Fighting for His Majesty (II): The Shang Art of War

in Journal of Chinese Military History
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

This essay, one of the two parts of my research on Shang militarism, focuses on Shang military rituals and war preparations. I tackle issues such as the Shang king’s way of decision-making in regard to battles and military actions, the Shang communications system and logistics network, and the details of how the Shang produced grains and meats. Finally, I argue that careful scrutiny of the excavated buildings at Yanshi city, an early Shang capital before Anyang, strongly suggests that the Shang excelled at defense as well. In contrast to the first part of my research, which relied on secondary materials published by modern Chinese scholars, in the present essay I utilize published collections of oracle bone inscriptions. I have analyzed more than one hundred inscriptions and also discuss several individual graphs in order to ground my arguments.

Fighting for His Majesty (II): The Shang Art of War

in Journal of Chinese Military History

Sections

References

ZhemaoCai蔡哲茂 “Shi Yin buci de su zi” 釋殷卜辭的速字 Cai Zhemao jiaguxue lunji 蔡哲茂甲骨學論集 2013 Taibei Huamulan 177 201

DingyunCao曹定雲 “Ya Qiang yu ya Qi kao” 亞弓弓與亞啟考 Jiaguwen yu Yin Shang shi 1983 1 191 203

YuzhiChang常玉芝 Shangdai zongjiao jisi 商代宗教祭祀 2010 Beijing Shehui kexue

GaoJue Reconstructing Fourth Century B.C.E. Chu Religious Practices in China: Divination, Sacrifice, and Healing in the Newly Excavated Baoshan Manuscripts 2008 Ph.D. diss. University of Wisconsin Madison.

YingminGao高英民 “Xingtai Yin Shang yizhi qianxi” 邢台殷商遺址淺析 Xia Shang wenming yanjiu 1995 463 469

PengGuo郭鵬 “Yinxu qingtong bingqi yanjiu” 殷墟青銅兵器研究 Kaoguxue jikan 2004 15 169 173

XinheGuo郭新和 “Buci zhong de gao” 卜辭中的告 Yin Shang wenming lunji 2008a 101 111

XinheGuo郭新和 “Buci zhong de xiang” 卜辭中的饗 Yin Shang wenming lunji 2008b 112 118

XudongGuo郭旭東 “Shangdai de junqing guancha yu chuanbao” 商代的軍情觀察與傳報 Yindu xuekan 1993 1 6 9

XudongGuo郭旭東 “Cong jiagu wenzi sheng sheng kan shangdai de xunshouli” 從甲骨文字省偗看商代的巡狩禮 Zhongzhou xuekan 2008 2 163 166

XudongGuo郭旭東 “Cong jiagu wenzi chu mu lun ji shangdai de jingji shenghuo” 從甲骨文字芻牧論及商代的經濟生活 Huaxia kaogu 2009 1 144 152

XudongGuo郭旭東 “Yinxu jiaguwen suojian de shangdai junli” 殷墟甲骨文所見的商代軍禮 Zhongguoshi yanjiu 2010 2 47 69

YanliGuo郭妍利 “Xia Shang shiqi de zuozhan fangshi lice” 夏商時期的作戰方式蠡測 Renwen zazhi 2008 4 151 158

JiangsuHan韓江蘇 “Jiaguwen zhong de Zhi Guo” 甲骨文中的沚聝 Yin Shang wenming lunji 2008 127 137

HouxuanHu胡厚宣 “Chonglun yu yiren wenti” 重論余 一人問題 Guwenzi yanjiu 1981 6 15 33 (rpt. 2005)

JinzhuHu胡進駐 Yinxu wan Shang muzang yanjiu 殷墟晚商墓葬研究 2010 Beijing Shifan daxue chubanshe

KeightleyDavid N. “Shang Divination and Metaphysics” Philosophy East and West 1988 October 38 4 367 397

KeightleyDavid N. Working for His Majesty: Research Notes on Labor Mobilization in Late Shang China (ca 1200-1045 B.C.) 2012 Berkeley, CA Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley

XueshanLi李雪山 “Shangdai junzhi sanlun” 商代軍制三論 Shixue yuekan 2001 5 28 31

XiaoanLin林小安 “Yin Wu Ding chenshu zhengfa yu xingji kao” 殷武丁臣屬征伐與行祭考 Jiaguwen yu Yin Shang shi 1983 2 223 301

XiaoanLin林小安 “Yinxu buci kaobian” 殷墟卜辭考辨 Chutu wenxian yanjiu xuji 出土文獻研究續集 1989 Beijing Wenwu 6 9

