Researching the Image of the Yellow Emperor in China’s Early Textual Sources and Archaeological Materials

in Journal of Chinese Humanities
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

In China’s early textual sources and archaeological materials, the Yellow Emperor 黄帝 appears in the following three contexts: in genealogical records, among predynastic rulers, and in sacrificial rituals. The earliest appearance of the Yellow Emperor is probably in genealogical records; then, after being an ancestral ruler, he becomes the earliest emperor and a legendary ruler. This demonstrates his shift from an ancestral context to a monarchic context and illustrates the gradual yet colossal shift in ancient Chinese political thought from a system of enfeoffment built on blood relations to a system of prefectures and counties based on regional ties. The image of the Yellow Emperor in the context of sacrifice is closely linked to the yin-yang and five elements theories beginning in the later stage of the Warring States period; as society developed, this image also became associated with a certain Daoist path, thereby acquiring a religious value.

Researching the Image of the Yellow Emperor in China’s Early Textual Sources and Archaeological Materials

in Journal of Chinese Humanities

Sections

References

BanGu班固 Hanshu 漢書 [History of the Han] 1962 Beijing Zhonghua shuju

CaoFeng曹峰 “‘Sande’ suojian ‘Huanghou’ wei ‘Huangdi’ Kao” 三德所見皇后為黃帝考 [Textual Research on the ‘Huanghou’ in ‘Sande’ Being ‘Huangdi’]” Qilu Journal 2008 5 41 44

ChenGuying陳鼓應 Huangdi sijing jin zhu jin yi 黃帝四經今注今譯 [Existing Commentaries and Translations of the Yellow Emperor’s Four Classics] 2007 Beijing Shangwu yinshuguan

ChenJie陈絜 Shang-Zhou xingshi zhidu yanjiu 商周姓氏制度研究 [Researching the Surnaming System in the Shang through Zhou Dynasties] 2007 Beijing Shangwu yinshuguan

ChenJieqi陳介祺 Shizhong shanfang yinju 十鐘山房印舉 [Selected Seals from the Shizhong Shanfang Studio] 1985 Beijing Zhongguo shudian

ChenPeifen陳佩芬 MaChengyuan馬承源 “Wu Wang Jianzuo 武王踐祚” Shanghai bowuguan cang zhanguo chu zhushu 上海博物館藏戰國楚竹書 [Chu-Script Bamboo Slip Manuscripts in the Shanghai Museum Collection] 2008 vol. 7 Shanghai Shanghai guji chubanshe arr.

ChenQiyou陈奇猷 Hanfeizi xin jiao zhu 韩非子新校注 [A New Critical Annotation to the Hanfeizi] 2000 Shanghai Shanghai guji chubanshe

DingShan丁山 Zhongguo gudai zongjiao yu shenhua kao 中國古代宗教與神話考 [An Exploration of Religions and Mythology in Ancient China] 1988 Shanghai Shanghai wenyi chubanshe

FanYe範曄LiXian李賢 Hou Han shu 後漢書 [History of the Later Han] 1965 Beijing Zhonghua shuju

GaoMing高明 Boshu Laozi jiaozhu 帛書老子校注 [Annotated Edition of the Silk Manuscripts of the Laozi] 1996 Beijing Zhonghua shuju

GuJiegang顧頡剛 Qin-Han de fangshi yu rusheng 秦漢的方士與儒生 [Alchemists and Classicists in the Qin and Han Dynasties] 2005 Shanghai Shanghai guji chubanshe

GuoMoruo郭沫若 “Liangzhou jinwenci daxi kaoshi 两周金文辞大系考释” Guo Moruo quanji (kaogu bian) 郭沫若全集 (考古编) [The Complete Works of Guo Moruo (Archaeology)] 2002 Beijing Kexue chubanshe

GuoYongbing郭永秉 Dixi xin yan: Chudi chutu zhanguo wenxian zhongde chuanshuo shidai gudiwang xitong yanjiu帝系新研——楚地出土战国文献中的传说时代古帝王系统研究 2008 Beijing Beijing daxue chubanshe

Hubei Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology 湖北省文物考古研究所 and Department of Chinese Language Jiu dian chu jian 九店楚簡 [The Jiudian Chu-Script Bamboo Slip Manuscripts] 2000 Beijing Zhonghua shuju Peking University ed. 北京大学中文系.

