A View of History from the Mountains: Daoist Hermitage in the Six Dynasties

In: Journal of Chinese Humanities

Abstract

During the Six Dynasties period, the cultural landscape of the mountains underwent a transformation. Most notable among these were the appearance of monasteries and Daoist temples as well as the system of immortals’ grottos and estates that accompanied the latter. Because of this shift, mountains began to constitute a special religious and cultural space. Two factors contributed to this shift. The first was religious, specifically, the movement of Daoist and Buddhist practice into mountain retreats. The second was political, namely, how political power was shaped by new geopolitical configurations centered on the city of Jiankang (Nanjing). With these two factors at work, a new cultural form and spatial configuration emerged from the mountains that reflects the intimate relationship between the Six Dynasties politics, society, and culture.

 • Cao Wanru 曹婉如 and Zheng Xihuang 鄭錫煌. “Shilun daojiaode wuyue zhenxingtu 試論道教的五嶽真形圖 [An Initial Discussion of the Charts of the True Form of the Five Marchmounts].” Zirankexueshi yanjiu 自然科學史研究 6no. 1 (1987): 52-58.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Guofu 陳國符. Daozang yuanliu kao 道藏源流考 [Studies on the Origin of the Daoist Canon]. Beijing: Zhonghua Book Company1963.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Jinhua 陳金華. “Dongya fojiao zhong de ‘biandi qingjie’—lun shengdi ji zupu de jiangou 東亞佛教中的“邊地情結”—論聖地及祖譜的建構 [The ‘Borderland’ Complex in East Asian Buddhism: On the Construction of Holy Places and Their Genealogies].” Foxue yanjiu 佛學研究 21 (2012): 22-41.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Tianfu 陳田夫. “Shizhuanbu san 史傳部三 [Section on Histories, Part 3].” In Nanyue zongsheng ji 南嶽總勝集 [Collected Highlights of the Southern Peaks]. In Da zheng zang 大正藏 [Taishō Canon] vol. 51. Taipei: Xinwenfeng chuban gongsi1983.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Duan Yucai 段玉裁. Shuowen jiezi zhu 說文解字注 [Annotations on Explication of Written Characters]. Nanjing: Fenghuang chubanshe2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • He Dezhang 何德章. “Jiankang yu liuchao shidai Jiangnan jingji quyu de bianqian 建康與六朝時代江南經濟區域的變遷 [Jiankang and Changes in the Economic District of the Jiangnan Region during the Six Dynasties].” In Weijin nanbeichao shi conggao 魏晉南北朝史叢稿 [Collected Manuscripts on the History of Wei Jin and Northern and Southern Dynasties]125-136. Beijing: Shangwu yinshu guan2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu Baoguo 胡寶國. “Cong kuaiji dao jiankang—jiangzuo shiren yu huangquan 從會稽到建康——江左士人與皇權 [From Kuaiji to Jiankang: The Nobles of Jiangzuo and Imperial Power].” Wenshi 文史 2 (2013): 97-110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KnechtgesDavid R. 康達維. “Zhongguo zhonggu wenren de shanyue youguan—yi Xie Lingyun ‘shanjufu’ weizhu de taolun 中國中古文人的山嶽遊觀—以謝靈運‹山居賦›為主的討論 [Scenes from the Mountain Travels of Medieval Chinese Scholars: A Discussion of Xie Lingyun’s ‘fu on Residing in Mountains’].” In Youguan: zuowei shenti jiyi de zhonggu wenxue yu zongjiao 遊觀:作為身體技藝的中古文學與宗教 [Scenes from Travel: Medieval Literature and Religion as Embodied Art] ed. Liu Yuanru 劉苑如1-63. Taipei: “Zhongyangyanjiu yuan” Zhongguo wenzhe yanjiusuo2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lin Fushi 林富士. “Zhongguo liuchao shiqi de jiangziwen xinyang 中國六朝時期的蔣子文信仰 [The Faith of Jiang Ziwen in the Six Dynasties].” In Yiji chongbai yu shengzhe chongbai 遺跡崇拜與聖者崇拜 [Relic Worship and Saint Worship] ed. Lin Fushi and Fu Feilan 傅飛嵐 [Franciscus Verellen) 163-204. Taibei: Yunchen wenhua gongsi2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lin Yun-jo 林韻柔. “Wutaishan yu wenshu daochang—zhonggu fojiao shengshan xinyang de xingcheng yu fazhan 五臺山與文殊道場——中古佛教聖山信仰的形成與發展 [Mount Wutai as a Sacred Site: The Formation and Development of Buddhist Sacred Mountain Worship in the Medieval Period].” PhD dissertation National Taiwan University 2009.