YunLin林沄 “Shuo wang” 說王 Lin Yun xueshu wenji 1998a 1 3

YunLin林沄 “Shangdai bingzhi guankui” 商代兵制管窺 Lin Yun xueshu wenji 1998b 148 156

XinglinLiu劉興林 “Yin Shang yi tianlie zhijun shuo zhiyi” 殷商以田獵治軍說質疑 Yindu xuekan 1997 1 7 10

YimanLiu劉一曼 “Yinxu chezi yiji ji jiagu jinwen zhong de che zi” 殷墟車子遺跡及甲骨金文中的車字 Zhongyuan wenwu 2000 2 29 32

YimanLiu劉一曼 “Luelun shangdai houqi jundui de wuqi zhuangbei yu bingzhong” 略論商代後期軍隊的武器裝備與兵種 Shang Chengzuo xiansheng bainian danchen jinian wenji 2003 179 188

ZhaoLiu劉釗 “Buci suojian de yindai junshi huodong” 卜辭所見的殷代軍事活動 Guwenzi yanjiu 1989 16 67 139 (rpt. 2005)

ZhilingLiu劉志玲 “Shilun shangdai de jiaotong” 試論商代的交通 Sichuan shifan xueyuan xuebao 1998 3 118 123

JinfengLu蘆金峰 “Yin Shang shejian chubu yanjiu” 殷商射箭初步研究 Yindu xuekan 2008 1 26 30

KunLuo羅琨 Shangdai zhanzheng yu junzhi 商代戰爭與軍制 2010 Beijing Shehui kexue

RusenMa馬如森 Yinxu jiaguwen shiyong zidian 殷墟甲骨文實用字典 2008 Shanghai Shanghai daxue

ShikaiMeng孟士凱 “Shangdai tianlie xingzhi chutan” 商代田獵性質初探 Jiaguwen yu Yin Shang shi 1983 1 204 222

David S.Nivison “The ‘Question’ Question” Early China 1989 14 77 114

BangjiongPeng彭邦炯 Shangshi tanwei 商史探微 1988 Chongqing Chongqing chubanshe

WenxinQi齊文心 “Shi ji – dui shangchao yizhan de tantao” 釋羈 – 對商朝驛站的探討 Zhongyuan wenwu 1990 3 106 108

XiguiQiu裘錫圭 “Jiagu buci zhong suojian de tian mu wei deng zhiguan de yanjiu” 甲骨卜辭中所見的田牧衛等職官的研究 Wenshi 1983 19 1 13

XiguiQiu裘錫圭 “Shuo Yinxu buci de dian – shilun Shangren chuzhi fushuzhe de yizhong fangfa” 說殷墟卜辭的奠 – 試論商人處置服屬者的一種方法 Lishi yuyan yanjiusuo jikan 1993 64 3 659 685

Ralph D.Sawyer Ancient Chinese Warfare 2011 New York Basic Books

ChangyunShen沈長雲 “Yinqi wang zuo sanshi jie” 殷契王作三師解 Shixue jikan 1990 4 1 6

JianhuaShen沈建華 “Jiagu buci zhong suojian de gu” 甲骨文中所見的鼓 Yu Xingwu jiaoshou bainian danchen jinian wenji 1996 21 25

ZhangruShi石璋如 “Yindai de gong yu ma” 殷代的弓與馬 Lishi yuyan yanjiusuo jikan 1964 35 321 342

ZhenhaoSong宋鎮豪 “Jiaguwen qian zi shuo” 甲骨文牽字說 Jiaguwen yu Yin Shang shi 1983 2 65 83

ZhenhaoSong宋鎮豪 “Zai tan yinxu jiagu de laiyuan” 再談殷墟甲骨的來源 Yin Shang wenming lunji 2008 45 53

ZhenhaoSong宋鎮豪 Shangdai shehui shenghuo yu lisu 商代社會生活與禮俗 2010 Beijing Shehui kexue

YabingSun孫亞冰HuanLin林歡 Shangdai dili yu fangguo 商代地理與方國 2010 Beijing Shehui kexue

GuiminWang王貴民 “Jiu Yinxu jiaguwen suojian shishuo Sima zhiming de qiyuan” 就殷墟甲骨文所見試說 司馬職名的起源 Jiaguwen yu Yin Shang shi 1983 1 173 190

