Geloof In Zorg, Zorg In Geloof Een Wijsgerige Analyse van Het Zorgbegrip In Verband Met Levensbeschouwing en Zorgverlening

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

De zorgverlening is een sector van de samenleving die vandaag de dag in toenemende mate van karakter lijkt te veranderen. Zo is regionalisering een bestuursfilosofie van de overheid die ertoe leidt dat zorg wordt verleend door seculiere, regionale organisaties in plaats van landelijke organisaties met een levensbeschouwelijke signatuur. Of denk aan de verzakelijking in de thuiszorg, die ertoe leidt dat zorg wordt verleend als losse, inkoopbare pakketjes door diverse zorgaanbieders in plaats van integrale hulp die uitdrukking geeft aan de sociale verantwoordelijkheid van een maatschappelijk georganiseerde groep mensen. Was een levensbeschouwelijk geïnspireerde moraal voor veel van de zorgverlening vanouds een belangrijk organisatieprincipe, nu lijkt er in de liberale samenleving te moeten worden uitgegaan van algemene, levensbeschouwelijk en moreel neutrale principes.

Philosophia Reformata

International Philosophical Journal of Christianity, Science, and Society

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 9 9 2
Full Text Views 4 4 3
PDF Downloads 2 2 1
EPUB Downloads 0 0 0