 • NomotoKan’ichi 野本寬一. Kami to shizen no keikanron: shinkōkankyō wo yomu 神と自然の景觀論:信仰環境を読む [A Theory on the Relationship between Nature and Divinity: Interpreting Religious Environments]. Tokyo: Kodansha2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Obi Kōichi 小尾郊一. Zhongguo wenxue zhong suo biaoxian de ziran yu ziranguan—yi weijin nanbeichao wenxue wei zhongxin 中國文學中所表現的自然與自然觀——以魏晉南北朝文學為中心 [Nature and Perspectives on Nature Expressed in Chinese Literature—with a Focus on Literature of the Wei Jin and Northern and Southern Dynasties] trans. Shao Yiping 邵毅平. Shanghai: Shanghai guji chubanshe2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PredAllan. “The Social Becomes the Spatial, the Spatial becomes the Social: Enclosures, Social Change and the Becoming of Places in the Swedish Province of Skane.” In Social Relations and Spatial Structures ed. Derek Gregory and John Urry337-365. London: Macmillan1985.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qing Xitai 卿希泰 ed. Zhongguo daojiao shi 中國道教史 [History of Chinese Daoism]. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe1996.

 • Shi Daoxuan 釋道宣. “Shizhuanbu si 史傳部四 [Section on History, Part 4].” In Guanghongming ji 廣弘明集 [Expanded Edition of the Guanghongming ji]. In Da zhengzang 大正藏 [Taishō Canon] vol. 52. Taipei: Xinwen feng chuban gongsi1983.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sima Qian 司馬遷. Shiji 史記 [Records of the Grand Historian]. Beijing: Zhonghua Book Company1982.

 • Sun Qi 孫齊. “Nanqi Wei xianshengming yu nanchao daoguan de xingqi 南齊〈隗先生銘〉與南朝道館的興起 [An Inscription on Mr. Wei of Nanqi and the Rise of Daoist Temples during the Southern Dynasties].” In Wei Jin Nanbeichao Sui Tang shi ziliao 魏晉南北朝隋唐史資料 [Sources on the History of the Wei Jin Northern and Southern Dynasties Sui and Tang]31: 126-137. Shanghai: Shanghai guji chubanshe2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sun Qi 孫齊. “Tangqian daoguan yanqiu 唐前道觀研究 [Studies of Pre-Tang Daoist Temples].” PhD dissertation Shandong University 2014.

 • Tan Qixiang 譚其驤. “Lun wuzang shanjing de diyu fanwei 論‹五藏山經›的地域範圍 [On the Geographic Parameters of the ‘Mountain Itineraries of the Five Treasuries’].” In Changshuiji xubian 長水集續編 [Sequel to the Collected Papers on Changshui]391-433. Beijing: Renmin chubanshe2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tang Zhangru 唐長孺. Weijin nanbeichao suitang shi sanlun 魏晉南北朝隋唐史三論 [Three Discussions on the History of the Wei Jin Northern and Southern Sui and Tang Dynasties]. Beijing: Zhonghua Book Company2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tian Tian 田天. Qinhan guojia jisi shigao 秦漢國家祭祀史稿 [History of Qin and Han State Sacrifices]. Beijing: Sanlian shudian2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tsuzuki Atsuko 都築晶子. “Liuchao shidai de Jiangnan shehui yu daojiao 六朝時代的江南社會與道教 [Jiangnan Society and Daoism during the Six Dynasties].” In Weijin nanbeichao shidai de jiben wenti 魏晉南北朝時代的基本問題 [Basic Problems Concerning the Period of the Wei-Jin and Northern and Southern Dynasties] ed. Tanigawa Michio 谷川道雄 265-266. Beijing: Zhonghua Book Company2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tsuzuki Atsuko 都築晶子. “Rikuchō kohanki ni okeru dōkan no seiritsu—sanchūshūdo 六朝後半期における道館の成立——山中修道 [The Formation of Daoist Temples in the Latter Half of the Six Dynasties—Pursuing the Dao in the Mountains].” In Oda Yoshihisa hakushi kanreki kinentōyōshironshū 小田義久博士還暦記念東洋史論集 [Collection of Essays on the History of the Orient Commemorating the Sixtieth Birthday of Dr. Yoshihisa Oda]318-352. Kyoto: Ryūkoku daigaku tōyō kenkyūkai1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Jiakui 王家葵. Tao hongjing congkao 陶弘景叢考 [Compiled Sources on Tao Hongjing]. Jinan: Qilu shushe2003.

