Atlantpagtens Juridiske Betydning1)

in Nordic Journal of International Law
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

Man opfatter sædvanligvis Atlantpagten som et isoleret Fænomen. Jeg vil forsøge at sætte Pagten ind i en større Sammenhæng. Pagten er hverken Begyndelse eller Afslutning paa en Udvikling, men Led i en saadan. Den er fremgaaet af en historisk og sociologisk Udvikling. Denne vil jeg til at begynde med kort skitsere og dernæst gennemgaa Pagtens vigtigste Bestemmelser, fortolke dem og maaske ogsaa kritisere dem en Smule for endelig at afslutte min Fremstilling med nogle Bemaerkninger om Forholdet mellem Pagten paa den ene Side og de forenede Nationers Pagt og Traktatkomplekset angaaende det europæiske Forsvarsfaellesskab paa den anden.

Atlantpagtens Juridiske Betydning1)

in Nordic Journal of International Law

Sections

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 9 9 5
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0