The Commemoration of the War Dead in Modern Japan

In: Numen
View More View Less
 • 1 Department of Religious Studies, The University of Tokyo

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

$30.00

Abstract

This article begins by providing an overview of research trends in the study of the commemoration of the war dead in modern Japan. Studies of the attitudes of the living towards the dead in Japan have mainly focused on ancestor worship performed by family members. The issue of the war dead and their treatment has been the subject of debate within Japanese society since the end of the Second World War. Those who were killed in action, unlike other war casualties in Japan, have been accorded privileged treatment and been enshrined in Yasukuni. Studies of the commemoration of war dead in Japan began with the Yasukuni shrine issue, but research has recently appeared that deals with various types of commemoration. The latter part of this article discusses the commemorative pilgrimages in the former battlefields in Southeast Asia by Buddhist priests during the 1950s and 1960s. By doing so it provides an alternative perspective to the overly Yasukuni-centered discussion of the commemoration of war dead and highlights the missing link between the religious sectors’ engagement with the governmental project to recover the remains of the fallen and the later pilgrimages organized by each religious group that began in earnest after the lifting of restrictions on overseas travel in 1964.

 • Allen, Louis. 1984. Burma: The Longest War 1941–1945. London: J. M. Dent & Sons.

 • Awazu, Kenta. 2017. “Baikai sareru Kōi toshite no Kioku: Okinawa ni okeru Ikotsu Shūshū no Gendai-teki Tenkai.” In Kioku to Tsuitō no Shūkyō Shakaigaku: Senshisha Saishi no Seiritsu to Henyō. Sapporo: Hokkaidō Daigaku Shuppankai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Camacho, Keith. 2011. Cultures of Commemoration: The Politics of War, Memory, and History of the Mariana Islands. Honolulu: University of Hawai’i Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chūgai Nippō. 1956. “Biruma ni tatta Myōgō-seki: Kishi-monshu no Nengan Kansei.” Chūgai Nippō, September 29.

 • Chūgai Nippō. 1960. “Chi no Hate ni Wasurerareta Bohyō.” Chūgai Nippō, January 22.

 • Chūgai Nippō. 1961. “Nangoku no Senseki ni Shakyō: Renshū-sen ni Takusu no Ki.” Chūgai Nippō, July 25.

 • Chūgai Nippō. 1962a. “‘Higeki no Senjō (Midway)’ no Suna: Nichiren-shū Jūshoku ga Izoku e Okuru.” Chūgai Nippō, April 21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chūgai Nippō. 1962b. “Senbotsu Irei Kuyō wo Kōteki ni.” Chūgai Nippō, November 8.

 • Chūgai Nippō. 1963. “Umi ni Chitta Eirei wo Chōi: Ōshū Hōmon Renshū-kantai ni Shakyō Watasu.” Chūgai Nippō, July 27.

 • Chūgai Nippō. 1964. “Shakuson no Seichi e: Hatsu no Indo Busseki Junpai-dan.” Chūgai Nippō, November 8.

 • Chūgai Nippō. 1965a. “Saipan, Guamu, Hitō-hōmen Senbotsu-sha Irei-dan Boshū.” Chūgai Nippō, February 20.

 • Chūgai Nippō. 1965b. “Saipan, Guwamu no Senbotsu-sha Irei-dan: Kyō Haneda wo Shuppatsu.” Chūgai Nippō, March 24.

 • Chūgai Nippō. 1965c. “Saipan, Guamu, Firipin Senbotsu-sha Irei-dan: Ōkikatta Seika Kokusai-shinzen nimo Kōken.” Chūgai Nippō, April 9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chūgai Nippō. 1965d. “Saipan, Guamu, Firipin Senbotsu-sha Irei wo Oete (Jō).” Chūgai Nippō, April 25.

 • Chūgai Nippō. 1965e. “Saipan, Guamu, Firipin Senbotsu-sha Irei wo Oete (Ge).” Chūgai Nippō, April 28.

 • Ejima, Shūsaku. 1977. “‘Hibaku Taiken’ ni kan suru Shinborizumu no Bunseki.” Shōgyō Keizai Kenkyūsho Hō 15: 735.

