The Contribution and Philosophical Development of the Reformational Philosopher, Dirk H. Th. Vollenhoven

Philosophia Reformata

Reformational philosophy as developed by Dirk Vollenhoven and Herman Dooyeweerd took the stage against the background of Reformational thought as seen in the work of Abraham Kuyper. Together they developed a systematic elaboration of Kuyper’s notion of sphere sovereignty. However, whereas Kuyper had largely developed his insights in a social context, Vollenhoven and Dooyeweerd carried this basic insight through far more rigorously and comprehensively than had their pioneering predecessor. They built on the foundations laid by Kuyper and elaborated his social vision to develop a philosophy of the created order as a whole that would take full account of the totality of human experience. In this article I shall outline Vollenhoven’s philosophical development.

 • BrilK.A., editor (1982), Vollenhoven’s Laatste Werk, 1970–1975, V.U. Boekhandel, Amsterdam.

 • BrilK.A. and BoonstraP.J., editors (2000), Vollenhoven, Schematische Kaarten: Filosofische Concepties in Probleemhistorisch Verband, De Zaak Haes, Amstelveen.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • DengerinkJ.D. (1986), De Zin van de Werkelijkheid: Een Wijsgerige Benadering, v.u. Uitgeverij, Amsterdam.

 • DooyeweerdH. (1922), ‘Staatsbemoeiing en individueele vrijheid (discussiebijdrage)’, Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts, Vol. 7, 31–38, 59–63.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • DooyeweerdH. (1923), ‘Kosmos en Logos’, in ‘Roomsch-katholiek en Anti-Revolutionaire Staatkunde’, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1800 – heden, V.U., Amsterdam.

  • 导出引用
 • DooyeweerdH. (1935), De Wijsbegeerte der Wetsidee, H.J. Paris, Amsterdam.

 • DooyeweerdH. (1953), A New Critique of Theoretical Thought, 4 Vols, H.J. Paris, Amsterdam.

 • DooyeweerdH. (1958), ‘De verhouding tussen wijsbegeerte en theologie en de strijd der faculteiten’, Philosophia Reformata, Vol. 23, 1–21, 49–84.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • DooyeweerdH. (1960), ‘Van Peursen’s critische vragen bij A New Critique of Theoretical Thought’, Philosophia Reformata, Vol. 25, 97–150.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • DooyeweerdH. (1971), ‘Na vijf en dertig jaren’, Philosophia Reformata, Vol. 36, 1–12.

 • DooyeweerdH. (1973), ‘Introduction by the Editor in Chief … [to The Idea of a Christian Philosophy: Essays in Honour of D. H. Th. Vollenhoven]’, Philosophia Reformata, Vol. 38, 5–16.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • DooyeweerdH. (1977), ‘[ Interview by Pieter Boeles in 1975]’, in Acht Civilisten: Gesprekken met Beekhuis, Dooyeweerd, Dorhout Mees, Kisch, Langemeijer, Petit, Pitlo, Veegens, edited by van DunnéJ.M.., 37–67, W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • FriesenJ.G. (2015), Neo-Calvinism and Christian Theosophy: Franz von Baader, Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd, Aevum Books, Calgary.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • FriesenJ.G. (2005/2006), ‘The investigation of Dooyeweerd and Vollenhoven by the curators of the Free University’, http://www.members.shaw.ca/hermandooyeweerd/Curators.html accessed 1 November 2014.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • GaffinR.B. and OliphintK.S., editors (1995), Cornelius Van Til centennial commemorative issue, Westminster Theological Journal, Vol. 57 (1).

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • HarinckG. (2004), “Het zwarte schaap van de gereformeerde theologie’. Over V. Hepp’, In de Marge, Vol. 3, 2–7.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • HendersonR.D. (1994), Illuminating Law: The Construction of Herman Dooyeweerd’s Thought, 1918–1928, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • HeppV.H. (1936–1937), Dreigende Deformatie (4 Vols; I. Diagnose; ii. Het voortbestaan, de onsterfelijkheid en de substantialiteit van de ziel; iii. De vereniging van de beide naturen van Christus; iv. De algemene genade), J.H. Kok, Kampen.

 • HöffdingH. (1916), La Philosophie de Bergson Exposé et Critiqué, Traduit d’après l’Édition Danoise avec un Avant-propos par Jacques de Coussange, Librairie Félix Alcan, Paris.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • IveJ.G.A. (2012), ‘A Critically comparative Kuyperian analysis and a Trinitarian ‘perichoretic’ reconstruction of the Reformational philosophies of Dirk H. Th. Vollenhoven and Herman Dooyeweerd’, PhD Thesis, King’s College London, London.

  • 导出引用
 • KokJ.H. (1992), Vollenhoven: His Early Development, Dordt College Press, Sioux Center, IA.

