New Research on Groen van Prinsterer and the Idea of Sphere Sovereignty

in Philosophia Reformata
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Historians of Reformational philosophy often claim that Abraham Kuyper obtained the idea of sovereignty in its own sphere from Guillaume Groen van Prinsterer. But very little historical research has been done on Groen’s sources for and development of this idea. The first use of the Dutch phrase souvereiniteit in eigen sfeer is much earlier than previously thought; it was used in 1853 by J.I. Doedes, an associate of the “ethical theologian” Daniël Chantepie de la Saussaye. Groen became aware of the ideas of Franz von Baader through journals founded by them, and by reading and corresponding with them and others, such as J.H. Gunning Jr. and Friedrich Fabri. Groen himself owned some of Baader’s books. He also relied strongly on the work of the jurist Friedrich Julius Stahl, who was 37 years younger than Baader but taught for a while at the same Munich university and shared Baader’s anti-revolutionary ideas.

New Research on Groen van Prinsterer and the Idea of Sphere Sovereignty

in Philosophia Reformata

Sections

References

Baader F. von (1851–1860). Sämtliche Werke. (16 vols.). Edited by F. Hoffmann. Leipzig.

Catalogus van de boekerij van Mr. G. Groen van Prinsterer door de erfgenamen aan de Koninklijke Bibliotheek aangeboden in 1879 (1879). Princeton Theological Library. https://archive.org/stream/catalogusvandebo00koni#page/142/mode/1up.

Chantepie de la Saussaye D. (1856). Iets over de noodleugen. (Naar aanleiding van een onlangs gevoerden strijd.) Ernst en vrede 4 pp. 201344.

Chantepie de la Saussaye D. (1858a). Empirisch of ethisch? Ernst en vrede 6 pp. 198247.

Chantepie de la Saussaye D. (1858b). Franz von Baader, eene biographische schets. Ernst en vrede 6 pp. 113152.

Chantepie de la Saussaye D. (1871a). Gedachten uit de brieven van Franz von Baader. Protestantsche bijdragen ter bevordering van christelijk leven en christelijke wetenschap 2 pp. 365368.

Chantepie de la Saussaye D. (1871b). Het protestantisme als politiek beginsel. Rotterdam: W. Wenk.

Chantepie de la Saussaye D. Beets N. and Doedes J.I. (1854). Wat bedoelen wij met de leuze “Ernst en Vrede”? Ernst en vrede 2 pp. 118.

Chaplin J. (2011). Herman Dooyeweerd: Christian Philosopher of State and Civil Society. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

De Bruijn J. and Harinck G. eds. (2004). Groen van Prinsterer in Europese context. Hilversum: Verloren.

Dengerink J.D. (1948). Critisch-historisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling van het beginsel der “souvereiniteit in eigen kring” in de 19e en 20e eeuw. Kampen: J.H. Kok.

Doedes J.I. (1851). Vijf-en-zeventig stellingen voor den eersten 31sten october van de tweede helft der 19de eeuw [75 theses for the first October 31st of the second half of the 19th century]. Amsterdam: P.N. van Kampen.

Doedes J.I. (1853). Aan de Nederlandsche Hervormde Kerk. Ernst en vrede 1 pp. 6271.

Dooyeweerd H. (1935–1936). De wijsbegeerte der wetsidee. (3 vols.). Amsterdam: H.J. Paris.

Dooyeweerd H. (1937). Second Letter to the Curators of the Vrije Universiteit October 12 1937. Translation available online at https://jgfriesen.files.wordpress.com/2016/12/dooyeweerd_s-second-letter.pdf.

Dooyeweerd H. (1953–1958). A New Critique of Theoretical Thought. (4 vols.). Philadelphia: Presbyterian & Reformed Publishing Company. This work is a translation and revision of De wijsbegeerte der wetsidee.

Dooyeweerd H. (1959). Vernieuwing en bezinning. Zutphen: J.B. van den Brink & Co.

Dooyeweerd H. (1971). Na vijf en dertig jaren. Philosophia Reformata 36 pp. 110.

Fabri F. (1872). Staat und Kirche: Betrachtungen zur Lage Deutschlands in der Gegenwart. Gotha: Friedrich Andrea Berthes.

Fafié G. (1975). Julius Stahl: Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847–1880. Rotterdam: Bronder-Offset.

Friesen J.G. (2015). Neo-Calvinism and Christian Theosophy: Franz von Baader Abraham Kuyper Herman Dooyeweerd. Calgary: Aevum Books.

Friesen J.G. (2016). Dooyeweerd’s Idea of Modalities: The Pivotal 1922 Article . Philosophia Reformata 81 (2) pp. 113155.

