Den Europeiska Kol- Och Stålgemenskapens Politiska Institutioner

in Nordic Journal of International Law
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

Ett intressant drag i folkrättens utveckling efter andra världskriget har varit den väldiga ökningen av antalet mellanfolkliga organ. Me-dan mellankrigstidens folkrättsarbeten bara redovisade en handfull internationella organisationer, kan dagens specialister pÅ den nya folkrättsdisciplin, som sysslar med »the law of international institutions«, räkna upp över hundratalet dylika organ, varav över ett dussin i Europa. Bland de europeiska organisationerna brukar man skilja mellan tvÅ huvudkategorier, nämligen Å ena sidan samarbetsorgan sãsom OEEC och dess efterträdare OECD, EuroparÅdet och Västeuropeiska Unionen, samt Å andra sidan integrationsorgan vartill räknas den Europeiska kol- och stÅlgemenskapen (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier - CECA), Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och den Europeiska ekonomiska gemenskapen (i Skandinavien i allmänhet Återgiven med förkortningen EEC efter den engelska termen European Economic Community).

Nordic Journal of International Law

Acta scandinavica juris gentium

Sections

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 9 9 4
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 1 1 1
EPUB Downloads 0 0 0