 • KokJ.H. (2007), ‘Woltjer on classical antiquity’, in In the Phrygian Mode: Neo-Calvinism, edited by SweetmanRobert, 41–64, University Press of America, Lanham, Maryland.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • KokJ.H., editor (forthcoming), Vollenhoven Reader.

 • NorelO. (1920), ‘Prof Gunning als wijsgeerig denker’, Stemmen des Tijds, Vol. 9, 69–80, 139–160.

 • PuchingerG. (1961), ‘Dr D.H.Th. Vollenhoven’, in Perspectief, edited by van DijkW.K., 87–98, J.H. Kok, Kampen.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • SeerveldC.G. (1973), ‘Biblical wisdom underneath Vollenhoven’s categories for philosophical historiography’, Philosophia Reformata, Vol. 38, 127–143.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • SteenH. (1937), Philosophia Deformata, J.H. Kok, Kampen.

 • StellingwerffJ. (1990), De Vrije Universiteit na Kuyper: de Vrije Universiteit van 1905 tot 1955: Een halve eeuw Geestesgeschiedenis van een Civitas academica, J.H. Kok, Kampen.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • StellingwerffJ. (1992), D. H. Th. Vollenhoven, 1892–1978: Reformator der Wijsbegeerte, Ten Have, Baarn.

 • StellingwerffJ. (2006), Geschiedenis van de Reformatorische Wijsbegeerte, Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, Amersfoort.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • StraussD.F.M. (2009), Philosophy: Discipline of Disciplines, Paideia Press, Grand Rapids.

 • TolA. (1992a), ‘Vollenhoven als systematicus’, Beweging, Vol. 56 (5), 91–96.

 • TolA. (1992b), ‘Vollenhovens sytematische wijsbegeerte’, in Vollenhoven als Wijsgeer: Inleidingen en Teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 11–35, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • TolA. (1995), ‘Time and change in Vollenhoven’, Philosophia Reformata, Vol. 60, 99–120.

 • TolA. (2005), ‘Foreword’, in Introduction to Philosophy, edited by J.H. Kok and A. Tol, ii–xxxii, Dordt College Press, Sioux Center, ia.

 • TolA. (2010a), Philosophy in the Making: D.H.Th. Vollenhoven and the Emergence of Reformed Philosophy, Dordt College Press, Sioux Center, ia.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • TolA. (2010b), ‘Algemene inleiding’, in D.H.Th. Vollenhoven, Isagôgè Philosophiae 1930–1945: Tekstkritische Uitgave, Filosofie in de Traditie van de Reformatie, edited by TolA., 9–65, V.U. Uitgeverij, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • TolA. and BrilK.A., editors (1992), Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Van der WaltB.J. (1989), Antheunis Janse van Biggekerke (1890–1960). Morgenster van ‘n Reformasie in die Twintigste Eeuw, Reeks F2: Studiestukke van die Instituut vir Reformatoriese Studie. Nommer 48; Potschefstroomse: Universiteit vir Christelijke Hoër Onderwys.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Van DeursenA.T. (2008), The Distinctive Character of the Free University in Amsterdam, 1880–2005: A Commemorative History, translated by H.B. Morton, Wm B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • VerburgM.E. (1989), Herman Dooyeweerd: Leven en Werk van een Nederlands Christen-Wijsgeer, Ten Have, Baarn.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1914a), ‘[Review of]: F. van Eeden, Paul’s ontwaken’, Opbouw, Vol. 1, 47.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1914b), ‘Sirius en siderius’, Opbouw, Vol. 1, 129–132.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1916), ‘Gereformeerd blijven? … Waarom niet?’, Opbouw, Vol. 3, 233–245, 258–271.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1918), ‘De wijsbegeerte der wiskunde van theïstisch standpunt’, Vrije Universiteit, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1919), ‘Paedagogiek en paedagogie’.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1920), ‘[Press release; lecture]: “Paedogogiek en paedagogie”’, De School met den Bijbel, Vol. 17 (27), 449.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1921a), ‘Hegel op onze lagere scholen?’, Paedagogisch tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs, Vol. 14, 77–87, 99–106.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1921b), ‘[Letter to F.W. Grosheide, 16 November 1921]’, in Vollenhoven Archives, vol. 4, Folder 1921, Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantism, 1800-heden, V.U., Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1921c), ‘Iets over het stelsel van Bergson, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1800-heden, V.U., Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1924), ‘[Letter of 24 February 1924 to A. Janse]’, in A. Janse Archive 157, Vol. 8, V.U., Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1926a), Logos en Ratio: Beider Verhouding in de Geschiedenis der Westersche Kentheorie, J.H. Kok, Kampen. (Translated with an introduction by A. Tol: Reformed Epistemology: The Relation of Logos and Ratio in the History of Western Epistemology, Dordt College Press, Sioux Center, ia, 2013).