KongAnguo孔安國KongYingda孔穎達 Shangshu zhengyi Shisan jing zhushu 尚書正義十三經注疏 1997 vol. 1. Shanghai Shanghai guji chubanshe

LeBlancCharles “A Re-Examination of the Myth of Huang-ti” Journal of Chinese Religions 1985-86 13 14 45 63

LiFang李昉 Taiping yulan 太平御覽 [Imperial Readings of the Taiping Era] 1960 Beijing Zhonghua shuju

LiLing李零 “Chutu faxian yu gushu niandai de zairenshi 出土發現與古書年代的再認識” Li Ling zixuanji 李零自選集 [Li Ling’s Self-Selected Works] 1998 Guilin Guangxi shifan daxue chubanshe

LiLing “Kaogu faxian yu shenhua chuanshuo 考古發現與神話傳說 [Archaeological Finds and Mythological Traditions]” Li Ling zixuanji 李零自選集 [Li Ling’s Self-Selected Works] 1998 Guilin Guangxi shifan daxue chubanshe 58 84

LiLing “Qin-Han cizhi tongkao 秦漢祠畤通考” Zhongguo fangshu xukao 中國方術續考 2006 Beijing Zhonghua shuju

LiLing Qu sheng nai de zhen Kongzi: “Lunyu” Zonghengdu 去聖乃得真孔子:論語縱橫讀 2008 Beijing Shenghuo, dushu, xinzhi sanlian shudian

LiLing MaChengyuan馬承源 “Rongcheng shi shuoming 容成氏·說明” Shanghai bowuguan cang zhanguo chu zhushu 上海博物館藏戰國楚竹書 2002 vol. 2 Shanghai Shanghai guji chubanshe arr.

LiLing “Shuo ‘Huanglao’ 說黄老” Li Ling zixuanji 李零自選集 [Li Ling’s Self-Selected Works] 1998 Guilin Guangxi shifan daxue chubanshe 278 290

LiLing “Zhongguo fangshu xukao ‘xinban qianyan’ 中國方術續考<新版前言>” Zhongguo fangshu xukao 中國方術續考 2006 Beijing Zhonghua shuju

LiXueqin李學勤 Jianbo yishu yu xueshushi 簡帛佚書與學術史 2001 Nanchang Jiangxi jiaoyu chubanshe

LiXueqin李學勤LiuGuozhong劉國忠 LiXueqin “Jianbo shujide faxian ji qi yiyi 簡帛書籍的發現及其意義” Zhongguo gudai wenming yanjiu 中國古代文明研究 2005 Shanghai Huadong shifan daxue chubanshe 307 316

Lianyungang Museum 連雲港市博物館 “Lianyungangshi kongwangshan moya zaoxiang diaocha baogao 連雲港市孔望山摩崖造像調查報告” Wenwu 1981 7 1 1

LiuQiyu劉起釪 “Jici zuhe fenyun cuozade san huang wu di 幾次組合紛紜錯雜的三皇五帝” Gushi xubian 古史續辨 1991 Beijing Zhongguo shehui kexue chubanshe

LiuQiyu “Woguo gushi chuanshuo shiqi zongkao 我國古史傳說時期綜考” Gushi xubian 古史續辨 1991 Beijing Zhongguo shehui kexue chubanshe

LuoMi羅泌WuHongji吴弘基 Chongding lu shi quanben 重訂路史全本 From the Qingyoushan tang woodblock version in Waseda University (Japan) library Date unknown.

Mawangdui Han Tombs Silk Manuscript Compilation Team 馬王堆漢墓帛書整理小組 Mawangdui hanmu boshu 馬王堆漢墓帛書 [Mawangdui Silk Manuscripts] 1980 vol. 1 Beijing Wenwu chubanshe

Mawangdui Han Tombs Silk Manuscript Compilation Team Mawangdui hanmu boshu 馬王堆漢墓帛書 [Mawangdui Silk Manuscripts] 1985 vol. 4 Beijing Wenwu chubanshe

MengWentong蒙文通 Gushi zhen wei 古史甄微 [A Thorough Examination of Ancient History] 1999 Chengdu Bashu shushe

MengWentong Jing xue jue yuan 經學抉原 [Research on Confucian Classics] 2006 Shanghai Shanghai renmin chubanshe

QiSihe齊思和 Simian吕思勉TongShuye童書業 “Lun huangdizhi zhiqi gushi 論黃帝之制器故事” Gushi bian 古史辨 [Debates on Ancient History] 1982 vol. 7 Shanghai Shanghai guji chubanshe

RaoZongyi饒宗頤 “Daojiao yu chusu guanxi xin zheng—chu wenhuade xin renshi 道教與楚俗關係新證——楚文化的新認識” Rao Zongyi shixue lunzhu xuan 饒宗頤史學論著選 1993 Shanghai Shanghai guji chubanshe

Research and Conservation Center for Excavated Texts Qinghua daxue cang zhanguo zhujian 清華大學藏戰國竹簡 2012 vol. 3 Shanghai Zhongxi shuju Tsinghua University 清華大學出土文獻研究與保護中心 and Li Xueqin 李學勤 eds.

