Research on Reader’s Guides to Ming and Qing Popular Novels

In: Journal of Chinese Humanities

Reader’s guides (fanli 凡例), which form a distinct genre attached to popular novels, have a great deal of research value. This article collects and counts reader’s guides to Ming and Qing popular novels, analyzes the overall characteristics of the genre, and discusses four aspects of them: (1) the historical value of reader’s guides to Mingand Qing popular novels; (2) reader’s guides and the creative method in popular novels; (3) reader’s guides and chapter headings in popular novels; and (4) reader’s guides and readers of popular novels. This study approaches this distinct genre of novels from the perspective of both examination of documents and of theoretical research; it uses theory and method to explore the creative methods and systematic structure of Ming and Qing popular novels as well as to trace the true course of popular novels’ appearance, development, and evolution.

 • BaiJuyi “Yu Yuan Jiu shu 與元九書 (A Letter to Yuan Zhen).” Bai Juyiji 白居易集 (A Collection of Bai Juyi) 1979 vol. 3 Beijing Zhonghua Book Company comp. Gu Xuejie.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CaoXueqin “Reader’s Guide.” Zhiyanzhai chongping shitouji 脂硯齋重評石頭記 (The Story of the Stone: with New Commentaries from ZhiyanZhai) 1754 Jiaxu edition with commentary from Zhiyanzhai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ChenBangjun陳邦俊 “Reader’s Guide.” Guangxie shi 廣諧史 1615 Sheng Yingkui 沈應魁

 • ChenShaohai陳少海 “Reader’s Guide.” Honglou fumeng 1799 Rongzhu Shanfang

 • ChuRenhuo褚人獲 Sui-Tang yanyi 隋唐演義 Sixue Caotang Qing Dynasty edition

 • CuiXiangchuan崔象川 “Reader’s Guide.” Baigui zhi 1807 Yong’an Tang

 • DingYaokang丁耀亢 “Reader’s Guide.” Xu jin ping mei originally appeared in 1660

 • DuGang杜綱 “Reader’s Guide.” Bei shi yanyi originally published in 1793

 • DuYu杜預 “Chunqiu Zuoshi zhuan xu 春秋左氏傳序 (Preface to Mr. Zuo’s Spring and Autumn Annals).” Zuozhuan zhushu 左傳注疏 2005 vol. 49 Beijing The Commercial Press Wenjin Ge edition of Siku quanshu Repr.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FangRuhao方汝浩 “Reader’s Guide.” Chanzhenyishi 禪真逸史 Late Ming edition (Qingxi Daoren 清溪道人) Xia Lüxian of Hangzhou

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FengMenglong馮夢龍 “Reader’s Guide.” Xin lieguo zhi (published in the Chongzhen reign) 1628 Jinchang Shangyou Tang Ling Mengchu 淩濛初. “Reader’s Guide.” Pai’an jingqi 拍案驚奇.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LiuZhiji劉知幾 “Xuli 序例” Shitong tongshi 1978 vol. 4 Shanghai Shanghai Classics Publishing House Repr.

 • MolangxianZhuren墨浪仙主人 “Reader’s Guide.” Bailian zhen 百煉真 (published in the Kangxi reign)

 • NanbeiHeguan Shizhe南北鶡冠史者 “Self-Record of the Author.” Chun liu ying 春柳鶯 (published in the Kangxi reign)

 • PanJingruo潘鏡若 “Reader’s Guide.” Sanjiao kaimi guizheng yanyi 三教開迷歸正演義 Jinling Wanjuan Lou (in the Wanli reign)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • QidongYeren齊東野人 “Reader’s Guide.” Sui Yangdi yanshi 隋煬帝豔史 1631 Jinling Renruitang

 • ShenMeili沈梅麗 “Research on Reader’s Guides in Ming-Qing Novels 明清小說中的凡例研究.” Journal of Harbin University 2007 Vol. 3

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ShenWeixian沈惟賢 “Reader’s Guide.” Wanguo yanyi 萬國演義 1903 Zuoxin She

 • Su’anZhuren蘇庵主人 “Reader’s Guide.” Xiuping yuan 繡屏緣 1670

 • SunGaoliang孫高亮 “Reader’s Guide.” Yu Shaobao cuizhong zhuan 于少保萃忠傳 Dalai Tang (in the Tianqi reign)

 • TianhuaCaizi天花才子 “Reader’s Guide.” Kuaixin bian 快心编. Kehua Shuwu (the early Qing Dynasty)

 • WuyueCaomang Chen吳越草莽臣 “Reader’s Guide.” Wei Zhongxian xiaoshuo chijian shu 魏忠賢小說斥奸書 1628 Qiantang Zhengxiao Guan

