Two Modes of Goddess Depictions in Early Medieval Chinese Literature

in Journal of Chinese Humanities
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Early medieval Chinese literature depicts two modes of goddesses, derived from the two masterpieces attributed to Song Yu, “Rhapsody on the Goddess” and “Rhapsody on Gaotang.” Since Cao Zhi’s “Rhapsody on the Goddess” overshadowed other works among rhapsodies and poems, it appeared as if the influence of “Rhapsody on Gaotang” had stopped. This study reveals the two lineages of goddess depictions in medieval Chinese literature, showing that the “Goddess of Love” has never disappeared.

Sections

References

ChenYuanlong陳元龍 Lidai fu hui 歷代賦彙 [A Collection of Rhapsodies of the Past Dynasties] 1999 Beijing Beijing tushuguan chubanshe

DengShiliang鄧仕樑 “Lun Jian’an yi xianxie he Shennü wei zhuti de liangzu fu 論建安以’閒邪’和’神女’為主題的兩組賦 [On the Rhapsodies on Leisure and Goddess in the Jian’an Period]” Xinya xueshu jikan 1994 13 349 365

DeWoskinKenneth J.CrumpJ. I.Jr. In Search of the Supernatural: The Written Record. 1996 Stanford Stanford University Press

DingYan丁晏 Cao jiquan ping曹集銓評 [A Collection of Cao Zhi’s Works with Annotation and Commentary] 1957 Beijing Wenxuegujikanxingshe

GaoQiufeng高秋鳳 “Cong Song Yu ‘Shennüfu’ dao Jiang Yan ‘Shuishang Shennüfu’—Xian Qin dao Liuchao Shennüfuzhifazhan 從宋玉“神女賦”到江淹江“水上神女賦”──先秦到六朝“神女賦”之發展 [From Song Yu’s “Rhapsody on the Goddess” to Jiang Yan’s “Rhapsody on the Goddess of the River”: The Development of Rhapsody on Goddess from Pre-Qin Period to the Six Dynasties]” Di san jie guoji cifu xue xueshu yantao hui lunwen ji 第三屆國際辭賦學學術研討會論文集 [A Paper Collection of the Third International Conference on Rhapsody] 1996 Taibei Guoli zhengzhi daxue 845 868

HawkesDavid The Songs of the South 1985 New York Penguin Books

HongShunlong洪順隆 “Lun ‘Luoshenfu’ dui liuchaofutan de yingtou 洛神賦對六朝賦壇的映投 [The Impact of ‘Rhapsody on the Luo River Goddess’ on the Rhapsodies of the Six Dynasties]” Xinyaxueshujikan 1994 13 91 114

JiangLiangfu姜亮夫 Chongding Qu Yuan fujiaozhu 重訂屈原賦校注 [Revised Qu Yuan’s Rhapsodies Collated and Annotated] 1987 Tianjin Tianjin guji chubanshe

JinCui金翠 “Gao tang shennü xingxiang yanjiu 高唐神女形象研究 [A Study of the Image of Gaotang Goddess]” 2012 Master’s thesis, Shenyang shifan daxue

KnechtgesDavid Wen Xuan or Selections of Refined Literature 1996 vol. 3 Princeton Princeton University Press

LiFang李昉 Taiping guangji 太平廣記 [Extensive Recordings from the Taiping Reign Period] 1961 Beijing Zhonghua shuju

LiFengmao李豐楙 Xianjing yu youli: shenxian shijie de xiangxiang 仙境與遊歷:神仙世界的想象 [Immortal Land and Traveling: The Image of the World of Transcendents] 2010 Beijing Zhonghua shuju

LiWai-Yee Enchantment and Disenchantment: Love and Illusion in Chinese Literature 1993 Princeton Princeton University Press

LiaoGuodong廖國棟 Jian’an cifu zhi chuancheng yu tuo xin 建安辭賦的傳承與拓新 [The Inherence and Creation of the Jian’an Rhapsodies] 2000 Taibei Wenjin chubanshe

LuKanru陸侃如 Song Yu 宋玉 1929 Shanghai Yadong tushuguan

LuXun魯迅 “Gu xiaoshuo gouchen 古小說鉤沉 [Collected Lost Old Stories]” Lu Xunquanji 魯迅全集 [Complete Works of Lu Xun] 1979 Beijing Renmin wenxue chubanshe

O’FlahertyWendy Doniger Dreams, Illusion and Other Realities 1984 Chicago University of Chicago Press