Groen van Prinsterer G. (1847). Ongeloof en revolutie. Leiden: S. & J. Luchtmans.

Groen van Prinsterer G. (1856–1857). Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-General. (2 vols.). Utrecht: Kemink & Zoon.

Groen van Prinsterer G. (1862). Ter nagedachtenis van Stahl. Amsterdam: H. Höveker.

Groen van Prinsterer G. (1869–1873). Nederlandsche gedachten. (6 vols.). Amsterdam: Höveker & Zoon. https://catalog.hathitrust.org/Record/008697463.

Groen van Prinsterer G. (1876). Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam: Historische bijdrage. Amsterdam: Höveker & Zoon.

Henderson R.D. (2017). The Development of the Principle of Distributed Authority, or Sphere Sovereignty. Philosophia Reformata 82 (1) pp. 7499.

Hoffmann F. (1866). Review of J.C. BluntschliGeschichte des allgemeinen Staatsrechts und der Politik. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 49 pp. 158191.

Hoffmann F. ed. (1868). Die Weltalter: Lichtstrahlen aus Franz von Baader’s Werken. Erlangen: Edouard Besold.

Honders A.C. (1963). Doen en laten in ernst en vrede: Notities over een broederkring en een tijdschrift. ’s-Gravenhage: Boekencentrum.

Klink A. (2004). Groen van Prinsterer en Stahl. In: de Bruijn J. and Harinck G. eds. Groen van Prinsterer in Europese contextHilversum: Verloren pp. 5560.

Kuyper A. (1874). Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Amsterdam: B. van der Land.

Kuyper A. (1880). Souvereiniteit in eigen kring: Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit. Amsterdam: J.H. Kruyt.

Kuyper A. (1931). Lectures on Calvinism. Grand Rapids: Eerdmans. (Lectures originally delivered at Princeton in 1898.)

Masur G. (1930). Friedrich Julius Stahl: Geschichte seines Lebens. Volume 1. Berlin: E.S. Mittler.

Mietus L. (2006). Gunning en de theosofie. Gorinchem: Narratio.

Mietus L. (2009). Gunning en Kuyper in 1878. Velp: Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Nijhoff R. (2015). Review of J. Glenn Friesen: Neo-Calvinism and Christian Theosophy. Franz von Baader, Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd . Philosophia Reformata 80 (2) pp. 235240.

Ossewarde M. (2007). Three Rival Versions of Political Enquiry: Althusius and the Concept of Sphere Sovereignty. The Monist 90 (1) pp. 106125.

Stahl F.J. (1840). Die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protestanten. Erlangen: Theodor Bläsing. A second, revised edition was published in 1862.

Stahl F.J. (1847). Der christliche Staat und sein Verhältnis zu Deismus und Judentum . Berlin: Oehmigke.

Stahl F.J. (1868). Die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche. 2 nd ed. Berlin: Verlag von Wilhelm Hertz. First published in 1863.

Stellingwerff J. (1987). De vu na Kuyper. Kampen: J.H. Kok.

Strauss D. (2015). A Philosophical Approach to Law and Religion: Background Considerations. Stellenbosch: Sun Media. http://daniestrauss.com/selection/DS%202015%20on%20A%20philosophical%20approach%20to%20Law%20and%20Religion%20-%20Background%20considerations.pdf.

Van der Brugghen J.J.L. (1870). Studiën over de verhouding tusschen de beginselen van gezag en vrijheid op staatsgebied. Protestantsche bijdragen 2 pp. 253280.

Van der Vyver J.D. (1996). Introduction: Legal Dimensions of Religious Human Rights; Constitutional Texts. In: van der Vyver J.D. and Witte Jr. J. eds. Religious Human Rights in Global Perspective: Legal PerspectivesThe Hague: Kluwer Law International pp. xixlvii.

Van Otterloo M.D. (1874). Bijdragen ter toelichting van de schoolkwestie . Amsterdam: Höveker & Zoon.

Veenhof C. (1939). Souvereiniteit in eigen kring. Kampen: J.H. Kok.

Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van 1851–1852 (1851–1852). The Hague: Ter Algemeene Landsdrukkerij.

Vree J. (2017). Kerk huis school en staat: Leven werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844–1886). Hilversum: Verloren.

Weber M. (1930). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: George Allen and Unwin.

Wet van den 13 augustus 1857 (stbl No. 103) op het lager onderwijs met de daarover vooral in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gewisselde stukken en gehoudene beraadslagingen (1857). Nijmegen: H.C.A. Thieme.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 24 24 6
Full Text Views 86 86 48
PDF Downloads 7 7 4
EPUB Downloads 0 0 0