GuiminWang王貴民 Shang Zhou zhidu kaoxin 商周制度考信 1989 Taibei Mingwen

YuxinWang王宇信 “Jiaguwen ma she de zai kaocha” 甲骨文馬射的再攷察 Chutu wenxian yanjiu 1999 5 59 72

YuxinWang王宇信ShengnanYang楊升南 Jiaguxue yibainian 甲骨學一百年 1999 Beijing Shehui kexue wenxian

YuxinWang王宇信YihuaXu徐義華 Shang Zhou jiaguwen 商周甲骨文 2006 Beijing Wenwu

YuxinWang王宇信YihuaXu Shangdai guojia yu shehui 商代國家與社會 2011 Beijing Shehui kexue

ZhenzhongWang王震中 “Shangdai du bi yi luo jiegou yu shangwang de tongzhi fangshi” 商代都鄙邑落結構與商王的統治方式 Zhongguo shehui kexue 2007 4 184 203

ZhenzhongWang王震中 Shangdai duyi 商代都邑 2010 Beijing Shehui kexue

ShaofengWen溫少峰DongtingYuan袁棟廷 Yin Shang buci yanjiu kexue jishu pian 殷商卜辭研究科學 技術篇 1983 Chengdu Sichuan Shehui kexueyuan

HaokunWu吳浩坤 “Jiaguwen suojian shangdai de shuishang jiaotong gongju” 甲骨文所見商代的水上交通工具 Shaanxi shida xuebao 1995 24 4 110 113

WuShu-hui “Fighting for His Majesty (I): Accretion of the Greater Shang (ca. 1200-1045 B.C.)” Journal of Chinese Military History 2012 1 1 24 60

ZhenwuWu吳振武 “Qiang zi de xing yin yi” 戕字 的形音義 Jinian yinxu jiaguwen faxian yibai zhounian guoji xueshu yantaohui lunwenji 纪念殷墟甲骨文发现一百周年国际学术研讨会论文集 1999 Beijing Shehui kexue wenxian chubanshe 139 148

LiangqiongXiao蕭良瓊 “Shangxia kaobian” 上下考辨 Yu Xingwu jiaoshou bainian jinian wenji 1996 17 20

LianggaoXu徐良高 “Wenhua yinsu dingxing fenxi yu shangdai qingtong liqi wenhuaquan de yanjiu” 文化因素定性分析與商代青銅禮器文化圈的研究 Shang wenhua lunji 2003 2 716 727

YihuaXu徐義華 “Cong xianchen zhi ji kan gudai de guojia jisi yu guishen guannian” 從先臣之祭看古代的國家祭祀 與鬼神觀念 2004 nian Anyang Yin Shang wenming guoji xueshu yantaohui lunwenji 2005 306 314

HongYang楊泓 “Shangdai de bingqi yu zhanche” 商代的兵器與戰車 Shang wenhua lunji 2003 1 416 424

ShengnanYang楊升南 “Luelun shangdai de jundui” 略論商代的軍隊 Jiagu tanshi lu 1982 340 399

ShengnanYang楊升南 Shangdai jingjishi 商代經濟史 1992 Guiyang Guizhou renmin

ShengnanYang楊升南 “Jiaguwen suojian shangdai de gongna zhidu” 甲骨文所見商代的貢納制度 Yin Shang wenming lunji 2008 152 162

ShengnanYang楊升南JifanMa馬季凡 Shangdai jingji yu keji 商代經濟與科技 2010 Beijing Shehui kexue

XiaosuiYao姚孝遂 “Jiagu keci shoulie kao” 甲骨刻辭狩獵考 Guwenzi yanjiu 1981 6 34 66 (rpt. 2005)

XiaosuiYao姚孝遂 “Lao yang kaobian” 牢考辨 Guwenzi yanjiu 1984 9 25 35 (rpt. 2005)

XingwuYu于省吾 “Yindai de jiaotong gongju he richuan zhidu” 殷代的交通工具和馹傳制度 Dongbei renmin daxue renwen kexue xuebao 1955 2 78 114

XingwuYu于省吾 “Luelun Xi Zhou jinwen zhong de liushi he bashi ji qi tuntian zhi” 略論西周金文中的六師和八師及其屯田制 Kaogu 1964 3 152 155

GuoshuoZhang張國碩 “Yin Shang guojia junshi fangyu tixi yanjiu” 殷商國家軍事防禦體系研究 Zhengzhou daxue xuebao 2005 38 6 158 162

