The Rosa Luxemburg Myth: A Critique of Luxemburg’s Politics in Poland (1893–1919)

in Historical Materialism
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

This article challenges widespread uncritical portrayals of Rosa Luxemburg. By examining the politics and practices of Luxemburg and her SDKPiL party in Poland, I show that their commitment to proletarian emancipation was undermined by sectarian and doctrinaire tendencies that contributed to the defeat of Poland’s workers’ revolutions in 1905 and 1918–19. A critical analysis of their approaches to the national question, the Polish Socialist Party, German Social Democracy, and the role of the revolutionary party, undermines the prevailing romanticisation of Luxemburg. I argue that the Polish Socialist Party, Luxemburg’s main political rival, posed a viable Marxist alternative for Poland’s revolutionary movement.

The Rosa Luxemburg Myth: A Critique of Luxemburg’s Politics in Poland (1893–1919)

in Historical Materialism

Sections

References

BadiaGilbert 1975Rosa Luxemburg: journaliste polémiste révolutionnaireParis: Éditions sociales.

BieleckiMarian [M. Raudonas] 1904‘Zagadnienia Rewolucji’Przedświt244: 152157; 24 5–6: 200–206; 24 7: 262–272; 24 8: 314–322.

BiskupskiM.B. 1990‘War and the Diplomacy of Polish Independence, 1914–18’The Polish Review351: 517.

BlobaumRobert 1984Feliks Dzierżyński and the SDKPiL: A Study of the Origins of Polish CommunismEast European Monographs№ 154Boulder, CO/New York: Columbia University Press.

BronnerStephen 2013‘Red Dreams and the New Millennium: Notes on the Legacy of Rosa Luxemburg’ in Rosa Luxemburg: Her Life and Legacy edited by Jason SchulmanNew York: Palgrave Macmillan.

BuczekHanna and Feliks Tych (eds.) 1957Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy Materiały i Dokumenty Tom 1 1893–1903Warsaw: Książka i Wiedza.

CastleRory 2012 ‘ “You Alone Will Make Our Family’s Name Famous”: Rosa Luxemburg, Her Family and the Origins of Her Polish-Jewish Identity’Praktyka Teoretyczna6: 93125.

ConradJack 2006Party and ProgrammeLondon: Communist Party of Great Britain.

CroanMelvin 1992‘Germany and Eastern Europe’ in The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century edited by Joseph HeldNew York: Columbia University Press.

DayRichard B. and Daniel Gaido (eds.) 2009Witnesses to Permanent Revolution: The Documentary RecordHistorical Materialism Book SeriesLeiden: Brill.

DunayevskayaRaya 1982Rosa Luxemburg Women’s Liberation and Marx’s Philosophy of RevolutionAtlantic Highlands, NJ: Humanities Press.

ErlacherTrevor 2014‘The Birth of Ukrainian “Active Nationalism”: Dmytro Dontsov and Heterodox Marxism before World War I, 1883–1914’Modern Intellectual History113: 519548.

FayetJean-François 2004Karl Radek (1885–1939): Biographie PolitiqueBern: Peter Lang.

GlucksteinDonny 2014‘Classical Marxism and the Question of Reformism’International Socialism143: 141164available at: http://isj.org.uk/classical-marxism-and-the-question-of-reformism/.

GoldeEstera [Pe]d. 1896‘Francja’Przedświt39: 1215.

GuptaSobhanlal Datta 2012Marxism in Dark Times: Select Essays for the New CenturyLondon: Anthem Press.

HarmanChris 1968–9 ‘Party and Class’ International Socialism35: 2432available at: https://www.marxists.org/archive/harman/1968/xx/partyclass.htm.

HawranekFranciszek 1966Ruch komunistyczny na Górnym Śląsku w latach 1918–1921Wrocław: Zaklad Narodowy im. Ossolińskich.

HawranekFranciszek 1977Polska i niemiecka socjaldemokracja na Górnym Śląsku w latach 1890–1914Opole: InstytutŚląki.

HolzerJerzy 1962Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917–1919Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

KasprzakowaJanina 1965Ideologia i polityka PPS-Lewicy w latach 1907–1914Warsaw: Książka i Wiedza.

KochańskiAleksander 1971Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1907–1910: problemy polityczne i ideologiczneWarsaw: Ksąiżka i Wiedza.

KochańkiAleksander and Ignacy Orzechowski 1964Zarys dziejów ruchu zawodowego w Królestwie Polskim 1905–1918Warsaw: Ksąiżka i Wiedza

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski 1968 [1923]II Zjazd Komunistycznej Partii Robotniczej Polski 19. IX.–2.X.1923. Protokoły obrad i uchwały edited by Gereon Iwańskiet al. Warsaw: Książka i Wiedza.

ŁadykaTeodor 1972Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906–1914Warsaw: Ksąiżka i Wiedza

LewisTom 2000‘Marxism and Nationalism’International Socialist Review13: 4855available at: https://isreview.org/issues/13/marxism_nationalism_part1.shtml.

LihLars T. 2006Lenin Rediscovered: ‘What Is to Be Done?’ In ContextHistorical Materialism Book Series, Leiden: Brill.

LuxemburgRosa 1900W obronie narodowościPoznań: J. Gogowski.

LuxemburgRosa 1908a‘Likwidacja’Przegląd Socjaldemokratyczny1: 4662; 2: 112–131.