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1926b), ‘Enkele grondlijnen der kentheorie’, Stemmen des Tijds, Vol. 15, 380–401.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1926c), ‘Kentheorie en natuurwetenschap’, Orgaan der Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland, Vols 2 & 4, 53–64, 147–197.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1926d), ‘Philosophia systematica I (Kentheorie), 1926–7’.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1927), ‘Philosophia systematica ii (27ms)’.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1928), ‘Draft syllabus [Proto Isagôgè Philosophiae]’.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1929), Isagôgè Philosophiae, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1930), Isagôgè Philosophiae, Theja, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1931a), Isagôgè Philosophiae, Theja, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1931b), ‘The significance of Calvinism for the reformation of philosophy, 1’, The Evangelical Quarterly, Vol. 3, 387–403.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1932), De Noodzakelijkheid eener Christelijke Logica, H.J. Paris, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1933), Het Calvinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte, H.J. Paris, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1938a), ‘Objectief’ (38p)’, M.V.C.W., Vol. 2, 4–5.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1938b), ‘Realisme en nominalisme’, M.V.C.W., Vol. 3, 6.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1938c), ‘Realisme en nominalisme’, Philosophia Reformata, Vol. 3, 65–83, 150–165.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1939a), Proeve eener Ordening van Wijsgeerige Concepties, vier-en-twintigste Wetenschappelijke Samenkomst; Vrije Universiteit, G.F. Hummelen, Assen.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1939b), Isagôgè Philosophiae.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1940), ‘Anhypostatos?’, Philosophia Reformata, Vol. 5, 65–79.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1941a), ‘Historia Philosophiae (ii – Geschiedenis der wijsbegeerte na Christus. Eerste stuk: Toeneemende synthese. Deel i: De wijsbegeerte uit den tijd der patres)’.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1941b), Richtlijnen ter Orientatie in de Gangbare Wijsbegeerte, Publicaties van de Reunisten-Organisatie vanN.D.D.D., Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1943/1967), Isagôgè Philosophiae. Filosofisch Instituut der Vrije Universiteit, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1947), ‘De makro- en mikrokosmos bij de voor-socratische subjectivisten’, Philosophia Reformata, Vol. 12, 97–129.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1948a), ‘Hoofdlijnen der logica’, Philosophia Reformata, Vol. 13, 59–118.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1948b), Hoofdlijnen der logica, J.H. Kok, Kampen.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1950), Geschiedenis der wijsbegeerte: band 1: Inleiding en geschiedenis der Griekse wijsbegeerte voor Platoon en Aristoteles, Wever, Franeker.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1957), Inleiding tot de Wijsgeerige Anthropologie, Theja, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1958), ‘Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte’, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, Vol. 51, 1–2.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1960), ‘In memoriam Antheunis Janse 1890–1960’, Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, May, 1–2.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1961), ‘De consequent probleemhistorische methode’, Philosophia Reformata, Vol. 26, 1–34.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1973), ‘Concepten voor het laatste artikel 1973’, in D.H.Th. Vollenhoven Archive, vol. 31, Historisch Doumentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1800-heden, v.u., Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992a), ‘Norm en natuurwet (1951)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 55–64, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992b), ‘Divergentierapport I (1953)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 107–117, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992c), ‘Levens-eenheid (1955)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 118–133, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992d), ‘Getuigen in de wetenschap (1959)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 134–151, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992e), ‘Problemen rondom de tijd (1963)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 160–198, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992f), ‘Problemen van de tijd in onze kring (1968)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 199–223, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (2000), Schematische Kaarten, edited by BrilK.A. and BoonstraP.J., De Zaak Haes, Amstelveen.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (2005a), Wijsgerig Woordenboek, De Zaak Haes, Amstelveen.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (2005b), The Problem-Historical Method and the History of Philosophy, edited by BrilK.A., De Zaak Haes, Amstelveen.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • Vollenhoven, D.H.Th. (2005c), Introduction to Philosophy, edited by J.H. Kok and A. Tol, Dordt College Press, Sioux Center, ia.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (2010), Isagôgè Philosophiae 1930–1945: Textkritische uitgave, Filosofie in de traditie van de Reformatie, edited by A. Tol, v.u. Uitgeverij, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (2011), Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden, De Zaak Haes, Amstelveen.

 • WoltersA.M. (1971), ‘An essay on the idea of “Problemgeschichte”’, Vrije Universiteit, Amsterdam.

 • WoltersA.M. (1985), ‘The intellectual milieu of Herman Dooyeweerd’, in The Legacy of Herman Dooyeweerd: Reflections on Critical Philosophy in the Christian Tradition, edited by McIntireC.T., 1–19, University Press of America, Lanham.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • 10

  Dooyeweerd, ‘Introduction by the Editor in Chief’, 7. Dooyeweerd’s letter to Ridderbos of 16 January 1924, quoted in Henderson 1994, 46–47.

  • 检索谷歌学术
  • 导出引用
 • 13

  This is discussed further in Ive 2012, 31–133.

内容统计数据

全部期间 过去一年 过去30天
摘要浏览次数 184 171 9
全文浏览次数 167 159 0
PDF下载次数 10 8 0