YongshanZhang張永山 “Lun shangdai de zhongren” 論商代的眾人 Jiagu tanshi lu 1982 192 264

YujinZhang張玉金 “Guanyu Yinxu jiaguwen zhong you wu beidong jushi de wenti” 關於殷墟甲骨文中有無被動句式的問題 Yin Shang wenming lunji 2008 86 100

ZhenglangZhang張政烺 “Yinqi xie tian jie” 殷契劦田解 Jiaguwen yu Yin Shang shi 1983 1 1 12

ChengZhao趙誠 “Jiaguwen xingwei dongci tansuo” 甲骨文行為動詞探索 Guwenzi yanjiu 1990 17 324 337

ChengZhao趙誠 Jiaguwen jianming cidian 甲骨文簡明詞典 2011 Beijing Zhonghua

BoshengZhong鍾柏生 “Buci suojian yindai de junli zhi yi: zhanzheng qidong de guocheng ji qi zhunbei gongzuo” 卜辭所見殷代的軍禮之一: 戰爭啟動的過程及其準備工作 Zhongguo wenzi 1991 14 95 156

BoshengZhong鍾柏生 “Buci suojian de yindai junli zhi er – yindai de zhanzheng li” 卜辭所見的殷代軍禮之二: 殷代的戰爭禮 Zhongguo wenzi 1993 17 85 240

Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo Anyang gongzuodui “Anyang Guojiazhuang 160 hao mu” 安陽郭家莊160號墓 Kaogu 1991 5 390 392

1

Wu 2012.

4

Wang and Yang 1999498-99.

6

Guo Xinhe 2008a102.

10

Zhao 1990324. Zhao provides additional examples of this type of graph with two contradictory meanings. They appear frequently in inscriptions regarding warfare and are mentioned later in this essay. They are hu 乎 which means to call on some subject or appeal to the High God; deng 登 which means “to summon/collect” or “to offer” and ni 逆 which means “to approach” or “to resist.” The graph hu is translated as “to give an order” when it refers to an individual in higher political position such as the king who issued an order to his subjects. It can also be translated as “to appeal” as when the king appealed to the High God to grant a wish. The graph deng refers to the king summoning troops or offering sacrifices to his ancestors. The graph ni is used both on occasions when the Shang king welcomed or received victorious troops with war captives and when he went out to fight invaders.

12

Nivison 1989. For detailed debates and discussions of this issue see Gao 2008 92-111. For detailed description regarding Shang divination see Keightley 1988 367-97.

13

Wang and Xu 2006199.

16

Zhao 1990335-36.

17

Cited from Guo 19937no. 10. Here the graph yun 允 means definitely or surely.

18

Guo 19937no. 10.

19

Liu 200030. The graph shows that the Shang wagon could also be powered by men.

21

Two horses drew one chariot: see Liu 2003187 and Sawyer 2011 356. One or two men operated one chariot: see Guo Yanli 2008 153. But Yang Hong claims that Shang chariots were powered by two to four horses and operated by one to three men. Yang 2003 421. Guo and Liu argue that the capacity of Shang chariots was too small to support that claim.

23

Sawyer 2011345-46.

26

Wang 199960.

27

Hu 2010206.

28

Wen and Yuan 1983292.

29

Shi 1964334. In a more recent survey of all bronze ritual vessels weapons and tools found in Shang excavations there are no stirrups mentioned. Xu 2003.

30

Sawyer 2011228.

31

Zhang 2005161-62.

32

Wu 201226.

33

Yu 1955108. Song Zhenhao understands that the graph zhi as referring to relay stations (HJ 667 正/ZJ 25). Song 2010 319. Cai Zhemao deciphers and translates the graph zhi as speedy (su 速). Cai 2013 180. I concur with Cai and believe that the graph zhi depicts an action rather than a passive state. The graph can imply that the messenger had arrived or gone to a place.

34

Qi 1990106. Song Zhenhao however claims that ji served as state guest-houses and hostelries not as relay stations. Song 2010 316.

35

Wu 1995110-11.

36

Wen and Yuan 1983289-92.

37

Wen and Yuan 1983290-91. The following OBI are cited from no. 130 and no. 136.

38

Shen 199623.

39

Sawyer 2011229.

42

Luo 201054.

43

Wu 201242.

46

LZ p. 1195 (HJ 12020). Lin Xiaoan however claims that generals from the non-royal Zi 子 clan such as Wang Cheng Zhi Guo and Wu were not allowed to participate in royal ancestral sacrifices. In contrast General Bi who was a royal member appears as Zi Qin 子禽 in OBI and he enjoyed the privilege of attending the ceremony due to his many victorious campaigns. Lin 1983 290 and 294.