OwenSteven An Anthology of Chinese Literature: Beginnings to 1911 1996 New York W. W. Norton

RothschildN. Harry Emperor Wu Zhao and Her Pantheon of Devils, Divinities, and Dynastic Mothers 2015 New York Columbia University Press

RouzerPaul Articulated Ladies: Gender and the Male Community in Early Chinese Tests 2001 Cambridge Harvard University Asia Center

SchaferEdward H. The Divine Woman: Dragon Ladies and Rain Maidens in Tang Literature 1973 Berkeley University of California Press

ShiZhimian施之勉 “Song Yu wufu 宋玉五賦 [Five Rhapsodies by Song Yu]” Daluzazhi 1961 22 17 22

WaleyArthur The Temple and Other Poems 1923 New York Alfred A. Knopf

WangGenlin王根林 Han wei liuchao biji xiaoshuo daguan 漢魏六朝筆記小說大觀 [Grand Spectacle of Han Wei and Six Dynasty Zhiguai Stories] 1999 Shanghai Shanghai guji chubanshe

XiaoTong蕭統 Wen xuan 文選 [Selections of Refined Literature] 1936 Shanghai Shangwu yinshuguan

YeShuxian葉舒憲 “Gao tang shennü de kua wenhua yanjiu 高唐神女的跨文化研究 [An Intercultural Study of Gaotang Goddess]” Renwenzazhi 1989 6 97 104

YeShuxian Gao tang shennü yu wei na si 1997 Beijing Zhongguo shehui kexue chubanshe

YuShaochu俞紹初 Jian’an qi ziji 建安七子集 [A Collection of the Works of the Seven Masters of the Jian’an Period] 1989 Beijing Zhonghua shuju

ZhongLaiyin鍾來因 “‘Luoshen fu’ yuanliu kao lun 洛神賦源流考論 [A Textual Study of the ‘Rhapsody on the Luo River Goddess’]” Jianghai xuekan 1985 5 87 96

1

See Ye Shuxian 葉舒憲, “Gao tang shennü de kua wenhua yanjiu 高唐神女的跨文化研究,” Renwenzazhi 6 (1989): 100-101.

6

Ye, “Gao tang shennü de kua wenhua yanjiu,” 100-101.

9

Ye, “Gao tang shennü,” 100-101.

13

Jin, “Gao tang shennü xingxiang yanjiu,” 21.

15

See Ye Shuxian, Gao tang shennü yu wei na si (Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1997), 431; Gao Qiufeng 高秋鳳, “Cong Song Yu ‘Shennüfu’ dao Jiang Yan ‘Shuishang shennü fu’—Xian Chin zhi Liuchao shennü fu zhi fazhan 從宋玉”神女賦”到江淹” 水上神女賦”──先秦到六朝”神女賦”之發展 [From Song Yu’s “Rhapsody on the Goddess” to Jiang Yan’s “Rhapsody on the Goddess of the River”: The Development of Rhapsody on Goddess from Pre-Qin Period to the Six Dynasties],” in Di san jie guoji cifu xue xueshu yantao hui lunwen ji 第三屆國際辭賦學學術研討會論文集 [A Paper Collection of the Third International Conference on Rhapsody] (Taibei: Guoli zhengzhi daxue, 1996), 849; Deng Shiliang 鄧仕樑, “Lun Jian’an yi xian xie he shennü wei zhuti de liang zu fu 論建安以’閒邪’和’神女’為主題的兩組賦 [On the Rhapsodies on Leisure and Goddess in the Jian’an Period],” Xinya xue shuji kan 13 (1994).

19

Gao, “Cong Song Yu ‘Shennüfu’ dao Jiang Yan ‘Shuishang Shennü fu,’” 848.

21

Liao, Jian’an cifu zhi chuancheng yu tuo xin, 359.

26

Liao, Jian’an cifu zhi chuancheng yu tuo xin, 358.

28

Hong, “Lun ‘Luo shenfu’ dui liu chao fu tan de yingtou,” 105.

34

See Lu Xun 魯迅, “Gu xiaoshuo gouchen 古小說鉤沉 [Collected Lost Old Stories],” in Lu Xunquanji 魯迅全集 [Complete Works of Lu Xun] (Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1979), 8: 257.

37

Wang et al., Hanwei liuchao biji xiaoshuo daguan, 456.

38

Ibid., 458.

40

See Wendy Doniger O’Flaherty, Dreams, Illusion and Other Realities (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 66-67.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 384 384 4
Full Text Views 2 2 2
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0