A “Total War”? Rethinking Military Ideology in the Book of Lord Shang

in Journal of Chinese Military History
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

The Book of Lord Shang, commonly identified as a major work of the so-called Legalist school, is also an important, albeit much neglected treatise in the history of Chinese military thought. Beyond specific recommendations concerning both defensive and offensive warfare, the book presents a coherent view that the state should restructure its socioeconomic and cultural policies in order to turn every man into a valiant soldier. The book epitomizes the ideology of “total war” in which the differences between civilian and military affairs are blurred. The society is profoundly militarized and the army, in turn, is profoundly bureaucratized.

This article explores military thought in the Book of Lord Shang and focuses on its views of mobilization, indoctrination of soldiers, military discipline, rules of military engagement, and military command. I further deal with the question of why the book’s military ideology has been all but neglected after the end of the Han dynasty.

A “Total War”? Rethinking Military Ideology in the Book of Lord Shang

in Journal of Chinese Military History

Sections

References

DuyvendakJan J.-L. The Book of Lord Shang: A Classic of the Chinese School of Law 1963 Chicago University of Chicago Press 1928. Rpt.

HengGao高亨 Shangjunshu zhu yi 商君書注譯 1974 Beijing Zhonghua shuju

GuBan班固 Han shu 漢書 1997 Beijing Zhonghua shuju Annotated by Yan Shigu 顏師古.

HulsewéA. F. P. Remnants of Ch’in Law: An Annotated Translation of the Ch’in Legal and Administrative Rules of the 3rd Century b.c. Discovered in Yün-meng Prefecture Hu-pei Province in 1975 1985 Leiden Brill

LihongJiang蔣禮鴻 Shangjunshu zhuizhi 商君書錐指 1996 Beijing Zhonghua shuju

LéviJean Le livre du prince Shang 2005 2nd ed. Paris Flammarion with updated introduction

Lüshi chunqiu jiaoshi 呂氏春秋校釋 1990 Shanghai Xuelin Compiled and annotated by Chen Qiyou 陳奇猷

Mozi chengshou gepian jianzhu 墨子城守各篇簡注 2005 Beijing Zhonghua shuju Compiled by Cen Zhongmian 岑仲勉

PinesYuri The Book of Lord Shang: Apologetics of State Power in Early China 2017 New York Columbia University Press

sjs See Jiang Lihong 1996

SimaQian司馬遷 Shiji 史記 1997 Beijing Zhonghua shuju Annotated by Zhang Shoujie 張守節 Sima Zhen 司馬貞 and Pei Yin 裴駰

Wu Sunzi fawei 吳孫子發微 1997 Beijing Zhonghua shuju Annotated by Li Ling 李零

Yi Zhou shu huijiao jizhu 逸周書匯校集注 1995 Shanghai Shanghai guji chubanshe Compiled by Huang Huaixin 黃懷信 et al.

Yinqueshan Han mu zhujian 銀雀山漢墓竹簡 1985 Vol. 1 Beijing Wenwu Edited by Yinqueshan Han mu zhujian zhengli xiaozu 銀雀山漢墓竹簡整理小組

ZhangJue張覺 Shangjunshu jiao shu 商君書校疏 2012 Beijing Zhishi chanquan chubanshe

Zhangjiashan Han mu zhujian (shiwen xiuding ben) 張家山漢墓竹簡(釋文修訂本) 2006 Beijing Wenwu chubanshe Published by Zhangjiashan ersiqi hao Han mu zhujian zhengli xiaozu 張家山二四七號漢墓竹簡整理小組

Zhanguo ce zhushi 戰國策注釋 1991 Beijing Zhonghua shuju Annotated by He Jianzhang 何建章

Barbieri-LowAnthony J.YatesRobin D. S. Law State and Society in Early Imperial China: A Study with Critical Edition and Translation of the Legal Texts from Zhangjiashan Tomb no. 247 2015 Leiden Brill

BrashierK. E. Public Memory in Early China 2014 Cambridge, MA Harvard University Press

XianqunBu卜憲群 “Qin Han zhi ji xiangli liyuan zakao: yi Liye Qin jian wei zhongxin de tantao” 秦漢之際鄉里吏員雜考——以里耶秦簡為中心的探討 Nandu xuetan 南都論壇 2006 1 1 6

LiChen陳力 “Cong kaogu ziliao kan Shangjunshu ‘Lai min’ de zhenshixing: jian tan Zhanguo wanqi Qin Xianyang fujin yimin fenbu de tedian” 從考古資料看《商君書·徠民》的真實性:兼談戰國晚期秦咸陽附近移民分佈的特點 Bianjiang minzu kaogu yu minzu kaoguxue jikan 邊疆民族考古與民族考古學集刊 2009 1 312 321