 • Wang Ming 王明. Baopuzi neipian jiaoshi 抱樸子內篇校釋 [Collation and Explication of the Inner Chapters of the Baopuzi]. Beijing: Zhonghua Book Company1985.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Mingke 王明珂. Huaxia bianyuan: lishi jiyi yu minzu rentong 華夏邊緣:曆史記憶與民族認同 [The Borders of the Hua and Xia: Historical Memory and Ethnic Identification]. Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Shumin 王叔岷. Liexianzhuan jiaojian 列仙傳校箋 [Collation and Annotation of the Liexianzhuan]. Beijing: Zhonghua Book Company2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Xianqian 王先謙. Shiming Shuzheng Bu 釋名疏證補 [Supplements to the Rectified Dictionary of Chinese Terms and Characters]. Beijing: Zhonghua Book Company2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Yao 王瑤. “Xuanyan, shan, tianyuan 玄言•山•田園 [Arcane Words, Mountains, Fields and Gardens].” In Zhonggu wenxueshi lunji 中古文學史論集 [Anthology of Discussions on the History of Medieval Literature]111-128. Shanghai: Gudianwenxue chubanshe1956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wei Bin 魏斌. “Dongting guci kao—zhonggu xiangshui xiayou de shimiao jingguan 洞庭古祠考——中古湘水下遊的祠廟景觀 [The Ancient Shrines of Dongting: The Religious Landscape of the Lower Xiang River during the Medieval Period].” Lishirenleixuexuekan 歷史人類學學刊 10no. 2 (2012): 1-32.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wei Zheng 魏征et al. Sui shu 隋書 [History of the Sui]. Beijing: Zhonghua Book Company1973.

 • Xu Jian 徐堅. Chuxue ji 初學記 [Collection of Elementary Learning]. Beijing: Zhonghua Book Company2004.

 • Yang Hua 楊華. “Chudi shanshen yanjiu 楚地山神研究 [Research on Chudi Mountain Gods].” Shilin 史林 5 (2010): 32-43.

 • Yao Silian 姚思廉. Liang shu 梁書 [History of the Liang]. Beijing: Zhonghua Book Company1973.

 • Yoshikawa Tadao 吉川忠夫 and Mugitani Kunio 麥谷邦夫 ed. Zhen’gao jiaozhu 真誥校注 [Punctuations and Annotations on the Zhen’gao] trans. Zhu Yueli 朱越利. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yuan Ke 袁珂. Shanhaijing jiaozhu 山海經校注 [Collation and Commentary on the Classic of the Mountains and Seas]. Chengdu: Bashu shushe1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhang Junfang 張君房 ed. Li Yongsheng 李永晟 annot. Yunji qiqian 雲笈七簽 [Seven Tablets in a Cloud Satchel]. Beijing: Zhonghua Book Company2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhang Xunliao 張勳燎. “Daojiao wuyue zhenxingtu he youguan liangzhong gudai tongjing cailiao de yanjiu 道教五嶽真形圖和有關兩種古代銅鏡材料的研究 [Studies on the Daoist Wuyuezhenxingtu and Two Related Sources on Ancient Bronze Mirrors].” Nanfang minzu kaogu 南方民族考古 3 (1991): 92-101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhi guan pin 置觀品 [Installing Observatories].” In Dongxuan Lingbao sandong fengdao kejie yingshi 洞玄靈寶三洞奉道科戒營始 [The Dongxuan Lingbao Tradition’s Codes and Precepts for Worshipping the Dao in Accordance with the Three Caverns Scripture] in Daozang 道藏 [Daoist Canon] vol. 24. Beijing: Wenwu chubanshe1988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZürcherErich 許理和. Fojiao zhengfu Zhongguo 佛教征服中國 [The Buddhist Conquest of China]. Trans. Li Silong 李四龍 et al. Nanjing: Jiangsu renmin chubanshe1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 118 118 19
Full Text Views 3 3 0
PDF Downloads 3 3 0