Den Norsk-Svenske Rengræsnings-Kommission Af 28. Februar I964

in Nordic Journal of International Law
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

Tidsskriftets redaktor har af undertegnede ønsket en artikel om baggrunden for og formÅlet med den kommission, som den svenske og den norske regering i begyndelsen af 1964 har nedsat til behandling af rengræsningsspørgsmÅlet i Nordskandinavien. Til imødekommen af dette ønske vil det være hensigtsmæssigt først at meddele nogle orienterende oplysninger om visse fakta vedrorende selve substansen af nævnte problem og derefter, ved hjælp af officielt kildemateriale, i store træk at give en historik af udviklingen i den kæde af norsk-svenske forhandlinger og overenskomster om dette emne, som de sidste par hundrede År opviser, for sÅ til slut at gore rede for den nu siddende kommissions tilblivelse, dens mandat og dens formÅl.

Den Norsk-Svenske Rengræsnings-Kommission Af 28. Februar I964

in Nordic Journal of International Law

Sections

Index Card

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 9 9 3
Full Text Views 1 1 1
PDF Downloads 0 0 0
EPUB Downloads 0 0 0