Folkeforbund Og Ensidig Afrustning

in Nordisk Tidsskrift for International Ret
Restricted Access
Get Access to Full Text

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Abstract

Spørgsmaalet om Tilladeligheden af ensidig Afrustning spiller en fra Aar til Aar stedse større Rolle i den offentlige Debat i de skandinaviske Lande, Holland og Schweiz. Medens man saavidt jeg ved, før Verdenskrigen aldrig i Forbindelse med Spørgsmaalet om ensidig Afrustning har fremsat den Paastand, at en Stat skulde være folkeretlig forpligtet til at opretholde Troppestyrker, finder man efter Folkeforbundets Oprettelse ofte den Mening repræsenteret, at den ensidige Afrustning skulde være uforenelig med de Pligter, der følger af Folkeforbundspagten og Folkeretten. I det følgende skal det undersøges om dette Standpunkt er berettiget eller ej.

Folkeforbund Og Ensidig Afrustning

in Nordisk Tidsskrift for International Ret

Sections

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 9 9 1
Full Text Views 11 11 6
PDF Downloads 4 4 2
EPUB Downloads 0 0 0