Shanghai guji chubanshe上海古籍出版社 Weishu jicheng 緯書集成 [Complete Collection of Weishu Texts] 1994 Shanghai Shanghai guji chubanshe

SimaQian司馬遷PeiYin裴駰SimaZhen司馬貞ZhangShoujie張守節 Shiji 史記 [Records of the Grand Historian] 1959 Beijing Zhonghua shuju

SongZhong宋衷 Shiben jiben 世本辑本 [Book of Origins: Collection] 2008 Beijing Zhonghua shuju collected by Wang Moji 王謨

TianTian田天 “Qin Han guojia jisi geju bianqian yanjiu—yi ‘shiji fengshan shu,’ ‘hanshu jiaosi zhi’ wei zhongxin 秦漢國家祭祀格局變遷研究——以<史記·封禪書>、<漢書·郊祭志>為中心” 2011 PhD diss. Peking University

WangBo王博 ChenGuying陳鼓應 “Huangdi sijing he guanzi sipian ‘黄帝四经’和‘管子’四篇” Daojia wenhua yanjiu 道家文化研究 [Researching Daoist Culture] 1992 Shanghai Shanghai guji chubanshe 198 213

WangFu王符WangJipei汪繼培 Qianfulun jian jiaozheng 潛夫論箋校正 1985 Beijing Zhonghua shuju comm. Peng Duo 彭鐸

WangMingke王明珂 “Lun Panfu: Jindai yan huang zisun guozu jiangou de gudai jichu 論攀附:近代炎黄子孫國族建構的古代基础” Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jikan 2002 73 no. 3 583 624

WangYinglin王应麟 “Xiaoxue ganzhu 小學紺珠” Congshu jicheng chu bian 叢書集成初編 1935 vol. 177 Shanghai Shangwu yinshuguan

WuRongzeng吴荣曾 “Zhenmuwen zhong suo jiandaode donghan daowu guanxi 鎮墓文中所見到的東漢道巫關係” Wenwu 1981 3 56 64

Xianyang Municipal Institute of Archaeology 咸陽市文物考古研究所 “Xianyang jiaoyu xueyuan hanmu qingli jianbao 咸陽教育學院漢墓清理簡報” Wenwu kaogu lun ji—xianyang wenwu kaogu yanjiusuo chengli shizhounian jinian 文物考古論集——咸陽文物考古研究所成立十周年紀念 2006 Xi’an Sanqin chubanshe

XinLixiang信立祥 “Kongwang shan moya zaoxiang zhong daojiao renwu kao 孔望山摩崖造像中道教人物考” Zhongguo lishi bowuguan guankan 1997 2 16 24

XuXusheng徐旭生 Zhongguo gushide chuanshuo shidai 中國古史的傳說時代 [The Age of Myth in Ancient Chinese History] 1960 Beijing Kexue Chubanshe

XuYuanhao徐元誥 Guoyu jijie 國語集解 [Collected Commentary on the Discourses of the States] 2002 Beijing Zhonghua shuju

YeGang葉崗 “Zhongguo xiaoshuo fashengqi xianxiangde lilun zongjie—‘Hanshu yiwenzhi’ zhongde xiaoshuo biaozhun yu xiaoshuojia 中國小說發生期現象的理論總結——漢書·藝文志中的小說標準與小說家” Wenyi yanjiu 2005 10 67 76

1

Li Ling 李零“Shuo ‘Huanglao’ 說 ‘黃老’” in Li Ling zixuanji 李零自選集 [Li Ling’s Self-Selected Works] (Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe1998) 278.

2

Li Ling“Chutu faxian yu gushu niandai de zairenshi 出土發現與古書年代的再認識,” in Li Ling zixuanji49-52.

3

Guo Moruo 郭沫若“Liangzhou jinwenci daxi kaoshi 兩周金文辭大系考釋,” in Guo Moruo quanji (kaogu bian) 郭沫若全集(考古編)[The Complete Works of Guo Moruo (Archaeology)] (Beijing: Kexue chubanshe 2002) 8:464. Not all the contents are from this source as other similar sources have also been consulted.

4

Li Ling“Kaogu faxian yu shenhua chuanshuo 考古發現與神話傳說,” in Li Ling zixuanji72.