 • Foard, James H. 1997. “Imagining Nuclear Weapons: Hiroshima, Armageddon, and the Annihilation of the Students of Ichijo School.” Journal of the American Academy of Religion 65: 118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fujita, Hiromasa. 2008. “Nihon ni okeru Irei, Tsuitō, Kenshō Kenkyū no Genjō to Kadai.” In Kokugakuin Daigaku Kenkyū Kaihatsu Suishin Center (ed.), Irei to Kenshō no Aida: Kingendai Nihon no Senshishakan o Megutte, Tokyo: Kinseisha.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hamai, Kazufumi. 2014. Kaigai Senbostusha no Sengo-shi: Ikotsu-kikan to Irei. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan.

 • Hayashi, Makoto. 2010. “Kokkashintō to Minshūshintō: Murakami Shigeyoshi Josetsu.” Ningen Bunka 25: 3352.

 • Iitaka, Shingo. 2018. “Tourism of Darkness and Light: Japanese Commemorative Tourism to Paradise in Leisure and Death” In Adam Kaul and Jonathan Skinner (eds.), Leisure and Death, Boulder: University of Colorado Press, 141162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ikegami, Yoshimasa. 2006. “Yasukuni Shinkō no Kojin-sei.” Komazawa Daigaku Bunka 24: 2555.

 • Imai, Akihiko. 2005. Kindai Nihon to Senshisha Saishi. Tokyo: Toyo Shorin.

 • Imai, Akihiko. 2013. Han-seifu Senbotsusha no Irei. Tokyo: Ochanomizu Shobō.

 • Iwata, Shigenori. 2003. Senshisha Reikon no Yukue: Sensō to Minzoku. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan.

 • Kamisaka, Fuyuko. 1995. Iwo-jima Imada Gyokusai Sezu. Tokyo: Bungei Shunjūsha.

 • Kawamura, Kunimitsu. 2003. Senshisha no Yukue: Katari to Hyōshō kara. Tokyo: Seikyūsha.

 • Kitamura, Tsuyoshi. 2009. Shisha-tachi no Sengo-shi: Okinawa-senseki o meguru Kioku. Tokyo: Ochanomizu Shobō.

 • Kobayashi, Kenzō, and Terunuma, Yoshifumi. 1969. Shōkon-sha Seiritu-shi no Kenkyū. Tokyo: Kinseisha.

 • Kokugakuin Daigaku Kenkyū Kaihatsu Suishin Center (ed.). 2008. Irei to Kenshō no Aida: Kingendai Nihon no Senshishakan o Megutte. Tokyo: Kinseisha.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kokugakuin Daigaku Kenkyū Kaihatsu Suishin Center (ed.). 2010. Reikon, Irei, Kenshō: Shisha e no Kioku-sōchi. Tokyo: Kinseisha.

 • Kokugakuin Daigaku Kenkyū Kaihatsu Suishin Center (ed.). 2013. Shōkon to Irei no Keifu: “Yasukuni” no Shisō o Tou. Tokyo: Kinseisha.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan. 2003. ‘Hi-bunken Shiryō no Kisho-teki Kenkyū’ Hōkoku-sho: Kin-gendai no Sensō ni kansuru Kinen-hi. Chiba: Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan. 2004‒2005. Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan Shiryō Chōsa Hōkoku-sho 14: Sensō Taiken no Kiroku to Katari ni kansuru Shiryō Chōsa. Vol. 1–4. Chiba: Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komatsu, Kazuhiko. 2002. Kami naki Jidai no Minzoku-gaku. Tokyo: Serika Shobō.

 • Kōmoto, Mitsugi. 2013 [2009]. “Sengo Chiiki Shakai ni okeru Sensō-shisha Irei Saishi: Irei-hi-tō no Konryū, Saishi ni tsuite no Jirei Kenkyū.” In K. Murakami and A. Nishimura (eds.), Irei no Keifu: Shisha o Kioku suru Kyōdō-tai. Tokyo: Shinwasha.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kōseishō (ed.). 1978. Hikiage Engo Sanjū-nen no Ayumi. Tokyo: Gyōsei.