LuxemburgRosa 1908b‘Kwestja narodowościowa i autonomja. 5. Narodowość i autonomja’, Przegląd Socjaldemokratyczny10: 795818.

LuxemburgRosa 1971Listy do Leona Jogichesa-Tyszki. T. 3. 1908–1914Warsaw: Książka i Wiedza.

LuxemburgRosa 1977 [1898]The Industrial Development of Poland translated by Tessa DeCarloNew York: Campaigner Publications.

LuxemburgRosa 2010Socialism or Barbarism: Selected Writings edited by Paul Le Blanc and Helen C. ScottLondon: Pluto Press.

LuxemburgRosa 2011The Letters of Rosa Luxemburg edited by Georg AdlerPeter Hudis and Annelies Laschitza translated by George ShriverLondon: Verso.

LuxemburgRosa (ed.) 1905Kwestia polska a ruch socjalistycznyKraków: Socjaldemokracja Królestwa Polskiego.

MarchlewskiJ. 1920sPolen und die WeltrevolutionHamburg: Kommunistische Internationale.

MichtaNorbert 1987Rozbieżności i rozłam w SDKPiLWarsaw: Książka i Wiedza.

NaardenBruno 1992Socialist Europe and Revolutionary Russia: Perception and Prejudice 1848–1923Cambridge: Cambridge University Press.

NajdusWalentyna 1980SDKPiL a SDPRR 1908–1918Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich.

NettlJ.P. 1966Rosa LuxemburgLondon: Oxford University Press.

PelzWilliam A. 2007‘Another Luxemburgism is Possible: Reflections on Rosa and the Radical Socialist Project’paper presented to the International Rosa Luxemburg Conference1–2 April in Tokyo, Japan.

Przedświt Redakcja [Anonymous] 1903a‘Dodatki’Przedświt235: 180184.

Przedświt Redakcja [Anonymous] 1903b‘Historya Niedoszłej Ugody’Przedświt235: 169180.

RadlakBronisław 1979Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1893–1904Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

RaubaRyszard 2005Naród w myśli politycznej Róży LuksemburgPhD Dissertation Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny.

RoseJohn 2015 ‘Luxemburg Müller and the Berlin Workers’ and Soldiers’ Councils’ International Socialism147: 113138available at: http://isj.org.uk/luxemburg-muller-and-the-berlin-councils/.

RothGuenther 1963The Social Democrats in Imperial Germany: A Study in Working-Class Isolation and National IntegrationTotowa: Bedminster Press.

SnyderTimothy 1997Nationalism Marxism and Modern Central Europe: A Biography of Kazimierz Kelles-Krauz 1872–1905Cambridge, MA: Ukrainian Research Institute of Harvard University.

SobczakJan 1980Współpraca SDKPiL z SDPRR: 1893–1907: geneza zjednoczenia i stanowisko SDKPiL wewnątrz SDPRRWarsaw: Książka i Wiedza.

SobczakJan (ed.) 1988Rewolucja 1905 roku w Królestwie Polskim (partie–masy–doświadczenia międzynarodowe): materiały sympozjum naukowegoWarsaw: Akademia Nauk Społecznych PZPR.

StrobelGeorg W. 1974Die Partei Rosa Luxemburgs Lenin und die spd: der Polnische ‘Europäische’ Internationalismus in der Russischen SozialdemokratieWiesbaden: F. Steiner.

SzmidtBronisław (ed.) 1934Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy: Materiały i Dokumenty. Tom 1 1893–1904Moscow: Towarzystwo Wydawnicze Robotników Zagranicznych w ZSRR.

TrembickaKrystyna 1986–7‘Komunistyczna Partia Robotnicza Polski wobec wojny polsko-radzieckiej w latach 1919–1920’Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F Historia41/42: 169186.

TrotskyLeon 1932What Next? Vital Questions for the German Proletariat translated by Joseph Usick VanzlerNew York: Pioneer Publishers.

TrotskyLeon 1970 [1930]My LifeNew York: Pathfinder Press.

TychFeliks 1960PPS-Lewica w latach wojny 1914–1918Warsaw: Książka i Wiedza.

TychFeliks 1975Polskie Programy Socjalistyczne 1878–1918Warsaw: Książka i Wiedza.

TyszkaKrzysztof 2004Nacjonalizm w komunizmie: ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce LudowejWarsaw: Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

WarskiAdolf 1966 [1929]‘20-letni spór z Leninem’ in Nowy Przegląd (Reedycja): 1929Warsaw: Książka i Wiedza.

Wawrzykowska-WierciochowaDioniza 1987Nie po kwiatach los je prowadził: kobiety polskie w ruchu rewolucyjnymWarsaw: Iskry.

WehlerHans Ulrich 1971Sozialdemokratie und Nationalstaat. Nationalitätenfragen in Deutschland 1840–1914Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

WeinstockNathan 1984Le Pain de Misère: Histoire du Mouvement Ouvrier Juif en Europe Tome I. L’Empire Russe Jusqu’en 1914Paris: La Découverte.

Wydziału Historii Partii KC PZPR 1956Z pola walki Tom IIWarsaw: Książka i Wiedza.

ŻarnowskaAnna 1965Geneza Rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej 1904–1906Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

ZielińskiWładysław 1982Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego 1890/1893–1914Katowice: Śląski Instytut Nauk.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 155 155 96
Full Text Views 94 94 56
PDF Downloads 14 14 5
EPUB Downloads 0 0 0