5

Wang Bo 王博“Huangdi sijing he guanzi sipian‘黃帝四經’和 管子’四篇,” in Daojia wenhua yanjiu 道家文化研究 [Researching Daoist Culture] ed. Chen Guying 陳鼓應 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe1992) 211.

6

Chen Peifen 陳佩芬“Wu Wang Jianzuo 武王踐祚,” in Shanghai bowuguan cang zhanguo chu zhushu 上海博物館藏戰國楚竹書 [Chu-Script Bamboo Slip Manuscripts in the Shanghai Museum Collection] vol. 7 ed. Ma Chengyuan 馬承源 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe 2008). For annotation see p. 151.

9

Li“Kaogu faxian yu shenhua chuanshuo” 71.

11

Li“Shuo ‘huanglao’” 281.

12

Wang Mingke 王明珂“Lun Panfu: Jindai yan huang zisun guozu jiangou de gudai jichu 論攀附:近代炎黃子孫國族建構的古代基礎,” Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jikan 73 no. 3 (2002): 610.

17

Liu Qiyu 劉起釪“Woguo gushi chuanshuo shiqi zongkao 我國古史傳說時期綜考,” in Gushi xubian 古史續辨 (Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe1991) 23-24.

20

Li Ling“Kaogu faxian yu shenhua chuanshuo 考古發現與神話傳說 [Archaeological Finds and Mythological Traditions],” in Li Ling zixuanji71.

22

Li Ling“Rongcheng shi shuoming 容成氏·說明,” in Shanghai bowuguan cang zhanguo chu zhushu 上海博物館藏戰國楚竹書 ed. Ma Chengyuan 馬承源 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe 2002) 2:249.

25

Cao Feng曹峰“‘Sande’ suojian ‘Huanghou’ wei ‘Huangdi’ Kao <三德>所見“皇后”為“黃帝”考 [Textual Research on the “Huanghou” in Sande Being Huangdi]” Qilu Journal 5 (2008).

26

Liu Qiyu 劉起釪“Jici zuhe fenyun cuozade san huang wu di 幾次組合紛紜錯雜的三皇五帝,” in Gushi xubian 古史续辨 (Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe1991) 94.

28

Wang Yinglin 王應麟“Xiaoxue ganzhu 小學紺珠,” in Congshu jicheng chu bian 叢書集成初編 (Shanghai: Shangwu yinshuguan1935) 177-178.

39

Sima QianShiji1382-1383.

40

Li Ling李零“Zhongguo fangshu xukao ‘xinban qianyan’ 中國方術續考<新版前言>,” in Zhongguo fangshu xukao 中國方術續考 (Beijing: Zhonghua shuju2006) 9-10.

42

Li Ling“Qin-Han cizhi tongkao 秦漢祠畤通考,” in Zhongguo fangshu xukao 中國方術續考 (Beijing: Zhonghua shuju2006) 142-156.

45

Rao Zongyi 饒宗頤“Daojiao yu chusu guanxi xin zheng—chu wenhuade xin renshi 道教與楚俗關係新證——楚文化的新認識,” in Rao Zongyi shixue lunzhu xuan 饒宗頤史學論著選 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe 1993) 130-134.

48

Wu Rongzeng 吳榮曾“Zhenmuwen zhong suo jiandaode donghan daowu guanxi 鎮墓文中所見到的東漢道巫關係,” Wenwu 3 (1981).

52

Xin Lixiang 信立祥“Kongwang shan moya zaoxiang zhong daojiao renwu kao 孔望山摩崖造像中道教人物考,” Zhongguo lishi bowuguan guankan 2 (1997).

53

Charles Le Blanc“A Re-Examination of the Myth of Huang-ti,” Journal of Chinese Religions 13/14 (1985-86): 45-46.

54

Qi Sihe 齊思和“Lun huangdizhi zhiqi gushi 論黃帝之制器故事,” in Gushi bian 古史辨 [Debates on Ancient History] ed. Lü Simian 呂思勉 and Tong Shuye 童書業 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe 1982) 7: 385.

56

Li“Shuo ‘Huanglao’” 280.

58

Ye Gang 葉崗“Zhongguo xiaoshuo fashengqi xianxiangde lilun zonghe—‘hanshu yiwenzhi’ zhongde xiaoshuo biaozhun yu xiaoshuojia 中國小說發生期現象的理論總結——漢書·藝文志中的小說標準與小說家,” Wenyi yanjiu 10 (2005).

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 349 349 12
Full Text Views 16 16 15
PDF Downloads 3 3 2
EPUB Downloads 0 0 0