 • Kōseishō (ed.). 2000. Zokuzoku Hikiage Engo no Kiroku. Tokyo: Kuresu Shuppan.

 • Kōseishō Shakai Engo-kyoku Engo Gojū-nen-shi Henshū-iinkai. 1997. Engo Gojū-nen-shi. Tokyo: Gyōsei.

 • Morioka, Kiyomi, and Akihiko Imai. 1982. “Kokuji-junnan-sha, Tokuni Han-seifu-gun Senshisha no Irei-jittai: Chōsa Hōkoku.” Seijō Bungei 102: 137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Motoyasu, Hiroshi. 2002. Gunto no Irei-kūkan: Kokumin Tōgō to Senshisha-tachi. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan.

 • Murakami, Kōkyō, and Akira Nishimura (eds.). 2013. Irei no Keifu: Shisha o Kioku suru Kyōdo-tai. Tokyo: Shinwasha.

 • Murakami, Shigeyoshi. 1974. Irei to Shōkon: Yasukuni no Shisō. Tokyo: Iwanami Shoten.

 • Nakajima, Akio. 1985. Otouto yo, Yasuraka ni Nemuruna. Tokyo: Eikō Shuppansha.

 • Nakayama, Kaoru. 2008. “Senbotsusha Irei Junpai Oboe-gaki: Chiba-ken to Tochigi-ken Gokoku Jinja Shusai, ‘Senbotsusha Irei Junpai’ no Jirei kara.” Kokugakuin Daigaku Kenkyū Kaihatsu Suishin Center Kenkyū Kiyō 2: 171215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nakayama, Kaoru. 2009. “Seikan Shōhei no Senchi Taiken to Irei: Oda Atsumi, Ichi-heishi no Sensō Taiken: Biruma-sensen Seishi no Sakai no Jirei kara.” Kokugakuin Daigaku Kenkyū Kaihatsu Suishin Center Kenkyū Kiyō 3: 85112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nakayama, Kaoru. 2011a. “Senjō no Irei: Tōbu Nyūginia-chiiki no Ikotsu Shūshū to Irei Junpai kara.” Kikan Kōko-gaku 116: 8084.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nakayama, Kaoru. 2011b. “Tōbu Nyūginia-chiiki ni okeru Ikotsu Shūshū to Irei Junpai no Tenkai.” Gunjishigaku 47(3): 7594.

 • Nakayama, Kaoru. 2016. “Riku-gun ni okeru Senjō Irei to ‘Eirei’-kan.” In Kokugakuin Daigaku Kenkyū Kaihatsu Suishin Center (ed.), Showa Zenki no Shinto to Shakai. Tokyo: Kōbundō, 585611.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nakayama, Riri. 1965. Bonpu Sungen. Tokyo: Bukkyō Shuppankyoku.

 • Namihira, Emiko. 2004. Nihonjin no Shi no Katachi: Dentō Girei kara Yasukuni made. Tokyo: Asahi Shinbunsha.

 • Nelson, John. 2002. “From Battlefield to Atomic Bomb to the Pure Land Paradise: Employing the Bodhisattva of Compassion to Calm Japan’s Spirits of the Dead.” Journal of Contemporary Religion 17(2): 149164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nishimura, Akira. 2006. Sengo Nihon to Sensō Shisha Irei: Shizume to Furui no Dainamizumu. Tokyo: Yūshisha.

