het alsof het Nieuwe Testament niets wezenlijks meer bijdraagt tot bevestiging van de Christelijke geloofsovertuiging terwijl de kennis van de leer der erfzonde der verlossing en van zoovele andere waarheden niet zou kunnen dienen om het geloof van de Christen te versterken. Een en ander doet ons aarzelen dit gedeelte der Apologie onvoorwaardelijk aan te bevelen.’

30

Jeffrey R. WiglesworthDeism in Enlightenment England. Theology politics and Newtonian public science (Manchester: Manchester University Press2009); Justin Champion The Pillars of Priestcraft Shaken: The Church of England and its Enemies 1660–1730 (Cambridge: Cambridge University Press 1992); Christopher Voigt Der englische Deismus in Deuthschland. Eine Studie zur Rezeptionenglisch-deistischer Literatur in deutschen Zeitschriften und Kompendien des 18. Jahrhunderts (Tübingen: Mohr Siebeck 2003); Dietrich Klein Hermann Samuel Reimarus (1694–1768): das theologische Werk (Tübingen: Mohr Siebeck 2009); Between Philology and Radical Enlightenment: Hermann Samuel Reimarus (1694–1768) ed. by Martin Mulsow (Leiden: Brill 2011); Jonathan Israel Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650–1750 (Oxford: Oxford University Press 2001) Part v.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 19 19 6
Full Text Views 20 20 17
PDF Downloads 4 4 1
EPUB Downloads 0 0 0