ZhengshengDu杜正勝 “Cong juezhi lun Shang Yang bianfa suo xingcheng de shehui” 從爵制論商鞅變法所形成的社會 Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiu-suo jikan 中央研究院歷史語言研究所集刊 1985 56 3 485 544

KeFang方克 Zhongguo junshi bianzhengfa shi (xian Qin) 中國軍事辯證法史(先秦) 1992 Beijing Zhonghua shuju

GalvanyAlbert “Signs, Clues and Traces: Anticipation in Ancient Chinese Political and Military Texts” Early China 2015 38 151 193

GraffDavid A. Medieval Chinese Warfare 300-900 2002 London and New York Routledge

HsingI-tien PinesYuriShelachGideonvon FalkenhausenLotharYatesRobin D. S. “Qin-Han Census and Tax and Corvée Administration: Notes on Newly Discovered Materials” Birth of an Empire: The State of Qin Revisited 2014 Berkeley University of California Press 155 186

BingquanHu胡炳權 “Lun Shang Yang de junshi sixiang—du Shangjunshu qianyi” 論商鞅的軍事思想—讀《商君書》淺議 Hebei daxue xuebao 河北大學學報 1980 no. 4 37 44 1980

PuminHuang黄朴民 Xian Qin Liang Han bingxue wenhua yanjiu 先秦兩漢兵學文化研究 2010 Beijing Zhongguo Renmin Daxue chubanshe

KorolkovMaxim “Zemel’noe zakonodatel’stvo i kontrol’ gosudarstva nad zemlej v epokhu Chzhan’go i v nachale ranneimperskoj epokhi (po dannym vnov’ obnaruzhennykh zakonodatel’nykh tekstov” 2010 Ph.D. thesis Russian Academy of Sciences Institute of Oriental Studies

LewisMark E. Sanctioned Violence in Early China 1990 Albany State University of New York Press

LewisMark E. de VenHans Van “The Han Abolition of Universal Military Service” Warfare in Chinese History 2000 Leiden Brill 33 76

LewisMark E. The Early Chinese Empires: Qin and Han 2007 Cambridge, MA Harvard University Press

LingLi李零 Shangjunshu zhong de tudi renkou zhengce yu juezhi” 《商君書》中的土地人口政策與爵制 Guji zhengli yu yanjiu 古籍整理與研究 1991 no. 6 23 30 1991

MinLiu劉敏 Qin-Han bianhu qimin wenti yanjiu: yi yu limin juezhi huangquan guanxi wei zhongdian 秦漢編戶齊民問題研究——以與吏民、爵制、皇權關係為重點 2014 Beijing Zhonghua shuju

McNealRobin Conquer and Govern: Early Chinese Military Texts from the Yi Zhou shu 2012 Honolulu University of Hawai’i Press

RuosuMiao苗若素ShiqiWu吳世琪 ShishunWang王世舜 Shangjunshu cidian 商君書詞典 Xian Qin yaoji cidian (Liezi Shangjunshu Chunqiu Gongyang zhuan) 先秦要籍詞典(列子·商君書·春秋公羊傳) 1998 Beijing Xueyuan chubanshe

KiyoshiMiyake宮宅潔 “Qinguo zhanyi shi yu yuanzhengjun de goucheng” 秦國戰役史與遠征軍的構成 Jianbo 簡帛 2015 11 153 170

MitsuoMoriya守屋美都雄 HangQian錢杭XiaofenYang楊曉芬 Zhongguo gudai de jiazu yu guojia 中國古代的家族與國家 2010 Shanghai Shanghai guji chubanshe

FenglianOuyang歐陽鳳蓮 Shangjunshu sixiang yanjiu”《商君書》思想研究 2009 Ph.D. dissertation Dongbei shifan daxue.

PerelomovLeonard S. Kniga Pravitelia Oblasti Shan (Shangjunshu) 1993 2nd ed. Moscow Ladomir with updated afterword

PinesYuri “ ‘The One that Pervades All’ in Ancient Chinese Political Thought: Origins of ‘The Great Unity’ Paradigm” T’oung Pao 2000 86 4-5 280 324

PinesYuri Envisioning Eternal Empire: Chinese Political Thought of the Warring States Era 2009 Honolulu University of Hawai’i Press

PinesYuri “Alienating Rhetoric in the Book of Lord Shang and Its Moderation” Extrême-Orient Extrême-Occident 2012 34 79 110

