Den Åländska Självstyrelsens Finansiering - Problem Och Möjligheter

in Nordic Journal of International Law
No Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

När Åland fick sin första självstyrelselag för drygt sextio År sedan var det frÅga om ett provisorium. Det fanns inte pÅ den tiden nÅgra väl fungerande självstyrelsesamfund som kunde tjäna som exempel. Självstyrelsesystemet har utvecklats över tiden och funnit en form som i mÅnga avseenden har gynnat samhällsutvecklingen. När självstyrelselagen nu hÅller pÅ att revideras har de finansiella aspekterna pÅ förhÅllandet mellan Åland och det övriga Finland fÅtt en framträdande plats i den politiska debatten. Avsikten här är att belysa utvecklingen av självstyrelsens finansiering och de principer som gäller i dag. Vidare diskuterar jag de problem som finns med nuvarande finansiella system och alternativa möjligheter. Fördelar och nackdelar med olika finansieringsmodeller behandlas pÅ ett principiellt plan och kan pÅ sÅ sätt vara av intresse ocksÅ för andra självstyrelsesamfund. Det bör dock betonas att de modeller för självstyrelse-finansiering som diskuteras här, för att ge vägledning för politiska beslut, bör ställas mot de restriktioner som ges av historiska, politiska och ekonomiska realiteter.

Den Åländska Självstyrelsens Finansiering - Problem Och Möjligheter

in Nordic Journal of International Law

Sections

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 13 13 1
Full Text Views 76 76 23
PDF Downloads 4 4 0
EPUB Downloads 0 0 0