49

Zhong 1993102.

50

Lin 1983286.

54

For information on Zhi Guo see Wu 201238 and Han 2008.

56

Luo 2010380.

57

Cao 1983191.

58

Luo 2010381.

59

Luo 2010376. Three high officials appointed by the Shang king as troop commanders stood in a hierarchy of shiya 亞 and shi 史. For the role of the shi 師 see Sawyer 2011 216-19; and for the function of the shi 史 see Sawyer 2011 213-14.

60

Luo 2010378.

61

Wu 201233-34.

62

Zhang 1982213. Yang Shengnan and Ma Jifan believe that the ren were in fact residents of the settlements. Yang and Ma 2010 74. But they do not explain if the ren were from the Great Settlement Shang or other lineage settlements.

63

Wang and Xu 2010211-17.

64

For this inscription see Wu 201245.

67

Liu Zhao 198995.

68

Luo 2010536.

69

Sawyer 2011237.

70

Meng 1983220. Meng argues that field hunts were originally to eliminate animals that could harm the harvest. This claim is groundless and unsupported by any evidence.

71

Guo 201066.

73

Yao 198154-55.

74

Liu 19978.

75

Yao 198158.

77

Zhao 201182.

78

Zhong 199398.

79

Sawyer 2011216.

80

Shen 19901. Yang Shengnan claims that King Wu Ding commanded six shi and that each shi had ten thousand men. Yang 1982 352. Yang’s argument is out of date.

81

Yang 1982367. His claim poses a problem of anachronism because he relies on documents written much later.

82

Lin 1998b151. Zhong Bosheng mentions that it was also possible that the king did not own the three-part shi armies instead expanding them into six armies which would concur with the Zuo zhuan. This raises a problem of anachronism.

83

Lin 1998b148.

84

Shen 19901.

85

Lin 1998b149.

86

Wu 201236.

88

Luo 2010429.

89

Luo 2010429-30.

91

Yang and Ma 2010139. Zhang Zhenglang claims that xie tian did not refer to working in the field but rather to a sacrificial ceremony. Zhang 1983 5. In his dictionary Ma Rusen includes three explanations: collective work in the fields sacrifices and wind gods. Ma 2008 308-09.

92

Qiu 19836.

93

Yang and Ma 2010157. Modern scholars are not certain in deciphering these plants. My translations rely on their transcriptions. Rice (mi) is not clearly identified. See also Zhao 2011 209 and 210. If the graph mi refers to rice then the Shang king once demanded its delivery as a tribute: 癸巳貞王其登米 (“On guisi day divined. The king shall demand rice to be delivered.”) (HJ 34591/ZJ 782)

95

Yang and Ma 2010107. I believe however that the term gao mai can also be understood as the Shang king offering wheat to gods when he performed rituals.

96

Sun and Lin 201046-47.

98

Wang 2010324.

99

Gao et al. 1995467.

100

Yu 1964152.

101

Qiu 1993659.

104

Song 198371.

105

Sun and Lin 2010183196 200.

106

Sun and Lin 201063.

109

Yang and Ma 2010202. Chang Yuzhi recognizes these graphs as animals raised with special attention because they were destined for sacrificial ceremonies. Chang 2010 14. Peng Bangjiong however claims that the Shang grazed horses oxen and sheep outdoors only. Peng 1988 228.

111

Yang 1992236.

114

Guo 2009150.

115

Luo 2010383.

119

Wang and Xu 2011178.

121

Wang 2007195.

122

Sun and Lin 2010360-61.

123

Wang 2010338.

124

Zhao 201184.

125

Wang 1983181-82.

126

Sawyer 2011361-66.

127

Liu 2003188 and Yang 2003 422.

129

Guo Yanli 2008156.

130

Sawyer 2011365. Sawyer states that the war chariots could also have served as means of transport throughout the several days typically required to reach the battlefield.

132

Song 198373.

133

Wang 199965.

134

Sawyer 2011212.

136

Liu 2003184.

137

Yang 1982372.

138

Liu 2003186.

139

Guo 2004170.

140

Liu 198991.

141

Li 200131.

142

Liu 198990.

143

Luo 2010400.

144

Wang 2010338.

145

Wang 2010125-26.

146

Wang 201060.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 47 47 18
Full Text Views 15 15 15
PDF Downloads 3 3 3
EPUB Downloads 0 0 0