PinesYuri GoldinPaul R. “From Historical Evolution to the End of History: Past, Present and Future from Shang Yang to the First Emperor” Dao Companion to the Philosophy of Han Fei 2013 Berlin Springer 67 86

PinesYuri “Dating a Pre-imperial Text: The Case Study of the Book of Lord Shang Early China 2016 39 145 184

WenboSun孫聞博 Qin Han junzhi yanbian shi gao 秦漢軍制演變史稿 2016 Beijing Zhongguo shehuikexue chubanshe

WeiminTong仝衛敏 “Cong Shuihudi Qin jian kan ‘xiao, tu, cao’ de shenfen” 从睡虎地秦简看”校、徒、操”的身份 Zhongguo guojia bowuguan guankan 中國國家博物館舘刊 2012 no. 12 68 72 2012

WeiminTong仝衛敏 MeiyuePan潘美月JiexiangDu杜潔祥 Chutu wenxian yu “Shangjunshu” zonghe yanjiu 出土文獻與《商君書》綜合研究 2013 Taibei Hua Mulan chubanshe Published as volumes 16 and 17 of the series Gudian wenxian yanjiu jikan 古典文獻研究輯刊

HuaYang楊華 “Shang Yang bianfa yu Qin bingzhi” 商鞅變法與秦兵制 Wenbo 文博 1999 6 31-34 25

KuanYang楊寬 Zhanguo shi 戰國史 1998 revised edition Shanghai Renmin chubanshe

LingYang楊玲 Guanzi he Shangjunshu bingxue sixiang bijiao”《管子》和《商君書》兵學思想比較 Gansu gaoshi xuebao 甘肅高師學報 2005 10 6 32 35

YatesRobin D. S. RosemontHenryJr.SchwartzBenjamin I. “The Mohists on Warfare: Technology, Technique, and Justification” Journal of the American Academy of Religion 1979 47 3 549 603 Studies in Classical Chinese Thought [thematic issue]

YatesRobin D. S. NeedhamJosephYatesRobin D. S. “Early Poliorcetics: The Mohists to the Sung” Science and Civilisation in China 1994 vol. 5 pt. 6 Cambridge Cambridge University Press 241 485 Military Technology: Missiles and Sieges

YatesRobin D. S. KewuHuang皇克武 “The Horse in Early Chinese Military History” Junshi zuzhi yu zhanzheng 軍事組織與戰爭 2003 Taibei Institute of Modern History Academia Sinica 1 78 (Papers from the Third International Conference on Sinology History Section)

TakashiYoshinami好并隆司 “Shōkunsho Raimin, Sanchi ryōhen yori mita Shinchō kenryōku no keisei katei 商君書徠民、算地兩篇よりみた 秦朝權力の形成過程 Tōyōshi kenkyū 1985 44 1 1 22

TakashiYoshinami好并隆司 Shōkun sho kenkyū 商君書研究 1992 Hiroshima Keisuisha

LiangshuZheng鄭良樹 Shang Yang ji qi xuepai 商鞅及其學派 1989 Shanghai Shanghai guji chubanshe

ShaohouZhu朱紹侯 Jungong juezhi kaolun 軍功爵制考論 2008 Beijing Shangwu yinshuguan

7

For detailed discussion see Pines 201729-54 and Pines 2016.

8

See details in Zheng 1989; cf. Yoshinami 1992.

10

See Pines 2012.

15

See Pines 2000.

26

See Pines 201296-102.

29

See Lewis 199054-67 and Yang Kuan 1998 303-17. The size of the armies and their composition (i.e. the preponderance of infantry) is reflected in a series of speeches in the Stratagems of the Warring States (Zhanguo ce 戰國策) which survey the military forces of major Warring States-period states. For a convenient summary see Yang Kuan 1998 310.

38

Following Gao 1974139 n. 25 I read zhuo 拙 as jue 趉 (to flee).

42

For different opinions see Zheng 198975-82; Yoshinami 1992 256-58; and Tong 2013 151-54.

76

Li Ling (1991) suggests that judging from the original meaning of the rank titles the soldiers of ranks 2 to 4 were not pure infantrymen but the auxiliaries of chariot-fighters.

89

Following Gao 1974152 n. 49 I read chu 除 as referring to appointment.

92

Expression borrowed from Lewis 200730.

98

Gao 1974239 reads ji 幾 as qi 祈 meaning “to request” or “to volunteer.” Zhang 2012 237 n. 20 suggests substituting ji 冀 (to aspire) which preserves the same meaning.

100

Yang Kuan 1998412-19.

114

Pines 2000.

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 38 38 11
Full Text Views 4 4 4
PDF Downloads 2 2 2
EPUB Downloads 0 0 0