 • Nishimura, Akira. 2008a. “Irei Saikō: Shizume to Furui no Shiten kara.” In Kokugakuin Daigaku Kenkyū Kaihatsu Suishin Center (ed.), Irei to Kenshō no Aida: Kingendai Nihon no Senshisha-kan o megutte. Tokyo: Kinsei-sha, 115130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nishimura, Akira. 2008b. “Ikotsu-shūshū, Senbotsu-chi Irei to Bukkyō-sha tachi: Shōwa 27‒8 nen no Chūgai Nippō kara.” In Kyoto Bukkyo-kai (ed.), Kokka to Shūkyo: Shūkyo kara miru Kingendai Nihon, Vol. 2. Kyoto: Hōzō-kan, 3157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nishimura, Akira. 2008c. “Ikotsu-shūshu, Senchi-Houmon to Senshisha-izoku: Shisha to Seija no Ji-Kūkan-teki Hedatari ni Chūmoku shite.” Shōwa no Kurashi Kenkyū 6: 3952.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nishimura, Akira. 2008d. “Ikotsu eno Omoi, Senchi eno Omoi: Senshi-sha to Seizon-sha tachi no Sengo.” Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan Kenkyū Hōkoku 147: 7791.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nishimura, Akira. 2011. “Battlefield Pilgrimage and Performative Memory: Contained Souls of Soldiers in Sites, Ashes, and Buddha Statues.” Memory Connection Journal 1(1): 303311.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nishimura, Akira. 2013a. “The Engagement of Religious Groups in Postwar Battlefield Pilgrimages.” Bulletin of the Nanzan Institute for Religion and Culture 37: 4251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nishimura, Akira. 2013b. “Mono to Basho ni komerareta Tamashī: Pafōmathivu na Kioku toshite no Senchi Irei.” Tokyo Daigaku Shūkyō-gaku Nenpō 31: 116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nishimura, Akira. 2014. “Hedatari eno Kanjusei: Ikotsu-shūshū, Senchi Irei eno Shūkyōgaku-teki Approach.” Annual Report of the Center for Evolving Humanities Study of Cultural Exchange 27: 2736.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nishimura, Akira. 2019. “Chūkon-hi no Sengo: Shūkyō-gakusha no Iken-soshō eno Kan’yo kara Kangaeru.” In Horie Norichika (ed.), Shūkyō to Shakai no Sengo-shi, Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ōhara, Yasuo. 1984. Chūkonhi no Kenkyū. Tokyo: Akatsuki Shobō.

 • Ōsawa, Kōji. 2015. Senjika no Nihon-Bukkyō to Nanpō-chiiki. Kyoto: Hōzō-kan.

 • Saki, Akio. 1973. “Irei no Seiji-sei to Shūkyō-sei.” Journal of Religious Studies 214: 182183.

 • Sasa, Yukie. 2007. Onna Hitori Gyokusai no Shima o Iku. Tokyo: Bungeishunjū-sha.

 • Satō, Takehiro. 2002. “Gendai Okinawa ni Miru Reisei: Ba no Kioku to Inori no Seisei.” In Kokusai Shūkyō Kenkyūsho (ed.), Gendai Shūkyō 2002, Tokyo: Tōkyōdō Shuppan, 185204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Satō, Takehiro. 2007. “‘Fusha no Heiwa-gaku’ Shiron: Shisha no Kanju to Okinawa kara no Heiwa Kinen.” Heiwa Kenkyu 32: 119136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Suzuki, Renjō. 1960. Biruma no Bohyō: Wasurerareta Tomo o Tomurau. Tokyo: Nichiren-shū Shinbun-bu.

 • Suzuki, Renjō. 1991. Pagoda ni Kane ga naru, Vol. 1. Miyagi: Suzuki Shuppan.

 • Tanakamaru, Katsuhiko. 2002. Samayoeru Eirei-tachi: Kuni no Mitama, Ie no Hotoke. Tokyo: Kashiwa Shobō.

 • Ueda, Tenzui. 1957. Biruma Senseki Junrei-ki. Tokyo: Biruma Shinzen Kyōkai.

 • Webster, Donovan. 2003. The Burma Road: The Epic Story of the China-Burma-India Theater in World War II. New York: Farrar, Straus and Giroux.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yasumaru, Yoshio. 1992. Kindai Tennō-zō no Keisei. Tokyo: Iwanami Shoten.

 • Zenbutsu Tsūshin. 1964. “Indo Busseki Saikō no Chichi wo Tatae: 9 gatsu 17 nichi kara Karukatta de Gyōji.” Zenbutsu Tsūshin, April 25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zenbutsu Tsūshin. 1976. “Tōnan Ajia Senseki Junpai: Suzuki Renjō.” Zenbutsu Tsūshin, May 1.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 160 77 4
Full Text Views 46 23 1
PDF Downloads 33 18 1