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • XiaJingqu夏敬渠 “Reader’s Guide.” Humble Words of a Rustic Elder 1881 Changzhou Piling huizhen Lou 毗陵汇珍楼

 • XiongDamu熊大木 “Reader’s Guide.” Dasong zhongxing tongsu yanyi 大宋中興通俗演義 1552 Jianyang Qingjiang Tang

 • XizhouSheng西周生 “Reader’s Guide.” Xingshi yinyuan zhuan. Tongde Tang (the Qing Dynasty)

 • XuShigeng許時庚 LuoGuanzhong羅貫中 “Sanguo zhi yanyi buli 三國志演義補例.” Sanguo zhi yanyi 三國志演義 1769 Shide Tang

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • YangJing楊景 “Reader’s Guide.” Guigu siyou zhi 鬼谷四友志 1803 Boya Tang

 • YuanWuya袁無涯 “Zhongyi shuihu quanshu fafan 忠義水滸全書發凡.” Li Zhuowu piping Zhongyi shuihu quanzhuan 李卓吾批評忠義水滸全傳, comp. Shi Nai’an 施耐庵 1614 Shuzhong Tang

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • YuHuayu于華玉 “Reader’s Guide.” Yue Wumu jinzhong baoguo zhuan 岳武穆盡忠報國傳 Youyi Zhai

 • ZhuXi朱熹 Zhuzi quanshu 朱子全書 2002 vol. 21 Shanghai Shanghai Classics Publishing House Repr. Hefei: Anhui Education Publishing House

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2

  See Liu Zhiji, “Xuli 序例,” in Shitongtongshi 史通通释 (Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 1978), 4: 88.

 • 6

  Yu Huayu, “Reader’s Guide,” in Yue Wumu jinzhong baoguo zhuan 岳武穆盡忠報國傳 (Youyi Zhai 友益齋, the last years of Emperor Chongzhen).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10

  Yang Jing 楊景, “Reader’s Guide,” in Guigu siyou zhi 鬼谷四友志 (Boya Tang, 1803).

 • 11

  Xia Jingqu 夏敬渠, “Reader’s Guide,” in Humble Words of a Rustic Elder (Changzhou: Piling huizhen lou 毗陵汇珍楼, 1881).

 • 14

  Cao Xueqin, “Reader’s Guide,” in Zhiyan Zhai chongping Shitou ji.

 • 16

  Chen Shaohai 陳少海, “Reader’s Guide,” in Hongloufumeng (Rongzhu Shanfang 蓉竹山房), (1799).

 • 18

  Ding Yaokang 丁耀亢, “Reader’s Guide,” in Xu jin ping mei 續金瓶梅, (1660).

 • 19

  Xiong Damu, “Reader’s Guide,” in Dasongzhongxingtongsuyanyi 大宋中興通俗演義 (Jianyang: Qingjiang Tang, 1552).

 • 24

  Fang Ruhao 方汝浩, “Reader’s Guide,” in Chanzhen yishi 禪真逸史 (Hangzhou: Xia Lüxian, the end of the Ming era).

 • 25

  Cui Xiangchuan 崔象川, “Reader’s Guide,” in Baigui zhi (Yong’an tang, 1807).

 • 26

  Xia, “Reader’s Guide,” in Humble Words of a Rustic Elder.

 • 28

  Du Gang 杜綱, “Reader’s Guide,” in Bei shi yanyi (1793).

 • 29

  Xiong Damu, “Reader’s Guide,” in Dasong zhongxing tongsu yanyi.

 • 31

  See Yu Huayu, “Reader’s Guide,” in Yue wumujinzhongbaoguozhuan, notes 4 and 5.

 • 33

  Xizhou Sheng 西周生, “Reader’s Guide,” in Xingshi yinyuan zhuan (Tongde Tang, the Qing Dynasty).

 • 35

  Ling Mengchu 淩濛初, “Reader’s Guide,” in Pai’anjingqi 拍案驚奇 (Jinchang: Shangyou Tang, 1628).

 • 38

  Ling, “Reader’s Guide,” in Pai’an jingqi.

 • 41

  Shen Weixian 沈惟賢, “Reader’s Guide,” in Wanguo yanyi (Zuoxin She, 1903).

 • 50

  Feng Menglong 馮夢龍, “Reader’s Guide,” in Xin lieguozhi (published in the Chongzhen reign).

 • 54

  Pan Jingruo 潘鏡若, “Reader’s Guide,” in Sanjiao kaimi guizheng yanyi (Jinling: Wanjuan Lou, in the Wanli reign).

 • 57

  Chen Bangjun 陳邦俊, “Reader’s Guide,” in Guangxie shi 廣諧史 (Sheng Yingkui, 1615).

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 270 117 1
Full Text Views 146 28 0
PDF Downloads 7 3 0