Retlige Synspunkter Paa De Forenede Nationers Aktion i cOngo1)

in Nordic Journal of International Law
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

Den fØlgende Artikel falder i tre Afdelinger: I) De Bestemmelser i Pagten, der danner Basis for De forenede Nationers Aktion i Congo, II) De Principper, der har været ledende for De forenede Nationers Styrke under UdfØrelsen af dens Opgave i Congo, og III) De Beslutninger, der i Forbindelse med Congo-Sporgsmaalet er vedtaget af Generalforsamlingens specielle Hastemode. Undersogelsen vil hovedsagelig blive af retlig Karakter og gaar ikke ind paa eller udtrykker nogen Mening om Sagens politiske Side.

Retlige Synspunkter Paa De Forenede Nationers Aktion i cOngo1)

in Nordic Journal of International Law

Sections

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 8 8 3
Full Text Views 3 3 1
PDF Downloads 6 6 1
EPUB Downloads 0 0 0